Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1894

Gouda 6 35 8 40 7 65 Oudew 5 50 6 64 Woeidw 5 69 7 03 8 12 Ulrookl t li 7 88 8 88 8 09 8 8 41 9 0 uda 40 initai4tB Wp T 6r 8 81 9 10 4 47 5 81 7 45 10 14 Ab slerdan p 6 60 8 15 6 46 6 15 1 48 11 11 Ossda TJO 0 04 Directe Spoorwegverblodlng met GütÜA Wlulcrdleost 1894 95 AaogevaDgeo 1 October TUd vao GreeDWlch GOUDi ROTTERDAM 18 18 12 61 19 68 f 1 05 l li 19 88 1 91 ttOTTERDAM 7 30 3 48 7 86 7 47 7 45 8 07 8 18 SODDl DEN HlAO 18 8118 541 87 8 66 4 46 1 06 4 57 1 11 1 17 6 08 1 96 1 88 6 80 1 86 1 67 4 86 5 86 6 O I D A ll TKECHT 10 06 10 19 10 66 18 41 8 83 9 61 11 09 2 37 10 80 11 17 2 45 9 7 10 61 11 45 1 80 8 08 3 88 O O U U i A MSTEKDAU 10 06 10 16 18 11 8 61 10 55 H 19 1 8 4 DEN H A A S Hage 48 7 80 7 43 8 30 9 88 9 4610 19 U SS 18 16 1 38 2 15 8 46 3 48 4 15 4 48 5 17 M 1 44 4 48 7 0 1 4 7 11 f 1 68 5 7 80 f ll 8 04 7 96 8 09 6 0 781 10 r 112 45 8 80 8 46 3 15 4 13 4 43 6 80 6 47 7 48 8 15 10 10 BTCOÜD A 18 60 8 10 3 80 3 68 4 43 6 80 86 8 09 8 601 50 10 84 8 48 4 16 6 47 9 119 8410 51 4 84 9 10 1 88 8 50 4 37 5 20 7 08 8 419 38 11 0T iUSTEXDA M 6 O U D A B B 10 44 1100 lt 48 MO MO werkfltakers giatermorgea wedef ie froord heeft gestaati en opnieuff Terklaaril heeft niet in d eiscfaen der werklieden te kannen treden GistermorgeD by den aanrang der werkzaambeden eyn geene ongeregeldheden van eenig belang Toorgevallen £ eo sterke politiemaobt blijft de fabriek bewaken en de werkatakende maaoen en vronweD brengen byna den gatiscben dag drentelende in de nabybeid der fabriek door Het hoog militair ger chtfibof deed in zytie zitting van Dinsdag uitspraak in de zooveel seD iatie gemaakt hebbende zaak Tac den sergeant P A M dienende bij de 2e comp 2e bataillon 8e regiment infanteriu te Deventer die door den krygaraad te Ltcuwarden werd vervolgd en veroordeeld tot drie maanden militnire detentie wegens beleedigiog van den Initenant M zyner compagnie door een door hem gedicteerden eu door Helena G geschreven en aan bet adres van genoemden luitenant toegezonden brief By eene breed gemotiveerde seutentie overwoog o a bet Hof dat bekl tot zyoe verdediging beeft aangevoerd dat by dien brief aan den luitenant heeft toegezonden om te trachten de verhonding te doen ophouden welke tusachen dien luitenaot en genoemd meisje met wie hy beklaagde kort aa zgne aankomst te Deventer verkeering had verkregen bestaan bad en welke de luitenani nog poogde voort te zetten dat uit een nader door commissarissen uit bet Hof omtrent dit punt gehouden verhoor van den beklaagde en de getuigen Helena G en genoemden luitenant voldoende is gpbteken dat er grond bestond voor de meening van den bekK dat de InitenanV e verhoudiog trachtte voort te zetten waarin by tot Helena had gestaan en dat alzoo het beweren van bekl dat hy den bedoelden brief aan dien luitenant heeft doen toekomen alleen om die verhouding te doen opbouileo aannemelyk is dat dus bet gepleegde feit by bet ontbreken der bedoeling om te beleedigen of te dreigen nóch rechtstreeks hetgeen id hooger beroep by bet bepleiten der zaak van zyde der beschuldiging is betoogd nóch met behulp van artikel 17 onder de bepaling van art 99 an het crimineel wetlióek voor bet krygavolk hier te lande valt dat bet echter wegenb de militaire ondergeschiktheid waarin de bekl als onderofficier tot den laitanant M staat als eene oneerbiedige behandeling vau zyueu meerdere in rang moet worden beschouwd strafbaar volgens art 16 van het reglement van krygatucht Op deze gronden deed het bof het veroordeelend vonnis van den krygsraad te niet sprak den bekl rry ran de tegen hem ingebrachte beschuldiging van het scbriftelyk dreigen van zyuen meerdere in rang en verklaarde dat het gepleegde feit de krygstuchtelyke overtreding oplevert ran het oneerbiedig bebandS len van zyn meerdere in rang met dieu verstande dat de door bekl van het begin vanSeptember tot den 4 October jl toen hy oplast van het hof werd ontslagen onderganevoorloopige verzekerde bewaring als voldoendestraf voor die ovfirtrodjog moet worden aaegemerkt De proceskosten te dragen door denstaat U D t 8 40 9 068 47 8 64 9 01 9 10 9 S sd t SO Itoordreoht Ni8uv rkerk Oapellfl f Rotterdam 7 Ï6 7 S2 7 39 7 4 7 S5 S Ol 6 1S 6 91 S 89 36 Solt rdu 6 Oipalle 6 10 Nienwwkerk 6 19 Hoordndit 6 i Ooidi i it Gouda 7 30 8 S6 9 09 9 87 10 49 18 1 iS r M 7 49 8 47 11 01 BI K1 7 47 Z Zegw 7 t8 a 6 11 10 N dL d 8 09 Vootb 8 07 9 0 11 92 iHairo 8 19 9 11 9 39 10 07 11 97 18 41 18 61 Een wetsTOordracht over het erfrecht die reeds van 1887 dugteekent is tbaus opnieuw van radicale zyde by de Fransche Kamer ingediend Het heeft de strekking uit de nalatenschappen nog meer voordeel aan den Staat te verschaffen dan de verhoogiug van succobsierechteo welke de regeering heeft voorgesteld De Toordracht schaft namelyk het erfrecht van de z linie geheel af Alleen afstammelingen of onders erTen ala er geen testament is en by uitersten wil mng niemand over meer dan de helft van zyu vermogen ten behoeve van anderen dau afstammelingen of oaders beschikken de andere heUt komt aun den Staat Hetzelfde zal gelden van schenkingen onder de levenden De sommen welke nlHnq aan den Staat komen sullen worden gebruikt tot aflossing der Staatsschuld vermindering van belastingen en uitroeiing der armoede Ëen jong militair op Lombok zekere Jan Sluimers heeft het volgeade aan zyn broer te Heusden geschreven Ampenan 15 October 94 Broertje Ge zult wel verwonderd zyn vau my zulk een particulier schrijven te ontvangen docli ik heb den tyd vandaag Kerel we hebben prettige dagen gehad zooals by het veroveren van dp paleizen van Mataram iVaar de kelders van den Vorst goed voorzien waren vau wyu en hier en we naar hartelust eeu i laasjfl konden nuttigen doch ook moeilyke verduiveld moeilyke waarhy je maag leelyk op de proef werd ge iteld zyn ons deel geweest Laat staan de dagen dat wy geen brood kregen do dagen van 25 26 eu 27 Aug krrgen we beelen aal niets En wat zoudt ge wel denken ala ge uit de poreo van een kar op den weg uw uorst moest lessfhen Niet aangenaam zult ge zeggen En welke gedachten zoudt ge lirbben als ge moest vluchten zooals wy en een slaapplaats op onze knieën in de modder vonden m t het hoofd op den ransel naast een paar lyken van gesneuvelde doch medegenomen kameraden en het gekerm van tal van gewonden daarby wachtende dat de vyand zyn verraderlijken aanvat zal voltooien om ons allen in de pan te hakken en je hebt wapens om je te verdedigen maar je munitie is op Al die dingen ben ik doorgeworsteld niet wytpride aan moed en zelfvertrouwen doch ik heb bet te danken aan de bewakende hand Gods Waarom bad de kogel die in de bak van mijn schoen zat niet eenige decimeters hooger kunnen zitten eu waarom vielen rechts en linka myn vrienden terwyl ik er als een wonder doorrolde In bet Maandblad tegen Vervalschingen c vindt men eenige gevallen vermeld ran boteraanbieding waarby werd opgegeven dat het product staat onder toezicht van het Ryksproefstationc of Tan het scbeikuudig laboratorium te Wr geuiogen Bij onderzopk is dr Van Hamel Roos gebleken dat blykena verklaring vfin prof Mayer directeur van het Rïjkapropfstation geen fabrikaat van boter onder zyn toezicht staatc Een prodoot aangekondigd als fijne Detft9che roomboteri bleek 50 pCt margarine te bevatten Te recht waarschuwt bet Maandblad tegen dergelyk bedrog eu dringt aan op krachtige beteugeliug Het publiek zy dus op zyn hoede Meu meldt uit Amsterdam Ook ouder de smeden begint zich een streven te openbaren voor verkrijging van hooger loon ec korter werktyd Opgeroepen door da sniidsgezellenvereenigiog Sint Eloy afdteling van den R K Volksbond kwamen gisteravond de leden van die Vereeniging de afgevaardigden van enkele andere vereeoi iingen en ongeveer 50 patroons in het Gildehuïs van den R K Volksbond byeen Eon der gezellen gaf een opsomming van wat h en zyue kameraden wenschen hooger loun korter werktyd rust op Zondag en op Zaterdagavond en afschaffing van stukwerk Men poogde tot de bunoemiog eeuer commissie van patroons eu gezellfn te geraken welke commissie een bepaald programma zou hebben te ontwerpen Met dit plan bleken vele der aanwezigen echter niet zeer ingenomen en wel voornamelyk de patroons tevens leden der smideipatroonsvereeniging Zy vroegen eerfit of de gezellen reeds eiachen of wenschen hadden geformuleerd en zeiden later dat zij zelven wel eene commissie zouden benoemen in hunne vergadering van aanstaanden Zaterdagavond 10 66 II OS 11 09 11 18 11 96 1 16 ll IS 9 46 11 06 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 lO Ot 10 11 87 6 59 7 13 8 89 9 87 11 06 11 18 6 11 9 49 6 16 6 88 9 58 6 81 6 36 10 10 56 6 417 48 9 10 1611 38 11 48 3 18 4 47 5 83 5 67 7 46 8 38 10 14 5 37 7 69 10 87 6 06 6 45 6 17 8 01 8 66 10 36 3 60 5 89 6 816 36 8 88 9 1110 68 De voorzitter stelde in het licht dat die w niet wel bewandeld kon worden met bet oog op de aanwezige patroons nïet Ieden dar patroonsvereeuiging De patroons verklaarden nu met 50 tegen 3 stemmen bereid te zyn tot aamenwerking maar toen de voorzitter hen oitnoodigde eeu tuischenweg in te slaan en bier ait deze vergadering in plaats van Zaterdagarond eene commissie te benoemen stoudeu de leden der patroonsvereeniging op en verlieten de zaal Déü gezellen bleef nu niets over dan zelven eene commissie van 9 leden samen te stellen waartoe zy na het vertrek der patroons overgingen Zeer belangryk zyn de wenken welke de heer Hoos ond resident van Bali en Lombok in bet Indisch Genootschap heeft gegeven over de regeling der zaken op beide eilanden Volgens dezen deskundige is bet geraden op Lombok het rechtatreekscb beEituur iu te Toereo zooals dat reeds in een deel van Bali bestaat door middel ran volk hoofden die onder het bestuur van Europeescbe ambtenaren staan Hy gelooft niet dat daartoe eeu blyvende groote troepenmacht zal noodig zgn Integendeel als de kleimuren om de dorpen zyu opgeruimd za men de orde kunnen handhavtin door een corps bereden politie van 100 man onder Europeescbe officieren Als wy geen troepen achterlaten zoo oordeelt de heer Hoos znl de hprinnering aan de zware verliezen welke de Baliëri thans geleden hebben de legende doen ontstaan dat men met eeu groote maaht reu en te doen bad Zoo de bevolking echter dagelijks de Europeescbe militairen zint in hun gewone doen zou bet oot ag allicht verzwakken Daarom zoo een gecentraliseerde politiemacht beter aan het doel beantwoorden De heer Hoos weeg ook op een onlangs door ons reeds aaugeduid belangryk gevolg van den val der Balische overheersching op Lombok In Karaug dsem op Bah was Goesti Djilantik vazal stadhouder van deu vorst van Lombok eu de macht van dezen is na op het Ned gouvernement overgegaan Daarvan moet nu worden gebroik gemaakt om ook op Bali den toestand te regelen en beide eilanden tot bloei te brengen Voor het aanleggen van een stoomtramweg acht de heer Hoos Lombok zeer geschikt Men ziet uit deze mededeelingeo voor welk belangryk vraagntok thans de Regeering staat nu de vyaudelijkheden moeten gevolgd worden door regeling Een zomlerling geval doet zich te Hambujg voor In een daar bestaande sociaal democratische bakkery hebben de gezamenlyke gezellen t werk gestaakt Naar men aan de Köln Ztg bericht werden zy in genoemde inrichting zeer slecht behandeld Hun vrye dag werd ingetrokken en bovendien werd hun overwerk opgelegd iu zoodanige mate als zy acht jaren geleden aan hun toenmalige burgerpatroons weigerden Destyda is om die reden de sociaaldemocratische bakkery opgericht waar hun toestand uu ongunstiger ia dan weleer btj genoemde patroons De Londensche correspondent vau de N R Ct heeft den beer Forbes van den ChathamDover spoorweg geintorvieuwd Omtrent dit onderhoud deelt hy het volgende mede De heer Forbes sprak categorisch de praatjes tegen volgeus welke de Grent Eastern aan de stoomvaartmaalschappij Zeeland zou hebben voorgesteld den Vlissingschou dagdienst naar Barwicb over te brengen en de ontvangsten vau deu Harwich Queenbero uachtdienst onderling te regelen 7 10 4 60 4 67 5 04 5 11 6 80 1 45 1 65 8 08 8 09 8 15 6 66 6 03 6 10 6 17 6 96 2 60 6 48 8 30 1 44 4 10 GOUD A Voorb 6 64 N dL d5 59 Z Zeg 6 08 Bl Kr 6 l4 Zef M 6 19 Gnuda 6 30 7 60 8 13 10 18 10 80 10 36 10 41 9 5810 1610 6812 tTEEO Utrcobt 6 33 7 60 9 9 6811 84 12 02 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 50 18 26 üiid ler 7 07 8 19 10 4 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 37 18 06 Forbes verklaarde dat integendeel Zeeland en de Chatham Dover spoorwegc aan de Great Eastern verzoenende voorstelten deden welke laatstgenoemde toen afwees Forbes deelde voorts mede dat de nieuwe Vlissingsahe mailstroomers met kapita il door de Staatssporeu voor te schieten te Glasgow zullen worden f ebouwd zullende er minstens twee in den rolgenden zomer worden in de Toart gebracht met stoomvermogen voor eene twiiltigmylsche vaart waardoor de duur der nachtreis tasachen Vlissingen en Qaeensboro tot zes uren zal teruggebracht worden In de straat Tera mattjï van Kioto waren twee winkels naast elkaar De een was van een koopmao die veel geld had maar zoo gierig was dat by met alle genoegen steenen zou gegeten hebben als hij daarby bet leven had kunnen houden Want steenen zgn goedkoop De ander hield een Tiscbhuis en was in de gansche stad beroemd door de voortreffelyke manier waarop hy viscb kon braden koken en op allerlei manier toebereiden Vooral zyn hraden paling oefende een machtige aantrekkingskracht nit op de lekkerbekken Het kleine lokaal van den vischverkooper was altyd vol klanten Van s morgens vroeg tot laat in den avond was hij dan ook bezig met koken en braden Het laatste deed hy door middel van een koleovuur waarboven by de gesneden viach ronddraaide aan bamboe pinnen Paling werd door hem byzonder zorgvuldig behandeld hetzy hij ze gaar liet snerken in ohe hetzy hy ze kottkte in een byzondare Boort van saus In éë woord de man verstond ziju Tak De rijke koopman zat dagelyks er over te peinzen hoe hy eenig protyt kon hebben van de loricbtiug des iscbbereiders zooder dat hij er iets voor behoefte uit te geven Endaar de gierigheid vindingryk maakt had hy er eindeiyk iets op bedacht AU het oogenblik voor zyn povereu maaltyd daar was ging hy met zyn potje eten naar den winkel van zyn bnnrman onder den schyo vau al etende een vriendelyk praatje met hem te willen maken Hy ging toen zoo dicht mogelyk by de paliugpannen zitten en snoof terwijl hy zyn droge ryst at den genr die overvloedig uit de pannen opsteeg met welgevallen op Eu het was een verrukkelyke geur zoo streelend dat het hem was als hg zgn ryst at of deze er heerlijk door werd gekruid Als hy zyn maal binnen had was het hem alsof hij niet enkel ryst had gegeten maar aan ryst met gebakken of gestoofde paling had gesmuld Oit mocht heeten zyn n ms te gast t laten gaan zouder dat het hem een cent kostte Dit ging zoo dagen en digen achtereen voort Do geur van de gebakken visch was hem een behoefte geworden onder bet eten Hy kon het zonder deze niet meer naar binnen krygen Eindelyk begon de vischverkooper zicb f te Vragen wat zyn buurman op het etensnnr toch eigenlyk in zyn winkel kwam doen en daar hy hem altyd zoo welgevallig de geuren die daar opstegen gretig zag opsnuiven was de beweegreden van het geregelde bezoek hem alras geen verborgenheid meer Ah zoo dacbt hij Hy komt om zyn neoa te gast te laten gaan En bet gaat toch niet aan d kt zoo n ryk man daarvoor niets betaalt Handel is handel I Eu by schreef een rekening waarin den koopman genoteerd werd wat by schuldig waa Toor het dagelykijch ruiken vanden viscbgeur en overhandigde hem deze in zyn woning De gierigaard nam baar met een vriendelyken lach aan en las haar aandachtig door Hy grinnikte even toen hg de rekening neerlegde en gelastte zijn vrouw hem bet geldkistje te brengen Toen nam hy een handvol goud en zilver er uit en legde dit op een bUd waarop hg dit in beweging en het geld aan t rinke en bracht Dit hield by een podije rol zette toen het blad met do geldstukken neer raakte het aan met zyn waaier en xeide Nu is de rekening voldaan I Wat riep de vischTerkooper verwonderd uit denkt ge dat u zoo van me afkomt Ja zeker a twoordde de gierigaard ge verlangt betaling voor den geur dien ik genoten hebt van nw gebakken paling welnu ik heb u betaald met u op het rinkelen van bet geld te onthalen Ik heb geroken en gy 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 8 68 4 20 11 08 11 10 9 03 4 46 4 65 5 08 5 09 6 16 11 80 11 10 8 1 6 81 7 07 1 17 f M 7 11 7 J Ml MO i i 4 40 0 U D A 10 00 7 10 4 81 I M U 0 hebt a betaald met n op het rinkelen van het geld te onthalen Ik heb geroken en gy hebt gehoord Ik heb mgn neoa en gg hebt aw ooren te gast laten gaan Denkt ge dat myn nens meer genoten beeft dan n ooreu gehoord hebbeo dau wil ik bet geld nog wel wat langer laten rinkelen Dit waren de laatste woorden die de tweeburen met elkander wisselden R N Dezer dagen werd hi het uitgaan van een school aau de Prinsengracht te Amsterdam een der jongens door een bnurmau vau zyn vader opgewacht en erstig mishandeld Van het geval is proces verbaal opgemaakt Comberland reisde eens van Weeneu naar Petersburg en onderweg vermaakte hy zijn reiegenooten door hun gedachten te raden Een van hen een Poolscbe jood die alles voor bedrog hield bood Cumberland 50 roebels aan wanneer by zgn gedachten kon raden Cumberland die blgkbaar pleizierin dit aanbod ha 1 nam bet aan en zei ü gaat naar de jaarmarkt te Nisui Novgorod waar u van plan bent voor 20 000 roebels wareu in te koopen en u dan bankroet te verklaren en 3 pCt aan uw schuldeischers uit te keeren c De andere staarde Cumberland eerbiedig aan Zonder een woord te zeggen baalde hy een beurs nil zyn zak en gaf Cumberland de beloofde vyftig roebels Wölnn zei Cumberland tik heb nu toch uwe gedachte geraden hé c Neeuc antwoordde zyu reisgenoot niaar n beeft mij een schitterend denkbeeld aan de band gedaan In de Ie Parkstraat te Amsterdam is giatermorgen de metselaar G H wonende in de Sweolinckatraat van een steiger ter bootste der tweede verdieping op straat gevallen Hy kwam met het hoofd op de steenen terecht en werd in zorgwekkenden toestand per brancard naar het Gasthuis rerToerd Op het Amstelveld te Amsterdam ontstond gistermiddag een woordenwisseling tusachen twee mannen Een der roziemakers greep deu ander beet en wierp hem in de Prinsengracht De drenkeling werd nog spoedig door een schipper en eenige voorbygangers gered Zyn driftige tegenstander was inmiddels verdwenen De Rotterdamsche Voetbalclub Victoria t heeft eergisteren te Antwerpen gespeeld tegen de A C V en Lawn Tennis clnb Voor Victoriac speeldeu v d Arend goal Havelaar en E J Heinen backs C Heinen B Visser en Hooykaas halfback Alfr Buck Wm Bakker Bouwman Alex Buck Jac Bakker forwards Voor Antwerpen t Malderen R H Wilkinson Ghapman C Jacobs Waltber M Jacobs Thompson A Wilkinson Öillon FriIing Victoriac won met twee goals tegen één De wedstrgd tussebeo de wielrenners André en Garet op de winterbaan te Brussel over een afstand van 250 kilometer ia gewouneo door André die den afstand in 7 uur 41 min en 30 sec aflegde Garet stond toen op 187 kilometer 165 m In een herberg te Wildervank zou Zaterdagavond iemand een lezing houden over de bereiding van boter en kaas De spreker die nogal zenuwachtig scheen te wezen vas nauwelgks voor zin aandacht begonnen of by kon niet verdjr Hij hakkelde stotterenda en vroeg ten slotte verlof om zich even te verwyderen Het gehoor had daar niets tegen De apreker zocht verkwikking in de buitenlucht dat zou hem opknappen Daar kwam juist de tram aan en fluks sprin jt de redenaar er op zoo spoedig mogeiyk de plaats outvluchtend waar hy zgn licht willen doen scbyoen Intusschen groote ongerustheid by het gehoor dat ging zoeken overal en eindelyk vernomen hebbende wat gebeurd was niet al te ongetroost huiswaarts keerde In de zaak van baron 6 van Dedom te Wageningen contra deu nitgever van de Nieawe Wageningsohe Courante de bekende eisch ran 25 000 gulden wegens beleediging heeft het gerechtshof te Arnhem in hooger beroep uitspraak doende vernietigd het vrgBprekend vonnis van de rechtbank de gelnorimeerde gedrakte ingezonden stukken beleedigend verklaard voor appellant en genoemden uitgever deswege veroordeeld tot 100 gulden schadevergoeding met aanplakking van bet vonnis Het Hof ontvangt de verdere vorderingen van den eischer en laat den geintimeeiüe zgne eigen kosten en de helft van die van appellant b en Honderdduizend gulden zgn door den heer Geoi Rosenthal te Amsterdam geschonken aan de Sophia Rosen thaibewaarschool in de Uilenbni rstraat aldaar ten einde het bestaan diar icbool Tooi oed te rerzekeren Werkverschaffing te Gouda De Commissie voor werkverschaffing hier ter stede geeft biermede aau belanghebbenden kennis dat ran af Donderdag 13 December ISS I tot Qadere aankondiging eiken Donder dag en Maandagavond van 9 tot 10 nur zitting zal worden gehouden tot iusohryviuft van werkeloozen en nel op Donderdag 13 December ten hnize v n den heer A G Arkenbout Fluweeleu Singel 631 blaekerij Nooit Gedachte en verder ann het lokaal der Werkverschaffing in de Baanstraat zy die sich hiervoor aanmelden moeten zorg dragen dat zg hun haiauummer kuuuen opgeven Namens de Commissie voor Werk erachaffiDg C VAN TONGERLOO Voorzitter B HOLSDEBVER S creta is BaitenlaDdsch Overzicht De Voorzitter der Fransche Kamer is gestorven na langdurige kwyuiug schoon hy telkens weder hersteld scheen en in de Kamer verscheen Het overlyden van Burdeau wekt grooU deeloemieg in de politieke wereld en in de pers Een zeer gelukkig artikel wordt den overledene gewgd door den Tempa Niet zonder bitterheid herindert bet arondblad dat ook wyieu de Kamervoorzitter bet lot beeft gedeeld van eigenlyk alle politici van heteekenis onder de derde republiek verguizing en taster hebben het leven van Burdeau verguld eu zyn misNchien mede de oorzaak geweest van zyn vroegtydigen dood En het antwoord op al die verdachtmaking komen de omstandigheden breogon waaronder de Kamei president gestorven is Zoon vao een ondergeschikt eambte aan de veeartseu ij school te Lyon zyu studiën siecbts hebbende kunnen voltooien met beliulp van beurzen laat Bnrdeau zyu echtgenoote en kinderan zonder fortuin achter Hij heeft eeu belangrijke rol gespeeld in het politieke leven der derde republiek ia minister van marine en financiën geweest om als Kamervoorzitter te sterven maar de republiek zal zyn betrekkingen te hulp moeten komeo en zy zal dit doen met de gratie en de royalit iit waarmede dit in Frankrgk geschiedt om ze verzorgt te weten De regeeriog zal een vooretel indienen om een pensioen toe kennen aan mevrouw Bnrdeau by haar vooroverlyden over te gaan op de drie kinderen waarvan bet oudste een voorkind is uit haar eerste huwelyk met een broeder van den nu overledene De begrafenis zal geschieden op kosten van de regeering of van de Kamer en waarschijnlyk Zondag plauta hebben De Kamer zal heden byeenkomen om officieel kennis t 3 nemen van liet overlyden en daarna vermoede ijk haar volgeode vergadering ten teekeu van rouw tot Maandag vcrdngtti De vlaggen hangen halfstok aan bet Pala sBourbon en de ministeries van Marine eu Finanaciëo De secretarissen welke het Bureau der kamer vormen zntteu de laatste wake doen by Burdeau s lyk Naar ik meen is Burdeau de eerste Kamervoorzitter onder de republiek die die in functie overlydt In 1865 stierf De Monry als presidoul vin h t Wetgevend Lichaam Het il mogelyk dat de v rkiezing van B ia nieuwen voorzitter eerst zal plaats hebben met bet nieuwe zittin zjaar daar de thans te henoe men president hoogstens eenige dagen zon preüideeren De Minister president Dupuy heeft in een onderhoud met de parlementaire commisHie voor arbeidszaken vei klaard dat het onmogelijk is dat de quaestiën van loon en werkiyd vao ambtswege in de bestekken geregeld wrrdcn schoon hy de moifelykhetd oer vaststelling van een wekelykscben rustdag en de beperking van den toevloed van vreemde werklinden voor enn deel erkende De mt erderfaeid der commiNaie vereen gde zich hiermede Na de goedkeuring van het Mad igaocürcrediet door den Senaat heeft de hrerLeMyre de Vilers opdracht gekregen de Regeeriug dur Hova s voor de laatste maal te waarschuwen en haar mede te doelen dat Fraokrgk besloten is tenzy men nog onmidd llyk in onderwerping kome zich met kracht van wapenen te doen gelden De beer Le Myre de Vilers heelt dezer di4 en gemeld dat hy van Diego Suarez en Reunion troepen had ontvangen te zyoer beschikking gesteld om op verschillende ponten der kust de maatregelen te kunnen oemeu die hy noodig oordeelt De socialistische Gemeenteraad van Eonbaix heeft een heftig protest aangenomen tegen den prefect en de Regeeriog wegens bet bekende verbod van een gemeentelyke apotheek bestemd om zonder winst het publiek van medicynen te voorzien No keizer Frani Jozef de kerkelyke wetten voor zoover deze door bet Huis van Afgevaardigden en de Magnaten Kamer zyo goedgekeurd heeft bekrachtigd begint men te Budapest meer gerust te worden over den politieken toestand Men weet uu dat de keizer niet van plan ia de totstandkoming der kerkelyke hervor ming tegen t houden Wel is waar biyft de meeoing itand houden dat het kabioetWec kerlé zal aftreden maar toch bestaat er geen reden om te gAooveu dat de hervormingen niet zullen worden uitgevoerd De indemniteits wet is un ook goedgekeurd Volgens den Pestber Lloyd het orgaan der Hongaarsche egeering is de heer Weekerlé voornemens eerst af te wachten totdat de Magnaten eene beslissing hebben genomen over de heide wetsontwerpen waarover de Mognattiu Kamer nog moet beslissen Vermoedelyk zal dau het kabinet eerst in Januari a 8 aftreden De llykakanaelier en de Dnitschen Ryksdag hebben voor het eerst met elkauder kennis gemaakt Tenminste het was het eerste parlementaire optreden van vorst Hohenlohe die een kwartier lang het woord veerde over dn politieke gedragalyn die hy olgeu zou Bijzondereu indruk maakte zyn apeecb niet en er zyu er al die daaruit afleiden dat de nieuwe kanselier geen rol van groot gewicht spelen zal maar etch eenvoudig bepalen tot bet verrichten zyner ambt bnzigheden De leden der rechterzijde gaven door luide toejuichingen hun instemming te kennen met de raeededeeling van deu kauaelier dat hy niet voornemens il in alle opzichten het voetspoor van zyn voorganger te volgen omdit voorheen de indiiatri werd bevoordeeld ten nadeelft van den landbouw De regeerir g zeide vorst Hobeuluhe is voornemens den landbouw te helpen Voorta aprak dt kanselier ook over de kolouiale pnhtifk Toen hy daarby berninerde ann de po iJi en der rnomschen m het christendom lu de koloniën ingan te doen vinden werd deze mededeeliog door hi t Cem rum met luide toejuichingen begroet vooral toen by verklaarde dut hy het ttreven der zendelingen zooveel luog lyk zou bevorderen De nationaal liberalen betoonden zich echter minder ingenomen met de e verktariog wyt hun daaruit bleek dat vorst Hohenlohe voornemens is steun te zoeken by het Centrum t Worilt trouwens met deu dag waarscbijulgker dat keizer Wilhelm van plan ia met Caprivi s opvolger een anderen koers uit te staren Men dient echter eerst uitvociger mededeelingeo over de planneo des keizers af te wachten alvorens iets met zekerheid te zegv en valt De rede die de minister Sonuino in de Italiaausche Kamer van afgevaardigden gehouden heeft en waarvan wy mededeeling hebbeu gfduan heeft een vry ganatigen indruk gemaakt Wy kuuneu aau liet telegram toetoegen dat de minister uiteenzettende wat er Sedert de maand Januari gedaan is tot verbeteriug vau deo fiuaucieeleo tuestand verklaarde dat er aan zilveren pasmunt teo bedrage van 90 luillioen lu het huitenland iu omloop in fetrokkeu is dat er 28 mdlioen aan achutkit thou8 buiten omloop zyn geliracht en 42 millioeu schuld te Berlijn betaalbaar iu goud IS afgelost Dit allna is geschied zooder uibbifte van nieuw papier In 18H5 zullen de andere 21 milliosn schuld te Berlijn betaalbaar in goud ia afgelost Dit alles is geschied zonder uitgifte vau nieuw papier Wat het wis ielagio aangaat dit is gedaall van 16 op 7 pet De uitroeren zyn in tien maanden toegenomen met 108 millioeu vergeleken mot hetzelfde tylvak in het vorii e jaar eu de iovonren ziju verminderd luet 58 millioen De gebeime papic reu van de Bam a Romaria die de vorige miuister presi lenl Giolitti Uukfen tyd onder xgue berunting hiid zullen nu overeenkomstig eeu bi sluit der Kamer op vi orrttel van de heer n Cavaintti on Coppinn aau eene commissie van vijf led n tor hand i estt ld woiden die ze onderzoekeu zal eu daarover rapport uitliren en De miiiiiiter prettideut Crispi iiueft zich in het debat tfHnien d en daar teeils beweerd IS dat deze eun goed Imrt toed HNgt aan Giolitti wegeo de oppositie die hy vroegei vau hem oud r oi deu had zoo kon bet van belanir geacht worden te hooreo wat bjj omtrent deze gewichtige zaak lu het iniddeti zou brengen Crispi nu heeft verklaard dat de regeering geeu gevoelen wilde oitbrengen maar dat hy als eenvoudig afgevaardigde voorstelde de papier n verzegeld in hel archief te deponeereu Hy wilde er voor het overiKP byvoegeu dat indien de papieren een en anrier mochten behelzen dat de justitie opheldering kob geven Giolitti die alsdan naar zyue meaning wel aan het gerecht zon overgeleverd hebben Mag men den Beriynscben correspondent van de Standaarde gelooven dau zou de jonge keizer van Rusland met de grootvorsten en andere Russische notabelen beraadslaagd hebben over hervormingen in het binnenlandsch bestuur Van een grondwet geiyk de meeste Europeescbe staten die hebben kan iu eeu zoo ontzaglijk groot ryk dat zich oitutrekt van de grenznn van Polen tot de monding van de Amoer bezwaarlijk sprake zyn Maar men gelooft dat de keizer een soort van Raad van State wil instellen die uit de eerste notabelen en andere Tertegenwoordigare der proTincien samengesteld zal worden Dese zal het toezicht houden op het bestuur der verschillende ministeriëo vooral dat van justitie van financiën van in en uitgaande rechten koophandel en zal dit doen op een wyze die boven alle partydigheid verbeven ia De rrai of dit lichaam vereenigd zal worden met een der bestaande ryksraden tal volgenfl den correspondent aan het oordeel der ministers en der grootste staatslieden onderworpen worden zoodat iu den eersten tyd nog geene beslissing te verwachten is A floop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen UITSLAG VERKOOP Gehouden door Notaris Mahlstede den 9 December 1894 De Broodbakkery te Ammerstol toebeboorende aau G van Vliet knoper J te Hennippe te Ammerstol voor f 2000 12 December Huis en Erfpaclitsrecht op den grond aan de Fransche kade onder Berg Ambacht knoper K Renes te Jaarsveld mor 1500 mAK TBfiRlCHTKM Gouda IS December 18B4 Graaen met voldoenden asnvoer In de priJKea kwam weinig verauilorinif Tarwe Jarine Züeuwfiohfl fl 76 il 7 35 Mindere dito il Nieuw eeuwsche B BO i f 6 76 Mindere dito 4 60 a 5 30 Afwijkende 4 a 4 40 Nieuwe Polder 4 a ƒ B 10 RoK o ZeeuwBobe ƒ 4 10 b 4 B0 Polder 8 40 ü 3 7 Buitenlaudscbe per 70 k ƒ 3 50 I 3 75 Gerst Winter 3 i 3 60 Zomer 3 70 4 3 40 Cbevallier 4 i 5 Haver per heot 3 ik 3 85 per lOO kilo B a ƒ 6 25 HenoepBftad lulandMh 8 Ï6 ï f 8 ïO Builonlandsohe 6 ÏL 8 8B Kanariezaad O S a U Koolzaad 6 ÏB è 6 75 Erwien Kookerwten 60 l f lO BO Niet kokende ƒ Buiienlandaohe votirerwten per 80 Kilo ƒ B a 5 3B Boonen Bruii O boonen 12 è 14 75 Witle boonan 11 50 4 13 Duivenboonen 8 ÏB l f 5 76 Paardenboouen 4 76 a 5 Mais per 100 Kilo Bonte Amertkaansobe f 6 25 6 50 OlaquiDtine 6 75 7 VKBMAftKT Melkvee goeden aanvoer Handel traag Vette varkeos K de aanvoer haadel traafr 17 a t9Va ot per half KG Biggen voor Enge land rad aanvoer handel traag IB a 16l ot per tialf KQ Magere varkrna eu biggen handel traag ƒ 0 70 a ƒ O ÖO por week Velte Bohapon goeda aanvoer handel flauw IS 32 Woilammeren red aanvoer handel flaaw IB ü 18 Nuobtere kalvpren weinig aanvoer Uandet vlug 7 11 Uraskalverea veel anavoer handel traag 60 ii 70 Aangevoerd 61 partyen kaas Haudal flauw ie i ual 30 a 34 3e qaal 16 a Ï9 Zwaardore hooger in prjjs KoordHol laadsolio Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter 1 a 1 10 p Kilo 347 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Donrlerdag 18 Deoember No 8498 20 No 30350 100 Prijzen van 45 926 4S37 7 21 10803 12870 1S679 161154 19620 996 4104 7 98 10881 12890 15013 17184 1S89D 1051 4417 8126 10900 12927 1670S 17312 18910 1132 4480 8505 11209 19331 1581 17S72 1S985 1190 4740 8007 11334 13470 16877 178 0 8991 1 15 4785 8823 11096 13034 16 i49 170O8 19I4S 1870 4789 9039 11705 14304 15975 17989 19434 1882 61 5 9281 12n24 14684 15980 18260 lli064 1955 6464 9009 12201 15008 10107 8442 19906 80 a 5478 9 44 12421 16190 10262 18512 30599 3514 5829 10002 12429 15382 10257 18521 20072 3737 0579 1041Q 12764 15421 10671 18657 0918 4314 7669 UurK rllJksD Stand GmiüliEN lu Deceiiilxir Miirtinns oiiilers 1 de Jong en J C vai E i Mnrgarettm Maaike ouder J J Dnjim en J Hortenaini Pliili iina Mentlrika lid ondera A Burghoorn en J Ti n der Wolf U Adriana ouders J EiJkliofF en A Vermeulen Giebert Bernard Eduard ouders G B E Terborst ea 1 0 Zandïoort OVEIILEDEN 11 U c A IVtera 64 j L de Jong wed J Hoenink 5 j II m A E Vermcnlon 3 j 11 m 12 M A vau der Wouden 18 j 8 ui Zevenbuiien GEBOREN Adriana ouder J Bastinck 00 J ü vau de Velde Johaoua ouders 1 Heemsbergen en C Bos ONDERTROUWD P v Reouwyk eu J Dogte om GEHUWD P Marbi en A Dnlliard OVERLEDEN N de Koning 6 ra M Kol 1 ra B Nienwland 86 j B eeuwijk GEBOREN Gijsberfus ouders W Kraan en G Hordgk Jannetje ouders J de Qanfl en P Perdyk Nicolaa ondars ü Buitelaar en D Haak Mega ouders D Oobterwyk en E Schoutec Metje ouders H YerbooDi en J Bus GEBUWDi J A J HeiDS an G Anker