Goudsche Courant, donderdag 13 december 1894

4 80 8 84 8 66 7 10 8 82 8 48 9 40 4 87 6 08 t 9 47 6 04 6 10 9 84 6 11 6 17 M 10 01 6 80 8 48 6 86 7 80 8 B8 9 08 10 10 1 1 46 8 80 8 60 8 48 4 80 4 48 6 81 7 07 1 86 t w 4 66 7 17 8 08 w w 8 08 7 84 8 09 K 6 09 7 11 2 18 8 48 8 10 4 08 4 40 8 16 6 61 7 87 Directe Spoorwegverbinding met GOUÜA WiDteidleost 1894 95 Aangevaogeo 1 October TUd van Greenwicb 18 81 18 88 1 08 1 18 1 81 liOTTIBDAM 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 86 10 11 06 7 88 7 47 DEN HAAG GOUDA s Hage 6 46 7 20 7 43 8 30 9 28 9 4610 1211 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 43 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 80 Voorb fi 54 WW 10 18 w 1 44 w w t w 4 48 7 06 N dL d6 69 1 49 w w ï 11 Z Zegw6 08 w w 10 80 1 88 6 7 80 9 11 Bl Kr 644 K 10 86 2 04 ZOV M 6 19 w u 10 41 2 09 v 7 81 10 Onuda 6 S0 T 60 8 1S w 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 2 46 8 1E 4 18 4 48 8 20 6 47 7 42 6 86 10 10 UTKECHT GOOD A Utrecht 6 88 7 E0 V 9 63 11 84 13 02 12 60 8 10 3 20 8 62 4 48 6 90 6 86 8 00 8 60 8 6910 84 VVoerdeo 6 68 8 11 10 16 11 60 18 26 8 42 4 16 6 47 9 119 8410 61 Oudüwater 7 07 8 1 10 24 w 4 24 k Goudi 7 80 8 88 9 34 10 87 18 06 1 82 8 60 4 87 6 80 7 08 Ml 9 S2 11 07 AlISTfiKDA U G O U D A AicBterdan Wp 6 60 8 16 9 66 11 98 11 80 8 66 4 86 4 86 7 10 10 00 Gouda TJO 9 04 10 44 S4 19 41 8 10 6 20 6 6 V H GOUDA DEN BAAO U n 18 81 H 84 1 27 S B6 4 46 6 27 B 6B 7 18 8 2 9 37 H OB 11 18 I 1 nft J KT t II 9 49 a 1 08 r 4 B7 9 11 LU 0 n I 8 1 1 17 w 6 08 6 82 1 26 Mann S 81 1 S8 M B 20 6 86 1 82 6 20 6 86 18 41 12 61 1 S6 1 67 4 86 6 26 6 66 6 41 7 48 f 0 1 DAUTRECHT 10 08 10 19 10 66 12 42 2 28 2 618 18 4 4T 6 28 6 67 7 46 8 88 10 14 11 0 2 37 6 S7 7 69 10 87 10 20 11 17 2 46 8 87 6 06 B 46 6 17 fl OT 8 SB 10 86 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 8 66 6 2 6 216 1 6 8 28 9 1110 O O U D A A MÜTERDAM 10 08 10 66 12 11 1 61 4 47 6 21 7 48 10 66 lf lB 1 8 40 1 46 8 16 9 42 liedflu AlvoreDS daarmede voort te gaan wil zg nog de goedgezinde werklieden ia de gelegenheid stellen den afbeid aan de fabriek op de oude voorwaarden te hRrratten voor zooVer er thans nog plaatsen beschikbaar Kija De portier lur fabriek ia gemachtigd aanmeldingen van werklieden aan te nemen Naar wy vernamen is het werk wet 20 nieuwe werklieden en eenige anderen die aan de werkitaking geen deelnamen ledeeltelijk hervat er zouden gieteravonrl nog 40 andere werklieden in de fabriek worden toegelaten wanneer de stakera bleven volbarden Oe fabriek wordt door een voldoend aantal politieagenten bewaakt Voor wanordfiykhedeo aan de fabriek bestaat geen vree aangezien niemand het terrein kan naderen dan door middel van een veerpont pe nieuwe werkliF den die gister onder geleide van politie in de fabriek zijn gebracht zijü meerendeelt uit Sliedrecht afkomstig Ten einde botsing met de werkstakers te voorkomen zullen zg den nacht io de fabriek doorbrengen Aan de werkstakers is door enkele vakvereenigingen tegen hedenavond ondersteuning toegezegd opdat zy de staking zullen kunnen Tolhouden Men meldt uit Amsterdam Het is gisteravond io de nab heid derwaskaarsenfabriek niet volkomen rustig geweest De werklieden en meisjes die zich niet bjj de stakers hebbeu aangesloten en a n den arbeid zijn gebleven werden by het naar huis gaan door hunne vroegere kameraden opgewacht De bedreigde personen werden echter door politie agenten huiswaarts begeleid en beschermd Ook de directeur de heer Kern moest het geleide van politie aanvaarden om zgne woning te bereiken Een aantal der stakers liep mede hg de brug over de Stadhouderskade namen de mannen een dreigende houding aan maar bleken spoedig te veel ontzag voor de wapenen der agenten te hebben dan dat zg daarmede nader keunis weiiechten te maken Den geheelen avond hieven groepen werkvolk om de fabriek dwalen welke gelijk men weet geheel in bet water geïsoleerd ligt en doQr eene sterke politiemacht bewaakt wordt In de woning ran een der bazen in de Jacob Van Campenstraat zyn een paar glasruiten ingeslagen en een der andere bazen die het vreemde werkvolk herwaarts beeft gebracht werd zoo lastig gevallen dat hy rindelyk de belofte moet hebben gegeven morgen den stakers een onderhoud te zullen toestaan De vreemde werklieden overnachten in de fabriek De te Voorburg bestaande commis ie die dea winters driemaal por week warme spijzen verschaft aan de behoeftigen in de gemeente zal deze week hare uitdeelingen weder beginnen terwyl de commissie die ten doel heeft het zoogenaamde nieowjaarswenschen langs de huizen t en te gaan zonder de armen daardoor te benadeelen hare voorbereidende werkzaamheden ook weder heeft aangevangen Het hoofdbestuur der Friesche maatschappij van landbouw heeft aan de verschillende afdeelingen der maatschappy de navolgpnde vragen betreffende bovenvermelde veeziekte ter beantwoording toegezonden Io Acht ge het mond en klauwzeer eene gewone dan wel eene lastige ziekte 2o Is een krachtig optreden der regeering tot bestrydiug dezer ziekte in het l elaug van de veehouders en handelaars gewenscht of wordt ann doorzieken de voorkeur gegeven V 3o Indien gü het eerste noodzakelijk acht vindt ge dan de in de gepasaeetdeo zomer van rnkswege genomen maatregelen tot afzondering enz goed gekozen V 4o Zoo niet welke maatregelen zoodt gedan wenschen te zien toegepast 5o li het bij ervaring gebleken dat Ifet klauwzeer een direct gevolg is van de tongblenr ni n vr dnt het speek el uit den l bk 9 06 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 g Oi 1 13 6 S1 6 29 6 38 7 S6 7 S9 7 89 7 4 7 G5 Oaada S0 Ifoordrsoht Niauwerkerk G paUe Bollerdtai 1 Aottfltdim 6 OimU 10 Muuvarkark t l Moordraoht 7 46 Sooda Goud 7 80 S S8 O S7 10 4 Zar M 7 1S 8 47 HOI Bl Kr 7 47 Z Zilgw 7 iS 1 56 11 10 N d L d 8 0S Voorb 8 07 9 08 11 iHige 8 U 9 1 9 S 10 07 11 87 Soudi 88 11 40 7 58 8 09 8 21 Oadew 8 SO 6 84 Woardan 8 89 7 08 8 1S Ulraokt l 7 88 8 88 8 41 9 8 21 9 10 Qonda 0 Amitordam Wp M der koeien de ontsteking en ettflring der pooien doet ontstaan 60 Indien ge meent dat dit het geval is hebt ge ook door desiofectie getracb het klauwzeer te voorkomem en zoo ja met welke middelen en met welke gevolgen 7o Welke tyd van het jaar acbt ge bg eventueel doorziekten voor het vee den meest geschikten zoo met het oog op de belangen van de veehouders als op die van den handel Staten Generaal 2e Kambr Zitting van Dinsdag U December 1894 Aangenomen teerden de naturuli atieont werpen de begrooting voor de landsdrukkerij de verhboglng van het Hoofdstuk Binnenl Zaken voor 1894 herstellingen aan het gouvernementsgebouw te s Bosch Bij het ontwerp kwam de heer T Maekay op tegen de eventueel toekenning eener rijksbijdragt voor bet heilaerom zoolang niet vaststond dat meu hierin eeu iifiloend middel bad gevonden De heer Bütgesius daarentegen beriep zich op de reeds opgedane ervaring en op den steun verleend door andere regeeringen De heer Van Houten min van Binnenl Zaken stelde de zaak oit tot bg de begrooting voor 1895 en verklaarde dat de aanvragen om steun m onderzoek zijn doch dat in gpen geval de Staat voortdurend aU leverancier van dit middel zou kunnen optreden Nog aangenomen werd de bekrachtiging der provinciale heffing in Groningen Het wetsontwerp tot gelykstetling voor den uccüns van suiker tusschen 99 en 99V pCt met dien van 99 pCt werd sterk bestreden door den heer Van der Kon als een geheele omwenteling te weegbreogende in de suikerindustrie en als nadeelig voor den landbouw de fabrikanten zouden door verandering hunner fabrieken aanstonds 5 ton moeten verliezen en ieHchatkist zou er jaarlyks ruim 6 ton biJ inschieten Door den heer Tydeman werd er op gewezen dat een geheel nieuwe accijnswet reeds op de helft van 1895 zou moeten worden ingediend om in 1897 te kunnen werken Hg gaf daarom in overweging die geheele herziening een jaar uit te stellen ten einde de uitkomstem van het tegenwoordige ontwerp beter te kunnen nagaan De heer De Ram be üogde dat het weta t ontwerp nadeelig zou zgn voor de fabrikanten van ruwe saiker Daarentegen werd het ontwerp door dnn heer Mees verdedigd nis passende in het stelsel der tegenwoordige Buikerwetgeving Na verdediging van het ontwerp door den minister van financiën die betoogde dat de industrie niet meer dan noodig is moet wor den belemmerd en dus de nieuwe r geling verbetering beoogt werd de wet aangenomen met 52 tegen 30 stemmen De overige kleine ontwerpen gingen door en de algemeene beraadslaging over justitie werden hervat De heer Kntgers van liozenburg drong nader ann op verscherping der strafwet wat opruiing betreft en aanranding van de vrijheid van arbeid De heer Bonman verduidelykt zijn wenschen betreffende het toezicht op dn boter fabricatie De heer Rink verwondert zich over het zwijgen van den minister over het door de vorige Kegeericg aanhangig gemaakte wijziging van de drankwet vooral omdat hij de vergouningen boven het maximum met 1901 wil doen vervallen In de avondzitting werd dit hoofdstok afgehandeld Ëen amendement om de verhooging der tractementen van de inspecteurs der ryksveldwacht te laten vervallen werd aangenomen ondanks e hestryding van den minister Zoo ook werd de post voor een gebouw der rechtbank te s Hage in een raemoriepost omgezet Hoofdeiyke stemming was er over dit hoofdstuk niet Heden hoofdstuk V binnenl zaken 18 08 18 18 9 40 10 46 10 88 U Ol 11 09 11 16 11 88 8 88 18 88 18 88 9 46 10 08 10 11 8 07 9 49 9 68 10 10 10 1611 88 11 4S 10 14 ll U De currespondent der N R Cti te Pargs schrijft In de groote benedeosaal der Ecol6 dei beanx art8 waarin ieder jaar bet werk tentoongesteld wordt dat het aanzgn dankt aan de wedstrgden voor de prgzen van Rome en welke ons ïn het voorjaar de vermaketyke expositie te zien gaf van de modellen voor nieuwe postzegeU is sedert een paar dagen een deel der voorwerpen nitgeslald welke de jongste opgravingen op de plek van den tempel van Pelpbi aan het licht hebben gebracht Die opgravingen er werden in dit blad berbaaldel k uittreksels van de verslagen gegeven geschieden door de £ cole fran9aise te Athene onder leiding van haar directeur HomoUe Zy vinden pinats voor rekening der Fransche regeering welke op deze wjjze getrouw aan de traditie voortgaat met haar aandeel en een belangrijk aandeel te vragen in d werkzaamheden tot het wederopbouwen van in ruïne gevallen werelden De zendiutr n vhu Botta naar Assyrië die van de ISarxec naar het door de Grieken in Babjlonië omgedoopte Chaldea de opgravingen onder leiding van Dieulafoi en z u ecntgenoote in Susiane welke het Louvre verrykt hetiben met een verzameling van de prachtigste fragmenten waarnaar het geweldige paleis 9200 M van Artaierxes Mnemou Perziër s koning in het begin der vierde eeuw vóór Christus in bet klein kon worden gereconstrueerd de reizen van Renan in Syrië en Palestina van de Vogué en Dothoit in 1862 naar Cyprus de arbeid vnn een Maspero iu Egypte het zijn alle namen waaraan ontdekkiugea zich Tastbechten welke van de grootste beteekenis zijn geweest voor de kennis van de landen en volken der oude wereld En ik heb ilechts eenige namen genoemd Wie het Louvre ven wil doorwandelen kan de lijst ik zou bijna zegen zoo lang maken als hy wit Frankryk blylt dus inderdaad slechts getrouw aan een roemrijke traditie waar het nu zich bezighoudt met de opgraving van den tempel van Delphi Eu het heeft bier met het directe voordeel dat aan du meeste vroegere zendingen verbonden was verrijking van zyne musea met origineele stukken want misschien wel alles maar in ieder geval het voornaamste dat in Griekenland g vonden wordt blyft het eigendom van dezen staat Het is dus een dienst welke enkel en alleen aau de weten chap bewezen wordt maar waarvan natuurlijk in de eerste plaats profiteeren der Fransche leeraars in de Grieksche taal geschiedenis en oudheidkunde die de school te Athene bezoeken De tentoonstelling bevat tal van photografieën naar gevonden voorwerpen de platte gronden van den staat der werkzaaambeden nu en in 1893 de bouwkundige teekeuingen van den ten pel welken de Atheners als dank voor de op de Perzen behaalde oVerwinning bij Marathon in de jaren 490 tot 480 v Chr te Delphi bebbon opgericht friezen kapiteelen en andere brokstukken van tempels en eenige beelden 1 44 I O U D 1 18 08 18 40 Uet is hier de plaats niet om in byzonderheden over deze tentoonstelling te treden en scfargver dezes bezit er ook de speciale keunis niet voor Maar ik wil toch op twee der tentoongestelde beelden wyzen een Antinoüs en een Apollo De god des lichts en der kunsten zooals deze tentoonstelling hum ons te zien geeft ia misschien een onioum Men zon l yna aan een Assyrisch beeld gaan denken zoo vreemd is zijn haartooi zoo zwaar en vierkant is hut lichaam gehouwen Welk een verschil met den ApoUo van Belvedère dat marmeren wonder van manneiyke schoonheid De Apollo heet te dagteekenen uit de 6e eeuw v Chr de Antinoüs vertelt men zon een beeld zyn geïnspireerd op het werk van Polychetes Wat hiervan zij blyve aan anderen ter beoordeeling overgelateu Ik noem dit beeld omdat het in zyn lijnen en houding een kunstwerk geeft waarop ook het oog van den nietkundige bewonderend biyft rusten in tegenstelling met den Apollo en Argos welke bewondering en bevreemding wekt Eén reohtgeleerda sohrgft Lang en veel ïs ee reeds gek aagd over de ligging der waskaarsen fabriek Men weet dat de fabriek eon walgelyken vetdamp verspreidt onder de baar omgevende stratan dat ze den naburigeu eigenaar groote schade veroorzaakt dat ze een geheel stadskwartier bederft Men klaagt en klaagt reeds jaren lang maar de zaak blyft zooals ze was Onwillekeurig vraagt men zich af wat wij dan toch voor wetgeving hebben Laat onze wet dan maar toe dat men inrichtingen in het leven roept die schade groote schade en hinder toebrengen aan anderen aan heele buurten en is daar niets tegen te doen Wordt in onze wet zóó het algemeen belang opgeofferd aan het privaat belang Het antwoord is de wet is in dit geval goed als ze maar goed wordt toegepast Voor zulke Bchadelyke inrichtingen moet eerst vergunning worden verkregen Haar kunnen voorwaarden worden opgelegd in bet belang van de naburige eigenaren en bewoners Maar als de vergunning eenmaal gegeven is en achteraf eerst de bezwaren blyken wat dan Het publiek meent en sommigen onzer autoriteiten zelfs schynen te meenen dat er dan niets meer aan ta doen is Dit is echter niet zoo En daarop nu wilde ik d aandacht vestigen De wet van 2 Juni 1875 die dit onderwerp regelt zegt in art 17 Bet befatuur dat de vergunning geeft kan aan den concessionaris nieuwe voorwaarden opleggen indien de ondervinding de noodzakelykheid daarvan mocht aaetoonen c Dit artikel kan de Amsterdammers verlossen van de schade en de hinder die zy van de Waskai rsenfabriek ondervinden Het gemeentebestnur legge daartoe de tabriek de noodige voorwaarden op Zoo ooit ergens dau is het bier door de ondervinding de noodzakelijkheid gebleken De belanghebbenden dus aan het werk I Dat zij by het gemeentebestuur aandringen op het opleggen der voorwaarden De maatregelen waardoor de z g nieuwe bnnrt van den walge lijken damp wordt verlost zgn te vinden Dat die maatregelen de fabriek geld zallen kosten i 4 geen bezwaar Da wet heeft daar geen medelyden voor Hoe meer ze kosten zelfs hoe heter Des te eerder zal de fabriek eiudelyk eens besluiten van de haar reeds meermalen geboden gelegenheid tot verplaatsing gebruik te maken Dat art 17 goed toegepast ontslaat de honderde belanghebbenden van de noodzakelykbeid om zich nog langer door de waskaarsenfabriek te laten negeren Voor t eerst heeft de Regeering zioh geroepen geacht toepassing te vragen van een nieuwe bepaling der Grondwet daarin in 1887 gebracht en loidende Wanneer de regeling en het bestnur van de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad grovelyk worden verwaarloosd kan eene wet de wijee bepalen waarop in het bestour dier gemeente met afwjjking van de beide eerste zinsneden van dit artikel die de regeling aan den gemeenteraad opdragen wordt voorzien € De Gemeenteraad van Opsterlaod is zooals men weet in gebreke gebleven de begrooting vast te stellen met inachtneming van de bedenkingen daartegen door booger hestoren gemaakt De hoofdelyke omslag was verlaagd in de hoop op een hooger rykssubsidie Toen die hoop was verydeld bleef de gemeenteraad weigerachtig den omslag op een hooger bedrag te stellen ofschoon Ged Staten van Friesland genoegen hadden genomen met een lager cyfer dan zy eerst noodtg vonden Ged Staten hebben bierio grond gevonden aan de Begeering te schryren Waar de Raad zich weigerachtig toootom aan het eind van het dienstjaar de noodige middelen aan te wyzen tot dekking der uitgaven van den dienst en een behoorlyk sluitende begroeting vast te stellen waar hy een begroo lUO 11 20 11 10 8 10 f 41 I0 9 1 S IO 10 01 ting indient waarran in eene vorige nudsvei adering vry algemeen werd toegestemd dat haar op grond der wet de goedkeuring moest worden onthouden daar mag naar ons oordeel veilig worden verklaard dat de regeling en het bestuur der faoishotiding dezer gemeente op grove wijze worden verwaarloosd De minister van hinn zaken is het geheel daarmede eens en he ft nu een wetsontwerp ingediend waarby aan den burgemeester van Opsterland wordt opgedragen zoo spoedig mogelyk de begrooting voor 1894 vaat te stellen en aan Ged Staten te zenden Over dit wetsontwerp zal nog menig woord gewisseld worden In de eerste laats ryst de vraI of hetzelfde doel niet kan worden bereikt door toepassing van de artikelen 126 en 127 der gemeentewet krachtens welke hy weigering van den Raad om tot uitvoering van een wet mede te werken Burg en Weth daarin voorzien en als deze er ni t voor zorgen de commissaris der Koningin in de provincie het duet De nieuwe bepaling if intuBschen in de Grondwet gebracht juist omdat het twyfelacbtig was of die artikelen 126 en 127 wel altyd toepaflselyk waren met name by werkstakingen van den Gemeenteraad Maar dan ryst een andere vraag is bet geval van grovelyke verwaarloozingt aanweidg ala er geschil bestaat over de wyze waarop een begrooting sluitend zal worden gemaakt Het is echter nog onzeker of bet wetsontwerp wel in behandeling zal komen De raadsleden van Opsterland hebben hun ontslag genomen en reeds is een nieune Raad gekozen op eén herstemmiug na Die nieuwe Raad aal wellicht tot andere inzichten komen en sich haasten een begrooting vast te stellen welke Ged Staten kunnen goedkearen Dit ware wel de beste oplossing der gerezen moei lykheden Sen gepensioneerd majoor te Augsberg heeft den redacteur der Angsb Neneste Nachrichten tot een tweegevecht uitgedaagd omdat deze keizer Wilhelm s tSang an Aegir dilettantenwerk had durven no men Wanneer nn wat waarscbyniyk is daar een majoor zelfs een gepensionneerde vermoe delijk beter met degen sabel en pistool kan omgaan dan een dagbladschryver de redacteur door den majoor gewond dan zal dus zyn ni emaakt dat keizer Wilhelm geeu dilettant in de muziek is Eenige weken geleden werd in het gasthuis te Haarlem ter opname gebracht een kind van vyf maanden By onderzoek vond dokter Lodewyks zulke duidelyke sporen van mishandaliog op bet kind dat hy er kennii van gaf aan de justitie en deze een onderzoek instelde dat thans nog in gang is Gistermiddag werd de heer Lodewyks door den rechtercommis aris mr W A t Hooft deswege gehoord De mishandeling die het kind heeft ondergaan moet naar de daarvan achtergebleven sporen te oordeelen zeldzaam wreed zyn geweest De kaak was op twee plaatsen gebroken de beide armpjes gebroken hoofd en ge zicht vertoonden kolossale bulten en een doek was zóó styf om het lichaam gewonden dat men er geen mee tusschen kon krygeo De stnmperd was dan ook niet in staat om Sink adem te halen De moeder van het kind bad het ter verzorging toevertrouwd aan eene ongehuwde vroQw die er evenwel in den laatsten tyd geen koBtgeld voor ontving maar het zooals men dat noemt geëigende had Waarom deze vroaw op wie de verdenking rust en die dan ook al aan de politie een enkel feit van mishandeling Bchynt te hebben bekend het gedaan zou hebbeo is niet duidelyk Ware het kind in een begrafenisboa geweest dan zou zyn dood een geidel k voordeel zyn geweest maar dat is tot dusver niet gebleken Misschien moet hier gedacht worden aan een storing der hersenen veroorzakende eene ziekelyke neiging tot mishandelen Boren verklaarden dat zy de vrouw ook wel eens een kat hebben zien mishandelen Haarl Dagbl De beer G J van Heek lid der Prov Staten en fabrikant te Enschede vierde gisteren zyn 25jarig huwelyksfeest By deze gelegenheid werd het bestour der Vereeniging Ziekenzorg c en hei best der Volksbibüotbefk aldaar respectievelyk een som van f 4000 en f 4700 verstrekt De armbesturen te Usselo en Twekkelo beide bunrtHchappen gelegen te Lonneker ontvingen elk f lÓOO Ten slotte zy nog vermeld dat den 2000 arbeiders der firma Van Heek en Go waarvan de heer G J van Heek chef is a s zomer een feest zal gegeven wore en door den heer G J van Heek Ëen 20 arbeiders kwamen gistermorgen namens hen allen als afgevaardigden den heer en mevrouw Van Heekgelnkwenscbeo met dezen dag BaiteDlaDdsch overzicht De Italiaanscha minister van financiën beeft in de Kamer de maatregelen uiteengezet waardoor hy het evenwicht in de financiën meent ie kunnen herstellen Over het algemeen verd sgn rede zeer koel ontvangen De mi nister deelde mede dat behalve de bezaioigingen nog 27 000 000 I gevonden moeten worden door eene wyzigiug der drankbelanting een recht van 3 lire op ruwe katoen van 5 lire op geraffineerde suiker van 4 lire op palmolie en zyde cocons en door verhoogiug van ht t graanrecht met 50 centimes De binnen en buitenlandsche schuld zal dns dit jaar niet verhoogd worden en volgens den heer Sonoino behoeft er geen vreus te bestaan dat er voor de eerstvolgende vy jaren niauwe belastingen in het verschiet zyu Dit alles klinkt zeer fraai maar door de voorgestelde maatregelen worden de zeer druk kende lasten der lagere klussen niet verlicht Integendeel Wie znllen het zwaarst gebukt gaan onder de verhooging der graanrechten en onder bet rechtop ruwe katoen Datzulleu juist de lagere klassen zyn die in Ital ë veel zwaar der dan elders getroffen worden ëb daarom schynen ons de maatregelen waardoor de heer Sonnino de inkomsten van het ryk wil vermeerderen niet gelukkig gekozen toe De begrafenis van Ferdinand de Lesseiis zal Zaterdag plaats hebben op Père Lachaise t Indien de PanamiigeschiBdeuis niet plaats had gehad zon aan zyn nagedachtenis evenals aun die van Victor Hugo ongetwyfeld de hulde gebracht zyn van wat men in Frankryk teen nationale begrafenis noemt Maar de anderhalf millard franken welke het wanbeheer en erger der Panamadirecteuren aan de sparende Franschen gekost heeft beletten dit Intussfhen doet de Snez kanaalmaatschnp Mj haar plicht Zy geeft pensioen aan mevrouw De Lesseps en aan hare kinder o Het schandaal door de sociahsten hy de opening van den Duitschen Ryksdag gemaakt schynt nog een opzienbarend naspel te znlleu hebben In de NorddMutschot werd giatertin bsweerd dat er zelfs termen bestaan om tegen de socialistische afgevaardiftden een strafrecaterlyke vervoturing in te stellau op grond dM zy tot verzet tegen de regeering annsporeu Immers aldus betoogde tiet officieuze blad zelfs de leden van heu Ryksdag mogen zich niet aan maiesteitsgchennis schaldit maken Wie dit las witt wat er vol 2en kon En men hoefde niet Inng te wachten Op denzflfdeo dag nog heeft de rykskanselier aan den president van den Ryk dug phd voordracht ter hand gesteld van den eerstt u ami teuaar van bet O M by het Berlynrchf Landgericht waa in aan den Rykadag toestemming wordt verzocht om eene stratrechterlijke vervolging in te steileo t igen de süci iiildemocratiscbe leden van den Hi ksd ig die lijj het Hochc op den Kei er zyn blyven zitteu Volgen art 30 van de grondwet m g g en lid van den Rykadag op eenig oogeubtik WKgeiii het uithrt iigen van zyn stem of wegens bg do uitoefening van zyn beroep gedun uitiogmi gerechtelyk of disciplinair vervolgd of op andere wyze bniten de vergadering ter verantwoording geroepen worden Dat nu de Rijksdag de gevraagde vergunning tot het vervolgen der socialisten gevec zal acht meu zeer te betwyfelen Het Centrum dat de beslissing wellinht in handen heeft was altyd trouw in het handhaven der privilegies van de vertegenwoordiging De bladen zyn trouwens alle van meeoing dat het voorstel zal verworpen worden 1 wyl het juridisch onhoudba is en 2 omdat het bovendien zeer onverstandig is uit een staatkundig oogpunt t Zou koren zyu op den socialistischen molen De wet bepaalt dat de majesteitschennis gestraft kan worden met een tuchthuisstraf van vijf jaren maximum en met verlies van openbare ambten en burgerschapsrechten dns ook met bet verlies van het mandaat voor den Ryksdag De socialistische heeren konden anders dus van een leelüke reis thuiskomen De vNordd c weet cAk nog te vertellen dat Singer den president Levetzow vooraf tieeft gevraagd waar deze een Hoch op den keizer zou uitbrengen in het oude of in het nieuwe gebouw De president antwoordde in het nieuwe Ook hieruit blykt weer dat de demonstratie der sociaal democraten vooraf beraamd is Alleen de Kreoz zeitong vindt de vervolging tegen de led n van den Ryksdag die by het Hoch op den keizer zyn blyven zitten gerechtvaardigd Voor de vervolging bestaat in dit geval evenveel reden als wanneer de eene afgevaardigde tot haodtastelykheden tegen een ander Over ging Wanneer de Ryksdag bet instellen eener vervolging inocbt weigeren dan zal deze ingesteld worden na het sluiten der zitting lle bladen waarschuwen eenstemming hoe wel meer of minder beslistheid tegen doze poging tot schending der immuniteit De Hamburger Neuste Nachricbten betwijfelt het of eenige party de verantwoordetijkheid van zoo iets op zich zou willen nemen De National Zeitnngc waarschuwt politieke handelingen niet te brengeo voor het gerechtelyk forum en betwyfelt het of het optreden der regeering voldoende waa overwogen De Yorwart8 brengt in herinnering dat reeds eenmaal in 1880 een dergelyk verzoek ia gedaan toen Liebknecbt by een Hochc lip den keizer niet opstond De Ryksdi f heeft deBtyds het verzoek ran de hand ge wezen ala zynde niet vereenigbaar met de immnoiteit De Oostenryksche minister van ancien von Pleoer heeft zich tegenover de begrontingscommissie uitgelaten over een paar belaugryke uationnle vraagstukken Men herinnert zich hoe van den zomer tydens de reis van den Keiter in Tirol meer dan ooit sprake wbï van de autonomie van Zuidelyk Tirol N aar aanleiding daarvan nu zeide de minister dat de regeerin de betere verstandhoadiog tunscben de Duitachers en de Italianen zooveel mogelyk zal bevorderen en dat zy uu autonomie van zuidelijk Tirol volkomen goed bestaanbaar acht met de eenheid van bet land De andere uitlating was een antwoord op de vraag van een der jong Tsjechen De regeering won niets liever dan den staat van beleg 10 Praag opheffen verzekerde Von Pleoer maar de rapporten van het bestuur waren niet van dien aard dat op t oogenbtik aan opheffing kan worden gedacbt De oplossing der miniateriëele crisis in Hongarye begint te vorderen Keizer Frans Jozef heeft nn eiudelyk zyne bekrachtiging verleend aan de keizerlyke wetten voor zoover deze reeds door het Huis van Afgevaardigden en de Magnaten Kamer zyn goedgekeurd 0e heer Weckerlé deelde dit besluit des keizers in da Kamer mede Dit struikelblok is nu ten minste uit den weg geruimd Het kabinet dient nu nog de indemniteitswet tn verdedigen want van de behandeling der begrooting kan uatunriyk in dit jaar niets meer komen Zoudra daarover eene beslissing is gdnomeu ii bet ministerie voornemens den keuer ontslag te vragen Het wordt dan ook tyd dat de politieke toestand in Hongarye gezuiverd worde Nog t eds moet de Eerste Kamer twee der kerkelyk politieke wetsont werpen goedkeuren De heeren Weckerlé en Szilagyi weten uu dat ztj ook voortaan op dfn steun des keizers kannen rekenen voor zoover het de goedkeuring der kerketyke hervorniings plannen betreft Het is echter bekpud dat de keizer geen bijzondere sympathie gevoelt voor dun lieer Weckerlé en yn minister van justitie ïi il gyi die de kerkelyke wetten ontwierp Welbent zal daarom de uitvoering dezer wetten waartegen de keiler geen beKwuar heeft aan een ander mirii t Tie worden opgedragF n Tot dusver evenwel heeft de kei er daarorer nog geeu besluit getjnmen Het voorloopig crediet tot voorziening in den loopeiid Mi dienst is in het Hun anrS he Volkxhuis Haufjenomuu m t 205 tegen 90 fti tumen Werkverschaffing te Gouda De Coiuhiissie voor werkverschaffing bier er stede geeft hiermede aan belanghebbenden keoni 4 dat ran af Donderdag 13 December 1894 tot nadere aankondiging eiken i onderdag en Maandagavond van 9 tot 10 uur zitting zal worden gehunden tot iuHchryving van werkeloozen en nel op Donderdag 13 December ten huize vn deu heer A G Arkenbout Fluweelen Singel 631 bleekerij Nooit Gedacht en verde aan bet lokaal der Werkverschaffing ia de Baanstraat zy die zich hiervoor aanmelden moeten zorg dragen dat zy hun huisnummer kunnen opgeven Namens de Commissie voor Werkverschaffing C VAN TONGERLOO Voorzitter B HOLSDERVER Secretaris 347 Staats loteriJ 3e ICIaase Trekkiag vaa Woensdag 13 Deoaodber No 8684 2000 No 4276 on 6908 1000 No S I36 400 No 8918 200 No 2789 8622 en 20398 100 Prijzen van ƒ 46 28 30 2 6604 8371 11086 13815 16737 18609 40 3066 5512 8373 11092 13350 16823 18626 134 3130 5574 8401 11116 13361 16985 18636 193 3203 6678 S432 11144 13518 18003 18648 212 3204 5601 S434 11170 136 il 16 50 8692 233 3236 6622 8480 11182 13625 19082 1S674 248 3261 6629 8490 11194 13951 16084 18723 362 3286 5743 8492 11204 13724 16090 18826 406 3870 6881 8602 11206 18768 6110 18897 468 3892 6891 8606 11242 13796 16156 18906 53 3298 6026 8678 11265 18830 16179 18990 605 3402 6973 8580 11434 18862 16196 1898 650 3436 6999 8724 11436 1S868 i627S 18995 661 3484 6042 8734 11486 13893 16328 19006 671 3660 6032 8882 11608 13902 16345 19010 680 3640 6098 89 7 11691 13937 16419 19019 689 8648 11262 9008 11709 14076 16605 19037 698 3714 681 1 9043 11742 14090 16611 19040 718 3744 8601 9079 11789 14092 16631 19116 718 3789 6510 9085 11889 14138 161 78 19288 720 3863 8703 9096 11904 14398 16688 I9 89 869 8875 87 1S 91198 11975 14302 16738 19860 966 S911 6748 9203 11999 14309 16787 19426 1099 3952 6792 924S 12006 14373 16969 19464 1108 3998 6308 9490 12048 14391 16984 19471 1167 4001 6820 9562 12054 14422 17012 19476 1170 4018 6837 9613 12092 14458 I7OIS I9 51 1935 4036 6859 9170 12140 14461 17089 19677 1309 4083 6867 9686 12145 14603 17082 19680 1S16 4126 6898 799 lili 14606 17106 19696 1473 43 1608 43 1 1667 43t 1704 4361 1321 436 1833 440 1B44 4431 18f3 4rl 1962 4511 1964 4531 1998 468 2098 46 2140 467 2218 472 2230 474 2812 478 2327 4791 2360 4831 3896 487f 2 09 4881 2471 486i 3473 5038 3483 6041 2488 507 2538 620 2508 633 2694 2 2765 527 2807 529 2810 681I 3899 5331 3939 647 8819 9738 6982 9739 7111 740 7153 97 3 7163 97 J 7171 9906 7189 10066 7196 10080 731710113 7321 10 39 7293 1OIS6 7433 10174 471 10225 763310848 7904 10306 7615 103 5 7699 1030 7702 10414 7785 10619 7796 10692 7843 10608 7863 10940 7931 10665 796310698 8027 10771 8064 10805 3123 10875 8193 10949 8359 10099 8268 11031 827111048 8331 11098 17188 19910 17148 19968 19978 19694 178e 1 73S 17366 1978617395 1974717869 1930317398 19410 17378 19819 17437 1991S 17446 1996017647 1997817693 1999917689 3001717729 2001917768 20058 17846 2011917889 8033617931 20S9I 17943 20401 l 949 20466 17967 2049118081 2068318107 8067118148 9061618155 2067518194 2U308 18834 2088718236 80870 18336 30 a8 llSOl 1498 18S80 14631 13344 14948 13358 14688 13461 14698 12474 14706 12488 147 4 12491 14729 13671 14741 13589 14836 12680 14907 U SS 14983 12786 14936 13761 14980 18809 14986 18811 15015 12836 15107 12875 16164 13903 16199 12929 16208 13016 162 80 13035 15369 13042 16349 13060 16353 13090 16389 18134 16398 13138 16457 13807 16486 13375 15676 13387 16911 13309 16915 i GROOTK SORTEEBING WipnANDSGEOEHEN voor l ameSf Ueefen en Kinderen L van OS At £ 73 73 Beiii s van Anislerdam 11 DECBUBim Vor kn dDULAÏD Oort Nod W S 8V 981 dito dilo dito 3 lol dito dito dito mi tloNQU pbl Ooudl 1881 88 4 100 iTiUB Iiiclirijving 1868 61 5 80 UüsTBN OW inpapiorl868 6 80 u dito in iilïor 1368 6 bO OBTUQ i Oblig mot ticket 3 84 i dito dito 8 UtijLiNn UW Oo 3e S rio 5 78V dito Oeeoni 1S80 4 96 1 dito bij itolhi l8S9 4 97 dito bil Hope 1889 90 4 96 dito lil Kond luen 1888 6 diJo dito dito 1884 5 108 SpiKJii perpel ohiild 1881 4 69 To mi i Oepr Cou leen 1 0 4 86 ïleo leeuing aerie D 86 fieo leuninif Mrie C 28 Y uiD Ai4i Illp Kee obl 1693 6 110 Mbxico IüIiI Buit Sob 1890 6 69 ViNUZuil i Obi 4 onbep 1881 43 AMWulUiM üblig tien 1861 8 1001 itoni lJ H Sted leen 1889 8 98 i Nlu NJ rr Handelitr aaud 86 ambo Tab Mij Certifioaten 730 Deii Maatecbapp dito 660 Arnh 1 Hypotliaekb pandbr 4 lol Gult 4ly der Voratenl aand 67 i Or iHypolheekb paudbr 4 102 Nede andBche bank aand 210 Ned Ilandelmaataeh dito I867 N Wi k Pao Hyp b pandbr 5 71 i Kott ilypotkeekb pandbr 4 102 Utr Hypotboekb dito 4 1 101 üüsTEMt Oost Houg bank aand i42V llusl l ypotheekbaiik pandli 98 ilotko n 2 1017 8O7 1041 44 71 V 37 101 98 190 139 104 48 68 1881 100 74 ll 105 98 AMEttiKi Bquit bypoth pandb 5 M i l L i Pr Lien eert 6 J D HWl lJ Spoorw Mij aand Mi t t Ëxpl T SI Spw und Ned Uud Spoorwegm aand Nod uid Afrik Spm aand 6 dito Jdito dito 1891 dito 6 49 68 lTiI l 8poor l 1887 89 A Bobl 3 ZnidUal Spwmy A H obl 3 foLKN Warwibau Woenen aand 4 6sy 74 Rilsl Or Euia Spu Ma aand 6 Baituiilie dito aand lOS 101 6t 7 99 66 96 100 181 10 87 63 96 88 10 108 78 106 100 86 50 806 mij 108 108 102 115 185 41 45 106 FastoWa dito aand 5 irang Dombr dito aand 6 lC r Oh Azo Sp kap aand 5 Loaoifo Sowait Sp Mij oblig 6 102i Orel Vileb k dito oblig 5 101 ZuidWB t dito a nd 5 1 dito dito oblig 4 1 10 103 iMïBlKfi Cont l ao Sp Mij obl 6 Chic h North W pr C v aand dito dito Win 8t Poter obl 7 jDeu er t Biu ür Spin corl v a illinoiii Central obl in goud 4 Loui V b Nu bviltiiGert r aand Moïi o N Spw My leh p o 6 Uias IjKanBa r 4 pot pref aand N ïdrk Ontario k W oal aand ilito Ponm Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Mioo il Uanit obl 7 Un ac Hoofdliin oblig 6 dito fiito Line Col Ie hyp O 5 M D Cau Soutb Cort aand Vk O lBallw i Nav Io h d 0 O AmBt r Omnibus My aand Botturdl Tramweg Maata aand Nb Btad Amatordam aand 3 Btad Kolterdam aand S 1081 BlloiBi Stad Antwerpen 1887 2 Stad BruiKl 1886 8 lloNO heia Ilegutlr Oeaellacb 4 üoaTIBIt Staataleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Sp iijb Stad Madrid 8 1868 V Nlu B Uyp SpoM onl i