Goudsche Courant, woensdag 12 december 1894

Directe Spoorwegverbinding met GUUDA Winterdienst 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van Oreenwlcii GOUDA BOTTBRDAM 18 61 18 68 1 06 1 11 1 31 9 15 10 ll Ot 7 86 7 47 8 KOTTBRDAM 8 10 4 08 4 40 DEN HAAG GOÜÜA BH ge 5 48 7 20 7 4S 8 0 B 2S 9 46 lÜ lS 11 3512 161 38 2 16 3 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 01 9 86 Yoorb 6 64 10 18 1 44 t $ w 4 48 7 06 N d L dB fi9 ff w n 1 49 f 7 11 Z Zegw6 08 ff ff 10 80 1 68 6 7 30 9 11 Bl K r 6 U t M 10 86 8 04 f f i 7 86 ZOV M 6 19 f w 0 10 41 ff ff 2 09 ff 6 09 7 81 10 Gouda 6 80 f 60 B IS 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 2 46 8 16 4 18 4 48 5 20 6 47 7 42 8 S6 10 10 U T B E C H T G O ü D A Utrecht 6 83 7 60 9 9 68 11 34 18 02 1$ 60 8 10 3 80 8 68 4 48 6 80 6 36 8 09 8 60 8 6910 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 26 8 43 4 16 6 47 9 119 8410 61 Uudewster 7 07 8 19 10 84 m 0 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 82 9 S4 10 87 12 06 1 82 8 60 4 87 80 7 06 l 9 88 AHSTEKDAM GOUD A 8 16 9 66 11 36 11 80 8 66 4 SB 4 86 7 10 9 04 10 44 l M 18 46 8 60 6 20 6 18 9 88 8 07 8 18 OOÜDADBN HAAO Gouda 7 808 169 09 9 8710 49 18 1112 8118 14 1 37 8 66 4 46 P Zev U 7 48 8 47 11 01 1 06 4 67 Bl Kr 7 47 1 11 Z ZeBW 7 B8 6 66 11 10 1 17 6 08 N dL d 8 08 1 86 Toorb 8 07 9 08 g 11 88 1 88 6 80 13 41 13 61 1 86 1 67 4 86 6 36 6 C O 1 D AV TKBCH T 10 06 10 19 10 66 13 41 8 38 8 61 K t 11 0 2 87 10 80 11 17 8 46 8 07 a 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 GOUD A A U S T E R D A M 8 81 10 06 10 61 18 11 8 61 9 10 10 16 11 19 1 8 40 zaak regeling yan het kiesrecht Deze verklaringen van de miniaterstafel zijn inderdaail duidelijk genoeg en laten geen grond voor de onderstelling dat afdoening der brandende vraag van den dag met opzet zal worden vertraagd BINNENLAND GOUDA 11 December 1894 Hedenuacht ten oageveer 12 nar is braad oit ebroken iu een stal waurboven een party booi lag Tan C Streng aau het Jaagpad De brandweer was spoedig ter plaatse aanwezig De fital is afgebrand de jagernatal daaraan grenzende ia efeneens belangrijk beschadigd Ailes was geassureerd hoewel zeer laag De kapt W J L W mans van het Ie reg inf te Assen en de kapt A Doz j van het 4e reg inf alhier zullen op hnn verzoek onderling van regiment en garnizoen rerwis elen Naar men ons mededeelt is hedenmiddag op de Raam het 9 jarig zoontje van den heer Derokaen te water geraakt en gered doorAnt Mnlder oud 20 jaar Voor de racature als onderw Ker aan de Koniakiyke Muziekechool te s Hage ter voorziening in de vacature vaa den heer Wagenaar hebben zich aangemeld 84 sollicitanten waaronder zeer velen uit het buitenland By koTtiokiyk besluit is aan onzen rroegeren stadgenoot de heer L J Meyer kommie der eerste klasse by s ryks belastingen laat ateiyk gestationeerd geweest zijnde te Alphen een pensioen toegekend an f 576 sjaars De Atgemeene Vergadering van het Werk liedenZiekenfonds De Vriendschap t heeft plaats op Donderdag 13 December a s des avondR ten 8Vt Q het caie Uniec vnn den heer G Tuythof alhier De sleepboot j chielandc van de firma Van der Garden en Co welke Zaterdagochtend door aanvaring met de goederenboot Ëstafettec voor het Kralingscheveer ia gezonken is heden door de Bergiogsmaatschappy te Rotterdam met behulp Tan twee sleepbooten gelicht en by den heer Otto te Krimpen a d IJsel op de scheepswerf gesleept om te worden gerepareerd Met ingang van den eersten December is benoemd tot Ryksklerk ten kantore der directe belastingen enz te Schoonhoven S P Nydam aldaar De vergadering der vereeniging Winterlezingen te Berg Ambacht waa op Donderdag jl druk bezocht De spreker de heer ü A Westbroek van Btolwyk droeg op eene uitstekeode en boeiende wyze de novelle voor ran den heer Werumens Buning getiteld Vrijaadje van een Groninger kofkapitein Met onverdeeld genoegen boorde het publiek deze voordracht aan Dit was ook het geva met de bydragen van den sprekfr en den heer J G Bettink Te Amsterdam ia aangehouden een 50 jarige werkman der waakaarsenfabripk die aan de Nassankade by het Lange Bleekerspad een 62 jarig werkman had miAhandeld omdat deze aan bet werk wilde gaan opgenoemde fabriek 7 85 7 88 7 89 7 48 7 B6 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 6 08 6 18 6 81 ff 89 6 86 flenda Uoordreoht Nieuwerkerk Oapelle Botterdasi 7 Rotterdam fi Oapelie S IO Nieuwerkerk 6 19 UoordT ht MS Oonda t 88 7 46 sHage 8 18 9 11 9 S9 10 07 11 37 aoDda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 21 Oudew 6 60 6 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Utreekt f U 7 88 8 88 8 41 9 Gouda 40 Amsttidaa W 7 6r Door de Am terdamsche Maatschappy tot redding der drenkelingen ia aan G H Kempen te Nieuwerkerk a d IJsel uitgereikt eene premi bestenndo in eenn ziUerBn mpdaille fn een bedrag van 25 voor het opwekken van bet bewustzya by een drenkeling Staten Generaal 2e Kahuh Zitting van Maandag 10 December 1894 Het algemeen debat over hoofJatuk Justitie werd voortgezet De heer Pynappel dringt aan op invoering van een geheel herzien eerste boek van het Burgerlyk Wetboek verder drong hy aan op aanvulling van het Strafwetboek ter zake van miadryven tegen de gemeonacfcap verzet tegen de wet bedreiging van de algemeene veiligheid en bedreiging van vryheid van arbeid Hy wenscht opruiing to verzet lu openbare vergaderingen op zich zeil strafbaar te stellen optochten van werkloo en te v rbiedeu straf te bedreigen tegen dwang tot werkstaking zooals by de bakkerswerkstaking te Amsterdam toen een soort van schrikbewind heerschte De heer Smeenge ook voorstander van par tieele herziening ditnkt voor de toezegging van de herziening der wetsbepalingen omtrent ligdagen ven schepen en vraagt wyzigiug der wetsbepalingen omtrent belegging van gelden van minderjarigen De heer Goeman Borgesiua dringt meer byzonder tian op de wyziging der drankwet die reeds onder bet vorig ministerie aanhangig was gemaakt en die geen afbreuk kan doen aan de kiesbervorming Het vergunningsrecht ia te laag en de overgangsbepalingen vereischen herziening De heer Bouman vraagt betere toepassing der boterwet op dat het publiek tegen mialeiding worde gewaarschuwd en gevrywaard De heer Van Berckel pleit voor wederinToering van de doodstraf daar de zware misdaden in den iaatsten tyd toenemen en de doodstraf toch in het militair wetboek behouden is Voorts betreurt hy het dat in het werkplan van den minister niet opgenomen is herziening van het militair strafr cht Ëen project is toch aan het departement voorhanden De heer Van Karnebeek vraagt handhaving van de vrijheid van arbeid die by de laatste werkstakingen ernstig is bedreigd Verscherping van de wet is misschien noodzakeiyk maar de overheid kan met de wet iu de hand nu reeda haar plicht doen De min van justitie de heer Van der Kaay wil gaarne den d aad opvatten waar zgn voorganger die heeft Ihten vallen maar meent toch het recht te hebben diens boedel te aanvaarden onder benificie van inventaris Hg moet kunnen aannemen of verwerpen Zyu departement heeft een zware taak zoodat hy zich moet beperken en zoodzakeiykerwyze velen moet teleurstellen Over bet algemeen volhardt by by het werkplan in de Memorie van beant woording uiteengezet Hy zal zich verheugen wanneer hy eenige bepalingen van het BurL eriyk wejtboek kan herzien hoever dit zal gaan kin fay nu nog niet zeggen Iu deze uitvoerige rede beantwoordde de min vervolgeba de sprekers die vóór hem het woord hadden gevoerd Heden voortzetting De heer J van Loenen Martinet treedt In het jongste nummer van de Amsterdammer Dagblad voor Nederland c op als hoofdredacteur In het Woord vooraf t lezen wij o a Zooals reeds aanstonds by het aftreden van de oude redactie werd te kennen gegeven zal De Amsterdammer ook voortaan dezelfde beginselen voorstaan waarvan dit blad tot nu toe het orgaan waa Dit slnit intnsschen de mogelykheid niet uit dat de nieuwe redactie voor die beginselen een gewyzigde toepassing vraagt Evenmin de waarschyniykheid dat zy de verdediging der beginselen in een anderen vorm en op een anderen toon zal voordragen De hoofdredacteur acht het noodig noch gewenscht aan de aanvaarding van zijn arbeid een reeks vau beloften te doen voorafgaan Zulke beloften plegen alleen beteekonis te hebben voor hen die ze niet behoeven 18 18 10 B6 il OS 11 09 11 16 11 88 8 16 18 S8 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 27 6 69 7 18 8 89 9 S7 11 06 11 18 9 11 6 16 9 49 u 9 68 6 33 f 6 81 6 86 ff i 66 6 41 7 48 10 10 10 1611 3811 48 8 18 4 47 6 28 5 67 7 46 8 88 10 14 ff ff S S7 u 7 69 10 37 S O 5 46 6 17 8 07 8 6B 10 86 8 60 6 89 6 21 6 e6 8 2S 9 11 10 68 7 46 9 48 6 88 6 16 10 14 ll U 4 47 6 46 Tot nu toe was de richting van het blad zonder hoofdredacteur al zeer moeilyk op te maken uit de reeks ingezonden hoofdartikelen hierin hebben nu zoo wat alle bekende kopstukken der radicale party na elkander het woord gevoerd over het denkbeeld van den heer Treab om een fusie te bewerken tusschen de vooruitstrevende liberalen en de radicnlen De beer Traub heeft alweder in een viertal artikelen gerepliceerd en na hem zyo de heeren Z tv d Befgh Gerritsen en Bosch aan het woord geweest De hpofdredacteur zal een zware taak hebben als hy in él die confusie over de fusie hebt wil brengen Zaterdagavond werd van wege de afd AIfen e O van den Bond v N ed Oud eene protestmeeting gehouden tegen het besluit van den gemeenteraad van Alfen om de schoolgelden op de openbare school voor gewoon L O bynu te verdubbelen en die aan de school voor M U L O te verhoogen De gevulde zruI van hot hotel i De vergulde Wagen c was een bewys van de belangstel ling der burgery in deze zaak Na de opening der vergadering werd een schryven voorgelezen van den arr schoolopziener die tot zyu leedwezen verhinderd was de vergadoring bij te wonen en o m verklaarde een voorstander te zyn van algemeen kosteloos onderwya doch nu de wet van 1889 dit verhindert beschouwt hij evenredige heffing als het eenige rationeele stelsel met ruime vryatetiing oor min en onvermoogenden Het eerste werd het woord gevoerd door den heer Ketelaar van Amsterdam algera secr v d B V N O Deze begon met te zeggen dat art 192 der grondwet aan iederen regeeringspersoon als plicht oplegt de zorg voor het openbaar onderwys en het wegnemen van oorzaken die dat oüderwys onvoldoende zouden doen zijn Art 46 der wet op het lager onderwys in 1889 er in gebracht schryft verplichte schoolgeld heffing voor op de openbare school doch al 3 geeft de regeering de macht daarvan ontheffing te verleenen Hulde aan de gemeentebesturen die dit deden ofschoon er steeds afwyzend werd beschikt Te Aifen handelt men jaint andersom Daar bestaat een schoolgeld van 85 et per maand en per kind voor minvermogenden de helft en dit wordt nu gebracht op f 1 60 terwyi volledig m u I o f 55 per jaar zal kosten Een vreemde manier van zorg dragen voor het openbaar onderwys Zal het juist voor vele ouders geen reden zyn om hunne kinderen vroeger van de school te nemen Vorhpffe ieder zyne stem tegen het besluit uii stenne het adres dat van zoovele handtetikeniogen voorzien ia opgezonden Viel zoo n be Init in eene der noodlijdende gemeenten men zou het betreuren doch er in berusten Maar in Alfen waar de financieele toeatand zoo gunstig is en de hoofdelyke omslag zoo gering is het onverklaarbaar Waarom moet op deze wyze de gemeentekas loader reden gestyfd worden V Welke reden heeft men voor het besluit Zou het werkeiyk zyn om de openbare school leeg te pompen Neen ze it de R K Znid HolIander want aan de byz scholen is het schoolgeld even hoog gesteld Oppervlakkig dus een edele concurrentie doch naderby is daarop wel iets af te dingen Dat verhoogen aan de school met den bybel moet gebeuren om heter te kunnen rondkomeu en daarom moest het ook zoo zyn op de openbare scholen Het gevolg van het besluit is een geldelijke druk die over geheel Alfen zal gevoeld worden Het schgnt echter in deze streek io de lucht te zitten zie slechts wat in het naburige Woubrugge is voorgevallen In 89 dacht men aan pacificatie doch in Amsterdam en hier en elders ziet men wel iets anders alleen door het dryven der godsdienstige secten Op het oogenblik is er misschien niet veel aan het besluit te veranderen art 46 laat hot toe maar wordt dan art 192 der grondwet niet vergeten 1 24 3 68 4 60 4 67 6 04 6 11 6 30 1 46 1 66 S 03 8 09 3 16 7 10 7 80 8 48 6 66 6 08 8 10 6 17 6 98 3 60 1 44 4 10 G O Tl D A 11 60 18 80 18 08 18 40 8 48 AnrBterdani Wp 6 60 Gouda 740 Het is het beste dat de kiezers zoo spoedit mogaiyk ioonen er niet mee gediend td zyu Na nogmaals krachtig tot protest te habbïsn aangespoord besloot de htfer Ketelaar syne inleiding en werd er gelegenheid gegeven tot debat Hieraan werd deelgenomen door bei a r raadslid Van Dobbea die nu geen der beide voorstellers aanwezig waa het woord vroeg om zyne houding en stem ie verdedigen Hy trachtte dit te doen op de volgende grooiien lo De wet geeft de vryheid er toe 2o het gemeentebelang eiscbt het 3o de rechtvaardigheid vordert bet io het is in het belang van bet op ouderwya Volgens hem kon men van de a r party geene wetsrer k acbtiging verwachten art 192 van de grondwet liet de financieele zyde buiten spel art 46 wet 1 o gaf vrybeid tot deo kosteuden prijs Het openbare onderwys kost de gemeente na aftrek der baten ruim 4000 dus het was in bet belang van de gemeentekas £ éa derde der bevolking teert op de zakken der anderen Wit eluig wf uioitt kosi wat men krygt wordt niet gewaardeerd en daarom zal de belangstelling der ouders toenemen en de verhoogiog zoo in het belang van het openbaar onderwys zyn Nadat nog een paar sprekers iets in bet midden hadden gebracht waarby er een o a op wees dat 4000 aan het onderwys besteed iu eene bloeiende gemeente als deze niet te veel was beantwoordde de heer Ketelaar den heer Van Dobben Het waardeerende dat by den moed yuer overtuiging bezat moest hy bekennen dat de geachte spreker hem niet van de deugdelyke gronden waarop het besluit rustte had overtuigd De vier ponten van het raadslid werden bestreden en er op gewezen dat het gemeentebelang niet slechts wai de gemeentekas maar ook de zorg root het intellect voor de burgery omvatte het onderwys is voor den bloei der gemeente ran zooveel belang dat men over een paar duizend gulden moet heenstappen want hier bedriegt de zuinigheid de wysbeid Het gevoel van rechtvaardigheid kon de inl by den heer v Dobben verklaren doch dan gaat gy den verkeerden weg op dan moet hij met zyne medeleden by de Hooge Regeering aandringen op geiyksteiling maar het niet in de gemeente Allen zoeken De waiirdeering door hooger schoolgeld och dat was slechts een middel tot knaleffect ieder weet wel beter De heer van Dobben repliceerende zegt dat bij gekomen is om niet den schyn aan te nemen alsof h zich zon schamen over zyn besluit en beroept zich op deonderwyzers om te getuigen dat Alfen s gemeenteraad üteeda getoond heeft da belangen van het openbaar onderwys te behartigen Na afioop werd met 12 stemmen tegen de volgende motie aangenomen De vergadering byeengekomen in het logement De vergulde Wagen op 8 Dec 94 betreurt het besluit van den Baad der gemeente Alfen genomen in zyne vergadering van 21 Nov II in zake de verhooging van bet schoolgeld gehttveu op de lagere scholen ea acht die verhooging niet in het belang van bat op ond bealiiit biervan kennis te geven eau den gemeenteraad en aan Ged Staten Met dankzegging aan den heer Ketelaar de aanwezige autoriteiten en belangstellenden sloot de voorzitter de vergadering waarnaeen adres aan de regeering ter teekeningrondging N R Crt Zaterdagavond werd in bet geboow sNyverheidc Donkerstraat te Utrecht eene vergadering gehouden van de bakkersgezeUen vereeniging Eendracht maakt macht Ongeveer 70 personen waren tegenwoordig terwyl ook twee inspecteurs van politie aanwezig waren De voorzitter sprak zyn ingenomenheid nit over de talryke opkomst en het aanwezig zga van werklieden van de broodfabriek I e Korenschoof de oude fabriek Utrechtscbe brooden meetfabrifk en de meeUabriek ïh Il nc van den he r Van Ënflfelen Amsterd atrant 8 4S 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 1140 1J 0 8 10 9 01 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 11 01 11 10 1 81 7 07 7 17 7 84 7 11 7 87 6 61 S S0 10 01 11 0T 10 6 9 41 9 10 9 S weg en verzoehi daarop allen die niet voornemens waren tot de Vereeniging toe te treden de zaal te verlaten Geen der aanwezigen verwyderda lieh echter waarop de voorzitter de voorloopige statuten liet voorlezen waaruit bleek dat het doel der Vereeniging waa l ings ordelyken en geleidelyken weg hetzedeUjke en maatscb appel yke belang van de leden te bevorderen De verbetering an de positie van de bakkersgezellen zou zooiils de voorzitter mededeelde in de eerste plaats bestaan lu het trachten naar eene verhooging van loon wat hier by vergoiyking met andere plaatsen zeker wel noodig was Men wilde dat niet door geweld maar door samenwerking tusschen patroons en gezellen Spr wenschte de Ioonen per week verhoogd te zien waarmede de aanwezigen zich blyk baar vereenigden als volgt i 2 voor een volwassene f 1 50 voor een karryder f 1 voor een halfwas f 0 50 voor een jongmaatje Voor overwerk werdf 0 15 per uur gesteld De werkuren wenschte men als volgt voor de fabrieken yoor de eerste vyf werkdagen der week 12 uren en Zaterdags 18 uren voor de Ï ewone bakkeryen de eerste vyf werkdagen 4 uren Zaterd s 20 uren Ook met deze reeling scheen men genoden te nemen Na deze mededeelingeo lieten velen zich als lid inscbryveD Daarna deelde de Voorzitter mede dat hy deze week een advertentie had geplaatst in het Utr Dagblad dat Zondag de heer Reurs nit Amsterdam voor de bakkersgezellen zou optreden abusief was echter tot zyn leedwezen in plaats van Renrs Beena gezet Wy zyn wel voor vooruitgang en Vbrbetering zei spreker maar geenszins sociaal democraten Van den heer Reurs was echter nog geen berioht ontvangen dat hy zou komen Verder deelde de voorzitter mede dat het vooroemen bestond zich by den Nederl Bakkeri er etIe bond waarby lèeda 26 vereenigingen waren aangesloten asAi te sluiten eu ook dat het plan bestond aan de Vereeniging een ziekeufinds t e verbiuden om den tedeu by ziekte het volle loon nit te betalen Daarna ging men over tot het verkiezen van een definitief bestuur waarby hot nog al zeer hutshondelyk toeging en dat plaats had toen reeds velen de vergadering hadden verlaten Het lange wachten by den aanvang der vergadering was oorzaak dat bij velen vooral onder de jongeren de ernst er van verloren scheen gegaan Het bestuur werd als volgt samengesteld A Verdonk Ie voorz P Werner 2e voorz W WiHemae lo secretaris Woudenberg 2e secretaris M van Dam Ie pnningmeeater Renckens 2e penningmeester Van Stri len en J Kraaikamp commissatisaen De vergadering van gi terochtend waarin Beurs als spreker optrad vras weder vry druk 1 bezocht en ving een half uur over tyd aan De voorzitter verzocht allen die geen bakkeregezel waren en ook de pers de vergadering te verlaten De twee aanwezige rechercheors bleven echter de vergadering bywonen Een strooibiljet werd rondgegeven waarintot vereeniging en aansluiting aan den Bondwerd aangespoord en de gezellen gewjiarachnwdwerden niet de plaatsen in te nemen van hendie io staking zyn U D c In de vergadering der My tot Exploitatie van S S is het voorstel tot het leenen van een bedrag van ten hoogste 3 000 000 aan de Zeeland aangenomen De directeur generaal verklaarde dat hem van eene overeenkomst tusschen de Zeeland en de OreatËasternc nieta bekend was Intnsschen werd gietermidd te VUssingen tuascben die twee maaiscbappyen onderhandeld Uit Petersburg berichtte men van den 27 November t l Het lijk van Rubinstein werd gisteren voormidd g van Peterhof naar Petersburg gebracht Van bet baltische station tot de Dreifaltigkeitskirchec wachtte een groote menigte den b rafenisstoet op Vertegenwoordigen der rnssische muziekvereenigingen begeleidden de kist die in genoemde kerk tot morgen open blyft opgesteld s Avonds te 8 tire bad by het lyk in tegenwoordigheid van den grootvorst Gonstantyn Constantinowitsch een plechtige godsdienstoefening plaats die door ongeveer 6000 personen werd bygewoond By de kist werden over de 100 kransen neergelegd Voor bet bywonen der plechtige teraardebestelling zyn 10000 kaarten uitgegeven En van den 288ten November werd bericht Heden werd de groote man ten grave gedragen De geheele artistieke wereld van Petersburg nam deel aan de plechtigheid voorts deputaties van de keizeriyke theaters te Moscoo van de philharmonische vereeniging aldaar van de afdeeliugen in de provinciën der keizerlyk rttisiaohe mnziekvereeniging verschillende inrichtingen van onderwys van de gemeentebesioren van Fetersbnrg en Peterhof vnn de pen en van een groot aantal instellingen De plechtigheid in de kerk werd door prachtig koorgezang verhoogd Vole duizenden belangstellenden hadden zich tydig langs den w van deze imposante begrafenis opgesteld om den meester die vooral in zyn naaste omgeving ook om zyu weldoen zeer bekend was een Iaatsten groet te brengen Er ia nu geen twyfel meer aan dat Reginald Sauder oo een jougmeufch vau goi deohuize vau zwakke gepstvermo ens den opzienbarenden moord in Kensingtoo Londen gepleegd heeft Ook ia gebleken dat hy niettoerekenbaar moet geacht worden eu op diengrond wendt de familie pogingen aan om gedaan te krygen dat de zaak niet als een gewoon moordgeding in het openbaar behandeldwordt f De moordenaar is een neef van het bekende Parlementslid kolonel Saunderson en een zwager van het Parlemeutftlid Mulholland Voorts a hii v r irit zzn crd Dcnlcstb TaafClocwell en lady Monck Men verqioedde eerst dat hy ook de persoon was die als vronw gekleed twee malen in Kensington een moordaanslag op vrouwen heeft gepleegd Dit is echter niet het geval want deze geheimzinnige moordenaar heeft opnieuw zyne verschyoing gemaakt nadat Reginald Sanderson reeds in heehtenis was genomen Maandagavond werden twee dienstmeisjes die een brief in de bus gingen doen aangesproken door een groote vrouw in het zw rt gekleed en het gelaat achter een dichten sluier Dene vrouw of vermomde man vroeg naar den weg Eeusktapa hief het geheimzinnige personage den arm op ouder liet uitstooten van een verschrikkelyke vloek De dienstmeisjes namen yliugs de vlucht eu vertelden op een politiebureau haar wedervaren Daar vernamen zy dat de baide vrouwen die vroeger door de vrouw in t zwart aangevallen haar dcnzelfden vloek hadden hooren uitbraken toen de onbekende den arm ophief om haar te trefieo Zooals reeds is gemeld was de zwakhoofdige Saunderson tiot de daad gebracht door het lezen van de verslagen van een moordproces Naar aanleiding daarvan vestigt dr Forbes Winalow in de Times de aandacht op bet f it dat enn opzienbarende misdaad dikwyis gevolgd wordt door eeo reeks van gelyke misdaden Zwakboofdige personen worden dikwyis door de kracht der nabootsing daartoe aangedreven De tnualeo der rechtsspraak vermeiden tal van moord epidemiën Oe krankzinnige Oxford die in 1844 op de Ëngelsche Koningin schoot bad onmiddeDyk een navolger Toen de ter dood veroordeeldpu nog iu het openbaar werden terechtffeateld is het menigmaal voorgekomen dat personen die de tereohcstelling hadden bijgewoond dooi eeo ziekelyke begeerte werden aangedreven een zelfde misdaad te plegen en geen rasi hadden voordat de daad tot uitvoering was gekomen De schryver haalt uit zyne ervaring een aantal voorbeelden aan om te bewyzen dat een zwakke geest gemakkelyk gekrenkt wordt door zulke weerzinwekkende misdaden Het beste middel om deze zucht tot nabootsing zooveel mogelyk tegen te gaan acht dr Forbes Winslow lo korte en niet 0 sensatie berekende verslagen van de misdaden 2o dat de datum van de terechtstellingen niet vooraf worde bekend gemaakt Vooral dit laatste is van belanc vrant het voortdurend in gedachten medeleven met den ter dood veroordeelde heeft op zwakke hersenen een noodlottige werking Een ontzettend ongeluk beeft in de lersche stad Belfast plaats gehad Een rondreizen Ie kermistroep zoo in het speellokaal eeoer school een kinder voorstelling geven en het gansche lokaal was met kleine belangateltenden gevuld Plotseling ging het gaslicht uit Een paniek ontstond I e groote menschen die hy de voorstelling tegenwoordig waren werden evenzeer als de kinderen door een hevigen angst aangegrepen en yiden naar de uitgangen Vele kindereu vielen op den vloer en werden vertrapt anderen verloren het bewostzyn Dit alles gebeurde in de diepate duialernia Toen men met lampen kwam aandragen waa de school ledig op den vloer lagjii evenwel nog de kleine slachtoffers Drie knaapjes van 6 8 en 10 jaar en een meisje van 7 jaren leefden niet meer Uit het onderzoek ie gebleken dat een paar jongens voor de grap hel licht hadden uitgeilraaid De 17 jarige marinier 3e kl Kr dienende op het wachtschip te Hellevoetsluia ia door den krygsraad aan boord van den bodem schuldig verklaard aan dienstweigering hy had nl geweigerd op post te gaan en veroordeeld tot één jdar gevaugenisHtrat Br Ct De Voce della Virita verhaalt de volgende trefiênde byzonderfaeden over eene audiëntie welke de H Vader dezer dagen aan een werkman heeft verleend De werkman Angelo Buaatto van Verono en daar io dienst van de firma Lehmann had in het particulier vertrek van Z H onder leiding vaP den ingenieur Ferrari een verwarmingstoestel geplaatat De 3 Vader heeft zich geruimen tyd met hem onderhouden hem vragende naar zyn land eo zijn gezin hem aanbevelende onderdanig te zyn aan het geestelyk gezag iu echtefyke een gezindheid te leven en over de opvoeding VAD zynzoiiPD tr waken Ook toonde Paos l eo belaug telliug in het lot deroverik e werklieden van de firma Uehiuau en het zicb omtrent hun toestanden een en under mededeelen Znlfi beloofde Z H aan Bubatto een gedachtenis voor bem zetven en voor ziju familie en den zyneo den apostolischeo zegen Den Volgenden avond werden Busatto de cndeaux ter hand gesteld Zy bestonden m een groote zilrereu herinneringsmedaille in étui vier anderen zilveren medailles en verscheiden fraaie platen Meu kan zich de blyd cbap von Bnsattovoorstellen Buitenlanilsch Overzicht Het Reuter telegram over de verkiezing te AaUt was onduidelyk en is dientengevolge oniuist opgevat Niot de heer de Backer maar Woeste is gekozen naast den abbé Daens Twee felle tegenstanders dus gelyk verkozen Woeste clericaal met 27 549 stemmen en Daens christelykdemocraat met 26 832 De buit is dus eerlyk gedeeld een grillige toepassing der nieuwe kieswet De Itahaanache Kamer heeft de commissie van hegrooting benoemd bestaande uit 3G leden Zy is niet samengesteld zooals de regeering wel gewenscht had De ministerpresident Crispi had het verlangen te kennen gegeven om haar te doen bestnau uit 27 ministerieelsn en 9 leden uit de verschillende groepen der oppositie By de eerste stemming werden slechts 4 ministprieelen gekozen voor de overige 32 leden moest er eene herstemming volgen Deze nu beeft plaats gehad met deu uitslag dat er in bet geheel gekozen zyn 20 ministerieelen en 16 van de oppositie Er dient evenwel bygevoegd te werden dat sommiReiider gekozenen zooals de heeren Colombo Luz atti Coppino en Rubini op beiderlei lijsten voorkwamen Ook dient te worden Opgemerkt dat de miuisterieele ieden der Kitmer by lange nng niet allen waren opgekomeu Er waren bij de benoemiuif dei commioaie slechts een 300 leden tegenwoordig Er ontbraken dus een paar honderd De heer Crispi heelt in eene bijeenkamst der meerderheid verklaard dat het reglement der Kamiir noodzakelLik gewyzigd dient te worden om de s ormachtige tooneelen die vooral Vrijdag plaats hadden in het vervolg te voorkomen Hy heeft tevens teJtennen gegeven dat e door den minister öonniuo in te dienen hegrooting in evenwicht zil 7yn De Hongaarsche minister president Weckerle zal zijn ontslag nemen zoodra de kredietwet Toor een maand ia aangevangen en hij zal den voorzitter der Kamer den heer Baufy als zijn opvolger aanheveleu In hooge kringen te Weenen gelooft men dat de crisis opgelost zal worden door een eenvoudige verandering van personen De richting zal dezelfde blyveo De kerkelyk staatkundige wetten zullen be krachtigd worden de grondbeginselen der i liberale party hiyven onaaogetaal maar de koning wil de ministera Szilaggi j istitie en Hieroojmi htnnenlandsche zaken weghebben Weckerle heeft zich echter volgens de Vosa Ztg met alle leden van het ministerie solidair verklaard Een wyziging van het ministerie is dus niet mogelyk Een conservatief ministerie acht men in Hongarye niet mogelyk De liberale party heeft nog altyd de meerderheid in het parle ment Een coirservatief miniHtene zou hoe kort bet ook bestond de onafhankelykheidsparty belangryk sterker maken gelooft men Volgens later bericbt heeft de keizer de kerkelyke wetten bekrachtigd De e mededeeling is in de Kamer met gejuich ontvangen Het vlot nog niet erg met de vredesouderhandelingen tusschen China en Japan Berichten uit Port Arthur zeggen dat de Japanners zich daar op een langdurig winterverbiyf voorbereiden en van de troepen in Korea en Miiutsjuerye wordt het elfde gemeld Men twyfelt nf er dezen winter nog iets komen zal van de inneming van Moekden hot is ook mogelyk dat het legercorps t welk vroeger onder bevel van maarschalk Yamagata stond een ander oporntie plan zul gaan volgen eu den aanval op Peking wagen in vereeniging met de troepen van generaal Oyaaia De Times correpondeut te Sdnnghai herhaalt dat Japan het eerste v redes voor tel vbo China dat duor bemiddeling van de Amerik Unie gedaan werd geen oogenblik ernstig behandeld heeft China gaf to n gevolg aan den raad der mogendheden om rechtstreeks met Japan te opdertiandeleu i maar ook dit bleef dnsver zonder gevolg In Peking wordt de toestand der Europeanen als zeer gevaarlyk geschetst Niet de Japan n ra die in aantocht zijn worden gevreesd maar wel de lagere klassen van het Chineeaohe volk De vrouwen der Ëuroppanen worden alvast otwr Tsifoe of Shanghai in veiligheid gebracht De meeste mannen blyven evenwel allen te Peking en hebben zich gewapend met Winchester geweren De Europeanen zullen lioh zooveel mngeljjk met elkander in verbinding stfllen en desnoods zich in der gezantscbapsgebnnwen verschansen Men vermoedt te Peking dat indien de Jepannets de stad als overwinnaars binnentrekken de val van Mantajoe dynastie bet ontwyfelbaar gevolg daarvan zal wezen Ieder Europeaan zegt de brief schryver wenscht Japan de overwinning toe en is overtuigd dat een veinederiog voor China noodzakeiyk is Slechts iiigs dien weg kan het ambtenaarsstelsel dat door en door bedorven is met wortel en tak worden uitgeroeid GROOTE SORTEERING WIHTEEEANBSCnOENEH voor Dames Heeren en Kinderen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 10 DICEMBSB Vor k VsDiKLiiiD ert Ned W 8 1 91 ilito ilito dito 10 1 ditn üi dito 3 101 HoNOi Ohl Ooudl 1881 88 4 lOOl talik iiflolirijviap 1862 81 6 80 OosTENK Ulil lupapiur 1868 5 81 dilo in zilver 1868 5 80 PoETUQAL übli mot ticket 3 Vii dito dilo S ÜIULANO Ubl Uont ie 9erie 5 73 a dito Oeeoea 1810 4 6 ditobg aotb9 1889 4 j 7 dito bij Hope 1889 90 4 96 dito iu goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPAKJB Perpet Bobuld 1881 4 Tqrkeij Gepr Goiiv leeu 1890 4 Gec leeiiing serie 1 Gefl Ieeniuj aene O ZuiD Ani lUl Hee v obl 189S i Manco Ubl Buit Seh 189U 6 S81 ilotkoera 1017 lOS 80 80 108 6 85 Vbnbzüela Obl 4 onbep AM8TEEDiM 0blii atieii 1861 S 4 7 8V 110 69 IS l 1001 KoTTEaoik Steil leen 1886 S l 981 Ned N fr llandelav aniid 86 iidso T b M Cerlitioatoii 730 ÜunMaatBohappij dito 660 Amh Kypothi ekb paiidbr 4 101 CultMij der Vorstenl aund J7 s Gr liypollieekb paudbr 4 103 Naderlaudaohu bauk aaud SlO r Ned llamlelmaatsoli dito 126 48 N W il Pao Hyp b pandbr 6 73 Rolt Hypothrokb paudbr 4 I lOÏ i Utr Hypotheekb dito 4 101 OosTBNE Oost Hong buukaaud 14 2 Ki si Hypotbeekbank paadb 4 l l 981 i AMEalïA Kquit hypoth pandb B 66Yi Maiw L O Pr Lien eert 6 27 u Holl lJ Spoori Mij aand 101 Mij lotEipl v at Spif wind 98 Ned Ind Spuorwegni aaud aO Ned 7 uid Afrik 8pm aand K I dito duo dito 189 i dito IQpl 4l lTiLH 8poor l 1887 89 A Kobl a 48 f I 6BV 74 Zuid Ital Spwunj A ll oM 8 S2 PolBN Warsobau Woenou aaud 4 188 Ruil Gr Euaa 3p r Mij aand S 100 Baltiaohe dito aand 6 108 lOlV 66 Faitona dito aand 6 741t Iwang Dombr dito aand S 105 ICank Ob Azow Sp kap aand 5 98 Losowo Sewast 8p Utj oblin 5 102i Orel Vitebsk dito oblig 6 1011 ZuidWest dito aand 6 66 dito dito oblig 4 98 lO a 38 O i Ill8 AMBaiKi Oent Pan Sp M j obl 6 100 OUic kNortb W pr C V aand 140 dito dito Win 8t Poter obl 7 i 1S4V Duover Rio Gr Spui eert v a 107 Illinois Central obl in goud 4 87 Louisv k NasbvUloOort v aand 62 Meiico N Spw Mtj lehvp o 6 9 1 Misa Kanaasv 4 pet pref aand 921 N ïork Ontario t WosLauod i 13 dito Peniis Obio oblig 6 lOS Oregon Calif Ie hyp in Roud 5 78 St i aul Minn k Manit obl 7 106 Uu l ao Hoofdlijn oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie byp O 5 85 Canada Cao Soutb Cert v aand BO VEll 0 R8ll iNav leh d e O Amsterd Omnibus Mjj aand 308 Rotturd Tram weg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 I08V Stad Kolterdam aand 8 108 ilKLOlB Stad Antwerpenl887 2V 103 Stad Bruaael 1886 2 103 HoNO Theis llegullr Gesollsch 4 115 OosTENR Staataloüuing 1860 5 185 K K Oost B Cr 1880 8 4 SliANJi Stad Madrid 8 1868 45 Ver Naii llB llyp Spolil eert 4 10 BurKerllJken Btand GEBOREN 7 Dec Leooardus Johaaaea Miirift oailers J L Mimpnn ep T Dijkstru 8 Jacob oudf rsM M Kfjzer eo 8 Seijffera 9 jHCoba Jobaona ouder J A tqo der Valk en J Meijer Maria Alida ondera A ran den Oodenhoie en M £ de Dooi