Goudsche Courant, maandag 3 december 1894

GOL WE C iOlJtVE C 449 Gëbr R 33s e Jaargang No 65d4 Dinsdag 4 December J804 mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne Étalage voor t St l icolaa$reest in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van goed gevulde ADVERTENTIEN worden gfeplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Ult ve dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitxoBdering van Zon en Feestdaggen De prgs jer drie maanden is 1 26 franco per poft L70 Afzonderlyke Nommers VU F GENTEN H l Minll Laadiapymn kortom Wal fea Anjer Paiii Ex ielier Wal il Mt kot Ml MM MH to wosdeo togoo V t mot 400 iloodi in lodor hoio iii g ygg Ailuf falulxpeller Fij W aoii n et o 1 35 do lloioh T i u4oo b 4o moooto Ipothokon n bg r Ad Biohln t Co to Battoidam Ta Goud by A WOLFF Markt A H4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt BERICHT VAN INZET EOÜWMANSWÓNin L met ruim 4S Ueeta ly gjÉL ren WEIm HOOI mHHJBB LANDEy mim de ViHHHE 3P gemeenten Gouda Hazerswoude en Alphen zgn b de Veiling en Verbooging op 20 Nolember U gehouden in perceelen bj de rer preide notitiën omechreien in bod gebracht U Tolgt p Tr 30200 Pgro ao 1 op 7000 Perc no 8 op UlOO 2 4900 9 4300 3 rilOO 10 2000 4 800 t 11 2600 5 8 0 12 5500 o 6 9100 13 50 7 2450 14 3100 Tr 30200 Te zamen 83560 De WONINQ onder Ha er woude en Alphen groot ongereer 119 Hectaren ttaat alioo ilechta in bod op 333S0 De AFSLAG in perceelen en combination bigft bepaald op DONDEKDAO 6 DECEMBER 1894 dei TÓórmiddage 11 nar in het HAtel Di Zai m aan de Markt te Oouda ten orerataan van den Notari H GKOENENDAAL te wiens kantore aan de Weit haven U 175 te Gouda tot en met WÜËNSDAO den 5 DECEMBER a i verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 der Terhoogingiommen STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading CfiiïE illMiOIIUWS waaruit wg tot 70 Cenl per H L contant zouder kortin vrg in huio afleveren Echte Belgische Anthracit Hootjss De minat aanilaande brandetof voor Vblkaoheli f 1 40 per H L trP B IL Ple Kantoor TURFMARKT H 101 Oouda Deo 1894 EENISDEFOTTANTEEE Men wordt verlucht op t IIERK teictira DIT HKT M 0 WJN VA M AVKNS VAAYZü K GORINOHEM Deze THëKËN worden afgele J rerd in Terzegelde pakjes tbd vi twet en em hal en een Ned one met verraelding Tan Nommer en PriJR roorzien van nevenstaand Merk rolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitroering van geeerde orders aanberelenne j brek raaiit lz EENIG DEPOT der fijnste Haagsohè Beecbuit iF I I Gouda Satlpendruk vbd A Drinkhan k on S CICIKTEIT 2 Ct HANDSIGAAIl LOUIS BISSCHOP Dékie Baart Openbare Verkoopinj TAN HUIZEN te O OTJEi A De NoUrii H GROENËNDAAL te Oouda i voornemens op MAANDAG 3 DECEMBER 1894 deo morgens 11 nar in het üötel db Zalmc aan de Markt te Gouda ia het openbaar te vellen en te verknopen No 1 Een goed onderbonden van gas en waterleiding voorzien HEEHENHUIS met groote Tutn groot 5 Aren 40 Centiaren aan de Gonwe Wyk C No 115 te houda met aitgang naar de Vest bevattende beneden 4 Kamera Keuken en Kelder en boveo 7 Kamers en Zolder Verhuurd voor 400 per jaar tot 1 Mei 1896 No 2 Een goed onderbonden WINKELHUI8 waarin Manufactunrzaak aan de Dubbele buurt Wgk B No U te Gouda Verhuurd voor 350 per jaar No 3 Een goed onderhouden ruim WINKELHU13 waarin Blikslagers afiaire aan de Dubbele buurt Wp B No 7 te Gouda met uitgang Achter de Kerk Verhnurd voor 400 per jaar tot 31 December 1897 No 4 Een in dit jaar geheel vernieuwd WINKELBUiS waarin Sigarenwinkel aan de Dubbele buurt Wgk B No 4 te Gouda Verhuurd voor f 200 per jaar No i Een HUIS met TUINTJE aan de W chtelotraat Wijk P No 173 te Gouda met uitgang naar de Korte Akkeren Verhuurd voor 3 50 per week tol 1 Februari 1895 No 6 Ben HUIS aan de Wachtelstraat Wgk P No 171 te Ooooa Verhnurd voor 1 92 per week No 7 Een HUIS waarin Broodbakker aan den Fluweelen Singel Wgk U No 586 te Gouda Verhuurd voor 2 50 psr week No 8 Ben HÜIS aan den Fluweelen Singel Wgk R No 587 te Gouda Verhuurd voor 2 25 per week No fl Een goed onderhouden van gas en waterleiding voorzien HEERENHUIS met TUIN groot 3 Aren 20 Centiaren aan de Ooithaven Wgk B No 18 te Qooda bevattende beneden 3 Kamers Keuken en twee Kelders en boven 5 Kamers Keuken en Zolder ingericht tot afzonderlgke Bovenwoning De Benedfnwoning is verhuurd voor 350 per jaar tot 30 April 1890 De Bovenwoning is niet verhoord Het I in de biljetten onder No 10 omschreven pand wordt niet verkooht Te bezichtigen Perc No 1 3 werkdagen vóiSr den dag der veiling 8iits vóóraf belet vragende bg den hnurdi de overige perceelen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 9 1 uur en op dien dag van 911 uur Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris H GROENËNDAAL te OoUDA alwaar Notitiên der veiling verkrijgbaar zgn van af 20 November Met I DECEMBER begint weder de NEÏÏWE JAAEGANG VAK HIT van het Verhandelde in den fi EMEKNTERAA D van GÜUDA Pril poi Jaargang 3 Nieuwe Abonn ontvangen zoolang de voorraad strekt het Verslag over de BegrootingVergaderingen stenografisch CADEAU Uitgevers A BKi KMA en Zii J BKfiEBAART L beveelt zich beleefdelgk aan voor de LEVERING van Botei letters SPKITSLKTTIiKS Borstplaat Chocolade en St Mcotaas STEE KOLEi GROVE KACHELKOLEN p H L o 70 HAARDKOLEN 0 95 STUKKOLKN pr 1000 Ko 10 GEKL COKES p H L 0 50 Voorbanden MACHINE VLAM enSMEE KOLEN p iauj sMA Vest O IGI Korte Tiendeweg D 81a Het Bestelhuis H van MOA SIKBXnAia Achter de Vischmarkt 126 t opgeheven en thans gevestigd bg J SCHIPPEIl Achter de Vischmarkt 124 1i 0it PO 4i SCH IKE OU DE HIËDAMMEH GENEVEE Merkt N ia il TC AP Verkrygbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bewyB vaa echtheidt t ORobet OD kurk Bteods voorzien ran Hen num der Firma P HOPPE 1 Jj 1 K JM KI1JM r A SUKtMVrRVl RM yn mi irs MI w ss ii cii Agentuur by de Firma Wed BOSMAMtfGouda Firma J WELTER WUDSTRAAT A 42 MagazUn van GORSETTPIV BN ONDERGOED Groote keuse in alle IfANTASIE ARTIKELBN voor het aanstaande Si JNicolaas feesl W geu ophi flng Mr VANÉf MAAK A INALE UITVeIÏKC Zaaklt IAG FINALE UITVERKOOP van ilASU PACXlIBEN REUEN en WINTERMENTELS K apok en Veeren Bedden Wollen en GestikteDekens worden verre beneden fabrieksprysen UITVERKOCHT bij J S KËiSER KorleMewegD DB i ïl LEVERT PUIKE mmm mm zooala Torig jaar a 45 Cent de 5 Ons Wed M MOL Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS bij 8L0TKNAKKK en Co Cogoae fin Boig f IvAOdeLHer D QoairAo Tm son nu aoiiMM AaoDTBe wordt levnd la VMMgAlde bamud flMwhaa rut 6 lat r inboud voonl n Tftn hst ttnt TM Ut P T VAK HAUI BOOB Proaflwh 1 1 1 S0 DlWillad nttnifbur M i P H J V WANKUM Brma Wed P J MELKBRT üosthaven 8 14 Gouda Rijnlandsche BEHra BORST HONB Sed ert 25 jaren met steeds klimmend succes in gebruik is het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel bg Hoest Ueeschbeid Verslyoiing Keelen Horstkwalen Kinderhoest eni Door tal van aanbevelingen en getnigeniaaen wor t dit gestaafd Alleen echt verkrggbaar in Fleaachen ik fl 2 fl 1 en 65 cent Te Gouda bfi F H A Wol Boskoop by J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oodeivater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven hg H Freriks firma degnekamp en Ch Sterk Stfllwgk hg C G v d Berg Bei mbacht bg Ju d DooL Hazersivoode bg 3 Winters Wij veatigen de aandacht op het laatst uitgeiÉamen Verslag eL het verhandelde in den gemeenteraad Ieder die belang telt in de gemeentezaken aal wal doen daarvan kennis te nemen aangezien bet geldt de beide vergaderingen van SO en 31 October toen de begroeting aan de orde was en dus tal van zaken ter sprake werden gebracht Het ia onze bedoeling niet nog eena terug te komen op al wat daar besproken werd verscheiden adviezen werden uitgebracht die de moeite niet waard zijn en iele woorden gesproken die evengoed achterwege hadden kunnen blijven Enkele opmerkingen willen wij echter onzen lezers niet onthouden Vooreerst trekt de aandacht het optreden van het raadslid dat vóór het eindigen van zjjn mandaat gemeend heeft zich hflt leeuwendeel te moeten verzekeren in het debat over de begrooting Zijne houding kan onze g oedkeuriqg niet wegdragen Niet dat wij bet afkenren dat een raadslid de voorstellen van B en W aan oen grondig onderzoek onderwerpt maar de onbeduidendheid van aommigC aanmerkingen en de toon van hot debat doen den onbevooroordeeldim lezer te veel denken aan persoonlgke gevoeligheid van dezen spreker over andere dingen waaromtrent hy quaestie gehad heeft met B en W en die niet naar zijn zin zjjn geregeld Het is altijd jammer als een volks vertegenwoordiger zich daarvoor niet Wt t te wachten zelfs voor den schijn van dergelijk parti pris behoort hij te waken Het doet afbreuk aan den indruk van zijn betoog en zelfs waar hij gelijk heeft wordr de uitwerking gemist Nu weten wij wel dat een raadslid in zulk geval in een moeilijken toestand verkeert maar een zekere mate van tact en zelfbeheersching mag toch in een lid van zulk ean achtbare vergadering worden verwacht Waartoe dienden b v de discussiën over het wijkmeesterschap der raadsleden en bet liet Verslag wordt bij onzen uitgever gedrukt i kost slechts S sjaars FEVILLETOX E I 1E3 üsT Uit M ZxadiCt door C EUKHAN 4 Uel eene ittm dis niel meer asiduli nam lalsn eta tewler afscheid ru de haren oadat lij lang aan deu bonem barer moeder gsrust had luiilerde tt Se na rader behoort kam het nog orerigs ran m D levfio Ieder kart triWe toen de ontroerde railer de iu welqkiiniegening begon Helder en duldelgk aprab Ellen haar ja uil Nu logde do raderldo handen op beider booM en aprsk den zegen uit Er beeraohte aenige oegaeUikkee llilte gednrenJe aolke man niet anders dan een mei moeite iagehondcn geanik hoorde Eenakbps rees Ellen op biaoht ds hand baan railera aan bare lippen en met hare armen Kuno omvattende b aiob aan z oe borat fluitende zagaij naar bem op tervijl zyr bijna tonder dat man het hoorde flaiaterde Mijo ecbigenoot m jn Kano Mat jen lang aangeboodea kui bezegelde sij deze woorden terwijl Kuno haar Vnn achtig aan zijn hart drukte Ellen s armen zonken langzaam bet lichaam werd zwaar de lippen glimlsehtsn nog claehooa mat het gebroken oog ruatu mei een hemel vsa liefde op Kano terwijl ig mei eens aurveade aanstellen van een derden sluisknecht waarop voorloopig geen plan beatoud Waartoe de onbewezen en steeds volgehouden bewering dat alle uitgaven te hoog geraamd waren en waarom tegen de uitkeering aan de N H kerk gestemd na de duidelijke uiteenzetting van het ontstaan van dien post Zoo zouden wij meer voorbeelden kunnen geven doch wij stappen van dit punt af in de hoop dat het geen regel worden zal op deze minder aangename en stekelige wijze debat te voeren In de tweede plaats hebben wij met genoegen weder een bouwkundig lid in den raad aan het werk gezien Waar uit den aard der zaak zooveel geld moet worden besteed aan aanbouw en herstel van stadswerken is iemand die op de hoogte van het vak is daar op zijn plaats Het aandeel van den heer Dessing aan het vaststellen dezer begrooting moge zich bepalen tot een bescheiden bruggetje wij twijfelen niet of hij zal voortgaan zich met denzelfden ijver aan zijn taak te wijden Dat de omstandigheden zuinigheid tot plicht maken daarvan waren aJle leden overtuigd Doch duideljjk bleek dat B en W ook bij het opmaken der begrooting reeds mat dit sit badden gerekend Immers wat er verder bezuinigd is was niet noemenswaard Toch beeft men z jn best gedaan want uit het debat blijkt de doorloopende bedoeling der meeste leden te ontkopien aan de verhoogiug van do opcenten op het personeel Dit is dan ook gelukt door het scheppen van nieuwe inkomsten en een andere cijfergroepeering en wij kunnen er vrede mee hebben De personeele belasting is zeer gebrekkig en roept om verbetering Het is waar wat B en W zeiden dat ook de inkomstenbelasting groote onbillijkheden schept en dat het wenschelijk is niet alles uit éón bron te krijgen omdat de gebreken van de eene belasting die der andere neutraliseeren maar hit geval is ook denkbaar dat vele ingezetenen gebukt zouden gaan onder de fouten van bejde heffingen Slechts voorafgaande en grondige studie van het onderwerp zou kunnen uitmaken hoe hier ter stede deze belastingen naast elkander werken Het beroep op andere gemeenten is niet afdoende Qod ik dank n gij laat mij ala zijne eobtgenoot eterren Kuno Kuno t Het hart itond atil dedood nam zlfne bruid en voerde den jfeeat naar het reobte vaderland terw l bü Kuno met het levenloose itof in zijne armea Het Ellen werd in baar bruidatoei begraven Op baar graf werd menige traan gestort en bare gedaonteuii leefde in dankbare harten Zij ging been als een engel die slechts zijne vleugelen ontplooid bad oq naar d4o bemel terug te koeren Kuno s levea ii eene blijvende herinneriag san degene wier geest bem onuweeft Zijn leven werd een rastelooa streven om alles te volbrengen wat zij bem opgedragen bad en men noemde bem op de plaats sijoev inwoning den vriend der armen den beachermer der oogelokkigen Ken tal van jaren zal hy welliebt sla eedt eenzaam pelgrim op aarde rondwandelen maar zeker ala een goed veracboenend en vergevend zoon jegeoa zijne berouwbebbeode moeder Met de droefheid in het hart en den blik ten bemel gericht sitten Kllen a ouders ca broeder in bet stille eenzame buis Ik heb n eene bladzijde medsgedoekl uft het gmote bo k der werkelijkheid welke ik gedurende een kort verblijf iu bet Noordelijke gedeette van Upplana las en nog ontvalt aan mjjn oog een traan en klopt mijn hart van aandoening bij de berinnering aan Ellen de doebter van den prooet De misplaatate pogingen van aommig raadsleden om by het behandelen der cyfera van de begrooting ingrijpende veranderingen te brengen in bestaande orgahiiatiin werden ook ditmaal beproefd Qelukkig stuitten deie af op de bindende kracht der verordeningen Inderdaad wanBMr men b v een school wil opheffen ol rsorganiseeren dan dient het daartoe ttrekksnde voorstel afzonderlijk te worden toegelicht en behandeld Zoo voetstoots by de begrooting alles omver te halen kan geen wys beleid genoemd worden Het debat over het vroeger financieel beheer dat op bl 105 van het Verslag tg lezen is moge interessant zijn voor wie de grieven hooren wil van de oppositie tegen bet gemeentebestuur practisch nnt hid bet weinig Het is gemakkeUjk thans uit te maken welke gedragslijn vóór 25 jaren meer in het belang der tad geweest zou zyn maar voor de toenmalige leden van den Raad was het vraagstuk van den dag niet zoo licht op te losses De beer Dercksen die van spreekwoorden sohyot t houden vergat r zeker een het bekende De beate stuurlui staan aan wa Zeker ware bet voorzichtiger geweest te leenen voor niet meer dan 3 iaar maar t ii eerste rekende men op een langer octrooi voor de vaartreohten en hoopte men wellicht in het niet afgelost zijn der gedape ïoorschottea een argument te vinden voor continuatie der heffing on ten tweede was het geld toen niet zoo gemakkelyk te krygen en scheen het Aanbod van de maatichappy voor Qemeentecrediet bet meest in het belang der stad Hoe het zy gedane zaken nemen geen keer al weer een spreekwoord en men moet thans roeien met de riemen die men heeft Wy eindigen zooals wy begonnen met de aanbeveling bovengenoemd Verslag niet ongeleden te laten BINNENLAND GOODA 3 üewmber 1894 Ata d ryks anir riiteit te Leiden ii hi t oandiduti eumeD godgeUerdbeid 1 gedeelte üfgelegd door den heer B Boen De dood van den Gfe angene ARIA S9PHIA SCHWARTZ l To een boseb ergens ia Zwedao stond eeo buisje dat wrl U ws r door srma neniobea bewoobd werd maar tooh iceDigien sehat bevatte die ia het huti vso deo rfjke genist wordt Jurgen de koleobraoder had eede knappe Atnke baiavrouw di aan een vroon gemoed rn goed hart vlufcge vlytige bsodea paarde Verdrr bad li een dochtertje bloeiend en sterk looals een kiod dat ia de bouoheu wOrdt o gotoeè dit t n kan Boveadien waren de beide echtgenooten gelukkig door de lielde dis hen vereenigde door de tevredenheid die hun ftemiïed vervuldi en door de vro lijltheid dte den arbeid verliebtte Het grovs brood maakte heeilyk ca een dag van liobaoielgke inipanning de vaak neer dan lobere kost werd sitgd doof terradeobeid gekruid Nooit hoorde non Jurgen den kolenbrander of ijjue vrouw over hun lot klagen nooit tftondon eg ceuige bi gheid voor de toekonei Integendeel xg waren dankbaar roor hetgeen Ood buu tchonli tevreden net bet weinige dht ig badden en waaueer own hunne hut roorbijkwan hoorde men daar binnen allgd een vrootjjk gexaog Wanneer de meniehen in het dorp iemand sis reeht rergenoegd willea asndaideo dan plachten tg te teggen OHorainul als Jurgea de kol sbrsiider ea s oe OiiierenaroDd tmx ougerwer 7 nar U de wed de K in hak waker der BleekerMÏngel Dftb de KerDeni lk loot genltu Eenige peraonen dte een plomp in h i waker hoortl i bulden itokkan ea mek behulp durrau b d men h t gelak bur op het droge ke krÜgm Dur de kant dur er kthellend wu ging het oiek bgcOnder gemakkelyk Uy deo kiiteleta GnTe 4gii binnAngabruhk heelk de beer J F Welker mek nog meerdere pereooen door het in beweging breuK n der armen en het wrgten der boni de lefenngenleu die byoa geweken waren we er opgewekt waarna Dr ran Ikereon die iiimiddeti epoédig geroepen wan de Verdere lorg op lieh nam D af ondf tea baU twulf is sy nur hare woning rerToerd hur toestand in beden xeer goed Zooali wy ia eei oaur rroegere oommeri meedeelden heeA Z iterdagavond d vtrga dering der bakkeregeiellan plaate gehad Uaar wg geene inrttatie voor deae bgeenkom k gekregeu hebben kannen wg hierurer oiek reet meer leggen dan dat deze werd rprewideerd door B tlolsderrer aa dal Werd besloten eene commune te benoemen die de pakrooos mii uitDoodtgen mek hen te rergaderaa om toodoeqde tok gvwenaehte ofaroensteotiaiag te komen Zaterdagaroiid bad in brt OaM Dule 4ob ¥ de DitletUnteaclub Door Oelening Knaftt rrederum de eerets wiak r aitroering pluki Op roerd wrrden Da ralsche Muuterst dramatiMhs sehete in 3 bedrgven au Jocliem Uilenspiegel oonpronhelyk Biysfal in ééa Mrg Dets eerste ge ellige bgeeakomU met dames kenmerkte xich boreaal door de grodka opkosst der geiotrodooeitrdea Belde stukjes Is ituk wak roor gcl ea heidstoooeellisten nogal wak Mggen wtl werden vlag eo k lutate heel goed afgespeeld in dik 2e stokje komen de personea died rin de rollfo rerrnlden ran Jocharo Lepelblad eo Springer een woord an welren iende Itit koe eo kwam bet geheel beker tok zgn recht Wg geren daarom f O Ka ia overweginK geen te zware stukjes roor hanae rekeaiott ie nemen docb meer te bljj reo bg Klacht eii Blgspelen die steeds door beo rardienstelijk werden tgespeeld en mrei in de smuk ran het pobliek TaHeo AU naar gewoonte hield een b I atgewisseld doer speech en roordrachl allea nog lang bgeeo Bleef de piwlikant op een tehoonen aomeravund fóór hunne leur staan eo vroeg h j Wel hoe gaat het T Dan maaku Ingrid eene disnarssaa en sniwoonlde net een bifjderr gtimtsoh Heet goed doniné sooUbg wÜ gewmd sijo hebben w nieta te klsgon Uaar ik heb tooh gehoord dat de verdicustm dit jaar niet groot geweest t n bad de predikaat meersBalini getegauheid er bij te voegen Het ui het volgende jaar wel beUr i Jil ant woordde Jurgen en tiet t n gantehen r kdoa van twee en dertig witte aterke tanden lien aZoolaag bet ons sa om kind niet aan brood oiUbriekt kua neo wg niet klagen eindigde h j dan Op bet dorp woonde ten rgke boefaaet aaoui Sveo algeneen bekend onder den naani ii OrooU Sven dewgl hij soowel naar zgn geatalle ali naar zgn geldcigk vernogen het epitheton groot erdleada Oroote öven bad eea eeuigeo zoon tdie tot doniaé studeren moeat Dit waa loeh ni t te reel aeende Oroote Sren ts o zoon mogt wel een mgnheer warded hjj had geld genoeg osi het heele dorp te koopen en als het er op aan kwan het keerenhuu er bij Olie Boo heette zijn zoon u een leergle rtge jongen en onderscheidde zieh in de sefaool door grooU lyt nUr wanneer Olie in de vacantia b radar ea moeder i as meende hfj dat bij wat meer as du de snders knspea ran h dorp en dit ukta dat h4 roUtrekt niet met hea omgiag m hield ziek niuluitend ea bet heenohais alwur hij twee sohoolnakksrs bid