Goudsche Courant, woensdag 5 december 1894

Het beeld maakt een pendant uit met hotreedü voor eenigo jaren op die plaats opgerichte bronzen borstbeeld derzelfde persoon £ In zyne Memorie van Antwoord op bet voorloopig rerslag van de wet op de middelun zegt de minister dat niet ia gebleken dnt de iuvoer van saccharine is toegenomen iutei eudeel ia de ten invoer aangegeven hoeveelheid verminderd en was het grootste gedeelte daarvan nog bestemd voor België De meening van sommige leden dat importeDrs minder belasting zonden betalen voor Tleesch dan de ingezetenen is meermalen reeds aangetoond onjuist te z a Voor het verleenen van eenige tarra op den accjjas bestaat daarom naar het oordeel van de minister geen grond Ten aanzien Tan de afschaffing der tollen verwyst de minister naar zyne Memorie vau Antwoord betreffendo Hoofdstuk Vil B met toevoeging dat ais afsebaffiDg der tollen door dpn Staat gehevfln gepaard moet gaiu met die der tollen van acdere openbare lichamen en van particulieren da toestand dergetdmit delen waarschijnl k een langdurig uiUtuI van den maatregel noodzakeliik zou maken Verlaging van bet slnisgeld der turfacbepen aan de Stapborster luis zou de atschaffiug der tollen niet bevorderen Ingevolge de wettelijke uitspraak in bet geding tnsscben de Königliche Ëisenhahn Direction en de Maatscby tol Expl van Staatsspoor wegen betreffende den spoorweg Zevenaar Cleef is door de Expl Maatachy f 839 465 31 in s Ryks schatkist gestort De hydrage van de Gemeente Gouda in de kosten van uitbreiding der Ryks Hoogere Bur gerschool aldaar bei ust op eeue overeenkomst met die gemeente van welker oobiliykheid de Regeeripg niet ia overtuigd In de jongst verschenen aflevering van Noord en Zuid c XVII 5 komt in de Arenlezing van de band dea heeren A S Kok deze herinnering uit Jacob Cutsc betreffende de guillotine voor Dat Cats melding van dit strafwerktuig maakt 1647 is overbekend doch niet allen herinneren zich de merkwaardige regels of dp plaats waar ze te vinden yn Ze komen voor in zijn bundel Doodkist voor de Levenden een afbeelding strekt ter verduidelijking van den toeatel Prof M de Vries teekent hierby aan De afgevaardigde Gtiillotin naar wien de valbyl is genoemd was dus niet zooals wel beweerd is de uitvinder maar alleen de weder invoerder van het straftuig De afbeeldiog er van komt reeds voor in eea werk te Bologne in 1574 verschenen zoodat onze dichter naar waarheid mocht zeggen Daar is een zeker tnig in ouden tyd gevonden c De vertaling van het woord door valbyl schijnt blijkens het opschrift ook aan Cnts te danken Hier volgen opschrift en de aanhaling der regels Op eene vallende byl in eenige landen gebruikelijk Oanr is een zeker tuig in ouden tyd gevonden Waardoor al menig menscb ter narde is gezonden Dit is een stalen byl die hangt aan eeueu draad Terwijl ze door een groef en op en neder gaai En als er eenig mensch is i ot den dood verwe en Zoo wordt in t openbanr het vonnis opgelezen En hem wordt straks het oog met eenig kleed bedekt De bals hem bloot gemaakt en op een blok gestrekt Alfl dkn het dunne snoer in stukken wordt gesneden Zóo acbnift de zware byl in haaste naar beneden En treft hem in den hals die onder ligt en zucht En fluks is hem de geest verdwenen in de lacht Een ieder wie het ziet met grooten schrik bevangen Gevoelt een killigfaarten doodagelijke wangen Byzonder als de beul omtrent het touwtje raakt Of met een kleine snee bet ijzer gaande maakt En daarop volgt natuurlijk b j Cats eene beschouwing die zdlfs een moraal weet te trekken nit het gezicht van een terechtstelling door middel van het strafwerktuig dat sedert de ranacbe revolutie de guillotine heet Uit een historisch oogpunt i 3 met dat al de aanhaling nit Cats belangrijk genoeg om in berinnering te worden gebracht Een buitenman die sedert eenige weken eene tappery houdt aan het Gedempte Franschewater no 5 te Hotterdp m en in het bezit is van vry reel geld hetwelk hü dom genoeg meermalen liet zien aan de lieden die zyne tappery bezochten aloot Zondagavond zyo bui en g ng nit Op z n zwerftocht kwam hy ten laatste te land in het logement en bierhuin De Stad Amsterdam in de Peperstraat no 33 welke inrichting gedreven wordt door D van B een stevige knaap by de politie welbekend Toen hy eenige oogenblikken aldaar vertoefd had in gezelschap van een paar vrouwspersonen een gewezen marinier bygeuaamd de Lümbokker en den tapper werd hij plotseling aangegrepen Door de berigheid van den aanval ontstelden voor erger bevreesd liet de man gewillig toe dat men zijne beide jassen en zyo vest los rr aakte en uit een binnenzak van laatstgenoemd kleedingstuk zyne portefeuille haalde In die portefenille was aanwezig een bedrag van f 1620 aan bunk en muntpupïer Dat geld werd er brutaal uitgehaald de ledige portefeuille weder op hare plaats gebracht en s mans kleeren weer tnegeknoopt waarna men hem vry onzacht op de straat zette De beroofde man door de snelheid van de handelingen der roovers in bet eerst overbluft gaf eenigen tyd later do politie van het voorgevallene kennia Deze hield daarop Vao Bockhove die half beschonken was aan en stelde hem aan het politiebureau in de Pauwensteeg in bewaring Ook de Lombokkerc en een paar vrouwen zyn reeda als medeverdachten in verhoor genomen Van bet geM is tot nog toe geen cent teruggevonden Een paar beruchte inbrekers MartinusStadhouders los werkAian uit Rotterdam thans gedetineerd en Jacob Ruis behanger nit s Gravenbage baddeu zich gisteren weder voor de Haageche rechtbank te verantwoorden ter zake van een paar hoogst brutale inbraken met diefstal te Delft Hun was ditmaal ten laste gelegd dat zjj in den avond van den 30a Augustus samen eu in vereeniging hadden ingebroken in eene woniug gelegen aan de Oranjpplautage te Delft alwaar zy tennadeele an den bewoner een militair apotheker 2e kl zouden hebben weggenomen eenige zil veren tafelcou erts door het buffet te verbreken terwyl zy voorts nog verschillende sieraden en een paar steenen spaarpotten van de kindereu zouden hebben ontvreemd welke spaarpotten zjj den bewoner met nog een breekijzer naar het hoofd wierpen toen deze met zyn vrouw s avonds thuis kwam juist op het oogenblik dat de inbrekers de woning verlieten Den eersten beklaagde was bovendien nog ten laste gelegd in den avond van den 2Su Aoguitus ingebroken te hebben in een woning aan den Parallelweg te Delft en ook daar een aantal kostbaarheden te hebbon weggenomen Achttien getuigen werden in deze zaak gehoord en uit hunne Vfi klaringen bleek dat de inbrekers op meer dan ergerlijke manier kasten buffet enz enz hadden vernield om de gestolen voorwerpen binnen hun bereik te brengen Waar geen aleutels aanwezig waren of niet pasten werd eenvoudig het breekyzer iugeitet Evenals bij vorige gelegenheden waren de inbrekers met zeldzame brutaliteit en dood op hun gemak te werk gegaan Zy outkeuden alles ja waren op de bewuste data niet eens in Delft geweest doch de getuigeuverklaringeu streden hiermede Da goederen van den tweeden diefstal afkomstig had Stadhouders getracht te verkoopen bij een zilversmid op de Binnenrotte te Kot terdam die hem aan de politie heeft overgeleverd Deze goederen beweerde beklaagde in de Nieuwe Plantage te Rotterdam ouder een bank gevonden te hebben Mededeeling verdient nog dat bydiejongsie aanhouding op beklaagde een gooden horloge gevonden werd afkomstig van een diefstal te Rotterdam welk horloge hiJ droeg op zijn rug Voor dien diefstal veroordeelde de Rotterdnmsche rechtbank Btadhouderi tot 3 jaar Het O M bij de Haagacbe rechtbank eischte tegen Stadhouders 7 tegen Huis 6 jaur gevangenisstraf Door de nauwkeurige ua poriogen van derecherche van het Centraal Bureau vaa politiete aHage zyn gisteren in den loop van dendag nog tal van voorwerpen een wsgenvol gevoiiden yoornamelyk ten huize vanden logementhouder R aan het Zieke afko t stig van de i g tuimelraamdiefstallen in denlaatstea tyd des nachts ten nadeele van winkeliers hier ter stede gepleegd Behalve ile drie personen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag gearresteerd zyn is ook nog door de politie de hand gelegd op twee andere lieden verdacht van medeplichtigheid aan deze diefstallen Vier van de vyf aangehoudenen hebben bekend Vete der gestolen goederen waren reeds door de vermoedelijke inbrekers in gebruik genomen De ledikanten in het logement van R waren althans voorzien vnu dekens welke s nachts door tiet raam boven de deur uit en manufaetunrwinkel waren verdwenen In het IJtr Dbl € leest men In ons nummer van 24 dezer werd gemeld dat een aanzienlijke firma welke echter niet genoemd werd te Sueek hare betalingen bad gestaakt Thans verzoekt men ons te melden dat dit bericht onjuist is Wel besloot bewaate firma by acte van 1 Vov jl tot ontbinding en by acte van 17 dezet tot liquidatie barer loopende zaken c In verschillende deelen van Rasland heericht een ware muizenplaag Zoo wordt o a uit het district Starobelks aan de dagbladen te Gbarkow gemeld De dorpen zijn door de muizen letterlijk overstroomd de katten ziJn reeds lang moede ze nog een blik waardig te keuren Alle des nachts in provisiekaroers bewaarde apijzen worden door de muizen verorberd In de woonvertrekken stellen zy zich bij gebrek aan iets beters tevreden met kaarsen zr ep boeken eu laarzen en bedorven ztj de meubelen Wil men des nachts kunnen slapen dan moeten de ledikanten midden in de kamers en met de poten in diepe met water gevulde bakken geplaatst worden verzuimt men dit dan kruipen de kleine knaagdieren onder kussens eu dekens De geheele oogst is in de bezochte streken vernield zelfs bet stroo is verdwenen of totaal bedorven Een grondbezitster uit den omtrek van h t dorp Ossibowo werd door de muizen zoo tot vertwyieling gebracht dat zy naar Petersburg vluchtte Dezer dagen wilde eenige boeren in hun voertuigen in het open veld overnachten nauwelijks hadden zij echter te ruste gelegd of de muizen klauterden tegen de voertuigen op en kropen den boeren tusscben de kleeren en in de laarzen Willens of niet de boeren moesten weg Uit andere gouvek nementen en districten komen dergelyke verontrustende berichten Tal van tvoningen moesten door de bewoners worden verlaten omdat zy door do muizen in zulk een toestand zyn gebracht dat men er onmogelijk in kan overwinteren Alle pogingen in het werk gesteld om de p aag af te wenden bieren vruchteloos Men hoopt nu op een strengen winter 6p dat koude en honger de muizen zullen uitroeien VERGADERINGVAPENGEMEENTERAiD DINSDAG 4 DECEMBKR 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig de heeren Noothoven van Goor Jager van Veen van Vreumingen v d Post Dercksen Prince Hoogenboom Straver Desaing en van Iterson De Voorzitter deelde mede dat de heer Koning kennis heeft gegeven verhinderd te zyn deze vergadering by te wonen De heer F Herman de Groot Fz nam zitting nadat by de gevorderde eeden by de gemeentewet voorgeschreven had afgelegd De Voorzitter hoopte dat hy veel in het belaug der gemeente mocht helpen tot stand brengen De heer Herman hoopte dat bei hem gegeven mocht zyn hieraan te kunnen voldoen en beval zich in de welwillendheid van den Raad aan Ingekomen ten voorstel van B en W tot het aankoopen van een huis op de Gouwe thans bewoond door den heer L ten Bosch hetwelk de beer Prince gisteren op de veiling voor 6000 had gemijnd daar dit pand bij mogelyke uitbreiding der gasfabriek bepaald noodig zonde zija Dit voorstel wordt dadelyk in behandeling genomen eu met algemeene stemmen goedgekeurd De heer Prince verliet daarop de vergadering uadat hij door den Voorzitter was dank gezegd voor zijne moeite daaraan besteed Mededeeling werd door den Voorzitter gedaan dat by Kon besluit van 14 Nov de Cootinuatie van heffing van veergeld aan het pontje over de Turfsingelgracht was toegestaan Aangenomen voor kennisgeving Nog werd medegedeeld dat by kon besluit van 12 Nov tot 1 Mei 1898 continuatie was verleend tot heffing van tolgeld op het Amsterdamsche en Goudsche rypad Aangenomen voor kennisgeving Door de Voorzitter werd medegedeeld dat dofir Ged Staten de begrooting voor 1895 was goedgekeurd Aangenomen voor kennisgeving Door de Provinciale Staten was go gekeurd dat de pro vincie eenige perceelen van de gemeente overnam ten behoeve van de vaart Aangenomen voor kennisgeving De Vooizitter deelde mede dat de kas van den waarnemenden gemeente ontvanger op den 31 Oct was nagezien en in volkomen orde bevonden Het Proces Verbaal daarvan ligt voorde Raadsleden ter visie Ingekomen de aanbevelingen voor verschillende Coilegiëu waarvan de leden met 1 Januari aan de beurt van aftreding waren envoor welke vacatures dubbeltallen waren ingezonden door de verschillende besturen enwel voor de Openbare Oezondheids Commissie de hb M SPRÜIJT aftr hd en P J A LEVEDAG L BURGERSDIJK afti lid en P R KOK Burgerlijk Armbestuur de hb H GROENEN DAAL aftr lid en 0 TAN VEEN Regent van het Gasthuis voor de vacatoAi vau den heer Hoefbamer de bh D HOOGENDIJK en J W VORSTER Regent roor bet Weefhuia en AelmoeMii niershui de hb L P HOOGENDIJK aftr regent en H J NEDERHORST Regentes van het Gasthuis Mevr A W DE JONG Schotsman aftr en Mevr J D PORTÜIJN DROOGLEEVER VAN GULPKN Regont van het Bestedelingen buis de bh A VAN DORST afir regent en C A B BANTZINGER Regentesse van het Bestedelingenhuis Mevr G O OVEREIJNDEE Kostbe aftr on Mevr M BEEKËNKAMKareeman Curatoren van het Gymnasium de hb Dr F H G VAN ITERSON aftr en Dr P J A LEVEDAG Buitengewone vacature ontstaan door het overlyden van den beer H N G van Amerom de bh L TEN BOSCH en L R OLDEMAN Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs de bh Dr F H G van ITERSON aflr lid en A GOEDEWAAGEN Commissie van toezicht op het Lager On derwys de bh J W VORSTER altr lid en M BLONKERHERNIJ Commissie van Toezicht op de Muziekschool de hh A D van VREUMINGEN aftr lid en H J W HÜBER Commissie voor de Zwemschool de hb A D VAN VREUMINGEN aftr lid en A C COSIJN Commissie voor het Stedelyk Museum van Oudheden de hh N SCHELTEMA aftr lid en Dr L A KESPER Regenten voor bet Hofimansgesticht de hb G PRINCE aftr lid en H GROENENDAAL Commissie voor de Volksgaarkeuken de hh C VAN VEEN aflr hd en F HERMAN Pz Ter vifiie en benoeming in eane volgende vergadering Eene missive van de Commiisie over do Muziekschool kennis gevende dat het openbaar examen Dinsdag 18 Dec gehouden wordt en de raadsleden tot bywonïng uitnoodigende Aangenomen voor kennisgeving Een voorstel van B en W betreffende het ontalnan en weder benoemen van personen beldst met de inning van kaai en liggeld en bruggeld Met 1 Januari worden eervol ontshigen de hh J A Raabe G J v d Linden M Belonje en P C B W Verschoor aJs gaarders van verschillende beffingen de drie eerstgenoemde komen met 1 Januari in betrekking by het provinciaal beheer terwyl B en W voorstellen met ingang van 1 Januari te bsnoemen tot gaarder van kaai en liggeld P C B W Verschoor op een aataris vaa f 450 en nog aan te stellen C van der GrMf op een salaris Tan f 50 voor het heffen nu liggeld aan hat stoombootenveer Ter visie Een vooretel van B en W tot het rerleenen van eene tegemoetkoming aan den beer J Vermey roor bet waarnemen der betrekking van gemA nte ontvanger en wel tot een bedrag van 300 Ter visie Een voorstel van B en W om aan O Lafeher het graagewas aan den Schielandschen Zeedyk wederom voor drie jaar te verpachten voor f 210 a jaars Ter vioie Een adres ran H A C Brinkman rerzeekende eene Terhooging van de subsidie voorde uitgifte van het rerslag ran de Gemeenteraadszitting Ib banden van B eu W om bericht eu raad Een adres van eenige ingezetenen en anderen om de Haastreobtsohe brug ter voorkoming van ongelukken beter te verlichten Wordt in handen van B en W gesteld daar dit Cotlegie belast ia met de openbare wegen De geloofsbrieven der hh J J van er Saoden en A Vingerling zyn ingekomen Deze worden gesteld in handen eener cootmisaie bestaande nit de hh Noothoven vaa Goor van Iterson en Dessiag De Vergadering wordt roor eenige oogsnblikken geschorst Na heropening wordt tot toelating van genoemde heeren besloten nadat de termyn by de wet voorgeschreven verstreken zal zyn Aan de orde 1 De adressen van C Rynhoot W vanVlaardingen e a betreffende verplaatsing vande groentemarkt naar de Houtmansgracht Overeenkomstig het rapport van B en W afwyzend beachikt Aan de orde 2 Een adres van H Blom alhier houdendeverzoek om het veer op de Turfsingelgrachtte mogen pachten Het rapport van B en W om gedurende twee jaar dit pontje te verpachten voor f350 s jaars by wijze van proef Wordt met algemeene stemmen aangenomen Aan de orde 3 Een voorstel tot het lu t ouiulk o cuvan een lokaal van het gebouw der Werkinrichting aan de Commissie welke zich ten doelstelt om in den winttir 1894 95 aan werkelooze arbeiders werk te verschaffen Nadat door eeaige heeren hierover het woord was gdVoerd werd besloten één lokaal gedurende den winter af te staan Aan de orde 4 De reclames in zake de Plaatselijke direct belasting naar het Inkomen dienst 1894 Deze worden iu eene besloten vergadering behandeld Daar dit niet geheet is afgeloopen en in eene volgende vergadering zal geschieden kan omtrent den afloop hier niets van worden medegedeeld BDiteolanilscli Uverzlcht Gisteren werd het Itsliaanscbe Parlement m tegenwoordigheid van den Koning eu de Koninklyke familie geopend De Koning dankte het Parlement voor zyne pogingen oiu de openbare welvaart te herstellen en betoogde de uoodzakelykheid om dit oogmerk spoedig te bereiken door bet bereiken en bevestigen van het evenwicht op de begrooting In de Troonrede worden aangekondigd maatregelen tot vermindering der uitgaven en verbooging der belastingen zonder den toestand van den landbouw te bezwarpu of de klimmende beweging der nationale productie te belemmeren De regeering zal een ontwerp indienen tot verbetering van den toestand van het crediet Voorts wordt de hoop geuit dat Italië do crisis zal te boven komen en wordt geëindigd met de verklariag dat Europa volkomen rust geniet en dat niemand er aan denkt om dit te storen of dit wagen durft De gevoelens by het overlijden van den Tsaar uitgedrukt duiden aau dat eene strooming van sjmpathie de natiën vereenigt De vrede van Europa is voor langeo tyd verzekerd Ëindelyk juist voor de opening der Kamers is er één maatregel bekend geworden Waardoor de ïtaliaaoscbe regeering den slecbtou economisohen toestand van bet land hoopt te rerbeteren By kón besluit worden vereenvoudigingen gemaakt in de administratie van het leger Het aantal generaals wordt verminderd vyf regimenten vestingartillerie worden ontbonden veertien territoriale commandementen der artillerie afgeschaft de artilleriedepots verminderd van vijftien tot tien de militaire collei es en vyf militairerechtbanken afgeschaft Daarentegen zullen 12 plaatselyke eommandtmenten der artillerie worden ingesteld acht nieuwe regimenten kustof veutingartillerie en een nieuw regiment genie worden oj ericht Het aantal officieren zal in bet geheel met 900 dat der burgers bü de militaire administratie met 400 rerminderd worden Hierdoor wordt een som groot 7 500 000 lire bespaard Groot is de bezuiniging voorzeker niet tegen een tekort dat door den minister van finaaciëen op 60 000 000 is geraamd Maar het is ten minste een begin De Itatiaanscbe bladen beoordeelen de bespariogen op de oortogsbogri loting gunstig maar geven ali hunne meening te kennen dat men met de hervormingen halverwege is blyven steken De zitting van het congres der Vereeniging de Staten is gifteren ook geopend In zyne Boodschap betrenrt president Cleveland den reroieiigden oorlog die tusschen de beide machtigste ataten van het Oosten wordt geroerd by zon i iet aarzelen gevolg te geven aan den een of anderen wenk dat een vriendschappelijke hnlp van de Ver Staten om een eervol einde te maken aan devijandelykheden door beide oorlogvoerende partyen zou worden aangenomen De president wgst voorts op den vooruitgang van Japan en ziju loffelyk streven om in binnenlandache aangelegenhedtin volkomen antonomie en volkomen gelijkheid in het groote geiiin der natiën te verkrygen In de Boodschap wordt verder aangedrongen op vrydom ran invoerrechten voor steeckolen en iJzer en afschaffing van alle differentieele rechten voor geraffineerde suiker De president verklaart ten slotte dat hij de uitgifte ran Khatkutbonda voorloopig zal voortcetten wanneer een verhooging van den goudvoorraad in de schatkist noodzakelyk is Dezer dagen werd te Parys een ontekkiog gedaan die io het algemeen veel ensatie maakte maar vooral in de kringen der dagbladschnjvers wyl ze enkelen der hunnen gold die sinds geruimen tijd hun zakken gekten door middel van chantage geldafper ing door bedreiging met het openbaarmaken van schandalen of het voor geld aanprijzen van gewaagde en slechte ondernemingen Die fielten in de journalistiek behoorden tot de XlXième Siècle c en de voornaamste onder hen waren Portalia de hoofdredacteur en Gira d administrateur van het blad De laatste was de eigenlijke operateur Wanneer by de lucht van een of ander smerig zaakje in de geldwereld had gekregen bezocht hij de betrokkenen en eischte sommen vnrieerend tusschen 100 000 en 200 000 frank Op zekeren dag onderhandelde Girard met een oneerlyk üuaui iör uvur wieu oert iüs fien reeks artikelen in den XTXième Sièclec verscheneu was Men werd het eens over eene som van 20 000 frank en de storting moest geschieden in een fijn restaurant waar men den koop met den noodigeo wijn zou besproeien De flnaucier hailde een bundel bankbiljetten voor den dag Girard nam die koeltjes oai telde de bankbiljetten en stak ze in zijn zak Vervolgens zich tot do financier richtend merkte de schurk op Dat miju waarde heer is voor de reeds verschenen artikelen Hoeveel nu voor de aanstaande serie c En de financier moest een nienw bundeltje van gelyk bedrag overgeven Dat was een duur dejeuneetje Geen enkele der afgeperste sommen komt zeer begrijpelijk io de boeken der administratie voor Ziehier hoe Girard na ontvangst te werk ging Hy splitste het bedrag in twee heltten een groote helft voor hem en een kleinere voor Portalis een vroegeren leerling van hem in de dagen dal hy te Parijs en Neuiliy nog kostschool houder was met de vvoorden Kyk eens mijn jongen dat is voor mij dat voor jou en voor de aandeelhouders geen bl € Op die wyze wist Girard een persoonlijk vermogen van f 1 200 000 bijeflu te garen Portalist wist eene arrestatie door de vlucht te ontkomen maar Girard werd gevangengenomen in het cnfé Riche op ten boulevard des Italiens by welks eigenaar hij ter gelegenheid van omschepping van de inrichting eveneens pogingen tot afperking had aangewend Na bekomen weigering viel hij herhaaidel k de directie der inrichting heftig aan Girard is een man van ongeveer 60 jaren en bewoonde een villa te Nenilly De heer Dopffer de rechter van instructie die de zaak der afdreiging in handen hneft met name het onderzoek in zake bet beweerde syndicaat van verBcheideo couranten tot het gezamelyk beoefenen der afdreiging schijnt vast besloten om dit onderzoek tot een euide te brengen Voor Zaterdag had bü de directeuren van 22 Parijache bladeu als getuigen opgeroepen De meerderheid van hen heeft aan die oproet ing geen gevolg gegeven Men zegt van Dopffer dat hy vrygezel gefortuneerd en man van karakter in deze zaak toont aan alle invloeden het hoofd te kunnen bieden De portee der kiesrecbthervorming in Oostenrijk wordt door de offioieele statistische gegevens toegelicht Volgens deze statistiek is de mannelijke bevolkmg boven 21 jaar in Oostenrijk zes millioeo waarvan 45 000 beneden 24 jaar Van de 5 millioen boten 24 jaar waren tot dusver byna 1 millioen kiezers Bet meest uitgebreide stemrecht zou dus een verdrievoudiging van het aantal kiesgerechtigden ten gevolge hebben Onder de 5 millioan personen boven 24 jaar zou echter slechts 35 4 millioen gwletterden en l millioen tinalphabeten Werden deze laatsten uitgesloten dan zon door bet algemeen stemrecht het kiezerscorps worden vermeerderd van l tot 3 4 millioen personen dus ongeveer verdubbeld Er zouden dus 2 millioen kiezers hykomeo Tot de ziekenfondsen behooren 813 264 arbi idtrd boven 16 jaar Hoevt lun duurvan boien 24 jaar oud zijn is niet bekend doch men mag Aannemen dat wannneer het kiezerscorps zou worden uitgebreid met de leden der ziekenfondsen boven 24 jaar de vermeerdering nieti veel meer zoo zyn dan 600 000 kiezers In algemeene trekken is dus het vraagstuk of het tegenwoordige kiezerscorps van 1 mil Hoen weer zal worden vermeerderd met een nieuwen stand van een derde van dit aantal leden der ziekenfondsi n loven 24 jaar of dat het zal worden v rdubbtild met allegelet terden boven 24 jaar Bij de beraadslaging over de landbonwbegrootiog in t Hongaarsche Huis vau Afgevaardigden verklaarde de minister van landbouw Festetits dat de treurige toestand van den landbouw voornamelijk is veroorzaakt door t dalen van de graanpryzeo van een geregelde crisis waardoor de landbouw wordt bedreigd is geen i prake In geheel Europa gaat het evenzoo Ter verbetering van deo toestand zyn noodig vermeerdering van de productie verbetering van don bodem goedkooper stellen van den mest aankoop van veredelend zaad bevordering van de machineoy verheid en e makkelyker maken vso t krediet door de oprichting van een krachtige centrale bankinstelling Ten slotte hangt t arbeiders vraagstuk dati niet veel anders is dan een quaestie van brood af van de maatregelen welke worden genomen ter verschaffing van krediet aan de landbouwers De minister beveelt aan een w t van verzekering op vee verbetering van den wijnbouw door vermeerdering van uitalökeode cultures én verlaging van dea inkoopprijs van de wynatokkeu vermeerdering van de teelt van paarden en horenver en voortzetting van de werken tot rrgeling der rivier n De woordnn van dpu minister werden herhaaldelijk luide toegejuicht Lord EIgio de onder koning van BritschIndië vertoeft nog te Labore De onderkoning hield da r een durbar waarby de voornaamate hoofden oit Puodjab aanwezig waren Lord Elgin hield eene toespraak waarin hy vooral de vredelievende bedoelingen der Engelache reg ering op den voorgrond stelde Tevens wees hy op de redevoeringen onlangs door den Engelschen minister president Lord Rosebery gehouden De onder koning zag iu de verklaringen van den minister het bewya dat het gevaar voor een twist tnsscben Engeland en Rusland ïn Oost Azië steeds geringer wordt Wat de expeditie tegen de weerbarstige Woziri s betreft gaf Lord Elgin de verzekering dat Engeland daarmede geenszins beoogt nieuwe veroveringen te maken Alleen was het de taak der regeering te zorgen dat vrede en rust bjj de Afghaansche grenzen zoo spoedig mogelyk hersteld worden Beurs van Amslerdam Blotkoera lOlVs 3 DECEMBICR Vor kr 92 100 SüVa 7 8 s 80 80 i 84 7 86 78V B6V4 96V4 9 y 103 69 65 8 V uo 70 40V4 lOOVs 8Vi 86 730 660 101 69V 102 SU lasViB 7SVb 108 101 148 99 T 71 1 100 96 190 18S V4 108 8 63 186 lOOVi 6B 74 104V 98 108 108 871 95 100 189 1841 4 87 681 22 ll l lOjJ s 73 106 lOOl j 86 60 SOI 171 10 lOÖ i 102 102 U6 128 4 98 45 lOAVs 80V 8ÜV 24 108 RDBRLAND Gert Köd W 8 ïVi dito dito dito 8 dito dito dito S i KoNOAB Obl Goudl 1881 8S 4 talte Inschr ving 1862 81 5 OoaTBNa Obl ia papier 1868 B dito in zilver 1868 B PosTuoAL Oblig met ticket 3 dito dito S ïluaLAND Obl OoBt 2e Serie S dito Geoons 1880 4 dito bij RotbB 1889 4 dito bij Hope 18Stf 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1384 5 Spanje Perpet achuld 1881 4 TüBKEiJ Gepr Conv leen 1890 4 Qeo leeuing earie D Geo leenia serie C ZüidAj B Eep Keo v obl 1892 6 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 oübep 1881 VusTEBDAU Obltgatieo 1861 S i RoTTEBOAU Steil leen 1886 8 i Neü N fr Handelsv aaud A ndab Tab Mg Certificaten DtiiiMaatBohappg dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 l Cult Mij der Vorateal saad s Qt Hypotheekb paudbr 4 Nederlandsohe bank sand Ned Handelmaatsoh dito N W te Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBNB Oost Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 i Amkbika Êquit hypoth pandb 6 48 52 Maxw L G Pr tien c rt 6 Ned UoU lJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spv oand Ned Ind Spoorwagm aiad Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTALiE Spoorwl 1887 89 A Ëobl S 85 74Vt Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Waeaen aand 4 RusL Gr ILusB Spw Mij aand i Bahisobe dito tand 67 i Faatoiva dito aand B Iwang Dombr dito aand 6 K vnï Ch Azoiv 8p kap aand 6 LoBowo SewoBt 3p Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZaidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 UV A UKBiKA Oent Pac Sp Uij obl 6 Chio t North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver te Rio Gr Spm eert v a IlUnoiB Central obl in goud 4 LouÏBv NB8hvilleCert v oand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MisB KsDBaa v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Mina k Maait obl 7 Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O S Canada Gbd Soutb Cert v aand Ven C Rallw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Roiterdam aand 8 Bbloie Stad AntverpenlB87 2V Slad Brussel 188 1 2V HoNO Theism Regullr Oesellsch 4 OoBTEKR Staatflleenlng 1860 5 v K K Ooit B Cr 1880 8 Spanje Siad Madrid 8 1868 Var NaD Bes Hyp Spobl eert 4 KEXXISGEfIXG De BÜHGEMEE STER van Gouda breofft b i deEe ter knouis van de betantihebbenden dat door deo Heer Directeur der Direote Belastiogea enz te Rotterdam op den 28en November 1894 is executoir verklaard het Kohier der Bedrij fa be lastiiiff No 12 dieöBt 1894 95 Dat voormeld Kohier ter inTorderiag ia gesteld in banden van deo Heer Ontvanger dst ieder die daarop voorkomt verplicht ïb zynen aaoslBg op den by de wet bepaalden voet te voldoen ea dat heden iag at de termijn van Ze Weken binnen welken de reclames b hooren te worden ingediend Gouda den 3 December 1894 i e Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BSBSBSSSaS BSSBSSSSSBSSSOBSSSSmB Burgeriyken Stand GEBOREN 30 Nov Adriaoiis Haberlaa ouders W Boekraad en H Streefland 1 Dec Martina Maria oudera A F Nnvelatgn eu C de Bruin 2 Elizabeth Adrians ouders L J Jaspers en E Oysberts Johanna Geertrpida ouders J Wieser f o H Boot Cornelia Adriana ouders J P van der Poolen C Potujjt A dert Cornelis ouders J M Schouten en A Koppendrayer 3 Jacobus Josepbus ouders J Nieowenhuisen enC P Truüon OVERLEDEN 1 Dec G J Klerk 5 ro 2 S Kelder 2 d A J Bizot 8 w A van der Vreede wed J van der Pool 75 j 3 H A G Fraikin 24 j ONDERTROUWD 1 Deo B WAfegeer Pretoria Z A R 22 j en A M To8ter Uj Ruime keuTte in St ITlcolaas G esclienkeii A van os Az £ 73 73 AD VERTENTIBN Zoo de Heere wil hopen den 30 December a s onze geliefde Oodera BAREND VAN DAR HEIJ RN JACOBA BARENDINA SNEL bunne 2S Jarige McMvereeniging te herdenken Hunne Kinderen Behuwden Kleinkinderen Voor GOUDA en omstreken vragen wy een flinke VERTEQENWOORDIÖER van goede referentiën voorzien BARËNUS Co in Efiecten Amsterdam 42 Leliegracht b d Keizersg STEENKOLEN Aangekomen de Lading waaruit w tot 70 Cent per H L contant zonder korting rry in huis afleveren Echte Belg ische Anthracit Uootjes De minst aanslaande brandstof voor Volkachels f 1 40 per H L Mi PEWSi k C Kantoor TURFMARKT H 101 Oouda 4 Deo 1894 LION BLIÏZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieun endijk 241 Eerste buis r d Dam AJHSVERnAM Haandags Woensdags en Vrijdags TE CONSÏÏLTEEEEN roor TANDHEELKUNDE KUN8TTANDBN VULLINGEN eni ran 10 tot 3 uur Markt 154 Gouda