Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1894

No 6537 Vrijdag 7 December 1894 33ste Jaargang ftOüDSCHE COIRAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEJV worden geplaatst van 1 5 regels ft 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd j 5 Dat o Woenadag den 19 December 1894 jdes namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid i om bezwaren tegen de oprichting der iarichting in te brengen en datgedarendö drie dagen vóiSr dien dtig op dö Secretarie der Gemeenle vnti de ter zake ingeKomen Schrifturen kan worden kennis geuomeu Goiula di D ö iDfceoiber 1894 Burgemeesterl en Wethonder voomoerad VAN BJERGEN IJZEN DOORN De Becretaria BaOUWER Burg erlijk en Btancl Zevenhuiseu GEBOREN Johannes Pieter oudera A Knysten en P J Kuisten Gerarda Maria oudere M Bos rn G H H Prins GEHUWD D Hagenaar en A J van de Dool J Jongeneei en C van Tol ONDERTROUWD P Merhiaen A DulIaBr Ruitne keuze in St Uicolaas Gesclieiikdii van os Al £ 73 73 Ucurs van Amslerdain 4 DECëMBUIB Tor kre ilotkoeri 92 92 100 loi Vi lOl Vi 99 8 78 80 80 V 80 80 ♦ 24 25 73Vj 6V S8 i ÏBUEBU NU Cart Ned W 9 2 dito dito dito 3 dito dito dito S g HoNOAK Obl Ooudl 1881 88 4 Itaue Insohrijviug 1862 81 6 OosTENR Obl topapior 1868 5 dito in zilver 1868 S POBTüQiL Oblig met ticket S dito dito 3 EmL Nl Ubl OoBt 2e Serie 6 dito Geoona 1880 4 1037 lOS 69 85 6 l 88 110 70V M IOO b 8V S5 730 660 lolV 41V 67V 102V 211 138Vi 73V 108V 101 4bV BB 7 loov S6V 19 0 119 V 108 I 2 A 6ZV 1S6 loov I 867 1 66 ♦ A 106 98 V I 103 103 V loov 139V A 87 63 dito bij Roths 1869 4 dito bij Hope 16Sif t 0 4 dito in goud teuu 1883 6 dito dito dito 1884 t Spanje Perpcl Bohutd 1881 4 TuBKEiJ Gcpr Conv loen 1S90 4 Geo leeaÏDg Mrie D Geo leeniDK serie O ZuiDAra lUp Utc v obl 18 S 5 Mexico Obl lluit ach 18Ö0 6 Venezuela Obl 4 oubep 1881 AuBTsaDAH ObligHtiflu 1861 3V EoTTBRDAH 48 i Maxw U i Pr liun eert 6 PfED Holl lJ Spüorw Mij aaiid Mij tot Expl V St apw aand No i lad Spoorwsgui liaud Ned Zuid rik Spm aand 6 dito dito dito 18 dito 5 TAlJB Spoorvin 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Warachau Weoneo aaiid 4 KuBi Or RusB Spff Mij aand 6 BaltiBohe dito aaod 103V 66V Faatowa dito aand 5 Ivaog Dombr dito aand 6 Kank Ch Azow Sp kap aand 5 LoBOWo Sewaet Sp Mij oblig S Orel Vitebsk dito oblig 5 ZaidWest dito aand dito dito oblig 4 63 H A 102V 73 105V 1 100 so 201 171 109 108 V 102V 102 V 116 lasv 93V 11 AlUaiKA Gent Pac Sp Mij obl 6 Ohio ïc North W pr O v aaiul dito dito Win St Peter obl 1 Dearer b Rio Gr Spm eert v a IttiaoiB Geatral obl in goud 4 Louisv k NaobviltoCort v nand Mexico N Spw M lelnp o 6 9h MÏBB Kaasas V 4 pet pref aand N York Ontario West aand j dito FenaB Obio oblig 6 j Oregon Calif Ie hyp in goud fi St Paul Minn h Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig S j dito dito Lino Col le hyp O 5 CA ADA Gaa South Cert v aaiid Vbn C Rallw k Nav le h d o O Amaterd Ooinibns Mij aand Rotterd TrataivegMaats aand Nbd Stad Amsterdatn aand S Stad Roltordam aand 3 B£L0IE Stad Antwerpeiil887 2 t Siad BrU8B l 1886 2 HoNo Theias Regullr OoBellach 4 OoaTBNR StaatBlotioing 1860 5 4S APyERTEWTIEW wwm€M bij SL TEMARER en Co K K Oost IÏ Cr 1880 3 Span b Stad Madrid 3 1868 J Ver Neij Rm8 Hyp Spnld r ri 4 BURÖEMEESTEa en WETBOUDERS van ouda zullen op WOENSDAU den 12 DECEMBER 1894 leg namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar hjj inschryving AANBESTEDEN t e levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1895 benoodigde materialen als Perceel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas 6 Teer 7 Kajk 8 Qrint 9 Zand 10 25000 Veohtsohe Straatklinkers VeclitTorm f II 25000 Veehtsolie Straatklinkers Waalvorm 12 20000 Vlakke Veohtsohe grijze klinkers la 75000 blauwe IJ selstraat klinkers 1 14 26000 Uselmetselplavij 15 10000 Ben Ahinkeien Ai demi rétaillés De mons rs der perceelen 8 9 10 11 lü 13 14 15 z n aan de stadstimmerwerf te bezichtigen By de inschryviogsbiljetteu moeten diie stuks duideiyii gewaarmerlite steenen worden ingezonden De besteliken en voorwaarden liggen dagelijks ter lezing Zondagen uitgezonderd des voormiddags van tien tot des namiddags een ure ter inzage op de Secretarie en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschryvingabiijetten moeten voor ieder perceel aizonderiyk op zegel geschreven door den aannemer en zyne borgen geteekend den 11 DECEMBER voor dgs namiddags vyf ure ter GemeenteSecretarie franco bezorgd zyn De SCHUTTERSRAAD der dd Schuttery te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DONDERDAG den I3n DECEMBER 1894 des avonds ten 8 ure in het openbaar by inschryving aanbesteden de levering van 20 SCBUTTKRSJA8SEN 20 PANTALONS 2 5 SCHAKO S en 60 HALSDASSEm De voorwaarden van aanbesteding zullen van af heden tot Donderdag 13 December 1894 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen by den Concierge in het gebouw AiiTl Legk op de Markt te Gouda alwaar de inschryvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds 8 ure moeten worden ingeleverd FBANSCHE STOOMVEEVEEIJ jCheiiiisclic Wasscüertj TiN H OPPE HEIMER 19 Krutukade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOODA de Heer A VAN OS Az Speoialifceit voor het stoooien en verven van alle Heerenen Datnesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkteeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken z n de prijzen 25 gedaald Te stooi ien goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week STEENKOLEN Aangekomen de Lading Il nnnn r inrinii Aiin IJ llUIIll IVllUllIJlJlVUljIïli waaruit wy tot 70 Heul per II L contact zouder kortin jSVry in huis aflevereri Echte Belg i8 ïhe Anthracit Nootjes De minst aanslaande brandstof voor Vulkachels f 1 40 per II L Mi mmm k Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 6 Dec 1894 Prijstrekking 13 December 500 000 Maik als hoofdprijs iu liet gelukkinst geval biedr ile nieuwste groote Geldv r otiug du door de Hoogo Rogeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting vau hrt nieuwe plan boataat dmiriii Jat in den loop van alochta weinige maanden i n 7 verloli gon van 110 000 loten 55 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige bosliasHig zullen komen diiarondiT zyn kapitale prtj jeii van evuiituuel 500 000 Hark bij uitnemendheid echler 1 pru il M 300 000 1 prijs II M 200 000 prijs a M 100 000 prijzen ÜM 75 000I prijï a M 70 0001 priJB a M 86 0 1 prijs a M 60 000 1 prijs iiM 66 000 SpnjwnaM 50 0001 pnjs a M 40 000 S prijMn a M 20000 21 prijzen a M 10000 46 prijzen a M 5000 106 prijzon a M SOtiO 206 prijzen a M 2000 752prijZ inüM 1000 1320 pnjzon e M 400 915 pnjïonaM 166 13990 prgzouiH300 200 160 134 100 98 69 42 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer ronta door don Staat gewaaruorgde Güldverloting is fan ambtswege lippaald plaats tehebben op don J3 DECEMBEITe k en koat hiervoor 1 geheel orig lot atechta M 6 of 3 50 l balf 3 1 75 l kwart H M H 1 V t h 90 tegen inzending vnn bet bedrag m butikpapier of per poatwiaaol Allo commisaies worden onmiddellijk met do grootate zorgv uldigheié uitgevoerd en i der apeler ontvangt van oua de mei bet wapen van don Staat voorziene Origiueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiachte officieele plan waaruit de vordoelirg der prijzen op de voracbillende klii aen als ook de betreffende inleggülden te verneraon is gratia bygeTorgd en zenden wij rph onsü Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofticieolelysten De uitbetaling der pnj en geschiedt eti eils prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nnar varkiezinir der Bolaiighobbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkatelligd worden Ons debiet is ateeds door het geluk begunstigd en oniler vele andere aanzienlijke prüzeu hebben wij meermalen volgens officiefle bewijzen de eerste lloofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Murk 3ótl C00 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dnt bij ileze opdenliecht8ten grondslag gereatigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trokking alle orders ten spoedigste reohistroeks te eenden aan KAUFMANN SIMON Bankieri en Goldwiaielaars in HAMBURG P S Hierraedö danken wg voor het vertiouwen oua tot hiertoe geachonken en daar wij bij hel Uegin der nieuwe verloting ter deolnerain inviteeren zullen wij ook oor bet vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bedio ning de tevreiienhoid van onze geëerde Begunstigers te verwervea Abonneert V op het S KATHOLIEKE TlJI EHSi IAGAZIJi onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandeiyke verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans novellen Mlstoriache Verhalen Poêxla Allerlei BaadselD Logogrlef Bebua en en voor den zeer lagen prys van H5 CENT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopsie inaandschrirt van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITGEVKR s BoSGH 1 Onfeilbaar Middel TEOBN hiilucnza Hoest Borsl en KcelibindocniDgen MEUANTHE Superior Borsl llonig Kxtract Bekroond met Eeret Diploma en Gouden Medaille QENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Goudeu Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkenji eir zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen Riemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTH E is het beste middel der wereld II van Scbaik Co Machinale Fabriek DE Ho nIG BLOEM Sumatra straat 267 Den Boog Verkrygbaar by P H A WOLFF Drogist Markt Gouda HET ALOM BEROEMDE ritAI PISTII BIËR uit de Klooaterbrouwerg DE SCHAAP8 KOOI Tilburg door onderscheidene geneei heeren aanbevolen als vermerkend en ge sonil wordt per fust en gebotteld geleverd doo G Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 p AjRij a Ëenig i geiil voor Gouda eo Omstrebo DS ORA NDS MAaABIKB J9U FrMeiiips TE PARIJS Zenden gratis an franco ket prachtig geïllustreerd lODE ALNII met Aollandschen of fransohen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst mtgekomflB modellen voor bet Winterseizoen van kleederen hoeden nz voor heeren damei ea kinderen op gefï ankeerde aanvraag aam m JULES MUZOT a c PARIJS stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlicbtingen Welké Toor de goede en prompte uitvoerlngon der bestellingen benoodigdzijn Btstelttngen van S5 francs en hoogtr wof den met eene verbooging van 5 0 0 ftVffM onacht in orij oan inkomande ncfitêa in attt ptaaiien van Nederland aan huls öêzorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersinba te vervullen daar ons N$xpédlUêhul $ Üozêndaai Noord Brabant daarmede belast is m StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorachrift van den 1 kon Üniversiteita Prof Gehm Eo ad j Dr Harlesi Bonn hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeschheid en aandoening der ademings1 organen uitsteekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van warme j on koude lucht is t bijzonder aanbevelens1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Gouda Snelperadruk van A Biui KUiN Zoos BINNENLAND ÖOÜÜA 6 December 1894 De hoofdelgke omslag voor de Hervormde demeente te Stolw k is voor het jaar 1895 voortoopig vastgesteld op f 1501 85 op e ter visie liggende ly t komen voor 227 pe sonen rerdeeld in 26 klassen De hoogste klasse betaalt f 40 de laagste f 1 Men schrijft uit WaddiaE sveeu De Gouwedgk die op de hoogte van de aanlegplaats aan de Zuidkadü od aan gevaar van doorbraak blootstelde is na een werk vud drie weken weder eheel hersteld Het ia zeer wenschel k dat dit gedeelte van den dtik geregeld onder goed toezicht staat want hy beeft daar door het voortdurend aanleggen der booten veel te t den In de vergadering der IJsclub Voorwaarts op Vrijdag jl te Berg Ambacht gehoaden werd na lezing en goedkeuring der notulen de rekening van den ogtfLimeester goedgekenrd en vastgesteld Btas bleek te zijn f 89 69 voor gsvermaak en f 64 85 voor werkverschaffing In plaats der bestuursleden Aart Oskam overl A Oskam Az J J van der Kaaden en J Hoogenboezem aftredenden werden gekozen de heeren A Oskam Az J Hoogenboezem W van den Berg en A van den Heuvel Het ledental der IJsclub bedraagt 140 en de contributie 1894 95 is bepaald op f 1 De drie jeugdig cbolerapatienten te Koudekerk aan doo Rqü z u olie herbtellende Ook de noeder vau een hauner dic in lichten graad was aangetast is buiten gevaar Zondagavond tusschen kwart over acbt en half negen uur werd men te Krimpen a d Jsel et ne dikken rook gewaar nab bet p iad eigendom der gemeente ingericht tot raadhuis posten telepboonkantoor kofiehuis met logement woonhuis enz enz De oorzaak werd spoedig ontdekt in de localiteiten in gebruik bij den brievengaarder Wolters was brand ontstaan Dra sloegen de vlammen naar buiten eu rappe handen haastten zich om te pogen deze te falasacheo door het aanvoeren van vatür met emmers De brandweer was inmiddels gewaarschuwd verscheen oomiddeliyk daarna op bet terrein met twee spuiten en mocht door haar krachtig optreden de groote voldoening smaken dfn brand te bpperken tot de woning van den FEVI LLETOJX Se dood van den Clevangene DOOB HARU SOPHIA SCHWARTZ Hat anders vroligke en dartele kind zat zwijgend en volgde met hare oogen een vogeltje dat zij broodkruimeltjes bad toegeworpen Wat sohoelt er aan mijn kiod vfoofï de vader e ging bij zijn dochtertje zitten Ik heb u van daag nog ciet booren zingen eu laoben Hij zette haar op zijne knie en beschouwde den eenigzins gezwollen neus van de kleine ËIze en vervolgde jfGij zijt loch niet ziek ElzeP jiKeen vader maar EIze zou willen dal Olie met zyn vogel kwam dat woü Elze antwoordde bet kiQd l iAl krijgt g Olle s vogel niet dan kunt gij wel een anderen krijgen meende de vader en beloofde dat hy er eeu voor haar vangen en een kooitje vlechten zoude waarin Elze het vogeltje zetten koode maar KIze schudde met het hoofd en ga £ niet om de fraaie beloften van haar vader Zij wilde Olle s vogel en geen anderen Toen haar vader haar dien niet kon beloven was zij op het punt te aohreien maar op hetzelfde oogeublik riep een vrolijke jongenaatem Goeden morgeo Jurgesl En daar itond Olie met fan vreugde stralende oogen brievjngaardor en het pustkiiutoor Du jfl l waarde op bet kantoor aanwezig alsook iit administratie werd gered Het telephooutoestel werd van den wand genomen zoodat de telegrafische geraeenchap verbroken was Reeds Maandag was de Inspcctear der telegrafie met opzichters ter plaatse om de vferbinding te herstellen wat zonder verwijl plaatshad Daar de brand in den aanvang een zeer dreigend aanzien had en het gemeentehuis dus grootelyks geyaar liep werdeu de deuren geopend en vervolgens de kasten waarin het oud arcbtef der gemeente geborgen was Alle boeken en papieren werden in ij ti Ö i bakker gehaalde zakken gepakt en naar woningen van particnliereu tgdelijk overgebracht Gelukkig bleek deze voorzorg overbödi Zoowel voor die xorg als voor hei geheele optreden zy te dezer plaatse een woord van hulde en dank gebracht aan bevelvoerenden by en het personeel vau de brandweer en niet minder aiin al degenen die dit personeel door hunne vrijwillige hulp hebben gesteund by zyne moeielyke tuak De oorzaak van den brand is niet bekend Na twee uur a middags schyut niemand iu kantoor of woning geweest te zyn Alles was gesloten Het perceel v as verzekerd by de Utrechtscha Alg Btaudw Maatschappij de inboedel van den brievengaarder en het kantoor by gelyke Maatschappy te Ziitfen Het post en telepboonkantoor is tydelyk gevestigd beneden het gemeentehuis Ia het te bejammeren dat bet pas nieuw ingerichte pand der gemeeotö nu reeds door brand is geteisterd het grootste eu voornaamste gedeelte mocht behouden l lyven Laat ons hopen dat het geheel spoedig in vorigen staat hersteld zal worden De eerste kamer nam de aan de orde gestelde kleine ontwerpen aan en ging tot nadere byeenroeping d i waarschynlyk 27 dezer uiteen De Eörste Kamer heeft gisteren het wetsontwerp betrefleude de greoaveranderiug van Rotterdam zouder discussie aangenomen De raadkamer der arrondissements rechtbank te Maastricht beeft naar de terechtzitting voor strafzaken verwezen Tb M S oud 23 jaar fabrieksarbeider te liorgharen gedetineerd beschuldigd vau in den avond van 31 October aan zekeren Mommers eene zwui verwonding tnet een mes te hebbeu toegebracht waurdoor diens leveu in gevaar verkeerde De net gekleefle boereezoon stak den kolenbrander zijne band ton Elze sprong van haar vadern knie en riep tfOHe ik wil uw vogel hebben gij moet hem Elza geven wHij ia weggevlogen Elze antwoordde Olie en ging zitten en tikte hot mcisjd op hoofd en wangen maar zie al kan ik u den vo el niet geven ik heb tot belooniug iets beters bij mij Zie eens hier Olie haalde eeuige blanke geldstukken te voorsohiju J Dit geld hernam hij b eft vader mg geschonken om aan u te geven Elze stak de vingers in den mond zoobIb zij altijd deed wanneer zij verlegen word en keek steelsgewijze naar de groole zilveratukken Nadat zi die eene poos beschouwd had stiet zij eensklap s ütle s hand ter zijde en sprak op scireiendeu toon wElza wil uw geld niet zy wil uw vogel hebben I Olie wilde met zachte woorden on schoone voorstellingen haar overreden het go d aan te nemen maar Elze hot natuurkind gewoon hare luimen te volgen was aan dit oor doof Nu wendde zich de knaap tot Jurgen en verzocht dien bet geld aau te nemen en het voor Elze te bewaren maar Jurgen antwoordde Neen ik dank u ik hob u niet geholpen om mijn kind daarvoor belooning te doen ontvangen Elze weet reeds dat het niet betamelyk is voor zoo iets geld aan te nemen Groet uwen vader van mij Olie en zeg hem dat ik zoo arm niet ben dat ik geschenken van hem behoef aan te nemen Olie verliet bedroefd de nederige woning van den koteabrvnder Het hinderde hem dat EUe tgn zil Dmsdagocbtoud wdJa du statioDich f tf Voorschoten ala naar gewoonte de sleutels nemen van de geldlade en kwam toen tot dv ontdekking dat zy verdwenen waren i Hulp was spoedig ontboden meu brak de lade open en nu bleek dat eene som vau f Ila welke daarin aanwezig moest zijo verdwweu was De kantoordeur was met een valschen aleuttl geopend Tevfus werd vermist een van du vier sleutels waarmee de wissels worden verzet Bij onderzoek bleek dat de wissel omgr zet eu dat de lantaarn ó e aln Bnio moeat dienen iu de slout geworpen was Een gruot Mnheil ia door deze ontdekking voorkomen daar een in aankomst zijnde ttem ongutwyfeld had moeten derailieeren Van den dader is niets bekend Hy moet echter met de lurichtuig van het station bekend zyo dat blykt uit alles Men meldt uit Amsterdam Eene bijeenkomst vau meiksiyters en melkrnndbrengers die tegeu Dinsdagavond belegd was om te beraaislagen over een voorstel om des Zondagsavonds geen melk aan de klnnten te bezorgen kon wegeua den grooteo toeloop van belanghebbenden geen voortgang bobben daar het vergaderlokaal veel te klein bleek De vergadering is daarop verdaagd tot hedenavond H uur iu Frascati De Heldersche bakkersgezallen volgen het voorbeeld hunner Amsterdam che vakgeoooten Waar des n pogingen aanwendded om hunne positie te verbeteren Zij wenschen hooger loon eeu t aalf urigen arbeidsdag van Vrijdig op Zaterdag 1 $ uur eu ZoudagMrntt Alle gezellen zyn opgeroepen ter bywooing eeuer a s Zondag te houden vergadering waarin deze eischeu zullen worden betiprokeu Of er bij verzet van de zijde der patroons tot werkstaking zal worden overgegaan is nog niet bepaald Te syf uren gisteien voormiddug ontstond brand iu de steeubait erij van den Hoos onder Leiderdorp aan de Zyl in de Voor de ovens gestapeiden turf De stokers die gewooniiik tu fcben de ovens en de stoking gereed liggenden turf ilapen beseften in het minst niet het gevaar dat ben dreigde toen gelukkig een hutiner wakker werd eu bemerkte aan welk dreigend onhed by en zyn makkers waren blootgesteld Hen te wekken zieh te kb eden en naar buiten te snellen was het werk van een oogeublik waiirua de brandweer werd gealarmeerd Wa ir ohiinlijk is de brand ontatian door ver met wildö aftiinenien Hij kou het met bMSt verdragen dat hij bij deo armen Jurgen m schuld stond Toen hij een eiod weoits gegaan wns geraakten deze denkbeelden echte op den uoiiteri rond toen hij zich herinnerde dat d kleine Elze een vogel witdo hebben Op den namiddag van het 8t Jansfüust stond de hut van den kolenbrander iu het suizende boBch sierlijk getooid met dennetakjes op den vloer gespreid on de wanden met groen bedekt Vóiïr de hut zat de jonge mqader Ingrid met de kleine Elze op het zachte gras en vlocht kransen voor het kiud Jurgen zat op eeuigeu afstand op eene bank met z n naasten buur Erik den dagloouer Huune pijpjes rookendo praatten zij over een en ander Het was eeu sohoon landelijk tafereel te midden van het eenzame bosc Eensklaps hoorde men vlugge haastige schreden van iemand die zich door heesters en struikun heen een weg baande Ingrid keek op van hare kransen en zie daar kivnra Olie in volle vanri met oene kleine vogelkooi lu de hand aanloopen Toen hy du vrouw vu den kolenbrander en Elze gewaar werd riep hij Elze daar hebt gij nu den vogel waarnaar gij zoo verlangde Aan do kleine Elze ontsnapte een kreet van verrukking zij sloot de kooi in hare armpjes en kuste die Zg was buiten zich zelve vau vreugde Olle s oogen chitterdeo bij de vreugde der kleine en toen hjj een poos later naar haii keerde gevoelde hij lioh vonken die uit den oven in de daarvoor lig ireude kluiten zyn gevallen en dooreen s oker naar de tiirfboopen zyn weggescbopt niet vermoedende dat deze aan bet smeulen waren De brandweer werkte met drie spuiten welke den gebeeleu dag hebhen moeten doorwerken daar de licbte turf overal smeult en naar bui ten moest worden gedragen Daar er eene hoeveelheid van ongeveer 5000 ton turf voor de ovens ligt gestapeld za de blussching eeu kulussateu arbeid vorderen alvoreus de brand zal zyn gebluscht Alles ia tegen brandschade verzekerd De heer Le Comte klaagde i u zyn af cheidsrede van de Polytechnische School over de weinige belangstelling onder oudera eo leerlingen voor de knnttt eu over de alleenbeerschHppij van de technische wetenschappen die te Delft oppermachtig ten troon zit Alf dat waar is zegt het Dagblad van Zuid Holland dan is het feit toch beschamend t welk men in de Staatscourante van 23 Dec lezen kan dat slechts één candidaat zich had aangemeld voor het landmeters examen en dat aan dien eene bet gevraagde diploma nog niet eens kon worden uitgereikt omdat de commissie getuigt het zyn examen onvoldoende was in de meeste vakkeu Uit alle oorden van ons land tot zelfs Roermond kwam deze commissie hyeen nam plechtig zitting verdeelde zich in subcommissiën examineerde drie dagen lang vergaderde andermaal in pleno en oordeelde haar caodidaat oiigesciiikt waarover zy een deftig verslag aan den minister van Binnenlandsche Zaken opstelde dat in de St Crt den volke verkoudigd werd Te üoefiViirsj is een werkstaking onder de werkliede d me metaal en yzurgitery uitgebroken w volg vau het in bet laatst van NovembeV iQ de werkplaats aanplakken van biljetten vermeldende dat met ingang vnn 1 December jl de loonen met 2 ceut per pan ouden verUagd words u waarop Zaterdag jl de sttk ng volgde Enkele stakers zyn reeds elders werk gaan zoeken hetgeeu nommigen gelukt is Zondagavond wan de politie genoodzaakt w gens bet stukslaan van eeove rui ten in eene h rberg enkele belhamels te arresteeren en proces verbaal tegen hen op te maken In 1871 werd door het piovinciaal gerechtshof in Friesland de arbeider h D tot levenslantfe iucbthuisHtraf veroordeeld wegens manslagr met vonrhedaehteu rade en dinfatal welke gflukkiu er dan ooit Hel was de eerste maal dat hij iets gedaan had hetwelk het genoegen van een ai der teu doel had Van dezen avond af nam Olie altgd zijn weg voorbij de hut van den kolenbrander wanneer bij naar het heeronhuis ging Meurmalen speelde hij wul oen uur lung met IClz die dan altijd het kooitje met den vogel er in voor den dag baalde Van de drie was het vogeltje de eenige ong elukkige en toch veroorzaakte hij de kleine EUe zoo ireel vreugde In zijue wanhupigo pogingen om uit de kooi te komen vloog hij tegen de tralies tot hij uitgeput en ademloos in een hoekje op den bodem der kooi kroop en angstig rondkeek Elze plukte gras voor hem versierde de kooï met bloemen gaf hem suiker en kon uren tang met haar lieveling dien zij de zoetste namen gaf zitten praten maar dit alles was aiet in staal het arme beeslje over het verlies zijner vrijheid te troosten Tot geluk voor Ëlzo begreep zij niet boovoel lijden baar genoegen aan het arme diertje berokkende De vogel en Olte waren hare grootste vreugde geworden Eenige dagen verliepen dan ook zonder dat iets haar kinderlijk geluk verstoorde Op eenen ichoonen morgen nadat Ingrid hare kleine Elze haar rokje aangedaan en oen doek om baar hoofd geknoopt hnd huppelde het meisje naar de vogelkooi d e buiten aan hut raam hing Qoeden morgen vogeltje I riep zij baar guusteli g toe verschrikt op ea nedervHegen werd tot anttlroi r J erop uit de kooi vernomen