Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1894

Directe Spoorwegverbinding met iOlÜA Wlnterdtenst 1894 95 Aangevangen I October TUd van rcenwicb OOUDA ROTTDitDAII 18 18 1S 51 12 88 1 06 1 11 H 88 1 81 11 O TT SR DAM 7 80 8 48 10 17 10 97 10 84 10 41 10 4 7 SB 7 47 3 10 4 08 4 40 DEN HAAS OOUDA Hige 5 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4810 18 11 33 18 16 1 86 8 16 8 4 8 48 4 1 4 48 17 7 8 0 9 M Voorb 54 10 18 1 44 4 48 7 08 N dL d6 60 1 49 7 11 Z Zegw8 08 10 80 1 58 f 7 80 9 1 Bl Kr 8 14 10 88 8 04 7 88 Z M 6 19 10 41 8 09 09 1 10 Gnudi 6 807 608 13 9 68 10 1610 68 19 0818 468 80 8 46 8 164 18 4 48 80 47 7 48 8 86 10 10 D T E O H T G O O D A Utneht 8 38 7 60 9 9 58 11 34 18 08 18 60 8 10 8 80 8 58 4 43 80 6 96 8 0 8 0 8 6810 84 Woerdsn 6 8 8 11 10 18 11 50 18 8 8 48 4 16 47 8 119 8410 1 üudmialer 7 07 8 19 0 t4 4 84 9 19 GoDda 7 80 8 88 0 84 10 8 18 06 1 88 8 60 4 37 80 7 08 8 419 88 11 07AHBTHOAMaOVDA ABll du Wp 6 60 8 16 9 11 86 11 88 8 6 4 81 4 88 7 0 10 00 IJO 8 04 10 44 1148 7 4S 8 0 8 18 OOUDA DEN BAAO 18 1119 8118 64 1 87 8 66 4 46 6 4 67 8 69 7 18 8 89 9 8 11 0 11 18 S U 9 49 8 16 V 8 98 9 8 6 81 6 36 t 10 10 i 6 8 41 7 48 9 10 1 11 38 11 48 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 69 1U 87 06 4 8 17 8 07 10 86 3 0 89 8 818 9 8 88 9 11 lO rf 1 08 1 11 1 1 6 08 1 86 1 88 6 80 18 41 18 61 1 86 1 6 4 86 S 6 O O IDAUT KUCHT 10 06 10 19 10 18 41 8 88 9 1 11 09 8 37 10 80 11 17 8 46 8 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 O O U D A A IlSTlüBDAM 10 08 10 8 18 U 8 1 10 l 18 18 1 8 40 By de afdeeliDg Hooger Ooderwgs geeft de heer Evera lacht aan de bekendu grieven tegen het Stafttflonderwys £ r moeten ninstenatwee gesubaidiaerde vrije hoogescholen zyn Hy dringt aan op Bubaidie aan de bszondere gymnasia en beapraekt ook hflt ataatsexamen dat niet goed en billyk is geregeld De heer Heemskerk is het in beginsel met den Torigen spreker eena en staat in dit opzicht vierkant tegenover den minister De byzondere gymnasia moet worden gesubsidieerd en met do ataatsgymnaaia geiyk gesteld worden De theoiogiache faculteit is een ondiug De antirevolutionaire party zal bleven proteateeren totdat de wet op het Hooger onderWfls gewyzigd worlt De heer Van Uyiandt Gouda wil op de volgende begrooting gelden zien uitgetrokken Toor een leerstoel in de archeologie aan de Universiteit te Leiden De heer Beelaerts v Blokland berhaslt de klachten van te lange vacantié n en te weinig colleges Voorts drins t hij aan op ruimer toepassing der wet bij de toelating tot de acadeojische lessen van de jongelieden die niet aan een Nederlandsch gymnasiam hebben geBtodeerd vooral Zuid Afrikanen De minister Van Houten verklaart duidelyk met de heeren Evers en Heemskerk niet op ééa bodem Ie staan en van hem is dan ook geen verandering van stelael te wachten De klacht oTer examencommissie zal hij onderzoeken De verdere wenschen verdienen overweging In de avondzitting ia een lang debat gevoerd over meisjes op gymnasia en voortdoafdeeling Middelbaar Onderwijq ten einde gebracht Men is heden aan het Lager OnderwiJB begonnoD Orer het tramongeval dat Woensdag te Ondehaske Fr heeft plaats gehad wordt Dader gemeld i Daar de machine vlak voor de brug derailleerde zonder dat de machinist vooraf iets bemerkte kon h met den besten wil niet remmen en het is hem ten eenenmaleonmogeiyk te vermoeden waaraan het deraillement te vgten is De locomotief stoomde in volle vaart tegen een der ijzeren pyiers waardoor deze in tweeën brak de geheele ijzeren bovenbouw op de machine en bagagewagen stortte in Het voorschot van den bagagewagen werd geheel verbrijzeld en de wagen vernield het balcoD van den daarop volgenden passagierswagen waarop de conducteur Agter stond die door de glasruiten in het r jtaig werd geslingerd geheel ingedrukt en vernield De condnctenr lag bewusteloos in den passagierswagen n men vresiidp dat hg doodelijk gekwi tst waa Met den raeesten spoed waren de doctoren Rinkea en Schouwen aanwezig wieu bet gelukte hem weder tot bewustzyn te brengen Het bleek ou dat hy aan beide beenen gewond was terwyl hy klaagde over inwendige pyn In den avond werd liy vergezeld van zyne vrouw die inmiddels was aangekomen naar Sneek vervoerd om daar Verder ondur geneeskundige behandeling gesteld te worden De passagiers wagen zat vol menschen van wie enkelen wonden bekwamen door de glasscherven De tramweg en het kanaal waarover de yzeren brug ligt die uan de Nederlandsche tramwog maatachftppij toebehoort zijn door dit ongeval versperd doch men is dadelyk begonnen om ze beide weer vry te krygen Door reserve tram men wordt in den dienst voorzien De officier van justitie en de directeur der Nederlandsche Tramwegiïiaatschappy waren spoedig op het terrein aanwezig Uit Medan werd 12 November geseind Radja Karang de vader van den gevlochten en afgezetten radja Silang is door luitenant Helders gevangen genomen Dat bericht wyst er op dat hetinTamiaug nog altyd niet rustig ia Ook is de tyding gekomen dat een vaartuig van den aannemer dat goedereu naar het ffarnizoea te Seroeway mo at breni en 8 nd i SO 7 S6 8 40 iCoordnoht 7 NiittwerkMk 7 8 8 J Cpellt 7 8 0 Bolterdam 7 7 5B 9 10 Bottordui i 0 0 p U 1 10 18 NillUWMtok 8 1 1 RoordMoht 6 Ooad Goud 7 80 t 6 1 09 9 87 10 49 ZtT U 7 49 8 47 U OI Bl Kr 7 47 Z Zc W 7 8 8 8 11 10 N d L d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 88 iHlga 8 19 9 18 9 89 10 07 11 87 Oouda 8 86 8 40 7 66 8 09 8 81 Oudcw 6 60 8 4 Wocrdm 6 69 7 08 8 18 Ulreekt 8 18 7 98 8 88 8 41 9 40 lf I Sl i ia Ooudft Dutudui Wp en in de rivier vastraakte zich door tal ao vyandelyke pranwen zag omringd aan welke het alUen kon ontkomen door een deel goederen overboord te werpen teneinda vlot te raken waarna het veilig t Seroeway aankwam Voor een paar jaren dacht men niet anders of hrt electrisch licht zou al heel gauw bet gas verdringen doch do strijd om het bestaan dreef belaughebbendeu by de gasindustrie er toe nieuwe vindingen toe te pasqpn en ieder weet hoe zeer de kans vau voortbestaan voor dezen tak van nyverbeid vermeerderd is Een andf e lichtsoort de petroleum indertijd mtit zoo veel gejuich binnengehaald doch vooral om hetgevaar dat zü medebrengt door velen gewantrouwd tracht zich naast hare krachtige medestanderseeu eigen nienwe plaats te veroveren Daartoe zal in niet geringe mate medewerken een chemisch preparaat waarop door de firma Scbewe Co te Keulen in alle landen patent is genomen Volgt ns den scheikundige dr Scholz kan door toevoeging van petroliet aldus luidt da naam der aieuwe stof 25 pCt olie worden bespaard liet las tige lekken der jlamp wordt voorkomen en bovendien wordt de lichtsterkte 25 pCt verhoogd Deze eigenschappen zyn reedi voldoende om de petroleumlamp weder in eere te herstellen doch we zyn nog niet aan het eind der voordeden die bet petroHet biedt Het 1 evnar voor onti loffing wordt zoo goedais onmogelyk de lamp behoef niet meer zoodikwyls te worden schoongemaakt de pitblyft veel langer goed en wat in onzenttid ook meêtnlt het preparaat is goedkoop Het wordt verkocht in doopjea voor 50 et Aau een vierde deel dus aau een hoeveelheidvan 12 et heeft men voor een gewone lampvier weken genoeg Men doet in de lampen kan dan een volle maand bygieteo tot hetpetioliet geheel is opgelost De lïaanbrekert annoucporje onlangs dat hy een oplnge had van 9000 exeiuplareo Elk exemplaar ko t miusteus 3 cent Een mooie ontvangst dtii elke week 9000 X 3 cent = i 270 Rekent men daar af f 100 drukloon encolportagekosteu wat zeker ruim genomen is dan komt men tot een zoet winstje vanf 170 s weeks De advertenties zyn dan nieteena gerekend Huisotyko omstandigheden r oo adver teert de redacteur bovendien lateu hem met toe graties zyn adiies als advocaat togpven Een knap rechtsgeleerde als mr Troelstrai verdient daaraan dus zeker ook a6f wel per week dertig gulden en fHU + f 30 = t 200 of tien duizend gulden per jaar Zynseergeleerde heeft voorwaar nog niethet minste deel gekozen door in deze slechtetyden als leider der aocialisteo zyn brood tegaan verdienen Vooruit Te Nijmegen ia het bij verordening verboden gedurende een tyd in de verordening bepaald couranten te veuten Hoe die verordening wordt toegepast ondervond Klaas Bont uit Arnhem Deze bood op de markt aldaar lampekappen en nieuwjaarskaartjes met de meef t onaebuldige opschriften ten verkoop aan Hy moest op het bureau van politie komen en men hield hem daar anderhalf uur lang in bewaring Den verkoop van lampekappen en nieuwjaarskaartjes schynt meu in Nymegeu een voor de rust en orde gevaarlyke zaak te achten Ala zoo iets krachtens de verordening geschiedt dan deugt de verordening niet schryft de A rnh Ot f ligt het aan de toepassing dan deugt do toepassing niet Ook is het mogelyk dat èn de verordening én de toepacsiug niet dengen Uit Luntereu meldt men 10 65 U Oi 11 09 11 18 U St 1 85 9 41 9 81 10 01 10 11 10 14 11 18 88 7 46 8 81 8 48 4 4 46 In den avond van 8 Dec i ons dorp io opiehadding gebracht door eene menigte na wel 500 man uit deze en omliggende plaatsen die zioh verzameld hadden met het doel om K V S B eene moeder van 11 kinderen en sinta eeaige maanden gescheiden van haren echtgenoot levende en samenwonende met een jongmenach H T H genaamd wederom met haren echtgenoot te verzoenen en H v H te mishandelen Met geweld werden beide personen nit het huis van den landbouwer W t K gehaald en in optocht mee naar het dorp gevoerd Daar aangekomen werd de vrouw en v H door den predikant die hen uit de handen van de woedende menigte wilde ontzetten opgeborgen in de leerkamer en in de pastorie Het volk bleef staan en eischte hen terug De vroDW werd toen door de politie ouder den toren opgesloten terwijl hH intusschnn aan de menigte gelukt was door inbraak r H nit de leerkamer te balen Men trok met hem door bet dorp en miihandelde hem totdat hy ineenzakte en in eene herberg werd binnengedragen Daarna werd beproefd do vrouw iu handen te krygeu met alle macht zelfs met een boom werd beproefd de deuren van den toren te openen De weinige politie kon tegen de menigte niets doen en was genoodzaakt de deuren te openen Zy werd toen door de menigte naar baar wettigen man teruggebracht Naar men verzekert is zy den volgenden dag weder weggeloopen en gisteren is zy met haren beminde naar elders vertrokken De feestviering te Stockholm op 9 dezer ter gedachtenis aan Gastaaf Adolf begon onder deelneming der koniuklyke familie met eene godsdienstoefening in de prachtig versierde Bidderbolmskerk Na afloop daarvan werden door de koniuklyke familie alsook door de Duitsche en Zweedsche depntatiën kransen op de graftombe van Guataaf Adolf nedergelegd Des namiddags ten 2V4 uo o volgde do viering in de Duitsche kerk Datirby waren aanwezig de Koning prins Heinnch van Pruisen de prinsen Karl en Eugenius de ministers en da leden van het hooggerechtihof Do voorzitter der Duitsche Gustaaf Adolf Tereenlgiug prof Fricke hield de feestpredikatie die gevolgd werd door eene toespraak van den secretaris der Evangelische Vereeniging waarna de hoofdprediker Fehr eene begroetingarede tot de Duitsche deputatien richtte De bijeenkomst werd met gemeenschappelyk gezang besloten Ten 4 ure begon een groote optocht met fakkellicht waaraan de troepen van het garnizoen met betj muziekkorps deelnamen Het standbeeld van Gustaaf Adolf werd onder het voorbijtrekken van den stoet met de vaandels gesalueerd Des avonds ten 7 ure werden door 500 zangers vó6t bet koninkiyk paleis vaderlandache liederen aangeheven Ten 8 ure werdeu io de Koniuklyke Opera en in deu Koninklijken schouwburg galavoorstellingen gegeven De geheele stod was prachtig geïllumineerd VERGlDERINGVANDËNGEHEËNTEmD VRIJDAG U DECEMBER 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendooru Tegenwoordig zyn de bh Noothoven van Goor Jager Herman vao Veen Tan Vreumingeu van der Post Derckaen Prince Hoogenboom Straver en Dessing Afwezijj zyn de hh Fortuyo Droogleever Koning 60 van Iterson De nieuw benoemde Raadsleden de bh van der Sanden en Vingerling worden beëedigd en nemen zitting De Voorzitter wenschte ben geluk met het bewys van vertrouwen hen door hunne medeburgers geachonkerif hy hoopte dat zy nog veel ten nutte vau de gemeente mochten helpen daarslellen 1 84 8 68 4 60 4 6 6 04 6 11 80 1 46 1 6 8 08 8 09 8 16 6 69 8 08 8 10 8 1 8 8 8 60 6 84 6 48 8 80 1 44 4 10 O O IJ D A 11 60 18 80 18 08 18 40 8 48 Beide heeren dankten voor de welwillende woorden door den Voorzitter tot hen gespro ken en bevelen sich aan in de welwillendheid van hunne medeledeu De Voorzitter deelde mede dat de heet Koning verhinderd woa wegens ougesteldhaid deze vergadering by te wonen De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Een missive van Regentessen der beideGasthuizen inxeadende eene aanbeveling voorde periodieke aftreding Aanbevolen worden Mevr de wed STEENS ZIJNEN van nn Dom aftr en Merr IJSSEL DE SCHEPPER Busskmakbi Benoeming in eene volgendt vergadering 2 Eene missive van de Commiaie ran Toe zicht op de Muziekschool kennis gevende datdoor baar verzuimd was op e geven dat hetaftredend lid de heer C van Veen At nietmeer voor eene herbenoeming wenschte inaanmerking te komen Aangenomen voor kenitisgeving 3 Een adres met rapport van B eo W betreffende het in gebruik geven vau een lokaal der Tweede Burgerschool yoor Jongensaan de Muziekvereeoiging Eufoniac In betrapport wordt voorgesteld dÜ toe te staan tegeneeue terugbetaling van 50 et per avond voorvnur en licht Ter visie 4 Een schryven van B en W ter geleiding van eene verordening op het innemen van grond of water mededeelende dat het ontwerp op de invordering gereed is Ter vïiie 5 Het snppletoir kohier der ploatsel kedirecte belasting naar bet inkomen over 1894 Ter visie 6 Dtibbeltallen voor de commisaie ran voorlichting in zake de plaataelyke belasting Daarop zyu geplaatst d bh C BRUNT en 0 BEEKBNKAMP C VAN EIJK en H BRAAT J VAN GALEN en C F J W BUSCH A JASPERS en J van DANTZIG Aï J 8 KAMPO en A JONKER Kz M E MONASCHenH J NEDERH0RST G PRINCE en J W SCHOUTEN H STRAVER en A H TEEPB H J DB VOOGT en A C C VERZIJL Ter visie 7 Een dankbetuiging van de Commissie van werkver chuffing voor het verleenen van eenlokaal der werk vereeniging Aangenomen voor kennisgeving 8 Een schryven van H Blom dankbetuigunde dat bel overzetveer aan hem verpacht ia Aangenomen voor kenni ving 9 Een missive van het bestour van deAfd Gouda van de Holl Maatschappg vanLandbouw berichtende dat van de aubMdievan f 500 door de gemeente verleend geengebruik is gemaakt De Voorzitter zeide het ifdeelingabeatnar zynen dunk voor de wyze waarop de Tentoonstelling heeft plaats gebod De heer van Veen dankte voor de waordeerende woorden door den Voorzitter gesproken 10 Een adres van den heer Mr J Portuyn Droogleever verzoekende eervol ontsl tegen 1 Jauuari 1895 als leeraar in het Boekhouden aan de Burgeravondsoboot Dit ontslag wordt eervol verleend 11 Een adres van A Stoorvogel verzoekende eervol ontslng tegen 5 Pebr 1894 alsonderwyzer Dit ontslag wordt eervol verleend De Vooriitter deelde mede dat in de volgende vergadering aan de orde zon worden gesteld de benoeming van een lid voor de Gasfabriek en lao een lid voor de Commissie vun Strafverordeaingen Aan de orde 1 Hat voorstel betreflFeodo de verpachtingvan het gra gewas van Schieland a HoogenZeedyk Wordt aangenomen 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 8 8 4 80 11 80 11 10 4 46 4 6 08 09 8 41 I0 1 Ó 8 10 6 61 8 80 1 M UW IJO C 8 M U 2 Het voorstel tot toekenning eener belooning aan den commies Joh Vermey voor I f werkioamheden gedurende de vacatare der betrekking van Gemeente Ontvanger Wordt aangenomen 3 De roorstellen betreffende het ontslag vanhet personeel belast met de invordering derScheepvDartrechten en de aanstelling van personeel voor de inning vau de te heffen kaaiof liggelden en van het bruggeld Wordt na eene vraag van den heer Straver om het aan te hoaden iiangeaomen 4 Voortzetting van de behandeling der recUmes in zake de Plaatselijke diructe btilimtiugnaar het Inkomen dienst 1894 Deze worden in bealotea vergadering behandeld Daar deze niet zyu afgehandeld wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Baitenlandsch Overzicht De commiuie die door de Italiaansche benoemd is tot het onderzoek vau Giolitti a doonmenteD omtrent de Baoco romnna heeft den geheelen nacht doorgewerkt Men gelooft dat het verhooren van sommige persooen ook io enkele uren zal kunnen afloopen en dus zeer spoedig ia da Kamer ver lag zal worden uitgebraeht De Kameroommia ie tot onderzoek der documenten van Giolitti heeft inderdaad reedn gisteren aan de Kamer haar verslag uitgebracht Ztj atelt der Kamer voor goed tu keuren dat de in vier enveloppes gesloten dooumenteu betreffende de Banca Rom na worden gepubliceerd en ook de brieven door Tanlongo aan Giolotti gpschreven tydeos deze nog ministerpresident was met uitzondering echter van de documenten betreffende senatoren en andere politieke personen die sedert overleden zyu Verdert stelt de comnoissie voor geen rekening te houden met de documenten in een vyfde enveloppe over de ouderbandelingen tusschen de Banca Nazionale en de Banca Romana De zesde enveloppe bevat brieven van een louter particulier karakter en de commissie stelt voor deze aan Fraucesco Crispi en mevronw Crispi terug te geven Toejuichingen Het verslag werd door de Kamer goedgekeurd Sommige bladen bevatten het bericht dat Biancheri zyn ontslag wi nemen als president van de Kamer maar voorloopig nog aanblyft In hoeverre dit met de quaestie van Giolitti a papieren in verband staat moet nog blyken Men weet dat Biancheri eerst niet met de zaak wilde te maken hebben Ziehier hoe het toeging in de zeer outatuimige zitting van Dinsdag Toen Giolitti binnenkwam ging by dadelyk naar de tafel van den voorzitter en deponeerde een verz eld pak dat naar hy zeide de documenten betreffende het Bankschandaal bevatte en door hem ter beschikking van de Kamer werd gesteld De voorzitter weigerde het pak aan te nemen maar Giolitti ging vlog naar zyn plaats en liet de documenten Op de tafel van Biancheri liggen Daarop volgde een oubeschrijflyk tumult al de afgevaardigden spraken te elyk tu deden allerlei voorstellen betreffende de do oumeoten Imbriani stelde voor dat ze zoudeo voorgelezen worden omdat de eer der Kamer er by betrokken waa en alleen de achuidigeo onthullingen hadden te vreezen Crispi gaf den nad voorzichtig te zyn waut de papieren konden welliciit peraooulyke beleedigingen behelzen en wie zon dan verantwoordelyk zyn Een stem riep De persoon die ze ingediend heeft c Neen antwoordde de minister president waut hy is gedekt door de parlemeutaire onsehendbaarheid Tal vau motiën werden voorgesteld en telkens met geschreeuw en lawaai begroet Het pynlijkste incident had plaats toen de minister van justitie voorstelde de zaak in handen van dt rechterlyke macht te geven die geheel vry sou zyn om een onpartydig ouderzoetc te Hoen op oeae woorden klonk een spottend gelach en de minister kon zelfs niet voortgaan met spreken Ten slotte werd een motie van Cavallotti tangenomeu inhoudende dat de Kamer eene oommisaie van vyf leden zon benoemen teneinde deu inbond van het pak te onderzoeken en het aan haar zon overlaten na de in de documenten genoemde personen gehoord te hebben den inbond aan de Kamer bekend te maken de particuliere aangelegenheden van niet poliiieke personen moesten geërbiedïgd worden Twee andere motien strekkende om OTereeukomatig Crispi s raad te handelen werden met groote stemmen meerderheid verworpen Men mag zich voorbereid honden op eea nieuw misaobinn enorm schandaal daar tal van oansienlyke staatkundigen by deze documenten der Banca romana c betrokken heeten ie zyu in de eerste plaats Crispi zelf Deze zon 240 000 1 aan de Bank schuldig zyn geweest en daarvan nooit rente betaald hebben 74ek6r blad acht het reeds onmogelyk dat Criapi zich lal kunnen handhaven 1 Maar vele andere persooolykheden bevinden zich onder irk de hen wurvan inderk de enqadta commissie de houding betreurde en die na spottend de betreurden c noemd worden De positie van het Hongaar cfae ministerie is door de bekrachtiging der kerkelijke staatkundige wetten en door de groote meerderheid waarmede het voorloopig krediet werd goedgekeurd zeer versterkt By de behandeling van het vonrloopig krediet had de appositie een rykelyk gebruik gemaakt van het uitblyven der kooiukluke bekrachtiging H heer Wekerle deed alsof hem dii aaiigmg en sprak zeer uitvoerig over de beteekenis van het voorloopig krediet Eerst aan het eind zyner rede merkte hy op dat de regeering geduldig gewacht bad op de bekrachtiging der kerkelykstaatkun dige wetten maar eindelyk daarop by de kroon had aangedroogeu By deze woorden barstte de oppositie in een luid gelach los dat ectiter den spreker niet belette aldus voort te gaan Dit heeft ten gevolge gehad dat de kerkelyk staatkundige wetten giscei morgen met de bekrachtiging hier aangekomen zyulc Dat Taa een zware lag voor de oppositie Het lachen ver itomde mar r vau de bauk n der regeeringsparty gingen daverende toejuichingen op Al ia de positie van het ministerie veel sterker gewordeu de toeutaod is nog u et geheel zuiver Nog altyd hecht men geloof aan het gerucht dut de koning het aftrcd Mi van enkele ministers met name Szüuüyi en Hierooymi wenscht In verhüdd laar mede verztkert men dac de iieer Weckerie aan het eind van deze week naar Weeneu al gaan en het out olag van het miniate ie za aanbieden Men verwaclit dat koning Frauti Jozef alle minit ters zal behouden met uit uadering van de beidn geooemdsn Indien Lo d RoseUery du nati niet an d goedheid zijner bedouliugea en de wij9liei l yoer plannen overtuigt dan zal het wiiailyk Dtet daaraan hebben gelegen dut hg er iih geene moeite genoeg toe getoostte De Eerste Minister reist letterlyk van de eene meotinu naar de andere en laat schier geen dag voorbijgaan zooder eene redevoering te boud n Dinsdag in afwasfcting van zyn optreden op morgen te Stratfontf waurvoor groote a iubtalten gemaakt worden kwam hy weder aan het woord in eene vergadering van Glidstoniauen te Devonport om ook hier nog e ins met denzelfden hamer op hetzelfde aanbeeld te jlaau het Huis der Lords Aan de tegenwoordige sameuatelling van bet Hoogf rhuis zoo verklaarde hy wilde de Regueriug niet laken zy hnd daarmede niets te doen Haar oogmerk was slechts de verhouding tusechen de beide Huizen zoodanig te verbeteren dat de besliste wil van het Lagerhais met langer door het Hoogerbuis zou kuuneo worden tenietgedaan De tyd was aangebroken om het recht der Lords tot het stellen vau een absoluut veto tegenover de wetgeving der gemeenten voor altoos te doen ophouden De Regetirin wilde dus aan bet land een mandaat vragen tot het ouder handen nemen au deze queestie en middelerwyl dacht zy met het werk der sessie op de gewone wyze voort Ce gaan Vóór 5 Februari deu dag der heropening vau het Parlement zal er voor en tegen het Huis der Lords nog heel wat gesproken eu gewoeld worden De laatste herkiezingen voor het Noorsche Storthing hebben geene vüraodenug gebracht i de getalsterkte der partyen 59 afg vaardigden van de liokerzyde zullen tegenover 55 der rechtorzyde en gematigden ataun Eene uit offioieele bronnen geputte verkieziugs statistiek bewerkt door den radicalen afgevaardiade Utbeiiu is thans verschenen Hieruit blykt dat het aantal kiezers in Noorwetfeu in de laatste drie jareu van 131 9G0 tot 184 058 is vermeerderd hetgeen beteekent eene verm ierdering vau 7 procent der bevolking tot 9 2 pet By de verkiezingen vau 1891 wördwu 101 840 stemmen uitgebrach thans 165 150 Daarvan kreeg de linkerzyde er 83 130 du rechterzijde en de Rematittden 81 470 De socialisten brachten 55U stemmen uit op eige caudidateu Ter stembnn kwamen ditmaal op het plattt land 88 procent der kiezers in de stedei bedroeg het aantal gemiddeld 93 procent 1 De Japanners schyuen van plan te zyn d Q a oorlog tegen de Chineezen met kracht door te zetten Ten minste uit Shangal wordt nu gemeld dat een Japansch leger bij de Takoeforten aan wal is gezet Deze aanval is tegen de hoofdstad Peking gericht Intassehen blyft de toestand te Peking ongnnatig Onder de inwoners heerscht groote spanning zoodat da vertegenwoordigers der andere mogendheden zich daar niet meer veilig achten Tot dusver zyn te Peking echter nog geen ongeregeldheden voorgevallen Wanneer evenwel de Japanners een aanval tegen Peking beproeven zal de keizer zyn voo nemen om met zyne hofhooding de hoofdstad te verlaten wel ten uitvoer brengen Over den atand der vredea onderhandelingen ia nog niets met zekerheid hekend Voorloopig blyft de kans gering dat de Trede spoedig Eal worden gesloten Inmiddels doet de winter zyn invloed reeda gevoelen Het begint in Korea reeds te vriezen en de wegen oijn be vroren hefteen leer lastig voor het transport vau levensmiddelen en kanonueu in Het ia dos nog onzeker of het den Japanners zal gelukken om gedurende den winter de krygsvorrichtiugen voort te zetten IKSCHRIJfVLXG VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEETER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezien art 19 der Wet van deu 19n Aug 1861 taatsMad No 72 Brengen ter algemeeue kennia dat volgons art 15 der genoemde Wet alle maonelyke ingezetenen di in dit jaw achttien jaren oud zyu geworden of uog zullen worden zich yoor de NATIONALE MILITIE moeten doen iiischryven VOOR ingezetene wordt GEHOUDEN lo Hy wiens vader of is deze overleden wiaiia moeder of zyn beide overleden wieuH voo d ingezeten i voiKens de Wet vau deu 28ü Juli 1850 Öta t8blad No 44 2o Hij die geen ouders of vnnnd liebhende ednrende do laatste aau het ui de eer te ztiisuede vau dit urtikel venuelde lyUttp vooratgnaude aciittieii m iandeu iu Nederlaudc lerblyt hield 3 1 iJlj vui wiens unders d latigHtlevenile iiil eReten was m i zijti v ii l if e logo et ii mits li j binnBii het It k rhli l liouut Voor iiigo e ii wordt tilet ieli jn i ii de Vreeindu iiig belli ireudu tot eeneti nti tt w ar d Nedariander uiet aaii iler verpticbtey kry q dieuat is uuderworpea itf waar tüu aanzien der dieuatplit htiiïbeid bet be iusel vao wederkeerigheid is aao feuomeu DE INSCHRIJVLVG GESCHIEDT lo Van een oni ebuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overledeu de moeder of zyn beiden overleJeii de voogd woont 2o Vao een gehuwde en van een weduwnaaar in de Gemeente waar hy woont 3o Van hem die geen vader mo der of voogd heeft of door dezen ia achtergeUten of wiens voogJ buiten s lauds gevestigd ia in de Gemeente waar hy woout 4o Van den buiten s landi wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van a lands dienst in een vreemd land woont ia de Gemeente waar zlfn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft VOOR DE MILITIE WORDT NIET INGESCHREVEN lo De in eeu vreemd Ryk achtergebleven zoon van een ingezetenen die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Ryk verblyfhoudeudo ouderlooze zoon van een vreemdeling al ia i a vooïïd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van a lands dienst in s Ryks over zeesche beziitingen ot kolqniën woont Elk iie volgeua art 15 behoort te wurdeo ingefchreveu is verplicht zich daartoe bij Burgemeester eo Wetbouderd aau te geven tusschen den Isten en 3Isten Januari By ongesteldheid afwezigheid of ontatenteui is ziiu vader of h deze overleden zjjno moeder of zyn beide overleden zyu voogd tot het doen van die aangifte Terplicht Hij die eerst uti het intreden van zyn I9de jaar doch voor het volbreuaeu van zyn 20 te iutfezeton wordt i verplicht zich zondr dit plants heeft ter infchryviug aan te geven hy Burifemeest r eu Wethouders der Gemeente waar de iuacbryving volgeus art 16 moet gesrhiedeu Da irby gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zyne inschrijving geschiedt in het register vin bet jaar waartoe hy volgens zynen leeftyd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zyu zy die in bet jaar 1876 zyn geboren en overeenkomstig bet vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zyn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van dea voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure eo zich io de daarby vermelde orde te doen ioschryven te weten vy wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tuaachen den 2 en 15 Januari 1895 en zy wier geslachtsnaam begint met deletter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tusschen den 15 en 31 Januari 1805 VOORTS STREKT TOT INFORMATIE VAN BELANGHEBBENDEN dat het register van iuschryviug op den 31n Januari des uamiddagt ten 4 ure voorloopig wordt geslotea en dat zy die alsdan verzuimd hebben de voorgeicbreveu aangifte ie doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd by art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de Militie moet worden inizescbreven zirh behoort te voorzien Tan een Eitrart uit het Geboorte regiüter dat by de aangifte moet worden medegebracht dht dit Extract aau hen die binnen deze gemeente eyn geboren op hunne aanvragen op het Bureau vau den Hurf erlykeu Stand ♦ gratis zal worden uitftereikt torwyl zy die eldoa geboren zyn zich ter GemeenteSecre tirie kunnen aanmelden ten einde genoemd Extract van bet Gemeentebestuur hunner geboorteplaats t 8 doen aanvragen en dat ieder Kohonden is te zorgen dat hy by de inschryving Wyk en Nummer zyuer woning juist kan opgeven GOUDA den 3 December 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaria BROUWER GROOTE SORTEERINQ WINIEmNBSGEOENEH voor Dame Heeren en Kinderen A van OS Az £ 73 73 Beurs van 18 DëCEMBEB lotkoan 98 101 101 80 80 88 104 104V 9 I6V V 8 uo V 44 loov S l 85 7 SO tio loiv 68 102 ilO 731 loav 101 148 98 l 88 101 190 188 u 104 e lOO u Vot kr VliiuuNl on Ned W S 8V OS dito dito dito 8 j It lV dito dito dito Sl i lOl Vl rioNOA Obl Qoudl 1881 88 4 100 iTiUl Inubru iiiK 1868 81 B 80 UoaT K Ohl lup pior 1888 6 80 dito innlïBr 1868 8 80 Po TOGil Oblig mot tiokot 8 83 dito dito S S4 auiuND Obl üolt 8g a rie 6 78 dito Oeooni 1880 4 96 dito büBolbl 1889 4 87 dito bii Hopo 18S9 90 4 96 ditoingoud looD 1888 6 dito dito dito 1884 B Sruija Farpet loBuld 1881 4 ToiKKlJ Uepr Oonv laeo 1890 4 üeo ieauing serie D Oeo leenioK wrie O ZctDAFJt nip Uce T obl 189S 8 Muioo Obl Buit Soh 1890 O Venbzusla Übl 4 onbop 1881 AKimeDill ObliKiilien 1861 SV BomtDM Stxl leoii 1886 8 N D N Kt Handel luud nd 0 Tab Mu UortiaMtOQ Dtfii Maatuheppg dito Arnti il pothuekb pendbr 4 üult MiJ der Vonttoul aand l Or Hypotlieekb psudbr 4 NadertBiid ihe bank sand Ned Haudeltnaatiob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotlieekb dito 4 OosTBNa Uo t Hong bankaaed UtisL Hypotheekbank pandb i l kuimiLA Kquit iiypoth pandb 6 Maiir L U Pr Uen eert 6 4li Holl U 8poorw Mq land Mij tot Ëipl V St 8piT oand Ned Ind Spoorwegol aand Ned Zuid Afrik 8pm aand dito dito dito 1891 dito 6 lTM ll 8poorwl 1887 89 A Eobl S 4a ï 188V 100 94i mi 8 l 7i 101 66 lOOv 119 186 10 88 5 l 987 i U 10 108 7S 108 100 88 60 806 176 109 108 los 1081 114 186 ♦ 48 108Ï IO 641 Zuid ltal Spomij A U obl 8 58 Polen Warwbaa Woenon aand 4 Klisi Or Suil 8pw Mij aand t Baltiaohe dito aand Faatoff dito aand 5 Iwaag Uombr dito aand 6 ICerak Cli Azow Sp kafi aaod 6 108 lOl i Loaowo Sewast 8p MiJ oblig 5 Orel Vltebak dito oblig 6 Znid Weat dito aaud 6 dito dito oblig 4 AHMUA Cenl Pao 3p llq obl 6 Ubie k North W pr U T aand dito dito Win 8t Peter obl 7 11 Deorer k Rio Gr 8pm eert T a niinoii üoatral obl in goud 4 Louiiv fc Naah iUeUert T Mexico N 8pw My lehyp o fl MiiB lUnuB T 4 pot pref aand 10 103 N York Ontario kWMl aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hrp in goud 6 3t Paul Mino k lilanil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig I dito dito Line Ooi Ie byp O 5 CiHADA Can Soutb Cert T asnd Vm O Ball fc Na Ie h d o O Amaterd Omnibu Mij aand Rotterd Tramweg Maiits aand Nis Stad Amiterdain aand 8 Stad Bollerdam aand 8 BILOII Stad Antirerpenl887 8 J Sl d Brnuul 1886 S i HOKO Tfaeiu Regullr Oetellich 41 Omtin Staableening 1860 i 44 BurgerlUken Stand Moordrecht OËBOREN J Dac Johaimei Cornelia onder O Burggrwi eo M Veikeik 12 K K Ooet B Cr 1880 8 Sfikji Stad Madrid 8 1868 V r NsD Bea Hyp Spohl eert 4