Goudsche Courant, donderdag 13 december 1894

No 6532 Donderdag 13 December J894 33ste Jaargang fiOMCHE WïlANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg aye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiizondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 26 firanco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers V UF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 10 Maria Boaina Pieternella oadars P J L rau Deütekom m R W F Scholten OVERLEDEN 8 Deo J den Hertog 7 ra 9 G Terwal 35 j A A Padberg 3 m W M van Wierst wed L de Knoop 83 j GEHUWD 10 Dec G H Nikkeli en J P KorteDoever Haastrecht GEBOREN Hendrik oodera H Wilteoburg en A Slugs OVERLEDEN C Tromp 83 j GEHUWD G Knoppers en P Weekbout VilBt GEBOREN Elisabeth Maria onder J Neleman en S Straver OVERLEDEN M Boer 54 j 347 Staats loterij 8e Klatte Trekking nn Dinsdag 11 December No mt f 26000 No 1498 en 1 886 ieder 1000 No 10790 400 No 19939 t 800 Ne 8831 a llOS 6188 en 18802 ieder 100 Prijzen van ƒ 46 88 8689 6887 808 10887 13388 16768 18434 86 2686 6819 838 10891 18390 16846 18619 101 2802 B861 8345 10967 13402 1S867 18647 168 3676 6866 8367 10983 18428 16918 18646 271 2680 6876 88Sj 10988 18466 16930 18669 811 2826 6920 8417 10992 13498 16936 1S732 427 2833 6980 8499 11026 18603 16960 18836 479 2868 6077 8476 11060 13662 16001 18906 689 2898 6107 8667 11084 13600 6036 189U 637 2948 6116 8689 11143 18983 16146 18943 667 2980 6819 8636 11831 18647 16233 19011 683 2992 6376 8637 11841 18679 16249 19014 791 3016 6890 8648 11464 13792 16860 19022 794 8317 6422 8689 11604 13887 16362 19048 846 8410 6470 8728 11663 18904 16607 19966 866 3448 6478 8770 11610 13909 19609 19120 862 3463 6498 8861 11668 13960 19623 ViXiS 896 8684 6604 8868 11686 13964 16924 19190 877 8662 6620 8863 11789 14066 16628 19228 909 8660 6676 8 72 11746 14068 16632 19259 980 3671 27 9000 11778 14184 16696 19347 989 3693 6694 9067 11846 14180 16708 19861 1019 3698 6766 9068 11874 14166 19734 19496 8691 6887 9118 11876 14200 16800 19636 8998 6842 9113 11888 14880 168 S 196711189 8769 6864 9147 11893 14236 19889 199621171 8788 9869 9273 11896 14368 16861 197201178 3827 9888 9284 11909 14368 16899 197361200 3896 6893 9330 11924 14402 16938 19761 U88 3942 6937 9338 11931 14416 16974 19773 1301 8967 6991 9836 11998 14694 16980 19804 1364 8979 6996 9358 18013 14908 17080 19809 1886 3992 7010 9878 12063 14946 17167 199291428 4019 7019 9470 18068 14672 17866 199661466 4816 7031 9669 12164 14763 17388 200361614 4826 7066 9646 18179 14769 17829 200761680 4890 7tl6 9703 18890 14784 17889 20124 1687 4406 7190 9781 18381 14815 178 Sl 20138 1686 4468 7883 9747 12848 14817 11497 201401629 4499 7849 9806 18364 14841 17616 801491776 4618 9274 9862 18412 14844 17688 201661880 4916 7348 9902 18462 1488 17933 201741883 4696 7432 9978 18608 14898 17 96 20273 1886 4709 7437 10093 18660 14904 17677 202831902 4786 7468 10106 18664 14971 17736 203431970 4781 7488 10168 18817 14982 17780 203638008 4889 7498 10281 12 41 13011 1779S 20868 8029 4988 761910939 12866 16138 17806 80376 2098 4986 7615 10371 12886 16243 17819 80367 21 7 6016 7682 10383 12986 16269 17914 80876 8160 6022 7979 10391 12996 16303 17989 80679 2166 6086 7698 10408 18001 16361 18016 20684 2243 6166 772810607 18014 16890 18029 80636 2266 5283 774 1 686 13047 15420 18889 80664 2820 5267 7778 10679 18050 16496 18268 20869 2866 6308 7790 10616 18110 16604 18264 90721 2871 1490 7878 10666 18186 16624 18280 80779 8888 6548 7891 10661 13198 16661 18338 80788 8401 6579 7988 10702 13231 15686 18368 20948 8408 6699 7989 10718 13279 15790 18366 20959 2479 6903 7996 10768 13387 15744 18407 20995 3518 5906 8044 ADVERTENTICN Voorspoedig beTallea tan een Meisje R W P Ti DEÜTEKOM SCHOLTÏS gourfg 10 Pee 1894 Pro Deo Derde Aankondiging By Tonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotlirdam ran den 28 Mei 1894 ia het hnwelgk tusschen CORNELIS JACOBUS tam HOF WEGEN koopman wonende te Gouda en MARRIGJE TiN DER VOORDEN wonende te Gouda doch Terblflrende te Z ft Terklaard door echtscheiding ontbonden Cognac fin Bois f 1 40 de Liter D ooQWAq nu bom nnda leoléU AaonTine wordt salavaKl in TaraaMl da bamaoda flaaaohea an 6 Liler inhoud Tooraian Tan hat attaat Tan Dr P T JTAM HAHBI KOOS Proafflaaoh a 1 1 80 Dllalaitaad ncbiltbaar b s P H J T WANKUM J MÊLEERT UosthaTen firma Wed B 14 Gouda De Procureur Tan den eischer Mr M M 8CH1M ta d ï LOBKF Pulp Pulp Pulp NOG VOORHANDEN Arnhem sche Pulp i 1 60 per 1000 Kilo IMoord Brabantsche Pulp i 1 40 per 1000 Kilo Directe aflerering Orders worden aangenomen by den Agent W DEN HERTOG STEENKOLEN Nog 3 dagen in Lossing de Lading waaruit wy tot 70 Cent per B L oonumt zonder kortinij jry in huis afleveren Echte Belgische Antiracit ITootjeSa De minst aanslaande brandstof Toor Vulkachels f 1 40 per H L m k Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 11 Dec 1894 Frijstrekking 13 December 500 000 Mark bIb hoofdprijs iu het gelukkigst geval biedt de oiegwite groote Geldverloting dia door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd is De voordeelige inrichting Tan het Dieuvff plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weini fe maandeii in 7 verlotingen vao 110 000 lo teo 65 400 prijzen bedragende 10 868 900 Mark ter volledige beslisBing tullen komen daaronder KiJQ kapitale prij en vau eveqt el 500 000 MtkTk 8 prijzen a M 30000 21 pr zenaM 10000 46prqzenaM 5000 106 pryzen a M 8000 206 prijzen it M 3000 752 pryzen 8 M 1000 1S20 prijzen a M 400 38945 prezen a M 155 lSU90prgzeDaMS00 200 150 184 100 98 69 42 20 bij uitnemendheid echter Iprys a M 800 000 1 prga a M 200 000 Iprya ÜM 100 000 SpryzenaM 75 000 i prijs aM 70 000 1 prijs aM 66 000 l prijs aM 80 000 1 prijs ftM B 5 000 3 prijzen ft M 50 000 Iprgs kM 40 000 1 De aanstaande eerste prgstrekkinp dezer troote door dea Staat gewaarborgde Geldver toting is van ambtswege bepaald plaats tehebben op den 13 DMCEMBBU e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot slechts M 6 of 3 80 l tiaif 3 1 76 l kwart fl y u IV ff 90 tegen inzendiag van liet bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorsiene Origioeele Loten self in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte offi cieele plan waaruit de verdeelicg der prijzen op de versohiUende klassen ala ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd ei zenden w j aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten De uitbetaling der prijeen geschiedt steeda prompt onder waarborg van den Ötaat en kan door directe toecendiog ef ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland beworkstalligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aar zieolgke prijzen hebben wjj meermalen volgens officieele bewgzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien ilat bij deze opdenheohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zjjnda trekking atte orders ten spoedigste rechtstreeks te lenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaidaart in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het verttouwen j oaa tot hiertoe geschonken en daar wy hij het begin der nieuwe verloting ter deelneminar inviteerjn zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reèele bediening de tevreilenheid van onze geëerde Begunstigers te TflrwerveB Gouda Stfelpersdruk van A Bwhkmam k Zooi D SAMSOM Alle WiiteriiiDtels worden van af heden lot buiteng ewoon lag e prijzen Pabrii mttimn niBaiicii N Patent H Stollen SuilUlDPnK dKkinrUinE FumuEi Warnung Der f rotêe Brfolg den OTWM Fatent H StolUn trrunien htt Anlui zu tvseMedMM wtrthlwen Kachahmunif n gegttKi Mui kêufi dnher uniere stets êcharfen H Stollen mir ron mi dinet od$r In uleiian Eiuahatidlungdn rr dêttta uniêr Plaket wk Mbênitehênd tutgahingt tA = FteialMen uad Zeugniêee gnttk und fraaeo Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat öij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Priesntlz do geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lydende menschheid geworden is den eeavouiiige boer Hetft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodaal lyk heeft gemaakt en thana gemeengoed van silo geneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend g rorden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren onveranderd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium ïzar Arsenionm enz geheel te verdringen Kr zijn vete menschun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het gerins ate niet velen kunnen en zolfs door een vlieg getergd wordeln en eoo zich zelvon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagdof doo vreeseijke angst ot door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met huofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorauizeu en toevallen Ëindelyk lyden de ergaten onder hen aa i verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze oDgelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek d min of meer de slaohtofFers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van Igders behoort en ingelicht wenscht te wotden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBAN k Co HeiUgeweg 42 Rotterdam F E vaa SANTEN KOLFF tCorto Hoofdsteeg 1 l trecht liOBRV PORTO V üudegracht by de Gaardbrug F 22 voor wien een onderrichtend geschnCtje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oeoefing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt pjiLiRXja LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieunendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAIM Maandags Woensdags en Vrijdags TE CONSULTEEEEN voor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN eoi van 10 tot 3 uur TE PARUS Markt 134 Gouda Zenden gratis en franco Ut prachtig geïllustreerd IIIE 4LIM met ftoUandschen of ftanschen tekst bevattepdt de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het W nter izoen van kleederen hoeden enx voor beeren damei B kinderen op geflankeerde aanvraag aaa II JULES JILUZOT a C PARIJS Stalen van zijden vollen en katoenwi itoffen taken enz enz worden ereneeni franco toegezonden doch men geliere daarToor de soorten op te geren en ongeveer do prijzen te bepalen Dit album bevat terons de inlioktlngar welke voor de goede en prompte ultvoeringtta der beataüingen benoodlgdz jn SêaUtlingtn van SS franct en hooger wor den met eene verbooging van 5 0 0 fraut traeHt m otü oan Inkomende noht n in aiu plaatun van Nederland aan huls bizorgd De klanten bobben geene formal ceiten Toor de inklaring of andersints te verrullen daar ons réixpédmtkuis n Koundaai Noord Brabant daarmede belut is HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTENBIËR nit de Kloorterbronwery DE SCHAAP8KOOU THhurg door ooderscheidene geneeabeeren aanbeTolen ala versterkend en ga ond wordt por faat en gebotteld geloTerd door G J Heetman Weatbaren B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent Toor Gonila en Omstreken Visitekaarten OiriESTBOüWSAABTEir 44 GRATIS bAmal dk townn ÜUUkI htt tM iUmi Tora ilekn maar ook Toor ftmitm tMKt btlaigrilkt m rttlte kort DE yiiEiD va mm Man aobiiJT a io biiofkivt m Biehtn a Boddiandel to M i Bottardam Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDra kk erg van A BRINKMAN ZN BINNENLAND GOUDA 12 December 1894 VERGADERING van dbn GEMEENTER A AD Vrgdag 14 December 1894 s namiddags één uur Aan de orde Het voorstel betreffende de rerpachting ran het grapgewae van Schielaad a Hoogen Zeedyk Hnt voorstel tot toekenning eeoer belooning aan den commies Joh Vermey voor werkzaamheden gedurende da vacature der betrekking van Gemeente OntvBDger De Toorstelleo betrefiende het ontslag ran het personeel belast met de invordering der Soheepvaartrechten en de aanstelliDg vao personeel voor de inning ran de ta hfffen kaniof liggelden en van het bruggeld Voortzetting Tan de behandeling der re dames in zake de Plaatselijke directe belasting naar het Inkomen dienet 1894 Heden middag had ten Eaadhnize dezt r gemeente de aanbesteding plaats van do in 1895 benoodigde Materialen logeschrever werd voor Hout K T d Torren J te Waddingaveen lOV pCt beneden Uriet Ijzerwerk J H Kok te Gouda 1 pCt ben tarief Spykers en lichte IJzerwaren J H Kok te Gooda Urief Koper loodf zink en soldeer J H Kok te Gouda 187 pCt ben Urief T A van Berkel te Gouda 23 pCt ben tarief Verfwaren en Glas G van Dillen en Zn te Goada 5 pGt boren tarief Teer J IJpelaar Jz te Gouda 7VipCt ben tarief J B Kok te Gonda 8 pCt ben tarief L Visser en Zn te Gonda 10 pCt ben tarief Kalk J Zwart Pz te Gonda 14 pGt ben tarief A Jonker Zn te Gouda 16 pCt ben Urief Grint L Broere te Gouda 4 pCt ben tarief J van Hasselt te Nijmegen 77 pCt ben Urtef Zand L Broere te Gonda 12 pCt l en Urief 25000 Veohtsche Stiaatklinkers Vechfcvorm per 1000 Goillaame v d Broek te Utrecht f lö 75 i EUlLLE TO DE EERSTE PATIËNT UIT DE PAPIEREN VAN EEN GENEESHEEB Naar het ï ranicA 1 I Het aandoenlijk verkial dat hier volgt beraslop vrairhetd Het ia een gewrocht der verbeelding nog minder een van die grillee in eoo herseDicbimmiff breÏD geteeld ik heb de Blaohtoff rs van dit kleine huiselgke drama gekend en ik heb ze liefgehad Kooali men al wat waarachtig goed is Hefheefu Wat ik Eal verhalen is al een geruimen tijd meer dan twintig jarea geleden gebeurd Ik was toen DOE jong en bet is niet Eonder aaedoening dat ik ag dien gelukkif en leeftijd zoo vol bekoorlijke illasiën en lietelgka levensbeelden weder voor der geest breng Dat ik Oud begin te wordtin ia overigens voor mg geene reden tot Irearigheid het komt mij voor dat men naarmate de jaren rioh boven onze hoofden opeenhoopen een sekcr genot smaakt ia de herinnering van eeo verleden dat ons onophoudalgk ontvliedt de vreugde van het verledeoa vermengt sioh met de vreugde van het heden en lenigt de smart van bet tegenwoordige Moge ook de toekomst de onbekende sijn die oni aaotrskt n ook somtijds verschrikt als wg een blik aohterwaarts kunnen slaan londer dat eea Erren Trip te Utrecht 5 38 H Brant J te Woerden H 37 Gebr Koning Leiderdorp 10 98 25000 VecbtBcbe straatklinkers Waalrorm per 1000 Erven Trip t Utrecht 16 38 J W Vermaak P te Zutfen 15 97 Boute en Dekker Wp bë Uuuratedfl monster a 15 95 b 14 98 C Kamp te Linachoten 15 92 J W Mijnlieff te Utrepht Ie soort f 15 73 2e soort 14 93 J C Teves te Maarseen 15 15 Geb Koning Leiderdorp 14 98 Gebr ran Stoivenberg te Utrecht 14 98 G J W KoolMmaos Beynen Utrjcht 14 88 20000 Vlukke Vechtsche graze klinkers per 1000 H Bront Jr te Woerden 17 74 G V d Bro kö te Utrecht 16 75 Gebr Stuiveuberg te Utreoht 15 90 Gebr Koninir te Leiderdorp Ie soort 11 98 2e 1075000 blauwe IjBelstraatkliukers per 1000 Schalij en Bekker te Schaouhoven i 6 28 F vuD Lange te Moordrecht 5 8UR U Joogenburger te Waddingsreen 5 74 25000 IJaelmetselplavü per 1000 Schaiy en Rekker U Schoonhoven t 6 44 J J Haverkamp te Gouderak 6 36 P van Lange te Moordreeht 5 90 R U Jongenburger te Wuddingsveen 5 8610000 BenAhinkeien L demi ré aillés per 1000 E Jansen en Sonpair te Lnik f 89 89 G Depla te Rotterdam 81 25 verbandkeien f 119 48 Men meldt uit Vlissingen van 10 dezer Het onbekende lijk van het manneiyk geslacht dat Zaterdagavond aldaar werd aangebracht is Maandng door een heer en dame die daartoe alt Gouda waren orergekomen aan het gouden horloge den sleuielring met sleutels enz herkend als te z n dat van Hun broeder den heer D C de J oud 44 jaren agent ran eene handelsmaatschappy wonende te Gonda De verdronkene leed naar wg vernemen aan rervolgings waan zin en was iu den nacht van 29 30 Dec 93 mot de mailboot van Qoeenboro naar Vlissingen vertrokken Aan het 20ste jaarverslag van de vereenigiog Providentie loopende van 13 November 1893 tot 10 November 1894 ontleenen wy het volgende Het anntal leden bedroeg hy hd eindf vnn bloB onte wangen kleurt als oDs geweten gerust ib en ons zegt met die inwendige stem die ons altijd zoo diep treft Gij hebt oed gehandeld 1 o dm iohenkt de heriüneriDg van die diagen welke zoo spoedig voorbijgegaan zjJD alsof het een droom was ons een waarachtig genot Hut ia een oogat van geluk en wg houden met blgdwihap eone nalezing op het veld van het verledene Laat ons er ons dna niet over beklagen dat wij oud worden in de plichten die wij vervuld hebben en in die welke wij nog te vervullen hebben bestaat immers de grootste vreugde die er op de wereld te vinden ii Ik zeide dat ik een twintigtal jaren in mgne gedachten terugkeer Ik studeerde toen in de medicijnen niet dat ik toen plan had om mg den dootoralen graad te verwerven mijoe eerzucht strekte zich niet zoo ver uit mijne wenschen bepaalilea zieh alechta tot het verkrijgen au den nederigen rang van ofSoier van gezondheid ten einde naar mijn besla vermogen aan arme zieken hutp te kunnen verleeneu Myn vader en mijne moeder die ik ongelukkig reedi in mijn prille jeugd verloor badden mij geene groote fortuin nagelaten maar toch bezat ik datgene wat men eene onafhankelijke positie pleegt te noemen eene groote neiging tot werkzaamheid die de jeugd tegen vele afdwalingen en verdrietelijkheden behoedt bracht het bare nog tot raijoe onafhankelijkheid bg Ik had bovenal heel veel smaak in de natnurkun dige wetenschappen en ik trachtte door het bestadeeren vao de geheimzinnige harmonie in de natanr de geheime plannen te ontdekken van die goddelijke mtoht die het oneindig kleine en groote gesohapoa het jaHr 409 leden benevens 92 Donateurs en 3 Donairices De ontTanffsten bedroegen f 3404 64 de uitgaven f 2972 78 Vrydagavond ten 8 uur precies zal in eene openbare vergadering ran de Aideeling Gouda van den Nedertandscheu ProteiitantenboDd al spreker optreden de WetEerw heer van der Veen ran Amsterdam Dpze vergadering i Tolgdns Art 11 vmu bet Reglement ook voor belangstHUenden kosteloos opengesteld Op uiinoodiging van het beetoor der Vereetiiging van directeuren by den poitt en telegrawidienst vergaderden te Amsterdam de beutnrt n der Bromderscbappen van ontvaugers der registratie der bvlacttingen van pontcomn ie eD en telegraiifcouimifzen heüevensefnige genoudigden o a de heer n mr A Ktrdyk eu A Bouman leden der Tweede KHmer df heer G M de Blo me idmiiistruteur by het f hontdbestmir der poattiryen on tflegraphie om over de borgstelliug regelmg te spreken en te trachten tot Hamenwerking iu deze te gerukeo De heer Vor ter alhier lei Ide het onderwerp in waarDa besloten werd een adres te richten aan de Koningin waarin zal worden ge vraagd een regeling in den geest van het Zwitser sche stelsel Een boer nit Stolwyk liet gister namiddag op de markt aan de Gedempte Botersloot te Rotterdam zyn wagen waaronder een bond gespannen was eeuigen tyd onbeheerd staan Ëenigen tyd later terugkomende was de hond verdwenen en vond by dezen terug in deKalverstraat aan een paal vastgebpnden Toen hy nu het dier erug wilde nemen kwam er een man bij die zeide den houd van een onbekende gekocht te hebben hetgeen echter aan de politie wier tasschenkomst werd ingeroepBn weinig geloolbaar toeecbeen te meer daar zy in den kooper een onden bekende ontmoette Zy nam hem mede naar het bureau in dn Lange Torenstraat waar men hem in bewaring st lde omdat By onderzoek een gegrond rermoeden rees dat hy den hond gestolen had De restauratie van den kerktoren te Nootdorp is afgeloopen en naar wensch geslaagd De herbouw der Ned herv kerk ts zooverre gevorderd dat het gebouw onder de kap is De consistorie is ook byna gereed De heer Hender Welter Snyder te Kolderreensche Bovenboer oud strgdpr van Water heeft de zuivero en eeniKO iron van al hut gnode Hoe meer ik mij daann oefende dra te dieper werd mijne bewondering des te inniger ragn Kebof Al die wonderen welke lifh aan myn blik ontrolden vervulden mgn hart met dankbaarheid en ik kende aan hel loven een edel doel too Ik bad pbn om mg ten platien lande neer te s tten en te gaan wonen in bet huis dat ik van mijne goede oudera geërfd had en onderturaohen deed ik te Pargs een groeten voorraad van nuttige kufldiirheden op Ue baat dien ik toedroeg aan die menigte zaakirelaatigden die de geesel van hei platteland zgn had mg aangedreven om insgelgksin de reohlajïoïoerdheid te atudeeren Ik was advocaat en ik wilde alechta geneesheer worden om vele ongeItikkigen voor niet hulp te kunnen bieden velerlei ellende te verzachten mgne gerinite mate van kennia te besteden aan hen die in deze wereld misdeeld zijn aan de arbndzame maar onvermogende boeren aan die ongelukkige oa le vrouwen die maar al te dikwijls uit het oog verloren worden en aan die kleinen waaraan ik attyd zulk eene groote liefde toegedragen heb Zeker waren er onder dit alles vele illusien die niet zouden verwozenlgkt worden maar wie zou mg dit ten kwade kunnen duiden Dergelijke illuasién zijn het deel van een eerlijk man of miaaohleD wel van een kzankzionige maar deze krankzinnigheid is aan edele harten welkom Zoo waa da gesteldheid van m n gemoed twintig jaren geleden Ik wil a niet zeggen of ik veranderd ben Dit ia noodeloos Waartoe 7ou bet dienen Het was een zomeravond De warmte was den geheelea dag b na oonitataanbaar geweest De klok loo is overleden in den onderdom van byna 102 jaren Da iNed Bakkereooor t deelt mede dat de heeren Haust en Lindeboom tegen 1 Janaari a a hun gebeele personeel hebbi n ontalagen Ook de heer G J H Graf ontsloeg Zaterdag jl zyn gezellen waaronder de heer Goedhard voorKitter van Ons Genoegen Overigens zyn zcgt het blad de gevallen van ontnlag van ge7 ellen öf voor het oogent lik öf voor de toekomst legio De rykudaalder verfaoogiug m door heel wat geitellen ge Veigerd Met de werkzaamheden roor de veenarbeider te AppeUcba otaat het er thans niet zooslecht voor ali dit de laatule j ren het gevalwas Vftü werkeloosheid hoort men nngennegntets Men is thans vooral bezig met hetaanmakeu ao onderHronden en h t afkruienvan nieuwe stukken veen Al is bet dagloonslechts 50 ceuteu dit w inige diaafft tooh ietabtj tot wering der nypeade armoede van vorigewil tem Naar men ont veriekert zal er dengobeeieu winter dour wel werk blijven teniyvorst of sueeuw het werken in den grondoumogelyk maakt D c Door den ministar van oorlog is dezer dagen ten behoeve van de adxpiranten voor bet reservekader eene seer gunstige beschikking ganomen Het is bun nl veroorloofd roor eente oefening onder de wapenen te komeu op het tijdstip dat het meest met h nne wetansobappelyke opleiding of andere maatsohappelyke belangen strookt De adspirant vaandrig die zich b v rerbonden hoeft en nog leerling der 4e klasse eener H B 9 of van een gjmoa um i heett dus zekerheid dut hy zoo geweuscht voor eerste oefening eern onder de wapenen behoeft te komen b v ai bet afleggen van het eindexamen Verder ts het mogelyk de 8 maanden dienst in het leger te verdeelen over de vas estelde drie jaren op de wyzo die bet meest in overeenstemming is met de eiichen van zyne maatschappelijke looj baan Eene gelykmatige rerdeeling van den diensttyd orer die drie j ren is dna niet noodig Men meldt uit Amsterdam De directie der koninklyke fabriek van waakaarsen beeft aan de werkstakers doen weten dat 7 g heden genoodzaakt was een aanvang te mnken met het aamttallen van lenwe werk ran de kerk Saint Suverin had half acht g slageo ik was een bezoek gaan brengen aan een mgner vrienden een werkzaam jangmeiisob die aedert een der beroemdate leden van de mediaohe faculteit geworden is Hg was niet te huis dit waa voor mij enne bittere ti len retelling want ik waa al verlangend om hem over eene gewichtige pathologiaohe quaeatie te raaüplegHu Ik maakte mg al Ksreed om mg naar de bibliotheek Sainte Geoeviève te begeven waar ik hem zeker dacht aan te treffen toen de portierater die mg haaaiig achternaliep en overbaaating eo vlugheid hehooren over t algemeen niet tot de eigenschappen van zulk soort vao meusohen mij staande hiuld Zoo Mgnbeer Paul zei de goede vrouw tegen mij ik ben big dat ik u ziel Dat ia een getukt Verbeeld u dat mgn euhlgenoot en ik al sedert een uur naar een dokter loepen te zoeken zonder datwg er een hebben kupnen vindeu dat is wel eenvreemd geval Ik heb mijn poet verlaten on zelfop den loop te gaan Het was een zaak van gewicht Zooals gy ziet ben ik geheel builen adem Ue portierster zou zeker nog vooHgegtan zjjn als ik haar niet in Afi rede gevallen wss Wat sohcelt er aan vrouw Baptiste Eea groot ongeluk mijnheer Pau Ia er iets met mgnheer Amédée gebeurd Dit was de naam van m n vriend Neen neen t Och tiemet I wat mijnheer Amé d betreft lei de portierster met eene radde tong met hem gaat het goed Neen het is de juffrouwvan boven die op sterven ligt zij la nu niasofaiensi dood Kom toch gauw mee 1 itTordt wervolfd