Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1894

brwaardmi nié bnunw Jtöorq dat dp 1 van en 5apb Dae c s jeen aller T zwaar tiEjJ leediging an voor d afgevaardigden vau Aa tii en ïkf vmaqaatimpémtiefctmvoeren straf in 1892 renuiderd werd in 25 Jftreu tuchthuis Na grntie bekomeo te hebben is bij nu ontslagen Staten Oeneraal 2e Kahke Zitting van Woensdag 5 December 1894 Het algemeea debat over de Staatsbt rootiog werd voortgezet De heer Gerritsen meende dat deze regeering zelve meer wil dan kieBrt cbtbervorming H bestreed verder uitvoerig het stelselLoh mau dat niet door de Begeering op een be slis iag van de kiezers mocht worden gelet en betoogde dat bet tegendeel vroeger herbaalde lyk ook door den heer Lohman ie volgebood jn Oük bestreed hy dieos meeniug dat het volk niet door de grondwet gebonden is Daarna betoogde spreker dat de Kamer ia gekozen uitsluitend met bet mandaat omtrent kiesrechthervorming Doch meent de Regeermg bovendien ook andere onderwerpen te kunnen behaudelea dan rijst de vraag of bet Kabiaet homogeen is En do betoogiie spreker met tal van aanbatingeu dat de beer Van Houten geheel afwijkt vau al z n ambt enooten Ziet de e om zicli beeu dan mort b zelfveiwouderd vragen Zyn wy homogeen De heer Van Houten heeft zelf vroeger den heer Hoëll genoemd een stillen vennoot van het conservatieve kabinutMackay De Ministers van Oorlog en Marine vragen nu verbouging van militaire lasten die levenslang door den heer Van Houten zyn bestreden Ook de premier en de minister van Oorlog wykon af io opvatting omtrent de a chafSog der dieustvervanging ïioe kon verder de heer Van Hout eri gaan zitten naast den beer Sprenger van £ yk den fiscalen minister in het kabinetHeemskerk Wat komt er van leerplicht onteigeuing lükverbranding waarvan de heer Van Houten voorstander is Hoogst bedenkel k ook noemt de beer Ger ritsen de beslissiog van den heer Van Houten betreffende de eedaqaseatie te Den Helder en geheel in stryd met diens verleden Ook de heer Farncombe Sanders was verwonderd over het optreden van den heer Van Houten in dit Kabinet en over de aanvaarding der portefeuille van Buitenlandscbe Zaken door den heer Koell Hy achtüL den fioancieëleu toestand niet rooskleurig en zon slechts stemmen voor noodzakeiyke zaken als aangotoond ïs dat het geld er 14 Verder was hy het geheel eens met den heer Mees dat wy onze weerbaarheid moeten inrichten naar de meeste kans van gevaar dat is dat wy voor handhaving onzer neutraliteit in len oorlog worden gewikkeld Daarop moeten wjj voorbereid zyn en dan stennou op onze nationale kracht gegrond op h t Voratenliuis door een behoorlek veldleger iu ata t te stellen eventueel zich met bet Belgische te verbinden of onze terugtrekking achter onzen üniëu te dekken De heer Tak van Poortvliet verdedigt in een uitvoerige rede zijn beleid met betrekking tot de ootbindiug waarby hij achtereenvolgens alle aangevoerde grieven opneemt Van de tegeowoiirdige regeering zal het afhangen of het nieuwe kiesrecht een zedelyke kracht zal wezen oni hervormingen tot stand te brengen dan wi i de beateudiging vau een slepend ziektepjoces De regeeriug zil nu weten van welken omvang bare bestuurstaak i In de openingsredevan 16 Mei nam zy bet juiste standpunt invau eene beperkte taak iu de troonrede echterwerden vele andere hervormingen opgenoemd met uitsluiog van andere Spreker maakt daarvan goeu grief aan de Regeering Haur w sbeleid zal moeten beslissen In de laatste dagen nog beeft de Regeeriug getoond de socialeonderwerpen van de lyfrente en penaioensvcrzflkering aan de orde te willen stellen Maar juist uit de arbeiderskringen vraagt meumet de eiüdregeling van die onderwerpen tewachten totdat het kiesrecht zal zyn geregeld Dat is een teekeo des tyds De groote vraagis derhalve wanneer de kieswet zal komenen hco zy er zal uitzien In afwachiing daarvan zal spreker gaarne met deze regeeriugmedewerken maar de afwachting gaat gepaardmut een steeds klimmend verUugen dat deVertegenwoordiging eindelylc de ware uitdrukking der volksovertuiging de kracbt en hetvermogen zal bezitten om gewlclitice hervormitigen tot stand te brengen De heer Beaufort Amst meent dat de heer Tak op een piar ponten niet duidelyk geweest is en komt op voor het recht der kamer om met het ministerie andere dingen af te doen dan de kieswet Omtrent de defensie is hy het geheel met den beer Meei eens De beer Van der Sehrieck protesteert tegen de rede van den heer Staalman Heden ia de minister van buitenlandscbe zaken aan het woord Te Amsterdam wordt volgen den correspondent der N Gron Ct beweerd dat Het Dagblad wglen De Amsterdammers met nieuwjaar als een financieel politiek orgaan zal verscbynen in deo geest van de Frankf Zeituüg € Een wei en zeer gunstig bt kend financier lr At all verantwoorde ijk hoofdredacteur va iet financieele gedeelte op De politieke leidiog biyft in handen van do tegenwoordige hoofdredacteuren de hh De Koo en dr Pij zei Tot zoover is alles gereed uUeeo is het kapitaal nog niet byeen Met I Jan zou verder verscbynen bij den heer van Gogh een nieuw weekblad waarvoor de naam nog niet is gevonden Het zal staan onder redactie vau den heer P L Tak en do medewerking hebben van verschillende schryvers die ihaus de vrnchten van bun pen etiileereo ia het groene t weekblad De Amsterdammer Uit Amsterdam werd aan de Frkf Ztg gesebreven Üok voor Nederland is een verbooging van het zogeirecbt op effecten te verwachten het ontwerp is reeds in banden van het lieur comite aldaar dat er zya tidvifa over heeft uit te brengen Enkele hoofdpunten zyn dat het zegelrecht voor buitenlandscbe obligatiën vAn 1 op 2 per mille en voor buitenlandscbe aandeden van 1 per mifle op een half percent verhoogd wordt Het Hbl c bevestigde reeds dit bericht in hoofdraak althans Maar in de Memorie van Antwoord heeft de Minister nog met geen enkel woord van deze plannen gesproken Pyulyke oog hlikkeu Op een avond van bot jaar 1877 toen aartshertog Albrecht van Oosteuryk te Parijs was werd er een diuer gegeven te zijner eer Alle grootheden uit de politieke wereld en het leger waren bijeen De president Mac Mabon toen het hoofd van den staat toonde ui alles zyn hoogachting voor den generalissime van het Oostenrykache leger wiens militaire roem overal verbreid is Maar gedurende den maaltijd maakte de aartahertog nadat hy by toeval een blik geworpen bad op het menu dat naast hem lag een onwillekeurige bewegiag die hij echter dadeiyk onderdrukte Op de boffel kste wijze zette hij met de vrouw van den maarschalk het gesprek voort Wat was er gebeurd De groote diners van den president hadden ondanki hun verscheidenheid toch enkele zaken die altyd terugkwamen o B een bombe a la Magenta Door eeu te verontscbnldigeu ouacbtzaamheïd had de hofmeester dien dag de fameuse bombe op bet menu gelaten waardoor de aartshertog eeu oogen Mik opgeschrik t was Maar de Oostenrykscbe vorst die zich niet kon vergis ien in de gevoelens welke men hem toedroeg nam de zaak verstandig op en was den ganfichen avobd de rieudel khsid in persoon Aan een dergelijke vergissing maakte zich Alexander Tf schuldig tegenover generaalChanzj toenmaals Franaeh gezant te Petersburg Alexander woonde de groote manoeuvres by tusschen generaal Chaazy en den gezant van Duitscbland Toen plotseling geheel onverwachts een divisie infanterie door een handige en onverwachte beweging er iu slaagde de andere gevangen te nemen vergat de czaar die over die beweging verrukt was zich zoo zeer dat by uitriep Dat is een klein Sedan Nauwelijks was het woord heui ontsnapt of hy beet zich op de lippen terwijl de ambassadeur onverstoorbaar kaltn deed of bij niets geboord had De keizer vatte de beide handen vui Chanzy en verontschuldigde zich orer zijn onhandigheid In de vorige week overleed te Nymegen op 91 jarigen leeftyd de heer Van t Lindenhont vader van den directeur der bekende weesinrichtiijg Uit bet woord dat de zoon auu den overledene wydt blijkt d i deze een groot aandeel beeft gehad in de geschiedenis der stichting al trad by nimmer op den voorgrond Zyn lyk is op het weezeakerkbof bygezet Naar de heer Van t Lindenhout mededeelt hebben de wee en meer dan f 30 000 schade geleden door hetgeen over do inrichting in den laatsten tyd geschreven werd en hy hoopt dat de aanstaanden feestdagen deze bres in de kas zullen stoppen Sedert h t maanden wordt bet penniograeesterschap niet meer door den heer Van t Lindenhout waargenomen doch zijn door het bestuur de fieereu E J Griffijn te Arnhem mr J P A Graaf van Limburg Stirum te Ooslerbeek en H J Koper te Hees als leden van de financieela commissie voor de Weesiarichting geko en De heer Van t Lindentiont wil echter de gaven blyven ontvangen om de e in de kas dezer financieele commissie te storten De grondslag waarop Neerbosch van en beginue af gestaan heeft is hierdoor niet veranderd Alleen met datgene wat vroeger op hem rustte hebbeu zich uu de geooemde drie beereu belast Aan de J B wordt dd 30 October uit Ampenan geschreven De noordwestelijke rand van Mataram Mondjok genaamd is niet geheel van vyanden gezuiverd volgens ingewonnen berichten is deze plaats nog bezet door zekeren Wajang Djilantiek met plra 40 volgelingen die zich ten doode geweid hebben Den 38sten October is het 6e bataljon met 1 apctie bergartilerie onder commando van den luitenantkolonel Frackers in de richting van Rembpga uitgerukt om de streken in die buurt te verkennen Dat bataljon kwam te 10 ure v m te Ampenan terug en had niets bijzouders op zyu weg ontmoet Ook het 7e bataljon onder majoor Willema maakte den volgende dag eene verkenning over Matarampooi i langs Pagasangan Oo9t eu Sek r Bela Te PagasanganOnst werden en 15 tal granaten geschoten op vluchtende BaliÖrs in de riahting van Abean Toeboeh De uitwerking wan nihil Door de liorneoc werd onlangs een Balineesche vlerkpraaw ingerekend die van Telok Kombo naar Karang Asam Badi koers zette De prauw werd gevisiteerd en daarin een tal beticbreven tontarbladen gevonden die zorgvuldig onder eeiii e kleedingstukken waren opgeborgen De vyf opvarenden werden toen it verzekerde bewaring genomen Hoewel niet in verzekerde bewaring doch nader streng toeziebt bevinden zich alhier de Sassaks Mohamad Noer en Abdoet Latip die steeds in de naaste omgeving van den radja z jn geweest en dus meer van de zaken weike voorgevallen zyu moeten weten dan zij voorgeven Mohamad Noer was de geheimscbryver van den radja en fungeerde tevens als notaris by het sluiten van contracten aankoop van goe deren enz Abdoel Latip was pembekel van Poenia doch werd door deo radja als schryver gebezigd Betden verklaarden op den nacht van de overvalling 26 op 27 Augustus uit Tjakra negara te zijn ontvlucht hetgeen niet aanneembaar is Den 29en October jnist eeu maand na de vermeestering van Mataram heeft de Ie luitenant Broekman het tydelyke met bet eeuwige verwisseld Kalm en zonder de minste pyu gaf hy den geest na nog deu vorigen dag aan eenige kameraden die hem bezochten te bebbeu medegedeeld dat zyn wopd mooi genas en by meer gevoel kreeg in zyu beeoen zoo zelfs dat de wetenschap die hem reeds bad opgegeven een oogenblikje daardoor in dwaling werd gebracht De eraardbestelling had des middags om 4 ure met de meest mogelyke plechtigheid plaats en werd bijgewoond door bijna alle ofBcieren van Ampenan üe overste Scbeuer onder wien Broekman had gediend kwam met zijn adjudant en het vaandel van Pagasangan Oost prer om dn begravenis by te woneu In de meest roerende bewoordingen waardoor alle aanwezigen werden bewogen en die menigeen een traan afperste herdacht de overste üroekmau s schitterende hoedanigheden en bedreven beldenfeiten roemde bem als een dapper officier en zeldzaam heldenfiguur Het was den overste die tot snikkens toe bewogen werd aan te zien dat de woorden door hem gesproken uit het diepste van zyn hart voortkwamen en werkelijk gemeend waren Naden overste hield dominee Offerhaos die voor t eerst sprak een sierlyke grafrede De hoofdweg van Ampenan wordt opgehoogd eu doorgetrokken naar de ijzeren brug Tan waar hy verder doorloo tt tot deu nieuwen wee KalebPagasangang Voor den aanleg der wegen worden Sasaks gebezigd die bawyzen leveren goede aardwerknrs te zyn hetgeen zij trouweus reeds gedaan hebben bfl het opwerpen der hooge en breede aarden wallen om Mataram en hy AroengAroeng Uit ingewonnen berichten is thans gebleken boe de aanval op deze colonne die den 26eu Augustus van Soekarara terugkeerde zich toedroeg Auak Agoeng gedeh Djilaotik neef van zyn naamgenoot kwam niet 500 man te Glogor aan dat een paar uren bezuiden Tjakra ligt De genoemde Anak Agoeng mHakte bet Sassaksch hoofd wijs dat hij alleen maar met de kompente wilde spreken manr bezette inmiddels de missigit en liet schie aten in de muren boren Toen de Sassaks begrepen dat er gevochten moest worden namen veler hunner de vlucht maar enkelen bleven in hun woningen De toeleg der Baliërs mislukte echter door onzen aanval op de missigit en het hevig vuur onzer troepen nog vódrdat zij gelegenheid badden om bun verraderlyk vuur uit de schietgaten langs den weg te openen moesten zjj met een verhes van 14 dooden en 38 gewonden terugtrekken Onzerzyda werd by deze gelegenheid overste Van Bylevelt door een der eerste schoten zwaar gewond en sneuvelden de 2e luitenant Mupquetier en één Europeesch fuselier Door de zware verliezen die de vgand hier leed durfde hy de colonne niet meer in den rug te bestoken toeu deze over de Babak trok Het socces was hier dus volkomen Den 6en dezer is te Beetsterzwaag bet Beefnster Ziekeubuis geopend eene stichting van jonkvrouwe C A A A de Vosvsn Steenwyk te sOravenhage Onvermogeodeo zullen daarin gratis verpleegd worden meergegoeden tegen eene vergoeding van 30 cent per dag BDltenlandscli Overzicht In de troonrede waarmede de Doitsrheryksdag werd geopend wordt Gods zegen ingeroepen orer het nienwe gebouw voor denRyksdag VervoiganB wordt er in gezegd By de pogingen om de zwakkere volksklassen to beschermen en baar behulpzaam te zyn totqene hoogere economische en zedelyke ontwikkeling wordt het nooiüg geacht op meerafdoende wy e de verderfel ko handelingentegen te gaan van diegenen ¥ i elke do staatsmacht in de vervulling barer ï lichten trachtente storen De honds regeeringen zyn van oordeel dat daartoe aanvolling der bepalingeubetreffende het gemeene recht wordt vereischf Het daartoe strekkende wetsonttrerp iettii voornameJyk ten doel de in bet strafwetboekopgenomen voorschriften ter bescherming derstaatsorde te verscherpen Voorts wordeq aangekondigd ontwerpen ter verbetering der crimineele processen en der rechterlyke organisatiealsook tot toekenning van schadevergoedingaan onschuldig veroordeelden Voor de thaasgeopende zitting wordt vooroitziebt gegevenop een wetsontwerp betreffende bptjaeursirezeu en op een ontwerp ter bestrijding van oneerlijke concurrentie Verder wordlj het onrermydelyk verklaard niepwe bruruien van ia komsten te openen Dien tengevolge xal erweder een ontwerp vanltabaksbeiasting wötdeningediend alsook wede bet ontwerp totfiege ling der fiuancieelo vjtr ouding Ju8icb tf hetrijk en de boudssta n ijocb onder ï taadvan aldo fl aan de bondsstaten uit rer hifflinde opbrengsten Eindelijk jwordt ia da trogirede0 tk nog gezttgdj dat h t vertrouwen op ijSioud ides vredes opnieuW versterkt is gewj ölen Getrouw aan den geest Éer bondgeoootschffien onderhoudt DuitschlancWmet alle mogendifedengoede vriendschappelyfie betr Jrkingen étt naburige ryken ïun in den laatsten tyd doorhoogst treurige gebJurtenissen getroffen Dpitschland beeft zich pp rechtelyk aangesloten btó devan alle xyden belstaande deelneming di Jretuigt van solidariteit in mensohelg gevoel envredtilieveude wettaoben ïn den OTerl den Aleian4er IU wöj dt het verlies Jtt treord vaneeoen vriend eu o ODtren medewerl er aan hetwerk d vredes Bijnajalle bladen bespreken in hunne hoofdartikelen e opening van 4 n Ryksdag die gistere plaats had in verband met e inwg i ding vf j het nieuwe gebouw voor deo Rjgksdag B erby komt reel ontevredenheid aan het Hchi Sommigen z n zeer gebelgd dat de door de bouwcommi0si uitdrukkel k goedgekeurde opdracht Aan het Duttsche volkt om onbtkende redenen is weggelaten en zoeken bieracbteieene byzondere bedoeling Anderen zyn ontstemd hierover dat de openingsplechtigheid door de geheele wyze waarop Q geregeld wa niet meer indruk maakte dan ieder ander hoffeett terwijl de inw ding niet eens in de zittingszaal maar eenvoudig in de wandelgangen en in een voorhal pleats bad en deu voorzitter ran den Ryksdag met bet veidere bestuur daarby zelfs eene plaats werd aangewezen achter bevelvoerende generaals enz terwyl de Ryksdag hier tocbeigenlyk de rol van gastheer had behooreu te spelen M n zegt dat in deze kleinigheden weder aan den dag treedt welk eene bescheideu plaats de volksvertegenwoordiging in het algemeen uog in Duitscbland inneemt enz Nog anderen drukken den wensch uit dat in het nieuwe paleis door groote mannen den invloed eu bet politieke aanzien van het parlement moge toenemen opdat de uiterlyke pracht van het gebouw met de innerlyke macht der volksvertegeowodrdiging in overeenstemming kome Dinsdag is in de Belgische kamer het amnes tievoorstel van de socialisten san de orde gekomen Natuurlijk waren al de rooden op het appel ver hetten en ze waerden zich geducht Furnémoot beklom het eerst de tribune na hem voerde van der Velde het woord toen Destreé en eindel k DefuiAeaux Ze bepleitten allen bet in behandeling nemen van het socialistische voorstel wat ook door den radiooal Lorand werd verdedigd Maar Hoyos de conservatief wilde er niets van weten De diacassie wordt over hetzelfde ontwerp voortgezet Is deze quaestie van de baan dan ui de groote stormloop der socialisten tegen s Eoningi civiele lijst a 3 HO0 0OO frs en de dodatie voor den graaf van Vlaanderen a 200 000 frs wel beginnen In de afdeelingen of secties hebben zy hun bestryding reeds aangekondigd maar toen liepen bun eischeo nog uiteen eeuigen wilden algeheele afschaffing zonder zich te bekommeren om de Grondwet noch om de wet van 1865 waarby de civiele Igiit voor den geheelen duur der regeering raa Leopold II definitief is vastgesteld anderen eteldeo zich tevreden met een reductie op één millioen wederom anderen richten zich Tooral tegen de doatie bewerende dat de graaf er niets voor doet of gedaan heeft en er ook volstrekt geen behoefte aan beeft I Hoe het resnltaat van den letormloopt zal zijn behoeft geen aanwyzing Het ia te begrypen dat de mannen der rachterzyde ziób meer en meer ergeren aan de br en wifd aprakigheid der socialisten wier nti monti chale demoQitraties alleeqi root de revolutionaire kiezers berekend zyn Zondag a s zal te Aalst de herstemming voor twee zetels der Belgisa Kamer plaats hebben Over den stryd aïj r i i reeós veel gezegd en geschreven Soms meende men dat de vrede uaby was maar spoedig bleek dan weer dat men zirh ten onrechte h d verbiyd En zoo staan de partyen thaus misschien scherper dan ooit tegeuorei jykaader de abbé Daens en de Backer ah cantaten der christelyk democratische partij jjWoeste en Van Wambeke als kandidaten aw conservatieven in hft diptrict eo dat de lijat fczingeu alleen in Jgrove nog altyd gbeid tengevolge De democraten hebben IMet dit moetworden erkend niet latjI A ontbreken aanpogingen om tot o vereen stÉnlmiug te geraken Men weet dftt beide pariAlat nagenoeg even st rk z Daens by de algemeeue veiminderheid bleef door eerijpniet opgehelderde onregelmaj waarvan de conservatieve Q qjidaten eeu paarduizend stemmen meer TerM eg dan bun fuitelyk toekwam Vandaar qmlhejstemming op 9 dezer jlacLugebodeo het te laten op de I gekozenen van ige vertegeuwoorijeer Woeste behandelen naar fjiii f evineens Ter der d ömMiy ing De democraten na tiadt reld aan de conservatieven volgende voorwaarden 1 AalstJ zouden voor de eveurf di ting bun stem geven bieldl hter zyn vryheid oi weIjfejfriflleD 2 Zy zou leii clai eil voOr de instelling van Mn pensioenfonds leo tijehoeve van iuvahode wwrwliedeh 3 Zif zoudei pleiten voor zeke i MaatregeIeu om dttn iMdbouw eo deiin Irtattl ylcUrbeideYme erkliplien te beschermeu j t i en datum mr te verandereh 4 j umiddol gk i ttfl by de e rBti oIteèud ë v jatu e z u famer5Éetels J ter b ao Hè party wdfdeu i i li rvatieven nebbeo i Hit Gentri nen komeif en zooals de Kaken nu jetaan is het te verwachten da de 8try d op Zondag a s ZMr vinn zal z n Trouwens hy is bet nu reeda De aanhangers van de bnidecandidateu zyn al slaags geweest Die van Daens hebben zelfs prieetero ie zich naar eene kiesvergade ring ten bate van Woeste te Zonnegem begaven uitgejouwd teruggedreven en met rapen geworpen Zij vluchtten iu huis bij den burgemeester van Vlierzele waar alstoen de ruiten werden ingegooid De kansen van Woeste zij i intu i chen de laatste dagen vr aauzienlyk gerezen daar verscbilleode bladen die tot dusver min of meer gunstig gestemd waren voor Daens thans zyn tegenstander aanbevelen Al wat democratisch is blyft echter tegen den starconsei Vfttieven Woeste vuur en vlam spuwen Wy hebben reeds vroeger medegedeeld dat in Hamburg de belastingen zeer zyn gestegen Ëledarende 12 jaren achtereen kon men volstaan met een inkomstenbelasting van 3 pCt voor de uitgaven van Stad en Staat In 1893 st on de behoeften aaozienlyk vooral voor maatregelen in het belang der openbare gezondheid Men maakte de mkomateubelastiog toen progreasief door da lage inkom iten niet sterker te bela teo maar de hoogere alleog zwaarder zoodat de beffing by 100 000 mark inkomen 63 pCt bedroeg Die zware last hoopte men zou slechts een jaar doren Maar de begrooting voor 1895 is niet lager dan die voor 1894 De reden ligt vooral in de gevolgen dor inlijving by het Duitsche tolverbondi waarmede een verbetering der haveninrichtingen gepaard ging Wel heeft het Byk daartoe 40 millioen mark bygedragen maar Hamburg zelf heeft er nog 82 millioen voor besteed De Hamburgers beweren nu dut bet K k van de aansluiting geen nut heeft gehad en dat huu zelveu en den Bremers die maatregel 52 millioen beeft gekost en bovendien hun in plaats van voordeel een veel grooter rentelast beeft gebracht Het tekort bedraagt vonr Hamburg 6 millioen mark ofschoon ook reeds een aoccet 8ierecht is ingevoerd van 2 pCt in de rechte lijn en van 3 pCt tusscben eclitgenooten Men heeft weder zyn toevlucht moeten nemen tot eeu voorstel tot ryzigiug der inkomstenbelasting geheel progressief ingericht De nieuwe regeling stelt de tot dusver nog belaite inkomens van 800 900 mark geheel vry De heffing stygt allengs naar gelang der inkomsten tot 100 002 mark toe hoeveel geheven wordt zal jaarl ks door den Senaat en de Burgerschap worden bepaald Voor 1895 wil de Senaat 7 pCt hefien aU maximnm en dus van inkomsten onder 100 000 mark naar de voorgestelde afleopende schaal minder De Burgerschap vindt die heffing te hoog eo er is daarom een vourstel eanbangig niet hooger te gaan dan de voorgestelde heffing voor 20 000 mark inkomen Vooral ia er veel verzet tegen bet handhaven der bepaling dat de vennoot ohappan op aan deelen van haar winst de volle percentage betalen en de aandeelhouders eveneens van hnn dividend Dit beteekende weinig zoolang de heffing tot 3 pCt bleef beperkt Maar uu zij tot 7 pCr zal 8tiigtMi Rclit men 14 pOt van de fliaFfen wel wat bar Daarom verlangt men dat a s jn Fruiwen allhans aftrek vHii 3 pCt hij de dividenteii wontt toege taan Volgens belichten it WashiTigton heeft de meriUaiisc ie gGz int te Tokio gf e nd dat de Japanscbe regeenng aan df Chineenthrheeft laten weten datÜnpan China s vredes oorstellen allueti overw egeu wil als zij rechtstreeks door een te Peking gei lmachtigde overgebracht worden Volgens tplcgrainiileo aan de New York Herald heeft de inneming van Poi t Arthur te Pfkiiig ontsteltenis teweeggebr iciil Keizers toon was groot Z iM heeft een paar hofdatnes in de govannenisi laten zoiten uudat ii zict met politiek afgaven kei er beschuldigt al zyne ministers van ouhekwauiuheld eo verraad De Japauoera te Port Aithur moeten de iedeu van het Roode Krlu sl cbt behandeld hebben l Zoo zouden y L Ijineesche gewonden niet nn geii wenoerep onid it het kri i sgei ani eii en waren groot e sorteeking wifEmnmN voor ameSf Heeren en Kinderen vm OS Aa £ 73 73 I I m I m 8 van Amsierdt rn y B DECEMBER 100 101 10 lOUVi looVi 90 V 80 80 i 80V 2 l J 24 73V i U 1 6 A J a 97 loa Vi 103 99 851 86 a no 70V 41 i loov 98V 86 730 669V itJiV 67 as 102V 211 127 7 V losy 101 4bV 09 7 27 V 101 96 190 139 103 l 5ü m 52 186 100 86V 86 V 74V 106 98 10 10S 108 86 67 96V loov 139V 1S4V IIV V 87V ISSVl ssVs 22V nV iiVfi loav 73 loov lOOV SB 60 801 109 108 102 102V 116 126 lO V 46 l CerlJ jfJed W 9 IV dito itO dito bS I i dito also dito ItVj NQJ iR m tiayil 1881 88 ♦ Mjlub Inijolirüfig 1862 81 lapiür 186 6 llv l868 6 jm t ticket S litolJ dito i i 8 RuaLANlf itjbl Ooat Se sJriè 5 éito Géoona iSlO ditobgUotlia l8flf9 4 dito by Hope 183 90 4 dito in goud leen 18S3 6 dito dito dito 1884 6 Sp NJB FerpeL sohuld 1881 4 TuBKEij Öepr Cony leen 1890 4 Qeo leeuing serie U Gec leouinjf serie C uiö Artt IlEp Keo v olil 1892 6 Meüco Obl Buit Sela 1890 6 Venezuela Obl 4 oobep 1881 AlcsTEEDAM OhHpatieu 1861 Vi aoTTBEDAM Sted leOQ 1886 aVa iVeo N Afr Hacdelsv aawd A QndeO Tab My Certificateii Dun Maatschappij dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Gult Mij der Vorsteul aand s Gr Hypotbeokb paudbr 4 Nsderlandsche bank aaiid Nod Handülmaatsch dito N W Pao Hyp b pandbr f Rott Hypothebkb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 ÜOBTEKa Oost Hong hankaand RusL Hypotheekbaak paadb J a Amebika Equit hypoth paudb 5 Maxw h G Pr Lien cert 6 Mbo HoU IJ Spoorw My aand Mij tot Bxpl V at Spw aand Ned lad Spoorwegtn aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 189 dito 5 iTiiiESpoorwl 1887 8 A Eobl 3 Zuid Ilal Spwmy A H obl 8 PolEK Warschau Weenen aaud 4RüSL Gr RusB Spw Mij aand fiBaltiaohe dito aaod Faatowa dito aand 6 twaag Dombr dito aand 6 iKurak Ch AzoivSp Icap aand fi Losowo Sewuat Sp Mij oblig 6Orel Vitebak ililo oblig 6 iZauiWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 iMERiKA Oeut Pac Sp Mij obl 6 Ohio t North W pr C v aand dito dito Wio St Peter obl 7 Denver b Rio Gr Spm eert r a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv NaBbviIteCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario West aand dito Penns ühio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn Maoit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 5 Canada Can South Oert r aand Ven C Kallff t Nay le h d o O Amaterd Omnibua M aand Rotterd Tram weg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand S Belqie Stad AntwerpenieS 31 j Stad Bruseel 1886 S i Hong Theiss ReguUr Gesellsch 4 Oobtenr Staataleonitig 18S0 6 K K Ooat B Cr 1880 S SpANJB Stad Madrid S 1868 Ver Nao Bex Hyp SpobI cert 4 MARKTfiSRICHTEM Oouda 6 December 1894 Buitenlandacbe granen Beer vast Inlandsche met weinig verandering Afwijkende Nieuwe Tarwe zeer moeilyk te verkoopen Tarwe Jarige Zeeuwaohe 6 75 k f 7 25 Mindere dito a ƒ Nieuw Zeeuwache 5 60 l f 5 90 Minderj dito ƒ 4 60 a ƒ 5 30 Afwijkende é a ƒ 4 40 Nieuwe Polder 4 a ƒ 5 10 Rogge Zeeiiwsoho ƒ 4 10 4 50 Polder f 3 40 3 76 Buitenlftudaobe per 70 k ƒ 3 50 l f 8 75 Gerst Winter 3 a 3 70 Zomer 2 80 fl 8 60 Chevallier 4 ü ƒ 5 50 Haver per heet 2 a 3t25 per 100 kilo 5 tt 6 25 Henaopzaad Inlandaoh 6 25 n ƒ 8 50 Buitenlandaohe ƒ 6 a 6 26 Kanariewad 10 a 11 Koolzaad 6 ü 6 75 Erwten Kookerwten 9 50 il ƒ lD 60 Niet kokende f ü ƒ Buitenlandaohe Voererwtea per 80 Kilo 5 a 5 35 Boouea Bruite bounen 12 ü ƒ 14 75 Witte boouen ƒ I 2 50 ü f 13 50 Dujvenboonen 5 85 a 6 75 Paardenboonen 4 75 v f fi 25 Mhïs per lOü Kilo BoQte AmenkadHsohe 6 50 a 6 75 Cinquantine 6 75 l 7 Veemarkt Molkvee goedön aanvoer De beate soorten Kiugen vlu van de hand mindere soorteu traag Vette varkens oede aanvoer handel traag 18 a 19 ct por half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handet traag 16 18 ct per half KG Magtsre varkens en biggen hnndel tr g ƒ 0 60 a 0 90 per week Vette schapen £ oede aanvoer handel ievündiK 20a 26 Weilnromeren red aanvoer handel flauw ƒ a ƒ Nuchtere kalvftren weinig aanvoer handel vlug 7 a f l Graflkalveren veel aanvoer handel traag f ihn f 65 Aangevoerd 7S partijen kaaa Handel traag Ie jual y 20 a ƒ 24 2e qual 16 r ft ƒ 9 A Zwaardere hooger in prijs NuordHol landscho i a Boter weinig aanvoe handel vlug Goebotat 1 35 a y 1 35 Weib tfr ƒ 1 05 a 1 15 p Kilo jt floo i van Openbare Verkoopijigen l an Onroörende Goederen Afloop eiüüg ti December gehntuleo door ï otari9 H GUOENENDAAL Perceel Ij BouwSnaiiawüniug f 70 d k 1 Ü Zuillam t 2 Wei eu Hoüiland f 4900 k G H G de L nge 3 Woij e Hooiland f 5100 k G ï G de Lantje 4 Uit rwiiards WeUftoH f 800 k Mej J H Muller J Hd 5 Wei üü Hooihiiid f i 80 k A Vingerlin 6 Weiland t 9300 k H M de Moraal Imiiit 7 Boiiwiiiaiiswnning f 2950 k A J van Vliet 8 14 BimwiUMnsnoning raet laod f 37660 k 0 Jonker Burgerlijken Stand GKHOHKX 3 tVc Diik ouders P Aniiaars en P vhii Oudshnoru Wiibeluiiim Adriittia ouders J II van de Werken en VV A Huo erbfets 4 Ooritelis Johanues ouders 1 N de Groot en J Osseniiiii OVERLEDEN 3 Der tl Veimeij ïnu vr van G de Kciser 30 j 4 W H Li hii Geiideren 2 lo E A Ja p rs 2 il M J lïoom 3 VV 5 J de Ko iter 8 j i 111 ADVERTEMTïi l Heden overleed onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd eii Grootvader de Heer JACOB üe KOST BR io den onderdom van 85 jaren tÜt aller naam C DE KOSTER RiJKHorp Gouda 5 Dec 1894 Voor de vele bewezen van deelneming hg het overladen van m ne geliefde Echtgenoote M N van VEEN ondervonden betuig ik mijnen hartelyken dank C W DEN HOED Stolwijkeraluis 6 Decemher 1894 Voor de vele bewijzen van deelneming by het overlyden van onze innig geliefde Dochter Zuster en Behowdzuster MAKIA NEELTJE VAN VEEN Bchtgenoote van C W DBN HOED betuigen wij onzen hartelijken dank B L VAN VEEN N A VAN VEEN VAN DBB Pijl J 8LEGT N M SLEGT vAN Veen B L VAK VEEN Bz H C VAN VEEN DBN HOSD A C VAN VEEN Gouda 6 Dec 1804 Voor de vele bewezen van deelneming by het overladen van onze geliefde Schooudoiihter en Behuwdzuster betuigen wg onzenba teiyken dank G DBN HOED A DEN HOED Hdubman Mede namens Broeders en Zosters tolwijkeraluis ti Dec 1894 iïÏÏLÏÏÏscïÏK nthracit Kolen 1 40 per H L vrij te huis OSTFAlfOEX eene Nienwe Zending prima ANTHRACIT NOOTJES kleine stukjes Ppze ANTHRACIT geef zeer weinig As hanf i niet en is zonder fijn Aanbevelend TurMngn JP 80 ouda Dec 94 pepartement Gouda derj Ved Itt J t b van Nijverheid ALGEMEEN PROGRAnMA van de Wereld Tentoonstelling van het Bötel Reiawezen te Amsterdam in 1895 voor zoo ver de voorraad strekt te verkrggen is bg den Secretaris C W van de Velde Oïentare Vorkooping te GO JDA ten overstaan van den Notaris f C PORTUIJN DBOOGLEEVEB op Maandag 24 deoembbb ism des niorg s te elf uren in het Koffiehuis HjeMoMK aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden op aaugeuarael stand gelegen van Waterleiding eu van vele gemakken voorzien WOONHUIS en EHF aan ge Gouwe aldaar genaamd if ALOBVBLnc te GauJa Wijk C No 87 Te aanvaarden 1 Februari 1895 No 2 Een PAKHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Oouda Wp N No 129 Te aanvaarden 1 Februari 1895 No 3 Een HUIS en ERF in den Zak te Goudaf Wijt L No 273 Verhuurd bj de week voor 1 20 En No 4 Een H IIS eo EEF in de Cappenaarsteeg aan de Zeugstraat te Gouda Wyk G No 20 Verhuurd bij de week voor 1 De perceelen zyo de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUÏJN DRÜÜGLEEVER te Gouda STEENKOLEN Aangekomen de Lading waaruit wy tot 70 Cenl per H L contant zonder kortinuf vry in hms afleveren Echte Belgische Anthracit Uootjes De minst aanslaande brandstof voor Vulkachels f 1 40 per H L © lïïIMPJf ja Pie Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 6 Dec 1894 LION BIJTZ TANDARTS Meuwe Wet Nieimenilijk 241 Eerste buis v d Duin AlUSTKnDAm Maandana Woenadagx en Vrijdags TE CONSÏÏLTEEREN voor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN enz van 10 tot 3 uur Markt IM Gouda