Goudsche Courant, maandag 10 december 1894

No 6530 Dinsdag 11 December 1894 33ste Jaargang FAILLIET rilLLIET FAILLIET WESTHAVEN B 198 GOUDA Door den CURATOR in het Faillissement van GEBR LEXERBüiMS isoplast der Crediteuren besloten alle voorradige GOEDEREiN afkomstig uit bovengenoemd Faillissement binnen 10 dagen geheel te verzilveren reden waarom deKOLOSSALE PARTIJ GOEDERE è TOUT PRIX verkocht zullen wordend De verkoop heeft plaats van 4 tot 14 December Ferkoopuren van s morgens 9 tot 1 en van tot 1 uur De Goederen bestaan hoofdzakelijk uit Dames Huisjaponnen Rokken Zakdoeken Parapluies IIIIII II lifiiiii fifii tiiiiii WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BLOUSES TRICOT TAILLES ENZ ENZ ENZ fiOlBSm COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend iiaai piatttsruiuitê Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd I SSSLx Patent H Stollen Itfjif ta da Uttt lanjMu twa Jioht Wal BhramalUk ImL LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieunendijk 241 Eersie huis v d Dam AMiSTERnAIH OiniEECOED UITZETTEN roor de Hl a 1 e X 230 a xi d STEENKOLEN Nog 3 dagen in Lossing de Lading waarait w j tot 70 Cenl per HX conust zonder Icortini rrg in huis aflereren Echte Belgische Antliracit ITootjes Oe minst aanBla ude brandstof voor Vnlkachels ƒ 1 40 per H L Kantoor TÜEFMAKKT H 101 Gouda 10 Dec 1894 Visitekaarten ONIEmOUWSAAmN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boelceu ConrantDrukkerü Tan A BRINKMAN ZN Wed M Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe puapluien en reparatie Uitslaan ran ROKKEN EW LUIERS onda Saelperadruk ran A BaiKKiiiN fc Zooic SltU ictirl miitrllt luOgticb In iliiii Pnt Uiet Ir glalti Fitrtiüini Warnung Ver gi 03ss Erfolg dan urnen PatentH Stollen trrungen htt Aniut zu rwtohlêde m werthlosen Nachdhmungen itgabên Uën kaufe dahor unure stets MOharfen H Stollen nur ïon um cfinot odêf In êofohtn iiieniiajKUangan la denm antêr PUkut wi $ nebmiUhmdJ tuigahSngt lit IZ ti eialigten and Zeugnisee gnth und fruwt SCOTCH WHISKIES Traafgt Uwen handelaar in Wgn of in Gedistilleerd de JOHi DEWAR SOMS Scotch Whiskies zijnde de meest gewilde Uitslaitende Lereranciers van het Ëngelsche Hof 27 hoogste bekroningen Hoofdagenten voor Nederlan i Sed KoUmUn en België LVC WOL TMB8 fi Co Amsterdam Achtergracht 16 Cognac fio Bols f X40 de Liter De OOaiTAO VIS BOIS ren de Sodété AnonTma I wordt el 7erd in renecelae bamuida fleMohan ven o Itlwr Inhoud voonlea van het etteat T n Dr P T yjLN HAMKL H008 Proeffloioh 4 f 1 30 ülleliataiid Teekr gbur kfj P H J V WANKÜM J MËLKëRT Oosthaven S OCIËTEIT 1 et HANDSIQAAR LOUIS BISSCHOP Dékle Buort Maandagê Woensdagg en Vrijdags TE CONSIJLTEEEEN roor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN enz ran 10 tot 3 uur Markt 184 Gouda firma Wed B U Gtmda Pulp Pulp Pulp Pima J WELTEE WIJDSTRAAT A 42 MagazUn van CORSETTE NOG VOORHANDEN Arnhem sche Pulp i f 2 per 1000 Kilo EN iVoord Brabantsche Pulp 1 50 per 1000 Kilo Directe aflerering Orders vorden aangenomen bg den lAgent W DBN HERTOG iflo k ttoiD pijnsDTan alInlii uidr Ier Wat i l t l falHllnaBt ir ad nt gim W t M Ia In Mn bn i eiiii i Toaua ii i n p n hoodaar Fl M oat 76 owt 1 d imik Toorkttdm la de lueito Ajwtlulnn i ba f Ad BJohter t Oo ta Bottndmi Te Gouda bü A WOLFP Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ll a vrNKEL 0 fraaoaat WJMNKI Uk Sr KPMVi KVI KJJ r Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAlteGunda Wegens opheffing der Zaak tl VANAF MAANDAG FINALE UITVERKOOP van MAN VWA CTUBEN REGEN en WINTERMANTELS Kapok en Veeren Bedden Wollen en GestikteDekens worden rerre beneden fabrieksprgzen UITVERKOCHT bg I S KËISER Korte Tiendeweg D 88 Café Ceniraai VEERSTAL Opnieuw Outvang en DOHTMTODER BIEU 10 Cent per Glas Nieuwe Dames Bediening j V BINNENLAND GOUDA 10 December 1894 Naar Wfl Ternemen ia de vereenigiog Floraliac waarop w eenigen tgd geleden de aandacht vestigden tot stand gekomen doordien er 72 leden f 1 contributie en 22 donatenra die minstens f 2 50 bydragen aaa de uitnoodiging der voorloopige bestuurders hebben gehoor gegeven Dit aanvankelyk succes verheugt ons schoon het ons voorkomt dat er meer personen in onze gemeente geTonden worden die voor zulk een nuttig do l een kleinigheid per jaar overhebben Het kan zijn dat enkele roudgezonden circulaires in het oQgereede z n geraakt of dat de zaak enkelen nog niet duidelijk was W hopen dat ala eenmaal de Vereenigiog aan het werk is nog vele siadgenooten bereid zullen worden bevobden als lid toe te treden Eerlang zal het eerste leeken van leven gegeven worden By aauplakbiljetten zullen belangstellenden oit de arbeidende klasse worden uitgenoodigd zich van inschr vingsbiljetten te voorzien waarop planten kunnen worden aangevraagd Zonals men weet moeten die ten haize der inachrgvers worden gekweekt en blgven hun eigendom Later wordt van de gekweekte planten eene tentoonstelling gehouden met uitloving van prgzun Xweti seiiën worden verkrggbaar gesteld S rie I die 12 cents kost bevat Fuchsia Sch nee witte hen Zonaal Madame Thibent Begonia Wwltoniensifl Serie II die 20 cents kost bestaat uit Fuchsia Daniel Lambert Zonaal Mac Mabon Zonaal Koningin Olga t Wortemberg Begonia semperfloreoB alba Meandroot Üierby valt nog op te merken dat tuinlieden niet mogen inscbrijven Voor hen is natuurlijk deze Vereenigiog niet bestemd De datum voor het afbalen dur planten zal nader worden bekend gemsak Wy weoHchen de jonge Vereeniging veel succes op haar poging om ieta by te dragen tot veraangenaming van het leven der werklieden Zy verdient den steun van alle weidenkenden en niets zal den oprichters aangenamer zyn dan dat vele belangstellenden aïanczich bg hen aansluiten Wie daartoe lust gevoelt heeft zich slechts op te geven bg een der leden van het Bestuur dat bestaat uit de volgende heereo Dr B IJssel de Schepper M Sprogt A Steensma D C W van der Laar en J B van Catz FEVl L LETOM Se dood van den Gevangene Dooa MARIA SOPHIA SCHWARTZ ffZou Groote Sven de dochter van een kolenbrander tot zijne Bchoondoohter nemen P Nee eo die zaak moet g uit het hoofd stellen zoon I Gij moet booger op Zy ia geene vrouw voor een heer als mijn zoon is Wat zij niet is kan z j worden het is luBSohen my en Elze bepaald dat zy myne vrouw zal worden My dunkt dat de zoon van Groote Sren rijk geneen t om te kunnen trouwen wie hy wil ea wanneer het noodig ia dan kan vader zyne aanstaande sohoondoohter eene opvoeding geven waardoor zij wel voor zijn zoon past Ér zijn niet veel vaders die r k genoeg zija om dkt te kannen doen OUe had zyn vader aan zijne zwakke zjjdo aangetast door hem te doen gavoelea dat hij door zijngeld doen konde waartoe niemand iu het ganiohekerspel in staat wat Na in vollen ernst met zyn vader gesproken te hebben bracht OUe het zoo ver dat zyn vader er in toestemde ELze tot Bohoondoohter te nemen en dat GrooteSven zelf er met Jurgen over zon gaan spreken Sven stelde den kolenbrander voor Ëlze naar de stad te zenden en haar op eene Bobool te doen waar zij alles leeren konde wat de vrouw van miglater Svensson weten mowt Zondagavond had er vanwege de Afdeetmg Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werk liedenVer bond op de boven ïaal van het Kotfiebois de Harmoniec een kioderfeest plaats waarvoor door elk kind per week een cent geofferd was een bouderdtul kinderen witreu aanwezig benevens een van de ouders aIs geleiders Bg den aanvang van het feest sprak de voorzitter de heer B Holaderver eenige woorden tot de kinderen en hr icbt hulde aan de mede bestuurders en het vrouwm comité roor hun goede Leiding en iuipanning daarvoor betoond waarna met begeleiding van pianomuziek een welkomsthod nerd gezongen uit 5 coupletten bestaande waarvsn het late couplet was Welkom welkom lieve kinderen Welkom in dit feestlok ial Waar uw oudere u omringen Ën daarbg een vrienden schaar Vriendenochaar Yrieodentichaar Die door eendracht zgn verbonden Ën daardoor terecht verstonden Dat men één van zin en geest Vieren kan Sint Niklaasfeest Langs de wand hingen de geschenken die door loting aan elk als deel zoude worden nitgereikt Da heer J v d Steen Ti rgenoegde de kleinen met beweegbare figuren wat de lichlu t opwekte waarvoor hem een woord Tan dank toekomt Zg werden onthaald op k ren te broodjes Sint Nicolaasgebak cacao en verdere lekkernüeu De Heeren van Houten en Zoon te Wepsp hadden voor dat doel een Toldoende hoeveelheid vau hun fabriekaat toegezonden ook de Directeur van de Nederlandacbe biscuitfabriek zond ook een kistje van het fijnste go d waarvoor beide heeren een woord van lof toekomt Nog een woord vun dank aan eenige kindervrienden hier ter stede die door een flink bedrag aan geld het feest nog beter deden slagen Na afloop van de tombola keerde de jjlgdo kinderen met hun geschenk en tevens een groote speculaaa en een cinaaaappel buiswaarts Nog een woord raii dank aan den beer Woudenberg en echtgenooto die voor dat do l de zaal boneTens vuur eo licht geheel kosteloos beschikbaar badden gesteld Zaterdagavond il werd in het café iVredeBestc de eerste vergadering gehoudeo van de ia November jl opgerichte timmerliedenvak vereenigiug Recht en Plicht D ze vereeniüieg welke ongeveer 50 leden Jurgen de kolenbrander iraf iialuurlijk tyae toestemming toen hy hoorde dat ËIze reeds baar hart aan Olie gescbonken bad Tegen den herfst zou ËIze de ouderlijke woning verlaten Des avonds vóót haar vertrek Èeide Karel toen hy naar buit zoude gaan Vaarwel lieve beste ËIze zooals ik u lief beb zal niemand u lief hebben en dua wanneer hdt u daar gindi in de tad niet goed mocht gaan tierinner u dan dat bier een hart gevonden wordt dat trouw voor u klopt ËIze kwam op do kostschool vao mevrouw X in de stad U Zij moest leeren aohryveo borduren teekenefl en eene menigte andere dingen waarvan zij niet het minste begrip gcbad had Des avonds kwam OUw uaar lio2uöken ucir iaa c haar hoezeer hy haar beminde en hoe verheugd by zoude zyö wanneer zy eene beschaatde vrouw werd maar met die zoogenaamde beschaving ging het niot flterk vooruit EIze maakte zeer onbeduidende vorderingen en deze werden zeer duur gekocht want de vreugde was geweken van bet kind de wouds dat nu van den avond tot den morgen ia eene fraaie kamer zat opgesloten die Olie op alle mogelyke wyze had laten opsieren Hare waagen verbleekten en hare oogen hadden baar glans verloren Haar glimlaoh was droevig en haar geluk waa weg Zij verlangde uit de kooi te ontsnappen ËIze wenschte terag te keeren naar bot boBcb naar de hut haan vadmi vj makte naar da vry t lt stelt zich ten doel eendracht en verbroedering aan te kweekeu door onderling wettige en gepaste middelen aan te wenden wat tot bloei van het vak zelvp en het welzijn der beoefenaars darirvan bevorderlgk kao zijn Om dit doeUte bereiken zullen zy vergaderingt n houden waar in aller belangen besproken zulleo worden terwgl bot indieuen van adrebsen voor zooverre deze betrekking op het vak of t ersonen bobben kunnen ingewacht en be andeld worden Zi hopen langs deze weg rerbetering iohun toestand te brengen en deze niet doorgeweld maar door onderhandelingen met H H patroons werkgevers en HÜen die met hun takin betrekkiog ötaan Daarom roepen zg densteun van genoemde H H in en vertrouwen dat mocht bun raad en daad in deze nooiUgtgu dat dan da timmerli den vereeniging U cbt on Plictitc op hunne welwillendbeidmoge rekenen Zate dagavond gat de Korporaals toon jel vereenigiog xTalmac eene uitvoering voor tedea en genoodigden op het bovenlokaal van het café t sSchaakbordc vau den heer Dam Opgevoerd werden Twee vreemdelingen in de stitdc en De mislukte ertenittc twee kluchtspelen die uitstekend tot hun recht kwamen Mag van diletanten die de kunst slechta als eene verre bgzaak moeten beaehonwen al I geen al te groote verwachting gekoesterd worden t mag gezegd worden dat allen zonder onderscheid naar hunne beste krachten tot het welslagen medewerkten en zelfs enkelen vooral in het tv eede stuit je het karakter c van hunnen rol bij uitstek goed wisten weer te geven terwgl allen er goed den slag van hadden met de beperkte ruimte van het kleine tooaeel te woekeren Ëenige laimige voordrachten bezorgden de executanten een onverdeelden bgval waarna een zeer gezellig bal waarvan wg nog enkelen nummers bgwoonden dezen feestavond besloot De vele genoodigden waaronder ook ettelijke onderofficieren met bun dames zullen zeer zeker wel instemmen met den wensch dat TalmB in bloei moge toenemen De aanbesteding Tan het amoveeren eener bestaaude woning en het er achter bon wen eener nieuwe bouwmanswoning met schunr en 5 roeden hooiberg aan den IJsaeldgk onder de gemeente Haastrecht voor bet hurgerlgk armbestuur van Hoaeodaal gemeente Haastrecht is ala volgt Ingeschreven werd door G Siifl Woerden voor f 4833 beul maar Eij zwueg en streed om OUü met to bedroeven Nu en dan was het alsof ook by haar vreemd geworden was want zijne neigingen waren met de haren in stryd en het kwam ËIze menigmaal voor dat zij hem mot begreep Eindelijk had hut lijden der ziel hot lichaam aangetast Ëlie moest het bed houden Eene aluipkoorti en eeue bedenketylce borstkwaal badden nn eeu rerbly f in de itad van drie maanden de Kezondbeid van het sterke meiijo geknakt OUe was wanhopig Ue bokwaamstu geneesbeeren der stad werden geraadpleegd maar zij vermochten niets Eiadelyk zeide één van hen ffKr blyft slechts ééue poging over en deze bestaat daarin dat men haar ijaar haar huis en da haren terugzendt Dit geschiedde Meer dood dan levend keerde Elzc ar ar het gerinKS ouder ijke j s teru maar toen zij de lage woning door het hoogo pijiibosch omgeven ontdekte schrotde zij van blydschap en lioh tot OUe wondende reikt zy bera hare hand met do woorden f Dank Ollel gij hebt mij de vrijheid teruggegeven Had ik langer daar ginds m de kooi moeten leven dan zou bet mij als myn vogel gegaan lijn bet einde van de gevangene sou ds dood geweest zy ËIze koerde nu tot het leven en de gezondheid terug De bleeke wangen begonnen op nieuw te bloeien de oogen te aohitteren de lippen te lachen maar wanneer OUe over zijne liefde en hunne toekomst sprak daa schudde Elze bet hoofd en zeide yHet is met my aU met den vogel in hat woud J Alblai WaddingBveel roor 1 3965 w Bokhoreo Gouda 3910 J V Dk 3885 J E T Dooien Büldinff Gouda 3870 w dl Kramer L E Weide 38 M c Smiemau Jaarsveld 3844 J Elet eld 3835 J Kasber eD Gouderak 3790 0 r d Kui pn T HemHrt Moordr 3737 J W do Jonit Vii t 3674 J Vermeer Goe Jaa Verwel e 3649 p de Jong Berg Auihucbt 3590 u r Vliet Nieuwerkerk 3555 55 J Baas Stiilwiik 3543 D Ameaz Gouda 3484 ï Hooft Heasl recht 3434 J vau Dam HaHsirpcbt 3419 G V d Knr st Capclle 3333 H de Hoog Waarder 3290 J Jaeseü Haastreebt 3259 Thaos wordt gemel at Van Tiiinenburg andermaal een poging tot zelfmoord heeft beproefd welke ditmaal slaagde Nader vernemen wg dat Tuinenbnrg üa de mislukte pogiDg tot zelfmoord te Monaco een maand geleden by zgu arrestatie aan het station alduir loste hy zooals men weet een pistool in den mond in het hospitaal te Monte Carlo werd verpleegd Sedert korten tgd was hy bgna geheel genezen en zou de QitleTering gevraagd door de Nederlandsche regeeriog spoedig plaats hebben Uit dien hoofde had men den ongelukkige reeds naar Nizza vervoerd waar hg in de caserne des carabiniersc enkele dagen verbleef Vrgdagecbteod vond men zgn Igk hangende aan het venster der cel li O M B O K De corrosponient der N H Ct te Batavia seint onder dagteekening van Zaterdag 8 Dec De troepen op Lombok keereo deze maand terug ieneraal Vetier stelde voor twee bataljons twee battergen en een sectie lappeurs op Lombok te doen blg en Alles is nu rustig Het volk verzoent zich en is boos op den radja en zgne raadgevers Bedankt voor bet beroep te Schoonhoven door ds P Ë A SiUevia Smit te Monster In de gebonden raadsvergadering te Krimpen a d IJsel deelde do burgomeester de beer W van Waning mede dat bg tegen Januari ijn eervo oiit lag hei lt aim evrHaird lie ik pas alteen daarvoor Jk zou sterven van verlangen naar de vryheid en het eenvoudige leven dat mij liüf geword n is en gy Olie kij zoudt spoedig bevinden dat ËUe i eenvoudige neigingen en gewoonten niet voor u pasten en zij zou u tot Iaat worden Neen i elyk mout zioh met gelijk paren Tegen den herfst vertrok Olie weder naar dr stad ËIze was diep bedroefd by zyn vertrek maar zij wilde hem niet volgen Onder Elze s afwezigheid had Karel roor de kleine vogelherberg org Kudragen eoodat om bet buis de vogels in menigte rondvlogun en door bet deurtje de kooi in ea uitwipten Zij had len daar e ne woning maar eene woning die hen niet vaudevryheid beroofde Een jaar verliep ËIze bad den bloi der gezond heid up de wangen en de echo van het woud weergalmde hare zangen Zy had hare vroegere gewoonten en werkzaamheden hervat Zy waa tevreden en gelukkig Karel hielp oog sitijd den kotenbrander in zyn werk en des aronda praatte hy met EUe maar gewaagde hij met een enkel woord van zyne liefde dan antwoordde Elze nGy moogt zoo niet met my praten Zoo lang Olla mij zijn woord niet heeft teruggegeven wil ik daarnaar niet luiateien Tegen de lente kwam Olie terug Zyn eerste bezoek waa by ËIze Hy sprak vriendelijk en vrolijk met haar en aoboeD regt verheugd toen hij zag dat zy gezond en tevreden geworden was maar geen woord vao liefde kwam over zgne lippen iSht 9 lgt