Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1894

IVo 0590 Maandag 10 December J894 33ste Jaargang ftOÜMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uify ondeiling vaQ Zon en Feestdagen De pr J8 per rie maanden is ƒ 1 25 post 1 70 Afüonderlijke Nonyners VIJF CBNTï l ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels è 50 Centen iedese regel meer 10 Centen Groote letters wwden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 00 per Gouda Saelpersdruk vaa A Bbikkiuh fc Zoox bewöMn di niteo Ia de plaaU na TiunAgati ia de luit KeDeraal Nordzu die het bevel foerde te PingYaDg met het opperbevel van hei eerste leger belast Tot goaveraear vaa Port Arthoi ie benoemd kapitein Mirna Deze commandeerde een der JapauBcfae schepen in den slag by de Yaloerivier en wordt als een der bekwaamste officierea van de Japansobe vloot beschouwd GaOOTE SORpEHlNG winmnAiiBscsoEM voor Dantes Heeren en Kinderen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam DECEMBm Vor krs 917 slotkoers 91 lOO s 10Jl 101 100 807 80 24Vi 80 s 847 73 6 Vi 108 69 85 110 69 41 lOO 98 86 736 660 lOlV 87 102V 211 187 78 lOlf 101 1427 987 7 87 V 101 96 190 189 104 48 68 186 100 64 74 106 98Vs 109 102 7 s 96 100 1 9 134 10 87 62 88 ll s 10 73 106 lOO 86 60 206 109 108 102 102 116 186 94 46 106 967 103 11 KlDlKUNS Gert Ned W B l i dito dito dito 8 dito dit dito Si i Hol au Obl Ooudl 188188 i TililK IiiBohrynng 1868 81 6 OomKB Obl in papior 1868 5 dito in lilver 1868 6 PoKTnaiL Oblig met ticket 8 dito dito 3 ftuiLAKD Ubl Oost S Serie 6 diloèeooiii 1880 4 ditobijjlotlu 1889 4 dito bij Hope 188D 90 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 SfJlNJI Ferpet aciiuld 1881 4 ToiiKlu öepr CoDT leen 1890 4 Qeo leeeing sene D Qeo leeaing serie C ZuidAfb Be Ree v obi 1892 8 Mïxioo Obl Buit 8eh 1890 6 Vbnïzuïla Obl 4 onbep 1881 AuBTBEDiJC Obligatieu 1861 SVi SonnDUi Sted leen 1886 S t NlD N fr Handelsr aand Anndab Tab Mü Cerlifieaten Deii BlaBtsobapp dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vorsten aaod s Or Hypotheekb paudbr 4 Nederiandsohe bank aand Ned Handelmaatseh dito N W fe Pao Hyp b pandbr B Rett Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OOBTHNK Oost Hong bank aand BcsL Hypotheekbank pandb i Vi Ahisou Equit hypoth pandb 6 487 627 Uaiv L Q Pr LIen eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw Mij aand Mg tot lipl 1 St 8p r aand Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito S lTiLll Spoorwl 1887 69 A lobl 8 Znid Ilal Spwmij A H obl 3 PoLBN Warsohau Weenen aand 4 EOBI Gr Bus Spw Mij aand 6 Ballisobe dito aand 108 667 Faatowa dito aand 8 Iwaag Pombr dito aand 8 Knisk Ch Aiow Sp kap aand B Loaowo Sewast Sp Uij oblig 6 OralYitebsk dito oblig 8 ZuidWest dito aand i dito dito oblig 4 1 627 U s 103 AlmiiA Cent Pao 3p Mij obl 6 Ohio k Noitb W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Benrer k Eio Gr Spm oert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NashTilleCert v aand Meiioo N Spw Mij lehyp o Miss Kansas r 4 pet pref aand N Tork Ontario k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn k Manlt obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 CiSUX Can South Cert v aand V H C Eallw k Na Ie h d o O Amsterd Omnibus My aend Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 3 BiLsn Stad AntwerpenlS87 S i Stad Brussel 1886 2 HoKS Theiss Begullr Oesellsch 4 OosTENR Staatsleening 1660 8 K K Oost B Cr 1880 3 Siuui Stad Madrid S 1868 Ver Nu B E Hyp Spobl eert 4 INGEZONDEN Mijnheer de BedacHurl Zooals reeds bekend was had onie ge chte Bnrgerïader verschillonde hoofdeo van sohol p in de gelegenheid gesteld de kinderen een aangenaam 8t Nikolnasfeest to bereiden Het was mij Woensdag vergund een kjjkje ts nemen op oen der scholen en zoowel s middags toen de jongsten als s avonds toen de onderen vergaderd waren was het een recht prettig gezellig gezicht al die van vreugde stralende oogen al die knabbelende monden te zien Vooral toen Sint Nikolaas zelf verscheen om de verschillende onderwijzera en onderwijnoressen uit te noodigen al wat zijn knecht reeds vooruit bezorgd had uit te doelen en toen de goede Sint zelf ook nog eenig lekkers ten beste gaf steeg de vrengde ten top Ook bielp aan toofarlantMrn er mede het den kinderen recht aangenaam te maken Nog eens het ras een genot een en ander te mogen zien Jammer dat de edele Gever die dien dag rt = 3000 kinderen gelukkig hei ft gemaakt zei niet heeft kunnen zieo welk beerlyk werk Hy verrichtte Ik maak my uit naam dier gelukkigen tot tolk van hen om den Heer Van ito gen IJzendoom te danken voor bet gul onthaal ea vooral ook daarom omdat het nu byoa zeker is dat geen enket kmd in Gouda uu niet uit eigen ervaring weten zou dat bet 1 1 Woensdag Sint Nikolaasavund is geweest U dankzeggende mynh de Redacteur voor de opname dezer regelen teeken ik mij gaarne EEN KiNüLRVaiBNÜ BurgerlUken Stand Moordrsclit GEBOREN 1 Dec Klaas oudere JP K van Tilburg en E Verboom ADVERTENTIE Asthma heorschend Meer d m S0 000 Lijders in Nederland Ziesswyze van een beroemd Doctor omtteut die kwaal Asthma heeft tot na toe de l kwaaml i denvan onze beste doctoren getrotseerd In eenbetrekkelijk korte periode heeft Dr R SCH FF MANN de beroemde specialist die veel renvan studie aan de behandeling van Asthma Bronchitis Hooikoorts en Kroep gewfl lh eeft een geneesmiddel tegen die kwalen saJAlng steld dat overal waar het bekend lr hétgrootste succes heeft Met dit middéf behoeftmen niet op reaaltaten te wachten £ letis geen walgelgk geneesmiddel om in tenemen maar nordt ingeademd en bereiktdus op directe w ze den zetel der ziekte 0 invloed is onmiddelgk en zeker t Het werkt direct qp de slijmvliezen der luchtorganen het verlich b de krampen de spanning oogenblikkel k bevordert vry eu gethakkelijk ophoesten en verzekert aangename rust aan hen die anders alleen in een stoel kunuen slapen Opdat ieder l der die vruchteloos alle andere geprobeerd heeft zich van het krachtdadige van dit middel kan overtuigen wordt voor een ieder lijder een gratis proefpakje verkrggbaar gesteld gedurende drie dagen bg persoonlyke aanvrï e of per brief aan den Heer A WOLFF GOUDA De sterkste tw felaar zal door het probeeren van een proefpakje overtuigd worden mm rnimi Voor GOUDA en Omstreken een net bespraakt Persoon tot het bezoeken van den Handel tegen hooge provisie welk agentuur by voldoenden yver een flink burgerbestaan oplevert Gegadigden adresseeren zich onder opgaaf van referentiën vroegere werkkring onder No 2359 aan het Bureau van dit Blad FBANSCnE STOOMVEEVEEIJ BN Gheniiscbe Wasscherij VAK 11 OPPEÏ llElillER 19 Kruiskade Rotterdam Gobreveteord door Z M den Koning der Belgen floofddepdt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken lyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar ia 8 dagen te verven goederen in eene week STEENKOLEN Aangekomen de Lading IJ iiu ui nnvnuun uuu waaruit w q tot 70 Cenl per tl L contant zonder kortJQ vr in Kuis afleveren Echte Belgfisch e Antliracit Nootjes Dejmmst aanslaande brandstof voor Vnlkache1 1 40 per H L i i mimm Kantoor TÜRPMAkkT H 101 ffojwa 7 Deo 4894 M x m TERWmOT raal ticnf dbFillantei lAAHLIJKSgHE PBODÜCTIE van 26 iIpoen Stee en trikt Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit GönpurreorendÖ Prijzeii Orooiste Stoom waalsteen fdbrijvk m n Nederland Vrakgt I iJ en en Monsters B K ORANDB MAOASJWS BV frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco ket prachtig geïllustreerd lODE AUUl met fiollandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldmgen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnterselxoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa II JULES JtLUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens ftanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prgKen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen wetke voor de goede en prompte uitvoeringen Aer besteüingen benoodigd zijn B4stetltngtn van S5 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franeê Bracht n ortj oan Inkomende rec iten in altt ptaaUen van Nederland aan fiuis bezorgd De klanten hebben geene formaliceitea TOor de mklanng of andersintis te vervullen daar ons réêxpéaltiehula ze Rozondaat Noord Brabant daarmede belast is Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUberiekking Onanie en geheime uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAKIKG Hollandsche nitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zser Uette Gestoendrukte ÜAMAASTJES worden GELEVERD door A BRliXKMAN en Zn Prijstrekking 13 December 500 000 Mark nU hoofdprya iu liet golukkiiist geval biedt d nieutvste goote GeldverlotiDg iMi door d Hooge Bej eeriiig vnn Humburg goedgekeurd en gewaarborgd Ls De voünieeligB inrichting van het uieuwü plan büslaat dsarin dat in don loop vh sleohts wa m e mBAiiildti in 7 verlotl gen vnn 110 000 lo ten 6 4i00 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslissing zuUeu komea lasrouder eÜn kapitide prüseu vau eventueel 500 000 Hark b uitoemendhoid echter 3 prqzea i M 20000 21 prezen iM 10000 46 prijzen a M SOOO 106 prijzen iM SOOO 206 prijzen a M 8000 752prgzeniM 1000 ISSO prezen i M 400 39045 prijzen a M 156 13090 prgzenaM300 800 150 134 100 98 69 411 80 1 prd i M abo ooo 1 prgs a M aoq ooo prgs a M 100 000 prijzen a M 75 000I prijs bM 10 000 Iprgs aM 66 000 1 prijs i M OjOOO Iprrjs M BelboO SprljzonaM 80 000 1 prgs a M 40 000 De aanstaande eerste prijstrekkiag dezer Kroote door den Staat gewaarborgile Qetdver lotilig ia van ambllivege bepaald plaats tehewieh op don j 13 VBCBMBBB e k fleheuÈj orig lot f art I tierv or fi oU U M S ff S II IVi II n 90 büdrag m baakpapier n onmiddeHyk met de uitgevoerd en ieder a nriit te b inzeafling vaa li of pier pöstwissal 4lU commissials grootsfp zorgvuldighlJiiïi S elt utpan t van v3 da im t het wapen vMn rinn m tii yqprïienej Originele LolWj Belffn ijpdere Ueatelting tvc Waaruit de IteracbiUende klaBaei Vleggoldeü te veirni t etvereilditeoÉ jrdeülicg der prywj ala ook de betree iflH gratia byge EO BèR vangti n randen tV j annjjgazo BègunetigerB onaabgevmlagd na elketreklJ i8de o Scieelelysten De Mi tbataIiog der wuiwn geschiedt iteeiU pt ompl onder waarborg yM den Btaat eii kau dbor diïcota toezending oViflok nalr verkiezing er Btiliinghabbaudrai in M grootere plaataen van Nodefland bewerkatallitffei worden Ons d ebiet ia steeda dt het geluk beguustigd on onder vele aDdora BanEieaiÜke pryien hebben wü meermalen rolgens ofiicietle bewezen de eeyato Koofdtreffera verkregen en otite Begunstiger zelf uitbetaald o a Mark SSÜ BOO iOO OOO 80 000 60 000 40 000 enz Het is e voorzien dat bij deze op den lieohtsten groodalag gevestigde ondenieming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zynde trokking alle orders ton apoedigsto reohtatroeks te eenden nan KAÜFMANJV SIMON Bankiers en Geld wis lelaars in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor bet vertiouwon ons Jot hiertoe geschonken en datir wy by het begin der uieuwe verloting ter deelnemine inviteeron Eullen wy ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reëale bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven UordrechU STEKDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en f rima Delen Oregon Pine Balken en Delen gescb en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren snz enz i zJ aM pniJzssN mm GRATIS bekomt ïke leMr ran dit Uad het niet alleen yoor zieken maar ook roor ezanëan hoout balugrljks en nuttigs boA DE VRIEID DER ZIEIEII PDIKE ODDE SCHIEDAMMER GEIIEVEE PNgFPgfl Merkt NIOHTCAP Verkrygbaar b M PEETER8 Jz N B Als bewiJB van echthaidt ï caobet en kurk steeds rooreiea tbq den naam der FiroM P HOFFB Kaa aohriJTe eene briefkaart aan mckter Boekhasdel te AwAw itotterdam W BINNENLAND M H t GOUDA SjPecember 1894 Te Utrwkt ia de ieör A Mjjnlieff tot aria en de heer L J Vï eiman tot emi arts 4 evordeidi PffiorgeD ojageveer 4 8 n r bad er ter £ l tErBUugEch0 pTeareeaftanTaring lasobea de sleepbo iSebielandc van Irg V8U der Gardeü en de itoomboot j ran Ondev Ater eerstgenoemde zonk tweede op bet drooge gezpt werd I te Toorkomen Tol otjfqamias r secretarie teKanapen isbeooetnd dé hee H O van Or tbans ambteiuuür Un feeffebtrie albier i Door het claisicaal h W van Goada isaaa de vaoante im Dt der Ned hérr kerkte Sloipwük to i Febroari 18 5 dispensatieTMi bnroep rerleend Ia te laatst geboaden vergaderiog van de Usel stoomtramwegmaatschappy te Haastrecbt ia de balans goedgekeurd en heer G M Titsingh als commiBsaris berkoub J l Maaadogmorgen te half 12 aren geraakte de tram van Gouda op Oadewater taaschen Hekendorp eu Oodewater buiten de rails eu bet waa donker eer by goed en wel er op was 6D de railbaaa tot doorrijden geschikt By dan dienst Tau s avonds 6 uur van daiir op Gouda had men di u eigen dag even na t afraden weer hetzelfde ongeval i3ie Maandag was èn voor t personeel ên voor t reizend publiek van den tram een echte ongelnksdag Het TAD de rails loopen wordt toegeschreven aaii het in dienst stellen van eene nieuwe locomotief daar in geen twee jaren op deze Ign die stoornis voorkwam In de vergadering der afdeeling Lekkerkerk en omstreken van de Holl Mij ran Landbouw gehouden den 29 November te Lekkerkerk zijn tot afgevaardigden naar de algemeene ver r ering te a Gravenbage benoemd de heeren W Dogterom en £ Dogterom te Krimpen ft d Lek Aangehouden werden de beiprekingen omtrent jaarboekje en circulaire veevoeder Het voorstel van den beer A s zaiTelcoosulent voor Zuid Holland om te spreken over de Goudscfae kaast in de buitengewone FEVI LLETOl Be dood van den Qevangene HARM SOPHU SCHWARTZ 2üne woorden leefden ia bare heriojieriag en zelden heeft een godsdienstleeraar een leerling gehad die met zooveel warme balaugttelling naar lyae leasen luisterde ala Else deed Vroolijk eo big als zij iu bosch en veld was was zy vroom en zacht als ïij den tempel binnentrad of tot God bad Sb wai bovendien eene vlugge flipke deerne die altyd met lust en vl t werkte en wanneer de dsgeiykaohe bezigheden f bopen waren ut zij op ds Eomerarondeit aaa dffii voet tan den booai in wiens stam Olie de woorden gesneden had Hier ruat ËUe s gevangene No en dan gebenrde het dat Karel de soon van Erik den daglooner een jongeliag die eenige jaren ouder was dan EIze aan hare zijde zat eo met vrol k gekout baar den tgd kortte Karel hielp Jurgea bg de koleobranderü zoodst k g dagelgks Else Mg en met haar iu aanraking kwam Zoo was da tyd voorbij gegaan eo had BIh den lealtgd véu zeventien jaar bereikt De lomu itond op nisuw in vollen bloei Het veredeling jÉaa t dezer vond goedkeuring en er werifflesloten belangstellenden ia den lftndbou fr q E vrouwen tot het by wonen dezer bjjeèDkooist Ijl te noodigen De zangvae eniging EuphoniB te Lekkerkerk gaf Do rdagavond bn re eerste uitvoeiing iu dfzeu winter Het programma dat z ten gehoore bracht beantwoordde volkomen aan de Tsrwncbt usfi terw l bet aan belangstelling ook Ipiet outbrak De onvermoeide directeur de haer J H Drees heeft zich met yne raira 70 ïeden wedïsr uitmautend van zyue taak gekweten en een woord van dank voor de eendrachtige jj menwerking mag niet worden ootboit deq Mea schr fi uit Beeawp afd Slaipwyk Uit bet ter visie liggeud nieuw ontwerp van keur en politie verordening voor deu polder de Broekvejdeu en Yettenbroek blgkt dat dit ontwerp bestaat uit 23 artikelen waarbg o m bepaald is dat er drie scbouwen zullen gedreven worden nl de diep water en kroonschouw re pectieveiyk in de maanden April Juni en September Voorts komen in deze kenr een lö tal verbodsbepalingen voor met de daaraan verboudeu opgaven vaa boeten by overtreding der zulke ilet slotartikel bepaalt dat alle vroegere bepalingen of keuren by de invoering van deze keur en poIitie Verordeuing zyn vervalleti De ia werking treding deeer keur is bepaald op 1 Januari 1895 In de gisteren gehouden raadsvergadering te MoerkappÜe is tot wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand benoemd de heer Jacob van der Spek Az ter vervauging van wyieu den beer G Kant terw l de heer Jan van der Spek Az benoemd is tot lid van het burgerlyk armbestuur dier gemeente Tot hoofd der 3e openbare school te Lekkerl erk is beooemd de heer H J Okker Ie ond erwyzer te Bolnea gem Ridderkerk By Kon besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen invoerr en ace te Woerden c a J F MirandoUe ontvanger derzetfde middelen te Osch c a Zooals bekend is hebben Gedeputeerde Staten van Friesland de begrooting der gemeente Opeterland van 1894 nog niet oedgekeurd Torh bebben B en W nu beslotfo om het timmer en veriwerk aan de gemeentegebouwen voyr 1895 publiek aan te besteden WOB een achooae Juni avond Het werk van den dag fvaa geeiodigd Jurgen rookte zgn pgpje terwijl bij op do baak vóór de deur lat en met moeite eene courant doorlaa die hij in het dorp geleend bad en minstens drie maanden oud was Onder den grooten boom vinden wij Etze en Karel in druk gesprek over den aanstaanden Zondag als wanneer er gedanst zal worden Elze hield vol dat zij Karel geen enkele dans zou geven ffNu Elze ik zeg u dat ata gg mg niet belouft met mg rond te spriDgeo dan vKuat gg het met de andere meisjes doen viel Elze hem lachende in de rede Ofschoon ia bet bosoh opi evoed en geheel onbekend met het stadsteven wist de dochter van den kolenbrander maar al te wel dat zij bet mooiste meisje van het dorp was Dat weet ik wel verklaarde Karel dat wilde ik ook niet zoggen maar dat ik iets nieuwa wist dat ik voornemens was u te vertellen Nu zult gg het niet weten hoor Elze had de zwakheid nieuwsgierig te zgn en wie is dit niet P Om te weten te komen at Ka l wist beloofde zg drie dansen met hem te doen en aan Bengt Olsson die voor een zeer knuppen jongen gehouden werd geen enkelen te geven Toea deze zaak in orde was zeide Elze ongeduldig ffNu Karel voor den dag met uw nieuws vNb dan OUe van Oroote Sveu ia thuis gekomen uU Olie thuis I riep Elze uit gO dat is heerlijk I Haakt u dat zoo bigde P vroeg Karel en zag soo zuur dtt ut klein kind bang voor hem lou Cl O AI B O K Onse correspondent te Batavia seiut onder tfagteekening van beden In Mataram ia eene uieuwe benting gebouwd r de op Lombok blyvende troepen Het hoold ran Praja Goeroe Bangkol is ff weg naar Ampenan met Datoe Pangerao m n van Ktoet fin de Aftnteekéningen betreffende Lombok i viodt men als een der voornaamste hoofden der Sasaka genoemd Mami Bangkol van Praja vermoedelyk dezelfde die in bet telegram Goeroe Bangkol genoemd wordt Ktoet was gelijk men weet des radja s ondiitB wettige zoon die volgens een vroeger b bt by J de bestorming van Mataram geulen veld i Vao ded gouverneur generaal van Ned Indië is onder dagteekeoing ran 7 December by bet departemedt van koloniea ontvangen het navolgende telegram betreffende den gang van Hken op het eiland Lombok Vooruoamste Sasaksche hoofden door genetftal Vetter opgeroepen sommigen waaronder Goeroe Bangkol reeds gekomen de andereu in aantocht Diitoe Pangeran zoon van Anak Agoeng K toet die Goeroe Bangkol vergezelde gaat 9 dezer nnar Batavia Kergisteren bezocht colonne Bangkol Allesrustig i Iu Men meldt uit Amsterdam Naar wy veruemeo is dr Kero directeur der Koomkiyke fabriek van waskaarsen met naar het buitenland vertrokken om de zaak der werkstaking met zyn principalen te bespreken maar btyft by bier op zjjn posL Onwaar ia wat gisteren iu de vergadenug vau werkstakers in de Rozenstraat is medegedeeld dat de fabriek in 1893 eene winst bad gemaakt waaruit 32 pet dividend aan de aandeelhouders is uitgekeerd Dit dividend bedroeg slechts 4 pet Nader meldt men De directenr heeft gisterenmorgen een onderboud gehad met de werkstakers en zyn beslait van eergisteren gehandhaafd zoodst bjj ook nu nog niet bereid ia tot loonsverbooging Hy heelt de overtuiging dat de meerderheid der werkstakers wel weder aan het werk zal willeu gaan zoo slechts enkelen daarmee durfdeo beginnen Daarom is de directeur bezig eenige nieuwe werklieden aan te werven omdat daardoor dan weder de fabriek in gang gezet kao worden de vrouweo die slechts gedwongen staakten opnieuw aan den slag ktlnuen komen eu de anderen dan vnor het meerendoel weldra wel uilen volgen H t i echtrr zoogoed als geworden zgn Ja zeker Olie is in geen zea jaar thuis geweest Ik bun Dieuwsgieng hem te zien Hg heuft altijd van mg gehouden toen ik nog heel klem was gsf hij mg Zij wees op de kooi Maar beste Elze nu dankt bij met meer aan u Hij is een nrngnbeer geworden eu heet au magister Olof Svensaon Na wat sou dat Toen hg bet laatst hier was met zijne witie pet op was hg aludent maar dit belette niet dat hg mg kwam opzoeken O ik weet zeker dat Olie komt i Dtar hebt gij gelgk ia Elze lieve Elze I riep eene vroolyke stem achter bem Elze sprong op en zie daar aload vóór haar een net gekleed heer met donkere lokken en dito knevel en ttralende oogen Hij stak Elze zijne beide handen toe en zeide op hartelgkeu toon Goeden dag Elze Wat zgt gij groot en schoongeworden Daarop sobuddo hg zoowel Jurgen als Karel de hand Het was sau Olle a gedrag niet te zien dat hg nog trotsch was Deo volgenden dag was bg ook op de danapartij en danste met di meisje maar het meest met Elze die schooner en vroolgker waa dan ooit De arme Karei xag er droevig uit maar zweeg Hij wtlde Elze s vreugde niet verstoren Het was met hem als met den vogel vaa Elze voor Kareis smart kocht Elze hare vreugde De zomer ging en OUe bleef te huls ofsohoon hg voorosmsoi geweest woa sleohts eeoiga weken zeker dat zy die hunne kamer tden onware m di deolingen omtrent de zaken der fabriek hebben gedaan door den directeur niet meer teruggonomen zuHen worden De rechtbank te a dage heeft gister vrggeiproken den socialist die tereobtstond wegens beleediging van den hoofdagent van politie Biegel van wien hy ter terechtzitting van het kantongerecht zeide dat by een meineedige wat Woensdag is voor de eerste kamer der rechtbank te Amsterdam gepUit over de vraag of de rechterlijke mncbt bevoogd is kennis te nemen van de vordering Tan een i uitwonende f nm teruggaTH van het bedrag waarvoor hy in de inkomstenbelasting aldaar was aaugenlageo Voor de gemeente pleitte mr J Koppejue van de Coppeilo voor den uitwonende mr G Vissering Het O M zal 18 Dec conclusie nemen Gisterenavond viel te Scheveningen een ernstig ongeluk voor De 22 jarige voermauszooos T wonende in de Westerstraut aldanr kwam met een diaselwagen met twee paarden bespannen de Gondetatraat iuryden toen daar ter plaatje een wiel vau het voertuig liep De voerman sprong tussoben de paarden om die tot staan te brengen hetgeen bem aanTftnkeiyk gelnkte De pftarden tieebts tydelyk tot staan gebracht sloegen bvenwel op bol de strengen brakeo en de v errnau geraakte met zyn boofd tnsscheu den wagen en een lantaarnpaal beklemd met bet treurige gevolg dat hem de hersenpan verbrijzeld werd De mas was terstond dood Omtrent de verbooging van het loon der bakkersgezelleo te Amsterdam lezen wy iu de UakkersCouraut Hoeveel de gestelde eischeu der gezellen te zaam bedragen blykt uit het onderstaande Ëen bakkery luet 2 koechta en 1 halfwas die in de week 14 uur eu Zaterdags 24 uurwerkten werd betaald vóór de staking metf 13 12 en 8 dus met f 33 te zaam Na de st aking krygen ze nu respectieveiyk f 15 50 f 14 50 en f 10 dus f 40 Ze werkten 94 uur en mogeu maar 78 werken dus werken ze 16 uur te veel die met 30 cent per uur betaald worden t kry endu ieder f 4 80 meer dus f 20 30 f 19 30 f 14 80 hetgeen te z tam dus f 54 40 bedraagt zoodat zy 65 pCt hooger loon oot vangeu bg zgoe ouders te vertoeven Spoedig b i6erkte men dat bet Elze waa die hem in het dorp hield want des avonds wandelde hg naar de woning vao den kolenbrander en bracht daar de avonden in gezelsohap van Elzo door Op zekeren keer had Jurgen tot bem gezegd Maak het boofd van mgn arm kind niet op hol Zg past niet voor een heer Zg zat eene flinke predikanlavrouw worden zeide Olie laobende eti hg kwam den volgenden dag weder Ingrid zeide niets Zg dackt tfWil Olie haar tot vrouw bebben in Ooda naam dan Op een avond toen Olie van Etze kwam zat Oroote Sven voor de deur oene pijp te rooken ff Waar zgt gg nu geweest zoonP Sven noemde jtija zoon sedert hij een geleerd magister geworden was niet anders dan zoon en aooit bg zgn naam Ik bon bg Elze de dochter van Jurgen deu kolenbrander geweest antwoordde OUe en ging bg zgu vader zitten IV kan niet egrgpea wat mgn zooa met haar uitstaande heeft Ik houd niets van zulk een omgang hernam Sren terwijl hg zijn pijp uitklopte Hg had respect voor zgn zoon naardien deze esn geleerd man was en hem zooveel geld gekost had ffVader zal hoop ik daar niets op tegen bebben wanneer ik u zeg dat ik veel van Elze houd en hoop dat zg eenmaal mgue vrouw zal wordeo antwoordde OUe iToritt vtrvoifd