Goudsche Courant, donderdag 6 december 1894

ABiterduii Wp 6 60 8 16 9 66 11 96 U 8 4 lt 4 x T H lt M eauU 7 10 9 04 lO M 11 U 11 41 t H 10 l i 9 U 11 Directe Spoorwegverbinding met GOtJÜA WInterdlenst 1894 95 SOUDl HOTTIKDIH Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich 18 61 19 68 1 06 l li 19 38 1 91 1 44 IIOTTERDA M e O II D 1 7 30 3 41 9 96 10 4 08 9 10 DEN ilAAS iOOUDA Hiifi 6 48 7 107 48 8 30 9 88 9 4610 1111 83 11 16 1 88 9 16 9 46 3 48 4 16 4 41 1 I7 7 8 U M Vootb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 M 7 11 Z Ze we OS 10 30 1 68 J J 7 10 f l i T 7 1 7 46 8 07 t 18 OOVDA UKN HAIO GouiU 7 30t 869 09 9 37 10 49 19 11 19 91 18 64 1 97 3 6S 4 46 r 11 01 1 0 4 67 I U 11 10 1 1 17 G 08 r 80 11 99 l Si 6 80 36 1 67 4 86 6 86 6 n U DAl T K K C H T 10 06 10 19 10 66 19 41 9 93 9 61 f 11 69 9 37 10 10 ll r7 9 46 8 97 10 61 11 46 l 0 3 08 3 38 OOUD A A M S T r K D A M 8 11 10 06 10 66 18 11 8 61 9 10 10 66 1I 19 1 3 40 1 09 09 7 91 10 9 68 10 1610 6111 0811 461 10 1 46 S K 4 13 4 48 6 10 6 47 7 41 8 16 10 10 CTIICBT GOUDA Ulreohl 6 88 7 60 9 68 11 34 11 01 11 60 8 10 3 10 8 614 43 90 3 8 09 601 9 10 e4 Wwrden 8 8 8 11 10 16 11 0 11 16 1 414 16 6 47 119 1410 1 üud w tcr 7 07 8 19 11 94 4 1V n üouda 7 90 8 38 9 34 10 87 11 06 1 U 3 60 4 10 7 0 8 41 BI IIOT AMSTEIDA 11 0 OUD J Wij ODtrangea den volgenden opan brief aau allen die belangstelliDi hebben betoond ÏD het optreden fan het Comité ter rerbetering rau deo mAstxchApprljjken en den rechtstoestand der vrouw in Nedfrlnod JeltJA De Bosch Kemper Too zitster J O Üvervoorde Ie Hecretaris en H II Hcholton Üouinielin 2e secretarrissepenningiDfesteresie fTalryk 7 ijn de betuigingen Tan synr pathie die het cooiitó mocht ontrangan velen eindigen met de vraa hoe kan onze belang stelling zich uiten Is het uvr plnri een Vereeniging op te richten dan worden wj daarvan gaarne lid kunnen wq medewerken tot het maken van propagHudn beschik over onze krachten maar zeg ons op welkpi wjjze rslkfl in de liedoeling van het comité luet den slotzin der circulaire dat vtlen zich aan iluiten b i ODS streven f Liefst beantwoorden wjj deze vragen in het openbaar Het comité weiischt Toornlsnog niet e n Verrenigiog ie itichteu met itatuten leden en vergaderingen Al tusachrn een klein neih personen verschil van opvatting omtrent enkele onderdeelen met uitgesloten toch i daar eerder overeenstemming tu verwachten en een sneller wyze van werken dan b j een gruote Vereeniging met plaatseliike afdeelingen Maar al meent het comité zich vooreerst niet te moeteu uitbreiden tnch stelt het iedere uiting van sympathie op hoogon pryi van mannen en vrouwen uit iedaren stand Een financieele bijlkage wordt door het comité niet gevorderd vrjiwillige bijdragen zullen echter dankbaar worden aanvaard Wy z in voornemmiR ieder die zijn betuiging van ndhaesieinzond tif atnnog inzendt of van wieu ons ver zekerd wordt ddt by met ons streven inatemt voortaan op de hoogte te houtle n van de werkzaamheden van het comité ten einde zoodoende een band van onderlinge gedachtennisteling aan te knoopen Ook zouden jplantselijke comités locale Vereenigingen hetzy uit naam individueel van de oudergeteeketide betzy nit naam van het plaatselyk cnmit eventueel idressen kunnen itauoen welke door ons comité ingediend zyu Qaarne zullen wy opnterkingen eu vooralellen van hen die hun adhaesio betuigden in ov t weging nemen doch wenschen wy ons het recht voor te behouden hiermede naar betind vaa iak u to handelen kNatuurlyk hebben niet alle onderwerpen op nnze agenda geplaatst evenzeer ieders instemming de een acht deo tyd nog niet gekomen om deze of gene verandering vo r te slaan de ander zal enkele door ons gebrandmerkte wetten nng niet zóó erg vinden Het comité zal zich ïn do volgorde qioest laten leiden door de overweging WHlkf plannen by de Hegeering Banhau i ig zyn welke zakep by aizooderlyke wet kunnen worden grregeld en welke moeten wachten op giondwetsher siening Uy het vele werk dat vóór oil s ligt ziil zich de wijze waarop wy moeten werken allengs ontwikkelen ook of er een vai te vorm znl moeten gezocht worden voor de medewertciog van local j comités waardoor zekere rechten on verplichtingen onderling zouden moeteu worden raatgesteld Steeds meer en meer t mogen ervaren dat veler sym atbie met ons in sal ons opwekken oiu met yver voort te gaan Volgrns medodaeling van den minister van financiën zyn de honjdnmlitennreu der belastingen r eed8 geruimeu tyd gideden door hem aangeschtfven maatregelen te nomen tot verzekering der geheimhouding als de belastingschuldigen op hun kantoren hun aanslagen in de vermogensen de bedryfsbelastingNtomeu voldoen Dikwijls reeds is gevraagd waarom i iet de gelegenheid wordt opengesteld tot het betalen van belasting door middel van postwissels Dii minister van tinnnciüii acht zulk oeu regeling ectiter niet vry van bedenking 7 86 7 98 7 89 7 4 7 6S I 1 10 1 19 6 16 1 88 8 40 8 47 8 64 9 0 9 10 6 08 6 13 6 II 6 89 6 36 Uouda Moordnoht NicuwBrkork Cnpflll Rottordnm Rottenlam CkpiUe Niauwsrkork Uoorilreoht Ooud JSai U 7 48 8 47 Bl Kt 7 47 Z Zu r 68 8 66 K dL d 8 01 t Voorb 8 07 9 H gt 8 19 9 18 9 39 10 07 11 97 18 41 18 61 Qoudl 6 36 6 40 7 66 8 09 8 11 Oadav 6 6p 6 64 WMrdtD 6 9 7 08 8 18 UtrMkl 6 18 7 98 B 28 8 41 9 9 40 7 6r Qouda Amitantun Wp De bewoners van het platteland worden meent hg voldoende gerufd door het houden van zitdageo welke naar gelang van de behoefte worden geregeld In de groote steden zoa betaling aan de postkantoren deze moeilykheid meebrengen dat de belastingseholdigen by de betaling niet zelden vragen doen waarop poatbeambten bet antwoord zouden moeteu schuldig blyveo omdat bun de noodige kennis der belastingwetten ontbreekt De termyoen van betsliog loopen voor de verachillende wetten uiteen terwijl in sommige gevallen betaling io termynen geheel verboden is Bovendien zouden de postbeambten niet bekend met den stiod der invordering ook niet wetrn of ep behalve den aanslag ook vervolgingskosten te betalen zyn di in dat gevE i in mindering van de gestorte gelden moeten gcbrAcht worden Een en ander zou bi de postkantoren zoowel ala bjf de ontvangkantoren t lkens tot moeielykheden aanleiding geven Deze moeilyklirdon kunnen zich slechts in mindere mate voordoen by de betaling der venuogensbelattting welke kosteloos per postwisHfl kan geschiedfii Voor deze b laiting bestnat borendien voor die toelating eene bijzondere reden danr het aantal der kantoren van de successierechten ia Tergclykiiig tot die der directe belastingen zeer gering is terwyl door de ontvangers dier rechten geen zitdagen buiten honoe standplaats worden gehouden Het Mnseum voor Kanstnyverheid te Haarlem werd gednrende de daaiid December door 8DI personen bezocht De bibliotheek van genoemd Museum bfgint meer en meer de belangstelling van het publiek op te wekkeo De laat te drie maanden werden 423 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van oni land verzonden terwyl voor lezingen tentoonstellingen fn kunstbeschouwingen geheele verzamelingen werden verstrakt Wy vestigen er oogmaaU do aandacht op dat zy die een kunstanibacbt b oereaen ala meobelinskers goad en zilversmeden decoratieschilders beddhouweri raodclleurp kuustsmeden enz enz als ook bouwkondigen en dames die het kunstuaaldwerk l eoefeuau eene ryke bron van voorbeelden en gegevens m ïaie boekery viadeu en dat de boek eu plaatwerken gratis wordfn verzonden De catalogus wordt op aanvrage tegen vergoeding van 15 ets iiv postzegels franco toegezonden De beer K van der Liuds aannemer te Brouwembaveu ht eft het by Rnrdingsveld gezonken aakscbip Gerardus Jscobiipc met gunatigen uitalag gelicht eu op bet droge gebracht Geheimziouig onjMval Dezer dagen werd omstreeks s avonds Tl uur te TaComa Washington een geluid vernomeri als van een naderende vlnedgoU en verdwenen op hetzelfde oogenbhk over e n uitgestrektheid an 6 X voet de dokken iu de baai Twee stoouiliooten gingen te gronde De grond zonk van zen duim tot een voet weg en onderde menteheu hiervan getuige out tond een paniek De veeloodfcn viin de Northern PacificSpoorwtg maatsrbappy en bygobouwcn waaronder een pakhuis van 400 voet lengtf stortten in het laatste gebouw geraakte bovendien iu braud Men hefït nog go£n voldoende verklaring kunnen geven van hot ontstaan der ramp Over do vraag vj or welke aitkteriag nf aan derden by de ver nogenii be tasting aftrek wordt toegestaan deelt de minister van tinau ciëu olede dat voUtrekt niet attyd esu schrifteIgk tuk wordt vereischt en dat van het gelueene recht afhaugt of zy verschuldigd zyn Du verschuldigdheid moet echter vaststaan daL wil zeggen zy moet in rechten kunnen gevorderd worden De uiikfering kan ateuueu op verwantschap volgens h t burgerlyk wetboek of op pen uiternten wit of op eeu uter 18 18 11 06 18 88 9 46 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 8 86 10 17 10 87 10 31 10 41 10 47 9 61 10 08 10 11 il 6 69 7 13 6 89 0 S7 11 06 11 13 6 11 9 49 6 16 t 6 91 9 68 6 81 r t 6 3 66 6 41 7 43 10 10 10 16 11 38 11 43 9 18 4 47 6 19 6 67 7 46 8 98 10 4 6 37 7 69 105 7 6 06 6 46 6 17 8 07 8 61 10 36 3 60 6 19 6 91 6 36 8 88 9 11 10 68 10 14 V U ll l 7 4 9 1 4 47 91 S eeDkomtfc Ia tg als lïberaliieit toegeaagd dan is zy niet wettiglyk verschuldigd tenzy er een notarieele akte bestaat In dien geest is de wet toegepast volgens de openbaar gemaakte beilissingen van den origen minister van fioonciën Een enkele maal heeft een ambtenaar die bealissingen verkeerd opgevat en werd dan op zijn misvatting gewezen Eenige maanden geleden werd door onderofficieren een poging in het werk gesteld omtot verzekering te komen van t Jot vanweduwen en weezen van militairen beoedenden rang van ofHcier Er werd toen eenadres aan den minister van oorlog gerichtwaarvan het slot aldus luidde dat bet der fi gf eriug moge behagen het lot der weduwen pü weezen te willen verbeteren door huD een p o ioeo toe te kennen in den ge t aU thans geschiedt aan do weduwen en weezen der burgprlijke ambtenaren Overtuigd als zy zyn dat by het tot stand komea eener regeling in dien zin zy zelveu zooveel mogelijk moeten bydragen geven zy crbiedig Uwer Excellentie in overweging hen van de solilijen en pensioenen een zeker bedrag te willen doen korten waarbi zy verplicht zyn op te merken dat het hun moailyk al vallen meer dan 3 pCt van hun inkomen af te staan ► Tevens veroorloven zy zich bescheideulyk J als de meening van vele onderofficieren tekennen te geven dat mocht het bovenstaande by Uwe Exelloutie een gunstig gehoorvinden bet fonds tot ondersteuning vanweduwen enz zon kunnen worden opgeheseneo de bezittingen van dat fonds ten voordeelevan het Ityk zouden kunnen wordju gebracht In het hierop ontvan On antnoonl van den Minister zegt deze Dat het hum na ernstige overwoging vanhet door hen aangevoerde vooralsnog niet ismogen gelukken voor het door hen gevraagdeeen oploismg te vinden waardoor zonder datde ran nen te vorderen bydrageo hun flnancieolo krachten zouden te hoven gaan aan hunnewenschen zou kunnen Torden voldaan onderricht hen intusschen tevens dat r yue belangstellende aandacht op het door adie sauten gevraagde gtvestigd blyft ten einde wanneer de ihans te en de vorwezeolijking van hun dtnkbeeid bestaande bezwaren later mochten kunnen worden opgeheven hun verzoek nader in overweging te uemen c Te Altooa wekt het plotseling vertlWynen van den heer Schildknecht lid eener oude goed bekende firma te Hamburg groot op ien Deze heer was ontvanger voor een spaarbank eo genoot ook als zoodanig een zeer groot vertrouwen Het IS echter thans gebleken dat dit vertrouwen mispliiatst was want behalve Schildknecht zyn ook een 100 000 mark aan gestorte gelden der spaarbank verdwenen De bank nam geen hoogere lulegsommen aan dan 300 mark 4och Schildknecht he ft dit verzw en en ditardoor van verechilleude personen vooral van het eiland Helgoland vry groote sommen woieu te krygen Deze gelden beeft hy verbruikt of aan de beurs met speculeeren verloren Da voortTluchtige was 400 iu handeUkriugen zeer geacht n ii In den si ltreiu van 9 45 uit Utrecht naar Zwolle is eergiatervoonnidda van den noodrem gebruik gemaakt Tusschen Amersfoort eu Nykèfk bleef de trein bjjna plotseling stilstaan zonder merkbaren schok Het treinperaoneel onderzoek doende naaï de oorzaak bemerkte dat de heer S de J van Amsterdam den trein bad doen atilstjan uil vrees voor overrompeling van een medereiziger 1 84 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 1 46 6 66 6 03 I IO 3 17 6 16 8 60 7 10 6 41 8 30 Deze had nspieiyk an toeval gekregen eu na uit zyne bezwyming te zyn ontwaakt wilde bij over de affcheiding der coupé springen terwyt hy daarbij zulke grimassen maakte dat men ongerust werd Men dacht te doen 11 O lt 0 l 8 08 19 08 8 48 Hl Kr 6 l K i M 6 19 Gnudi 6 30 7 60 8 13 10 41 ll M i ll ie hebben met ean aan daHriam Ijkend partoon Later bleek evenwol dat de man onb wDit had handeld ala gevolg zijner ziekte Met deo hear De J stapten ooderw nog twee personen uit die in eene andon conpé werden gelaten Van een en ander werd procea verbul opgemaakt terwijl de trein intnuehen tien mionten vertraging oudarvooS U P i Ken oorlogaaTontour Twm officieren op Lombok die by de vermaestering van Mataran aanwezig waren zagen volgens bet Bat Hbl toen het gevecht zoo goed ala gtëindigd was een Bitlioeea bezig zyn vrouw te krissen en by hem een kind van ongeveer zes jaar dat weldra hetzelfile lot zou moeten ondernan Gedreven door een edelmoedige gedachte rhoteo de officieren toe legden deo Balinees netir en redden bet kind een meisje dat ty naar hut bivak medevoerdeo Met de redding van de kleine achtte echter geen der redders zijn taak afgedaan integendeel er beatond verschil an gevoelen wie van beiden het kind bi zich zou houden om het verder op te votdeu Zoo kwam het eiadelyk tot het vergelyk d t kapitein S het meisje bebiüld Be kleine toonde reeds spoedig haar aanhankelykheid door zich met alle macht er tegen te verzetten wanneer de officieren uitrukten tdrwyl zy in de grootste angst ver keert wanneer er schoten vallen Aubier een gevaarlyke booswicht onlangs wegens aanranding en diefatal tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld is oit de gavao genia van Orleans ontsuapt gelyk hy trouwen na zyne veroordeeliog beloofd bad Hoe hy ir iu geslaagd is begrypt niemand aangezien dear en venster zyuer cel geheel ongeschonden zyn gebleven Hy heeft de deur geopend de kleederen die hem eiken avond afgenomen en in de gang neergelegd werdtn aangetrokken is langs de regenpyp den hoogen muur opgeklommen van het dak op de binnenplaats gegleden en door een poortje verdwenen Iiy had een pop weten te maken en ze met zyn slaapmuts getooid io bed laten liggen Te New York bestaan twne groote combinaties van dagbladen de United Press en de Aflsoci ited Press die er eigen teledaafagentBcbajjpen op na houden Sinds lanjf verdacht de laatstgenoemde vereeniging bare concurrente dat deze op oneerlyke manier hare dépêches bemachtigde De er lagen gaf de Ass Press een telegram nit Indtë luidende De acbatplichtige inboorlingen der provLucie OhuUia hebben ich tegen derj radjah Sibt EI Ots Pa Eht verzet Ook in de bladen der United Preia vorarheen dït bericht en nn maaktf de andere vereeniging bekend dat de United Prots zelve hare handbiingen met deu reebten naam had b empeld Den naam van den radjah omgekeerd lezende kreeg men namelijk Tbe U P stole tbia De United Press heeft dit geatolen De commiaearis van politie te Dordrecht vestigt de aandacht op een persoon van 30 a 35 jaren zich genoemd hebbende Smita te Au sterdam en J Geunïs te Rotterdam woonachtig die 13 November aau een ingezetene te Dordrecht heeft verkocht 2 fleschjes zonder etiquelten inhoudende eene vloeiatof bestemd tot het poetaen van metalen voorwerpen terwy hy onderzoek gebleken ia dat dit vocht hoofdzakelijk beatond nit eene oplossing van aubltmnat vergift Door de politie ta Hardsrwyk is aaogehouden de 30 jaiige kleermaker R U uit Hnine die verdacht wordt diefftnl onder verzwarende omstandigheden te hebben geploegd waarom de Beiertchc regeeriug zyn uitleveriug verzoekt 9 40 9 47 9 4 10 01 10 10 8 68 4 90 u io 9 08 4 46 4 6t 6 01 6 09 6 16 11 10 11 80 7 07 7 17 7 M 7 11 7 87 9 41 Mi 4 40 i il l i n itM Tf Pnievaa Montranil tiia drie hntien af gebrand Hat onheil was veroorzaakt door een met loeifers apelend zevenjarig kind dat in de vlammen is omgekomen Het aantal tet rammen dat prina Biamarck na het orertyden van zijne genialia ontving bedraagt by na 1200 Voor brandwonden wordt na toepaaaiag van de bekende voorzorgsmaatregelen door een bericb ever der Temps aanbevolen een smoerael gemaakt uit het wït van een ei en olytolie waarmede men de blaren door middel van een penseel bestrykt men gaat hiermede zoolang voort tot de pyn verdwynt Het smeersel vormt een bescharmende korst die zeer bevurderiyk voor het genezen dor wonde schynt te zyn Eei sterenavood is een conducteur der Pruiaiiche ataatsspoor tusschen Bocholt en Winterawyk van den trein gevallen Zyn lijk ia verbryzeld ternggevonden EEN VRIENDENRAAD aan jonge vrienden onzer kunst De kunst wordt nog lang niet overal on zoo ala het weoBchelyk ii ieëord Ja hoe vreemd het ook klinke ook zy beeft vyaudeu Het gevaar dat die vyandon opleveren is grootor naarmate zy minder opeolyk optreden of ats zoodanig worden erkend All znlke ryanden beticbouw ik ouverschdligbeid en eencydigheid een paar dat dikwyla vereenigd optreedt en dan groot haast onherstelbare schade aanricht OnTerichilligheid hoc gebrekkige hebt van het halfdonker dat door de beperking ran het onderscheidingsvermogen tot alapenge softieid aanleiding geeft Ëensydigheid het schelle licht dat oub dat on de raoh Old i o gs vermogen evenzeer beneemt omdat we v in pyn da oogen moeten aluiten Witt ge de kuuat waarachtig loeren lief hebben weet dau dat ge in de atloreerate pUiiits niets menscholyks n vreemd te achten hebt De groote menscheo de groote kunstenaars oj wier werken do getieole bescliaviuK der menpchheid voor b t grootste deel steunt zyn daarvan steeds min of meer bewast d ordrongen geweest en bon werken zyn niet t begrgpen niet te genieten ala men dit voor nhnfl niet gedenkt en opvolgt Daarom moet ge ook al hebt ge o de toon ka t boofdzakelgk tor beoefening geko en nooit vorznimen voe te lezen en voed tr zien Let daarby vooral op hom die u iet als mooi en goed aanpryat Deuk er aan met welk onderdeel der toonkunst go u ook lu t bizonder wilt bezighouden de anderen niet geheel onaangeroerd te laten Byv ge speelt piano en by voorkeur vpeelt ge de werken van éen componist Verzuim hu niet niet alleen de werken van andere compooisten voor piano ook te leeren kennen maar ook u op de hoogte te atelleo van andere muziek vooral raaavocale Do liefde voo7vocale muziek ia gelukkig gruot maar zy kan nog zeer wordou uitgebreid Men moet niet volata n uitvoeringen van zangwerken by te wonen neen men schatfe zich als pianist byv die werken zelf a in en bc atudeere ie Vtfl lezen ia het wachtwoord voor beschaving in hoeverre wordt dit wel betracht by mnzikale ontwikkeling Gaan we na de wyze waarop de meeste beoefenaren der tooukunst tot eenige kennis der muziek k meu dan is het met veel lezen in dit opzicht al Ier bed roe ven dat gesteld Veelal wordt de leerling gedrild om het tot eenige vaardigheid in bet bespelen van het eeD of ancf re instrument te brengen i ikwijls nog h perkt tot een paar stukken wuarmede hy zoo noodlg voor den dag zai kunnen komen om hem by te brengen de lust tot en het vermogen Tan zen van muziek daarmede wil ik na zeggen het keuuiamakeu met de schatten die etk maar voor het delven heefl wordt in den regel weinig of geen moeite gedaan En toch wil men in vAarheid het hoogst goMtelyk genot geelachtig worden dat kunst oni geven kan en niet volstaan met qen pover ziogenotje hetay dan aan ons zelven hotzy aan anderen t veracbaftaD zoo ia het grondig kennismaken n eCfda werken der kunstenaara een onvermgde yke voorwaarde Men kan daartoe met knmqo door het hooren aitvoeren aUeen Behalve theoretische kennis hoe meer hoe liever verschaft het b rapelen der piano ona hierby groote diensten eo ik raad iader aan dit al was het ook alleen met dit doel yverig aan te honden Ontwikkeling van onze stem ia van niet minder gewicht Zij leert ona hoofdzakelyk de schoonheid van den toon op zich zelf steeds a gedenken en men ver ete niet de ach oe toon is het materiaal van den tooukunatenaar Ja do lieMe voor zingen is een zeer groote ptoQn voor onze muzikale ontwikkeling Bet tÏBgmi kon vaal meer algemeen zyn Hba dikwjilff boort man niet ik heb geen stern c Er is m i veel te leggen voor dbza meening dat ieder een stem heeft altbaua gehad beeft O noordeeik o ndige behandeling van kinderen zoowel oit een oogpuut van hygiëne als uit dat van atemootwikkeliug zal voor het moerendeel van bet verlies van een voor de beoefeniug der toonkob t bruikbare stem de oorzaak zyn gosveeat Ëveomin als het mogelyk en ook uootrig is dat elk pmnHt bet brengt tot een bougie oiu een zwaar werk met booge techuische eiscben Koaclieveerd te kuhuen voorspelen tot min is het voor ied die een stem heeft noodzakelijk die zóó te ontwikkelen dat bij m staat in bewyzen van absolute keelvaardigheid te leveren Met eenige theoretische kennis dna eenige vaardigheid m hot pianoapeleo vooral van blad lezeu en in het zingen zal men in staat zyn zich toegang te verschaffen tok een zeer groot deel der onvergankeiyke schatten die de groote meesters ons in hunne werken hebben nagelaten Ga by die kcooiamaking onbevooroordeeld te werk laat u niet leiden door de uiting van dezen of gen U vHkman of geleerde die n by voorbaat wil w s maken wat mooi is un wat niet Men kan niet zeggen dat is mooi eigöolyk moesi meo nooit iets anders zeggen dau dit vind ik mooie numelyk aU men naar zyne meening gevraagd wordt De waarde vnn eon kunstenaar trachten te bepnlen leii opzichte vau de gehejle ontwik keling der kun4 in het bizonder uit een historisch oogpunt ia natuuriyk iets anders evenals het aanwyzen van dm aard en de grootte van de bervormingoti van een kuua enaar maar wees voorzichtig met het gihlo dergeneu die u aanstonds weteo t vertell u dat eeu nork mooi ia of niet en wel onder Opgave van redenen Zulk oort van mensclun de zoogenaamde oïstbetici nn men oveial aantreffen en in veel te groot getal Ze kenmerken zich veelal door een zeker pralen uiet en uitstallen van geleerdheid Dt e zucht naar geleerdheid maakt hen vogr ds kunst juist gevaartyk Ze meenen de wynbent in parht te hebben en door yve ige nasporingeu tneefltal nog dnor die van anderen in de werken van de uu algemeen r ls groote kuiisteunars erkenden zijn zy er toe gekoiien anij to wijzen wiit het kenmcrkeud is in die werken dier ouHe kunstenai ra zy hebben er regels uit afgeleid waarnaar nu do kii i tenftiirs van alle volgende getlachtm zouden hebben te werken op straffe van hun hadvonnix Een ding vetgett ii ze hierby jnmuierlyk dat bet eigenlijke kenmerk van don kunRteiiaar jmst een g ivoel van vryheid is uatuurlyk de niee t idt ale waardoor een ojivo gen van roireltje als van zelf is uitget loteo De kuu it tjaar itelt ich zelf dio regain eo volgt ze dan Welnu deze aeitbetici zyu voor vriendender kunst gevanrlyk Zo behoorden meerouder de geleerden thuis van kunst en kuu tte□aars □ bobben zy te weinig begrip Diiaromechter geen imnnchting voor de wetentcbap Drie is bet getal der groote dri fki achten voorulte outvxikkeling en beschaving namelyk kuns wetenschap godsdieunt Beu sterkeband houdt haar vereenigd fn men stello zichgeen huil voor vaneen at ont erlyke beoefening de kunstenaar kan de wetenschap niet verloochenen de geleerde de kunst uiet en allenzullen godtidienstig zijn al I9 dii niet altyd ü den gewonen zin op t vatten maar in kunstvertrouwe meo in elk geval de meening vanden kjiuaienaar d w z van hem die teta kan en dit door daden getoond beeft mot vftn hem die er alechta over weet te theoretiseercn In niets te veel wijten reeda de ontwikkelde volken der oudheid aiu te balen en met alle achting voor de uitgebreide kennia an den menach zou men toch geneigd zinte wsarschuwon men ontwikkele bet hoofdoiet ten koste van het hart in a w menerkeuue toch ook de eiscben van bet gevoel men reiffneere do warme stem daarvan ujetdadolyk door het koel 1 egrip tot zwygen of omdat konst vooral do uiting is van hrt gevoel en weteoachap die van het verstand menstelle de kunst toch niet achter by de weten8 bap Zeker is het dat het werk vnn een waar kunstenaar ten allen tyde interessant is en do moeite van er meer konnismsken steeds beloooeQ zal Denken wy er aan de schuld van niet begrypen of waardeerou bij ons Kelf to zoeken in de eerate platfta een belangatelleod bezigzyn zal ons meestal tot dien helderen blik in t hart van den kunstenaar in stant stelled die ons veel dayliters licht maakt en liefde kvreekt zoo Teel dat het onkroid der oniflor chiliighoid er wal zeer zeker onder verBkken moet HüOO NOI THENIUS UuilenlandhCli uvefziclit Keizer Wilhelm zal heden de Kyksdag zitting elf openen Naar men zegt zal de keizer in de troonrede vooral don nadruk leggen op het wetsontwerp tot beatrydiog van de social istiscbe woelingen dat de regeering heeft ingediend De keizer zal den wenscb nitsprehen dat do Ryksdag deze Ümatarz Vorlaget zal aanne men Hat overige gedeelte der trooureda talgewyd zyn aan de fioaoeieele plannen van denminister Miquat Meu zal dan verneiifeti opwelke wyze de heer Miqnel van plan is hottekort te dekken en de reorganisatie van DoitHcbUnd a geldmiddeleu ten nitToer tebrengen Het wetsontwerp tot bestrydiog van d rfivnliitionaire party O dst beden by tun Ryks lag wordt ingediend bevat in artikel 1 eeu vir fherpiog vnn de straffen wegons aaiiaporing tot miadadeu en tegeu pt rsü iei die praktykflii aanpryzen of ala veronrlootd roorstelleu welke gevaarlyk zyu voor het atgëiueen Verder een verscherping van do stratfen voor bet verleiden van soldaten tot oogelioorroam beid wanneer daarby gestreett v orJt natir omverwerping vau het itaatig zag Voort uitvaeriger strafbepalingen togen bt drt ig ug met misdaden alsook eeu nieuwe strafparai rmf voor complottoo tot omverwerping van de Rttiacsorde en togen het honen van godsdienst monarchie huiageiiu buweiyk eu tigei dnm Artikel 2 betreft het onb laau van officieren en onderofficieren dor reserve en der landweer la zy wegens verzet tegeu bet sta t g zag of wegene vergrypen tegeu do openhwro orde met minstens 8 niaandei gevangouis uitraft zyn Artikol 3 betreft de voorloopigo lube Ugueining van drukwerken welke onder do termen van art 1 vallen Keizer Fraua Jozef heeft do kerkelyko wetten welke door bet Huia van Afgevaardigdeu en de fa n tenKamer zyn aangouoiuen nog met bekrachti d Toch wordt nu eiken dag de bekrachtiging des keizers verwaulit VeruioedelyK zat de lieer Weckerlé nog lu deze weck lu het Muis van Algevaardigileu de mededoeling kiinuen doen dat de keizer de welaontwerpou wiiarover zooveel te doen is goweost heeft oudertuekend Iatu 8cb m is de tyd voor dh behandeling der begrooimg verdwenen Do correspoudent van de Frankfurter Zeiiuogc te Uuda Pesi deelt nu mede dat de regeeung de Iwhaudeling der begrooting voorlnopig zal laten varen Ten eiud tueti lu de veroisjhte uitgaven to knunen voorzien zat de beer Wecktirló die mot alleen minister pre ideiit maar ook minister van financiën ii een zonjienaamd indemoiteits outwerp indienen DasrHy zal het tuinisteriü m chligiiig vragen tot bot innen lor bl nstiugen eu tot het doen der go rone uitgaven zouder dat e begrootmg ia goedgekeurd Hed ii scbryven wy f Deceinbor de Kransche b grooting voor 1895 moet voor 1 Januari in iet Jotiriial OfEcielt vurscbynen vóórdien yd dus door kamer eii aenant ziju beluandeUl eerst ittturdag 1 Dec i eeo be n geaiaakt niet de uigeiiieeut beraadMlagingun f iiematiil maakt er xich iUusiëri over of lurn i aat wederom het fiiianvieele jaar iu met vnorfoopige twaalfden Aan wetten maken aan vruclitharon arbeid eukt de kamer met meer zy brengt haar tyd met onrrnchtbare interpellaties 2ook Eu tn de parlem ntairo kringbn tiereid men nich maar teeds op iftsc voor dat mot komen wit Van allo kanten luit men do gelodereu do radicalen om op bet juiste oogcnMik eon regeeriiigsmeerderbeid tu kiinneu vormen eu fvenzoo de epportuuiitten Hun nian der hope ia Wa deckltouasoiiu die zich echter voorloopig nog op deu achtergrond houdt daar hot goede t iditip voor bom nog niet gekomeo achynt De voorfitter der Kamer doelde iqdelaatHto vergaddpng mede dat hy oeno aanvrage van den heer ir l Iugues monarchaal had ontvangen om de regeenng te interpelleeren over het procea te Toulpuko De miuittter presidenl Dupuy gaf hierop te kenneu dat die aanvrage het beginsel van Bcbeiding der openbAre machten geheel en at schyut te miskennen Docb daar het nu eenvoudig eene quaeatie Tan tydabepaliug geldt en de Kamer temidden d r bei anH lagïng ovi r die bogrooting is zoo verzoek hij de Kamer de intorpelUtie eene maand uit te stellen dat i do by bet reglement langst bepaalden tyd De begrooting toch dient voor te gaan De heer d Huguea antwoordde dat onder geen regeerstelsel vervsischiagen by de verkie ingen hebtien plaats gehad ala tn Toulouse en dat hy daarom zyne iiiterpellatie zoo spoedig nao de ftdo irenscht gebteld te ziou Gy ziet hernam de miniaier presideut dat wy bet noodige doen ter heteuifeling De heer d Huguea Z ide hierop dat by by 7 yn a interpellatie voornamilyk het oog bad op den jood Cohu don prefect die door de justitie niet gemoeut i Hy stelt vooi de interpellatie aan do orde te atflteo togen aanstaanden Donderdag l e miiiiater prettident De regeering kan zich alleen vereemgou met het uitstel vau eene maand De Kamer beeft toen beslist o vereen kom stigbet verlangen der regeering f Hierna ia le algemeene beraadslaging over do begroeting horrat waarby gelylc gewoonlyk de merat uiteenloopende denkbeelden ontwikkeld zyn De heereo Michoü Gdstavo Hivet en Cavaignac hebben geklaagd over de ateeda b enemaode verhoc ng der iiitguveo De heer Leon Ë y verklaarde dat de uan cieele politiek moet overeenkomen met do algemeene politiek De algemeene politiek na der regeering strekt om het socialinme te b itryd n maar dan ot k mo t ig niet eeu de t van het progrumma der socialisten overnemen Do regeering ziet niet io dat ly door het overnemen van het beginsel vau progressie by de betastingeo de deur openzet waardoor bet socialisme ril binnen komen Kn ia die deur eenmaal open dan zal die niet weer gesloten wordau De regeering weet geen wederstand te binden aan hare tegenstandera Zy me tit te kunnen stf anea op de concentration républicaine eo dat is eene dwaling ludien ity echter zeide Ziedaar hetgeen wy willen eii waarom wy het willen dan zou zy eene meerderheid nan hara zyde hebbeo De beratdalaging werd voortgezet Do OostenrijksohO Kykaraad beeft Zatec ag een wetson werp verworpen waarby dronkenschap atralbasr werd geateld nadat dr Menger bet fluia overtuigd had dat de gewoonten VRU hel land het onmogelyk maakten deze oiKleugd te straffen l e feesten eu drinkgelagen di meer dan duizend jaren een gewoonte raa het volk zyn geweeitt kunnen oiet door een wet afge chalt worden In OaMcië worden jaarlyks 0 OlK vonnuaen ge eld wegena driiukunschap De meerderheid weigerde drphkenicbap in Oost jnryk te traffoD m r zy nam een ontwerp iiau waarby zy dio anderen tot drinken otiortialen inet Hraf bedreigd worden I a vraag doot zich echter voor wie zal in dat gttval verantwoordelyk zynV Zal een kellner die vraagt Nog aen glasVa beboet ujuotvn worden on sullen zy gestraft worden die een gu elBchap uitnoodi an oen dronk Ie wydeo aan deu een ol amler l orsonen di oan Wachonken menichel drank güven zyp volgens de wet al strafbaar maar de uerbergier beett niet de macht eeu dronkaard te verwydereu uit zyu herb rg tenzy by erg Uatig wordt De ineuwe wet ierbi dt dat liem ni g drink wordt verkocht De herbergiers nu vrHgen wat z j dau moeteu doen met dronken peraonon Du wet bevat ook een artikel waarby bepaald wordt dut drankwinkela op bepaalde uren op bepaalde dagen gesloten moeteu vyn niaur laftt aan do provinciale overheid over da dagen en uren v ist ta atollen Omtrent de troonrede waarmede de koning van lut ö de Kamera heeft geopeod ia giateren re ds bet een en ander gemeld Wy vinden diuuiiangaaude thans uit uerigor mededeeluigeu De troonrede zegt dilt het parlement lu de vorige zïttiug krachtig weikzaam is gewue t tot hrratot van het openbaar vermogen u do besluiten dio liet denwoge beeft teuomeo govnogd hy de goede hoedanigheden van bet Itidiaauicbfl volk dat nooit in gobr ke ia ge olvvuu i u do behoeften au bot v derland te vooiuiou heuben allerwegen t et vertrouwen erap eid dat eeue Btorke en oprtchto rege nug inboezemt Do beweging in de oatiouale produclio belooft levendig t zyn on eeno gnnatige atroomirig openbaart zioh voor lands krudiet Dut vortrouweu maakt htt dringend noodzakotyk om weer tot een evenwicht op de l egrooting te komen ter boreikiug van dat dool zulleu dor vertegenwoordiging vour tellen worden gedaan Door die vourHtelloji verstaat de regeering eeue inkrimping van a lands ui avieu eu eeue verhüoging van inkom tou loiiÜor den tooHtaud van don landbouw moer te bemoeilykeu en onder aan de klimmende bew iug der nationale productie belemmaringeu in deu weg to Icggoo Mol de maatregelen tot herstel van het evenwicht op do b rootiug moeten de ontwerpen lameugaan die de mgvenug zal aanbieden ter vort et riug vaa dan toestand van bet muntwezen en het krediet waarby da circulatiibanken in ataat zullen wordengefttald zich gemakkelyker van de hinderpalen van het verledene te ontdoen en zich uitsluitend besig te houden met bet rervulleif barer wezeulyko taak Zoo zal dauk zy uwo medewerking Italë üog meer werkzaamheid outwikkeleu en aan vertrouwen winoeo ua een criaia doorleefd te hebben d e ook aadere volken getrofl en heeft De iinneda betreffende den vredenlioveodeu toestand in Europa io reeda medegedeeld Alles zegt de troonrede wj at op een rutt iu Ka ropa die niemand denkt of zod durven te VorrtONU iNBIDHTINUltN WKI ZU OKVAAB HCIUn S OV lilNUZl KUHNKN VaUOOBZAKKN SUUUËMEE TElï en WETUUÜDKUS van GÜUÜA ielot Op art 6 en 7 der Wpt vbin den 2n Juni 1H7Ó 8UatHblad No Brengen ter algemeene kennia dat op deSecretarie ter viaie is gebgd een vek zoek metbylagen van I iM J ie Jr om ve anniog tot het ofirichieo eener bergplaata ran petroleum in bet perceel gelegen aan de Veat Wgk O No 646 Kadastraal biekand Bectia D m 1B35