Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1894

No 65SS Zaterdag 8 December 1894 33ste Jaargang fiOüMHE mmm IXieutpS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uifzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tót 1 uur des midd FAILLIET FAILLIET FAILLIET 198 WESTHAVEN B GOUDA Door den CüllATOll in het Faillissement van GEBIl LEXERBüiMS isop last der Crediteuren besloten alle voorradige GOF DEREIN afkomstig uit bovengenoemd Faillissement binnen iO dagen geheel te verzilveren reden waarom de KOLOSSALE PARTIJ GOEDEREN k TOUT PRIX verkocht zullen worden De verkoop heeft plaats van 4 tot 14 December Verkoopuren van s morgens 9 tot 1 en van 2 tot 7 uur l e Goederen bestaan hoofdzakelijk uit Dames Huisjaponnen Rokken Zakdoeken Parapluies MIIII II lAfilIlI ïiflltdlBlllIj UOLLEN en GESTIKTE UEKEI S BLOUSES ÏRICOT TAILLES ENZ ENZ ENZ Tricot Onder Tailles 15 cent Halflinnen Zakdoeken 70 cent per dozijn Geheel linnen Zakdoeken f l SO per dozijn ï a El breed zuiver Linnen IJS cent 7 El breed w 21 cent tVa El breed Constitutio 15 cent Linnen oogfjes en blokjes 12 en 14 cent j Linnen gerstekorrel 16 cent Groote linnen Theedoeken 9 cent I linnen Handdoeken en Servetten ƒ 2 per dozijn Zeer g roote linnen Tafellakens 3a 40 45 en 50 cent enz enz 1500 zijden Heeren en Daines Parapluies ijzeren stokken eenige prijs L §€ Zeer fijne Fransche Flanellen Dames Blouses f 1 25 f 1 50 wonder chique model DamesHuisjaponnen van echte Bohemer Cachemir f3 3 25 ƒ 3 75 500 Zijden Heeren Dassen laatste model 35 cent Eenifje honderden stuks Fransche Dames Corsetten nieuwste model worden a tout prix verkocht Zijden en halfzijden Dames Winter Bovenrokken van 2 50 Witte Dames Bokken zeer breede Zwitsersche Feston buitengjewoon wijd 1 25 1100 Meter Fransche l ique Molton 24 cent 1500 zuivere wollen Tafelkleeden met kwasten fraaiste dessins f 1 25 Dames Tricot Boven Tailles zeer zware kwaliteit buiteng ewoon fijn model 1 90 2 persoons Woollen Deken zeer gfoede kwaliteit f 3 i 2 Molton Deken zeer fijne f 1 40 2 Gestikte Deken fijnste patronen f 4 25 1900 Meter Fransch g ekleurd Flanel merk dubbel buitengfewoon geschikt voor Bokken 35 Cent de el En verder vele Artikelen te veel om op te noemen buitengewoon geschikt voor uitrustingen De Curator in voornoemd Failiisseineot OmA Bnelpendrulc tu A Buhuuh k Zoox BINNENLAND GOUDA 7 December 1894 Bg de Staatse poor wegen z d overgeplaatst de klerkeDtelegrHfist 3e kl A Bos van Woerden Q ar Voorborg P G van Dobben van Nieawersluis naar Utrecht eo N J Ottema van Aktrum naar Gouda De heer G A de Jong pred te Schoonboveo herdacht Woensdag onder vele blaken van belaagatetliDg den dag waarop h voor 25 jaren te Landsmeer de evangeliebediening aanvaardde Gisteren vierde de heer H H Kanne pastooi der parochie Mgdrecht en WitQ ti ziJn zilveren jabilé Zoowel van do parochianen als van andere medeingesetenen ontving by vele biyfcen VBD waardeering Ds nitstag der gemeenteraada verkiezing tu ierikzee is dat herkozen ia de beer G A de Looze met 214 stemmen de beer J M W van Ëlzeliogeo had 87 stemmen Uitgebracht waren 324 geld ge atimmen Aan de gehouden verkiezing van een lid an het hoofdbestuor der Mnat chappy tot Nut van t Algemeen te Amsterdam voor de vacature onttbaan door het overlgden van den h er C J M Dykuuns is deelgenomöo door 116 departementen te zameo uitbrengende 374 stemmen De nitslag was b s volgt do beer mr J E Veltman aldaar vcrkrepg 357 de heer mr J G N de Hoop Scbefiur aldaar verkreeg 17 stemmeti Gekozen ia dus d beer mr J E Veltman die zich de benoeming heeft laten welgevallen Naar De Bakkersbonds Coarabt vnrneemi hebben verleden Zaterdag niet minder dan 35 bakkeragezellen te Amsterdam bij verachillendu patroons gedaan gekregen De berichtgever van het blad voegde erby i Ea dat is pas een begin Er zullen er nog jneeT opgeruimd worden c Wetkstaking aan de Koninklyke fiKbriek van W skaarsen Daar klinkt een kreet door heel het land Als we niet in der haast een krantenberielit moesten schnjven zonden we leker in de verleiding komen eone breede wgsgeorige beipieKelmti op tw zptteii over de tegenwoordige l EVI LLETOX Se dood van den Gevangene DOOE MAKU SOPHU SCHWARTZ Zy hief de handen op om het kooitje af te nemen en liet vogeHJe eten te gevsD Toen zy de kleine nevaDgeniB in de banden genomen en een blik dn hde tralies geworpen had lag de vogel op den bodem i MiJQ vogeltje hoe ligt gÜ zoo stil P riep EIze uit ging aan den voal van eeo grooten boom Bitten 00 deed het kooitje open Do vogel viel levenloos op den grond en da traneo stroomdeu uit Blse s oogen Zij weende bitter terwyl zij na en dan een Ireurigen blik op den dooden vogel wierp Hoe meer zij bem besohouwde boe luider zij begoo te ch reien De kleine Elze was geheel alleen in het groote boavh want hare moeder was naar hot dorp gegaan en haar vader rerd bout naar de kolenbranderij Kr wal dua niemand die met een vriendelijk woord d smart verzachtte die het voorwerp barer hoogito vreugde na hij haar verwekte Lang btd Elza zitten te weenen toen eene heldere nann ijke stem aohter baar deze woorden uitte yWaarom sohreit gij zoo mijn kind Versobrikt zag de kleine op Een man geheel in het zwart gekleed stond achter haar Hy zag het kind vriendelijk aan ifMqn vogel ii dood itamelde Else die den pre strooming in de arbeiders wereld eene atrooming waarvan het eind nog niet is te voorzien doch die zich voorshands het krachtigst openbiinrl in bet geroep om Zondagsrubt eu hooger loon en in werkstakingen om die eischen kracht by te zetten Eene dreigende staking van de slagersgezelleo is oanw bezworen de melkombreogers ruaten zich ten stryde toe en nu weer worden we opeens verrast met de tyding dat de werktiedei van de Kon Fabriek van VVaakaarsen den arbeid hebben gestaakt Al den 15den Nov ontving de directeur der fabriek dr W Kern een achryven onderteekond De gezamenlijke werklieden waarin gevraagd werd eene verhooging van 2 a 3 cent per uur In dit schryven werd tevens de meening geuit dat de boeren en bazen die behalve een hoop salaris ook nog een t ezuiuigingsgeld ontvingen dit laatste best onder de werklieden konden verdeelen De werklieden van bun kant zouden dau zorgen dat er uieta meer verloreit De directeur beeft dezen brief die geen enkele handteekeniog droeg niet jeantwoord Intusschen had d directtnir gehoord dat d werklieden vergaderingen hielden en daaruit vermoedende dat er iets broeide ontbood hij gisteravond een zeital werkliedec op het kantoor en gaf huu daar in te euwoordigheni van enkelen van het kantoorpersoneel de procuratiehouders enz den traod g i buitM aanraking te houdrtn met lieden die niet op de fabriek werken Drie van deze nerklieden waarvan twee nog slecht korten tyd op de fabriek werkten die aan t hoold der bi iweging hadden gestaan kondigde hi ontslag aun Dit ontslag werd later weer ingetrokken mits de werklieden een verklarin leekeiiden dat zi zich buiten aanraking met personen bmten de fabriek hielden Naar de directeur ons mededeelde vreesde hi dat zyn werklieden ouder den invloed van socitilistixche raadgevers kwamen Korten tijd na het onderbuu t met de werklieden vernam do directeur evenwel dat op ie fabriek de arbeid was gestaakt In den afgeloopen nacht heeft de nachtploeg dan ook uiet Op de fabriek werken 180 mannen en ongeveer 120 vrouwen en meisjes De matmcu maken de stearine waarvan de kaarden worden gemaakt de vrouwen gieten de kaarsen en emballeereu ze De loonen op de fabriek zyn nie hoog Flinke werklieden verdienen 11 12 of 13 ets per uur waarby volgens den directeur dan nog per week f 1 50 a f 2 stearinegeld komt Wij spraken ook een werkman deze deelde dikant herkende Zy plagt iedereu Zoiidag op bet kerkplein eene buiging voor hem te maken Da predikant nam den vogel op en zeide Uw vogel is nu veel gelukkiger dan toen gij hem in die kooi gevangen hield De dood is altijd het gelukkigste wat een gevangene kan orerlcomec dewyl hij daarmede de vryheid terugkrijgt De vogel heelt zioh zeker zeer ongelukkig gevoeld Neen Elin gaf hom Buiker en hield zooveel van hem viel het kind in ffMaar dit alles kon hem niet troosten over het verlies zijnor vrijheid hij kon niet meer in bet boach rondvliegen Uw genoegen is dus de o irznak geweest van den dood van den gevangene mtegun hem dien dus niet Ëlze zag den loeraar aan Het scheen datzy zyne woorden niet begreep De predikant vervolgde nZoudt gy bet niet verdrietig vinden wanneer awe ouders u opsloten en gij nooit in da vryeluobt mogt rondsprinKen 0 ja Elze zou den heel bedroefd worden Gy hebt geen vleugelen die u overal beeu kunnen dragen zooals de vogelen en toch vindt gy hot verdrietig wanoeer gij uwe vrijheid zoudt moeten missen wat zal dan dit vogeltje gevoeld hebb n P fiMaar Ël e wil er niets van booren dat zij leelyk tegen bet beestje geweest is want dat wus zij niet viel bet kind in jfDat weet ik myn kind Gy hebt zoo verstRndig gedaan als gy kondet maar uw onverstand heeft gemaakt dat uwe vreucïde hem veel leed gekost heeft Wees daarom tevreden nu de dood een einde aan zyn lijden gemaakt heeft Else droogde hare tranen af nam baar vogel 006 mede dat hy al vele jaren op de tabnek bad gewerkt dat zijn loon 12 ets per uur bedi oeg omdat hy in de zes dagen nog een klein bedrag extra verdiende hiermede bedoelde hjj Ddt stearin e geld Jongens verdienen op de fabriek 7 cta per our eene grief der werklieden ia dat ouder jongens ook worden gereikeod mnnuen van boven de 20 jaren Hier zy vermeld dat alleen de mannen hebben gestaakt de vrouwen niet duurt de staking voort dan zullen deze evenwel uit gebrek aan grondstof met werken moeten ophouden De werklieden hebben in een brief aan de directie hun eischen geformuleerd Zy vragen voor voorlieden en voor warrapnraers f 12 mot behoud van stearinegeld voor sorteerders en koekinmakers f 8 en 15 cta per uur voor overwerk voor stokers f 12 50 en 16 ets per our voor overwerk voor joogeus f 6 50 en 8 ets per oor voor overwerk Daarbij voor allen onderslMuniug van f4 per week gedurende 12 wekeu in geval van ziekte tevens verantwoording der boeten aan de vereeiiij ing van werklieden De directeur deelde ons mede dat zyn werklieden tot dnsver f 3 per week by ziekte ontrangen Voor deze ondersteuning worden de boebeu bestemd de directie moet echter meer ypassen dan de boelen bedragen l e mAuuel jke arbeiders werlua ti dag eu nachtploegen Om de veertien rJagen heelt een ploe ook Zoudagaarbeid De werkstukiug hneft d strekking afarhaffing van Zoudttgaiirbeid en eene looiisverltoo iiiK die tegeu bet loon van dien Zon iag3 irb r id ougevei r opweegt De Zoudagsiirbei 1 witrdt verricht door tli nachtploeg en duurt Tan Zondajfi morgens ne geü uur tot a anderen morgens 6 uur Giatermorgeu beeH eene com missie van negen ledeu uit de werklie eu eeu ondorhoud met den directeur gehad deï e heeft de eischen nog niet ingewilligd De werklieden vergaderden giaternamiddagin de Hozenatraitt Van bun staking bebbiti y bericht gezonden naar de werklieden deistearinekaarsenfabriek te Gouda en Schiedam om dezen aan te sporün ook hooger loon teeischen Tel Men schryft aan het Utr D Evenals tegenwoordig in Drente zyn ook in sommige streken van Zuid Hollaud met name in de Alblasaer en Krimpeoerwaard de slacbt viiites aan de orde van den dag Wie zoo gelukkig ia een varken aan de vleerc of eene koe aan den balk te hebbeu noodigt vrienden en buren uit om te komen looden kuste eu stroelde dien terwyl zij sprak Arm vogeltje boeveel verdriet heb ik u aange daan Elze zou u hebben laten vliegen als gy geleefd en zij geweten had dat gij zoo bedroefd waart Nu moet gij bet baar vergeven r Hij heeft bet u reeds vergeven au is nu faeel gelukkit want God heeft voor hem de gevangenis geopend sprak de predikant Des namiddags kwam Olie Nadat Elze met tranen in de oogen verhaald bad wat de leeraar over den dood van het vogeltje gezegd bad nerd het beeatJR in een uit rijsjes gevlochten kistje aan don voet van den grooten boom begraven ia wiens stam Olie op verlangen van Ëlze de woorden snoed Hier rust Elze s gevangene Verscheidene dagen verliepen alvorens Ëlze hare opgeruimdheid terugkreeg Do eenige die hare droefheid kon verdrijven was Ülle Zoo verliep de zomer toen op zekeren dag Olie kwam om haar te zeggen dat hij nu weder naar sobool moest Elze weende even bitter aU toen haar vogel gestorven was en na het vertrek van Olie werd do ledige vogelkooi baar dierbaarste kleinood lederen morgen nam zy dio van den muur sierde die met bloamen en legde stukjes suikar en zaadjes op den bodem neder want zeide Ëlze haar vogeltje kon s nachts wel eens uit zyn grsf komen bn dan moest by eten hebben De deur vao de kooi stoud altijd open Op zekeren morgen toen Ëlze buiten kwam zag eene kleine muioh ia de kooi die de suiker en of vetpry£eu eu soma deitii ut meer perionen vereenigen zich dan s avonds in het sterfhuiBi waar ieder om het zeerst den smooien Aoode pryst Gehuwden d vrouwen komen ook mee en oude jonge lui van eenige positie komen voor eene oitnoodiging in aanmerking en geluk met den doode of dat j em in gezondheid nioog gebruiken zyn de gewone plicbtpteKÏngeD onder het eerste glaasje door een paar leden van het gezelschap den giistheer gebracht waarna de overigen zich houden aan hetzelfde compliment Vroeger schonk men algemeen jenever met stroop op eene slacht visite tegenwoordig komen uiet zelden brandewyu dn cogniic op tafel dikwyls zelfs wyn het een zoowel als bet ander met suiker Op het avondeten blyven de gasten niet Zoo iets komt enkel voor op kraam visite waar de genoodigden worden onthaald op het krentenbrood dat deze zelf ter eere en tot opsterkiug van de kraamvrouw hebbeu laten bakken Andere avondvisites ook die bij gelegenheid van de slacht worden trouwens ook niet zoo heel lang gerekt Het klokje van negen wynt boerenavood deu tyd van het naar huisgaau aan en al wordt het soms al eene enkele maal wat later het boerengebruik brengt nu eenmaal niet mee dat men an lers dan by hooge uitKonderiog soupeert in eeu andermans huis Te Empf onder de gemeente Brummen ia Donderdagochtend de 21 jarige arbeider W F op ongeveer 100 meter af taud van zyne woüiiig dood aan deu weg gevonden In het lichaam bevindt zich ter hoogte van het hart eene woriile zoodat men denkt dat hy vermoord 18 geworden De justitie te Zutfon en de burgemeester van Brummen zullen vermoedelyk nog een onderzoek instellen Nader meldt men nog Zwaar vermoeden bestaat er tegen een 19jarii en jongeling zoon vao zekeren K wonende te Voorst Van het St Nicelaasfeest van Zutfei huiswaarts gaande is na gedurigeu twist de noodlottige daad in de oabyheid zijner woning gepleegd Een meaateek in de boist moet den verslagene zyn toegebracht Het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van deu dood van een schoolmeisje te Amsterdam waarvan onlang sprake was beeft alle verdenkingen ten aanzien vau den daarby betrokken onderwyzer weggenomen geen spoor van mishandeling is aangetoond bruodkruiinetljOB oppikte Toen zy genoeg gegeten had vloog ze wog maar tegen den middag kwam ze terug De muscb die iedereu dag brood en suiker in de kooi vond kwam telkens als ze honger had weder maar vloog ook weder weg om hare vrylieid te genieten Elze kreeg nu hare vorige opgeruimdheid terug Toen de winter inviel bouwde de vogel zioh een nestje onder het dak en Elze voorzag hem van voedsel dat zij altyd op den bodem der kooi legde welke zy des morgens uithing Jaren verliepen Elze groeide vrij en blij op te midden dur pijn en bericelbooman Het vogelkooitje was nog altijd bare vreugde en bebield hara plaats bij de deur der hut lederen dag zag men Eize voedsel ia de kooi doen die ty des winters met dennetakjes en des zomers met bloemen en gras versierde Niet één maar vale vogoUjes kwamen er om hun voedsel te ontvangen en altijd had Elze het grootste genoegen in tinar vliegende etensgasten Zoo was de tyd voorwaarts gegaan Van kind WAS zy eena slanke loboone maagd geworden eo Ëlze van den kolenbrander was wanneer zij zich op b t kerkplein vertoonde het voorwerp waarop aller blikken ziob vestigden Ëlze bad bare belijdenis gedaan en levendig herinnerde zy zich Btee ls dat het de predikant geweest was die haar in bare droefheid over den dood van haar vogelde getroost had