Goudsche Courant, woensdag 12 december 1894

No 6531 Woensdag IS December J894 33ste Jaargang mwm mmm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaVB dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd FAILLIET FAILLIET I FAILLIET WESTHAVEN B 198 GOUDA Door den CURATOR in het Faillissement van GEBR LEXERBÜMS isop last der Crediteuren besloten alle voorradige GOEDEREN afkomstig uit bovengenoemd Faillissement binnen 10 dagen geheel te verzilveren reden waarom de KOLOSSALE PARTIJ GOEDEREN h TOUT PRIX verkocht zullen worden De verkoop heeft plaats van 4 tot 14 December f erkoopiiren van s morgens 9 tot 1 en van Z tot 1 uur De Goederen bestaan hoofdzakelijk uit Dames Huisjaponnen Rokken Zakdoeken Parapluies Miiii II Mfiiiii liiiawiBiiii WOLLEl en GE8TIKTE DEKEl S BLOUSES TRICOT TAILLES ENZ ENZ ENZ I X ITSTJITTX EISISE ji Linnen g erstekorrel 16 cent Groote linnen Theedoeken 9 cent y linnen Handdoeken en Servetten f 2 per dozijn Zeer g roote linnen Tafellakens 3S 40 43 en 30 cent enz enz Tricot Onder Tailles 13 cent Halflinnen Zakdoeken 70 cent per dozijn Geheel linnen Zakdoeken l SO per dozijn 2 El breed zuiver Linnen 33 cent El breed 21 cent 17 El breed Constitutio 1 1 cent Linnen oogjes en blokjes 12 en 14 cent I i 1500 zijden Heeren en Daines Parapluies 1 ijzeren stokken eenige prijs Li e met k Zeer fijne Fransche Flanellen Dames Blouses f 1 23 f 1 30 wonder chique model Dames Huisjaponnen van echte Bohemer Cachemir S ƒ 3 23 3 73 300 Zijden Heeren Dassen laatste model 33 cent Eenige honderden stuks Fransche Dames Corsetlen nieuwste model worden a tout prix verkocht Zijdeii en halFzijden Dames Winter Bovenrokken van ƒ 2 30 Witte Dames Bokken zeer breede Zwitsersche Feston buitengewoon wijd ƒ 1 23 1100 nieter Fransche Pique Molton 24 cent 1300 zuivere wollen Tafelkleeden met kwasten fraaiste dessins f 1 23 Dames Tricot Boven Tailles zeer zware kwaliteit buitengewoon fijn model 1 90 2 persoons Wollen Deken zeer goede kwaliteit f 3 2 niolton Deken zeer fijne f 1 40 2 Gestikte Deken fijnste patronen f 4 23 1900 nieter Fansch gekleurd Flanel merk dubbel buitengewoon geschikt voor Bokken 33 Cent de el En verder vele Artikelen te veel om op te noemen buitengewoon geschikt voor uitrustinfj en Oosda Saelpendruk van A BaoociuM k De Curator in Yoornoemd FaiHissemeDt Het Uinisterie is de Zamer De algemeene beraadslagingen in de Kamer over de Begrooting hebben eindelijk hot lang Tervacbte debat gebracht over de ontbindingBgeschiedenis en de gebeurtenissen die met de crisis van het voorjaar in verband staan Veel wijzer is men er niet ioot geworden daar beide partijen hun beweringen en opvattingen handhaafden dooh het is goed dat men zijn gemoed behoorlijk heeft gelucht opdat al dat uapleiten eens uitrake De heer Tak van Poortvliet heeft Woensdag op waardige heldere en kalme wgze zyn aandeel inde jongste politieke crisis verdedigd en toegelicht jammer dat hij Donderdagavond niet zoo gelukkig gestemd was toen hij zijne bekende houding tegenover het amendement De Meyier verdedigde Hij verzwakte daardoor den indruk van zijn eerste optreden en gaf aanleiding tot eene oprakeling van oude grieven die nergens toe leidde daar de leden het niet eens zijn over de feiten en des eenen ja even goed is als des anderen neen Bljjkbaaiheeft er op dien gedenkwaardigen 9en Maart een misverstand geheerscht waardoer de zaken era onverwschteo loop genomen hebben De heer Tak eindigde met te zeggen dat hij het oordeel der geschiedenis over de ontbinding van 1894 met gerustheid afwacht De heer De Beaufort sloot zich zijnerzijds daarbij aan en wij gelooven dat het tijd wordt dat het publiek en de pers dit voorbeeld volgen door al die recriminatiën en beschouwingen over gedane zaken na te laten en zich te verlaten op het onpartijdiger oordeel van den toekomstigen geschiedschrijver Van meer belang is thans de vraag wat h6t nieuwe kabinet wil Daarover is bij het gehouden debat voldoende licht opgegaan De heeren Boëll en Van Houten hebben duidelijk gezegd wat men van ben te wachten heeft Algemeen wordt in de pers hulde gebracht aan den minister Roëll den huldigen premier voor zijne degelijke rede Donderdagmorgen uitgesproken Het Vad zegt daarvan In zijn met dê uiterste volubiliteit gansoh voor de vuist voorgedragen rede deed hij zich wederom FEVILLETOX Se dood van den Gevangene ARIA SOPHIA SCHWABTZ 8 Hij liet niet rerre van Jurt eni hut een Dieuw buis in het boaoh optrekken Dit sou E ne zotnerwoning worden eeide Olie Toen hij tegen den herfst zoude rertrekken kwam hy op zekeren morgen b EIze en rerzocht haar met hem naar den heur 1 te gaan Daar gingen zy zitten en Olie zeide Zeg mij nu oprwht EIze aien Tan ons beiden bemjnt gij het meest mg of Earel f j Heï is iets 0 gehiwl nüdöiö wat ik ïGi ï u geToel antwoordde EIze blozende Karel is myn gelijke hij is gewoon in het boaoh bg de kolenbranderij en in nederigheid te leven even als ik Wij houden Tan deselfde werkiaamfaeden dezelfde levenswijze en kunnen met elkander orer dit sites praten Gq daarentegen Olie zjjt zoo geleerd zoo verre boren m rerheven gy kunt geen smaak vinden in het woeste boach te leren gy rindt n niet op uw gemak aan den nederigen haard en daarom x§t gij mij als een hooger boter wezen dan ik ben gy zijt mijn gelijke niet Sb ik kan dus ook uw echtgenoot niet worden P Neen EIze reikte hem de hand terwijl zü er bij roegde Maar zoolang als gij geene andere bemint zal EU nooit Innwaa kennen als een logisch redenaar als een scherpzinnig debater maar wat meer zegt als een ernstig staatsman wien ook zij die op anderen bodem staan gaarne met vertrouwen het beleid der zaken overlaten Verder schreef de redactie van hetzelfde blad Practisch het belangrykst was zeker wat de heer Eoëll zeide omtrent de taak van het Kabinet Niet allegn werd volgehouden dat de kiesrechthervorming de wijziging der personeele belasting en de regeling der gemeente finanoiën de hoofdtaak zal zijn van het Kabinet maar ook dat in dit zittingjaar de kieswet in de afdeelingen behandeld zou kunnen worden in het volgend kalenderjaar de regeling der gemeentefinanciën zou inkomen Overigens waren de maatregelen die de regeering ter hand neemt en zal nemen van dien aard dat alle botsing tusschen de ambtgenootcn werd vermeden en dat geen vertraging aan de hoofdtaak zou worden in den w sg gelegd Dit laatste is gei uststellend voor hen die wegens den omhaal van aangekondigde wetsontwerpen bezorgd waren het eerste is een welbeproefd recept om de homogenelteit in een ministerie te handhaven Maar uit een en ander volgt dan ook dat zoo men al de uitdrukking Kabinet ad hoc wil wraken men toch erkent dat een beperkte of liever een welomschreven taak voor dit Kabinet is weggelegd Bepaald geaccentueerd werd dit dan ook door den minieter van binnenl zaken die het zijn roeping achtte een kiesrechthervorming te bewerken die het zich daarbij getroostte dat veel van het vroeger verlangde niet door hem tot stand kon worden gebracht maar die dan ook in de kiesrecht regeling het middel zag om later veel van dat begeerde te bereiken Maar als men het dan ten slotte over de taak van het Kabinet vrijwel eens wordt al kunnen er practische verschilpunten bestaan wat beteekent dan die strijd tegen hen die uit den loop der politieke verkiezingen die beperkte taak zoeken af te leiden Op een paar punten uit de rede van den tegenwoordigen premier willen wij nog de aandacht vestigen De heer Eoëll Niet aldoB EIze Gy zyt vry ik ben roortaan uw broeder on gy gy zult mü immers altyd als uw besten vriend besohonwen F Ja dat zal ik zoo lang ik leef vik dank n En nu EIze wanneer gy Kerel bemint gun mij daa de rreugde dat wanneer ik bet rolgend jaar als gevestigd predikant hier kom ik uw huwelyk inzegen Het jaar daaraanrolgende kwam Olie niet als gewooolyk met het St Janafeest hy schreef liat hy niet dan met den herfst zou komen als waneeer hy hoopte dat het nieuwe huis gereed zou zyn en daar hy gehoord had dat EIze eii Karel niet vi5dr het Kerstfeest zouden trouwen kon het wet gebeureu dat hy tot dien tijd uitbleef Tegen Kerstmis beersohte er veel drukte in hpt huis van Öroote Sven Hy verwaohtte zyn zoon te huis en dat wet als predikant Bovendien had Sven ffüicl all gtprfoM go ld dat ïïUö i brUiluli du zyn huis zonde gehouden worden Om oprecht te zyn moeten wy erkennen dat het Sven veel genoegen deed dat EIze van den kolenbrander zijne doohter niet werd en tn zyne vreugde daarover wilde hy hear alle mogetyke eer aandoen Op den tweeden Kerstdsg verbond Olie de bruid die by eenmaal voor zich zelren bestemd had met Karel in den eoht Het was het eerste werk dat Olie als predikant rerriohtte Zyne etem was kalm en zaoht toen hij orer hen den zegen uitsprak en niemand kon op zijn voorhoofd het geringste wolkje ontdekken Vroolyk danste hy mede in den ronde dans die dar bruid op het reilin huw kraon moest te stiuu verklaarde dat de Regeering geene mededèelingen zou doen omtrent den inhoud h rer eventueele voorstellen doch voegde e aan toe Maar dit wil ik wel zeggen dat naar hare meening en dit geldt de kieswet eene regeling moet worden gemaakt die in waarheid eene nationale regeling kan worden genoemd nationaal in dien zin dat niet eengroot gedeelte der Kamer alleen reeds daarom hare goedkeurmg er a n zou moeten onthouden omdat bet aan twgfel onderhevig ware of de regeling niet in strijd met de Grondwet moest worden geacht Hiermede zal bij de samenstelling vooral rekening worden gehouden En het slot der rede verdient ook de aandacht M jnheer de Voorzitter Aan het einde van mijne taak gekomen is er niemand die meer dan ik overtuigd kan zijn dat ik ben gebleven beneden eene redelijke vervulling daarvan en beneden de verwachting die daarvan wellicht is gekoesterd Op één punt ben ik echter gerust Ik heb getracht aan de Kamer klaren wijn te schenken al ware het ook alleen daarom omdat naar mijne vaste overtuiging op bet stuk van staatsbeleid en diplomatie beide de tijd voor goed voorbij is waarin men met kleine hulpmiddelen groote resultaten zou kunnen bereiken en het zal meer en meer blijken dat de beste staatkunde de meest oprechte is Welnu indien eene meerderheid in deze Kamer op dezen grondslag met meerdere of mindere sympathie de bewegingen der Regeering wil gadeslaan dan zal deze dit in hooge mate waardeeren De heer Van Houten had zich bijzonder te verdedigen tegen het verwijt van inconsequentie van tegenspraak met hetgeen hij vroeger gezegd en gesöhreven had over allerlei dringende zaken Uitdrukkelijk verklaarde hij dat geen enkel onderwerp waarvoor hij zich als kamerlid gespannen heeft door hem als minister wordt in den steek gelaten Het is echter de vraag voor eene bepaalde hervorming het juiste oogenblik te vinden Ik zou denken dat er geene betere wijze was om de kracht te erlangen om zulk een nieuw liberaal program voor eene komen en toen het bruidspaar naar jurgen s hut in het boBoh zoude ryden alwaar de fraaiste kamer voor het jonge paar gereed gemaakt was moest Ollh de slede mennen waarin de jonggehuwden gezeten waren Toen hy aan de nieuwe woning kwam hield hy stil en liep de anderen toe eveneens te doen Daarop verzocht hy hnn allen binnen te komen en op de gezondheid der bruid te drinken De geheele schaar trad het groote en sohooMi huiB binnen en Olie voerde hen door twee fraaie met meubels voorziene kamers Daarop naderde hy de derde eD Elze hg de hand vattende zeide hij met eene rau afdoening bevende stem Elze wat dunkt u van deze woningP wMy dunkt Olie dat gy hier prettig zult wonen Niet ik msar gy üit is hot bruidlgaschenk dat ik u geef Neem bet aan als eene gedachtenis van Olie Br is land bg van welks opbrengst gy WdI Zult Hii opende de deur van du derde kamer kuato Elze op het voorhoofd en verwydcrde zich haastig Zou i6 baar geluk niet ten koste van het lyden van een ander gekocht hebben Tien jear daarna werd Olie predikant in de gemeente Hij was een uitstekend leeraar bezocht Elze dikwijls eo zag dat zy gelukkig en tevreden was Olie bleef ongebuwtt Toon hij stierf bepaalde zyn uiterste wil dat zyn vermogen aan de oprichting van een sohoolgebouw zonde besleed worden latere periode aan de orde te brengen dan om te trachten nu in deze periode de kieswet tot stand te brengen Indien het mij gelukt om die taak af te werken dan geloof ik dat ik tevens eene groote schrede vooruit ben om in eene volgende periode te verkrijgen de agrarische hervormingen zoo hier als in Indië de hervorming van het huwelijksrecht en dergelijke Geen enkel onderwerp dat ik eens ernstig heb aangevat heb ik ooit laten varen Men kan uit mijne geheele politieke loopbaan geen enkel onderwerp aanwijzen waarvoor ik mijne krachten heb ingespannen en dat ik wederom heb laten varen Het is door mjjn geachten ambtgenoot naast mij gezeten zoo te recht gezegd elk onderworp heeft zijn eigenaardigen tijd Er moet voor elke hervorming komen datgene wat de geachte afgevaardigde de heer Vermeulen noemde Ie moment psychologique Het moment psychologique is op dit oogenblik gekomen voor eene hervorming van het kiesrecht op de basis van de grondwettige bepalingen Wanneer ik nu aan die zaak in den geest waarin ik altijd dit onderwerp heb behandeld mijne krachten mag wijden en my in geen enkel opzicht wordt gevraagd verloochening van eenig beginsel of het loslaten van eenig punt voor de toekomst waar is dan de inconsequentie waar is dan de aanleiding voor eenig verwijt Mijn aandeel in hetgeen w j op ons hebben genomen is afgebakend binnen de lijnen bij de Kabinetrformatie gesteld en reeds aiingewezen door mijn ambtgenoot voor Buitenlandsohe Zaken liet is in de eerste plaats da regeling van het kiesrecht eene regeling wa trbij het niemand zal verwonderen dat ik met hare indiening wacht totdat de wijziging van het personeel door de Regeering zal kunnen worden vastgesteld Men Dit onderwerp kon wegens zijne urgentie niet worden uitgesteld Het behoeft echter niet aan de orde te worden gesteld wegens samenhang met de kieswet daarmede staat het in geen rechtstreeksch verband Verder worden de onderwerpen welke ik aan de orde stel begrensd door de formule welke in de eerste Openingsrede te vinden is dat zij namelijk geene vertraging geene belemmering mogen veroorzaken Toor de afdoening van i hoofd