Goudsche Courant, woensdag 5 december 1894

JVo 0535 Woensdag 5 December 1894 33ste Jaargang bandteeJcoiiiiiff ECHT X r Xet voora op de m mm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wflf il de btile kvrüving ttc ii Jicht Bk uuti k LMdMipijnM keitom fe Anker Paia Expeller yifX uiHtliettltlllnilluiitiiraideiitHreii i DMI ljn HooMpüa n TeikoidMi If gf aoet du BtMds in i der Imifgeun EI AnkerPainlxpeller Fiïl 60 oat n ont 1 l SS de ImsE Tooifaudaa la d aiMato Apothaken u by I Ad BMilar è Oo U Bottudun Te Gonda btj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Visitekaarten ONBEBTMWEAASTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrnkkery van A BRINKMAN ZN Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gench en gepl Delen Plaathout Ellena Juffers Kolders Sparren enz enz LAOS JPBUZBN m Goudft Soelpersdruk van A BaimuuN 8c Zooh uoi seas 1846 3637 126E 3666 1883 3680 1290 8687 laei 3760 1806 8889 1874 3872 1411 3903 1630 3937 1654 3964 4007 1S63 40261663 4043 4063 1709 4069 1717 40961936 41841999 42S0 2032 42499073 42622087 42662103 43322163 44082187 46672283 4674 2862 4621 2884 4698 2407 4167 2481 47832601 48828614 49028661 49808669 49842618 60422668 6104 86i9 5229 8806 62642826 6311 2834 6347 969 404 2996 6480 8023 6461 8029 64963072 6667 6088 8665 6100 8666 6115 S677 612S 8661 6128 8767 6220 8843 6346 8963 6360 9080 6396 9165 6416 9166 6461 9172 6458 9180 6617 9230 6534 9243 6662 9277 9414 9424 6663 9468 6713 94696778 94736819 94836823 94996389 95606866 95796911 97086933 97117018 97627040 98127066 99267146 99347151 9940716810126 7250 101397266 101447266 102267314 102497364 102537386 102647413 03137469 10328 752810644 7669 10667 7610 107647662 10793 7686 10802 16148 19177 16203 19186 16243 19191 16324 19200 16391 19201 16418 19204 16435 19280 164 O 19308 16487 19362 16628 19370 16590 1B3B1 16688 19407 16733 19438 167 i6 19614 16816 19678 16892 19696 17030 19775 17069 19917 17098 19969 17117 19970 17131 19980 17177 20009 17179 20023 17181 20043 17227 20127 17346 20188 17414 20236 17448 20266 17610 20308 17622 20314 17631 20823 17564 S0363 17687 20536 17612 20661 17844 20619 17699 20667 17746 20708 17814 20728 17862 20760 17866 20806 17994 20936 18016 20066 18108 20976 18217 20077 11640 13879 11644 14097 11670 14109 11702 14168 11710 14189 11808 14193 11840 14208 11962 1420 11979 14388 11996 14303 12018 14322 12046 14384 12079 14405 12U88 14428 12127 14487 12191 14501 12218 14609 12308 14063 12319 14067 19334 14717 12868 14767 12438 14775 12499 14807 12511 14824 136S8 14847 12568 14877 12572 14905 12673 14930 12682 14934 12607 14973 12626 13006 12699 16009 12731 16020 12774 16069 12704 16134 12796 16166 12833 15172 12863 16173 12878 16279 1 911 16309 12935 16836 12999 15389 13013 16400 13040 16428 ADVERTENTI£N DAGMEID GEVRAAGD Adres Boekhandelaar J dk VKN Markt Gouda Binnenkort wachtende eene lading r Grove Kachelkolen P KRIJGSMAN FEANSCHE STOOMYEEVEEU Gheniisohe Wasscherij H OPPE HEIMRU 19 Kruigkade Sotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen aoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verTcn Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken tga de prijjen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cognac fin Bois t X 40 d Liter Pe OOaNAO Tim BOIS TUI do Soaiiié Anonrmei wordt gslersrd in vanaK lde bomande fiestotien vhd 5 Liter Inhoud voonlen van hst attest Tan Dr F F yA N HAMKL ïtOOB Proeffleaob h f 1 80 DlUoiUnd Tedu ebaar kg firma Wed 6 U Gouda PDIKE OUDE SCHIEDAMMER JENEVER Merk NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETERS Jz NB A 1b bewys van echthoidi cachet en kurk steeds voorzien vaa den naam der Firma P HOFFB P H J V WANKUM J MELKERT üo thaven STEENKOLEN Nog 3 di en in Lossing de Lading 1 nniin inniiriT ATP waaruit wy tot 70 Cenl per H L contant zouder kortin vry in huis afleveren Echte Belg ische Anthracit Nootjes De minst aanslaande brandstof Toor Vulkachels f 1 40 per H L Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 10 Dec 1894 Frijstrekking 13 December 500 000 Mark als hoofdprijs in het geUikki Bt geval biedt de nieuwste groota Geldverlotiiig di3 door de iiooge llegeering vau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordoeliga inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dut in den loop van slechts weinige maanden m 7 verlotingeD van 110 000 loten 65 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslissing eullen komen daaronder zijn kapitale prij ou van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter Ipriis a M 800 000 1 I prijs iM 200 000 1 prijs 4 M 100 000 2 pryze ÜM 76 000 1 prijs aM 70 000 1 prijs aM 65 000 1 prijs aM 60 000 l prijs aM 55 000 2 prijzen a M 50 000 1 prijs aM 40 000 3 prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 46 prijzen a M 5000 lOSpryzenaM 3000 206 prijzen a M 2000 762 prijzen a M 1000 1320pruzenaM 400 38946 prezen a M 166 13990 pryzenaM300 200 150 134 100 98 69 42 20 De aanstaande eerste prüatrekking deeor groote door den Staat gen aariiorgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats Ie hebben op don 13 DECEMBBB e k en kost hiervoor geheel orig lot aleohta M 6 of 3 601 half ff 0 3 1 76 l kwart U a 90 togen inzending van het bedrag ui bankpapier of por postwiaael Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd on ieder speler ontvangt van ons do met hel wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestolting wordt het vereischte oflicieele plan waaruit de vordeeling der prijzen op de veractiillende klassen als ook de betreffende mleggoUlen to vernenien is gratis bijgevoegd en zonden wij aan onzo Begunstigers oniiangovrnngd na elke trekking de officieele lyston Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belunghebbetiden in alle grootere plaatsen van Nedirland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk begunsligd en onder vele andere aanzienlijke pryzon hebben wij raoermalen volgens officieele bewjjzen de eerslo Hoofdtrelfers verkregen en onze Begunstigers zelf uilbetnald o a Mark 2Gü 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking nlle orders ton spoedigste rechtstreeks te teuden aan KAUFMANJS SIMON i Baakiers en Geldwisielaara in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het verwouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wq bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeron lullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de ievrodenhwd van onze geëerde Begunstigers te vprwerven LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nleuvvendijk 241 Eerste huis v d Dsni AMSTEnOAIH Maandags Woensdag en Vrijdags TE CONSULTEEEEN Toor TANDHEELKUNDE KUNSTTANDEN VULLINGEN era van 10 tot 3 uur Markt 154 Gouda Overal verkrijgbaar £ t tsf Viciofia JSrvHf evesfif ff ff Ttitfi yrin trlfïhlaal S Verkrijgbaar in t Hoofddepot Toor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch a 18 cents per haWe Fleflch a 13 centSj Krnik ïi 17 t Kraik 13 terwyl TOor de ledige Fleaachei en Kruiken wordt vergoed per heele Fleach 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik I cent Kruik 1 cent Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBJmatif e door do nieuwste uitviadingon up piacninaivl gobicj verbeterde fabricatie Oil uitsluitend gobruik vao fijne on üjii tu srimili toncn f ftr iiiduet ei Jen verbruiker v i Stollwerck s Cliocoiade en Cacao b tntW ïOidiïiiUe aan düo inhoud der reap ren aanbeveiena wfvirdig fabrik t it iiJiuvvi y L iketieu I e Firma beiijulde 27 Breyets jils IFofU Teraviclerj 44 Eere DipSoinaH nutleii eii si Medailles een bewijs vaTi uitmunlond fijn f ibrikiut JCfeds 1S7 1 hibieuf de Accaaemm ii itiuniil do PiUis Nous VOU3 dóoemons une Meilaill d oi pi enii re cia iKe oa conaidoration de votre exoellenta fabrication de Chocolat bonboaa varioa eto etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bi T H Cunhbofers Banketbulïkers enz enz Generaal vertegeawoordi ror roor Nederlaiid Jnlius Kittteuklodt Amsterdam alverstratit 103 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAIUKG flollandsche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegele en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Eath Letterkundigen Maandelijks verach jaen 48 psg groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Botnans NoveUen Historische Verhalen Po éxiSf Allerlei Raadsels Logogrief Rebus en enx voor den zeer lagen prys van fiS CMNT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maaodschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlTOEVKR S B08CU BINNENLAND GOUDA 4 December 1894 In de Rgkspostspaarbank te Gonda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand November 1894 ingelegd f 5692 30 terugbetaald f 3458 43 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4088 De heer Marta Bonman heeft wegens tydgebrek bedankt als directeur der Goudsche Zaugvereenigingf Een oade vrouw liep gisterenavond door bgBiendheid in het water der Groeueweg Met moeite werd z gered Onmiddeiyk werd geneeskundige hulp verleend Het hoofdbestuar der Hollandsche Maatsehapp van Landbouw heeft eene commissie benoemd om grieven te onderzoeken die haar mochten worden medegedeeld over de uitvoering der wet op het veeartsenputtdig staatstoezicht by het voorkomen van mond en klauwzeer Leden dier commissie z ijo de heeren Herman F Bultman te Haarlemmermeer P J A de Zwandrecht J Zflp Vzn teAbbekerk en Ph van der Breggen te Waddiugsveen De minister van financiën is naar w ernemen voornemens een belangrijke verhoogiog voor te dr en van do zegelbelaating op binnenlandsche en baitenlandsche effecten L O M B O K Van den gouverneur generaal van Nederlandsch ïndie is by het departement van koloniën ont angen het navolgend telegram betreffende de eipeditie op het eiland Lombok Colonne beaocht Goenoeng San met verkenning noordeiyk Overal rust Passers druk bezocht Order gegeven tot terugkeer van zevMtde en negende bataljons en veldartiilerie In de maand April dtzes jaars verloor een ingezetene te Nes Westdongeraadeel het leven doordat hy een arseoieam houdend vocht in plaats van jenever gebrnikte hetwelk hem door ene vrouw die dat vocht gebrnikte tot het doeden van ongedierte by vergissing werd ingeschonken In verband met deze is nu ten huize van een winkelier te Kollnmerpomp een kraik met dergelijk vocht In beslag geno FEVlLLErOli De dood van den Gevangene DOOtt MARIA SOPHIA SCHWARTZ Vandaar dat de boarejoogens hem telkens als hij te kais vrai om zgoe grootaobheid schuins aanzagen Be afkeerigheid nam met de jaren toe vooral dewyl men op het heerenhnis veel van Olie hield Toen Olie tegen het St Jansfeest weder eens te huis was hadden zyna gelijken van jaren in het doq besloten er de grootsigheid uit te ranselen looati ly zeiden 1 Zcu wat dat oon boerejongen zoo goed als zij den neds voor hen zou optrekken Da moest ophoadea I Olie was toenmaals dertien jaar oud eo een groote sterke knaap met eeu flink gelaat en oen over hot geheel tamelijk driest voorkomen Het was de avond vóór het 3t Jansfeest De joDge Oils was den ganaoheQ dag op het heerenbuis geweest maar zou des avonds naar huii gaan om des caohti met de knechts van z jn vader mede te rijden om groen te halen Hg plaoht altüd het bosoh door te gaan oTrdat daarin een s pad was dat zijn weg aanmerkelijk verkortte Dit deed hg ook no Niet verre van de bat des kolenbranders vloeide Een op enkele punten gewijzigd ontwerp van wet op de Rykspostspaarbank zal dü Kamer spoedig bereiken Atrorens de stichting van een eigen geboaw voor te stellen moeten de loopende onderhandelingen over een geschikt en niet t kostbaar terrein geslaagd z n De Minister van Waterstaat vleit zich eerlang een voorstel tot sub ideering van eenige stoomtrammen te kunneo indienen Een voorstel van wet tot het stellen van algemeene regelen voor zulke subsidiesf is van hem niet te wachten Te Nijmegen trail gister io werking de verordening waarbg het venten van nieuwsbladtin langs de openbare straat op Maaodag en Donderdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 10 en op andere dagen van des namiddags 4 tot 10 nar verboden is Tegen dat verbod werd gister al dadel yk gezondigd door zekeren Visser daar de verspreider van de Voorwaarts € De politie nam de courant welke by aan d9o man trachtte te brengen in beslag en maakte tegen hem procesverbaal op De Bond van Nederl Onderwyzers vormtde linkervleugel van het gild der openbareachoolraannen En in die reeds vry sterk afgezonderde groep treedt nu ook nog eenschifting in Dezer dagen habben leden en oud Ieden van dien Boud te Amsterdam een vergadering gehoöden met het oog op de minder geweoschte strooming die in den laatsten t d in den bond is waar te nemen vooral wat betref de behandeling van oeconomiscbe en politieke tnistvragen die zeer bedenkelijke gevolgen heeft voor de lotsverbetering van den onder wgzer en zeer schadeiyk moet worden geiicht voor de belangen van het onderwila c Na eene ampele bespreking der zaak werd door eenige aanwezigen besloten tot het oprichten eeuer vakvereenigiog van onderwy era die zich ten doel zal stellen te yveren voor de verbetering van de finaneieele positie der onderwgzers en de belangen zal trachteu te bevorderen van het onderwys zonder inaienging van de politiek De vereeniging zal den naam dragen De Nieuwe Bond vakvereeniging van Nederlandsche oijderwyzers Een scfargit uit Hilversum Jt Zaterdag zou er des avondf in hot café Jansc een bak kersgezellen vergadk riog gehouden worden Reeds des middags waren er geruchten in omloop dat er dien avond 200 sociaal demo eene boldere heek welker oevura met weeldurif i ras wilde bloemen struiken en bladrqk kreupelhuitt bezet was Ue avondzon wiorp hare stralen op de toppen der boomen en de lijster floot ongestoord zijn eenvoudig lied Aan den rsud der beek zat een meisje met hare voetjes in het water te plassen Zjj was geheel alleen Hare geheele kleedfog bestond uit een sneeuwwit hemd en een rok Zij bewoog de voeten in verschillende richtingen en glimlackte over de bawegijften die zij daardoor veroorzaaktr maar hield nu en dan siil ora naar het coaoert der vogelen te luisteren Plotseling hoorde zg steramea iu het bosch Het kind keek verschrikt naar dan kant van waar het geluid kwam toen kroop het van de beek naar eene groote hazelnotenstruik waarachter het zich verborg Een oog enblik daarna kwamen eenige dorpsknapeo te voorschyn Zij liepen langs de beek Allen waren met stokken gewapond die zij in het bosch gesneden hadden Weet je zeker dat hij van avond t huiskomtP zeide een van hen vZeker weet ik dat en ik weet ook dat bij Uur hg den kruisweg moet afkomen Dan gaan wij daar liggen en wachten hem op ik heloot je dal hij rsmeer hebben zal sla hy nog nooit gehad heeft f Ja ja hij zal er van hebben hg zal het voortaan wel laten zgn neus voor ons op te trekken daar kan hij zeker van zgn Ik cal hem rossen zoolang ik mgn handen roeren kaU Ik ook ik ook sohreQavden de anderec craten zouden aankomen zoodat door de polietie de noodige maatregelen genomen werden Twee heeren der pers zag meu s middags draven naar de broodfabriek om te vernemen of de directeur de heer Peters ook iets wist van de dingen die komen zonden Deze deelde mede dat een van zyn knechts de laal gehuurd had en dat hy voor niemand andera te spreken zon yn dan voor zyn eigflu volk Daarop gingen die beide verslaggevers naar bet café Jaca en vroegen voor tgevalhun den toegang geweigerd werd achter de schermen op het tooneel te mogen plaats nemen wat door den kastelein beloofd werd Des avondri trokken de gezamenigke verslaggevers op de eeu met thuislating van zyn horloge de ander gewapend met een diltkgn wandelstok en een derde met een bierkraan die in schemerdonker wel wat van een pi tool weg had Daar aangekomen was er eeu clubje van 4 bakkersgezelleu dat tot 20 aangroeide enwaarvan er 15 besloten een vereeniging op tenchten tot verkryging van Zondagsrust eueen 12 urigeu arbeidsdag D De timmerlieden te Amsterdam zouden Maand avond een demonstratie houden en trekken van Pla cius naar de Rozenstraat De e demonstratie heeft tweeërlei beteekenia Zy is een soort zegetocht waarin de overwinning der gezellen zal zyn belichaamd en een soort vlagvertoon om de nog altyd unwillige patroona pen idéé van der timmerlieden macht te schenken kenAan afwisseling ontbreekt bet tegenwoordig op de Amsterdamsche straten zeker niet De directie der broodfabriek De Jonge Bakker te Amsterdam heelt besloten de pryzen van het brood niet te verhoogen trots de werkstaking en loonsverhooging Het bakkersgildfl Sint Hobrechtc beeftaan de geheele beweging geen deel genomen en dus ook de broodprgzen niet verhoogd Sedert enkele avonden trekken de sigarenmakers te s Bo9ch geëscorteerd door een groot aantal jongens en nieuwsgierigea al zingende door de stad waarby d iliekesc van voor 1 jaar geleden als bij voorkeur dienst doen Wat deze manifestatie te beduiden heeft ligt nog in het dniater tot op heden gaat alles zy het dan ouk min ordeiyk dan toch vredig toe en duurt de grap slechts kort enkele uren i Uan zal die grootaohe Olie van Groote Si en zijn portie krgnen Daar bij den kruisweg hoorl hem geen mensch al aohreeuwt hij ala een varken dat geslacbi wordt Zg waren nu den atruik voorbïjgegasn waaraohter het meisje zich verscholen bad Toeu de stemmen uitgestorven waren kwam zg voor den dag Het kind ging op het graa zitten en mompelde i Olle van Oroote Svtm zal slaag krggen Daarop schudde zg haar hoofdje op eene wijze die te kennen gaf dat zg zich daartegen verzette Na eenige oogeu blik kun ijlde g van de beek het bosch in naar de hut vau don kolenbrander Er was niemand te huis Haar vader had zich naar de branderij betreven en hare moeder was zeker de eenige koe die zij bezaten gaan melken De kleine Elze ging op den drempel zitten en begOD te schreien Zg dacht aan Olie die slaag zoude krijgen en haar vader die het ligt verhinderen konde was niet t huis I Zooal zij daar zat te sohreien boorde zg eene stem in het bosch die een volksliedje zong Ëlze luisterde Zoo zoag haar vader noch hare moeder bet moest iemand uit het dom zgn Op hetzelfde oogenblik kwam een welgekleede knaap een der paden af Ëlze beschouwde hem als wilde zij zien of hij ook een stok had en misschien voornemens was Olie van Oroote Sven te slaan maar neen hg zag er zeer vreedzaam uit De knaap liep naar haar toe en zeide Zgt gg het dochtertje van den koleDbrander Elze stopte alle tien vingers in den mond eo zag hem hoogst verlegen aan Te antwoordeo daar was niet aan te denken Staten Oeneraal Ie Kakke Zitting vaa Maandag 3 December 1894 De Voorzitter opent de vergadering met eene toespraak luidende in hoofdzaak Myoe Heeren Sedert onze laatite vergadering hadden hongat betangryke gebeorteniisen plaats die mg dringen eenige oogeublikkao uwe aandacht te vr en Toen ging Nederland gedrukt onder de onverwachte ramp die onxe krygsmacht in Ned Indië had getroff n Nd mag het met recbtmatignn trots terngzien op de behaalde schitterende overwinning al zal het nimmer de vele alachtoffen vergeten nocb de betrekkingen van deze Uit den grond mgns harten weoscb ik oprechte hulde uit te spreken aan generaal Vetter en zgn leRor voor het beleid de volharding de onversaagdhfid en doodsverachting onder hoi st moeilgke omstandigheden betoond Ik ben overtuigd den wensch te vervullen van de Kamer als ik haar voorstel het volgende telegram vaat te stellen De Eerste Kamer der Staten Generaal betuigt hare dankbare holde aan generaal Vetter eu diens leger voor de schitterende overwluning op Lombok behaald Zy verzoekt de regeeriag de tolk barer gevoelens te willen zyn c Bpivo i De minister van koloniën de beer Bfirgsma betuigt nameni de regeering dank en erkenning voor de woorden van hulde aau het Indisch leger en diens bevelhebber gebracht Wanneer het Nederl Indi iche leger nog een prikkel Doodig had tot pliohtbesef kan het dien zeker vinden juiat in de weardeering die het van de volksvertegenwoordiging en in het algemeen van het Nederland che volk heeft oudervonden k ben gaarne bereid ije tolk te yn van de Eerste Kamer en de hulde door deze booge vergadering gebracht over te brengen aan den gonverneur fieneraal Oe voorzitter doet daarna mededeeling van de ingekomen wetsontwerpen regeeriugabescheiden eni De vergadering wordt daarna verdai d tot Woenadagnamiddug 2 ure Sinds eenige dagen is bet park te Brussel verrijkt met een nieuw beeld voor Nederlanden vel eenige belang telliug waardig ii In het K funds ter zyde van de Place Roja e de plek waa in de Septemberdagen van 1830 de Nederlandsche grenadiers bivak hielden il thans een grot aangebracht waarin het liggende beeld van de vrouw die aan de Nederlandsche troepen midden onder bet vaar der opgestane Belgen water melk en verdnre teveasraiddelen bracht Volgeus ouden Tan dagen uit die tyden moet de gelykenii volko men zyn Du knaup ac oen dit ook niet Ie verwachten maar ging bg baar ütten en liet hur iets zien dat b j ia de band bad terwijl hg zeide Zie eens wat een mooien vogel ik gevingee hcK De oogen van bet kind waren op het vogelde gevestigd dat in de hand van den knaap van angst spbeen te sidderen r Ik heb heel wat moeten loopen eer ik hem ge vangen bad maar nu heb ik hem ook Ik zal hem in eene kooi zetten en bg zal zoo mak worden dat hg op mgn schouder gaat zitten wanneer ik naar ffbet huia gi Het heele dorp zal sloh verhaiea over mgn vogel en aller zullen over den spreeuw vaa Olie spreken Olie iierhaalde het kind en zag hem aan Oij zijt toch niet Olie van Groote Sven P Dat is ook eene vraag riep Olie ait fkeot gij mg dan niet Niemaod in het dorp die my niet kent Gij zijt toch wel ia het dorp geweest en dan heeft men u Olie van Groote Sven toch wel gewezen die een mgnheer worden zal De knaap verhief de borst niet weinig nNeen antwoordde Elze Oaat gij dan niet naar de kerk P nJa wel maar moeder heeft gez dat men dan naar domino moest zien Goed maar nu kunt gij wel eens naar mg zien dan weet gg voor een ander maal hoe Otla van den rijken Sven er uitziet De knaap zag het meisje met niet weinig trots san fForit 9 nolfd