Goudsche Courant, maandag 3 december 1894

Galgenhumor Een soldaat werd op Losalok aan het been Terwond Nadat dit was ifgezet werd hij naar Soerabaja overgebracht Aldaar aao wal gekomen zei hg Zoo wgdbeens heb ik nog ooott gestaan mat II gn pfueo voet op lombok en mtt den asdt ren iu Soerabaja c LOMBOK Pe correspoudenl der N K CcteBsUvia wiDt onder dagteekening run gisteren Gisteren is Narmada duor de onzen bezocht De weinige daar aanwetige Ba1iër gavea zich met bupne apeoi orer Hchatteu werden uiet gevonden Heden wordt Lingur door ons bezocht Het paleis te Tiakrau ara i rerwoevtKtoet H zoon is nuw geTangenp VVg baddeu geen vertir eu Van deii Gouverueur Oeuerual van Nederlandwli lodiö i ouder dagteekening Tan ginteren btj h t departfment van koloniën ontrangen bet uavolgeude tflegrapbiech bericht betreffende de expeditie op bet eiland Lombok Colonne bi ZOcht Narmada bevolking matig Andere colonne gisteren naar Lingtar tweede rerwant van radja zie Hta8tsoouranfec van 27 en 28 Noremoer gerangcn c Dfl getuige die in de rorige wpek voor de rechtbank te Leeuwarden weigerde een eed af te leggen op grond van genioedsbe wnren ifi thsna opnieuw voor de rechtbank gebracht en bleef bg zgoe weigering volharden De beklaagde wiens zaak dit gold X r d B 35 jaar opzichter aan de zairellabriek te Ee bekende thans dat hij den 19 Oct I l J Prins een slag in bet aangezicht gegeren bad waardoor dem op den grond gevallen was en hg had een getuige a déchnrge die het feit bftd zien plegen maar kon bevestigen dat die Prins een onverdraagbaar man was De sabst üff van jastitie mr H Th Westenberg had nu g en reden om opiiienw ggzeling ran den getuige to vrijen omdat nu de zaak tegen J t d B niet wet r behoeft geschorst te worden maar dit stuat vast dat geene strafvervolging mag afstniton op den onwil van een getuige om zgn biirgerpHcbt te doen en die getuigp moet nipt meeneri dat dp zaak hiermee uit i want de wet geeft aan het O M het recht dfswnge eene atrafverrolIfing in te stellpn eo dat zal binnenkort geschieden Overfenkomstig het rc quisituir Tan ZEA gelastta de rechtbank den getuige uit de ggzeling te ontslaan Gisterenavond twaalf uur i Q J R ond 16 jaar woonachtig te Oeldanprbrouk onder de gemeente Ambt Delden in do uubijhuid Tan hot café lioogspel te Deldeuer Escb zonder eenige aauleiding door een viertal p rsonen zoodanig met knuppels en Htokken geslagen AU ruiahaudeid dat zgu hoofd met wondpn overdekt en zgn rechterarm gebrukpu was Dt TermoedeUike daders twee bakkersknechts ii een rbeidur uit Stad Delden eu een boerenknecht uit Ambt Delden zgn bekttnd Eergisteren mocht de bode A de Bruin te Amsterdam het zeldzame voorrecht hprilenkcn 50 jaren onflfgebroken den lande te hebbeu gediend waarvan 28 jaraii bg het departement Tan oorlog h zgne komst asn bat departement werd de jubilaris door dpn heer secretaris generaal onder aenbieding van oen aouvaoir met dien dag geluk gewenscbt Voort werd hpin namens vgne collega s eo eanige andere ambteunren en officieren b i monde van den hoofdcommies Van Dam in welgekozen taal ep praphtig fjouden ankurreniontoir horloge en een zilveren tabaksdoOH overhandigd welke gosohenken de rerdiuuHteIgke jnbilaris dankbaiir aanvaardde Anti diphteritischaerui Geide onder medici eo leeken sohÜnt de verwachting van het xeruot t en diphterin hoog gAii nnnen te zgn Maar nu reeds wordt er weer op de voortreffeliikheid Tan het nieuwe genepsniiddel nf gedongen door een geteprde tVxa er miuHtans aanspraak op heeft geboord te worden Te Derlgn is eerginteren een vergadering gehouden Tan hetgeneehkunriiggenootschnp waar Dr Hansemanii de n88intpn tiiu Prof Virchow de uitnwe behuntiiling van diphterie aun eeu soherpSi afkeurende critiek onderworpen heeft Deae critiek beeft groot opzien gtbaard en op de Tergadtiring zelTa schgnt zg heet wat storm tosschen vour n tegenstanders verwekt te hebben De hoogst belang wek kendd voordracht van Dr HauHHiiuinii was iu de eerste plaata gericht tegen de theoriün die ten opzichte vhu bet serum evenals vroeger hy dH tuheroiiliie zooder vrrraraeling van werkelgk ahlopnde ervaringen reeds als wctennpbappelgk vast taandp werden aangenomen Hg betoogde dat dp tot na toe verkregen resaltaten nog vcftntiekt geen recht geven tot de hooggaand verwachtingen die reeds op het t rum worden gegrond ja dat de flpecitiek genezende wurkiu t er van alles behiUve aat staat n liet ook nog vfdstrekt niet met zekerhpid is vantgostetd dat LÖfflpr f diphterie bacil de werkelgke hoofdoor nk der diphterie i dnar deze niet in alle gevallen vnn liphterie ia gevunden en er steeds bg diphterie verscheidene iiudere bacteriën nangetroffen worden terwijl alldp zyd de aanwezigheid vaii d dipbterie bapil tu dpn mond van gezonder meuKhpn is ge onstateerd Daarom zoa hit ook verkeerd gezien zgn wuineer bacteriologen alle ziekten waarin de diphteria bacil aanwezig is als diphterie bescbonwen en behandelen eo waar die bacil zich niet bevindt de diphterie oitgesloten achten Daardoor konden zeer lichte niet diphterische ziekten die tonder eenig middel van zelf zouden genezen als diphterie bestem peld worden Oi k is de beweerde immuoi eerende werking van het serum oog Tolstrekt niet i ecuottateerd Id rele gevallen zgo kinderou in weerwil van imuiuuiseering ziek geworden en het zou eene H drt elgke conclusie zgn daarTon eenvoadig te zeggen dat de ziekte reeds vóór de immunineuring bad bestaan Doch ook de geopzeode werking i oog niet urertuigeud bewezen In weerwil dat het middel geheel in het begin der ziekta werd toegepast zgo er kiodereo gestorven eo dezelfit vermindering vnn sterfgeTallen die nn toppassing van serum plaats had was ook op andere wgve reeds verkregen Hg een Igkopeoing ia de Cbarité is aangetoond di4 het middel volstrekt geen effect had gebad en daarmede it het bewijs geleverd dat het geen specifiek gpnenimiddeLis Vóór alles haddeo er zich reeds bedenkeiypwerschgnselen in de gevolgen vpttoood namelijk nadeeligu jerking op blopd en nieren teo opzirhte van het eerste door gewncht zwellii geo en koorts van hoogti temperatuur ten opzichte van het andere door ontsteking in de nieren en vermeerdering van eiwtt in de orine tn de Charité beeft zich oök het geVal voorgedaan dat er een paliëut ua gebruik vao het middrl is gestorveu ooder verschgnsplen vao hevige uiproutsteking geljik die oog nooit bgdiphteritis zgn waargenomen Van andere zgde nl door Alex Klein die de serumbehandoling van Dr Itonx te Pargs bgwooude worden iutosschen oog de volgende cgfprs orer de uitkomsten van het nieuwe geneesmiddel gepobliceerd Vaii de laatste 100 kinderen Igdendo aan diphtherio eu olpt geopereerde croup welke in de beide ziekfohui eD te Pirgs met hnt serum zgu behandeld ttgn 14 overleden legen een gemiddeld flterftecgfer van 50 pC t gedurende hetzelfde tgdperk van het jaar over de laatste 5 jaren Van de 17 laatste tracheotomieën operatie waarbg eeue opening wordt gemaakt iu de luchtpgp ter voorkoming van ülikkiug in het Hospital des Eufants Maludest verricht eu geiyktgdig met soruiu behandeld zgn 4oTerletleo terwgk bet vorige jaar over hetzelfd ziekenhuis van de 17 13 overleden zgn bet Hospital Tcousieau h id van 15 gevallen mot seruin bebaodeling 3 dooden De raad der gemeente Opsterland hield Donderdag eene vergadering waarin de voorzitter o m niededoklde dat de armvoogd W T d 3luiB luet ingaug van I Jan a s zgne functie neerlegt Ingekomen wa eenuchrgven van Z K den Minister van Bionenlundsche Zaken houdende aanmerkingen op de nieuwe verordening np de heffing vao bet schoolgeld voor het m u I o Naar het oordeel van den Minister ging bet niet aan het Hcboolgeld afiiaukelgk te stellen of to berekenen naar bet inkunien der verzorgers Tan de leerlingpu Dit scbrgven werd gestehl in handen eener commissie ter Hue van adviei bestaande uit dp hefireu J Jansma J de iloer en J de Haan Daarna werd aangevangen roet de behandeling der aruivougdg bpgrooting over 1895 in ootvang eo uitgaaf f 58H42 10 Diiarop kwam eeo post van i 4800 voor werkverschaffing voor die aanleiding gaf tot ve erlei discusHie Bg stemuiiug staakten de stemmen zoodat de beslissing verdaagd werd tot eeoe volgende vergadering De gemeente bogroodng over 1895 kwam daurna aan de orde de hnofdotgke omslag werd eveoals in 1894 vastgesteld op f 46000 Een voorstel vau het lid J de Haan om deze vast te itellen op f 47000 werd met op één nk algeiueeno atemiueu vernorpen De bttlteogpwon rijkssubsidie als noodlgdende § jnte werd uitgetrokken tot een bedrag i 44500 tegen f 45000 m 1894 armvoogdgrrkening over 1893 werd ekeord iu ontvang f 55905 11 in uitgsaf f 58982 89 uadeelig saldo f 2877 77 Daarna volgde de medHde ug van den voorzitter dat er gebrek aan kasgeld was terwgl Nïpuwjaur wanneer de traktementen moet n worden tiitbetsald oadert Tprwgl reeds f 40 000 tydelijk geleend ia zou eene d rde leenïng ad f 20 000 voldoende zg om althans in deo huidigfo nood te voorzi De raad wilde van snik eene leeniug ni0ts weteu waarop de oorzitter er op wees dat ook de kns van het armbestuur uitgeput i 4 pn men genoodzankt zal zgu met de bedeeliitg op te hoodbn Maar aanleiding dezer mededeelihg roachtigde de raad H en W teo behoeve vau het armbeKtnurc eene tgdelgke leeniug aan te gaan vao f 4000 D schreef ddo 12 OoUiber aan de Deli Ct k Gelukkig dat Atjeh t ipP van allerlei ppssimistische voorspplliogen ons c durende de e hacbelgke tgdeu met met gelaten heeft iu de hnrre der Lombok misère is veel te weinig waardeeriog geschonken teo minste io het publiek rjin ie verdienstes lao generaal Dejkethoff en zgne medearbeiders die oa 28 AngUftus op aaovraaj der liegeeriog ol zg zouder troepenversterkiog gednreude vier nai nden Toor de rust in Atjeb konden instaan het fiere antwoord gaveo Atjsh fara ds se marcheer gerust met alle macht legen Lombok wg kunnen ons zelf helpen Het ware te weoacbeo dat die déprche door de Kegeering in het moederland werd opgevraagd bet zoade goed zgn haar ooder de H geu te brengen van hen die meeoeo dat generaal Deykerhoff gemakkelgk te vervan fteo is Js misschien ais militair zutki kan ik niet beoordeelen maar zeker weet ik niet als civiel gouveruear en dat wordt door de militaire bureaux van waar de oppossitie tegen hem ui aat moedwilUig vergeteo Wil een lid der Tweede Kamer bg de aanstaande Indische begrooting of bij hoofdstak X der Staatsbegrooting werkelijk aan Indië een dienst lewgzeu dan vrage hij den minister klaren wjjo te scheoken omtreot de in het voorjaar openvallende erfenis van het legercommaodo eo bg late zich niet afschepen met er is nog niet beslist de bevorderingen Damoulio en Swart zgo een vingerwgzing Dat taan van militairen kaotden generaal den voet dwars et en hem niet genoeg de vrge hand laat bleek voldoende uit de zoowel door hem als door het civiel bertoor betreurde te Batavia doorgedreven pensioneeriug vao overste Sievers eu ik vrees dat als bjl zelf met een kort verlof naar Europa of Java wil en zgn gezoodsheidstoestaod dwingt er hem waurschijnlgk toe bet ook zal heeten neem dan maar pensioen Die dus tevreden is met den tegenwoordigen gang van zaken op Atjeh en die geen dupe wil worden v n Bataviascbe intriges zg wel op zgn hopde Door de rechtbank te HeerenTeen werd bg vonnis van Donderdag 1 1 bet 22 jarigo burgermeisje uit Ulankenbam schuldig verklaard aan meineed en te dier zake veroordeeld tot eene gevangpninitraf voor den tgd van 6 maanden terwgl bij uitspraak vao denzelfden datum werd bevestigd het vonnis van dpn kantonrechter te Heereove n waarbg dezeden karrgdar H bud vrggesprokeu van het feit aU zou deze met eene kar voorzien van daartoe ingerichte wielen op de tramrails beb ben gereden Voor dezelfde rechtbank stond Donderdag terecht C L Deze wai na Pescben met H Evers eo io diens dienst gereisd naar Utrecht waar bg vau zgu meester de opdracht kreeg om daar en in de omatreken rieten stoelen tafels enz te venten en later de opbreogst te verantwoorden Nidat Evers hem het mandewprk had ter band geiteld ging bgxelf met eens collectie naar Leiden vanwaar bg echter eenige dagen later telegrafiscb naar Utrecht werd ontboden om daar minder aangenaam verrast te worden met de mededeeting dat zgn knecht L met achterlating van een deel der goederen maar met medeneming van de opbrengst der reeds verkochte goederen was vertrokken Daardoor leed L naar zgne schatting e me schade ran bgna 40 De officier Tan justitie achtte het te last gelegde voldoende bewezen oo vorderde schuldigverklaring aan verduistering in dienstbetrekking geploegd eo Tsroordeelin tot 5 maanden gevangenisstraf Uit Amsterdam meldt men Ook de Amsterdanische slachterskuechta die zooals gemeld is Zondagochtend zullen vergaderen wenscben in hoofdzaak afschaffing van allen Zondagsarbeid een verbod om jongens beneden dpn IG jarigeu leeftgd in dienst te nemen en voorls voor een meesterknecht oogeveer 20 per week voor eeo eerste knecht f 14 voor een tweede f 10 en voor jongens boven 16 jaar f6 per week als looo VVordeo deze eischeo niet ingewilligd dan zullen zg wanrsohgnigk staken De slachlerspatrcïons uilen Woensdag s s Tergadtreu ter besprekiog der lovoering van Zondagsrust alleen zoodat de bewegiog der slachtersgeZfUen hetselfde karakter chgot te sullen dragen hls die der bakker exelleo Te Gastel gemeente Soereodonk is een felle brand uitgebroken bg den landbouwer C B In korten tgd werden bet wooohois met de stalleu en de schuur totaal verwoest Bgna al bet Uuisraad benevens de landbouwgereedBohappen hooi etrou enz worden vernield Het vee werd met moeite gered Alleeo de gebouwen waren rerxekard oorsaak van den brand onbekend Zondag a s den 2 December wordt de schilderachtige wgk die zooveel duizende Nederlanders tot een uitstapje ever de grenzen rerloktp voorgoed gesloteo Het Vloamsche program loidt Ten 1 uur loting der liefdadigbeids tombola kü Ond Autwerpeu teo 2 our holdebetooo door de poorters vau het comité vaa OodAutwerpeo en aanbieding Tan een geschenk a deo heer Fraos Tan Kayok dea boawmeester der wgk Des plechtigheid xat plaats hebben in het sohspenhuis o door al de poortera en poortereesen in kostoum der XVIe aeaw bögewoood worden Dezeo inlten toiitagewgte het comité afti i eo en oaar het ichepeuhaia geleideo Ka deze betoogtog ral het comité Tan OodAntwerpeo aao iederen poorterren berionerigr diploom gedrukt in het mnseum Plantgo Moretu oTerhaodigen en het gondeu boek Tao Oud Antwerpen zal door al de deelnesaers geteekend Wierden De zangers eo zangeressen dar cjooge Vlamingen zullen tgdens bet feest de dansliederen van bet Landjuweel uitvoeren Van 4 tot 11 uro dunxfeest op de Markt Van 6 are tot afscheidsbecopken bg al de poorters door het comfté en de magistraat Daarna groote taptoe De geheele wgk zal s avonds schitterend verlicht lijfo Een gevangene tot raadslid gekosen t it zeker zeldzaam voorkomende voorval heeft zich voorgedaan ten opzichte van den heer J VHO Krieken Dz die nog aligd wegens de io den afgeloopen zomer te Herwgnen plaate gehad hebbende onger ldheden govangeo zit eu dezer dagen tot lid van den raad dier ge meeote gekozen werd Ten einde de soldaten op militaire mar scheu io het zingen wat te oefenen is by het regiment grenadiers eo jagers een onderofficier belast met bet geven van onderwijs Dit bpricht heeft men iu alle bladen kuonen lez n en thans wgdt De Echo er eenige beschouvungen aan Het blad noemt dit een ttap in de goede richting Hvt ware te wenscben dat dpzA maatregel spoedig voor t geheele Npdarlandsche leger werd ingevoerd Aao onzen soldatenzaog ontbreekt niet zoo n beetje daar ia heel wat op aao te merken Wie dat niet gelooft of er zich vao oTortuigen wit ga maar eens mede met een troep op marscb Nauwelgks is na eenige oren io gesloten i eltideren naar den eisch gemarcheerd te hebben toestemming gegeven tot een wat meer losae houding of dnar breekt het los Er wordt gezongen om het loopeu wat gemakkelijker wat prettiger temaken Het eeoe liej volgt het andere op maar t zgo er ook liederen natir Hoe is bet ruogelgk dat beschaafde manoen de officiereo uiujten dulden dat eene derge tgke onkuischMntl wordt nitt ebruld door een troep Toorscbiiieuwers een taal zoo allergetueenst deunab vau zoo waosmakelijken on edelgken iiffioud dat zg die vnn beteren aanleg zgn ie grootgebracht zgn iii een fatsoenlijk oet gezin waar men liuu leerde dat pen dergetgke taal uiet past in deo mond van PCD fntaoentgk man zich vol afgrgzenafvraKeo Ime bet mogelgk kan zgn dat zjj door de officiemn wordt geduld eu men hen als milicien in dienst getreden om zoo uoodig bet vaderland te verdedigen dwiugt ze aan te Uooreo Militairzangouderwgs kan meent De Echo deo zang onzer soldaten verbeteren De leiding is gemakkelgk te viudfn vuoral 10 groote garnizoen u wuur meestal een muziekkorps bestaat Ouder de leden van zoo o ouziekkorps sgn muzikutil ontwikkelde mannen genoeg die voor eeo kleine tegemoetkoming gaarne bun krachten willen wgdeo om mede te helpen den milltaireo Kaog te hervormen t Io Duitschlaud bestaan zelfs Terscheidene i ilitaire lan ereenigingen Waarom zou men Wier dU voorbpeld ook nic t Tolgeo op groote i liaat door vao de zgde der legerautorit ten Ie oprichtiog vac dergelgke vereenigingen in hand te werken a er op deze beide manieren een kern Tan manschappen gevormd die iu staat zgo io dese bundeleod op te treden d w P de leidingvan liet gezang der soldaten np marscb op zich te ueuien dan zal dat straks gewraakte gezang weldra tot de geschiedenis behooron Dq Belgische bladen geven nog uitvoerige bgzonderheden orer den brand waardoor da k tarseofabriek te Borgerhout is veroield Eerst Donderdagochtend was de bundveer door de genie soldaten geholpen Bet juut meester De schade wordt geschat op l 000 000 r ancs Dit ia de derde keer dat deze fabriek afbrandt Het is gebleken dat de brand is ontstaan ten gevolge van onvoorzichtigheid vuu een werkman bg het aaastekea van het L iiH licht Vermoedelgk zal Ket wel pen halfjiar duren voordat de fabriek hersteld kan wezen Oedo rende dien tyd zgn de 800 arbeiders die tn i e fabriek werk vonden werkloos Da begrafenis ran den erfgroothertc van Saksen heeft gister te Weimar plaats gebad Aan het politieborean te Bmasel meldde zich Zaterdag een 45 Jarig man om nachtverblgf aan Hg kwam van Rg isel eo werd door da Belgische politie op een boot naar Engelaod gebracht De ongelukkige was een geweten Rossiscb officier wegens politiek mi rgf ter dood veroordeeld en door confiscatie van al zgne goederen beroofd Voor enkele dagen vroeg een joogeling te Balk om werk het werd geweigerd daar hg ongehuwd was en men aao ionggezellen geen werk verschafte Dan maar trouwene dacht de jonkman en werkelgk kwam hg met zgn meisje overeen om Hymens kluis ia te gaan Te Amm Fr hebben een paar dienaren der heilige Hermandad elkander zoo met stok eo sabel toegetakeld dat door beideo geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Naar vernomen wordt beeft de bevoegde macht een onderKOsk in deze zaak ingesteld Heden werd te Viissingeo op de boogaars Aroerauidenc 58 biaoeogracht een io verren staat van ontbinding verkeerend Igk vao bet manoelgk geslacht dat io see drgvende gevonden was Zuo ver onze inlichtingen strekken was dit Igk niet dat van een der bg de ramp vermoedelgk verdronken rivierloodsen Onder politie toeziftht werd het naar de algemeen begraafplaats ovei bracht Een erfenis van 700 000 gulden In 1844 overleed te Beerta mej Jantje Oorokens did een vermogen naliet van omstreeks zeveo too goods f 700 000 waarvan een deel aan ioricbtingen en particuliere personen WAS vermaakt doch een ander deel geeu bestemming had Erfgenamen deden zich op doch later moet gebleken zgn dat de naaste Terwanten niet deelden io de erfeois Heel wat artikeleo zyo daarover ge cbrefeo io de proviucia e bladeo ooderscheideoe pogingen werden aangewend om de erfenis los te krggen eo verschillende zaakwaarnemers profitof rden van de goustige gelegenheid als raadgevers Het schgnt echter dat er werkelgk termen bestaan om te gelooven dat de vererving niet op de rechte wgze beeft plaats gehad althans de rechtbank te Wiuscboien moet dezer dagen twee erfgeuamen gerechtigd hebben de nalatenschap onder voorwaarde van boedelbeschrgving te aanvaarden Voor rerscbllleode bekende Groninger familën is dit een quaestie die nog al gewicht iu de schaal legt wijl sommigeo banner er voor f 50 000 hg bptrokken moeten sgn Met groote belangstelling ziet men ook thans evenals bg vroegere proMisen over die zaak den uitslag tegemoet Op de gisteren te Zwolle gehouden paardenmarkt waren 490 stuks vee aao de Ign De prjjzeo waren als volgt werkpaardeo Ie soort f 200 450 werkpaardeo 2e soort f180 260 enters 130 250 poooya 80 140 veulens 60 100 voor de slachtbank 25 60 Er waren weinig vreemde kooplieden De handel was io t begin traag doch later tets vlugger Gisteren herdacht mr L J Bourieius ontvnuger der reg te Delft den dag waarop hg voor 40 jaar tot sornnmerair werd aangesteld Bg was achtereenvolgens ontvanger te Ommen Helder Middelburg en sedert 1884 te Delft De gemeenteraad van Breda besloot de werklieden in dienst der gemeente te verzekeren tegen inraliditeit en ongelnfckeo Bg aannemingen Toor de gemeeute zal de aanneiQor voortaan verplicht wezen werklieden eveneens te verzekeren Maandi 3 December a s heeft de centrale Commissie der timmerlieden belast met de reeling vao loon en arbeidsduur alle timmerlieden van Amsterdam des avonds te halfacht in het lokaal Plaocïoa bgeeogeroepen tot het bespreken van eenige ponten die noodzakelijk moeten worden n ehaodrld Te negen oor zal eeo demoostratie worden gehouden in geregelden optocht vsn het lokaal Plancias naar bet lokaal der timmerlieden in de Rozeostraat aldaar Deze demonstrat e zal volgens De Timmerman orgaan van den t AigemecBen Nederlandacfaen Timmerliedeo Bond dienen tot betooging van het reebtom de weerbarstige patroons te noodzaken den eisch toe te staan ran tien uren arbeid en drie eo twiotig cents looo per uor c BDtteolasdsck Overzicht Over de hooding die uogenomeii moet worden t fiovsr deo nienwea Proiiisefae minister Tao landbouw baron r Hammvr teiu schgos de conservatieven bet oog niet eens te ago Terwgl aeniga dagpo geleden de Krenzzeitongc een heftig artikel tegen hem publiceerde en ook io aodere cooservatieve bladen de stemming niet te sgneo gunste ia zegt de aCorrespoodeutie vao deo laodboDwerS bood dat het oajoist is dat v Hammer t io de agrariërs beeft willen berispeoi M o moet zegt het blad de haDdelsverdr g politiek als een fait accompli beschouwen en niet tegsn het aanleggen van kanalen eene stelselmatige oppositie Toeren Daarop heeft de i Kreuzzeitungc thans haar standpaat rerlaten eo doet het voorkomen alsof alles rozeogeor en maneschgn is en altgd geweest is Ooder de Beierscbe sooisliaten dia totoogtoe ten opzichte van den strgd in de socialistische party op de band Hin Vollmar waren is thans ook verdeeldheid uitgebroken Na eene redevoering van Grülenberger te Neureo berg ontstond er bg een deel der partggenooten levendige twgfel aan de jnnitheid Tan Vollmar s taktiek Er ontstond een heftig debat dat weldra in eeoe tweede vergadering zal teo einde gebracht worden Van meer belang echter is het dat Lielw knecht thaos openlgk en wel io eeo oor hem ooderteekend artikel in de Vorwürts zgoe ootvredenheid over Bebel aan deo dag legt Htj gelooft wel niet dat Bebel in zgne agitatiewekkeode rede te Berlgo zich eeo proounciamento of eene dictatuur teo doel stelde maar hg gevoelt zich t eb gedrongeo rondnit te verklaren dat do tooo eu deels ook de iohoud van die rede hem niet heeft bevallen en dat Bebel vooral groot ongelgk beeft gehad met te klagen over eeoe verbastering der partg Vrgdagmiddag om twee uur werd het stoffelgk overtchot vao prinses Bismarck te Varzin ter aarde besteld De plechtigheid had een zeer eenvoudig doch waardig karakter Behalve de familie vau de overledene en vau prins Bismarck v areo er geene gasten tegen woo d De beambten van het landgoed van den pnns en de bewoners van Varziii namen deel aan den lijkdienst welke in de kamer van de prinses waar het Igk op een katafalk le werd gehouden Door zes houtvesters eo zts opzichters werd de baar naar het tuinhuis gedrieën waar de doode voortoopig h gft tot de nienwe gratkplder te BchÜnbauseu gereed zal zgn Prins Bismarck volgde de baar aan den arm van zgne dochter gravin Rantzau en scheen zeer kalm en rustig De rtjkakanselier Hohenlohe had per telegram aan Bismarck verzocht gisteren de he gratenis vao vorstin Bismai ck te mt eo bg wonen Bismarck betuigde hem zgn hartelijken dank maar wees voor dezen keer zgo vriendscbappelgk aanbod vao de baud daar de tgd te kort eu de plechtigheid slechts voortoopig was Bg de begrafenis bleek het volgens bericht VBO ooggetuigen wel dat Bismarck innerlgk diep aangedaan wa maar hg hield zich uiterIgk toch flink Eerst op t laatst zonk hg aao de recbterzgde van de kist op eeo kletoe vuetehauk neer streelde met de huod liefkoozend het houten omhulsel dat het dierbaarste bevatte wat hg had nam een witte roos uit den krans aan het hobfdeueind van de kist en ging toen somber zwggend t huis weer binnun terwgl hg die laatste gedachtenis vau zgn lieve vrouw aao t hart drukte Iu Oostenrgk is het kiesrechtvraagstok de kwestie van deo dag Thans heeft de Duitüchtiberale clnb een bgeenkomst gehouden waa in de zaak bt sproken werd De liberalen die met de conservatieve Duitschers en de Polen de regeeringsmeerderbeid uitmaken verklaarden zich voor het vormen eener vgfde groep vno kiezers bestaande uit werklieden eu alle andere burgers die tot de miost belastingbetalende klasse behooren Men weet dat de regeering dit laatste ook wilde zoodat ze thans steuo beeft Indien nu ook de conservatieve Hobenwartclub pn de Polen bet hierover eens kunnen worden is de oplossing der kiesrecbt kwfstie aanmerkelgk gevorderd Dan bpeft de regeeriog alle kans een ontwerp tot ui lireiding van het kiesrecht t knnnen indianen dat door de meerderheid in de Kamer wordt aangenomen In België verdeelt zich thaof de belaugstelling der politieke kriageo tusscheo het toekomstig wetsontwerp der Kt eering op het kiesstelsel voor de gemeenten en de herstemming op 9 December te Aalst Over de samenstelling der nieuwe kieswet voor de gemeputen doen de meest uiteenloopeode geruohteo de roode Hier verzekereo goed iogelichtec personen dat bet stelsel der eveoredige vertegeowoordigiog in het ontwerp zil worden opgenomsn daar vernemen anderen dank zg vertrohlwbaren indiscreties dat de regeering beslotpn heeft het kiesrecht Toor de gemeeuten afljeen te geven aan de meervoodige kiezers Dit zijo intnnchen alle slechts veronderstellioged Men moet geduld hebben en het ontwerp kalm afwaohten Wat nu het tweede punt der algemeeoe belangstelling betreft zoo levert dit vrg wat genoegen aan de anti clericale partgeo die üch verkneokelen io de bittere tweedracht bg den róand Het is hn ook eeo geweldige strgd die te Aalat tusscben de vrieaden van den heer Woeste en de christelijk democraten va den abt Diens wordt gfvoerd Groot moet d oneebigbeid onder de geestvlgken z jn waar fkn enkele slechts weinigen geeu partg trekken tegen abt Daeus De kerkedieoaars mokken tegen de priesters en deien jagen boo ouda ouwe dienaren weg omdat zg iich verstouten te sympsthiseeren met de christeIgkiocialen Veel ia er lo de laatste dagen gesproken over pogingen tot het tot stood breogen van een schikking maar de hoop hierop schgnt thans ra B B i ofschoon het laatste oogenblik nog verrassiogeo kan brengen Als conditio sine qua non voor sgn terogtredeo eo vau zgo mede caudidaat ten gunste van de beeren Wambeke en Woeste eischte abt Daeos vao de crericalen een zetel in de kamer voor eeo afgevaardigde der democraten Dezeo eisch meeoen de reaction naireo niet te kunnen iuwilligeu zoodat zg nu alle krachten veriameleo om de overwinning te behalen De bisschop van Gent laut zgn geestelgkhsid ongemoeid baar gang gaan en ziet toe hoe sjj met alle middelen welke haar ten dienste staan een priester bestrgdeo De heer Woeste heeft xnodoende machtige boudgenooteo Zondag komen de heereo Coremaos en Heltepntteu naar Aalat om voor de kiezers te sprekeo lo eeo It Peokomst alleeo voor katholieken toegaugkelgk dienselfden dag sullen aldaar de abt Daeus en zgu vrienden In twee vurscbilteode lokalen bet woord voeren Oodankfl de verwoede agitatie der reactionoareo scbgoan de kansen vao abt Daeos oiet slecht te staan De Japanners hebben volkomen gelgk in hun weigering om met een Engelschen beambte van de Ghinersche belastingen te onderbandeleo over de vredesvoorwaarden Ze hebben den heer Detring naar Peking teraggeiondpn en toonen lich zeer natuurlgk verontwaardigd dat het verslagen land iu plaats vnn een ambnssadeor met olmucht nf te vnardigpn een boitr nlander zendt die een ond rgeschikte betrekking vervult China s regeering doet alle pogingen om haar prestige te bc waren in het land Ze weuscht te kunnen zeggeo dat niet de overwinning der Japanners l aar dwingt deo vrede te sluiten maar de tusschenkomst der groote mogendheden Daarom was lord Rosebery s voorstel aan de groote mogendheden om als middelbaar op te treden zo o onataatktiodig en zoo batelgk voor Japan En dat de Japauners dit gevoelen zal Engeland later vaak bespeuren Intusaoheu is de Chioeescbe regeering bezig met tiet afzetten en straffen van iederen ambtenaar en veldoverste die als zoudebok beschouwd kan wordeo De vganden van deo onderkoning LiHung Cbang tiebben een grooten slag geslagen Zg hebbeu hem openigk in een memorie getee keud door meer dan 120 der hoogste waa digheidsbekleeders beschuldigd van oiokooping verdnistenog van rgksgelden eu bedrog Zg beweren dat hg zich verbitogde io de overwinningen der Japanners eu den Chineeten betet heeft zegepralen te behalen 1 Hg heeft het doen voorkomen aUof China gereed wns tot den oorlog terwgl hg be tegendeel wist Maar hiermede is het zoudenregister van den liberaalgezinden maodargn nog oiet uitgeput Hem wordt oog ten laste gelegd dat hg ie zamen met den zoon vao deo gewezeo Chioeeschen gezant bg het Japaoncbe hof den Taotai Kung den bevethebtwr van Port Arthur ui don Taotai Wu hoogverraad heeft gepleegd door staatsgeheimen aan den vgand te verkoopen eo dat bg met de bovengeDoemd personen sameuzweerde om het Cfaioeesche rgk omver te werpen In de memorie wordt de oomiddellgke bestraffing der schuldigen geëischt l u telegram uit Tientsiu aan de Times meldt dat LiUung Shang naar Pas teng loo is vertrokkken Waar hg bet ambt vao ooderkoning zal overdragen aan Liu Kuo Yi LU3T vao bricvea geatirtjiiseerd ajiQ oobekenJei gedurende de Ie helft der amand November 18H4 en terag te verkrygen door tuMcbeukomfit van bet poetkantoor te Gooda Verzonden van GOUDA M Lifman Amiterdam R Munnik Am terdam Schmidt BoUward C ït Sflgn üraveubage P Bomt 0 avenbaRS Talen Uotterdam P Boer Terur J run IjenMten eo C Rera ius Nendorp De Directeur ran het Pontkantoor VORSTER BurgerlUken Stand GEBOREN 30 Nor Uermina Maria Hendriui ooden 1 H A Deumera en E H Uouter Cornelia JeLanna ouden L L van Dont en M Mooni Jacob Antonitii ouden H Tan Maaren en J Amen Stepbanu tinden A Kelder en W ran der Lau OVERLEDEN 29 No A Hopmau w i P P d K jJMr 77 j UttMtreoliti GEBOREN Anna M ria ouden H BtaWkamer en W Kompier OVERLEDEN M N an Veen 82 j ONDERTROUWD O Kiioppan en P Wwkbont TUat OEi REN Eliaabeth Maria ond rt J lemiui en Nel J Str ver Opnieaw Ontraiigai Witte n fijn gakhutd Dames en Heeren Handschoenen A vu OS Al fi 73 73 Beurs van Amslerdam ao NOVEitBits Vsr kfi i lM u V O a 80 ♦ 18 Vi iiy y lOJI 88 tlO 70 Via 100 stotkoart lOOil u lOl V O V O a M ia 1MV Vi p If 1881 TlUiauiin Crt Nad W 8 I dito dito dile i dito dito dito 8Vi KoNOfa Obl Ooudl ISSl SS 4 iTiua InMbrtj ini I8lli 81 i UoeriNa Ubl in papier 1868 8 dito in lilm 1888 8 PoatusiL Ublig metliekal 8 dito dilo 8 üvaLAHn Obl Oost Se Serie 8 dlu UeeoDi 1880 4 dito bij Holtii 1888 4 dito bii Hope 1888 aO 4 ditoinROud leea 1888 8 dilo dito dilo 1884 I dp NJB Perpet aebuld 1881 4 TvalBlJ ilepr Conv leen 1890 4 Oeo leeaing aerie D Geo laeniotf aerie J iviDAra Hip Sm r obl 1888 8 Kuioo Obl Buit Bob 1880 8 t Vi AuvraaUAH UbliRatiea aoTtaauui ated leen 1886 8 8 8 780 660 loiv 701 0l u IMVia 78 loiy 101 141 7 N o N rr Haiidalar aaud adab Tab Uu Cartigoaten DuiiMaaUohappjJ dito Arnh Ilypothuakb paodbr 4 Cult Hy der Vonlenl aaad a Ir Hjrpolhaekb paadbr 4 NederlaDUBob baak aaad Ned HandalmaaUoh dilo N W k fao llyp b pandbr I Roti Hrpotbeekb paadbr 4 Utr H Dotbaekb dito 4 UoeTlKa Óoat Uoni bank aaad Ruil lljpolbeekbaiik pandb 4 i AMialEA Kquit hypoth pandb 8 7n Uaiw L i Fr Uen eert 8 i7 Ntn Holl U Spoorw Miy aand 101 Mij tot Kipl at gp aand Ned Ind g ioor a m aaad 181 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 Itt dito dito dito 1891 dito 8 I IOS H l H l U8 100 Vm 74 a 108 8 lTaUB Spoorirl 1887 89 A Kobl a 8 2iidlul apwmg i ll obl 8 PoLBH Wancbau Waenee aaiid 4 a 7 i ai Ur Huaa 8pir Mi aand 8 Baliiaohe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwaug Dombr dito aand BKarak Ch AloW Sp kap aand 8 Loeowo Bearaal Bp Hij obliK 8 108 Orel Tilebak dito oblII Hk 109 2iidWeat dito aand 1 7Vu dito dito obll 4 9I loolj IM U4V ll l 100 l 18 7 106 lOOl 801 171 los losy l l a a 9 V 48V ii A u AKBaun üent Pao Bp Uü obl 6 Cbie h Nortb W pr U aand dito dito Win 81 Pater obl 7 Denrer li Blo Ür Bpm eert r a lllinoia Ceatnl obl in goud 4 Loaiar k NBakvilla rt r aand Mexico N Bpw Mij lehyp o 8 Miai Kanaaa t 4 pot pref aand N York OnUriu k Weal aand dito Paona übio oblig 8 Oregon Calif la brp in goud 8 Bt Paul Hian k Aauit obl 7 Un Fae HoofdUIn oblig 8 dito dito Line Ooi Ie bjrp O 8 UiM DA Can Bouth Cert T aaad Vm C Rallw liNar leb d a O Amaterd Omnibua My aand Rottord TramweK Maali aand losv 108 Nan Stad AniilerdaiD aand 8 Blad Rotterdam aaad I BlLSia Sud Anl erp fll887 8 Biad BruHel 1886 t l lloHO Theiat Begullr Gaaellacb 4 OoaTBNR aiaatileeoiDg 1860 8 K IE Ooat B Cr 1880 8 BrtNJB 8lad Madrid 8 1868 Var Nan Hn l p Bpobl eert A 10 41 LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieuwendljk 241 Eerste kois T d Daa AMSVERBAM Uaandag Woetudaff en VrÜdagê TE COHSÏÏLTEEBiiH TOor TANUUBBLKUNDE KOyBTTANDIN VULLINGEN ei nn 10 tot 8 uur Markt 1 Gouda