Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1894

t 4 47 6 91 7 46 10 14 1 1 AlEiterdalii Wp 1 60 8 11 1 46 6 16 9 4 11 11 1 Goud 1M 1 04 De gistermiddag gehouden vergadering van bakkersgezellen tn s Hage vobr Zondagsru t met verhooging van loon in den Ouitschen Schouwburg was bezocht door luim 400 personen waaronder vier patroons en directeuren van broodfabrieken Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInlerdlenst 1894 95 Aangevangen I October Tyd vao Greenwich r o GOD Ul aOTTBEDA II 19 18 12 51 1 14 3 69 19 68 1 06 1 1 19 88 1 91 1 44 4 10 HOTTERDA M 0 O I D A 7 80 8 48 9 96 10 7 96 7 47 8 12 40 2 16 9 48 8 10 4 08 DEN HAAS a Hage 5 48 7 20 7 43 8 80 9 28 9 4610 19 11 3312 15 1 Voorb 5 64 10 18 1 44 N dL d6 59 1 49 8 07 DEN Gouda 7 308 869 09 9 37 10 49 12 11 2 9 l l9 54 ÜV3 5IV46 6 7 5 59 7 13 8 19 9 87 11 06 11 13 jj 6 16 1 06 l U 1 17 6 08 1 26 1 32 5 80 12 41 12 61 1 36 1 57 4 26 5 26 6 O orDA VTBÏCHT 10 06 IA19 10 55 12 41 2 33 2 61 11 09 2 87 10 90 11 17 2 46 8 07 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 O O U U A A M S T E H D A M 10 06 10 66 19 11 2 61 10 66 11 19 1 M Z Zeg if6 08 10 80 1 68 6 7 80 I ll Bl Kr 6 14 10 86 2 04 7 26 Z6 M 6 19 10 41 9 09 6 09 7 1 1 Gouda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 1610 62 12 0312 46 2 90 2 45 3 16 4 13 4 48 6 20 6 47 7 4 8 16 10 10 DTKECHT G0 0D4 Utrecht 6 38 7 50 9 9 63 11 84 19 02 12 50 8 10 3 80 3 624 48 1 20 6 38 1 09 1 01 6110 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 50 12 26 8 42 4 16 1 47 119 24 10 11 üud ler 7 07 8 19 10 24 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 82 9 84 10 87 12 06 1 22 3 60 4 87 5 80 7 08 419 82 II 07 AMSTBKDi H O O U D A 9M 11 16 11 80 l 6i 4 11 4 81 7 10 10 44 M 1S 48 MO MO 1 18 9J Staten Gene aal 2e Kaukb Zitting t p Donderdag 6 December 1894 Het algemeen debat oTer de Staatsbegrooting werd hedea voortgezet ÜB beste staatkunde ook de meest oprechte c Déze behartigODSwaardige woorden door deu minister ran baitenl zakeu gisteren aan het slot Kyner n erkwaardige rede gebezigd zya Tolkoraen Toldoende om in het kort de beteekeuia dezer rede te qualificeeren Met volkomen onbevangenheid heeft de beer Röeli den politiekeu toestand van bet oogeoblik geschetst zooala die uit den verkiezingsstryd van het afgeloopen voorjaar is voortgekomen en verder volkomen klaron wija geschonken omtrent hetgeeo van deze regeering is te wiichten of niet Juist daarom maakte die rede eeu buitengewoon gunstigen indruk D minister van Buitenlandsche akeo de beer RoëU sprak zyn dank nit voor den ondervonden sceun liet een critiek over de vorige Eegeering ter zgde en verzekerde dat er volkomen homogeniteit bestond over de politieke formule kiesrechtnitbrfeidiug herdeniog van het personeel en regeUog der gemeentefinan ciën Wetten waaromtrent versehil van geTf elen bestaat zal deze ilegeering niet indienen Daarna verdedigde de Minister de publicatie der rapporten als volkomen gerechtraardigd hy ontkende zich aan eenigerlei onbescheidenheid te hebben schuldig gemaakt en wees er op dat de heer Tak allerminst recht had tot klagen daar hij in 1882 drie kolommen druks vol details He betreffende een gesprek met wylen koning Willem III Tegenover den heer Gerritsen vindiceerde by het recht der Regeering om zonder te letten op de meening van anderen voor te stellen wat zy noodig acht Het voorstel tot regeling van de gemeentelijke financiën ia te wachten in het kalenderjaaf 1895 Ter goeder trouw ineent de Gegeering dat de behandeling van het kiesrecht in dit zittingjaar mogelykis en dat die Kieswet een nationale regeling zal moeten bevatten Uitvoerig zette de Minister uiteen dat de Regeering een lyfrentebank wil voorbereiden als passend in elk stelsel van werkliedenpcosioenen de kosten daarvan zouden varieeren tusschen 6 en 7 millioen De Regeering heeft gewaakt tegen de opdryving der militaire hoofdstukken die thans 7 ton lager zyn Aanschaffing vau nieuwe geweren is volstrekt noodig en reeds door het vorig Kabinet voorspeld en door de vorige Kamer begrypelyk geacht Willen wij onze neutraliteit bewaren dan is een goed gewapend veldleger noodig meer noodig roor het oogenblik dun een groote uitbreiding onzer defensiewerken De minister bleef de protectie bestrijden en wees er op dat de graanrechten drukken op den minderen man Wat de beperking der vryheid by de jongste werkstakingen betreft verzekerde de minister dat naar het voorgevallene zou onderzocht worden lly eindigde met de verklaring dat de Rugeering krachtig met de Kamer wil meewerken totde bereiking fvan het beoogde doel als de meerderheid vertroDwcn in haar stelt Besloten werd vervolgens te vergaderen bedenavond Maandagmiddag Dinadag en Donderdagavond en later zoo noodig ook i Zaterdags Daarna voerde de minister van Justitie de heer Van der Kaai het woord Poor zelfbeperking wist hy zijne rede binnen enge grenzen te houden Eerst verdedigde hy zich tegen de op hem persoonlyk gerichte aanvallen en tegen het verwyt van gemis van bezuiniging en wydde daarna voornamelyk zyne aandacht aan de Amsterdamsche werkstaking waaromtrent hy een zorgvuldig onderzoek naar de rol der politie beloofde 9 06 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 O 6 18 6 91 6 99 6 36 7 96 7 89 7 S9 7 4 7 6B Gouda 90 Hoordnoht v Niaawerkerk r OapeUa Rottepdam 7 Aottflnluii B Capalle 5 10 Kitawwknk 5 19 lloordnoht i U osd i Si 7 46 HOUD A Z y M 7 49 8 47 Bl Kr 7 47 Z Z jw 7 68 8 66 11 10 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 08 11 92 iHage 8 12 9 11 9 39 1 07 11 37 Oooda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 21 Oudew 6 60 6 64 Woerden 6 69 7 03 8 19 Ulreokt i ll 7 98 8 28 8 41 9 40 5 6r 8 81 9 10 Gouda iLmsterdam Wp De min van binnenl zaken de beer Van Houten verdedigde zich hootdzakelyk tegen de tot hem gerichte verwyten van incoüsequentie vooral wat de militaire uifgaven en de eedsquaestie betreft Het subsidie voor meisjesscholen is bepaald noodig doch kan een jaar worden aitgesteld als het gevaar zon opleveren voor de hoofdzaak de Kieswet De min van financiën de heer Sprenger van Eyk besprak eerst het bimetallisme en wees er op dat de oplossing der rauntquaestie niet bier te lande maar elders ligt Naar bezuiniging beeft hij gestreefd daarvan draagt de begrootiog de bewyzen maar de nieuwe geweren hebben bet verkregen ret ultaat omvergeworpen Noodzakelyke uitgaven kunnen niet worden nagelaten allepo om te bezuinigen De regularisfttie der 13 ton oogevoteerde uitgaven voor Oorlog is onvermydelyk en alle ministers zullen maatregeleji nemen om het budgetrecht der Kamer te doen eerbiedigen De minister van oorlog zeide nog in zyne rede voorbereiding toe van eene regeling der levende strydkrachten De avondvergadering was voor de replieken bestemd Ook enkele andere sprekers mengden zich nog in het debat De algemeene beraadslaging is gesloten en Hoofdstuk I buis der Koningin aangenomen Op 20 dezer zullen voor het gerechtshof te s Gravenbage op hooger beroep behandeld worden de zaken tegen de uitgevers van het Rotterdamsch Nieuwsblad De Nedei lander a r en De Wachter welke uitge ers door de rechtbank tfe Rotterdam werden vrygesproken van de bun ten laste gelegde inbreuk op het auteursrecht van de uitgevers van de Rotterdamfcbe Kerkbode door het overnemen van de predikbeurtenlyst De uitgever van het Rotterdamsch Nieuwsblad zal verdedigd worflen door mr S J L van Aalten Jr advocaat te Rotterdam Men meldt uit Utrecht Onder een ontzaglykeu toeloop reed Sinterklaas met zyn knecht door de itad gevolgd door allerlei voertuigen waarop de bontste vertooningen Daar waren vertegenwoordigers van de jonge atdeeling der Alliance Fran9ai8e van het Willemsfonds Pierrots Lombokker Haagiiche Saar en andere typen die de toeschouwers en vooral de jeugd in opwinding brachten Het weder was zeer gunstig voor het feest De gemeenteraad van Haarlem kearde goed een voorstel van B en W om de cholerabarak die tot dusver in den tuin van het ge sticht van Smt Johanues de Deo stond te verplaatsen naar den Harmeujansenweg Voor deze verplaatsing gaf de Raad ook nog f 1500 benevens f 1000 Oor meerdere kosten der cholera dan gevraagd was Afgewezen werd een adre van het bloemisten tenen tuinbouwgilde ElisabeLb onderafdeeling van den R K Volksbond verzoekende om een duinstrook naby het Klokje onder Overveen te mogen laten afgraven voorwerkverschaffing Nagenoeg zonder discu isie werd een nieuwe regeling der politie goedgekeurd hoofdzakelyk bestaande uit eene vermeerdering van het aantal agenten 1b en 2e klasse tot verbetering de kans op promotie voor de agenten 10 66 11 09 11 09 11 16 11 96 1 16 9 51 10 17 10 97 10 34 10 41 10 47 10 0 10 11 8 18 l AO 9 49 9 68 4 67 6 99 6 31 6 86 65 6 41 7 43 10 10 10 1611 83 11 43 I I8 4 47 5 28 B 57 7 45 8 38 10 14 6 37 7 59 10 27 6 06 6 45 6 17 8 07 8 SE I0JI5 3 60 5 29 6 216 86 8 98 9 1110 68 oortaan telt uu de Haarlemache politie een commissaris vier inspecteurs vyf adjunctinspecteurs minstens 68 agenten waarvan hoogstens 15 eerste 20 tweede en de overigen derde klasse benesen i 12 agenten 4e klasje Deze agenten der 4de klasse worden inden regel alleen tot het duen van nachtdiensten opgeroepen ingeval van ziekte of van ontstentenis van agenten der andere klassen of van buitengewone gelegenheden doch kunnen ook by uitzondering tot het doen van dienst over dag worden opgeroepen Het onderwerp werd op kalmen toon ingeleid deor twee bestuursleden Een der patroous de heer Derksen verklaarde zich bereid desnoods reeds a a Zoodag de gewenschte Zondagsrust in te voeren de beer van Vollenhoven kon hierin meegaan terwyl de directeur der Haagsclie Broodfabriek 3 Februari ala datum stelde Aanvaokelyk nam de vergadering biermede genoegen behondena dien datum van 2 Fehrairi maar toen kwamen eenige aanwezigen aan t woord die beweerden dat ieder uitstel afstel was er vielen harde woorden Yerscbeidene voorstellen en moties werden te gelyk voorgedragen de patroons verlieten de zaal toen door een der aanwezigeu werd gezegd dat zy de gezellen in de luren wilden leggen met mooie woordjes en een der beatoursleden verliet onder gejoel en geschreeuw van woorden als verrader slaat hem dood U de groene tafel Ia veel rumoer werd ten slotte besloten Zondag 16 December het werk neer to leggen wanneer voor dien tyd uoor de patroons Zondagsrnst niet is ingewilligd en voorts Donderdag een gezellen vergadering te houden ter nadere bespreking van de loon quaestie De eiacben zyn 72 uur arbeid per week voor over uren f O 25 en Zondags vry met behoud van het tegenwoordig loon Voor de Rotterdamsehe Arr Rechtbank stond gisteren terecht zekere Jan D 13 jaar zonder beroep te Rotterdam die terechtstond op de aanklacht als zou hij op of omstreeks 14 Aogostus aldaar hebben weggenomen een muntbiljet van f 10 toebeboorende aan zyn vader den metselaar Cornelis D met het oogmerk van wederrechtelyke loeëigeuing Dat het niet de eerste maal was geweest dat dit jonge mensch zich aan een dergelyk feit ncbulaig maakte bleek uit de om tandigbeid dat zyn vader zelf een klacht tegen hem had ingediend Verscheidene malen bleek deze jeugdige boos doener ook ten nadeele van familieleden van zyn ouders voorwerpen van waarde of geld te hebben weggenomen De knaap bekende Hy zeide het geld te hebben weggenomen omdat hy kermis wilde gaan houden met zyn kornuiten met wia hy in een dag al het geld op vyf ets na er doorlapte Ze hadden er in een caroussel voor gedraaid De president vroeg den jongen ernstig wat er wel van hem terecht moest komen als hy op deze wyze bleef doorgaan Maar de jongen antwoordde slechts met een gewoon schouderophalen Hij bleek de linnenkast in de voorkamer van het pand door zyn ouders bewoond aan de Oudaenatraat met een vaUchen sleutel te hebben geopend en was door zyn vader s avonds op het kermisterreio in het bezie van slechts 5 ets aangehouden Later bleek deze zoon die het verdriet zjjner ouders ïs nog f 25 te hebben weggenomen terwyl hy als kleermakersleerling bij zijn oom te Kraliogen in dienst dezen een horloge ontstal Ter terechtzitting werden de vader en de moeder van den knaap als getuigen gehoord Daar de vader vreesde dat er weinig goeds anders van zyn zoon zou terechtkomen verzocht bi der rechtbank maatregelen te willen nemen in het belang van den knaap wiens moeder verklaarde dat zy het muntbiljft ali weekgeld van haar man ontvangen had eQ dat zij het in een gesloten trommeltje in de linnenka it had geborgen Het 0 M waargenomen door mr J K H Enderlein requiraerde ontslag van rechtsvervolging mft last tot plaatsing van den knaap in eeu rijksopvoedingsgesticht tot zjjn 18ejaar Gister heeft het gerechtshof te 8Hertogen boscb uit pruak gedaan in de navolgende z keo 7 10 4 50 4 67 8 04 5 11 6 90 1 46 1 56 9 02 9 09 9 16 6 56 6 03 6 10 6 17 6 90 9 60 5 49 2 30 11 60 11 90 19 08 J P S oud 50 jaar nickelleur en vergnlder te Maaatricht appellant van een vonnis der rechtbank aldaar dat vonnis is vernietigd door alleen voor zoo verre daarby is bepaald dflt do tyd door den bekUaRde vn i Ioopig in verzekerde bewaring doorgebruht bg de aitvoering van de hem opgelegde gevangen iutraf vao twee jaren in mindering zal worden gebracht on voor zoo verre daarbij meer als bewezen aangenomen dan bewezen verklaard ia met bevestiging overigens van dat vonnis beklaagde schuldig verklaard aan 1 het maken van valsche mouten ten opzichte van bnitenlaudscbe muntspeciën 2 bet stoffen eo werktuigen voorhanden hebben waarvan de dader weet dat zij bestemd zyn tot het plegen van een muntmisdryf en veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf J V P ond 28 jaren koopman te Rotfterdam appellant van een vonnis der rechtbank te Breda dat vonnis ia bevestigd beklaagde schuldig erklaard aan diefstal door 2 vereeuigde personen gepleegd eu aan verduistering en veroordeeld tot 3 jaren gevangen iastraf Gisteren 6 December bestond de Theologische school te Kampen 40 jaar Deze dag wordt zooals onze lezers weten niet openbaar gevierd zooals men in Kampen en daar buiten gedacht bad maar aan de afgeloopen 40 jaren waarin deze stichting mocht arb tiden worden toch in de Bazuin en de Koeper belaagr ke beschouwingen en herinneringen gewyd Na tal van mooilykheden doorworsteld te hebben was eindelyk het bestuit geiallen dat de Theologische school van de Cbristetgke afgescheidene Gereformeerde kerk in Nederland te Kampen zou worden gevestigd en besloten curatoren h iar te openen op 6 December 1854 met het hondin eener ede door den curator Ds C G de Moen Ds De Moen sprak over de woorden uit 2 Kron 1 10 Geef my nu wysheid en wetenschap daarna hield Da Vao Velzen daartoe door zyn medeleerareu aangewezen eeu rede over De uitnemendheid van het werk van den Bedienaar des Woords Des avonds was het kerkgebouw weder gevuld met een tairyke schare Deze bijeenkomst werd geopend dooe Ds De Moen aan wien de geheele leiding was opgedragen Het eerfcte werd t woord gevoerd door Docent De Cock tevens leeraar der gemeente Voorts werden toespraken gehouden door DD Nen es W A Kok J Postma Breokelaar en Ten Bükkel Ook voerden nog studenten het woord waarna deze bijeenkomst door Docent Brnmmelkamp met dankzegging gesloten werd De eerste leeraren waren de heeren predikanten T F de Haan S van Velzen A Brummelkamp eo J Bavink D D P J Oggel H j Poelman en H de Cock werden all aeoandi aangewezen Toen later van Ds J Bavinck bericht was ingekomen dat hy de benoeming niet koo aanvaarden werd Ds H de Cock als vierde docent aangewezen De leeraren der school deden tot 1864 ook bet werk der gemeente ala Dienaren des Woords Toen werd de scnool onafhankelyk van de plaatselyke kerk als wier herder optrad Ds W H Gispkur In 1886 werd tot leeraar in de Nederlandscüe taal en letteren benoemd de heer C Muldert later gevolgd door de benoeming van da heeren Kaptein en vai der Valk Candidaten en Reinink Doet in de Classieke of Oude talen Én door do toevoegicg van bet onderricht in de moderne talen krygt de voorbereidende ntodie gaandeweg meer de qualiteit van een gymnasiale opleiding die aan de stadie der Theologie dient vooraf te gaan Meermalen is in deze 40 jaar de verplaatsing der school uit Kampen besproken doch totduater bleef Kampen de plaats harer vesti gingVan de eerste leeraren beefde alleen Os Van Velzen dezen beucbelijken en blydendag alle anderen zyn heengegaan om te rusten van hun arbeid Met dankbaarheid mag 0 het werk van deze 40 jaar terug worden gesteu 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 8 69 4 90 11 20 9 08 4 46 4 6i 6 02 6 09 6 16 11 20 11 80 i lO 7 07 7 17 7 24 7 tl 7 87 9 41 9 i0 t 4 40 6 16 6 61 7 87 10 ÖI O U D A 9 16 2 46 8 48 4 16 4 42 6 17 7 I OI I M u oo 4 48 7 01 1 7 11 De geul Ten Boekhorst de bekende leider vftn j de werkstaking der bakkersgezellen te Amsljerdam ia aan het commissariaat van de 3e sectie gehoord Naar aanleiding van een verslag der vergadering Zondag den 25sten Noveml er in het Paleis voor Volkaviyt gehouden voorkomende in een der Amsterdamscbe hl den waarin werd medegedeeld dat Ten Boekhorst de gezellen zou hebben aangespoord naar de fabriek op de Vyzelgracht te trekken ten einde den gezellen die danr te vier nor aan den arbeid zouden gaan sulks te beletten en dat daaraan uitvoering was gegeven is dit voorloopiK onderzoek door den officier van justitie gelast Zooals men weet geschiedde de tocht naar de Vyielgracht omdat in een strooibiljet van de bakkerapatroons aan den ingang van den tuin uitgedeeld de verzekering was gegeven dat op genoemde fabriek dien dag de Zond rust was ingevoerd Daar bet bericht was ontvangen dat deze mededeeling onwaar was eu de gezellen te vier uur aan het werk zouden gaan werd besloten dezen te gaan mededeelen dat de werkstaking was uitgeroepen en ban er op te wyzeu dat zy gehouden waren niet aan den arbeid te gaan Paar do rykspoÜtie in Amsterdam zich nooit Iaat zien en de stedelyke politie het des Zondags volhandig genoeg heeft heeft de officier van justitie bet maar weer noodig geoordeeld zyn niet btnoemde onbezoldigde ryksvelclwacbters door den commissaris van politie te laten hooren in deze de verslaggevers der dagbladen Do officier van justitie zal echter niet kannen zeggen dat hy con amore bediend wordt Eergisteren middag is te Hoisen door een onbekeode oorzaak de woning van den landbouwer A Westeoeind tot den grond afgebrand Een vooraad hooi stroo zoo mede de geheele inboedel alsook een schoenmakers inventaris gingen verloren De levemle have is gered Hals en inboedel waren verzekerd bij de Tielaebe Maatscbappy In het laatst van deze week of in bet begin 4er volgende kan bet 5000e zeeschip ie dit jaar in de Nieuwe Rotterdamschen Waterweg binnen werden verwacht Hierby zijn visschersvaartuigen oorlogsschepen byleggers eo sleepbooten niet meegerekend Tot nog toe was in geen enkel Jaar dit cyfer bereikt Op de Schie te Schiedam heeft eene brutale anranding plaats gehad Een 15 j trig meisje werd daar door een manspersoon aangesproken met de vraag hoe laat bet was Het meisje geen argwaan koesterende nam baar horloge in de hand toen de overlaat daar op eens naiir greep en trschte bet haar te ontrukken Zij hield het horloge stevig vast en riep luid om holp waarop ook iemand scheen te naderen Op bet hooren van voetstappen nam hy de vlucht na haar achteruit tegen een muur geworpen en nog een poging gedaan te hebben om het horloge machtig te worden Voor de rechtbank te Haarlem stond gister terecht Ferdinand Rosemunt 41 jaar oud te ïlaagdeabnrg geboren koopman en reparatt ur van naaimachines beschuldigd van heroovius der offerbnssen in de R K kerk te Heemskerk Pe off oordeelde bet misdryf wettig en overtuigend bewezen en requireerde twee jaar De Hooge Raad beeft gister uitspraak gedaan over de vordering van de zich noemende hoofdlieden of overlieden van het Korenwegersmetersgilde of corporatie van korenmeters of korenwegers en zetters enz te Amsterdam tegen den Staat tot afscbryviiig van kapitalen op het Grootboek ingeschreven ten name van het koornmeters en zettersgilde te Amsterdam De Hooge Baad nam aan dat de Vereeniging waarvoor eischers optreden privaatrechtelijk is de van onds bestaonde van 1798 tot 18Ö8 provisioneel gehandhaafde sedert 1808 het door het openbaar gezag als zedelyk lioha m erkend als zoodanig eigenares is van de goederen door baar vroeger en later byeengebracht en zij de vrije beschikking daarover heeft zonder daarin door een wettig voorschrift belemmerd te zyn Mitsdien is de Staat veroordeeld om tot de gevraagde afschryvingen over te gaan Hoofdkaas letters In de d en vóór St Nicoloas viel dit jaar langs de straten dr boofilstad iets nienws waar te oemen Niet alleen letters van chocolade suiker en banket waren te koop ook waren in varkensslagersen koomenyswinkels letters te krygen van hoofdkaas Een slachter op den Singel Appelmarkt had zyn eigen naam De Bnyter voor ZQn raam te koop gesteld en ten bewjjze boe deze letterkundige op de hoogte is van zjjn tgd kan strekken dat ook de woorden Lombokc Zondag8rust en Generaal Vettere in Totte letters by hem geëxposeerd zyn Het U D verneemt dat de door mej Etba Fles te Utrecht te geven cursus in knnst gescbiedenis groote deelneming vindt by de Utrecbtscbe dames Het aantal dames dat zich tot bjjwouing er van beeft aangemeld is reeds tot 40 gestegen Pit heelt mej Fles aanleiding gegeven om dit getal te verdeelen over 2 uren Door de recherche te Rotterdam is gisteravond ten half 10 ure aan den Schiekade een 24 jarig persoon aaugehouden die per brief een bewoner der Schiokide had gesommeerd hem f 25 ter hand te stellen terwyl bij oietvoldoeuing aan hem en zyn hnis geweld zou worden gepleegd Van alles twaalf Te Hilversum werd bjj den beer J K B in de Rozendaalstraat het twaalfde kind gehoren Eene merkwaardigheid doet zich hierbjj voor het kind beeft namelyk aan elke hand 6 vingers en aan eiken voet 6 teenen Men meldt uit Harlingen Gister marktdag en St Nikolaas zou de inboedel van burner Tj Stienstra wegens achterstallige belasting publiek worden verkocht daarom was de Amsterdamscbe agiator Reens overgekomen en waren de geestverwanten ter heirvnart opgeroepen Gistermorgen te acht uur was bet Volksgebouw reeds opgevuld met uelangscellenden Daar verscheen de deurwaarder bij de belastingen om aan Stienstra mede te deelen dat de verkooping op hooger last was uitgesteld tot Vrijdag 14 December Dat het Rijk op voorstel van den ingenieur van fe Rijks waterstaat een Redeelto we nabij Brielle dnt zich in ellendigen toe tand bevindt van die gemeente in beheer be ft overgenomen zal aan velen en niet het minst aan de duizenden pelgrims die jaarlijks de bedevaart naar bet graf ran deGorkumscbe Martelaren maken en dezen weg moeten passeeren ten goede komen De herstelliDg van dezeu weg en het mieren eener klinkersbestrating zal eerstdaags worden aanbesteed waarvan de kosten begroot zijn op f2440 Op de Zuid Hollandscfae eilanden wordt de beste tarwe verkocht voor f 5 50 de H L Geen wonder dat de meeste landbouwers die als voeder oor hun vee gebruiken Zij die gewoon waien erwten en boonen te koupen omals voeder aan te wenden op deu stal eu daarvoor ier hectoliter f 5 a f 7 moeten betalen kunnen immers niet anders hau Vleu vooral omdat het vee er ze t wel bjj vaart Een Engelsche dame deelde onlangs in de Graphic mede dat ze op eeu advertentie om een kindermeid zesmaal geplaatst in drie bladen slechts twee brieven kreeg terwijl 40 dames schreven opeen aanvraag om een kisderjufFrouw in een lokaal blac Dergeljjke v rschijnselen zyn hier te taudeook niet zeld aam Wat bewyzen ze eigenlijk vraagt Het vredig thuia c dut men hüar die de kuideren helpt verzorjten met lang ir moet oeke i in de laag te standen omdat met inziet dat er ontwikkeling en beschaving noodig is r m met kinderen om te gaan la dat bet geval dan mag men zich wel over werkelyken vooruitgang verheugen en dan doe ieder zyn best om deze juiste opvatting van de zaak hoe langer hoe meer te helpen verbreiden Hec bekende schot van Willem Teil zon geen kunststuk zyn geweest als du pijl wan afgeschoten op den grootsten appel welke dit jaar in Dnitscbland is geoogst Dit appeltje c te Hub in Bapen gegroeid weegt 875 gram en heeft een omvang van 36 cM dat is bijna m cM in doorsnede Een afschnwelijke misdaad is Zondagavond te Berlijn gepleegd Een 24 jarig schoenmaker zonder onderkomen heeft een zesjarig meisje na vreeselyke mishandeling gedood nadat bjj haar broertje en een anderen knaap dronken had gemaakt Dit onmensch is opgepakt De ouders van het arme kind zyn radeloos Te Ronsan stond dezer dagen zekere Caresme terecht wegenn inbraak Zyn verdediger las een schryven van den beschuldigde voor waarin deze ongeveer het volgende aanvoerde Ik heb een aantal misdaden gepleegd Nn beu ik nog slechts een paria Als men my veroordeelt tot eenzame opsluiting kom ik na eenigen tjjd in denzelfden ellendigen toestand Veroordeelt mij dns heeren van de jury voor zoo tangen tyd als mugelyk is tdt dwangarbeid Dan zal ik mjj goed gedragen en met werken myn brood verdienen Hebt medelyden met my en neemt geen verzachtende omstandigheden aan De jury voldeed aan dit verzoek en veroordeelde Garesme tot 20 jaren dwangarbeid Te Biskra kwan Zondag uit Algiers aao een kapitein der artillerie zjjn vrouw en een luitenant Alle drie stapten iu het zelfde hotel af Er ontstond eo woordeuwisaelitig tusschen den kaptein en zyn vrouw waarin zich de luitenant mengde De kapitein greep een revolver en loste drie schoten op den luitenant die gewond naar het hospitaal werd gebracht De kapitein is in verzekerde bewaring genomen Een twintiftal personen die van een bruiloftsparty kwamen zjjn naby bet dorp Hidos in Hongnnje door wulven aangevallen Acht personen wisten ofschoon zy ernstig gebeten waren te ontkomen en gingen naar het dorp hulp halen Toen men weder gewapend id hetNboeeh kwam vopd men nit ts dan beenderen overbijjfselen van vleesch eu kleed ren Buitenlanilscti uv rzlcht Het was Woensdag te Berlijn verha end vol voor bet nieuwe huis van den Ryksdag wa irvan de iuwyding om één uur zou plaats bÓDben En evep vol werd het ia de koepi ihül der wandelgangen waar een honio caleidoscoop van uniformen kleurige biiflden te zien gal j lo hft middel waa een reusiichtigo baldakijn van rood opget icht waarvoor de zetels stoiideu bestemd voor de kfeizerljike gakten One van de galarjjeu waren ingericht tot tribunes wat wel afbreuk deed aau den macbn en indruk van bet kolossale bouwwerk maar toch niet weinig bijdroeg tot eeu meer gozelligen indruk Ongeveer 300 leden van den Rijksdag behalve de socialisten waren aanwezig eu bniteudien een groot aantal hoogwaardigheulsbekleedere waaronder de eerste itykadagapresident Vou Simaon Om een uur kondigde de muziek de komst van de kei crlyke ftiuiilio aan Voorop gingen de rykskaoseÜer prins Hühenlohe en de staat secretaris dr Vun Bötti cher daarna volgden de keu er met de keizerin en de Duitsche prinsen met hunne dames m zwaren hofrouw Geen der keizerlijk prinsen was tegenwoordig De oorkonde waarvan wjj gisteren reeds den inhoud mededeelden werd door den rjjkskaiiselier met luider stem voorgelezen waarna de keizer den helm op het hoofd zette eu den trofftl iu ontvangst natu uit du haudeu vau den Beiersche vertegeowoo digen graal Vou Lerehenfeld die in zijne rode er aan herin uerde dat het nieuwe gebouw was samengesteld uit materiaal uit alle streken van Duitschlantl en daardoor een symbool is der Duitnche eenheid De keizer legde de kalk om den steen waarop deze werd nedergelegd in het middei van den koepel waur Inter bet staiidbeüid zal worden geplattat vun deu eersten Duitschen keizer De naraer waarmede door een geheele ry hooggeplaatste personen te beginueu niet den keiziir en de k izerin op den öteeo werd geslapen was zooals uit de rede vau den voorzitter vaii den Rijksdag den heer Von Levetzow bleek dezelfde waarmedj du eqi te stoen werd jjelegd door ktizer Wilhelm I Ook de bouwmfeHter van het reusachtige ge bouw wiiaraau 23 jaren gewerkt is gaf drie hatneis aj in op dfn steeii IVie de heer Wallnt werd door den keizer beno md tot Geheimelr B iurat eu bad de eer HM MM te mogen rondleiden door het gobouw De bezichtigmg duurde ongeveer een uur waarna het keizerlijk paar naar het paleis terugkeerde Dit zoo men kunnen noemen de schitterende zyde vaü de inwydtng Er i echter ook een minder schitterende De Duitsche bladen geven over sommige punten van de openitga plechtigheid opmerkingen ten beste die niet van byzondere tevredenheid getuigen Terwyl eenige aanstoot vinden in het feit dat de wyding plaats h id in de roorhal en met in de zittingszaal en andere zich minder tevreden gevoelen over den voorrang die ia toegekend aan de raillitaire autoriteiteu wordt door velen nog een derde grief te berde gebracht Jat nameljjk de opdracnt Aan het Duitsche volk die uadrukkeljjk was goedgekeurd door de bouwcommissie is weggelaten De plechtigheid scbrjjveu enkele bladen had meer vau een feest door het bof aan de volkaverteRenwoordiging aangeboden dan van het omgekeerde en geeft dun indruk alsof de Rjjksdag eigenlyk maar toestemming had gekregen tot bjjwoniug er van Uit deze kleinigheden bljjkt weder zeggen zy dat de volksvertegenwoordiging in Duitschland nog altjjd een zeer buscheiden plaats inneemt Weer anderen wenschen dat in het prachtige gebouw een machtige vollcHvertegenwoordiging vergaderen zal dat door groote mannen Thet parlement iu aanzien moge sty gen I De geheele inhoud der troonrede welke men met zooveel spanning had te gemout gezien ii nu bekend Naar zjj heeft aan de algemeene onzekerheid omtrent deu koere welken de rlegeering zal inslaan gf en einde gemaakt Zj spreekt met geen enkel woerd over de kanse ierscrisin en over het program der nieuwe i geering zy zwygt over den nood van den laobouwc over de eisehen der argra riërs Volgens haar inbond had zjj evengoed doo den vroegereu rykskuoselier graaf Von Caprivi opgesteld kunnen zyn zegt de Freis Ztg en zy eindigt baar artikel met de volgende woorden Uit het geheele karakter der troonrede blykt dat de nieuwe rjjkskanselier geen last heeft in een botsing Het sluit echter de mogelijkheid niet uit dnt by weldra opgeI hitst dpor de conservatieven eo de middenpnrtjjen in een richljng zal worden gedrongen die tot een botsing met de tegenwoordige Ryksdagmeerderheid moet Ifiden c De Kreuzztg het orgaan vanden Bund der Ijaudwirtlie constateert met voldoening dat it de troonrede de noodzakeljikheid van sociale hervormingen erkend en het ontwerp tot bestrydiHg der omwentelingspartyeo eigenlijk eerst in de tweede plaats genoemd wordt ij gaat voort Maar on e vrddoening zou oog grooter zjjn i eweest wanneer de troonrede ook herinnerd had aan dan nood van den niiddenhtaud de landbouwers en de werkliuden Zoolang hierin niet 6 311 verhetcriög wordt ebracht zal de ontevredenheid met de bestaande toestanden trots alle strafvretten aiet alleen niet weggenomen wordeu maar steeds aangroeien Zoo dacht ook graof Vou Caprivi O ver de badtrydiiig der steeds toenemende ontevredenheid maar desty Is was de Krouzztg een andere raeeoing toegedaan De conservatieve Das Valkc veroordeelt den inhoud der rede in dfzen zin BelBngryker dan datgene wat iu de troonrede staat 18 wat er niet in staat Over den landbouw wordt met gaeu enkel woord gesproken De Italiaanpche Kamer beeft den heer Biancheri weer tut voorzitter gekozen De radicalen stelden geen caudidaat maar onthielden zich van deelneming aau de stemming Men wacht nu op de mededeelingen van de tieeren Oriapi en Sounino betreffende de wetsontwerpen waardoor de regeering in het tekort hoopt to voorzien Het oordeel der bladen ore de troonrede is uit deu aard der zaak zeer verschillend Over bet algeraoeu is de troonrede gunstig opgenomen maar oatuurlyk wordt tevens de telmif telling uitgesproken dat met reeds terstond door de regoeriug haar financiëele plannen zljo medegedeeld In zoover Ciihter wtitBu allen wat uua te wachten staat dasr eene verhoogiog dir belasting onverrajjdelyk IS want het is bt kend dat het deu heer Oriapi n Pt zal gelukken door het luvoeren van bezuinigingen het fioaucieele evenwicht te herstellen Ütt de boodnchap van Cleveland waarvan wij IU t kort melding maaktoa moet nog warden aangeteekeud dat de President een door iietn in overeenstemming met den secretaris 1 er schatkist ontwo en hervorming van het bankwezen uiteenzet Hy wil alle bepalragen opheffen die de banken verplichten U bouds te deponeeren voor het bedrag dat zy aau biljetten weuschnn uit te geven In de plaats daarvan wil hy ze vergunnen biljetten Ut t geven tot eeu bedrag van 7G pCt van haar volgestort kn iitaal ouder voorwaarde dat z voor 30 pCt vau t uitgegev u bedrag wüttelyke botaalmuMelen by de Regeeriug de ion erHU Een half pOt betasting zal van de circulatie vordeu geheveu tor vorming van eeu fonds om de verplichtingen na te komen van banken die ut deconfiture raken Ten aanzinn vau du mnutquaestie zegt de Preitident nog dat het wenschelyk ware zoo t Congres aan de Regeeriag bevoegdheid gaf bouds uit te geven tegen een lage rente Maar duar hy verplicht is te waken voor h t behoud der goudreaerve zal by voortgaan zoolang bet noodig is honds uu te Köven volgens de Resumption Act van 1875 dus tegen 5 ot 4 pCt rente Met leel aandrang beveelt de President overigens aau herroeping der wet die verbiedt in t buitenland gebouwde schepen ook al behooren zy aan Amerikanen op t Atnerikaausrhe register in te schrijven De Amerikaauüche scheepsbouw zegt hy is beschermd tot dooddrukkeos toe Herroeping van het differentieele recht op suiker uit landen die een uiivoerpremie geven beveelt hij aan op grond van een protest van Duitscbe zyde als in stryd met het baodelatractaat met Pruisen van 1828 De secretaris der schatkist zegt in zyn rapport dat het deficit van t laatst afgeloopen begrootingsjaar 70 millioen doll bedroeg dat van het loopdnde 20 millioen doll zal bedragen De waren invoer is met 211 millioen 4rerminderd de uitvoer met 44 millioen toegpooineu de goud uitvoer met 32 millioen verminderd de goud invoer met 51 millioen toegenomen de ztlver invoer is 13 millioen de oitvoer 50 millioen De opperbevelhebber van het Japanscbe leger veldmaarschalk Yamagata die tot no toe met zoo g oot succes deo veldtocht heeft geleid 18 door de inspanning van de laatste drie maanden 2lek geworden en keert naar zjjn land terug De keizer zond hem eeu kamerheer tegemoet met een eigenhandig geschreven vleionden brief waarin Z M hem dank betuigt voorde