Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1894

m mmm 1894 93 OTTBKDAM Aangevangen 1 October T A van freenwlcb Directe Spoorwegverbinding mei tiuUÜA Winleidlensl la li 11 51 11 58 1 05 1 11 K Si l Sl BOTT HDAM 51 10 17 10 47 10 84 10 41 10 47 t li 10 j 7 86 7 47 7 80 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 aOUDA IIENHAAG L8 I1 DEN HAAG O nu UA Hue 6 48 7 80 7 43 8 30 88 48 10 18 11 8318 16 1 38 15 8 1 441 491 58 t 04S O V fi8 lO lfi 10 6118 0818 46 t SO 8 46 8 16 4 18 4 8 S 80 6 47 7 48 8 SI 10 10 UTXECH T GODD A Uireobt 6 83 7 60 9 9 68 11 84 18 0 18 60 8 10 3 80 B 68 4 48 6 80 6 88 8 09 8 601 69 10 S4Wperdeo fi 68 6 11 10 16 ll 6u 18 86 8 48 4 18 6 47 9 119 841061 üi de sler 7 07 8 19 10 Ï4 4 84 9 1J Ji uda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 l tS 3 60 X87 6 80 7 08 8 419 88 U OT AMSTBIDAM GOUDA Airst nlan Wp 6 50 8 16 9 66 11 96 11 80 1 66 4 86 4 86 7 10 10 00 Qoadk T 80 8 04 10 44 ISJjS 19 46 1 60 6 80 6 18 9 M 18 4 18 51 l Se 1 57 4 86 O O 1 D A r TKKC H T lO Og lO l 10 5 11 48 1 18 8 51 11 0 8 97 10 80 11 17 1 4B 8 07 10 51 11 46 l iO 3 08 3 88 n O V U A A l T K II U A M 10 08 10 5 18 11 8 1 10 li l l 8 40 10 14 A lt Gouda ilutwdu Wp Hsdanmoi D giDg in bet Wetteinde te Moordrecht bij bet afrydan van den dyk naar befwdna door bet harde trrkkeo na den hond een beladen wagen vun den winkelier J f G te water Hoewel de genair zich dadelgk t water begal om én bond loatemaken aoclit dit niet zod apoedïg gelukkf Bi ioodat to i but dier op bei droge was gebr bt de leno geestco al opoadlg daarna lahkea geweken t zyUj Bebalre d nateneele icbade vfriint te heer r O dat door dit ongeluk bormdien nog oèn goeden trouwen hond h de I l Zaterdagiroud gehouden tigem TM adering der Moordrecbticlie IJsclub werdt n nieuwe bestuuriOedea gekozen de beeren Hoogendoorn Hailing G de Wilde en A Weudribi Nug v erd besloten dezen winter eene barddraverïj met hindernissen te houden De club telt 75 leden en heeft nog 5 beganatigen Tot hoofd aan de gemeen schap pel gke openbare school aan bet gehucht NieuWend k onder ZuidIïeierland is mei algemeene stem mea benoemd Je beer J t Hart onderwyzKr te Stolwjjk en zulks zoo mogelijk met iugaog ran 1 Januari 18Ü5 LOMBOK Van den Gouverneur Generaul ii hy het Departement van Koloniën het volgende be richt ontvangen Terug ra Lingsar waaruit verkenning noordelijk en oobteiyk gedaan Overal bevülking goedgezind pasaers druk b zocbt hooiden omtrek Liagsar aanwezig Zoon en kleinzoon Radja naar Uataria gezonden Aan het Nieuws van d n Dog wordt uit Batavia geseind 7V fl bataljons rukten nnnr Lingsar op De aanvoerder onderwierp zich zooder tegenstand andere zoon van dun I ja is mede naar Uaiavia opgezonden Nasr aanleiding van de Nota door den beer Goemoo Uorgesiui ingediend bij Hoofdstuk IX der Staatsbeg rooting betn ffendo de organisatie van den post en telegraafdientit sprciaal betreffende de verhouding van de commiezen en de klerken by die takken vun dienst verklaart de Miointer van VVnteritaut zich niet ongenegen oenige verbooging van traktement der klerken te bevorderen zoowel wat betreft het salaris dat zy hy geblel en geschiktheid kort na hun aaustellmg kunnen ontvangen als met betrekking tut bet maximum van bezoldiging waartoe zy kunnen opklimmen Volkomen ongegrond acht de Minister dek aeht ook in de Ni ontwikkeld dat vande klerken een veel wtlaoge diensttyd 25 jaar wordt geëiocht aWnnos zy bet maximumtraktement gemeten tl Aan den weosch toelage ua hei verkrijgender radiealen zal voldaau wo n zoo die daarvoor aangevraagde gelden worde t toegeatanu Aan den wensch om kierkan medo te doendiogen naar kantoren der 7e klasse kan niet worden voldaan De bewering dat bet aantal postkantoren 8e klasse allengs kleiiitir vordt d ordi i er meer in eep hoogere klaasa overgaan dcii er geopood worden uoemt d iVJtiaister oit t g i grond De Raad van Leiden heeft be doten in overfenitomhiiog met het voorstel van i eu W en met het rapport der Haadscojnniissie zeiilien woningen in de ï npegaai poort aan de Uoogf woerd onbewoonbaar te verklareu eu ouvatbiiur voor rerbetermg Uiu woningen Eullea ali nu bintien vier weken ontruimd moeten zyn t 40 S 47 a i4 a oi 10 t oi i u a ai t M g ss 1 6 7 81 7 l 7 1M Gouds Uoordreobt Nieuvrerkerk Oapette Rottordsai y 5 1 10 11 t i I AotUrdan OipaU Mirawtrkerk HMtdlMkl field Ooud 7 80 8 85 t Ot 87 10 4 ZaT M 7 48 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z 0 r 7 i 1 88 11 10 N d M 8 01 I Voorb 8 07 0S U lt itfiga 8 11 18 8 10 07 11 87 1 08 l ll 1 17 1 88 1 88 Soldi 5 85 8 40 7 58 8 0 8 81 Oudiw 5 60 8 54 WMrdin 5 5 7 03 8 18 UtTMkt 18 7 88 8 88 8 41 8 81 10 I lt Van Ged Btatra is een srhf ven tngt komeu met verzoek om zoo spoedig mogoiyk in tt zenden de plnnnun en begrooting van kosten voor het te bouweu krankzinnigengesticht waartoe door Pror Staten van Zuid Holland een subsidie il toegezegd van 5 pCt in de kosten Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal ia bet volgende adres gezonden Roogmofjende Heereii Ondfligeteekendeo atle leden der Vrye Vrouweavereeoigiog ia de o optredende voor genoemde vereeuigiog volgens be t utt geoomeu op de vergaderiog van 28 November 1894 gezien hebbende oit de troonrede en het Memorie van Antwoord vao den Minister van Binnen andsclie Zaken op het voorloopig vers ag vflu de Afdeeling der Tweedp Kamer dat by het behandelen der itaatsbegrooting V za worden voorgelegd een voorstel strekkende tot subsidieering van Middelbare Scholen voor meisjmi verzoeken U beleefd daarop afwyzend te beschikken eu daarvoor in de plaats te stellen het niet sHhHidiefren van inrichtingen voor Hooger en Middelbaar Onderwga wasrop geen meisjes worden toegelaten Hoogachtend Ooderteekeningen MEMOItïE VAN TOELICHTING Adressanten meenen dat by bet toekennen van subsidie aan Middelbare Scholen voor meisjes slechts voor eeu zeer gering deel kan worden tegemoetgekomen aan de rechtmatige klacht n over onvoldoend onderwya voor de meisjes wyi alleen de roote gemeenten zich de weelde kunuen veroorlooveii flf toiideriyke Middelbare meisjesscholen er op na te boudeo en dat zelfs d ar de bestaande seboleu niet voldoen aan de gevotlde behoefte wyl de schoolgelden dio der H B S voor jonuaos overtreffen hyv als te Amsterdam de Gem H B S 6 jar cursus voor jongens en die voor meisjes waardoor juist diq meisjes welke let r zich eeu zelfstandig beataao moeten verscfaafffn verstoken zyn van het daartoe noodige ouderwys dat volgens s Minister eigen woorden de wet op het Hooger onderwgs geen onderschei J maakt tusschou luaonelyke en vrouweiyke leerlingen wat betreft de toelating op de gymnasia en het dus niet aangaat hier de Gemeentebesturen te Islèn beslissen wyi deze beslissitlg vaak da ouders dwiD i t voor hunne dochters tot bui engewooa kostbare slechts voor zeer weinigen bestrybare studie of tot zich mftterwoon vestigen in andere gemeenten te meer daar het Oyninnsiaal onderwys de voorbereiding is voor het Universitaire dat zy die dochters hebben in den vprm banner belasting mede betalen nan de kosteu van bet Gymnasinal eu Middelbaar onderwys zonder dat hunne dochters daarvan kunnen proviteeren dat voor zoo verre ons bekend do Wet op bet Middelbaar oodurwys evenmin als de Wet op het Hooger ondenvijB waarvan de Minister dit zelf erkend heeft geene bepalingen bevat die verbieden bet verleenen van subsidieeuaan Gemeentehestnren onder voorvaa rde dat manuelyke en vronweiyke leerlingen op gelyken voet zullen worden t egelaten Alle punten welke zy Uw Hoog College in ernstig overweg ng geveu Omtrent de Tentoonstelling van Hotel en Ueiawezen deelt men het volgende mede 10 05 l l OI 11 0 11 11 11 15 1 16 11 Oi 4 4 57 11 8 18 8 88 6 31 8 38 65 1 41 7 43 3 18 10 10 10 16 11 38 11 43 5 80 6 85 5 4 47 S 8SS 67 7 46 8 S8 10 14 fi 97 7 fty lO W g 6 0 6 4fi fi l7 8 7 8 6K tO S S BO K S9 6 S1 S I 6f S8 ll 10 8 7 41 9 41 4 47 1 46 8 8K Indieu Nederland op eene in zyn eigeu hoofdstad gehouden tentonnstelling niet eeu po er figuur wil maken zal het zich nu tamelyk moeten haasten Waot terwyt het buitenland reeds zter veel ruimte heeft aangevraagd blyft Nederland uog steeds achter Wellicht is onbekendheid met de beteekeuis der t nlnoristelling oorzaak van deze terughoudendheid by de Nederlaiidsche industrieelen en er zal dan ook in de volgende week een commissaris van exploitatie uaar Groningen Leeuwarden eu wolle gaun om ook in deze lueer verwyderde plaatsen de lund de gelegenheid to opt aen tot bet verkrygen van mondelinge inlichtingen Bovendieu zal een boekj woi den uitgegeven in fier talen waarin men velerlei omtrent de tentoonstelling zal kunnen Initreerd z l zgn door den beer Bnukentiek Voural in België is de deelneming byzooder groot w racbynlyk zal van de gebeele overdekte ruimte door dat land worden iugenomeo Oodflolland trekt daar zooals te verwachteu wa ifer veel aandacht looals trouveoa over t algemeen iu het buitenland Ër zijn dan ook van de gebouwen in dat gedeelte al vele verhuurd Oogetwyield zal dit hoekie het ia de linkerboek van het terrein bij de Ruysdaelkade er zeer aardig uitzien de teekeningen ten minste beloven veel Zoo zal men wanneer alle plannen doorginn in de Oiid Hollaudsche geveltjes verschillende goede bekenden kunoen ontdekken o a het oude poortje by den Vygendara een poorï te Nyraegen iets uit Dordrecht enz Op die wy e zullen de vreemdelingen behalve een intereasant overzicht van oud Hollandsche bouwstylen ook een kleine bloemlezing krijgen uit oog bestaande overblijfselen daarvan Men heeft ook getracht een oudHollandsche herberg weer te geven maar er waren geen voidoedde gegevens te vinden omdat geheel joist te doen Iu de Wereld Bazar zyu vau de ruim 100 winkels reeds de meesten verhuurd Daar komt o a een groote uitstalling uit China Heden zal het uitvoerend comité dit nog ten opzichte van de detsinemiog in België te Brussel een groot dejeuner aanbieden san de gansche Belgische pers Ged ironde de tentoonstelling znllen verschillende congressen worden gehouden van twee il men reeds reker en minstens een vyftal speciale tentoonstellingen terwyl de snb commisf ie voor muziek al bezig in om voorgoede uitvoerinfren tydens den ganschen duur der tentoonstelling te zorgen Ten einde de onsangenasmheden te voorkomen die men ia 83 met expeditiezaken heeft gehad worden nu reeds verncbillende contracten daaromtrent gemaakt Trouwens zullen ook voor bezoekers gunstige bepalingen wordi n verkregen men zal b v waarsctiyniyk reeds in Januari a s abonnementen verkrygbaar stellen voor de tentoonstelling terwyl byzondere overeenkomsten mét spoorwegmaatschappyen enz het bezoek aan de tentoonstelling en nan Nederland voor vreemdelingen zullen vergemakkeiyken Ëen van de xgrootstec aaotrekkelykhedeo die men op bet open gedeelte van bet terrein zal vinden zal de olifant zyn die ook te Antwerpen wus Dit yzeren monster is van den grond tot de champagnetlesch die den toren bekroont welke door den olifant wordt gedragen 35 meter boog zoodat men biereen mooi puot zul hebben om de tentoonstelling en de omgeving te overzien De ohampagueflesch is bet embleem van den inhoud vao de miag die voor een olifsat waarlyk zeer byzonder is duar y een beelen champagnesalon bevat Door trappen in de pooten klimt men in dit wonderljik ingewand en von daar in den toren Ër zyn bovendien verschillende mirkwaardig heden te krygeo die op den olifsot betrekking hebbeu Omtrent bet schip zyn de contracten reeds afgesloten de restauratie en de buffetten zyn verpacht Ook te Bertyn eu te Keulen worden thans commissies gevormd de heer Artbiir Vrauckeo te Keulen heeft de secretans generaalacbap voor Duitdcbland op zich genomen Van de Nederlandsche regeerïug ondervindt hut comité van ultvoeriug de raeei t mogelyke medewerking Dat ook de deskundigen niet allen zyn ingenomen met het wett ontwt rp wanrby negen miltioen gulden wordt aangevraagd voor het aansiihanen van nieuwe geweren blykt nit een artikel in de laatste aflevering van Vragen des Tyda voorkomend en geschreven door den Isteluitenant der infanterie 6 C A FabiuK 4 10 5 4 5 04 5 11 5 80 5 48 1 41 S SO 1 55 8 08 i O 8 16 6 58 H OS 8 10 8 17 8 88 8 50 7 10 1 44 O O II D A 18 40 10 18 Vborb 5 64 Nld L d6 5 Z tZflgw8 08 Bl Kr t l4 Zor M a l Owd 80 7 50 8 13 10 30 10 38 10 41 Deze officier acht het oogeoblik voor de aomscbaffiilg van ren nieuw geweer voor ons le r nog niet gekomen Na te hebben medegedeeld dat door specialiteiten op dit gebied een geweer met eao kftlibor van 5 mM ali het meest gewenscbte wordt besohoawd tta de schryver of bet voorgestelde 6 5 mM geveer als deagdelyk kan worden Ifeaohouwd en komt tot de slotaom dat die deugdelgkheid niet geheet vaststaat De T6ordeelen van het geweer aanganomdo dat het goed is als man hoopt zyn bovendien overscfafti meeot luit Fabins Het is waar de spreiding c van het nieuwe geweer is veel geringer daa die van bet oude maar men moet ook rekening houden met de manachappeo die bet gebruikea Middelmatige scr ulters en die xijn er fa t meest brengen ook eene fout aan zoowel by ha nieuwe geweer als bg bet oude De verhouding die de iteweren op zich zelf beschouwd als 1 tot 3 i wordt nameiyk ali 28 tot 31 rekent men den invloed van hrt sleehtscbieten mee terwyl dan nog met allerlei invloeden geen rekening ia gehouden Men verbetert dus den kteioiteu factor van de oorlogswaarda onzer infanten niet den grootpte En deze zou kuuoeo verbettfd worden door betere opleiding die geen a millioen zou kosten De grootere indringingskrachtf van projectielen geschoten uit het 6 5 m M geweer erkennende meent de schryver toch dat dit voordeel niet te boog moet geeteld worden Hy betwyfelt of men aan dit voordeel veel zal hebben Met de grootere bestrekenheidc der baan by het nieuwe geweer is bet naar zyn nieeniog evenzoo gesteld De grootere vnursnelheid brengt volgens bem het groote nadeel mede dat slechter gericht wordt en al zullen er nu op Ï500 schoten misschien 12 trefferszÖD lerwyi er vroeger op 1000 schoten ia denzelfden tyd gedaan 10 waren zal de overweging dut dit een voordeel is het moreel de kalmte en dus de oorlogswaarde vau den troep niet verminderen Ëindeiyk de belasting van den soldaat de patmnen wegen minder en daarvoor wil men hem er meer geven Maar luit Fabins meeot dat men als meo de belasting minder zwaar kan maken dat zonder twyful doeu moet omdat onze infanterist reeds veel Ie veel heeft te dragen Eindelyk meent hy dat de uitgaaf fdm de ni uwe geweren 9 millioen zal overBchryden en ditt de jaarlykiche uitgsven ten gevolge der invoering van het nieuwe geweer zullen toenemen Zoo komt by tot de ilotaom dat de voordeelen welke voor land eu volk de nieuwe geweren beloven by lange na niet opwegen tegen de groote opofl riugeq welke zy zich daardoor zouden moeten getroosten Ken 3 jarig kind vsn den heer V te Ooes had het ongeluk achterover te vallen op bet gloeiend lieete kacheldeksel dat eren te voren op den haardplaat was nedergelegd Het bekwam vreeselijke brandwonden en hoewel men eerst trschtte deze zelf te genezen was men weldra genoodzaakt de hulp van een dokter io te roepen het kind lijdt hevige pyom Uit Zwoll wordt gemeld De locaaltrein uit Deventer alhier komende te 12 uur 30 miuuten kon vermoedelyk door de gladheid der rails niet stoppen De locomotief verbryzelde de Rtopbalkeo en een gebouw waarin zich de retirade en primaten bevinden £ en werkman die zich daarin bevond werd on er het puin nitgebaald met eene wond aan hel boofd De geheole locomotief zit in het gaboqw De reizigeia bekwamen geen letsel De conducteur van den trein werd üobt gekwetst Er is geen storing van den dienst Omtrent bet spoorwegong Ink te Zwolle meldt de Zw Ct t nog Om drie uur slaagde men er io de machine van den puinhoop te vtywyderen Daartoe werd een iuuiidduls aaogebrcchte locomotief aan bet achtvreiude vau deu tender door middel van een ketting bevestigd De opzichtermachinist Monué baguf zich er op en nu werd 8 43 40 11 08 11 10 f 47 f ff 54 ff 10 01 ff ff 9 01 10 10 11 10 il iO 4 45 81 7 0J 1 1 41 4 T l ff 1 0 01 7 1 1 8 0 I n 7 81 8 10 10 M 46 3 43 4 16 4 48 5 17 7 0 It 7 01 1 f 7 11 ff ff 7 10 ff 1 1 ff V 7 18 ff l Of 7 81 ff 18 Op het anin van den ingeaiear Fnnoo de Io coBotief in beweging gesteld Zeer geleidelyk werd de machine van het pain afgealeept aoodat de tender dadelyk op de raila stood en de locomotief door middel van railslofTen daar gemakkelyk op gebracht kon worden Ëen woord van balde voor de loelle en flinke wö waarop een en ander gaachiedde mag hier niet achterwege blyreo Omtrent den gewonde vernemen wy nader dat de schedelbreak van weinig betaekenis sobynt te z o d berseoea belbeo niet ge ledjn ayo rechterarm ia gebroken de patient mt om 4 aur volkomen by zyn bewustzyn en heeft reeds met z in broer geaprokeo Van een reiziger vernemen wy dat de schok zeer hevig was De stofwolk vao het puin was zoo dicht dat men een oogenblik niets kon zien In geheel Rozendaal heerscbt groote sensatie over het failltasement van den beer Ëercksen De gefailleerde genoot zolk een onbeperkt vertroowen dat zelfs belanghebbenden de oitsprsak der rechtbank niet loofden vooraleer zy tevergeefs by hem hadden aangeklopt Voor de kleine bni ery die hare zour verdiende penniogen by hem had belegd is het eene ware ramp ook verscheidene landbouwers van buiten schippers en ook weezen zyn by de zaak betrokken F was lid van deo gemeenteraad en had zitting iu verschillende commissiëo Stuarmao J Weaterdoio van de schuit Minister Keuchenisc te Scbeveniogeo Oeeft gerapporteerd dat een Ëngel ohe kotter uit Rsmsgate opzetteiyk eeoige netten vau zyn vleet heeft gekapt Een Oostender vissoher die dit gezien had had deo stuurman het nummer van den kotter opgegeven De rechthebbenden op de nalatenschap an Johan Gier matroos aan boord van het Bremer schip Freiburg c geboren te Hotterdam overleden te Rio Janeiro 22 Febr 1894 worden verzocht zich schriftelyk en met overlegging van de noodige bewysstnkkeu aan te melden by bet departement van buitenlandse be zaken St Ct t L e kostleerling te Ousterhout die zoo ongelukkig bet leven verloor blykt een familielid van den beer Treffers te zyu De jongen wu voor straf uit de klasse naar de gang verwyd rd Dun onderwyzer of diens vrouw schrik willende aanjagen is hy toen voor eeu parapluiestaodaard gaan staan met eeo zakdoek om den hals bevestigd aan eeo der haken Hy scbyut toen echlar uitgeschoven te 190 heeft door eeu qÉptddellyk ingetreden toestand vrq benauwdhei4 de kracht gemist den zakdoek weer los te knoopen en is zoo het alaofatol ir gowordea van zyu voorgeuomen grap T De begrafenispleohtigheid van den erfgrooihertog vao Weimar werd door eeu ontzaggelyke menigte bygewoond De straten waren geheel in rouw geetoken eu het sombere klokgelui deelde eao droeve stsmmiog mede aao de hoofdstad Weimar Om alf aur stelde de stoet zich in beweging Voorop ging de militaire kapel daarna volgde de geesteiykheid en de rouwkoets met acht paarden bespannen De koets werd gevolgd door deu nieuwen erfgroothertog loopende tusschen deu Koning van Saksen en Prins Frederik vao Hotienzollern Voor den lykwsgen schreden een generaal adjudant de huisorde vau Weimar op een kassen dragende en hooge officieren met de andere ordeteekenep vai den overleden erfgroothertog Nu de godsdienatoefening werd de kist in d groeve neei elatau eu bedekt met tairyke kransen De groutbertog wooode wegens zyn swakkeo geaondbeidatoestuDd de plechtigheid niet by Te MaremUe ia een bedelaar gevangen ge ftomen die bleek in bezit te zyu vao oogeveer 100 000 francs aan geldwaardige papiereo eneen huis van 800 franca huurwaarde de mao die er twee dieusbode op na hield verklaardeden rechter dat hg door zyo gtlttakk nlichaamiboQw en ftyn zwake gezondheid geenanper winstgevend beroep koo uitoefenen daodat van bedelaar Dit beroep bracht hfua gemiddeld tien frnnoe per dag op benevel brooden andere levenB iddelen Hy koo dos op dezewgw leven zonder dat zgo kapitaal verminderde ♦ Am de Stand ordt bericht dat te Mai den het gerucht loopt Jat de bnskraitfabriak da Krygsmanc aan een groot gevaar is ontsnapt Ken werkman wo nameiyk eenschrabber Tyl of Ihei onnadenkend te dicht gelegd hebben bg eeo in wi rking zijnd wiel dat al ronddraaiend het atale voorwerp moet hebbeo Aedegevoflrd en tot splinters verbrijzeld in het kmit Door de machine tgdig te doen stil tMD ea de stokjes sltaal op te zoeken en te Tonrjjdiren moet en groote ramp zyn Toor komen De wolfman is naar men ugt ontslagen Oisterarood had de nitvoering plaats ter herdeakibg van het 25jarig bestaan van bovengenoemde vereenig ng Pirestnitvoering met welwillende medewerking vao den heer Joh J Rogman lazen wy boveo bet programma Was bet wonder dat onze verwachting pa verdere inzage ran het programma hoog gespannen was Dat onze verwachting en naar wy hopen dl vun het tairyke publiek de zaal was geheel bezet niet w erd teleurgesteld moge verder blykeo Van de oprichters was nog als eenig lid over de hner B Bohotten boewei de heer H J W Huber aU aanstonds toegetreden lid byna als 2r jarig lid kan wordeo beschouwd De uitvoering werd ook bygewoond door den heer J A Verheyen onder wiens leiding de vereeniging tot stftnd kwam Zooat bet programma aanduidde waren de solo s bezet door de dames P W 11 en J F d J en de he ren Joh J Rogmaos en J d H Volkomen kunoen wy ons vereenigen met de hulde aao genoemde dames gebracht m deo vorm van een prachtige bouquet en een krans aan den heer Rogmanfi wiens zang wy vooral hebhen bewonderd in nummer 3 Id id 7 eo nummer 10 bladz 15 vao het teksthoekje Voor diens talent gebit keo in bovengi noemde gedeelten kan onz n lof niet groot genoeg zyn De heer J d H kan zich o i geen schooner krans denken dan die welke hem gevlochten werd in de bewondering van het publiek Zyo angst wegens verkoudheid is zeer stellig overbodig geweest Wat den heer Directeur betreft v or hem niet alleen lof magr ook een gelukwensrh voor het iiirelslageii der uitvoering De schoonste lof echter jroor de vereeniging moge zyn de uitspraak vao ba ir eerelid den heer Ilogmans dat hy trotsch was op de vereeniging Apollo vooral na de gehouden nitvoering Aan een lofspraak zoo schoon weo scheu wg niets toe te voegen Nog rest ou eeo woord van lof voor deo beer A de U voor zyne uitstekende begeleiding hoewel wy bet betreurden dat hy by bet eerste optreden van den baritonsoliit een oogenblik aoaeot wAs Oaarne zal het publiek bem dit even alswy om zyu verdere uitstekende begeleidingwillen vergeven Fen geanimeerd 1 bat besloot dezen geootTolleu avond Balteolaodsch Uverzicht Van ofGciPUze zfjde wordt reeds medegedeeld dat in de troonrede waarmede kei er Wilhelm weldra de zitting van den Ryksdag zal openen een algemeen overzicht zal wordeo gegeven van den tegenwoordigen politiekeo toestaud De keizer zal raedednelen welke westootwerpen door de regeering zullen worden ingediend maar zat geen strikt afgebakend regeeringsprogram stellen Tronwens de keizor eu zyn raadgevers 7 yQ het over eeu dergelyk program nog niet eeCi geworden De niean e rykskanselier prins Hohenlohe Schillingfürst zal voorloopig eene gematigde politiek volgen Triouwens vao den hoogbejaarden kanaelier is geen byzonder kras optreden te verwachte De kanselier zal nsar men beweert jiogen eene schikking te treffen met de gem Pgde pprtyen waartoe de beide conservatieve fractie het Centrum en de nationaal liberalen worden g rekend De liberalen eo de sociai t democraten zullen dan de oppositie vormen want met deze partyen Ccal de kanselier niet pogen samen te werken De Italiaaufche Kamers staan op het puot hare zittingen te hervatten raaar n altyd weet men niete omtreqt de financieele maatregelnn waarmede de regeering den economiscben toestand vaQ bet land zal pogen te verbeteren De onzekerheid en de daaruit voortspruitende malaise vermeerderen de verwarring oog die de voorvallen bétrekkihg hebbende op de zuk van de Romaaosche iBank in de gemoederen verwekt hebben Na eens verneemt men dat de oudministor tiiolftti gerechteiyk vervolgd zal worden wegens ilerdaiatering van processtukken dan weder heet het dat by slechts als getuige zal opgjeroepeii worden en ten laatste verzekert men dat de geheele zaak io den doofpot zal komen Ten gevolge van deze tegenstrydigheden verkeert bet volk in een izeer opgewonden stemming die niet bedaard is door de bedreiging van den heer Giolitti dat hy alles zal onthullen als men voortgaat him lastig te vallen De openbare meentng wil de waarheid ken nen hoe pynlgk zy ook moge zyo de bladen maken dezen eiach bek nd De Ital ecsebryfl Het vertrouwen van bet volk in de overhoid is enorm geschokt Onse magiitratan zyn eerlgk maar behalre de uitzonderingen wonderlyk onbekwaam Zy hebban geen duidelyk begrip van de macht die de maatschappy hun verleend heeft opdat tg deze zonden nitoefenen boven alle invloeden Men zou s gg n dat zy vreesachtig zyn alsof er iets nf iemand ware die hooger ts dan de overheid De openbare meening eiseht stroomen lieht eu men kan haar dit niet onthouden zonder de grootste dwaling en de meest dwaze onvoorzichtigheid te begaan In deo laatsten tijd kon mou opmerken boe de politieke toestand in Engeland beheeracht werd door de vraag zat er spoedig een ontbinding van bet parlement zyn ol ia de regeering voornemens nog met dit hniv der g meenten een deel van haar prc ramma te rerwezeniykeu De onzekerheid by alle partyen omtrent deze quaestie was te grooter dasr men teekeoen meeode op te merken dat binoeo het ministerie zelve op dit poot geeo overeenstemming bestond Thans ts aan deze ongerustheid een einde gekomen Na een reeks van kabinetszittingen besloot de regeeriog geen ontbinding maar de aanstaande zitting tot eene aan vruchtbaar werk rijke te maken Voor zoover het van hair zelve en van het lagerhuis afhangt zat de regeering voortgaan met het tot Btaud brengen van het werk beloofd by de laatst gehouden algemeeae verkiezingen eo met de vervulling van het mandaat hoar door het land toevertrouwd Vóór bet einde der zitting zal de door lord Rosithery aangekondigde resolutie betrekkelyk het huis der lords worden ingediend en bet beroep op het land zal geachieden by de eerste passende gelegenheid nadat die resolutie is behandeld Aldus luidt het programma van actie der ministers op dit oogenblik De uitvoering er vau hangt af van de kansen van vred of oorlog in bet lagerhuis Ouder de in te dienen weta ntweriien zal waarschynlyk io de eerste plaats behooren de Welsh Disestablishment Kill Verder vereisrhen dringend behandeling de voorstellen vnn John Morley betrekkelgk de laudwetten voor lerUnd Het staat verder vast dat siri William HcrcouJt een Liquor BUI zal overleggen De minister Aüqoith komt met oen Factory Bill Ook is in overweging genomen deu lords gelegenheid te geven terug te komen op hun oppositie tegen de bekende clausule in de Fmployert Liability Bi U of haar opnieuw af te stemmen Nog andere wetsoittwerpen liggen voor de hand doch het opgesomde is voldoende om te bewyzen dat b t parlement genoeg arbeid zal vinden Dat ook de unionisten zooals een minisleI rieel blad beweert op dit oogenblik geen ontbinding wenschen is zoo onmogelyk niet daar zy hopen dat de regeeriog hoe langer baar tyd is gegeven boe meer zich vastzat werken Van liberale zyde gelooft men dat een werkzame zitting slechts de kansen der party kunnen vergrooten op een afdoende meerderheid by de aanstaande algemeene verkiezingen In de lïfligiiche Kamer hebben de socialisten voortdurend een ho woord Anseele Van de Velde Defuisseaux bcbynen te willen tooneo dat IB i e Kamer hun woordonnjkheid niet minder is dan zy altyd was buiten het Parlement In elk verslag pryken de namen van de leiders der sooialisteo die iedere gelegenheid aangrypeo um van hun beginselen g uigenis af te leggen Daar zyu zy mee begonnen toen de zitting werd geopend es ze zyn daarmee doorgegaan eiken dag dat w moest worden gesproken over s lands balansen Woensdag had men over den last van bet water door de overstroomiogen veroorzaakt en toen kwamen de socialistin met den eisch dat eeo millioen zou weggeschonken worden aa ben die schade hadden geleden Men hef t 50 millioen vertpild om forten te bouwen aan de Maas teneinde ous io beschermen te eeu lovsl der Fransche l ers t e eenige inval ledert 1832 van de Fransche militairen is die der infanterisien pioupioos dia des Zondags te Montalenx de tnb ak koopeo die ban de repoblikeinsohe regeering te danr verkoopt Daarom was eeo millioen tut dekking van de sobade viproorzaakt door het Fransche water niet te veel volgens den beer A useele Donderd mengde zich een anti militarist in de water discussie Coremans klugde dat Antwerpen reeds 30 jaar lang vergeefs om verbetering van deo loop der Hchelde vraagt wyl de militaire genie zekere broggen en andere strategische werken niet wit prys geven Alleen om van België een would bejulitaire mogendheid te maken is er steeds geld beschikbaar maar niet voor dringend noodige waterwerken Ja riep de aocialist Van de Velde hierby ait militarisme en kapitalisme stj n geiyk Dut betwist ik antwoordde Coremans maar de voorzitter interrumpeerde hem eo verzocht hem unkel over de overstroomingkn te spreken De minister De Bruyn verweet daarop C oremaoi dat deze zich uit antimilitarisme reeds tot in het socialistische vaarwater liet n nlesleepen eo geheel tep onrechte over achteritelling van noodige waierwerkeo klaagde alleen voor Antwerpen ia juist in de laatste 30 jaar v or dat doet meer dan 90 millioen reeds uitgegeven Io de naaste toekomst aijlleo de antimilitaristen en de voorstanders van hat ramplans o ten Ic r nr wel aoderft ait den hoekkomen want de geruchten krdgen al vastargestalte dat de regeeriug itT het nteoweleger ooiwarp der paraoonigketa diaostpliofatvril invoeren 1 De lodépendaoce bevat eenige voor d9pigo mededeelt ogen naar nat bladTvenekert uit goede bron betredende de door de regeeaing voorgenomen leger her vorming 1 Ziehier de voornaamste bepaliogen De dieoittyd wordt vao 13 tot 12 jaren teruggebracht De miliciens bglde infanterie biyven slechts 6 maanden onder do wapenen die der rgdende artillerie enl cavalerie 12 maanden by de vestingartillerie ponton niers genie en administratie 13 maanden Het contingent zal verhoogd worden door gunstiger bepalingen vast te stpllen voor de vrywilligers hea wordt in een actief n aan reserve contingent gesplist De dienstplicht is penoonlyk maar mntatiën tusschen bet actief en het reaervecooiiogeot zyn toegestaan da miliciens knboen in verband met hun beroep hun diensttyd iets vroeirer of later volbrengen het fltelsel der EiojUhrigen wordt ingevoerd De loting blijft bestaan maar de vifygeloote be tslnn een soort van oorlogsMasttng Onderwijters en tyidieuaars van dnn godsdienst UU vrygeiteld in tyd van vrede voor koetwiuners enz worden verder r gunatiga beiwlingen gemaakt Naiir men zegt onderhandelt de regivriag druk met verscheiden hoofden der Rechterzyde De hearen moeten voor den persoonlyken dienstplicht gewonnen wortjten en dat hobpt de minister van oarlc ta doen net zyn vrywilligerstelsel Het is ohter we te voorzien dat een f root deel der Raobtermj d zirh krachtig zal blyteo verzetten De berichten uit Oost AsiS loideo niet gunstig voor de Chineezen Na do inneming van PortArthur door de Japaiinert bagint net ook n de hoofdstad Pekingiramoerig la worden De bevolking heeft tagtoover da daar gevestigde Ëurnpennan eene jtoo vijandiga houding aangenomen dat da vertegenwoordiger der Ver Siateo zich reeds geooodiaakt heeft gezien te Washington om baaohermiog te vragen Over de vredes onderhandatingen is nog niets met zekerheid bekimd I é Japaniche regeeriog bevordert na haar sttceee natnnriijk het openen der onderhandelingen niet en tg vindt een geldig voorwendsel io da weigering der Chiueesche regeenng om zich direct tot de regeering van den Mikado ta wenden Toch lal China wel verplicht syn direct mat Japan in ooderhandsling t treden nadat alle pogingen tot bemiddeling van andere ryd zyu mislukt Intusschen btgft te Shangaï het garoobt IU omloop dat da Engelscbe vloot zieb gereed maakt tot eene demonstratie tfgen de htiveo Fusan ten gunste van de OfaiMOtfn Tot dusver bestaat er nog geeu snhala radan om de jflistbeid van dit bericht ta gelooven Voor zoover bekeod bernst deze tgdiog oïtflliiitend op bet feit dat de Engelaohe eebenen de haven van Hhangaï hebban verlaten Overigens is o er do plannen van admiraal Fremautle nog riat b keod PosterUen en TeleKraphle Op de itrooken van da postwiaseli voorden onaflisnketyken Jongustaat mogtn geene mednleetingen van byzondereo aard voorkomen Bt tioemd 15 Nov Tot klerk der poaU ryen en tale graphie van de 1 klasse O Luitiog te Nykerk L Pitle Rz te Tiet W van deu BoachtH Sappetneer 0 Boswi b l U Borne thansklerken der p isterijen van da 1ste klasse totklerk der posteryen en teleunphie vao da 2daklaaae M Lintliout ttt Oioningan E de VrÏMte Dokkum G J E Msyfr ta Vlaardiogen L M Nagel te Leiden en H van Oandt gedetacheerd by bet lloofdbestnor ihaiis klerkender posterijeo ran de 2de klasae J O Wolthuis te VQravauhfge Mej W BoateZwoUa O de Graaf te Am tardam J H Bcbtnk te Hansweerd J A Krijger te Hotterdam W A Kuiler te Amsterdam K de Haan te L enwarden P van de Polder te Rotterdam Mej B 8 Itz e Amsterdam £ Pino to Soeeken J vao der Uaa te Velp thans klerken dartulegrapbie vsn de 2de klaaae 1 Dec Tot adsistent ten spoorwi kautora no 2 standplaats Antwerpen de cooductoilr der brievenmalen van de 2de klaase W J Tennissen ton sponrwegpoitkaotore no 2 sti idpUats Amstordam tot brieveogaardcr to Waatkapellé F L P Tumeer VerplaaUt 16 Jan 1895 De commiezen der post rgen van de 4fl klasse P W Oerben vanDordrecht naar Amsterdam en E Q Rijatonbil van Amstordam naar Dordrecht Tydelyk geplaatst 1 Oct De commies der tolagraphia van de 3de klaase C J Waeghaert thana to Breda la RoxaodML