Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1894

No 0534 33ste Jaargang Zaterdag 15 December J894 X et rooral op de met roode lettara fiOüDSCHE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN verkrijgbaar Visitekaarten ONIEEilSOÜWEAAm Rouwkaarten met bijpassende Couverts rorden set en spoedig k elererd ter Bo k en ConrantDrnkkerg ran A BRINKMAN ZN Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUI VERSMAGAZIJN onder Bedactie der beate K tl Letterknndigen M andelykB verachyaen 48 peg groot formaat over 2 kolomaea prachtige lectuur als Bomans Novellen Historische Verhalen Poëxie AUerlei Ba dsels Logogrief Bebus en en tow den zeer lagen prgs van 4iS CMST per 3 maanden franco pet post 80 cent Goedkoopste muDdschrift Titn Nederland P ST0KVI8 WATBBEED8 DaeiTiit a BoacH GBOOTE 80RTEBRING WIHTEmmmEM voor Dames Heeren en Kinderen L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 12 DECËfifBKB Vor krs jalotkoers S l 92Vi 101 1011 j 1011 loiv 1001 81 80 l V 73 6V 97 96 101 89 86 8V 110 691 8 i 1001 981 86 780 670 1011 671 102 210 1247 711 102V 101 112 8 l 661 27 101 98 190 188 1041 8 l 62 188 1001 l U 1061 98 1021 lOll l 66 96 1001 119 186 10 87 62 951 22 10 10811 78 106 1001 86 60 S06 17 6 1081 108 102 1021 U 126 9 1 45 1067 81 807 28 101 461 731 8V KiDiwj MD Cert Ned W 8 8Vj dito dito dito 8 dito dito dito S HoNOXB Obl Goudl 1681 88 4 Italib Inschrijving 1862 81 6 OoBT£HK Obl in papier 1868 B dito in silver 1866 K PoiTCOAL Oblig met ticket 3 dito dito 8 ElutLAJis Obl Oost Se Serie 6 ditoÖMODB 1880 4 dito bij Eoths 1889 4 ditobijHopel8Si g0 4 dito in goud lean 1888 6 dito dito dito 1684 5 8Fi NJi Ferpet tohuld 1881 4 Tdekxij Gepr GoDV leen 1890 4 GecleeDiogierieD Qeo leeoiuK wrie C ZdidAfe B bp E o T obl 1892 8 Mexico Obl Buit Bch 18B0 6 Vbnizdbu Obl 4 oobep 1S81 AlurrBHDAM Obligatien 1861 8Vi RoTTBBDAM Stad leen 1886 Vi Nbd N Afr Hacdelsv aand f dst Tab Mij Certificaten Dtitu Maatiohapp dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 GuU Mij der Vorstanl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nttderlandsohe bank aand Ked Uandelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rett Uypotheekb pandbr 4 Utr Hyiothaekb dito 4 OosTBKK Oost Hong bank aand Edsl Hypotheekbank pandb 4 Ahbrdu Bouit hypoth pandb 5 8 62V 1001 74 Muw L G Pr Lien eert 6 I BD Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Expl T St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 ItiLiB Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zaid IUl SpwDQ A H obl 3 PoLBN Warschau Weenen aand 4 Ruil Gr Buss Spvr Mij aand 6 Baltische dito aand 102 101 68 98 Fwtoira dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 Kursk Ch Azow Sp kap aaad 8 Loaoiro Sewast 8p Mij oblig 6 Orel Vitebsk ilito oblig 5 ZaidWest dito aaild 5 dito dito oblig 4 u b8 108 AuBBiKA Oent Pao 3p Mij obl 6 Ohio Ie North W pr O v aand dito dito Win 8t Petar obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert t b Itlinois Gaatral obl in goud 4 Louisv k NashvüleGert T aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pet pref aand N Tork Ontario k West aaod dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif la hvp in goud 8 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 GiNi SA Can South Gert v aand Vbn O Rallw k Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand KiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Boitordam aand 8 BXLOIK Stad AntwerpenlBS 2Va Blad Brussel 1886 2Vs HoHS Theisk Eegullr Gesellsoh 4 OosTBNR Staatslesning 1860 K K Oost B Cr 1880 8 9pi KJB Stad Madrid 8 1868 Var KBO Bez Hyp Spobl eert ADVERTENTIBN Tweede Aankondi ng By TODnis der Arrondissements Rechtbank te êOravmhagi van 9 November 1894 zvjnde Heer WOUTERÜS GIJSBERTUS VI8ÉE Boekhonder wonende ie Gravenhage en Mejuffrouw THSODORA VËROUDBN particuliere mede wonende te a Gravenhage op beider veraoek gescheiden van Tafel en Bed Mr r J BERGSMA Adrocaat en Procureur f 6rat nAa 12 December 1894 Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gevraagd 1 FEBRUARI a 8 een degelijke Dienst1 ode leeftijd 25 tot 35 jaar van go de get Toorz Te verroegen HaismeeBteres OUDEMAN NENHIIIS asTonds tasachen 8 en 10 aar Trekking ZATERDAG e k DER LOTEN PANAMA met Hoofdprgzen van f 250 000 f50 000 benevens een groot aantal prezen van 5000 f 2500 f 1000 enz enz De gelden tot dadelijke uitbetaling van lovenataande volle prezen iijn berustende b j de MaaUchappy Fran ch Grondcrediet te Parij onder toezicht van eene Commitsie van beheer Bovenstaande volle prUzen worden terstond door my uitbetaald De ondergeteekende bericht dat verkrygbaar z n by den Boekhandelaar H C EDAUW Jr Dubbele Buurt B 3 te Gouda Qebeele Aandeelen è f3 50 waarop men de buitengewoon groote kani heeft de volle boTenataande prgzen te trekken P S Jiaar buiten frar o per keerende post tegen toezendio v in postwlssel of postzegel De offialeh uitslag der Trekhingdijtt wordt teretond na de trekking franco en gratie toegezonden n E COSMAN AMSTERDAM m Effbctu Pulp Pulp Pulp NOG VOORHANDEN Arnhem sche Pulp l 1 60 per 1000 Kilo IMoord Brabanlsche Pulp il 1 40 per 1000 Kilo Directe aiieTering Ordera worden aangenomen b deu Agent W DEN HERTOG LÏÖNBLÏïZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieufvendijk 241 Eerste huis v d bm AMSTERDAM Maandags Woensdags en Vrijdags TE CONSIJLTEEEEN voor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN eni van 10 tot 3 uur Markt 154 Gouda Een ware Schat voor de ODgelakkige alacbloffers der ZelfberlekkinK Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s CLFBEWARII Hollandsche nitgavo met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondengd lydt moet het lesen de oprechte leering die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkragen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Qoudi Snalperadrak van A Baniiuiiii k Zoo Maatschappij tot Jixploüatie der Victoria Bron geveMiprl f e JioHcriInm Zuidhlaak 8 Verkrygbaar in t Hoofddepöt voor Gonda en Omatreken SLOTEMAKER en Co per heele Flescb a 18 cents per halve Flesch b 13 cents Kraik k 17 Kraik 13 terwijl voor de ledige Flesachen en Kruiken wordt vergoed per heele B lesch 3 cents per hflve Fleach 2 cents Kruik 1 cent Kraik 1 cent e thhri Patent H Stollen Du elulD Prat tiicbi nr aiitiE rtkrkiluieii itits icHarl tÊ SÊÊSf imtitrltl vBÊÊÊÊk uiMoUcli WM p Warnung ScbuUmarkaj J er groMe Erfolg tien untera Patent H Stollen trrunian fiat Aniau lu rarschladeiun w rthU Men Nachahm tingen gagabait lian kaufa dabar unaera stetê MCharfen H Stoümi nar ran una diraot adar la atlohan tkanhwidtuniaR In danan omarPlakat fwla nabaiutahaadj êaaiahtnitU = Preintisten und Zeugnitêe intia md fnam Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden lat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die io de bonden r n een bekwaam geneeslieer een goed aaeoes bobben Was niet Friaanitt de geleerde veatiger eer walerkuur motbode wiens woonplaats een bedsraartaoord voor do tijdeade mensobbeid geworden ia den eenvoudige boer Hefft niet een Zweedsoh majoor Tbura Braad genaamd eeu middel tegen rroawenziekten aan de hand gedaan die het lancet der obirurges reoda minder Doodsakeljjk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goueesheeren begint te worden Ook op bet gabied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook bier ia een weg geopend geworden die op de eenroudigate en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren 0M randerd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdrin gen Ër zijn vele mensebun die noch ziek nooh gezond züq eu toob klagen dat zij xich ia lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfa door een vlieg getergd wordela en 800 zich zelvcn en andoren tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeyke angst ot door droefgeestigheid kunneu niet slapen ea worden door benauwde druomen gekweld Dan z jn er weder andera die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallen Eindelgk Igdea de ergsten onder ben aa verlamming vitusdans en vallende ziekte A 1 deze ongelukkige die meu op eiken leeftijd onder elk geslaobt on eiken stand vindt sijn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwgze van onzen t d Wie tot eene dezer categoriéa van lijdera beboort en ingalïoht wenaoht te worden over d wer king eener nieuwe metbode adresseere zich aan Amsterdam H € LEBA V k Co Heiligeweg 42 p aju js Rotterdam V E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg D B aüAJSfDB Irintemps TE PARUS Zenden gratis an franco Ui prachtig geïllustreerd lODE AIJUI met ftollandschen of franschen tekat bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei n kindereu op geft nkeerde aanvraag aan II JULES JALUZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inltobtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodigdzgn BatletUngan van S5 francs en kooger worden met eene verhooging van 5 0 0 frtiaeê orae it $ n orQ oan Inkomende nchttn n alta plaalten van Nederland aan huis bezorgd De klanten hebben geone formalii itea ▼ oor de inklaring of andersmts te vervullen 4aar ons ré$xpéattlêhai8 a Bozêndaal Noord Êrabant daarmede belast is BINNENLAND GOD DA U December 1894 De nitsUg der aanbeateding voor de dd Schutter alhier is als volgt IngMchreven werd door J G van Dam kleermaker alhier een korte jas vQdr f 9 70 een pantalon voor f 5 50 eo halidossen per stuk f 0 40 QillieroD en Venema alhier een korte jaa TOOIT f 9 25 een pantalon voor f4 75 achako per Bfciik f 2 75 en halsdaisen per stuk f 0 35 T A Thier hoedenfabrikant alhier schakö s per stuk f 2 67 Aron CatB koopman alhier Bcbako a per tuk i 2 60 Bet biljet van Aron Cata ia van onwaarde verklaard aU zgode niet op zegel Door den schuttersraad is nndar nadere goedkeuring van Bni emeester en Wethouders de lerering gegund aan Gillieron en Venema al bier van 20 kortejassen 20 pautalons en 60 balsdasseu en T A Thier van 25 achako a Donderde 18 December herdacht het Alg Werklieden ZiekonfondB de Vriendschapc in het Café lUnie by den heer Tugthof hun nlgem vergadering Nadat de Voorzitter 9 uur de vergacUriag met een fliuk openingavaord aacgaaude het 12 jarig bestaan der vereenigiog opende bracht hg een woord van dank aan de leden voor hunne Biuke opkomst ter vergadering die daardoor ook toonden voor hun belang op te komen De vergadering werd bezocht door 129 leden De Voorzitter verzocht de Secr Boekh de notalen voor te lezen dia onveranderd goedgekenrd werden waarna rekening en verantwoording van het Ie en 2e kwartaal van het I3e boekjaar gedaan werd Ie kwartaal sloot met een batig aaldo van f 144 92 en het 2e kwartaal met een batig saldo van f 110 62 zoodat er een vooruil aug in die 2 kwartalen van i 255 55 was waarover de leden hunne tevredenheid te kennc n gaven Na bet een en ander besproken te hebben sloot de Voorlitter met ee i woord van dank de vergadering L l Woensdag had in het kerkgebouw der Herv Gemeente te Ondewater eene aitvoering plaats van de christelgke Zangvereeuïgingen Geeft Oode hola vdn Ondewater directeur de heer J Posthuoios en tDe Lofxtemc van SoboOühoven directeur de heerj FaËé Eene ftansienlgke schare belangstelteuden v oonden DE EERSTE PATIËNT UIT DK PAPIEEEN VAN BEN GENEESHEER Naar kai Transek Tassohen dit ledekant eo den irhoorflteeD stond een klein ledekanlje dat aui eeae kleine kapel deed denken In dit ledekantje lag niemand het wai leeg Id het groote ledekant lag de tieke een rijzig blond bleek meisje onbeweeglijk Ed de son verliohtte dit tooneel met hare laalata stralen ÏI Een enkele blik was voldoende geweest om het geheel en de byzonderheden van dit nederig en toch zoo bekoorlgk verbluf opteaemen Er zouden urta toe noodig geweest zijn om het te faeschryven en om de gewaarwordingen die zioh bij het zien daarvan van nij meester maakten te sohilderen Blijkbaar sag ik daar een raadsel voor mjj Het was niet de mat bloemen omkranite kooi van een vrooljjken en spottenden voge vsn eene torgelooze en taohande werkster slles perste hier eerbied af en tuigde van een verheven en streng gevoel van persoonlijke waardifthefd Het was het heiligdom van den arbeid misschienwel de woonstede der ellende Ik begaf mjj naai het Udrkant Eene baorrronw deze uitvoering by die als Z Wr goed gestaagd beschouwd mag worden De landboow afdeeliog ts Oudewater bo noemde in hare jongste vet gaderiug tot afgulaardigde ter Algemeene VerRaderiog in den Hiiag te houden den heer J Boer Jzu entot plaatsvervanger den beer £ van Gent Dezer dagen had aan de balte Nootdorp Leirfecheodam aan de Ign s Gravenhane Goud een ongeval plaats dut treoriixe ge ol en had kunnen hehbeu De treiti die d 4 fffOnd om acht uur aldaar moet ophouden stond een weinig te vroeg stil zoodnt een wagen waarin juist een meisje oor Nootdorp at op de spoorbróg stond De conducteur wnar schuwde baar zoo Too ich i Diogül k i n raüddi baar Ie tracht U op bet banlstHHO dat lk hrpg begrenst te stappen Üet meisje stnpt mis eu viel Ui O conducteur in hurrn ra med slepend in de 3 4 mi ter diepe va rt O broeder van bet mei tje die haar nf kwaai balen mocht er met behulp van auderen in slagen de dreukelingeu te redden De cooduC tenr moef t met zijn nat pak en zonder pet tot Utrecht mede rgdeu Het meisjo moet nog niet van de gevolgen hersteld zyn Naar meu zegt is van eeu en ander proces verbaal op gemaakt Du trein had 7 minuten vertraging Vad c Het iKieuwB van den Dagtgaf het volgende bulletin Generaal Vetter is ziek en keert wtaracfaynlyk naar Batavia terug € Men meldt uit Amsterdam Het was heden in den omtrek der kaarsenfabriek rustiger dan op vorige dagen Trouwens onder de stakende werklieden wordt de wensch om tegen bet onde loon deu arbeid te hervatten met deu dag sterker Op goede gronden kan zelfa de verwachting worden geuit dat de staking binnen enkele dagen geëindigd zal zyn Is bet deu werklieden erost dan dienen zg zich te haasten daar de fabriek van hier en elders zoovele aanbiedingen ontvangt dat zij aanstonds en ruimschoots in hare behoefte aan werkkrachten zoa kunnen voorzien De directeur maakt heden evenwel openbaar dat by van die aanbiedingen voorloupig geen gebruik zat maken om den uudnr werklieden nog enkele dagen van beraad te laten De Haarlemsche rechtbank veroordeelde gister Ferdinand Rosfemnndp wegens kTk die ter hulp gesneld was te Parijs vindt raeu wat men er ook ran zeggen moge eeu tal van toerhartlge zielen stond er bij en liet de zieke asn een zakdoek die met azijn besproeid waa raiken Het gezicht van het gevaar had een eiude lurn mijne bewusteiooabe id gemaakt Zonder een woord te spreken nochtans in een angatige spanning verkeerende greep ik een van do armen der ongelukkige die slap buiten bet ledikant hing De pols was swak en sloeg zeer oor elmatig du eens snol dan freer traag Ik staarde dat bekoorlijke kopje aan dat een levend beeld ysd smart en onderwerping mocht heeten het voorhoofd was brandend heet De ademhaling was zeer zwak zij was als de ademhaling van een kind die ik ternauwernood kon hooren Üe oogen waren gesloten en door lange wimpers oversobadawd Maar dit was geen natuDrlijke slaap of die verkwikkende rast welke op eene beslissende crisis volgt eene verschrikkelijke tlaapzuoht had de zieke overmeesterd Deze slaperigheid moest ik het kostte wat het wilde te keer gaan Ik lichtte de oogleden voorzichtig op bet wit was rood en hevig ontstoken de oogappels kon ik niet zien wie weet hoe betoorerand zij wareu maar dokters honden zich daar niet mee bezig zij waren geheel weggetrokken Het meiije lag in eene hevige koorts eene foo genaamde hersenkoorts Ik kon mg niet bedriegen ia de versohillende karakteristieke rersehijnseion welke aan deze ziekte eigen zyn Moest ik de zieke onmiddellijk laten P Dat oordeelde ik minder verkieslijk Be toestand der zieke I was intoyt en van een srnati aard j bet laven djjstatal te Heemskerk tot 9 maanden gevangenisstraf Üe eisch was 3 jnar De vergadering van den Geneeskundigen Rand voor Zuid Holland w rd gisterea te s Hago gehouden aan het departement van binnenlaudsche zaken onder leiding van deu voorzitter deu heer J Menno Hnizinga lugekoiaeu was o a eene mi taire van Ged Staten der provincie betreffende den verkoop van Teneenmiddelen in de gemeenten Budegrare en Zwammerdam en over de rao ilijkheiJ voor de genee kiiüdigen om de genee imi ideteu te lederen Het betreft hier de vraag of aan de tbana te Bi dcgiavp wineiide nenreaheeren diipensatie ïkl wnrd n verlt eud vim het v rboii om ietiee mid leien te levrreii en f de te Zwhuitnrt daiu w ineii e gi iioehheeren ten Oü echte geneesmiddelen ve konpen Na eeniiie ttiacussie werd op voorstel des vooraittfrs bn loten um aisoreiKi in de e van ttd it s te dtenffi een uuuwkenrig p1aHt eryk imder oek van wege den Geneeskundige Kiad in te stellen t r beourdeeliug of de omat to ighedeu aanleiding geven tot di pensatie aan eneesheeren die tot het afifTeren van geneesmiddelen niet bevoegd geacht worden Giateren heeft bet gerechtshof te a Boscb uitspraak gedaan in de zaak van J P J F gttuiedtitr vuldwachter te BnkAneer appellant vau een vonnis der rechtbank aldaar dat vonnis bevestigd hem schuldig verklaard aan lo raishandeliog 2o poging tot opzette yke wederrecbteiyke vrybeidsberooving waarby bet voornemen dea daders zich door een begiu van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering al en tengevolge van zgaen wil onafhankelgk niet is voltooid gepleegd door een ambtenaar die bij het begaan daarvan gebruik o aakt van macht hem door zyn ambt geschonken ver oordeeld tot 8 maaoden gf vangeuisstraf en dri jaren ont7 et nit zyn p mbt vau veldwachter der gxmeente Boksme r met bepaling dat het voorloopig arrest by de uitvoering der straf geheel in mindering zal worden gebracht Jbr mr L C C O M van Nispru tot Sevenser te Arnhem verdediijer vanden Velpscbeu baoketbakknr A Wesielsou die door de nrroodisHements recb baak te Arnl em wegen 4 poging tot vprgiftiging op zgne huisvrouw is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf heeft tegen dat voonis geen honger beroep aanget nkend zoodat Wesselson in de hem opgelegde straf berust dur ongelukkige dat blgkbaitr ia hevig j uvair v r keerde moest gered wordi u Zoo stond ik daar terwyl ik de toekomst traohtle tf doorgroodeu mgna geilaohlen afpijiiigde mijn gahtiugeu te hulp nep n mg de opmerkingen di ik vroeuor gemankt had trachtte te herinneren en hoe meer m n geest zich afpijnigde des te meer raakte myo hart beklemd Eindelijk deed ik het lancet dat ik reeils in da hand hield dicht Het kwam mg voor dai bet nog tijd geoorg voor eene laling zou zijn ala er eene onmiddellijke crisis moclit komen en dat het daar ik genoegzaam mtit den toeitand diir zieke bekend was misschien voomcbtigar zou ïijn mij daartran voor a snog te onthouden En verder had ik hot recht wel om eene latihg te doen Ik had nog geen patent als geueesheer Ik verkeerde in oen faevigen tweestrgd Uo voorzichtigheid behaalde daarin de overwinning un terstond nam ik linnen doeken die ik in liet water doopte en op het voorhoofd en oen gedeelte van het gezicht vaa dit bekoorlgke meisje legde Door een onderzoek dat ik aan de oude vrouw die er bij was liet doen kwam ik te wrten dat de voeten kond ijskoud waren Gelukkig had ik daar ik nit de woorden der portierster wet gemerkt had dat de zieke yihoofdïg was onder het naar boven klimmen tot de genoemde vrouw gezegd dat zij mosterd moest laten halen en juist op dit oogenblik trad haar eohtgenoot met dit kostbare afleidende middel binnen Eenige oogenblikken la er lagen de beenen der ongelukkige geheel in mosterd pappen Ik meende ook een paar lichte insnijdingen sohter de ooren te moeten doen en wachtte nu deu uitslag van mjJDS knor af Staten Ueneraal 2e Kaukb Zittmg van Donderdag 13 December 1894 By de verdeelde behandeling vau hoofdstnk Binnen Zaken verklaarde de Minister Van Houten aan den heer Zyp dat by omtrent de bexmetteiyk verklaring van parelziekte licht fX zoeken de gebeele vrijlating van varkeuNtiekta is bezwaartyk Aan den heer 3eret verklaarde hy dat bg hg keuze vau dagbladen voor de advertentie de gewoonte wordt gevolgd en daarvau niet xal worden afgeweken Aan deQ beer De Beaufort Amsterdam Vi rzekert hg dat aan moeilgkbedeo voor grensbewoners bg bewfidiug zooveel tuogelyk wordt teaemoet gekomen De beer Zyp drong aan op staat siib iidie ter bevordering van de vuefokkerg wear provinciën en bfUngstellenden bereid ego tot steun Dit denkbeeld zal da Miniattr overwegen By art 83 kwam bet amendement Pytter m tot verminderuibt wet f 30 000 iu bespreking on uit te maken dat zal worden gebrokfln mtit hft stelsel van beper ing van moud en klauwzeer en dat doorzi keu van hst va iiiet al worden tegeugehunden I e beer Zijp is ook voor doorzieken maar flt lt groot vertrouwen ten deze in den Minister nu wil hem als bg het niet Koed vind geeo geld ontbonden voor het tegengaan der ziekte De heer Harte vraagt of de invoering van het stelsel vau doorzieken wel door de m rderbeid der deskundigen wordt goedgekeurd en niet nadeetig zal inwerken op de verbondiogBn met bat buitenland Ook wgnt bg op vela Noordbrabrabantache gemeenten die zonder dat er ziekte heerscht Igdeu ouder het afzon leringvtelsel De heer Mees wees op het gevaar dat het amendement het karakter droeg van een motie daar bet steun wilde verzekeren aan den Miniater tot eventaeele wetBwy igittg De heer F 9rf Acbtte het ook zeer gevaarlgk den Min te binden De beer Seret daarentegen is in beginsel voor het ameudemeut maar deelt het bezwaar van den heer Mees en adviseert dit amendement om te zetten in een motie De beer Hutgers is geheel eens met den heer Pyttorsen De Minister Van Houten noemde het amendement een cyfermotie sondereeu bepaald omsohre ven gedachte Hyz iggeen bezwaar in hbd motie iu woorden maar zg was niet noodig om de Eieg ering te overtuigen dat stelsel verandering noodig is Hy wenscht door eeu k eine wetswyzigiug gelegenheid te krggen ouroiddettgk speradiscbe gevallen te onderdrukken eu als de ziekte voortduurt te kunnen laten doorzieken Met Ged Staten Noord Brabant zal hg overwegen of het noorrtoosteiyk deel der provicie buiten den afgesloten kring zal moeten gebracht worden De beer Pytterseu heeft hii rop bet ara ingetrokken d eene eerste plaais moest de zittku uu dun ge vaarlijktn loesland vau slaperigheid gMWukl wordeu Na de eerste zorgen aan de zieke gsivijd te hebbon giag ik zitten niet sender een hevige vrees te koesterHD De moeders die hij een zUk kind gewaakt hebben zuUen zich eenige voorstelling van mijns gemoedsgesteldheid kunnen maken En daar het wenaobetgk is de oorzaak eener ziekte te kennen ten einile baar dea te beter te kunnen bestrijden richtte ik terwijl ik op het ontwake i der zieke zat te wachten eenige vragen tot de buurvrouw Laat mg eens hooren moedertje I wat er gebeurd in F De buurvrouw wilde overigens niets liever doen dan praten Mijn hemel mijnheer I dat is heel eenvoudig tde Juffrouw ia vanmorgen flauw gevallen Zg had den gehoelen naoht doorgewerkt en misachien dea vorigen ook wel al hare krachten hadden haar begaven en zij kon niet meer loopen t Is een engel MiJDheer I zij werkt altijd zij gaat nooit uit liJ heeft gebrek aan versohe lucht en dat kan zij zoo nietvolhouden Zg had juist een borduurwerk gereed waar haast hg was dat borduurwerk moMt terstond weggebracht worden Welnu P Ongelukkig ziet gij was ik er niet bjj wantanders zou de juffrouw wel aan mg gedacht hebben ik bon hire buurvrouw ik mag haar graag lijden en wij bewijzen elkander wederkeerig eenige kleioe diensten maar ik was ergens te werk gegaan