Goudsche Courant, dinsdag 11 december 1894

WlDlerdleost 1894 95 aolTIKDAM Directe Spoorwegverbinding met GOIDA Aangevaogeo 1 October TUd van Greenwlcli 12 18 12 61 12 68 1 06 1 18 12 88 1 21 U0TTERD4M9 61 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 7 80 8 48 UEN MAAG GOUDA Hage 6 48 7 20 7 48 8 30 9 28 9 4610 1211 3812 16 1 38 2 16 8 46 8 43 4 16 4 42 6 17 7 8 01 t t Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 1 K dL d6 59 1 49 7 U Z Ztgir6 08 10 30 1 68 6 7 20 8 M BI Kr 6 14 10 88 8 04 7 S ZO M 6 19 10 41 8 09 6 09 7 81 10 Onuda 6 307 608 18 9 68 10 1810 62 12 0312 462 20 2 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 41 8 8t 10 10 B T ï E O H T G O U D A Utricbt 6 33 7 60 9 9 6811 34 12 02 12 60 8 10 3 20 8 52 4 48 6 80 6 88 8 09 8 60 8 5910 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 26 8 42 4 16 6 47 9 119 1410 61 Uudewater 7 07 8 19 10 24 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 32 9 34 10 87 12 08 1 22 8 50 4 87 6 20 7 08 1 41 9 88 lliOTAHSTEBDAHOOUDA Anitardali Wp 6 60 8 15 9 55 11 86 11 88 8 56 4 16 4 86 7 10 1 M Sosda 7 10 9 04 10 44 1144 11 48 8 80 6 10 6 88 iM l 6 20 H n 8 12 9 18 9 99 10 07 11 27 12 4112 61 1 86 1 67 4 26 6 26 6 C O I D A 1 TSJiCH T 8 21 10 06 10 19 10 63 12 41 2 28 2 61 ll 9 2 87 10 20 11 17 2 46 8 0710 61 11 46 1 80 8 08 8 82 o O D U A A USTERDAM 8 II 10 08 10 56 18 11 t 61 as 10 66 18 19 1 S M gemeente verliest in hem een knndig huoman en onpartydig bestuurder die zicb gedarende 45 jaren onrtrdroten wijdde aso de behartiging der hem toetertrouwde belangeo en die bij iin heengaan de voldoening rong smaken veel goeds tot stand te hebbeu gebracht De minister aan bino zaken heeft voor het iaar 1895 benoemd tot secretaris h deu geneesktiudigen raad voor Züid Holland mr F J D C Egter van Wiflaekerke te s Gravenhage Dr W J F Nugen f de nostor der Katholieke Nederlaodsche historieschrijvers is te Westwoud in den ouderdom van 71 jaar overleden Aan De Tyd waarin deze mededeeling voorkomt en die een waardeerend artikel an den overledene wydt oatleenen we de volgende byzonderheden Een merkwaardige fignur verdwynt met hem uit don kring onzer oudere katholieke schryTers en geleerden Want ïoo één dan mocht dr Nugena met zijn vele gaven en groote eigenschappen met eigenaardigheden ook welke op hem den stempel eener krachtige persooniykheid drukten een merkwaardige fignur genoemd worden Voor zyn tgdgenooten ia dr Nuyens steeds geweest wat hy voor de jongeren die na hem komen steeds blyvon zal het sterk sprekend voorbeeld van hetgeen geestdrift en geestkracht werklust en onverdroten inspanning ook onder de meest giinatif e omstandigheden tot stand weten te brengen WiIlem Johannes Franciscua Nuyens werd in 1823 te Avenhorn by Hoorn geboren liy boroemde in latere inren in dagen vau feilen stnjdi aU de Katholieken voor vaderlandloozen of aan ons volkslevpn vreemde immigranten werden gescholden zich gaarne er op af te stammen van een geslacht hetwelk ocbt Nedorlaudech van loor de dagen der Hervorming steeds aan bet voorvaderlijk geloof getrouw was gebleven Hoewel een drokke geneeskundige prakrijft uitoefenende en tegen zware zorgen kampende heelt de heer Nuyens die zich van zyn standpunt niet kon vereenigeo met hetgeen goschicdschryvera over het katholicisme mededeelden toch nog tyd weten te vinden tot het schryven van tal van werken Het eerste groote werk hetwelk van zijn hand verscheen was Het Katholicisme in betrekking tot de beschaving van Europa 2 deelen 1856 een wederlegging van de stelling van den Franschen predikant Rous el omtrent beweerde achieriykheid der katholieke volken Verder zagen van zyn hand het licht tal van kleinere artikelen over gebeurtenissen uit het tijdvak der Hervorming in ous vaderland vooral op de geboortestreek van denachrgver Noord Holland boven het IJ betrekking hebbende of wel over groote historische personen en tydvakken In den Almanak voor Nederlandache Katholieken en de Diet iche Warande in den vorm Tan brochures welke ala afleveringen van de NederlandscheKatboliekeBrochuren Vereeniging door Nuyena zeUen met een vriend opgericht werden uitgegeven toonde hy zich een onvermoeid stryder In J862 verscheen in twee deelen de Ueschiedenifi van de regeering van Pius IX dio by het Roomsche publiek grooten bjival vond Oood 6 86 6 40 7 66 8 09 Oudiw 6 60 8 64 Wotrdm 6 69 7 08 8 12 UlIMkt 8 18 7 28 8 28 8 41 9 Qouda 40 lautordw Wp 7 ir Nuijena hoogaten roem ala katholiek geBchiedschryver behaalde hy met zijn Geschiedenis der Nederlandschen Beroerten in vier deelen woarran de eerste aflevering in 1865 het licht zag Daarna verschpneu yn Geschiedenis des Nederlandachen Volks in 20 deelen 1871 1882 Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden in 1574 1874 Geachiedcnia vau het Nederlandsche Volk van 1815 tot op onze dagen 4dlD 1883 1886 Geschiedenis van de politieke en kerkelijke twisten in de Kepobliek tydena t twaalfjarig bestand c 1887 Terwyl de meeste dezer werken hot licht z gen redigeerde dr Nuyena rre nnir nlijk mpt dr i rhT pmin het Sinda 8 80 7 26 8 40 9 08 Uoordraolit 7 82 8 47 Nieuw6lk ll 7 89 8 64 f 0 p lle f 7 4 9 CI Boucrdam 7 7 65 9 10 9 26 latterdim 8 8 02 7 S6 OtptUa 8 10 8 18 Nimirnkeik 8 19 8 21 f Moordnokt 6 88 8 29 ttoudft 8 82 8 36 00 7 46 JDi Qouda I HO 6 2 09 9 87 10 4 18 11 12 21 It H Z T U l il 8 47 11 01 f H 1 06 Bl Kl 7 47 f K t K 1 11 Z Ie w 7 t8 I St 11 10 H H 1 17 N d L d 8 0 ff H K 1 96 Toorb 8 07 8 08 11 J2 H 1 S2 tydschrift De Wachter Uter vervaogen door Onze Wachter van welke beide h zelf tot de trouwste en yverigste medewerkers behoorde In de laatste jaren waren zyn krachten gebroken zoodat hy allen geestelyken arbeid moest laten varen Koning Willem III benoemde dr Nuyens tot ridder van de Eikenkroou de Paus schonk ham de Gregorïui orde De rechtbank te s IIertogenbosch deed 7 December uitspraak in zake den staat der Nederlanden tegen Krielaart over de uitkeering van het vroon den vyfden penning van de gevaugen vroonviBch onder Woudrichem in welke zaak wy onlangs een overzicht hebben gegeven van de door mr van Zinnicq Bergmann te a Hertogenbosch en mr Visser te Gorinchem gehouden pleidooien Bij het vonnia wordt in overeenstemming met de conclusie van den ofËcier van justitie het recht van den st at op het vroon volgens privilege van 1409 uitdrukkeiyk gehandhaafd De exceptie van verjaring van dat recht werd verworpen en Krieiaart veroordeeld in eene vergoeding van 2 40 en in de kosten der procedure Dezer dagen is gemeld dat de Amsterdamsche kappersbediende met 1 Januari ook al bet werk zouden staken De Tel heeft daaromtrent het volgende vernomen In Juni 94 werd opgericht de Amaterdamïiche kappersen barbiersbedienden vereenigirg Door Hereeuiging Verbetering die thans ruim honderd leden telt Reeds spoedig na de oprichting deed de Vereeniging pogingen tot ht t rerkrygen van Zondagsrust voor vakgenooteu O a ageerc e hij destyds door een ingezonden stuk in De Telegraaf van den 18en Augustus waarin het publiek verzocht werd zijn medewerkiug te verleeneo daar de patroons zelf wel genegen waren deze eisch toe te staan Een twintigtal der voornaamste patroons bad alreeds de Zondagsrust ingevoerd Nu verzochten de bedienden ook aan de patroons om eene geldeiyke bydrage ten einde dit ingezonden artikel als strooibiljet met eene oplage van 20 000 exemplaren tekunneo rerapreiden Dit verzoek werd echter geweigerd Het gevolg was dat de Zondagsrust in het geheel niet algemeen kon worden ingevoerd en het publiek nog maar nteeds op den Zondag bleef komen No vormden eenige kappers en barbiersbediendea geheel buiten de bovengenoemde vereeniging om een comité ten einde de bedienden op te wekken maatregalen te nemen ter verkryging van den gestelden eisch Hierdoor ontstond het gerucht dat de kapperabedienden van plan waren met 1 Jan a a het werk te staken De onwaarschijnlijkheid hiervan werd echter duidelyk gemaakt door de mededeeling dat vele bedienden die 3 a 4 gulden per week met den kost verdienen met nieuwjaar 40 a 50 golden aan fooien ontvangen Op 1 Januari bet werk te staken zou dos geiyk staan liet de eigen glazen in te gooien De bovenvermelde Vereeniging heeft voorit snog in t geheel geen liakingaplanoen Waarschynlyk zal men wel eerstdaags op hare liuiithoudelijke vert aderingen maatregelen bespreken ter verkryging van de gewenachte Zondagsrust Men zal daar dusjnog moeten besluiten of men eene beweging zal beginnen Voor eenigen tyd schreven Gedeputeerde Staten van Gelderland de besturen van de npenbare en gemengde instellingen van weldadigheid aan zich te onthouden van omzetting der aau hun beheer toevertrouwde kapitalen door verkoop van inschryvingen in de Grootboeken der Nederlandsche Schuld en het ter leen verstrekken van hare opbrengst Zy werden daartoe geleid door de meening dnt derj fpiy e omzpttinir riet ligt op den weg 10 66 11 02 11 09 11 18 11 26 7 47 8 86 8 07 8 18 DEN H A 0 10 08 10 11 9 49 9 68 1 27 6 69 7 18 8 89 9 37 11 06 11 18 4 67 11 S 18 6 22 6 31 10 10 10 1611 88 11 43 6 36 i 66 6 41 7 43 3 18 4 47 6 23 5 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 69 10 27 6 06 6 45 6 17 8 07 8 6 10 36 8 60 6 29 6 216 86 8 28 9 1110 68 7 46 4i 5 28 8 4 47 i 4t 10 14 11 18 van genoemde inatellingen en bovendien is te bescbonwen ala in str jd met de stellige bedoeling en bepaling der armenwet Die meening schynt by de instellingen geen wortel te hebben geschoten althans reeds de besturen van twee barer zyn van een besluit van Gedeputeerden by de Koningio Kegentes in beroep gekomen eerst protisoren van Het Bornbof te Zutfen die de verlangde machtiging tot het verkoopen van een iuschryving in het 3 pCt Grootboek en tot belegging der opbrengst in achnldbrieven ten laste der gemeente Zatfen by kooinklyk besluit ver kregen te hebben daarna regenten van het gasthuis te Nymegen op wier aanvrage om vergunning tot dergelyken verkoop ten einde een hypotheek te kunnen vestigen op vaste goederen de koninklyke hesliaaing nog moet vallen Van het zoogenaamde Doodendal in Californië werd dezer dagen in een Duitsch blad de volgende bescbryving gegeven Het dal in Inyo County isomatreeks 8 mylen breed en 35 mylen lang Het ligt ongeveer 200 voet beoeden den waterspiegel van den Stilten Oceaan waarvan het 200 mylen verwyderd is Tuaschen het Doodendal en de zee verbefft n zich geweldige bergen Ten westen van het dal verryst het Teleskoopgebergte tot een hoogte van 11 000 voet terwyi het ooaten door het weinig minder hooge Funeral gebergte begrensd ia Niets dan eene dorre onvruchtbare wildernis 1 Er is gesn boom of geen struik te zien en slechts een lage cactussonrt vindt men hier en daar Geen neerslag valt in deze ontzettende verlatenheid onafgebroken zendt de zon hare verzengende stralen neder Heete winden dryven wolken van stoifzand over de woestyo Frisch water is uergena te vinden en eeae slijkachtige vloeistof wordt in de zout en lavabeddingen vau bet Doodendal aangetroffen Zij is echter doodeiyk vergif In 1850 passeerde een wagenkftravaan met dertig landverhuizers die naar Galifornië wilden het Fuceralgebergte en bereikte hierop het Doodendal Slechts twee der ongelukkigen overleefden de reis de overigen kwamen van hitte en dorst om Doch dit zijn niet de eenige gevaren van hot verschrikkeiyke dal In deze woeatyn van zout en zand die aan alle kanten Ingealoten is door reusachtige rotsen en majeatueuae bergen loopt de reiziger by eiken voetstap gevaar in het stuifzand weg te zinken in eene verraderiyke diepte te vallen of op eene bedriegeiyke aardkorst door te zakken Daarbij komt het bedrog der luchtspiegelingen De reiziger meent eene groene vlakte en blinkende waterbronnen te zien In bet vooruitzicht op een verkwikkenden dronk verhaast hy zyne schreden om bet verschynsel in bet niet te zien opgaan Als dan de nacht aanbreekt komen tallooze hagediapen uit hunne schuilhoeken ratelalagen kruipen over den grond tarantella s en schorpioenen van ongewone grootte gaan op prooi uit Geen vogel bouwt in deze woeatljn zyne broeiplaata en van de weinige gevederden die zich in de omgeving ophouden waagt in het dal slecbÈa hier en daar de raaf een uitatapje Daarentegen huisvest dit ryk van ontzetting eenige andere lieve bewoners zooals de kangoeroerat de kacgoeroemuis de schorpioenmuis de sprinkhaanmuia en de zakmuis alsmede eene vliegenaoort die in de maanden Maart en April in zoo ontzagUjke zwermen in deze woeatyn verschijnt dat ieder die er zich in waagde het slachtoffer van deze insecten zon worden De hitte is verder in de volgende maanden zoo groot dat zelfs deze vliegec er door omkomen Soms gaan balf verhongerde vossen het Doodendal wel eens opzoeken om het vleoich van mfloschelyke of dierlyke lyken dat in de ondragelyke zonnehitte roostert te halen 5 24 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 02 8 09 2 16 6 68 6 08 8 10 8 17 8 28 2 50 6 42 2 80 4 10 12 20 1 44 G O n D i 11 60 12 08 12 40 4 HAAG 2 48 3 10 DEN Verrassende dingen vertelt men van de uitwerking der in het Doodendal heersohende hitte Ledige watervaten verliezen hun hoepels hiiinen een nnr het gewaB chen uiteind van een beddelaken droogt terwyl men het andere nog wascht Stoelen in die streek gebracht vielen terstond in stukken Eenmensch kan io het Doodendal geen uur zonder water leven Dorst en hitte maken hem krankzinnig en leiden tot een pynlyken dood Talryk zyn de sterfgevallen van dien aard Iemand die yzererta zooht stootte indertyd in het Doodendal op een byna uitgedroogd meer De daarin nog aanwezige vloeistof verhoogde nog slechts zyn dorst Zyn geeit werd beneveld hy groef met de vingers 200 gretig naar water dat bet vleescb van de beenderen losliet Toen men hem vond waa het leven reeds geweken Een Franschman trachtte in 1880 met vier gezellen dwars door het Doodendall Arizona te bereiken In het dal raakte hun walier op zoodat zy dit wanhoop hun dieren slachten om het bloed te drinken Drie dor ongelukkigen stierven in de woeatyn de Franschman werd na eenigen tyd krankzinnig en schoot zich dood Er zyn omstandigheden die er op wyzen dat het Doodendal eens een meer waa welka water afkomstig was van heete bronnen dus van vulkanischen oorsprong en sterk met verschillende natro nop lossingen gevoed was Uit deze oplossingen zyn de berax en zontbeddingeo ia die wildernis te verklaren Maar evenals het doodendal sedert bet opdrogen van het meer altyd geweest is zoo zat het tengevolge van z n ligging en andere omstandigheden ook in de toekomst dezelfde woesteny blyven zelfs wanneer in het groote en ryke land aan den Stillen Oceaan geen plek meer over ia die niet voor de beschaving is geopend Eenige dagen geleden werd een diefstal met moordaanslag gepleegd in het Palaia RoyaU te Parys Het misdryf werd ontdekt voor het tot atgeheele uitvoering was gekomen Da daders waren twee Jongelieden broeders Oit eene welgestelde kleine hnrgerfamilie Eeüe eerste huiszoeking had niets bijzonders aan dèn dag gebracht eene tweede dooranoffeliug heeft geleid tot de ontdekking van allerlei inbfekingsmateriaal maar tevens tot het vinden V n verschillende voorwerpen en chemische stoffen blykbaar tot de vervaardiging van bommen bestemd Eene belangryke verzameling van anarchistische geschriften door de broeders voorzien van tal van aanteekeningen met scherpe uitvallen tegen de bestaaude maatsebappy leverde het nadere bewya dat men hier te doen hbd met een paar propagandisten door de daad Nader meldt men dat by de daders een tyst gevonden ia van propagandisten door de daad Inherhtenianemingen zyn zeer waariebynlyk Eenigen tyd geleden kreeg de Duitsche keizerin een brief van een üerlynsch meisje van tien jaar Het kind beklaagde zich erg dat Hansel und Gretel de opera van Humperdinck die te Berlyn zooveel byval vindt juiac altyd gespeeld werd wanneer zy naar bed moest Zou da keizerin niet kunnen maken dat Hansel und Gretelc één keertje t middags wtii d geapeeld 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 01 U IO 8 68 4 80 IIJO 11 80 8 10 9 08 4 45 4 66 5 02 6 09 5 16 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 9 41 9 10 a i i i 10 0 4 40 G O U U A De keizerin voud de goedige vraag van de kleine onderdane heet aardig ging er op in en zou kregen een paar dageo later de verbaasde ouders van het vryposttge meisje bericht d t een middagvoorstelling van Hausol und Gretel zou worden gegeven en dft bericht kwam uit bet keizerlijk paleis Het kind biechtte op de ouders bedankten de keizerin en bun dochtertje zou nu op 9 dezer de opera van Humperdinck zien En van baar inval zallen meer kleine Berlynsche meisjes en jongetjes pleizier hebben want de keizer heeft zich met de zaak bemoeid en heeft het verlangen te kennen gegeven dat de matinee van Hansel und Gretel een echt kinderfeest worde waarvoor nog allerlei verrassingen werden voorbereid En nu droomde de jeugd vio heel Berlyn over een invitatie van de matiné van den 9den December Men scbryft Dit Brammen Het is gebleken dat de jongeling genaamd J W Paalmnn die eergistermorgen te Empe dood aan den weg gevonden is vermoord is geworden We konnen hieromtrent het volgende mededeelen Paalmau wns met nog meer personen ait de bnnrt des avonds naar Zatfen geweest terngkeerende schijnt hfj twist gekregen te hebben met iemand uit Voorts die nog onbekend is De 20 tarige R K boerenknecht te Empe die wdt al te dicht bü de twistenden schgot geweest te z u werd door P met een mes aan den hand gewond By het scheiden gaf K te keuuee dat h i een aldaar wonend gemeenteveldwachter van de verwonding in kennis zon stetlen Dit heeft hij echter uiet gedaan doch is naar huis gegaan heeft een geladen geweer gehaald en beeft vervolgeus Paalioan opgewacht Dezen heeft hy eerst eenige schreden laten voorbggaan en toen zyn naam genoemd zoodat hjj zich omkeerde Het volle schot trof hem toen in den buik De moordenaar moet verbazend driftig van aard zyn zoodat wraak over de verwonding hem tot de misdaad schijnt te hebben gebracht De justitie uit Zutfen en de burgemeester vau hier hebben oog Donderdag een onderzoek ingesteld doch de moordenaar had reeds alles aan de rykapolitie bekend Hy ia gevankelijk naar Zatfen owergebracht Het wekt bevreemding dat de personen die Paalmao slechts enkele oogeabtikkeu verlaten badden verklaren niets van het ongeval gemerkt te hebbeo In het Italiaansche dorp Bolzado werd verleden week een onde man die nagenoeg van gebrek was gestorven met groote praal begraven Geestelijke en burgerlyke autoriteiten volgden den stoet De reden hiervoor was dat de oude bedelaar de eerste was die op het uieuwe kerkhof der gemeente werd begraven Men meldt uit Amsterdam Ter voorkoming eener vyandige deraonatrastratie van de zjjde der werkstakers van de kaar enfabriek waren heden vele politie agenten onder bevel van twee inspecteurs aan de Rnysdaelkade tegenwoordig De werkstakers trokken onder aanvoering van zekeren Rozenstraten geen werkman der fabriek langs enkele gedeelten Tan Heerea en Keizersgrachten naar tConstantia waar Boeckhorat de bekende leider der bakkersbewegiog tot volharding inden strijd aanspoorde te 4 uur en 30 m bedennamiddag is weder een byeenkorast dan zal ïtoaenstraten het woord roeren Een fruithandelaar uit Deest Gelderland geheel vreemd te Rotterdam werd Zaterdag bij zyne wandeling in die stad door een onbekend man aangesproken Beiden maakten kennis en wandelden verder waarop de onbekende al pratende te kennen gaf dat hy wel om f 10 durfde wedden dat zijn nieuwe kennis geen 1 200 zou kunnen laten zien Deze over dit blyk van geringschatting verontwaardigd en tnk om op zulk een gemakkelijke wyze f 10 te verdienen nam de weddingschap aan en voerde deu onbekende mede naar de pont der Scheepmakersbaven alwaar juist een schipper die commissiehandel voor hem drijft met zyn vaartuig lag Van dezen schipper vroeg hy daarop f 200 kreeg het geld en wou alzoo de weddingschap Na veel over en weer gepiaat werd de som van f 10 op f 5 gebracht welk geld do onbekende betaalde Nu gingen beiden weder de stad in bezochten een bierhuis en namen eindelyk afscheid De fruithandelaar die kort daarop zyn geld wilde nazien kwam toen tot zyu schrik tot de ontdekking dat de f 200 uit bankpapier bestaande gevlogen waren Onmiddellijk begaf hy zich naar hot politie Bureau in de Paowensteeg deed van het voorgevallene aangifte doch hoe men ook zocht de onbekende liet zich niet zien Daar de fruithandelaar hier hovendjen zoo goed als onbekend is en de reheele stad met zyn nieuwen bekende doorkrnitt had was hy ieder spoor byster dat aanleiding tot eenige ontdekking van tapperijen waar zij geweest waren kon geven Zonder zyn f200 moest hy de huisreia aanvaarden Door een trein aangereden Eenige jongelui ta NewYork begaven zich per rytuig naar een voetbalwedstrijd te Southbridge en reden de spoorbaan over joist toen een trein aankwam die het rijtuig aanreed Vier van hen werden door de wielen van den trein gegrepen en bleven vreeselyk verminkt op de plaats dood do overigen U in getal werden vry ernstig verwond Een omgevalle muur Door de veel vuldige regens werd te Lyon een mnur ondermijud en atorte io juist toen er een school uit giug Twee meisjes kwamen by dit ongeluk om het laven D diphtheritia is te Harderwyk epidemisch hMncbeude verklaard De colporteur van De Voorwaarts te Nymegen die de vorige week wegens overtreding van de verordening op het venten van nieuws bladen tot driemaal toe werd bekeurd maakte zich gisteravond weer daarnaii schuldig en met hem drie persunen voor de zaak opzettelijk van elders overgekomen De politie maakte verbaat op en nam de bladen in beslag Buiteoiaodscb Uverzlclit Tengevolge van vetgisaingen begaan by de verkiezingen te Aalst op 14 Oct jl had de Belgische Kamer van Verlegenwoordigers een nienwo verkiezing bevolen tnaachen Woeste minister van st ae en Van Wambeke katholiek aau de eene zyde den abbe Oaeus en De Backer cbriatelyke aonialisten aan dw andere zyde De verkiezing heeft giateren plaata gehad Verkozen zyn De Backer met 27549 en Daens met 26832 stemmen Keizer Wilhelm sprak gisteren by bet ontvangen van den president van den Rijksdag over de demonstratie der sociaal democraten in de eerste zitting van den Ryksksir toen het Boch op den ktizer werd uitgebracht Hy beschouwde deze demonstratie niet als tegun zyn persoon gericht inaar wel tegen bet keizerschap en den Rykadag Dit optreden der sociaal democraten maakt volgens deu kei er het aannemen van het Umaturz ontwerp noodzakelyk Vervolgens hesprak de keiier verachdlende agrariache qnaeatiën en zeide dat hij een hervorming der goederenmarkt noodzakelijk achtte De termynhandel in fictieve waren ia volj eas den kei er een nadeel voor de binnenlandMche productie Bij de bespreking van dan oeconomiaohen toestand van het land vestigde hy in het byzonder de aandacht op le beetwortelsuikercultuur Ten slotte deelde de keizer d iii president een en ander mede in verband met zyne laatste reis naar het NtJorden Da Fransche Senaat heeft met 267 tegen 3 stemmen de krediet aau rage voor de expeditie naar Madagascar goedgekeurd Volgens het Journ d Déh is er hoegenaamd geen kana meer om vAór Kerntmi met de Begrooting ereed te komen en zal daarom op 20 dezür weder een voorlor pij krediet voor de twee eerste maanHen viin 1895 de welbekende douzièmes worden aangevraagd De ondpr beschuldiging van landverraad gearresteerde kapitein Dreyfos houdt vol dat hy onschuldig iaën het hem compromitteerende document nooit geschreven te hebben De deskundigen weifelen of zyn onderling verdeeld De arrestatie van een anderen Dreyfns nl deu oud afgevaardigde Camille Dreyfus staat met de zaak van den kapitein in geenerlei verband en ook niet naar het thans beet met een chantage geschieden is ten nadeele van het Huis Aller In de Nation welk blad hg op ongeregelde tyden uitgaf naar gelang zyn financiën t hem veroorloofden zegt men had hy zelf nog onlangs by de arrestatie van Girard op onverbiddelyke gestrengheid tegen persschurken eu chantagehelden aangedrongen Men vermoedt dat by hoofdzakelijk gearresteerd ia tot afpersing van belangryke onthullingen die dan door nieuwe gewichtige arrestatiën zouden gevolgd worden Er ia een man geatorven die reeda lang tot de dooden behoorde wy bedoelen den negen en tftcbtigjarigen Ferdinand de Lesseps den genialen bouwmeester van het Suez kanaal wiens geest echter sedert jaren omduisterd was en geen aandeel meer nam aan bet leven om hem heen Nog verach in het geheugen liggen de Panama achandalen die een vlek wierpen op den roem van den grooten Franschman Hy zelf beeft nimmer uaiir men verzekert geweten welk een smaad op zyn naam gedurende zyn laatste levensdagen kleefde Ferdinand de Leaaeps werd den 19en Nov 1805 te Versailles geboren Hy betrad aanvankelijk de diplomatieke loopbaan en was achtereenvolgens consul te Kaïro Rotterdam Malaga en Barcelona Na de Februari revoIntie van 1848 werd hy kort daarop tot gezant ie Madrid benoemd en in 1849 met een byzondere opdracht naar Rome gezonden In 1854 ontving De Lesseps een uitnoodiging van den onder koning van Egypte Saïd pacha Gedurende zyn verblyf ontstond het plan tot het graven van het kanaal van Suez Aan dit plan wydde De Lesaeps van nn af zich geheel Diplomatieke moeilykheden argwaan der Porte ij verzocht der Ëagelache regeering vertraagden langen tyd de uitvoering Tegenover de bedenkingen der tegenstanders voerde De Lesseps statistische feiten en de goedkeuring van deskundigen aan Eindelyk gelukte het hem dank zy zyn volharding in alle landen sympathie voor zyn werk te vinden en den politieken tegenstand te overwinnen Nadat hy by iuschryving een kapitaal van meer dan 200 millioen frcs had bijeengebracht begon hy in 1851 de werkzaamheden Herhaaldelgk werd hy nog in zyn arbeid bemoeiljjkt door nieuwe bezwaren roonl van I politieken aard dooh in November 1869 vond de plechtige openinR van het kanaal van Suez plaata een der schitterendste gebeurtenissen van deze eenw Sedert 1879 vatte Ferdinand De Lesseps het plan voor een nieuw reusachtig werk op het doorgraven van de landlengte van Panama wat tot zulke droeve feiten voerde Maar wat ook later moge gebeurd zyn en welke ook het aandeel van Ferdinand de Lesseps bewust of onbewiiat in de Panama srhitndalen is geweest Frankryk en da geheete beschaafde wereld kan niet vergeten dut zyn naam onherroepelyk tot zyn eer verbonden ia aan een grootacb werk dei vredes het Kanaal van Suez In de Belgische Kamer heeft de heer Beernaert door een lange en deftige rede trachten goed te maken wat de Minister president Burlet met n theatraal Leve de Koizing had bedorven De heer Bernnert bleek weder een handig man hy zei dat de socialen den vorigeu dag er voor waren uitgekomen wat zy waren republikeinen maar zy badden de Grondwet bezworen en die Grondwet verplichtte tot eerbiediging van de monarchie £ n wisten de socialen niet dat het tot van den WHrkenden atand onder de republipken niet beter waa dan elders in de Vereenigde Staten in Franhryk in Zwitserland Mocht men de Belgische viBg verruilen voor de roode die overiil zooveel wanorde verwekte Had de minderheid het recht aan de meenlerbeid haar wil op te dringen Den premier werd door Lorand duchtig de lea gelezen eu gezegd dat hy t was dia het Koningschap in bet debat had gebracht en dat de Kamer de plaats niet was om Leve de Koning of Leve de Republiek te roepen mai r wetten te maken De socialen waren over bet geheel veel kalmeren redden zich met de gewoue uitvluchten De christelyk aociale De Vriendt hield eene rede tegen de aocialen in bet Vlaamsch Mouaset idem io het Franseh Er waren nog vele redeuaara ingeschreven maar de rechterzyde meende dat het nu wel was en men ging over tot stemming De dotatie van den Graaf van Vlaanderen werd goedgekeni d met 97 tegen 35 atemmen Dinsdag voortzetting der begrootiug Het Honganrsche kabinet Weckerlé heeft no besloten keizer Frans Joztif ontsUg te vragen In de eerate plaats beschouwt het ministerie het uatunrlyk als een bewijs van wantrouwen Jnt de kfiier nog wteeda talmt met de bekrwchtiging der kerkelyko wetten maar bovendien licht de heer Weckerlé iich gegriefd door de houding dea keizt r De bekrachtiging der kerkelyke wetten dour den keizer wordt als verzekerd beichouwd Keizer Fran Jozef die beloofd heeft deze wetsontwerpen te zullen goedkeuren mX z jn woord wel gestand doen Het talmen wordt echter uitsluitend heacbouwd ah een bewys dat de keizer goarne hot kabinet zou zien heengaan De beer Weckerlé hpeft daarom bealoten weer de kabineta quaeatie e stellen Voor zoover tot nu bekend ia keizer Frans Jozef voornemona het ontslag van het mmiaterie aan te uemen Vermoedelyk zal nu deheer Baoffy de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die ook tot de leii irs der liberale party behoort met de ssmenstelling van eeu kabinet worden belast Het besluit det keizers ia evenwel nog niet officieel bekend gemaakt In de Spaansche Uortez zyn in de laatste dagen stormachtige tooneelen voorgevallen De repubtikeinsche afgevaardigde Salmeroo viel heftig do liberale monarchie en de verbonden republikeinen aan Hy beweerde dat het zedenbederf zoo groot was geworden dat de democratie haar toevlucht zou moeten nemen tot het geweld om bet volk weder in het bezit zyner reebten te brengen De minister Abarzora een der verbonden rcpuklikeinen de eerste ininister Sagasta de afgevaardigden Moret en Canalejas verdedigden de monarchie en de verbonden republikeinen Na de zitting vrat de de heer Abarura zyo ontslag en zond hy Salmerou zyne getuigen Maar Sagasta weigerde het ontslag aan te nemen en Salmeron onttrok zich aan het tweegevecht met de bewering dut hy slechts van zyn recht ala afgevaardigde gebruik had gemaakt en daarin blijkbaar niet te ver wus gegaan want in dat geval zon de voorzitter hem wel tot de orde hebben geroepen De ministers baalden Abaznra over aan de zaak verder geen gevolg te geven en Salmeron in de kamer niet te beantwoorden In het parlement duurde echter de stryd voort Sagasta viel de republikeinen heftig aao en daagde beu boonend uit te beproeven geweld te gebruiken De afgevaardigde Mella antwoordde H laakte de aanaluiting van Caatblar en de zynen aan de monarchie Toen kon de miniater van liolooiën zich niet langer bedwingen Hy sprong op nam hel woord en verdedigde Castelar en zichzelf Maar in het vuur zyner rede liet by zich de uitdrukking ontvallen dat de monarchie slechta accidenteel is en te mid den van een verschrikhelyk rumoer besteeg de conservatieve leider Canovas de tribune waar hy verklaarde dat hy buiten lichzelf waa over de woorden die een miniater der monarchie had durven apreken Dit dit alles blijkt é t de verzoening der partysn die Safjatta zich ten doel heeft gesteld nog io een verre toebomst ligt En aan een ernstigen parlementairen arbeid valt onder deze omstandigheden voorilsnog niet te denken I GROOTE SORTEERING wi nEEnMiscnoEra voof Dames Meeren en Kinderen L van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 8 DECEMBEK Vor kn iotkoers 91 l 91 101 loiv lOl Vi 100 80 80 80 80 l 24 S s 96Vi Va 97V 108 loav 69 86 15 7 88 V 110 69 12 4avi 1001 981 86 730 680 101 671 4 1021 2101 126 72 102 lOlV 142 98 86 7 101 98 190 1 9 104 48 l V 52 13 81 100 V fiftVi 78 75 106 98 102 102 Vi lOl i 101 98 100 139V 184 1 lo Vi 8 V 62 82 11 i lOJl 73 10 100 35 60 08 108 108 102 102 114 115Vi 126 94 44 106 riïDUjUND Gert Ned W 8 ï dito dito dito 8 dito dito dito S i HoHOiB Obl Ooudl 1881 88 4 talie InBohr jving 1863 61 6 OosTSNE Obl in papior 1868 5 dito in zilver X888 6 PoBTDOii Oblig met ticket 3 dito dito 3 KusuNo Ubl Oost Se Serie 5 dito Geconi 1880 4 dito bij llotbs l88V 4 ditübg Hope 1889 90 4 ditn in fïoud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Si ANJii Forpot Bohuld 1881 4 TeaKEIJ Gepr Canr leun 1890 4 Oeo lüeiiing Bene D Geo lueuiDK serie O aimj Ani RïP Keo v obl 1892 5 Mexico ÜIiI Buit Sch 1890 6 Vekbzüela Obl 4 oDbep 1881 AM8Ti ttDAM ObhufttioQ 1881 SVi RoTTBROAH Sto l leon 1886 S Neu N Afr Haudelsv Rand A nd6D Tab My Certificaten DmirMaaUohapp dito Ariih Hypothuekb pandbr 4 Outt M der Vontenl aand s Gf llypothetikb pandbr 4 Med rlaiidsche baak aand Ned HaadelmaatBoh dito N W il Fao Hyp b pandbr 8 Roti Kypotheokb pandbr 4 Utr Hypotboekb dito 4 O08TBKB Üost Houg bank aand RusL 4 Hy pot bliek bank pandb 4V MEBrKA Equtt hypoth pandb 6 Maxw L ï Pr Liea oert 6 Jbu Koll lJ Spoarw My aar d Mij tot Kxpl v St 3pw aand Noi Iiid Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand S dito dito dito 1891 dito S TALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid ltal Spwm A H obl 8 PüLEN VVarsobou Weenen aBiid 4 RusL Gr RusB 8pw Mij aand ftBaUitohe dito aand FttBtowa dito aand 6 Iivapg Dorabr dito aand B Kiir k Ch Azow Sp kap aaiid ft LoBowo SewHst 3p Mij oblig 6 Orel Vitebsk ilito oblig ZuidWest dito aand ft dito dito oblig 4 AMEttiKA Cent Pao 9p Mij obl 6 Chic North W pr O v aiind dito dito Win at Peter obl 7 DünVer Rio Gr Spra oert v a UlinoiB Ceatral obl in goud 4 LouiBV Sc NaahviUoCert v aand Moxico N Spw Mij Ichyp o 8 Misk KansaB v 4 pot pref aand N ïorkOQtario West aand dito FeiiDB Ohio oblig S Orejton Caltf Ie hvp in goud 6 at Paul Minu Maait obl 7 Uu Pac Hoofdlim oblig 8 dito dito LiDO Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Ven 0 Rallw fc Nav Ie h d o O AniBterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Maats aaad Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rottordara aand 8 BïLGia StadAntwerpenl887 2 i Stad Brussel 1886 S i HüNQ Thei86 Regullr GesellBch 4 O0BTENR StaatBleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje SLad Madrid 3 1888 V r Nrd Büz Hyp Spobl eert 4 347 Staats loterij 3s Klaase Trokking vsd MasDilag 10 December No 17818 6000 No 41B0 m 8283 IBOO No 14018 f 1000 No 6519 6006 ro06 17193 ISSSl en 20312 400 No 8613 en 19866 200 No 607 5862 8384 en 18872 100 Prijzen an 45 61 3144 6688 7698 10809 13069 16487 182 0 89 8160 5690 7746 10863 13083 16446 1S8S0 218 17 6 5612 7828 10883 13167 16621 18941 iU 3248 6828 7886 10894 1S2I1 15681 18411 267 3286 5684 7888 11010 ISüSI 16684 18421 423 3323 6722 7906 11079 13406 16699 18478 428 3844 B81S 7968 11089 13421 1 6 9 18621 430 3853 5830 8026 UI16 13491 16696 18646 440 3383 6832 8032 11136 18613 6815 I86r l 813 i38B S843 8088 11164 18124 16817 18568 898 3421 6883 8210 11189 18696 16829 18698 921 3513 6901 8224 11310 13713 15857 18701 933 3603 5909 3269 11376 13783 16888 18769 1091 3604 5918 8274 U48S 13169 16048 18811 1092 819 6012 8481 11491 13789 16060 18967 1113 8892 e0 6 8 80 UMI 18108 19118 19109