Goudsche Courant, donderdag 6 december 1894

Ruime keuxe in St Ficolaas Cïesclieiiken A van OS At E 73 73 So 65S6 Donderdag 6 December J804 33s e Jaargang fiOüDSCHE COIKAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Beur van Amslcnlani De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 ij k s met uitj OBderiiig van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VUF OENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenüën tot 1 uur des midd l DKCKHBKB Vor krt 100 101 787 80 801 18 78 8 6 n 108 8 88 70 40 r 780 880 101 70 101 lil 188V 74 101 lOl 148 100 I 181 18 lOS A 88 185 I00 86 inf i 103 l Z 1 4 87 Vu 8 1 7r lotkoeri i iV r 81 ♦ 108 8 V 7 I I NlulluVD rt Nwl W 3 f V dito dito dito 8 dito dito dito 8ViHoiiail Obl Ooudl Uil SI 4 ÏTAUC Iniobrgving lS0i 81 5 ÜOniKl Obl io ptplor 186B dito in tilver 188B i foETt OiL Obtig met tioket 8 dito dito 8 RutUMD Obl Oott t Sorie ft dito OaooDi 1880 4 ditob jllotb 1889 4 dito bjj Hope 188ll 0 4 dito ia Koud leea 1888 8 dito dito dito 1814 8 atkKlt Ferpet Mbuld 1881 4 TvUIIJ Oepr oDr leen I8 0 4 leo loeuing lerie ü Oec leeoinK xrie C ZulDArJt ll p Ken f obl 18U 6 UuiCio Obl Buit 8oh 1890 Vemezuua Obl 4 oobep 1681 Amitxeuah Obligetien 1881 S i RoTTEEUAH Btwl leen 1888 S i Nii N iifr lUcdeliT Mud A endfeb TRb Mij Oertifioeten DuiiBlutMtt pp J ditoArtih Hypotheekb paodbr 4 Cult Mg der Voratonl tand Ur Hjrpothoekb paudbr 4 Nadorlanaiohe bank atad Ned Handelmaataob ditoN W k Pao Hyp b pandbr 5 Roti Kypotbeekb pandbr 4 mr Hypotheekb dito 4 OoeTENE Ooat llong bankaaad Ruil llypotbeekbank pandb 4 AHBaUA Eouit bypoth paudb 6 Maiw L O Pr Lien eert 8 Nbu Holl U Spoorv My aand Hij lot Kipl T 8t 8pw aand Nad Ind Spoorwegm aand Nad luid Arrik 8pm aand 8 idito dito dito 18 1 dito I lTal ll Spoarwl 1887 18 A KobLSZuidltal 8p mij A H obl 8 PuLEM Waraobau Wennen aaud 4 Ruil Gr Ruii 8pw M aand 8 Balliiche dito aand 87 6 Futowa dito aand ft Iwang Dombr dito aand ft KariE Ch Aiow 8p kap aaQd ft 1 Uiowo 8e ait 8p U oblig 8 Onl Vitabak dito oblig ft CtidWait dito aand I dito dito oblig 4 ia 98 11 AHBElEA üent Pao Sp Mij obl 8 Ohio k Nonb W pr ü r aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrer fc Kio Or 8pm eert v a llliaoia Ceotiml obl in goud 4 Louiiv k NaahrilleOart v aand Melioo N Spw My leh p o 8 MiM Kaniai r 4 pot pref aand H York Oourio k Weit aand dito Fenni Ohio oblig 8 Oragon Calir la hyp in goud ft St Paul Minu fc Maait obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito I ino Col 1 hyp O 8 QlMADa Can Soutb Cert r aand VEK O Railw kNar leh d e O Amtterd Omnibui M aand 801 Rotterd Tramweg Moati aand 171 Nlu Stad Auiterdam aand 8 108 Stad Uollonlam aand 8 IW Belsie Stad Antwerpen 1887 i li 108 Sud Bruaiel 1888 8 101 HoNO Thein Regullr Ooiallieh 4 114 OonEHlt StaaUleening 1880 8 1 8 K K Ooet B Cr 1880 s Srawt Stad Mailrid 8 1188 44 Var Nbu Boi Hyp SpoM oert 4 1081 48 KEiXKiSGEnXG iNRlCMTINOilN WELKE UKVAAR SCHADE OF HINDKU KUNNV VKKOUHZAKKN BURGEMKESTEll en WETHOUDERS n GOUDA Getieu art 8 ler Wet tnu den 2n Jui i 1875 StHatiibU I uo t 5 Dood te woteu Dut KJj verdunning bebben verleend aan 1 C Jl O Prinre en jne rechtverkrjjgf ndeu ttit bet oprïcbten raner l teininler mttga inotor in but perceel aan de Nieuwe HavenUsUokcnü N No 89 kadaster sectie II No 254 2 J Wortnian rii cijnorechtverkrygeudeii tut bet opriohtt n eenur knperK a fr ia helperceel aan de Doelufttueu eteeltend L No 217 ka a W r ctio C No 1225 A Do Directie der Goudacbo Sironplahrieken buune rwsblverkrygondon tot het uithrei iteit dier fabriek door verrnoerdcrin der stoom tkftfli iti bft perceel aan du Ooiiwe en dentltiani ireleekend C No 225 kadaster sectie h o 1801 DA deu 3 December 1894 ltnr en iie t r en Wetboiider voornoemd VAN HEtCüEN MZENDOOUN I De Secretarii BROUWER Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende GoederenAfloop Veiling gebonden door Notaril H GR ENENDAAL Heerenbnii met Tuin aan de Oonvre C 115 i COOÜ k 0 C ri Priuce q q Wiokelbuii aan d Dnbbeln Buurt H 11 f 3420 k M Binneudglf Wiukelbuii aan ds Dnbbele Buurt H 7 f 4800 k Wfd W C van Dillen Wiukolbois aau de Dnbbele Buurt B 4 f 3000 k T J W Peeten Hflii met Tuintje aan de Wacbtelutraat P 173 i I860 k T N Reebeeo Huia PU Kr aan de Wacbtelitraat P 171 f 710 k Wed W C van Dillen Twee Huizen eu Erven aan den I luweelen Singel R 586eD587 f3455 k J Vuyk Keerenhois met Tuin aan de Oostbaven fi 18 f 6370 k C O A Koog GEVONDEN VOORWERPEN In de maand November 1894 xyn de volgende Toorwerpen aU geronden aang even of gedeponeerd aao bet bureao van politie 1 rozenkrani 1 geel gebreid kinderjurkje 1 Htenen pot 1 portemonnuie inb f 0 64 en een lombardbrieije l notitieborkj 1 innilkori 1 faDtftvie ichortje 1 gunden oorknopje 1 gouden oorhelletje 1 rozeukrana met koperen krnisje l fantaiiie brocbe 1 paardendeken 1 veer ttn een danjesboed 1 porlenioDuaiu iiib f 0 03 1 ileutel 1 parelmoeren rozenkraoa in étui zilreren oorbel 2 n euwu katoenen datieen I xwr rle kindermutu 1 zil veren arrtband 1 goud oorbelletje 2 eleutéU aac een kourd een varkenskooi eo een kindermofje De gevonden voorwerpen in de maand Juni 1894 eu niot door de verliezers afgehaald K n ter diapofitie van de reApectievb vinderf met iuaclituemitig van art 2014 Burger Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen geo en l van 111 uur i morgens Gouda 1 December 189 t De CommisBarifl van politie W N VAN Gj HDEREN ADVERTENtiCN Ondertrouwd by volmaoht BA TIAAN WILLEM BBOKËK 1 Dec 1804 ANNA MAK6ARETHA C08TER Pretoria Z A H Gouda Na een langdurig doch geduldig lydeu overleed heden onxe geliefde eeoige Zoon Broeder en Behuwdbroeder HENDRIKUS ADRIANL S GËRAKDUS FRAIKIN in den ouderdom van 24 jaren na tgdig vooraien ia üu van de laatste H H Sacramenten der stervenden Uit aller naam G FRAIKIN Oouda 3 Deo 1894 Einige en atgemeêne kennUgêving De oudflf teekende bfttaigt lün harteIgken dank voor de vele blgkea van belangstelling gedurende zgne ziekte ontvangen G C FÜBTUUN OBÜOGLKEVER Notati Gouda 1 December 1804 STEENKOLEN Auig komen de LadiDg ivsnrait wy tot 7D Cenl per H L oontut wnder kortinil rg in hnia tloTervn Echte Belgische Aathracit ITootjes De mmst aanslaande brandstof voor Vnlkaohebi f 1 40 per H L Ha Kantoor TURFMARKT H 101 Mevrouw B O N T K FIniralen Singel R 609 VNAACT tegen 1 FOirtmrl een DIENSTBODE Prijstrekking 13 December 500 000 Mark aU hoofdprija iu het gelukkiftit geval biedt de nieuwite oote Oeldverlotiag dia door de Uooge Kef eeriiig vau Hainburg goedgekeurd ea gewaarborgd ii De voordeeligA inrichting van brt oieuwa plaa beiiaat d art dnt in den loop ran slecbta weioitte maanden ia 7 verlotirgeo vaal 10 000 loten 66 400 prüuo bedragende 10 868 900 Mark ter volledige bettuiing euUen komen daaronder tya kapitale praten van eveDtuoel 500 000 Hark bij uitnemaadkeid eohter 1 prii i M 300 000 S prijzen a M SOOOO Ipriji H 200 000 21 prguniM 10000 Ipru k M 100 000 4fl prezen a M 5000 ïpriJMDaM 78 000 106 prgzan a M SOOO 1 priji iH 70 000 20 prgziiniH 8000 Iprg kU s ooo 768prgienaM 1000 1 priji iM 0 000 ISSOprgzenaM 400 1 pnji AM 16 000 S 16 pnjMnsM 115 3 pryzoi iM 50 000 13S90 prgzenaMSOO ÏOO 1 pnji kit 40 000 160 134 100 98 S 4J Ü be aanstaande eerate pryitrekkinj dezor fcroote door don Staat gewaarborgde Qeldrerloting is van ambtswege nepoald plaats te bebben op dan 13 VECEMREB e k en kost hiervoor 1 geheet orig lot abjchts M fi of 3 6U 1 half 8 1 76 l kwart l i n 90 tegen lozeading raa hot bedrag iu bankpapier of per postwiwel Alle oommiBsies worden onmiddellyk met de grootste sorgvuldigheid uitgevoerd en ietler ipelür ontvangt vau oos da met het wapon van deu Staat voorziene Urigineele Loten eelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieel plun wnnrmt de rerdeelir g der pr un op de verschdleode klassen ali ook de betref fende iideggelden te vernemen is gratis bygevoegd eu zenden wij aen obso Itenunetigera onaangevraagd na elke trekking de oÓicieolel ten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarlwrg van den Staat eu ann door direote toezending of ook naar verkiezuig der Belanghebbenden iu alle grootere plaatfun van Nedt rland bewurkstelligd wonlun One debiet is steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aaniienlyke prjjzeu hablMD wij merrmnlen vulgeus offioierle bewijzen de eerste HoordtrefTers verkregen en ome Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hut is Ie foorzion ilat bij deze opdeuhechtsten grondslag gevtiatigde ODdernemiog vau alle kanten op eene zeer werkzame deeluemitiK bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rtiWistroeks te eeuden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Ueldwiaidaari tn HAMBURG P S Hiofmede danken wy voor bet rertioiiwon ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg 1 het begin der nieuwe verloting tor deelncminir I invitecr tn tutleD wij ook voor het vervolg be maeid zgn door een stipte en retiule bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Onfeilbaar Uiddel TKOBN Influenza Hoest Borsl eg KeelaanèeningtD MELIMTHE Superiodflp lrul Bekroond met Ëere DiptoSM n Uooden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWAKD 1893 E re Diplonu en Gouden Medaille 1893 World e Hjgienic Eipoeition Chiaxfo Samengesteld uit de meest heituime bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en xacht purgatief Oeneeet onmiildellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken UELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schaik Co Machinale Falriek DE l ON IOBI OEM Bumatra atraat 267 Dm Baag Verkrngbaar bü P B A WOLFP Drogist Markt Oouda l n ware Schat Toor de ongelokkige slachtoffers der Zeilberlekking Onaoie en geheime nitepattingen is net beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFURWAKI G Hollandsche uitgare met 27 atb Prgs 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke gerolgen Tan deie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt iaarlgks duizend van een aekenn dood Te Terkrggen by faetVerlagi Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen iuending Tan het bedng ook in postzegeU en in eiken boekhandel in Holland TE PARUS Zenden gratis en franco ket prachtig geïllustreerd MK ILNI met Aollandschen of fransclicn tek t bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomea modellen voor tiet Wlntepaelzocn vaa kleederen hoeden anz voor tieeren daiqac o kioderen op gefrankeerde aanvraag aaa II JULES aiuzoT i e PARIJS Stalen van ajden wollen en kktoanan itoffen laken enx enz worden eveneeni franco toegezonden doeh men gelieve daar Toor de soorten op te geven en ongeveer da prUzan te bepalen Dit album bevat tevani de tnliehtingeo welke Toor de goede en prompte uitvoeringea Aar baltellingen benoodigdzyn Bêiteltingen van SS franct tn hoogtr vorden met ene verbooging van 5 0 0 fnn 0 êncht M 9rii oan Mam9n4ê nehtên in alk jitaatun van Nederland ua hul $ b$i9f De klaBtan halben geene formaticeitea voor de inUariDC of anderslnbi ta vervullen oaar om réêMpétUttêkuiê m Mêitudaat Noord Brabant daarmede belait ie GEBR TERWINDT Waalstecnfabrlkanten 3 i Ik JAARLIJKSCHË PBÜDUCTIK van g 26 Uillioen Steenen g Fraaie Kleur Scherp gevormd Oitmuéltnde Kualittit tt Concurreerende PrUien Grootste Stoomwaalsteenfubri in 1 Nederland q Vraagt Prifiien en Mongter 9 44 GRATIS bekent elke ImrTaii lltUad ksl Biet bSmb Tser ilekaa msaf eek TOOT leüwlca heeiet bsmrUks sa ittllie Ixwk K WltM W ZIECI Km sohr eens brieftasrt aaa Biekto Boakbandel te AV VAM Botterdam m m Abonneert V op het S KATHOLIEKE Tl IVEKS IAGAZIJ onder RedMtie der beste Eath Letterkundigem Maandeiyks Verschgnen 43 pag groot formaat lover 2 kolommen prachtige lectuur als Bomana Soeellen Hiatorieehe F rhalen Poënia AU rlei Baud el Logogriet Itebus en en voor den zeer lagen prgs van CBST per 3 maanden franco per posi 80 cent Gocdkodpsie maaadsekrlft vu Ncderlud P STOKVIS WATERBKOS UlTQZTKB VBOSCH Oonds Snelperadnik Tsn A BanixiuM fc 2oÓH BINNENLAND GOUDA 5 December 1894 De heer A Rooxaboom laeraar aan dergki bcH re burgereobool is geslaagd voor de MM boekhouden M O Haandag 10 December 1894 des avondi ten 7 ore zal in bet Café Het Schaakbordalbier eene Voordracbt worden gebonden door den Heer A Boe I uivel CouBolent voor ZuidHolland die tot onderwerp kooe de rnndveefokkerij De finantieele uïtalag der door de onderofficieri vereeniging Eenegezindbeid gegeven nii oering ié geweeitdat is ontvangen f 212 25 uitgegeven f 87 68 saldo f 124 57 welk bedrag aan bet Lom bok comité zal worden afge dragen De rekening li t van beden af voor b langitellenden ter inzage ten haize van den peuningmeeeter lergeaot Van leperen op de Varken markt Op de Bestuursvergadering van de R K BakkeragiIdebood St Hubrecbt Afd Gouda gebonden op Maandag 3 iDec t ia mei algemeene atumnaen bestoten zicb geheel t 6imr lEkaD aan de BiikkersbeiVegiug Aan het centranl bureau der staatsnpoor wegen te Utrecht werd gisteren aanbesteed Bestek No 672 Het maken van drie reiuhuizen op bet station Amsterdam W P Ingekomea zgn 13 aanbiedingen waarvan de fpinste was die van den beer H J Nederhorst alhier voor 12 236 Te Kriinpen s d Uiel brak Zondagavondeen hevige brand uit ia het poit en telepboonkantoor Het pand brandde geheel uit dochhet raadbnis en het koffiehuis beide daaraangrenzeode bleven behouden De telephonischrverbinding U leeds hersteld Voor de Rotterdamsche rechtbank stonden giataren terceht S 3 72 jaar kleermaker laatst terblyvende to Amsterdam Deze persoon die reeds roioi 43 jaar in de gevangenis had doorgebracht werd na weder beklaagd van bet wegnemen van een stak bakskin ten nadcele van C Teekens en wel op den 26 0ctoDerjl teGond g plrf gd EEViLLETOX Pe dood vaa den Qevangene pooa lARU SOPHU SCHWAKTZ 8 Dsarna stond hj op t knikte katfr toe terwyl kg er bevoegde jrOoedea avond ik noet ca nsnr buis eo sorgen dat n a vogel eene kooi krjjgt Ik heb een heelen MBweg Kffnsikt De jongens met de stokken stonden Elte eeasklspi levendig voor den geest Zij hield Olie bg sgn Wambuis rut ec ütpi fA Niet gian niet gaan g krggt slasg Gg moet blövsD tot vader kout Lést mg los Itind gg maskt mg nfjn mooie kleerea vuil aeide Olie eu itiDgerde KIn vamich Het Itiad vmI met het ssngeziobt tegen den grond zoodat de Ksi aaa bloeden vloog De kleine begon luidkeels te lobreien Olla die reeds eea psar sohroden vsn haar verwifderd wat keerde het hoofd om ten tiva te tien waarom lij soheide ea zag toea dat sg het aangei elMt met bloed bedekt opstond i Dadelgk keerde hy om De vogel irfird lotiteialeD en OUfl traobtte bet bloed te stelpen de trseen te d o en aso goed ziek dit doea lUt de weeneade Klas te troosten Wat sp t bet o j van het kwaad dat ik u gediMi hab i Mir ik dMd ktUeeh niat oynt Schreiende bekende de recidivist zyoe ecliiild aarbg opgevende dat hg ten einde raad was en verscheidene nachten onder den blooLen hemel had doorgebracht Het stuk hnskin was door hem beleend onder den nnam Haoseo terwgl hy aan de politie opgaf Van den Berg te zya genaamd üet O M vermeende dat bet wenachelyk was dezen beklaagde die steeds beterschap e looft c nder die belofte na te komen weder voor geruimeo tyd ooschadeiyk te maken eo reqaireerde twee jaar gevangenisstraf Als ambtshalve verdedigiir verklaarde mr Ë M Driebeek voor dezen beklnaKde die duor een crimineeteo kanker scb int te zijn aangetast niets ter verdediging te knnuen aanroeren Vervolgen stonden tere ht D en J S sjouwen te Gouda beide worden beklaagd op deu 14fn Octobor Jl aldaar t n nudeele an P Oom te hebben weggenomen eene hoeveelheid e veld staande knolrafen De eerste beklaagde was niet versebenen zoodat tegennjiheni verstek werd verleend In de iiistructie bod hy bH teit volmondig bekend t rwyl zyn broeder thsne eau omstandige be keDteriii aflegde Eisch vier maanden gtvaogenisstraf voor ieder hunner Aan J S beklaagde in de vorige zaak werd nog ten laste gel d bet weguemen a eene paraplnie en wel up dan 21 October jl ka Gouda gepteégd ten nadeete anC StoUyk Ouk dit feit werd door beklaagde beknid i hy had aich aan de woning van den bestolene vervoegd om een kleine ondersteuning doch daar hy geen gehoor krec nam ny da oudi paraplnie uit de gang me le en verkocht die voor 35 cents Ook wegens dit feit werd vier maanden gevangen iistraf tegen hem geéisobt Men scbryft uit Amsterdam aan bet U De ex commisaarii van politieman Hilversum Tninenborg wiens verblyf te Mqnte Carlo ontdekt werd en die aicb door een revoherschot by zyn arrettiitie zeer ernstig verwondde zal in het leven worden behouden en neemt zelfs in beterschap toe Over zyn uitlevering wordt dan ook druk onderhandeld maar deze ondervindt nogal eenige bezwaren daar de gouvernementen vso Monaco rankryk en België daarby zijn betrokken De Ned regeering koesV rt Ihans bet voornemen Tuinenburg naar Marseille te doen vervoeren ten einde hem van daar met een Hollandsch stoomschip naar Neiiertaod te brengen Ik wilde maar met mijn vo nsar huis jfaaD en werd boos toen gij mtj wililet tegunhouden B de a vrieodelgke woorden hield Klie op met Bchfeien en lachte den knaap tue die om haar te helpen ign vogel met alle daarop geveatigde rerwaobtiogen had laten vliegen Moeder Ingrid kf am baastiit aanloopeo Zg bad het meisje hooren lohreien en haaalte zich ooi te weten wat er te doen was Olie gaf baar voldoeode inlichting U kleine Elte vond dat tg nu weer heel beter was maar Olie mogt volstrekt niet verder gaan want er waren een beele boel jangeni die faem wilden staan Olla luisterde uirt naar de woorden vanbetmei e bij betobouwde dio aleobts la kinderpraat Hoe was bel moKelgk dat zulk een klein duiK weten koude dat de jontceos uit het dorp bem wilden slaan Nadat hg noK oen vriendelijk woord tot Klce tiricht en Inirriil goeden avond gezegd bad b gaf hg ziob weder op weg ËUe sobreeutMle uit allt maobt toen tg ïag dal hij zich vörwgderde De rof eder valie haar bg den arm en zoohl haar wf edaren te brengen maar te vemeefa Terwijl EIze lioh luide deed hooren kwam Jurgen de kolenbrander raet een bos brandhout op den rug Baar de hut loa Wat sobeeli er aan mgn kiodP vroeg de vader torwul bg haar op de waB en klopte Vader ze sullen bem laaa se zult ham alsan I riep IClse Het weioige woorden verbaaldaflntgrid wat ir gebeurd was en dat bet kind beweerde gehoord Is MtbaUf dat de joageos oit het dorp afgespn Staton Oeneniftl 2e Kahw Zitimg v n Dinsdag 4 December 1894 Het algemeen debat over de begrooting werd voorgezet De beer Dobbelman uitte zyn groote teleurstelling over het vasthouden dezer regeeri g aan het verouderd en onmogelyk vrjibannclitsteUel en constateerde dat van baar niets te verwachten is ten gunste van beviberming Hy wenicbte de Kamer uitspraak te laten doen en stelde een motie voor die verklaart dat herziening eo uitbreiding van het tarief der invoerrechten tot verbetering van den toestaud van liandbouw en Induntrie en lu het beUug der scbttkist dringend wordt gevorderd De motie zal gedrukt en op een later te bepalen tyditip behandeld worden De beer Harte t ehani elde de vermkering van pensioeuen aan oude werklieden by betoogde do noodzakelijkheid vau spoedige iovoeriQg van een wett dyken vereeknringHplicht dftar anders deelu ming niet groot zou kunnen zyn Door wettelyken plicht zat het loon algemeen zoo verhoogd worden dnt daaruit de verzekeringspremie kan worden betaald Spoedige invoering is noodi in het 1 eliiog der oadate werklieden in het belang js uer nuttig amwendiug van loonnverbooging en om zucht oanr Staatspeoüioneering te voorkomee De heer Van Kuiuebeek bsnireed het betoog an deu heer K rdiik dat de oorlour uitgaveti groots l ezorgdheid behoeven in te boeaemeu Ook andere itHteu veranderen niet bun ves tiiiggebouw Laten wy dii Q voortgaan spoedig en goed ons plan te ohouieo Voorts Jfwi U hy op tegen den aandrang tot besoherming die by afkeurde en van deziregneriug nift verwachtte Vervolgens protesteerde hy tegen do bepaaldn ovemenkomsi d r vorige miniHiers tot evsutueole Kamerontbinding waardoor gemeen overleg met de regeering oomogelyk wordt De ontbinding zelve verheugt hem daar zy ondtibbelzinoig toondtden afkeer der natie voor kierechtbervormingTak n dat de beweging voor zoogenaamd algemeen kiesrecht opgexehroefd was Ten klotte dringt hy aan op ernstige maatregelen om belemmering van de vryheid van den arbeid als onlangs by de werkstaking der bakkers te Aoisterdam te voorkomen daar die vryheid minstens even krachtig moet gewaarborgd als het recbt van stakingDe heer Veegeni verdedigt de handelwijve van het ministerie Tak by de ontbinding ü strekte voornamelyk om de kroon bniten den pariystryd te houden Hy verwacht van bet nieuwe kabinet spoedige indiening der kieswet en meent dat ook de regeling der geijiaentefinanciën urgent ii In bijzonder hppflhji be haddun Oilo op te waeht n um bem een duohtig pak sIdbk te geven Km teide Jurgen het kon best gebeuren dat bet muisje gelgk had Ik kou wel lust hebben Olie achter na te gaav om te sien hoe bet aaa den kruuweK ftesttfld is Jurgen wierp zijne vraoht brandhout at en liep met groote schreden het pad op dat Olie was inge slagen Ofschoon Jurken evenveel vooruit kwaoft als een ander die op een draf liep haalde hg Olie echter niet in In de nabgheid van der Iruiawev Rekonen hoorde bij geschreeuw ea geraas Hg verbiaslle igiirn tred en atond apoedig op de plaata van waar bet rumoer kwam De joDgens van het dorp waren allen teaelijk op Olie aaiiittivallen ht t was bun reeds in ItHl eerale ooftrnnlife gelukt um om ur te werpen Juist toen tij onder woest fmcbrt enw hunne stokken opbiovun om bem te slaan reranheeo Jurifen aao dun Lruja weg Niiit tëti van de opgHWondan jougriis bad hem ops umerkt vJdr hjj mef eene donderende aten uitriep Voor den d schenmt f ij u niet kwftjongens met u allen op n aan te rallon Bg oi n tiol ik zal je alten je f onoei en Kov n De opgeheven stokken daalden ueder Ia een oogenbtik stoof ds dappere schaar uileen Het geluid van eene kraefatige manneoatem heeft leta versohrikkenda v or knapen die watefi dat t ieU doen wal niet recht ia van daar dal allen beenen maakten V Jurgen bad iatuaselira een paar vao ea bjj den zwaren te n dau tegen woord igen ministerva fiaaaciëu die iwak is tegenover da militaire eiscben De beer De Beaufort Wyk bestrydiderede van den beer Heemskerk en M hal eens met het kabinet dat in afwachtingWM tfe kieswet andere dringende zaken moe e Kr cn afgedaan Hy wyst nog op drie lichtpunten Vooreerst da bevredigende opbrengst der belastingen ten tweetle de niet verwesenUtking van de peasimisti che erwHchtingen omtrent de gevolgen der vermogenabelaating de weldailigbeidsiin des volks is eer toegenomen dan vermind rd ten derde de gehechtheid van de iivergrooie meerderheid das volks aau de dynastie De heer Mees korat op tegen da zoo dikwyls herbaalde bewering dat de liberale party dood is Voor s dringt liy aan op beperking der uitgaven vooral op die voor het leger Onze defensie beeft slechts een beperkte tsak te verriilleu en moet geregeld worden naar den staat der fioanoiën weUe niet rooskleurig is Nadat de heeren Hnrte Heldt en Hooft nog het woord hadden gevoerd vergastte de beer Staalman de kamer op zyn maiden speech W lezen in het Uehoolbladc ity bet onlangs gehouden acte examen voor gymnastiek L O kun een der kandidaten niat tot bet eiameo j pon toegelaten omdat zoohU het verslag zngt omdnt door ham niet was voldaan aan alinea 6 van art 6 der wet op het lager ondenrjjft Hiaat men de wet op um te zien welke gewichtige bepaling bier bedoeld wordt dan blykt dat het aangehaalde artikel betrekking beeft op hrt betalen van bet ezaioeoKeld De jongeling kon tyn vyf gulden niet betalen e moeMt overigens zoo het scbyut gereed voor het examen om die reden onverrichter zake terugkeeren Was er dan niemand die den armen jongen do twee rijksdnalders wilde borgen f Hsd een der examinatoren dnt niet kunnen doen De rechtbank ta Amsterdam 4fl kamer heeft F Ilomhurg wegeus valacbbeld in geschrifte en gebru kmakiüg van bet valscbe atuk veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Men herinnert aicb dat do inan een valncbelyk geteekend telegram had oerzonden om in bet bezit te geraken van een poatwiüiel groot f 200 welke som hem op valscbelyk geteekende verk aring aan de rjjkspostspotidÉMt werd uitbetaald C J Wecke de oplichter van arme weduwen is veroordeeld tot 2 jaar gevangeoisstraf nek K R fpun lurwg bg littn ducblii h n eu wéér aohiidde en buiioe boofdon iu ontnobte aanraking met elkander braobl Toon hg ben uiadelgk losliet waren t zoo versuft d l i moeite faailden tiob net bunne bebloede en met buileu Toortieue hoofden te verwijderen Intuasoben was Olla opgastaan Hjj dankte Jurgen die daarop antwoordde M Bedank mij niet maar mijne kleine Elte Z j beeft u van een duebtig pak slaag verlust maar Otle wanneer kIJ too trotsoh bigft ala gg tot hiertoe geweoit igt dad tuiten tg het hierbij ni t laten maar u voor iroed tMekenen Oroet ben ilua beleefd on m ouk wannuer wjj Ikander up de kerkplaals fltitmoeteii en denk er aan dat wanneer de arme Juinen da kolenbrander er niol lewacal was hst er mttt dea eentg n toon van JUroole 8 en steeht xoa bebben uitfteiien TrotaehhHQ ia domheid eo verwekt met anders dan er erap denk daar aan Dit en nog voul meer sprak Jurgen tol Olla l rwgl bij li m itaar het dorp vei getelde Kwijgeude boorde Olbi hem aan Oogetw fftd viel bet den hooyrooudigen knaap mooielijk dit alius van deu armoedtgon kolenbrander alen k j niet waardig aoht had to groet io l moeten hooren maar Otle gJvMlde dat hg Jarpan dank soholdig wss eo bij volgde hem daarom zwijgend Boreodiee bewaarde ta de wooden van den kolenbrander in zijn barl en dezi werkten bfter dan iemand had kunaen denksa Op den morgen van het 3t Jaimeeat ut EIze in de voorkamer der geriago woning haar ootbjjt ta Butügro JTenK afra