Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1894

Vrijdifg l4 December 1894 33ste Jaargang No 6533 FAILLIET FAILLIET FAILLIET mmm WESTHAVEN B GOUDA 198 Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN r ESITSTJI rXE EI SEX i Linnen gferstekorrel 16 cent Groote linnen Theedoeken 9 cent y linnen Handdoeken en Servetten 2 per dozijn Zeer groote linnen Tafellakens 38 40 48 en 80 cent enz enz 1500 zijden Heeren en Dames ijzeren stokken eenige prijs Zeer fijne Fransche Flanellen Dames Blouses f 1 28 f i 80 wonder chique model Dames Huisjaponnen van echte Bohemer Cachemir S ƒ 3 28 3 78 y 800 Zijden Heeren iDassen laatste model 38 cent Eenige honderden stuks Fransche Dames Corsetlen nieuwste model worden a tout prix verkocht Zijden en halfzijden Dames Winter Bovenrokken van 2 80 Witte Dames Bokken zeer breede Zwitse sche Feston buitengewoon wijd ƒ 1 28 1100 Meter Fransche Pique Molton 21 cent 1800 zuivere wollen Tafelkleeden met kwasten fraaiste dessins f 1 28 Dames Tricot Boven Tailles zeer zware kwaliteit buitengewoon fijn model f 1 90 2 persoons Wollen Deken zeer goede kwaliteit f 3 I 2 Molton Deken zeer fijne f 1 40 2 Gestikte Deken fijnste patronen f 4 28 1900 Meter Fransch gekleurd Flanel merk dubbel buitengewoon geschikt voor Rokken 38 Cent de el En verder vele Artikelen te veel om op te noemen buitengewoon geschikt voor uitrustingen De Curator in voornoemd FaiHisseinent IMELIANTHE Superior Borst llonIg Extract Bekroond met Eere Diploma en üonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWABD 1893 Eeie Uiploma en Gouden Medaille 1893 I World s Hygienio Exposition Ckicoj o Samengesteld uit de meest heilzame beI standdeelen is aangenaam van smaak I maagvetsterkend en zacht purgatief Oeneegt onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag I in geen hnisgezin ontbreken MKLUNTHE ia het beste middel der wereld H K van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONI0BLOËM Snmatra straat 267 Dm Baag VerkrSgbaar bij F fl A WOLFF DroI gist Markt Oouda Qouila Bnelpendruk n A BaiSKluN k Zoon Tricot Onder Tailles 18 cent Halfliinnen Zakdoeken 70 cent per dozijn Geheel linnen Zakdoeken f 1 80 per dozijn 2 El breed zuiver Linnen 38 cent El breed 21 cent IVs El breed Constitutio 18 cent Linnen oogjes en blokjes 12 en 14 cent jj Onfeilbaar Middel TEOIS Influenza Hoest Borst en Trekking ZATERDAG e k DER LOTEN FANAUA met Hoofdpryzen Tan f 280 000 f80 000 benevens een groot aantal pryien van f 3000 f Z500 f 1000 enz enz Dt fiUm tot daiel ki uitbetaUxji vam hmaiitaaniU volle pryien zyn berustende hy de Maaléoiappv Fratueh OroHdcredief te Parvt onder toeacht mn eene Ommime mm begeer Bovemtaande volle prijzen worden terstond door mU ultbetoald De ondergeteekende bericht dat verkrijgbaar zijn b j den Boekhandelaar H C EDAUW Jr Dubbele Buurt B 3 te Gouda Qelieele Aandeelen i f 3 50 waarop men de buitengewoon groote kans heeft de volle bovenstaande prjien te trekken P S Naar bulten franco per keerende post tegen toeiendlnr van postwlssel of postietel D offióllU uüalag der Ti ehkutgelijtt wordt ttrtUmd na de trekking franco en grati toegetonden B E COSMAM AMSTERDAM i Efmot i Pulp Pulp Pulp NOG VOORHANDEN Arnhem sche Pulp i 1 60 per 1000 Kilo Pulp i 1 40 per 1000 Kilo Directe aflevering Orders worden aangenomen bg den Agent W BEN HERTOG ip fD kcrtoin H Exiieller Watï i Site KsS TgfX iiBrt tMlimi H la aadeiiti isD J AiiliBr Paln ExpBllBr Ifltawt slMls in iadar luisfiHiB = Hufcer Pain Expelle r FHIs 50 snt 76 esat I 1 35 de Hok ToMkiwhi la ét mtmtt Apotliakm w bg r Ad BMitir t Oo t Bnttmlam Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FRANSCHE STOOMVERVERU BN Ghemisclie Wasscherij rxn H OPPE HEIMER I Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepftt voor QODDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen t plnchemaptels veeren bont ns Gordgnen tafelkleeden enz worden Ukr i nieuwste en laaUle methode geverfd Alte goederen hetifl gestoomd of geverfd worden onsohadelBk voor de gezondheid en volgeus staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prjzen 25 g i l l Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND ODDA ia December 1894 Zaterdag 15 December 1894 dea avonds 8 DQr xal op de boveuzaal van de Harmooie aan de Markt eene Openbare Vergadering plaats hebben van wege het Algemeen Nedetl Werklieden Verbond afdeeliog Gooda c Als preker zal optreden de heer S Blok nitgerer au de Kleine Courant van Rotterdam Onderwerp Is beBcherming der landbouw en in het algemeen der nationale arbeid in bet belang van bet Nederlandsche TOlk De heer Blok Btelt zich voor dit onderwerp in twee vergaderingen te behandelen en daarna in een rolgende vergadering de vragen te beantwoorden welke den spreker scbriftetj gedaan kunnen worden De toegang is voor leden en niet leden geheel kosteloos De zangvereeniging Dfl Lofstemc te W ddingsTeen die eenigen lyd in kw nenden toestand verkeerde b int zich allengs meer in haar vorigen bloei te herstellen Da heer Diamant te Rotterdam die zich belastte met de leiding der periodieke repatitiën heeft het ge uoegen het aantal der dilettanten tot raim veertig te zien aadgroeien Wg koesteren daarom do gegronde hoop dat eene uitvoering niet ver meer in t verschiet moge zijn Bg een manufactnrier te Schoonhoven kwam dezer d en eene ditnstboHe namens een inwoner van Ammerstol een mantel vragf n de Trouw zon dezen wel betalen Daar de dienstbode zoowel als haar meesteres goed bekend waren gaf de niets kwaads vermoedende win keiier den mantel mede doch het h gebleken dat om andere redenen die dienstbode haar dienst reeds had verlaten en alzoo miabrnik maakte van vertrouwen door valschelgk op naam van hare gewezen meesteres goederen te halen De zaak is echter reeds in handen der justitie De landbouwer V te Polsbroek was Maandagmorgen bezig het hooi voor de koeien oi te schudden toen zgo 16 jarigs dienstbode door een denr op de deel kwam en in de hooivork liep die vlak onder haar oog in het aangezicht drong Eerst vreeselijk gillende Ton pgn verloor ze later het bewuatzgn en zelfs Maandagavond nog was ze buiten spraak Op den daff per rijtnig naar de wooing barer FEVILLETODI DE EERSTE PATIENT UIT DE PAPIEEEN VAN EEN GENEE9HEEE Naat het ïnmeh Wie kon degeon zqo wasraan de vrouw den naam de jaffroaw gaf Dat wist ik niet Tooh haastte ik mij de portierster ta volgen Dit tooneel viel voor ia een huis ia de Bue du ïoin een oude straat uit het oude Par s uit het onda Quartier Latin die vrrdwenan ia om plaata te maken voor een boulevard den Boulevard BaintQsrmsio De trap van dit tiuis wai van praohtifte hardateen vervaardigd de treden daarvan waren hoog en breed langs de trap liep eea leuning vaa maisief eikenhout die op gedraaide kolommeu rustte welke asfi het geheel een deftig voorkomea gaven Qroote ramen met klaiae ruitjea die van beaedea naar boven opgeschoven kondea worden baanden een doortoob aan hst daglicht Deze ramen die men tegenwoordig nog sleofats in oude kasteelea aantreft klimmen blijkbaar niet tot de hoogste oudheid op Tea tgde der Bqatauratie gaf ueQ daaraan den veelbeteekenanden en aomheren naam van guUlolinea Uit woord gaaft eana voldoende verklaring van het gevaar waaraan een nteuwsgierij s zidi zou kannen btootstelleB als hjj er doorheen kaak Ik was doia trap soo ving ik aar kon opgo moeder een weduwe te Vlist gebracht wird ze onder behandeling van een geneeskundige gesteld Gisterochtend is te Eapelle a d IJsel b het aanleggen eener boot een vrouw bezydende loopplank in het water gevallen zy is kort daarop aan de gevolgen overleden Te Berkenwoude had Maandag 10 December een feest plaats in het koflBehuis van raej de wed Westbroek dnt voor deze gelegenheid prachtig gedeconerd was ter herdenking van t 25jarig bestaan van t Nut van t Algemeen Nadat de Voorziiter de talryke aanwezigen het welkom had toegeroepen herdacht by h t zilveïfeast en hoopte dat allen met hem hot gouden zouden mogen vieren De Rederykerakamer Oefening Kweekt Koost gaf 2 stukjes ten beate getiteld Eind goed al goede en tot slot De TroowluRtigec die zoo zeer in den smaak der aanwezigen vielen dat er nog een genoegslgk samenry opTolgde en den wenaoh werd geuit dat er weder spoedig een uitvoering der Kamer msg plaats vinden De krygsrsad te s Gravenhage heeft uitgemaakt at wanneer een militair door zyn droukenachap een meerdere m raug volstrekt niet herient by geen daad van insuhordiDutte maar j6n eenvoudige mishandeling plf e t wan 06m£i £ dsMo aanrandt daar e n van de ete meuten van insubordinatie bpstaat in de bewustheid dat men een miserdere tegenover zich ziet Deze beslisaing U door het Hoour Militair Gerechtshof bevestigd Voor het garechtahof te a Gravenhagn word giiteren gepleit in de zaak van een zalmvi acher te Sliedrecht die schadBvergosdiog raagt vao een aanntsmer wegeua het door dezen mt t een baggermolen toebreugen Van schaile aan 4 zalmvisach Ty Verscnillende aan den eischtr te beivyzen opgftegde feiten werden in J in 1893 door het Hof bewezen verklaard tengevolge waarvan thans pen ncliadeatHat ten bedrage van f 40 000 was opgemaakt De aannemer weigerde die som te betalen doch bood f 1000 aan om van het pro eu af te yii zonder daardoor te willen rlienneo ietn schuldxft te zyn zoodat de eiftchor wan hy daarmede niet tevreden zyn eiach zou hphben to bewyzen Deze vroeg nu tot g t iigenbtwys toegelaten te worden wat oamRns gedaigttf bestreden werd als ten deze ontoelautbaar omdit de te bewyzen aani eboden p mteu betreffende geleden verlies niet door getuigen zouden kanoen worden bewezen Voor deo eiacher den curator von d n thans klommeQ en toen ik op de vijfde rürdicping gekomiiD was kon ik bijna geee adem maer schuppen maar daar de oude portieriter mij evao vlug gevolgd was dorst ik mij hierover niet beklagen Hier is het mijnheer Paul 1 zeide zij hier ia de deur treed hiunen treed dadelijk binDen Wat mg zelve betreft ik ga weer naar beneden want ik moet op mijn post zijn er loopt zoo veel aleobtvolk hier in deze buurt rond En terstond deed tij de deur open terwyl zij zeide Daar ia da dokter I alsof zy had wUleo zeggen Daar is uw redder I Daarop verwijderde aij zich Het wis voor de eer te maal dat ik mijne zorg a a een zieke zou wijden Het geval moeat zeker van eau ernatigen aard zija en ik wil volgaarne bekennen dat ik begon te beven want het kwam mg voor dat eene groote verantwoordelijkheid op mjj rufltte Wat zou ik doen Wat zou ik vooraohrgvea om een aohepael dat God aan mijne zorg toevertrouwde te redden Ik moet zwfïgen dat ik op dit oogenblik een vurig gebed opzond tot Hem io wiens machtige hand alle dingen getteUl zyn Daarop vatte ik moed Do kamer waarin ik mij bevond was een ruim vertrek waarin alles van zindelqkhiid n van amaak getuigde Uit den eenvoud die er in dit vertrek heeraohte ademde mij een geest van wgsheid on braafheid tegen die den indruk op mij maakte Uit er bier harten woonden Het vaa eene w kplaat8 van nijveren arbeid en van edste gadaoliien Het gevoel van plicht en de onschuld haddeu sioh in dit eenzame boekje genesteld Op dsn sohootstMnMante dis uch aan den lin in stnat van kuunuiyb onvermogen vtrklaiirdeu Aalmviaacher trad op mr C A Vaillaut voor den gedaagde den aannemer mr B M VliaUoder Bain Het Openb Min zal 31 dezer concloaie nemen L O M B O K Ëergiateravond ontving het Nieuws van deo Dag het volgende telegram uit Batavia Het 9e bataljon is hier teruggekeerd en met groote geetttdritt ontvangen De Gouverneur Generaal hield aan het station eoue toespraak en inspecteerde de troepen Kr was feeatelyke ontvangst in het Van Znjlenpark Het vaandel werd door de echt gpuoote van den Gouverneur Generaal met bloemen versierd V4or den ingang van het huis van den overate Scheuer was een eereboog opgericht m t bet motto Alles koat een dubbeltje iHet weder was regenachtig Staten Qeneraal 2e Kaumk Zitting van Woenatlag 12 December 1894 De zitting begon mot het algemeen debat over het hoofdstuk biimenlandsche Zak n De heer Urucker drong aan op ettn krachtige onderatauuing van overheidawegn voorden noodsakelyken bouw van goede arbeidemwonlngen Dit kon geschieden door toe te lau n dat geld van de rykxpostspanrbank daartno beHtemd worde onder de volgende voorwaarden het tegengaan vbd da pryaryzing der bnuwterreioen het by rijkswet vaatatellen van minimum eiscben van inrichting en door wettelyke regeling De beer Lohman wenschte nu of later te vernamen in hoever de Minister wat vaccine betreft nog staat op het staodpunt van individueele vrgheid Verder Tercette hy zich teg u het denkbeeld van den lieer Drucker om een ryy ing der grondwaarde dun de eige tiaara van den grond te ontnemen ten bate der gemeenschap De heer Borgesins vro u w it de minixter he loeide door het kiesrechl ou werp te verbinden met de herzioniui van bet ptrcoueel Do beer Van Alphen drong onder op voor zieointz tegen de vervalschiiig van gemeenteobli iatiën De heer Van Houten mi lister van Binaenlaiidxcbe Ztiken verldHnrde dat de herziening van bet personeel ten doel heeft overeenctem ming te brengen in de qitaeotie Tan de belastbaarheid der wuningen en de srhattïng der huurwaarde in die wet en ook in bet in te dienen kiesreclitoutwerp Een verbetering der kerkant van het vertrek bevond stond eeu pendule van vergald metaal d j een rtoht kunstKewrooht mocht heeten Daarop woi een jonkman roorgeateld die een aardig kapelletje dat hij aan een gomten draadje had met de vingers vasthield Aan eiken kant daarvan stond e u porsaleioen vaag doze waren zeer eenvoudig maat verrieden toritoad hare herkomst uit de fabriek van Sevres Vlak daartegenover atond een latafel van maasi f mahoniehout opgelegd met rozeabout waarvan de laden versierd waren met knoppen van geoiaeleerd koper en op deze latafel atond een beeld der Heilige Maagd door een stralenkraca van sterren omgeven en met eea kroon van witten hagedoorn om het hoofd De sluier en het gewaad der Heilige Maagd waren van kant Men kan zioh niets eonvoudigera schooners en bevalhgers voorstellen Naaet dit beeld atond eene groep van geboetseerd waa die het kind Jezus met Johannes dec Dooper als kind voorstelde Allee oaderecneidde zioh door bekoorlijkheid en naïoveteit en da spiegel die boren den schoorsteen hing weet kaatste die heelden waarvoor de bewoonster van dit vertrek zeker dikwijls de knieën gebogen had Uier ei daar aan den muur hingen kearig genngtohikt eeniga portretten in oliereif en eonue teekeningeu in pastel die niemand anders dan Latour tót vervaardiger kondea hebben Het raam dat zioh tegenover mg bevond was versierd met gordijnea die eene verblindende witheid bezaten door franje met akertjes van dezelfde kleur omgeven en door een smal blauw liatje opgenomen waren Voor dit raam stonden twee stoelen met keoiig gebordaard tUtingen die vou elkaar gasohai outeigouiug wet i uoodzHkelyk maar zat vooreerst moeten wachten gemeentelijke erordeniugen kunnen sanitaire bepalingen maken maitr enn olgemeeue uniform regel ing is te moeilijk In zake vnccine is hy nog van oordeel dat het muldel uitstekend ia maar dat fieen dwang moet worde nitgeuei nd tot schoolgaan Op de nadere opmerkingen van de heeran Borgesina en Seret die verschil meenden op te merken tusscben de verktanuKen van den mini ter nu en de vorige week verklaarde da beer Van Houten dat hy het kiesrech tont werp zal iudieneo zoodta de herziening van het personeel door de Regeering is VHstgoBteld Dat ia geen vastkoppnlun maat rekening houden in de Kieswet met de wyziging van het person eeU Ten aanzipn der drankwet door de heeren Kerdyk en Borgeaiits besproken zou de minister overleg plegen met zyn ambtgenooten Hierna werd het algemeen debat gesloten By de behandeling der artikelen maakte de heer Van Gyn aanmerking np de voorgedragen uit faat voor da 8tateota l te Zwolle en stalde voor den eersten termyn voor den bouw eener Statenzaal van de begrooting af te voeren welk amendement bij later wyzi de met de bedoeling den bouw op znmiger wyze te doeu plants hebben vermindering met 10 000 Na dis ii isie wordt dit amendement verworpen 75 tegen 10 stemmen Het kou niet anders nf de noodlgdenda Friesche gemee ten moe ten ter sprake komen De heer Scbantsma leidde de quae tie in en betoogde d it ontrerwijide en afdoende hulp uuoiig was omdut de hoofilelyke omslag tot het hoogate punt is opgevoerd De gemeeuteu word D de dupe vau ondHrwys en armwezen die het ryk aangaan en die de slaat by den nood der rchatkist schuift op den bals der gemeenten Drie andere afgevaardigden uit het Noorden de heeren FytterKon Houwiug en Lieftiuck spraken in deuzelfdeu geest maar kouden den minister niet vermurwen Deze verklaarde dat by Keeu andere gedragr lyn kon voken dan zyn voorganger en dient ondersteouintf tot een fiiium moext behouden wonen in afwaohiin eener definitieve regeliii t die echter nog veel tyd ter vonrbereiJiug eischt Omtrent het heilaerum zeide de miui tar l eld toe vnor wetens happelyk onderzoek m iHr vprklairde dal verkrygbanrstelting van rykswoge niet in do bndoeling Ing Uit Arasterdam meldt men Omtrent de werk tnking aan de waskaarsen fabriek behoeft nog slechts te wordttu medegedeeld d t de rlirpcteur de heer Kern ds den waren door een werktaMtja waarop een mand stond vol Btrengea sajet in veracheideno kleursohakeeringen kloentjea garen zgde katoaa eo di duitenderlet beuselingeu en al die kleioe voorwerpen welke voor bet werk der vrouwen loo noodig xga lagen rondom de raaoiKioDder eeniga Aaoorde maar toch ook blijkbaar niet opgerMld rd au op deze mand zag mea nog een lange naald zitten dia in een tapissertewerk stak dat daar nog pas seheen neergelegd ta zijn Ik bemerkte ook een fijne achaar die in een keurig bewerkt zilveren aoheedje stak In het midden vau da kamer B oad esn ronde tafel dia i met een rood kleed bedi kt en beladen wai met hjn batist dat moeat gensaid en gemerkt worden verder zag men daarop een borduurraam en een theeservies dat me een dunnen doak badeïft wasv Keuige zware fauteuils die met hoesen met blauwe eu roze strepen bekleed waren voltooiden dit keurige ea tooh zoo eenvoudige ameublement alsmede eeae menibCte sauiBtHrg n en kleine sonveuirs dia op étagèrus en op de motiheleh verspreid lageu Verder aan den linkerkant bevond zich een ander vertrek dat ik aleobta half kon zien en dat een soort van bidvertr k moest zgn een klein kamertje waarin de juffrouw zeker dikw jU had zitten te sigmerea In de uabgheid der deur aan den linkerkant stond oen groot ledekant vaa massief aotehoomeahout mot versiarseleo van verguld keeper Du ruime gordijnen die het omgaven vormdot n t van alcove en oobtar in deze alcove bevono zioh een wg watersbakje dat met een tak van geel palmbuut eu eene gravure die Onze Lieve Vrouw dKr Zeven Smarten voorstsld vsrsisrd was Wotit mtw