Goudsche Courant, maandag 3 december 1894

So 6533 Maandag 3 December 1894 33sle Jaargang mimm mmm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ttve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met ui Jiondering van Zon en Feestdagen De pr j8 er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regpel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Co Dae fin Bois f X AO de LU r x ooasAc nw noia van d fodété Anonrma wordt t l v rd In vanecal bsmonda flHiohan rma o IMêr Inhoud Toondsa van hel attM van Dr P T yAS HAHSL BOOS ProoflU Mh 4 r 1 S0 OlliUitMHl vttkKJgbaor WJ P H J V WANKUM J MELKERT Oosthwen Oondsr Sielpersdruk vu A BlDiKlull k Zeen OpnUaw Ontrugan Witte m flin gtkleonk Dames en Heeren Handschoenen A m OS At £ 73 73 Beur van Amsterdam H NOVEMBKB Vor krs lOOV loi Vi 78 80 801 ♦ 86 78V l 100 101 80 1 ♦ 108 88 18 110 70 40V lOOV 86 730 660 101 7IV loiV Ill 188 74 10 101 I4S 711 7 101 06 191 189 108 48 186 100 661 74 108 8V 108 103 T mi 100 18 184V ll l 1001 l 93 18 ll s 10 V 73 10 lool 86 80 171 10 108 losy 101 116 19SV 461 1061 108 40 71 HiDiium CiTt Kad W B dila dito dito S dito dito dito 8t UaxQAI Obl Ooudl 1811 88 4 iTALIl Inicbrüviag 1B62 B1 6 OovTBHli Obl ÏD papior 1898 8 dito in lilnr 1868 PoftTUOAL Obtig met tusket 8 dito dito 8 ausLUlD übl Ooit ie Seria 8 dito OtooDi 1180 4 ditobyBotlil 1889 i dilobyHopel8S B0 4 dito il rond Iwi 1888 8 dito dito dito 1884 8 8PAWI Pwpat loliuld 1681 4 Tduuu Oepr OoDT Imh 1890 4 Qm iMoing Hrie D G o iMDioK leria O Zoi Aï BlP Heo T obl 1801 8 Muioo Obl Buit Bob 1810 8 VniHUll Obl 4 onbop 1881 AlUIIluui ObliRltieu 1881 SVi ltomui H Btad lam 1886 8 i NlD N Air Haudelii 1A tndib Tab Hu Cirtiliwien DtiuMaatichappi dito Arob Hypothuekb pindbr 4 Colt Mij der Vonteal uid Gr Hjriiolboakb piudbr 4 Nadsrlindiohe b ok uod Nod Huiilelmuitub dito B W k P O Hyp b pindbr 6 Rott Hjrpotbnkb paodbr 4 Utr Hy otbeekb dito 4 OomKl Ooat Hong bank aaid Rctl Hjrpothookbank oiodb 4 AMIltHi Fxiuit hypoth pandb 821 100 Maiw h O Pr Urn oort t NlD Holl U Spoorw Mij aaod Mij tot Bipl r 8t 8p aand Kod Ind Spoorwailin aaud Nod Zuid Afrik 8pm aaod 6 dito dito ditol8 l dito 8 TallLSpoonrl 1887 8S A Kobl Zaid Ital Bpwmq A H obl 8 PoUH Warickau Weenon aand 4 ROil Or Run ap Mii aand 1 BaltiHba dito aaud Vaaton dito aaod i Iwaoff Dombr dito aand 6 Kanü Ob Aloir 8p kap aand 8 Loaoiro Sowail Sp Uil obll 8 Drol Vitebak ilito oUi 8 ZiidWaat dito aand t dito dito oblig 4 U S2V ll l Aan A C it Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C i aand dito dito Win 8t Petor obl 7 Denrar k Rio Gr Spin oart T a lllinoii Oantral obl in goud 4 LouUt k Na hvillaCart T aand Melioo N Spir Mg lehyp o 6 Miaa lUnaaa r 4 pot prof aand N York OnUrio fc Woat aaid dito Peona Ohio oblig 6 Oriwoo Calif Ie bvp in goud ft 8t Paul Uinn k Manlt obl 7 Dn Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col Ie byp O 6 Oahaoa Oan Boutb Cert r aand Vu O B llw k Kbt re h d o O Amatard Omnibus M aand Botterd Tramwag Haati aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Btad Rortonlam aand 8 Busil Blad Antwarpenl887 i s Bud l russel 1886 l i HoHS Thaisi Rrgul r Qasallsoh 4 OoatlNIV StaaUlaeniug 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sraiui Stad Madrid 8 1868 Var NlD Bea Hyp BpobI aart 461 Bij de giataren ffetioudeii Veiling en verboogitiR Tau Twee BÖuwmani aroQiDgeo beoO TeoN 45 Hectaren Wei en HooilaD leD al8raeile eeae Bouwmaoawoning OD arbeiderswoning onder dn gemeenten Gouda U iierawoade en Alphen sija hoogste bieders de beereu Parceel 1 Boavmaniwaning f 7000 I Znidam Parorel 2 Weiland f 4900 G H G de Lange Parceel 3 Wei en Hooiland f 5100 O II Q de Lange Perceel i Uiterwaardi Weiland f 800 Van Zanen Muller Paroeel 5 Wei en Hooiland f 850 A Ta Veen Perceel 6 Weiland f 9000 A rati Veen Perceel 7 BonwmiinswoniDg f 2350 A ran Vliet j erc el 8 Bonwmanswoning f 14100 C Jonker Perceel 9 Wei en Hooiland f 4800 G H G de Lange Perwei 10 Wei en Hooiland f 2600 O H G de Lange Perceel 11 Wei en Hooiland f 2600 O H G de Lange Perceel 12 Wei en Hooiland f 6500 G il G de Lange Farcecl 13 Arbaidenwonisg i 650 C Jonker Perceel 14 Wei en Hooiland f 3100 G H G de Ijangn ADVERTENTIEN STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading l woaniii wy tot 70 Cent per H L coaUBt zonder korting rrg in hoii i ereren Echte Belgische Antliracit Footjes De minit aanslunde brandBiof voor Vnlkacheli f 1 40 per H L Klmtoor TURFMARKT H 101 Qouda 30 Norember 1894 Frijstrekkiüg 13 December 500 000 i ark aU hoofctpriji iii het galuVkigit gsval biedt de oieufTite groote Qeldverlotiog lUs door de Hooge KefiaenEig vau Hamburg goedgtkeard eo gewaarborgd ii De ToordeeligB inrichting vaa lirt uieuvre plan botlaat daarin dut iu dea loop van ileohti weiDtgo maanden ia 7 vertoticigeD vbd 110 000 lo tea 55 400 praten bedragende 10 868 900 Mark ter volledige boaliumg tullen komen daarondor E a kapitale prgzen f au oTeutuuel 000 000 Hark by uitnemendheid echter Iprua a M 800 000 l priji ÜM 200 000 prus a M 100 000 prezen M 76 0001 priji aM 70 000 Iprija kM 06 0001 prijfl iM 60 000 Ipriji M 66 000 3prÜzoa M 50 000 1 Drill 8 prezen M 20000 21 prijzen tt Af 10000 49 prijzen it M 6000 lOA prijzea a M 8000 206 prijzflii it M 2000 762prgzen M 1000 1820prgeenBM 400 38V46 prijzen ft M 155 13U 0 prüzenitM300 20U I U 40 000 150 184 100 8 69 4Z 20 Dfl aaDataande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Getdver loting ie ran ambtswege bepaftld plaat Ie hebben op den 13 nmCEMREB e k on kóat hiervoor 1 geheel orig lot ateohU M 6 of S 5Ul hitf ff 8 M 1 75 1 kwart lYl 80 tegen inzendiDg van het bedrag m bankpapier of per poatwiaaet Alle oommisaioa worden onmiddellgk raet do grootate torgvuUligheid uitgevoerd en ieder apeler ontvangt van ons do met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten télf in handen Bij ledere bratelllng wordt het vereiaobteofficieele plai waaruit de verdeaticg der prijzen op de verachilleDde kleuen alt ook de botreffende inleggeldon te Ternemen ii gnitii bggaTOf d en Eenden wij aan onze Begunatigera onaangevraagd na elke trbkking da offioieele lijsten De uitbetaling der prezen geschiedt Bteeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons obiet is atoeds door het geluk begunstigd en onder vole andore asntienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens offioiecle bewgzen de eerste HoojïdtrelTers verkregen en onze B UDitigers elf uitbetaald 9 a Mark 2fiU 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den beohtstctH gfondalag gevestigde ondernetniug vau alle konhin op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanilen zgnde trekking alle orden ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON fiirm Wed Bankiert en Oeldwiaielaari in HAMBURG F 8 Hiermede danken wij voor het reruouwen ons tot hiertoe gesohouken en daar wij by het begin der nieuwe verloiing ter deelneming innteerjD zullen wij ook voor het vervolg bemoeid lijn door een stipte en reSele bedie ning de tevredenheid van oase geéerde Be guustigers te verwerven Patent H Stollen ntB Ktarl Inminn Du mil w Fiknitasi Sr Warnung OchntiBiKrka 1 n wf ratma H StoUan êrriMfm Aet AfdëU zu ftrioliMtneH werthUmeH Sachahmungmt gejebta Mm ktufa dthv mtara gtetn acharfen H StoUrn tgr HM luu ilmt o4tr In tokhati £ iimltafltHtmgeit in tfvnn unitr Plêliêt firte ntbêtuUhtnd êutithinil itL ZI l rt HMten und Zeugniate irsti ptf frmtca Kraepelien en HolnCs uina LarocheQ umAfARocHE is d meest Kracki e en Versterkende KlINA WIJIV aanbevolen door tal ran binnen en baitenlandeche genneaheeren Bekroond net EEUEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacona f 1 90 en J DepAt te Gouda bg den Beer A H TEEFE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot is ntel zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet PrieaniU de geleerde vestiger eer waterkuur metbode wiens woooptaats een bedevaartsoord voor do lijdeode mensokbeid gejrerden ia den eenvoudige boor F He ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrou wenziekteo aan de hand gedasn die bet lancet der chirurgen reeds minder noodsakeljjk beeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking vao zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menschuu die noch ziek nooh gezond z q en toch klagen dat zg zioh in Hohaam n sielallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelb door een vlieg getergd wofdeln en eoo zich zelvcn en anderen tot last z a zonder hel te willon Vele worden gepiMgd of door vreeseijko ngst ot door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dau tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid vaq geheugen oorauisen en toevallen Eindelijk l en de erg aten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigon die men op eiken teeftyd onder elk geslacht on elkén atan vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categonon van lijders behoort en ingelicht wenaeht te itorden over de wtr king eeaer nieuwe methode adresseere zich aan y AmBterdftra M CLEBAK k Co Keiligeweg 48 Rotterdam f E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdstesig t rtrecht LOBRY PORTON Oudegraoht bij de Ganrdbrdg F 88 voor wien een onderrichtend geschrifije over Zenuwziekten en Beroerte Voor coming en Qenning gratis on franco verkrijgbaar gesteld wordt OUTVAITGEIT eene Pracliüge Sorteering llïl f ® 8f FiPIll in verschillende nette étui s uftmuntend greschikt voor ST NICOLAAS CAOEAUX Tevens ruim gesorteerd in ENVELOPPEN EANTOOS EU SCnMEEBOEFTEI Visitekaarten met étui s LANGE TIENDEWE6 D 60 Met 1 DECEMBER begint weder de Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Toorscfarift ypn den kon Universitala Prot Gehm Hofrad Dr Hiriotl Bonn hebben sedert 50 Jaren ak verzachtend middel tegen hoesten heeechh id en aandoening der ademing organen uitsteekende diensten bewezen Bü spoedige afwisseling van iraxme en koude lucht is t byzonder aanberelemiwardig een bonboh te gebruiken Verpakking Gede pakjes k 26 oent Alom Mrkrijgbaar UEUWE JAAE AÏÏG TIK H r T ta het Verlmndelde in den GEMEENTERAAD Tan GOUDA Pril per jaargang f 3 Nieavre Abonnës ontTsngen oolmg de Toorraad strekt bet Verslag over de ÖegrootingVergaderingen stenografisch CADEAU Uitgevers L mwmw en Zn VAN Blommestein s InktI is ijroefonderviiulslijk de BE STE en volkomen ONSCHADELIJK BINNENLAND GOUDA 1 Dae mber 1894 V£RQA DSaiNGvA dek GEMEENTERAAD DiDiÜAg 4 December 1894 des namiddags ten één onr Aan de orde D adruaen Tan G Ryoboat W lan UardiDgen e a betreffende rerplaateiag tao d grcMutemarkt naar de Uoutmaosgriicbt San adres vaa H Blom albier houdende f rxoek om bet veer op de Turfaingelgracht U $ mogen pachte Een Tooretel t bat in brnik geven Tan een lokaal van het gebouw der Werkinriobting aan de Commissie welke zich ten doel stelt om in deo winter 1894 95 aan werkelooze arbeiders werk te verscbaffea De reclames in cake da Plaateelüke directe belasting naar het Inkomen dienst 1894 Het onderzoek van bet water tfer WattrLeiding had gedurende Norember het Tolgenduresultaat 3 Not 13 Mg permang katirni per 1000 cc 10 16 7 t 17 18 9 24 11 5 f Gedorende de maand NoTember 1894 werd in de Nats Spaarbaok ingelegd f 8164 51 terogbeUald f 5254 15 Het aandeel in te lereren manschappen voor de lichting der nationale militie van 1895 bedraagt Toor Gouda 54 Uit Stolwgk scfaryft men van 29 Norember lo de laatstgehouden Tergadeiiog der afd Stotwgk Tan den Nederl ProteataDtenbond tred als spreker op Dr L II Oldemao Kemonstr pr d te Gouda Het onderwerp zguer keartge rede was Godsdienst en Wetenschap Uitvoerig werd aangetoond dat deze twee scbynfaaar zoo tegenstrgdige mach en io werkelgkheid elkaar de hand reiken wanneer ze Tan een Trgxinnig staudpont bescboawd worden Na de paaze wisrd nog roorgedragen Harersohmidts roereode novelle tM n Uroertje Bij monde van den Toorsitter mocht de spreker dan warmen dank xgner hoorders in ontvangst nemen Reeds sedert eeaigen tgd be toot in de gemeente Nieowerkerk o d IJael een coöperatieve land oawvpre nlglDg die r ich t tn dnel stelt tEVlLLETO Oié ktt üoeedtckj door C BUKMAN 48 Ziedaar ia t kort de geschiedenis van mevrouw Snittfliaan eo de reden van de bitUrbeid die Kuno i gemoed steeds renild bad Maar voor de rerKsveiii geziode Kllen aohepen deze gobrekee van de mosder baars geliefdun niet groot genoeg te süa om dan soon bet recht te ge en baat te verafichuweD Met ban zachte en liefderijke woorden pleitte t voor mevrouw ËDf elman soodat Kuao er door getroffmi werd ep zeide Afh Ellen omdat i zoo inoig voor baar ameektet bad ik haar reedi vergevea maar deze laatate daad nimmer 1 Ninaer 1 had Kano gezegd Maar de meoacb bezit bet reobt niet dat woord uit te spreken dit zou ook Kuno ondervinden Toen hij des avonda te hais knam entgnailaap kamer binaentrsd Tond h daar Hjee moeder Dmc vrouw wier leven sen liebtiinDig eo meédoogenlooa a wl neï si wst heilig ia geweest wm bad vroeger ninimer iets gevoeld wat naar geweteaskosging iweende Maar toen baar bood de woorden sprak das tal ik u vloeken waa baar etne riUiog door de ledeo gevaren haar bart sid Tour giiuitiuD cUuppt yke rukt nmi alles t koopen Vilt met bet land bon wfavdrgf in betrekkiop staat De vereeniging telt tot op heden 14 leden en mocht bet blgkeoj dat ijj voor deii landboaw voordeelig werkt en dit lydt aan geen twgfel dan zal dat aantal voorzeker aaomerktiigk toenemen Niemand kan echter iid worden of bg moet tevens lid zijn van de Afdeeling Nieawerkerk a d IJsel en omstreken der Hullandscbe Mattscb appg van Landbouw Tot armmeester voor het Algem Burgerlgk armbeetnnr te Hekendorp is herbenoemd do heer Job Kramer aldoor De diakenen der Ned Berr gemeente tii Berg Bubacht morhien zich verheugen bg de collecte op Zondogmorgeo jl eene buitengewone gift van f 10 ten behoeve der ormen tf ontvongeo De varkens zgn inde gemeente Bei ambocht niet hoog in prgs Men kan op zgn bef t 17 18 ets per 5 H G vuil bedingen Du niols is daarentegen zeer prgzig en ia na nl van f 4 op f 6 50 per H L gestegen Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk to Ouderkerk a d Ueel ds J W H Kalkman to Allen aan den H Beroepen bg de Gereformeerde Kerk l i Schoonhoven da P Ë A Slllevis Smit Monster Dpn 14 15 en zoo noodig den 16 Jaouan zal voor de arroadiasements rechtbank te Alkmaar behandeld worden de zaak van K Boef die den iabbelen vrouwenmoord te Schagen gepleegd heeft Dinsdagnacht is te Utrecht de kapiteio m gazünmeeater der artillerie C J H te water geraakt en eenige oogenblikken later le eolooi opgehaald Hft onueluk had plaats omtranti twaolf oren op den Siifgel bg de Wienerbrug Volgens geruchten moet zgn gezien dat do kapitein door twee personen werd achtervolg d en aangegrepen Toen men bt de brug wos zoudun zg den kapitein te water bebl en geworpen £ r ift tot uu toe echter in deze duistere aook nog geen licht gekomen 3 C De StMto Gourantc ran 28 November bevat het KoD besluit van goedkeuring mt t betrekking tot de naamlonze vennoots ap MaHt ilerde anfcst voor ilu toulcoinst hml liyre ziut nanncgrepen en le hennnerinK aan baro ongelukkifïd docliter voegde zioh bij da gedacbte aan Ellen Beider levea had sjj door bare lage hartttuohten verkort Het was baar ala lioorde zij hoe beiden baar ats iieur beul aanklaagden Te midden vso al deze kwellingen boorde ly reeds den vloek vu baar soon wrérgalmen een vloek die aUeen uit acbtini yoor de met den dood strijdende Ëlleo ingeboudeo werd Zij bwl deze ureo onder aanboudeode geweiensknaging doorgebraobt en atoed nu voor haren toon sla eene diep verslagen zondsnn om veraahoonini om vergiffania van baar kind fmvilieaiie Kon Kuno ook nu zaggen nimmer Neen Zij was tocb zyne modder Du dsg daaraanvolgende knielde mevroaw Ëniretman aan Ëllen a l ed en araeekt t haar om virgiffrnia pKuno xeids Ellen vol ssoblmoedigbeid gy moet uwe moeder bel varledene doen vergetun ea haar met baar eigen bsrt verzoenen ËD Ellen die door toedoen van merroaw En el man baren dood verhaast ssg wh nu degene die de moeder met den zoon verzoende De dood naiienie met rasiehe kcbreden eo er wa ren oogSDblikken dat Ëllen a kwalen sooondragMijk waren dat bare betrekkingen wensebtea dat aij weldra ran bet leven Mfaeïdde Maar wanneer die aanvallen dooVataan waren en eg net verbetderden blik daar rustig en ka m nedertag yirl fCuno op xjjne knieën en riep wanboptg uit O ga nog niet been O hlijr blijf l Rlimlaekte ed atak hem bare vermagerde band toe zeggende gik blgf tot dat gij ala rogn echtgenoot mij aan iiW hart sluit Daisr Kuao wU ik m a tsatstoo fa PPB tot bereiding van koolteerprodueten Ie Krimpen aan den IJtal De onwillige belottiogiichuldigen te St Ja cobi parochie hebben bet niet tot eene historie k la ReeoB laten komen zg aga zoo Teratoadig geweest toe te geven en te betalen toen de ambtenaren kwamen om hotlag op de meubels ta leggen Men meldt uit Imsom Door bet stuksnyden van eene groote rnii beeft men getracht in te breken bg deti kruidenier T B aldaar Door het omvollen van een sak kandg werden d iobrekers verschrikt en lieten bun opzet varen In bet uabggelegen Friens beeft men bg den landbouwer N A romen von het woonhuis Ternield Den wooateling die dit heldenfeit verricht heeft meent meu op het spoor te sgn Btaten Ooneraal 2e Kam Zitting va Vrgdag 30 November 1894 Bg het voortgezet debat over de algemeeoo beraadslaging trad de heer Vermeulen in staatkundige beschouwingen Hg ging na welke beginselen bij de algemeene verkiezingen hebben gezegevierd en welke eischen dientengevolge aan de Itegeering mogen gesteld Zgti toog is dat kiesrechtuitbreiding algemeen gewenroht it moor dot de oitvlog der verkie zingen teerde dot men niet wilde een reeling Tak namelgk een kieswet eenzgdig door d t Uegeeriog voorgesteld en door de Kamer eii bloct oon te nemen Het kiesrecht moet gegrond zgn op een fcompromis ff Dot is de taak dezer regeeriog y IS een kiesrecht miuisterie oen minialerin ad boc dat in gemeen overleg met alle groepen der Kamer het kiesrecht moet regelen Met nadruk beveelt hg hunr dit aan op voorbeeld van België Voor verderen arbeid is dit cobinet minder f hikt trouwens financieele hervormingen zün niet te wachten Landbouw en industnu hebben van de antiprotectiooistiMbe rt geering niets te wachten Haar taak moet dos bovenal zgn beinioiging Daarom betreurt spr zeer de nienwe uitgaven voor defensie voorgesleld De Regeering mag geen partgregeeriog ztjo maar waarom dan haar houding ter zake van de subsidtSu voor middelbare mei jesRcbolen Verder vraagt hg of de regeering de uitvoering der schoolwet mogelijk wil maken dnor verschairiog der termgnen en bet brengen van de oefeningeir in gymaostiek onder de niet verplichte Takken IV KHtholifkeu znlli n ie n minifït ri Ml nik Keven Vot iens Ellen s uitdrukkelykan wenaoh waa silea zou geregeld dat zij up dun twssifdifu Mei baar twee en twtntigaten verjaardag met Kuno iu den eoht verbunden zou worden De twaalfde Mei kwam Helder en zacb sobeen de zon op do sards neder Het waa eee soodag juist een jaar geleden dat Kuno voordeserSU maat ds pastorie van Weatls bslrad Ellen bad dsags ts voren liue swak stj waa al da armnn die tij ooderateund had en die naar de pabtorie konden komen aldaar laten ontbieden Men bad baar heneden tn de zaal grdragen alwaar zjj van allen een friendelyk afaoheid genomen en aan elk een graobenk gegeven had terwgl zij hun verlekerde dat du reohl r beloofd bad torg voor bun te dragen ingeval zg n de werold aoheiden mogl Het aoheen allen of zg in Ellen een engel zagen die reeds tot den bemel beboordo en op aardii gedaald WU om ban nog eeo woord vse troost toe te apreken Tóen allen vertrokken waren traden Bensitaon en zijne vrouw binaeo liloiden vroeger kraobiige men eben waren minder door den oudenlosa dan door de droefheid ter neder gebogen eene droufbeid dio Elten gedeeld die Ellen getracht bad ie varzaofaten Maar toen moeder Hrila die zSlve ziekelgk eo met moeite naar de pastorie gekomen wss Ellen zoo bleek zoo uitgeteerd en veraaderd zag viel zjj snikkend op de knieën Bid voor mgoe ame SUoa gy die reeds een engel sijt I stamalds j Het bitterst vo SUon was bet ofiwtotd von Kon portg voor de regeeriog moar lich Ttrbm ta ala zg kiesreohtbsrvorming kon lot itoad brengen De heer Zgismo oohlta dan hiDdboiiwtoi ttoiid onboudboor £ r moest iets gedoon wordra b T groonrechteu Hy zoo wenoelWD looveot protoctie dat de cnltuor mogelgk wos mothtt oog op de vereischte uitgaven Da hoer Ratgeri von Roienbarg betroKr bet aftreden von bet vroeger kabinet voor two ver het nog veol nuttigs bod kannen tot stond brengen maar berust in bet opreden von dit koblnet Wel beeft dit geen meerderheid teo g bet bg niet liberoten stoon loeke moor juist doarom beeft hot don eonigeo w gekuoon om nuttig werkzoom to sgn door kiesrecht bor vorming zoo broed mogelijk tot took ie kieion Dot tg tevens bet Peraonoelt wil heniim is een goed teeken voor dit kiosrorbt dI 4 I de belastiog aaaslog niet tol vorvolUo Voorts vsrheugt spr tloh in de oongekoadigde regeling von het plootoalgk betostiogwesen ea van de stootsverBokeringen voor Igfrenten en pensioenen Over t atgeuieoa hooft hg dos vrede met het werkplan der ro ooriDg De beer Lobmon brengt do kameroDtbiadiog ter sproke on ia van mooning dst de boodoU wgze dor vorige regeoring groote oehodo booft toegebrocbt oan de constitotioneolo inptollingen Het tegenwoordig ministerie beofV lich toroebl op het standpunt geplootst dot hot om In Und het kiosrecbt wil govoD dot hoi MOOll voor deo londoord gesehikt ïs lototsoboii heeft do Kamer olie bevoegdheid andere qoostidn to behondotoo In de eerste plaats do gemeenteöoonciön woarbg overwogen dient te worden of de kosten voor hot ondorwfis oiot g nheel moeten ove brocht worden noor de toot Voorts bespreekt hij do DootoahapM Igke toestoodoo on bestrgdt den heor Kerdybr die de defensie wil onmogelijk maken Bg do militaire qnaestie moet men lorgen dot de zuinigheid niet de wgsheid bodrit Do fa er Von Dodom boeproekt do moloiso onder de laodbonwars ra pr st als middel tot verbatoriog deu dobbeton mnntstondoord oon Ken vwrstel vao den heer Harte om de verdere diocussio tot Dinsdag te verdagen gooft oonleiding tot stoking von stommon zoodot het debot v osolf verdoogd wordt Met 1 Joouori 1896 zot hoogstwooncbgnIgk in toep sing worden gebracht het stelsel von voeding von deu saidaat voor nkeolog von hot Hgk Do sedert 1893 genomoD proof hooit geleerd dot dusdonige rogoüog bolongryko voordeeleo oplevert boron hot tbooi bg ons leger bestaond meuogestelsel H Kllun will dut ilu arme verlatene in baar ksur eenigüQ steun verloor dat xfj de eeoiga waa aao wie lie vsrtegeae Nora bars soi sn had durveo medcdeetan Aan den avond vao dszea dag sprak RIlea lang mst bare moeder en Vridolf Toen aobeea zy kalaa 00 sluimerde rasiig san do harst bsrer moeder Deo volgendeo morgen wss bat bsar hruiloftsdag De klokken luidden De proost besoebt zdoo dochter slvorsns bü naar ds kerk ging Z roiklo bera de hseden eu fluisterde Bid roor mij lieve vader en waonoor gy iénf komt dan Ja dan zsl ik u met Kano iatsgeoeo Kuao braebt een pssr oren bfj Kllen door doorM verwijderde by sieb To n de klok twaslf sloeg loed mevroow Engel man bet r6orpleiu op Z wu zoo ontrot rd dat z nauwelijks spreken kon De gedachte aan Kllen had sedert bet laatste gesprek net deu de misdadlfe vrouw vervolgd Toen de proost uit de kerk kwam gingen sllen oaar Ellen s kamer Z j koa oUrt ower overeind titten maar lag op bel wille bM ia haar hruidakleed getooid met een m rteukroon op het hoofd en den langen sluier die tot op den grond hing Toen de deur opeugiog was sjj zoo bleek lUo eeo Ijjk Eeo faemeliflhe fitimlaoh sn de lieMo voP preiftden en zsob t bloije over de wangen f Verdoold van smart door de pleobtigbeid van hM o enblik asngrgrepjrn vist Kuno voor baar op do kniedo on aUo lOBwasiffeo borsttou nit io troaon