Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1894

33ste Jaargang Zaterdag 1 Deeember J804 No 653S a Staats loterij te Klasse Trekking van Donderdag 89 November No 11318 400 Prijten van 80 1146 4008 7009 9869 11363 13 84 16184 1900 1619 4064 7011 99S4 11484 13687 17311 19076 1658 4863 7786 10Ü96 18128 13678 17319 19S26 1779 4854 7760 10621 12636 14368 17367 19606 8018 4897 7816 Wl 18728 14446 17494 19360 8146 6436 8031 10876 1 831 16088 17968 19470 2228 633 817O 10801 12913 16060 18848 19608 2434 5896 8607 10921 18024 16110 18261 19619 8768 6989 8869 1 00 13092 16314 18811 19748 291B 611 8914 11166 13261 16 iOl 18889 20118 2919 6309 9357 11874 13886 16668 18688 20748 3601 6331 701 11367 13466 16998 1879B 20901 3694 6688 9731 LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Weit Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dim Uaandaga Woensdagn en Vrijdagê TE CONSÏÏLTEEEEN Toor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN enz van 10 tot 3 uur Markt 154 Gouda ftOMGHE mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN BurgerlljkoQ Stand OEHOUBN 26 Nit Hendrik Arooldos ondera H vaD Wane en M A van We l 27 Eoioder Bernardus oodere J van der Steen en C A Ziiikbaan Ëngelioa W oandiaa onders J H P A Krieus eu L Palraan Nicolaae Johannes Aothoniua oudere J F Willem en J H M Viiser GETROUWD 28 Nov B K Hruiiu en H Bro Bhart O Brouwer en J Vermeulen J Oykman en K de Grugl aeeuwijk GËBOHËN Bastiaan oudera M Oosteroin en S Verweg Cathariiia Margaretho ouders G ZictsMJ en ö van der WoK OVERLEDEN P van Vlia 41 j Zeer Uette Gesteendrukte mumsTJES worden GELEVERD door A BRI VKMA en Zn ADVERTENTIBN BURGEMEESTER en WETHOODERa ran Qmila lallen op WOENSDAG den 12 DECEMBER 1894 des namiddags Un één nre in het Raadhuis aldaar b inschr ving AANBESIEDEN De levering van de ten dienste der Gemeente gedurende bet jaar 1895 b noodigde materialen als Perceel 1 Houtwaren V 2 Ijzerwerk 3 SpUkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Olai e Teer 7 Kalk 8 Grint 8 Zand 10 2B000 VeolxtBOlie Straatklinkers VeohtTorm 11 25000 Vechtsche Straatklinkers Waalvorm 12 20000 Vlakke Vechtsohe grijze klinkers 1 76000 blauwe IJ selBtraat klinkers 14 25000 IJselmetselplavlj 15 10000 Ben Ahlnkeien demi rëtalllés Do monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 14 15 zijn aan de stadstimmerwerf te bezichtigen Bg de inschrgvingsbiljetteo moeten drie staks dnidelük gewaarmerkte eteenen worden ingezonden De bestekken en voorwaarden liggen dageIgks ter lezing Zaterdagen nitgezonderd des voormiddags van tien tot des namiddags een ure tor inzage op de Secretarie en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetten moeten voor ieder perceel atzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en zgne borgen geteekend den U DECEMBER voor des namiddags vjf nre ter Gemeente Secretarie franco Iwzorgd z n 1 1 OITTVAITGEIT eene Praclitigo IIH f ® 8f Mf ni in verschillende nette étiii s uitmuntend geschikt voor K ST NICOLAAS CAOEAÜX Tevens ruim gesorteerd in ENVELOPPEN EAHM m miJmSOEFTEH Sorteeriiigii 8 103 67 96 11 11 44 GRATIS bekomt alke leur van ilUad het mot alleen voor ilektn maar ook voor gennaen neonat tOastriJke en nsttlge boe KVIIEMBEtllEKI Ven soWiv eene krioftaart 1 JÏÏBlelSfi Boekhandel tal ft w Botterdam w r V Oouda Soelpersdruk van A BluXKluil k Zoon 3 0 Omt Wiotw i 6 70 ZomM ƒ S 80 S 60 CliOTdlier ƒ 4 i 5 6 H r pu beot S i 8 80 per 100 kilo 5 a 11 0 Henaepzud Inlaadioh 8 15 i S iO Baitanludiolte 6 i 6 88 IC o riemd 10 ï f 11 KooUaad 6 a 6 76 Erwten Kookarwlen 60 f 10 60 Niet kokende a Baitenlandtctie Toererwtao per 80 KUo i a 5 28 Boonen Bruine boonea 12 a U 75 Witte boonen 18 k f U Duirenboonon ƒ 6 16J 5 7B PaardoDboonen 4 78 a SS Mais per 100 Kilo Bont Amerikaaneqbe 6 75 k 7 Cioquanline 8 76 a 7 86 ViiuuT Melkvee goede aabroer Handel in KlIeaoorteD traag Vette varkens goode aanvoer bande traag 17 19 et per balf KO Biggen voor Kngeland red aanroer handel traag 16 a 17 et per balf KO Magere varkrns en biggen bandel traag 0 70 a 1 per week Vette iobapen goode aanvoer bandel vlug i ƒ Weilamraaren rad aanvoer handel flauw a ƒ Nuchtere kalreren weioig aanvoer handel vlug 8 i t GrB kalveren veel aanvoer handel traag f W f 66 Aangevoerd 98 partijen kaas Handel traag Ie oal 81 i 5 o qnal 17 20 Zwaardere booger in prijs Koord UoU landiohe ƒ i ƒ 86 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 80 i 1 40 Weiboler 1 10 i 1 80 p Kilo Optiienv Onkrangen Witte en fija gekleurde Dames en Heeren Handschoenen A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 18 NOVEMBBB Iilotkoen loi Vi 84 iVor krs 99 1001 101 99 78 80V 801 ♦ Vis 95 78 96 96 95 108 108 68V 85 109 69 40 100 99 8 V 780 660 101 70 101 811 101 101 148 8 70 97 101 97 191 189 103 47 68 196 100 6V 108 98 108 108 77 100 189 184 11 100 9 98 88 18 108 78 106 100 86 80 101 171 108 108 108 108 116 184 94 46 106V 71 KiDiiUMii Cett Ned W 8 dite dito dito 8 dito dito dito 8Vi Hainui Obl Ooadl 188188 4 liiui ÏDsohrljving 1868 81 5 OoniMK Obl in papier 1868 5 dito in silver 1868 6 PoBTUOil Oblig met ttoket 8 dito dito 8 iDiUNs Ubl Oost 8e Serie 6 dllo Oeoons 1880 4 dito bIjBotbs l 889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 Sruiu Perpet schuld 1881 4 Tuuiu Oepr Conv leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leening serie 0 BnroAfl llP Beo v obl 1898 6 tlUloo Obl Buit Bob 1890 8 Tisntiiu ObL 4 onbep 1881 AHniEUUI Obligation 1861 S i RoTT iDiM Sted leen 1886 8i i Nll N Afr llacdeliv aand Arsndsb Tab Uij CertUcaten DeuMaatiebaptiii dito Ank Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandscha bank aand Ned Handelmaatsob dito N W liPae Hyp b pandbr 6 Roti Hypotkeakb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 OosTM Oost Hoog bank aaad Bvsl Hypotheekbank pandb 4 Ahihou Kquit hypotk pandb 6 Maiw L Ö Pr Lien oert 6 Nll Holl U Bpaorw Mij aand Mij tot Elpl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lliJJI Spoorwl 1887 89 A Eobl S 68 66 Zuid Ilal apwmij i H obl 8 PoLlN Warschau Weeoen aand 4 ROBl Gr US8 Spw Mij aand 6 Baltisobe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 K rsk Ch Asow Bp kap aand 5 liosowo Sewast Sp Mij oblig 5 Oral Vitehak dito oblig 6 ZaidWesl dito aand 6 dito dito oblig 4 AuaixjL Cout Pao Sp Mij obl 6 Chic fc North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv k NaihviUeCert v aand Malioo N Spw Mü lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon 6ilif Ie hyp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie hyp O 6 Caiwu Can South Cert v aand TiH 0 Hallw k Nav Ie h d o O ADSaterd Omnibus Mij aand Rottord Tram weg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aaud 8 Stad HoUcrdam aand S BlLSIl Stad Antwerp nl887 3 Stad Brussel 1886 8V I HoNO Theisk Kegullr Oesellseh 4 OosTIKK Staauleening 1860 t K K Coat B Cr 1880 8 ÜTuni Sud Madrid 8 1868 i Ver N i Bai Hyp 8poW oert 4 biedt zich beleefd aan voor het AANLEGGEN n ÜNDBRHOUDEN van en het LEVEREN voor het daarvoor benoodigde KORTE AKKEREN No 306 tË l FDIEE OUDE t SCHIEDAMMER GENEYER piopf Merk NIGHTOAP Met 1 DECEMBER begint weder de Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz A ls bewijs van echtheidï cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE NIEUWE JAAEGANS ViM HBT van het Verliandelde in den GEMEENTERAAD vao GOUDA Prij per jaargang ƒ 3 Nieuwe Abonnee ontvangen zoolang de voorraad strekt het Verslag over de BegrootingVergaderingen stenografisch CADEATI Uitgevers A BRINKMAN en Zn jinndteeJuojunff met roode lettere ECHT Oberlahnstein Jb t Toor l op de OIRKHURDCIIVICTORIABKOII OBiRlAHMSTeiN Overal t t JP verkrijgbaar Maatschappij tot Mctdaitutie der Victoria Bron ffevestiffd tp Itnflerdnyn 7 indhlaak S Verkrggbaar in t Hoofddeptt voor Gonda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Fleach a 18 cents per halve Flesch 13 cents Krnik k 17 Kruik k 18 terwyi voor de ledige Flesschen en Krnikei wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per lialve Flesch 2 cents Krnik 1 cent Krnik 1 cent ZHDBR ISTETTB I Q Visitekaarten met étui s LANGE TIENDEWEe D 60 4 1 nï C Patent H Stollen lu duig mt miMiifiiini nuMui i Der gn e Brfolg imm Patau H atolIM immitd M tulm a m t uMiltim werthloten Sadtaltmunfm Malwi tfui ttuft itlm mun ttvtt tcharfm H SMUm nar nu m ilnet odit In KUm Cki MaM ae k iMMi unttr Htktt fit nUMMUmil a Ms l M Warnung il BINNENLAND GOUDA 30 November 1894 Dr J W Berkelbftch Tan der Spreukel alhier komt Toor op bet zestal te b Gra euhage vRcature HeineckeQ In eeoe gistereoarond gehouden vergadering fan de vereeniging Pro identia werd verslag uitgebracht waaroit bleek dat devereeuiging gQDitig werkt en vooroil aat Deaftredende bestuursleden werdea herkoren evenala het lid uit de donateurs gekozen om toezicht te buuden op de gang der vereeniging De volgende circulaire is hier ter stede aan de bakkerFgezellen toegezonden De beweging die zich in Nederland onder de bakkersgezellen openbaart en te Amsterdam haar toppunt heeft bereikt om verbooging van loon verkorting van arbeidstgd en Zondagsrust beeft eeuige gezellen doen besluiten een bgeenkomst te organiseeren tan einde te overleggen in hoeverre bier ter stede daarvoor pogingen in het werk gesteld kunnen worden Zal zulk een bespreking tot eenig resultaat leiden dan dienen ook alle gezellen daarbg tegenwoordig te ztin Wij noodigen U derhalve dringend tet die böeenkomit uit welke gehouden zal worden in het café van den heer Uardgzer aan de Markt op Zaterdag 1 December 1894 dus avonds 9 uur Komt allen op De bgeenkomst is alleen toegankelyk voor gezellen De heer 6 L Vreemen vierde heden züne 25 jarige ambtsludieoiDg tls pastoor der R K gemeente te Bi ük De leden van dat kerkgeuootscbap gaves door het uitsteken der vlag biyk vat hunne feestelijke stemming lu bet reisplan van dr A Kuiper schyrii weer verandering te vQn gekomen Het Dagbl T ZuidHolland althans meldt dat aan een terugkeer vóór Kerstmis niet wordt gedactit D vrouw van den landbouwer S W te Berkenwoude Ï9 waarBcbynlyk door de duisternis miileid in bet water gevallen en verdronken De miniiter van BioDenland che Zaken beeft aan den ho leeraar voor de heelkunde hg de I ks Üniversiteit te Utrecht dr A Von EiieUbfirg toegezegd behoodens bekracbtiging FEViLLETOiX E I L E n r UiéketZÊoeêdKk door O BUKMAN Qii waart het dus mevroair seide Kodo met eeo doffe stam en deed eene lohrode op tijae moeder toe u die reedt tooveel misdaden te venoeiien hadt en sooveel veraohtiag op uw hoofd gezameld hebt O ik had aiet sedaoht dat gg too diep bedorven vaart Waa het niet genoeg eene misdadige echtgenoot eene ongevoelige moeder te zgn dat gij nog eene miadaad daaraan moest toevoegeoF Heb ik u nooit gevloekt ik zal het doen wanneer de engel die al m o geluk al m ae hoop uitmaakte den laaUten adem nitblaaat dan zal ik o vloeken die haar beul zijt Kr lag ieU zoo verpletterende in df stem dat nevronw Engelman het hoofd boog Eb zjg waa het oog wel die het eerst in uw voordeel sprak dié da eerste maal door haar smeeken bewerkte dat ik myo afkeer onderdrukte au u met aehting bebandelda Zy ia het die maakte dat ik uwe misdaden vm gat en ze in een zachter daglicht besohoiwde Zij is het die al haar best gedaan heeft om te maken dat ik n da misdadige en reraohtelyka moeder beminde en gg gij hebt haar vermoonir De Aprilsen neigde ten ondargaog n wierp har door de wetgevende macht te willen bevorderen dat de jaarwedde van dieo hoogleeraur tuans f 4000 bedragende met ingang van l Januari a 8 op f 6U00 wordt gebracht iaijrevul dr Von Ëiselsberg besloot den hem aongebodeu leerstoel in de heelkunde aan de Duitscbe universiteit te Praag waaraan een inkomen van fl 8000 verbonden is niet te aanvaarden Daar dr Von ËiseUberg besloten heelt zich niwt beschikbaar te stelleii beeft de minister thans aan de Tweede Kamer voorgesteld die verhooging van jaarwedde te verleenen en tevens een buitengewoon krediet aange raagil van f 1500 tot aanvollittg van de holpraiddelea voor bet onderwüs ia de heelkunde aan de Utrecbteche Universiteit Dit voorstel toelichtende zegt da minister dat de Regeering meende niet verantwoord te zgn wanneer zg harerzijds geen pogingen in het werk stelde om genoemden geleerde die reeds den korten tgd waarin hy aan de Utrechtscbe Universiteit is verbonden zöq groote bekwaamheden beeft bewezen voor Nederland te bebondea Door den Commisaaria der Koningin in de provincie Friesland is de volgende circolaire aan de gemeentebesturen in zys provincie gezonden Myne aandacht ia getrokken door de al meer eu meer in de dagbladen voorkomende advertentiën van vorlotingep van allerlei voorwerpen Ik mag niet anders dan aannemen dat waar het eene verloting van goederen beoeden de waarde van f 100 betreft de vergunning daartoe hetzy door Burg en Wetb hetzy door den Burgemeester op grond van eene krachtens art 5 van bet Kon besluit van 22 Juli 1814 Staatsblad do 86 vastgestelde plaaiseiyke verordening is verleend IntuKSchen la by mij de vraag gerezen of by het verleenen van zoodanige vergunning wel steeds in het oo wordt gehoudeo de bg genoemd artikel aan de gemeentebesturen opgelegde verplichtiug dat daarvan geen misbruik worde gemaakti Grond vuor deze vraag vind ik in sommige advertentiën waarby de uitslag van verlotingen werd bekend gemaakt en waaruit was gebleken dat de gezameuiyke waarde der getrokken prgzen verre bet bedrag van f 100 overschreed Een deswege door my ingesteld onderzoek deed mg zien dat dit het gevolg was van de omstandigheid dat aan denzeUden persoon telkens als eene verloting van goederen beneden de waarde van f 100 af eloopeu of wel het bepaalde getal loten geplaatst was weder eene nieuwe vergunninjjr werd verleend hetzü voor stralen in Ellen s kamer Do dag was drukki ml geweeat en het jonge meisje was juiit na eene hevige hoestbui ingesluimerd Fridolf tat aan het venster en zag met een droevigen hlik uaar buiten Ach I hij dacht er aan hoe spoedig de avond des levens voor de geliefde slapende zou komau eo van da ondergaande ton zwierf tgn blik naar Ëlleo die n dd eerste bloempjes vasthield die Fridolf foor baar geplukt had Ëea zachte zwakke glimlach door het gezicht van de eerste kinderen der lente te voorschgn geroepen was op de bleeka lippen aobtergeblavao Het geluid van een rgtutg dat de plaats opreed wekte haar fla het Kuno F was hare aartta vraag Ja KUen nu bebt gy hem weder Goda ty dank ïk zoo niet gaarne den laatateo slaap ilspen terwyl hy weg was dacht Klten maar zij Beide niets Fridolf ging Kano tegemoet ISanige oogenblikkeo daarna lag hg op de knieën voor Ellen s rnsibed en met bare handen tegen syn braodand voorhoofd gedrukt mompelde hy Mijne moeder heeft a vermoord Ea hiermede barstte hy m snikken los ffSmeak my niet langer Ik zal het baar nimmer kuDoac verbeven riep Kuno op hefligen toon vZy ii uwe moeder fluisterde Ellen Ellen wanneer gy wist hoe misdadig tij is dan zou hare bandelwijie ook u onvergeeügk voorkomen en opdat gij moogt inziao hoe onmt etyk het voor mg is haar vergïffepis ta schenken luister Wg auUan dan laaer niet met een letterlek verhaal varmoeieD naar sleohts in h t kort bet vfilgeade leaelfde plaats hetzy voor eene andere plaats in dezelfde gemeente Het bebotjft zeker geen betoog d t Boo ieti ten eonenmale atrgdt met de genoemde aan de gemeeotebesturen opgelegde verpliobtiug om tegen misbruiken te waken zoo de bepaling er zelfs niet geheel illusoir door wordt gemaakt Te meer nn weldra gelgk stsbds tegen hnt Jit NicolaasFeeat en het Kerstfeest vtirgunningen tot bedoelde VHrloiingen zulleu worden aangevraagd heb ik gemnend uwe aandacht op deze zauk te moeten vestigen Oy zutt zonder twijfel met mg instemmen dat bg al deze verlotingfo het eigenl elaug allereerst op den voorgrond treedten zij gaandeweg al meer eu meer worden dienstbaar gemaakt aan het particnlier voordeel van winkeliers die daarbg als het ware opruiming gaan houden van allerlei goederen waarran de waarde door de opbrencai der loten meestal belaogrgk wordt overtroffen Bovendien moet in dan regel gelegeubeid tot plaatsing der loten worden gezocht bij den miodereu man wien het niet voegt voor dergeiyke doeleinden geld nit te geven en die verlokt door de kans op winst niet voldoende rekening houdt met de veel grootere waarachgnlgkheid vaa verlies Vooral ook deze schaduwzgde mag dunkt rag niet worden voorbg gezien evenmin als dat meer byzondrr bg het Sint Nicolaasfeeat de verlotingen dikwgU worden gehouden in b rbergen waardoor bet misbruik van sterken mnk niet weinig wordt bevorderd Niet zelden toch worden de prgzen van de winno S terug gekocht om nogmaals te worden verloot en wordt het daarvoor ontvangen geld aan sterken drank verteerd Zelfs krggen dergelgke verlotingen dikwyis bet karakter van geldtotergen door de gelegenheid die aan de wiuners wordt geboden om in plaats van de gewonnen prgzen de daarvoor gestelde waarde in geld te ontvangen Ik meen my te mogen vleien dat de overweging van een en ander u er toe zal leiden om geheel overeenkomstig de bepaling van meergemeld art 5 met de meeste zorg te werk te gaan by bet beschikken op aanvragen tot het houden van verlotingen eo in elk geval te waken dat daarbij geenerlei misbruiken worden gepleegd Staten Oeneraal 2e Kahke Zitting van Donderdag 29 November 1894 Aangenomen werden de provinciale belastingen ia alle provinciën en de he£Bngen in Groningen en ZuidbolUnd de veraenigiug der gemeente Rotterdam Kralingen eo Cbarloia bonevens de grensverandering van Rotterdam YHKetmondn en Overscbie de watootina van meiiodeuleD Kiino s vader da atiessor Arlborg een geacht mon van een zacht eo bamioneiijk karakter waa gehuwd met da eohoono maar arme freule Oranskjöld en had baar onverdeeld zyne liefde geschonken welke zij aannam als iets dat haar met rolle reoht toekwam Zy de dochter van een graaf Oranskjold was immers met een onadellijke gehuwd die geen ander inkomen bezat dan dat wat zyne batiekking als ambtenaar opleverde Zij bad bij haar man twee kinderen Kuno en diens zoster Toen haar zoon den leeftijd van veertien en bare dochter dien van tien jaren bereikt bad verdween de moeder eensklaps Zij was met een ksptein Engelman die jaren lang haar minnaar geweest was naar Denemarken vertrokken Knoo s vader soobt hen te Kopenhagen op en dwong aar dea kaptein de misdadige vrouw ta huwen nadat hg zalf van baar gesoheiden was Zy trouwde ook met baar minnaar maar nu ztj eenmaal mat baar geweten eu bare plicbton gebroken bad werd zij gemakkelijk de prooi der rertoeking n even trouweloos omtrent haar tweeden man als zij bat ten opziobte van den eersten geweest was De schandalen w nrtoe zy aanleiding gaf maakten dat kaptein Enicblman eeniga jaren later van verdriet stierf ToenS Knno twee en twintig jaar oud wss stierf z o vader IV zoon die met het sohande k gedrag zijner moeder b ikend was onder g d ieU zoo bitters in zy u hart tegeu dtvi vrn iWi door hare trouweloosheid zgn vader t t v g Mt graf geliolpen hnd dat hy na diens dood baaTv nmogel jk naderen konde Zijne zoAr daareulMgfó die zioh hare moeder slaoiiU ftaaaW lwiéiiii rdak vloog hear b t peusioentouds en de ovareeukomet van bekrachtiging en overneming van den Zuidoosterspoorweg Tilburg Ngmegen door de eiploitatie maatochappy De aauneming geschiedlde zonder disouMia met 57 tngeo 16 stemmen Voorts werden aangenomen bet onteigeuioKaontwerp voor den bouw eener nieuwe brug bij Westervoort Aan len aandrang van den heer Van Boruele om de klitiue gemeenten van iubsidiaverlHenin ta odtbeffen kou de minister niet voldoen Durop werd aangevangen het algemeen debat over de staatsbegrootiiig Da heer Heemskerk hield eene pteitrada voor grakureohten die hg etenwel van dit miniiterit niet verwacht Be enige lichtpanfi in dit kabinet ia de minister van koloniën die da zending een goed hart toedraagt De heer Kerdgk wees op de atggende militaire uitgaven en kondigde sgn voornemen aan geen geld meer te geven zonder voorafgaande wettelgke regeling Heden voortzetting Voor de Rott Arr Rpcbtbank itond tereobt J in tv 20 jaar ilagerakneobtteHillegenberg Hem werd ten laste gelegd I op of omstreeks 7 September jl ia Rotterdam of elders in Nederland valaohalük t hebben gemaakt a een gesobrift inhoudende Bleiswijk 17 September 94 M n Heer gelieve mjj te zanden met bode J Luo 12 kilo koffiaf 1 kist soiker 1 baal rgat en dat geiobriH valaoheiyk hebben onderteekeni J v Mazeck t b een geschrift inhoudende Bteiswyk 17 September 94 Gelieve mg te eenden met bode J Uan 40 liter klare jenevar 10 ktn cojak 10 kan brandewgnc en dat geschrift valscheIgk hebben onderteekend Weduwe Smitt o een getchrift inhoudende tBleiiwgk 17 September 94 Menheer Gelieve mg ie zenden mei bode J Uan Ö kilo kofficgroen merk 5 kilo koffie zwart merk 5 kilo Ubak no 9 5 kilo tabak oo 7 en dat geschrift valsohelgk hebben onderteekend J de Graat f En onder al de drie bovengenoemde g schriften hebben geateld Beatelbnis Sint Janstraat no 13 C van Yperen mvt bet oogmerk die geschriften als echt en oovervalschi te gebruiken terwgl uit hei gebroik makeo daarvan nadeel kon ontstaan II op den 17 September 1894 ie Rotterdam opzetteiyk da bovengenoemde valacbe geschriften als waren die echt en onvervaUchi ta hebben ter band ge teld dat genoemd onder la aan Wouter Mildere dat genoemd onder b aan Audrit a de Vries dat genoemd onder lo aan Arie Stolk ierwgl uit dat gebroik van die Talschft gevchritten nadeel kon ootalaao mut open armeu te gemoet toeu deze na haar maos doud do kinderen opzocht Weldra had zg f heel bat hart barer dochter gewonnen en het gelukte haar door tranen en gebeden dese over ta halen den geliefde barer jeugd te laten varee en en neef vaa kapteiu Kugelmsn een rijken braks beziiter te haven Kuno deed al bat mogelijke om desa varbiodteois tegen ta werken an lyae zuster t overreden aan bars eerste tiefda getrouw te biyven aangesiea da brukspatroon Engelman als een woest en ruw Beasoh bekend stond Haar da moeder die het un middelen ontbrak om hare weelderige lavanswgse voort te zetten zag by bat huwelgk barer doehtar sleohts naar ei en voordeel en vroeg er weinig naar of bare doobter gelukkig werd of niet Drie jaren na haar huwelijk stierf Kuno s jonge en sehoone zuster ten gevolite voQ eene zware misbandahng van baareobtganoot dia en volgens het geroobt niet undK reden zeer jaloersoh waa Toen meo Kuno den dood zynar zuster en de aanleiding daartoe ent o mededeelde ontstak in Kuno s liel een hevip toom tegen zgoe moeder Was zg niet da oorzaak vao da gebreken het ongeluk en dan dood zynar zuster F Hy ontlastte zioh in onstuimige verwgten ovar hare pliabtferzakiug eigenbaat en liofatalnnigbeid Wat bg s jsa moeder naar het hoofd wierp was verplettfrêad geweest en menigmalen voed by tig eene bedaarder gemoedsstemming dat hy te oubarmbartig gewe st was Uit was de daad omtrent welke hg liah voor lieh zelven sohaamde rerAMrw