Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1894

No 6535 Maandag 17 December J804 33ste tfaargang ftOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken N De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco p v post 1 70 Afzonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MELIAINTHE Superior Borst llonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLStVARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1898 World 8 Hygienic Exposition Clacago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag iu geen hnisgesin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld II van Schaik Go Machinale Fabriek DE BONIGBLOEMc Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda firma Wed B U Goxida Adriun onden G Mnelinre en J C de Kwuiliteoiet Leendert JobanDei oqdera A M KitmaD en A Veate GEHUWD 8 üee M Wolfers enA Oo terom ADVERTENTIEN Te MJMEGEN TE HUUR teg en Febr of Mei SENFLIEWMIEÜIS met twee groote 8PIEGELRU1TEN ingericht ssar de eiachen de tyds hnurprü 470 sjaara gelegen op eeue goede stand iu de kom ran de atad geschikt voor alle affaire Franco brieven onder No 2360 aan het Bnreau dezer Courant LION BliïZ TANDARTS Nieuwe Wet NIeuwendiJk 241 Eerste huis v d Dam AMSTEnnAM Uaandags Woensdags en Vrijdags TE CONSULTEEEEN oor TANDHEELKUNDE KÜN8TTANDEN VULLINGEN en ran 10 tot 3 uur Markt 1S4 Gouda iüOFa puike oude M SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz II B AIb bewiji an eohllieid SCHItDAM NiaHTCAP oaohet eo kurk stoed voorEieo TaD den nfuim dor Firm F HOPPE FEAWSCHE ST00MVEE7EEIJ Glieiuisolie W ssoheriJ TAIf H OPPEKHEIMER 19 KruUkade Botlerdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddèpM Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpaoialiteit Toor het toornen en venen van alle Heeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van plncnemantela veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden ene worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj geetoomd of eeverfd word onsohadelp voor de gezondheid en volgens al bew erkt Wegens nikbreiding der fabrieken zgn de pCBzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkig slaohtoffers d f Zelfbetlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAItlMG HoUandsohe uitgave met 27 alb Prfls 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelpe gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkragen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedtag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Rolland VAN BlOMMESTEIN S INKT IS proefonJei vindelijk de BESTE en wolkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Sociëteit 0 S GENOEGEi Ic Abouuemeiit Voorstelllng Donderdag 20 December 1894 Vereenigde Kotterdamscbe Tooneelisten Directie LK GBAS kn HASPELS Madame SANS GÊNE Aanvang half 8 uur WÊI Gewone bepalingen en pryzen TE KOOP £ en zoo goed als nieawe IJZËBËN WESTLAJNI ER met In ventaris groot 22 ton Zeldzaam sterk gebouwd voor den prys van 1300 Br fr onder No 487 bj den boekhandelaar J WALTMAN Jr te Delft SPINAZIE SINIJBOONEN PRINSESSEN BOONEN ANDIJVIE DOPERWTEN zyn heden weder uitgewogen b mg verkrggbaar A an bevelend J BREEIUAKT Lzn U d bwte bwrÜTin tagan Jiobt Bhatunatisk LaadeDpyatn kortom AnkerPalBExpeller M pqnta van i lerlei aard yit lBiMihstlMlin nuuitewendentsgen üS Aiilier Paiii Expeiler fg moet im rtudi in ieder hoiigezin AnkerPain Expeiler hoadtn Flïa SO osiit n out ia fl i6 de Isich Tooraudea fa de meeste Apotheken n b F Ad Blohtar k Oo te Retientain Te Gouda by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Z AJRZO a DK ORAWDS MAOASJNa OU frintemps TE PARIJS Is an franco ÏBi Hjiïlfitig geiUustroord lOK ALIBI met 6oUandBchen of fransohen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winteraetïoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei D kinderen op gemankeerde aanvraag aan II JULES JILUM a C PARIJS Stalen van zijden woUen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toogezonden doch men gelieve daarToor do soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllcntingeD welke voor de goede en prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigdzijn Bestellmgtn van 35 francs en hooger worsen met eene verhooftinfr van 5 0 0 ftvnaê êntekt tn orQ oan inkomende nchttn in tdU ptaaUen van Nederland aan tiuls bezorgd De klanten hekben geene formaltteiten Toor de inklaring of andersinba te vervullen daar ona ré$Mpéaiti balt ti Hoiondaal Noord Brabant daarmede belast is Dordrecht STEEDS VOORKADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathont Ellens Jufiers Kolders Sparren nz enz LAOS PBIJZBS MM ► M ALLES MOET WEG IN DE N Uitverkoop Westhaven Bl98 07o RORTIi G DE CURATOR op d © g eariLoteerd e pri3s Haast u J og 4 dagen A GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dcetmat door de nieuwBte iiitvimlingen dp niarhinaal g ehied Terbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en hjnsto grondstoffen parandoerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanhevwenswaardig fabrikaat ouuwLeurig byantwoordeude aan dea inhoud der resp fcltiketten De Firma behaalde 27 Brevets als lIoflcTerftrtclerj 44 Ecre DIplomas gouden enz Medailles een bewijs vatt uitmuntend fijn fabrikaat Keeds lSÏ 1 schreef de Accademie national de Paria Nous TOUB déoamons une MedAllle d or prcimière clanae en oonsideratioa da Totre excellente fiabrloatlon do Ohooolat bonbons varioe eto to Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H CoLfïseurs Baukotbakkers enz enz Generaal vertegenwoordiger voor Nederland Julius HAtteBklodt Amsterdam Kalverslraat 103 i ï s e Patent H Stollen ItiU itlirl Irnntrln niliUel Du ilul Fnt UHUnrolini mmmii Warnung Bw grosae Erfolfff itruBn FatmU Hstollen 0ohuUinarit trrungên hat Anfêti lu r f schladerm werthloêcn Kaehahmungen gtgtlm Man kaafa daher uniara Meta acharfen H Stolt tt nur roh una dlraot odar In tolchm Elienfiam lungen In danan untar Plakat ftUa nabanatehand uagahtoétlat = PrMêligten and Zeugnisae grMa imd fpam Onfeilbaar Middel TBG8N liiüueDzaJoesU Borstren Trekking ZATERDAG e k DER LOTEN PANAMA met Hoofdpryzen van f 250 000 fSO OOO benevens een groot aantal prgien van SOOO f 3B00 f 1000 enz eni De gelden tot dadelyke Mitbetaling va iovem staande volle pryzen z hermtende öy Je Maatschappij Franieh Qrondcrtdut te Parijl onder toezicht van eene Commitsie vün beheer Bovenstaande volle prilzen wordei terstond door my uitbetaald De ondergeteekende bericht dat verkrggbaar z n hg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr Dubbele Buurt B 3 te Gouda delieele Aandeelen i 3 50 waarop men de buitengewoon groote kana heeft de volle bovenstaande prijzen ta trekken P S Kaar bulten franco p r ke r B e post tegen toezending viin postwiwel of postzegel De oficitele uitilag der TrekHngilijlt wordl terstond na de trekking franco en gratie toegezonden B E COSMAR Cogaae fin Bois f 1 40 de LHn s x aira a mr boib ▼ u d SoeiéU Aaonynw wordt aetsrod in tmwmI d Iwatud flMMhMi 7ut a Xjltor inhoud roorsian ru het tttMl T n Dr P V yAir TTAlniiT BOOB Prooffluoh r 1 30 mfcl bur kilt P H J V WANKUM J MELKERT Oostharen AMSTERDAM in Enicriii Zeer ïïette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BBl RMA ep Zn Oouda Saelpendruk ras K BaixKiux h Zoo BINNENLAND GOUDA 15 December 1894 In ons rasdsverslap in cos vorig nummer stond dat de heer Mr J Fortnyn DroogleeTer ontal had gerrai d aU Leeraar ia hfit boekhoaden aan de Ba rgera vond school alhier dit is niet jaiai Genoemde hepr heeft ontslag gevraagd voor alle vakken die hij ondemeeH aan genoemde ichool Aan de verscliilIeDde afdeelingen van bet Algemeen Werk lieden Ver bond die bydrougeu aan het huldelyk aan den heer Mr Tak van Poortvliel ia beoereDs de reden bet welgeIgkend portret van den heer Tak van Poortvliet toegesottden In staat van kennelijk ooTermogen is verklaard Gerardua JobanneB Sprutjt vroegfr notaris te Ouderkerk aan den Usel Rechtercommissaris mr J B van Meurs oarator mr Th Beepuaker adTocaat en procureur te Rotietdam J t WoensdagavoDd had te Reeawyk in het koffiehuis van K Rademaker aan de Reeuwykscbe brug de vergadering plRats van t e aldeeling Reeuwyk eu omstreken van de Hollandflohe Maatücbapp van Landbouw Na afdoening der huishoodeiyke zakeo werd door den secretaria mededeeüog gedaan dat in d maand Febrnari als spreker voor de rergaderin zal optreden de beer A Bos znivelcoosulent van de provincie Zuid Holland Ten slotte had nog de gevone verloting plaats van een drietal voorwerpen als een gieter een lantaarn en een spanza Men Bcbrgft nit Reeuwgk afd Slnipvgk Den 23 Juni 1893 zagen de ingelanden van Broekveld en Yettenbroekc hun verzoek om halve afaohryving van het waarborctkapitanl groot f 54 007 nominaal 2 pCt iosohryviii r Grootboek door het hoogheemraodscbap van Bgnland ingewilligd en thani heeft de ver eenigde vergadering van Rynland met toestemming tan Ged Staten van Noord en Znid Bolland wederom goedkeuring verleen l aan het verzoek van bovengenoemde ingnlandf n om teruggaaf van het restant waarborggetd Ook Toor den gecombineerden Veenpolder van Reeuwnk en Zwammerdam genaamd de Tempelpolder is de afschryving van het geKeele waarborgkapitaa toegestaan FEUILLETON DE EERSTE PATIËNT UIT DE PAPIKREN VAN EEN GENEESHEBB Naar kat Trantch Ik moet tocb leven tiet gg Manheer I Ik uoet n nog seggeo dat de jaffrouw een zusje heeft dat aoht jaren oud is Dat is een allerlie t kiod een beeld vao een kind ug ik u dat al meewerkt en nooit naar sofaool gaat omdat hare groote zuster heel knap ii en haar zelf onderwijt geeft by wgse van aitspanniog Toen de kleioe bare zmter zoo lag Ijjden is zij beginnen te buden dat was heel aatuarlijk Daarop heeft zg eensklaps bare tranen afgedroogd haar blond kopje opgericht en gezegd Moedertje l dien naan geeft sg aan dit meisje dat aaawelüka twintig jaren telt pats je bet wdt daa zal ik hst bordaarverk vel egbrengen Neen beste meid I neen I Dat is onmogelgk gaf han znsler haar ten antwoord terwql zy haaromhelsde Waarom leg je dan bemaoi bet kmd opvleintden toon dat ik een grooten meid ben dattk verstandig moet zgn dat ïk moet werken F ben nu al groot Doe ik dan niet alle boodsohappeaint je F Neem je mij niet overal mee naar toe P f Ja lieve kind I maar dao ben ik bij je t Ik Weet wel moedertje t waar bet magazyn iSi vaar wiy ons bordaorwtrk heenbrengsD daar Op de WoenMlag gebonden vergadering van de afdeeling Woerden der Bnll Maatschappij van Landbouw zyn van de aftredende bestuursleden herkozen de bh Jsc Brunt Wzn en R Van Wyk terwyi in plaats van de bli Z Boeide en J Kromwyk die bedankt hadden werden gekozen de bh P van den Boscb en Brunl Pzn Tot Afgevaardigde ter a1gameene vergadering werd benoemd de hec r R Van wyk secretaris der afdeeling Het twaalfjarig zoontje van den landbouwei U te Stoiwyk had Donderdagmorgen terwyi hy naast een zwaarbeladen meelwi n liep het ougeluk te struikelen tengevolge waaraan een der raderen hem over den voet ging en dit lichaamsdeel aan den eokel geheel gekoeuad werd Zyne klomp die totaal versplinterd was beeft hem waarscbijniyk voor erger be waard In de vergadering van de afdeeling Nieowerkerk a d IJael en omstreken der Hollandsclie Maatsobappy van Landbonw gebonden don lOden December en bezocht door 27 leden werden tot afgevaardigden naar de Algemeen vei adering gekozen de bearen D Vis en G Streng Besloten werd den naam der afdeelin eenigszina te wijzigen en haar voortaan te noemen tNieuwerkerh a d IJ Kapelle a d IJ 09 Ometrekenc Dit beslnit werd genoracn otndat er onder laatstgenoemde gemeente velen lid van de afdeeling zgn terwyi het w lliclil voor anderen een reden te meer ksn zyn als lid toe te treden Met iogeoomenbeïd vernitni de vergadering dat de heer A Bos zuivelconsulent in de provincie Zuid Holland den 22ii Januari 1895 te Capelle a d IJsel een vooidracbt hoopt te honden Na de gewone verloting van eenige prijzen sloot de voorzitter de vergadering De koopman H d G te Nien vpoort begaf zich jl Zaterdagochtend in gezelscbap van een ander persoon per tilbury op weg naar de Utrechtsche markt toen aan het boveneind van Langerak gekomen het paard acbriktn voor eenige boomen welke aan den kant van den weg lagen en den beogen dyk af naar beoedeq holde Ofschoon h t rytuig zeer zwaar h gchAdigd was zyn de betrokken per Booen met den schrik vrygekomeu Gisterenocbtend kreeg een bedelaar van enn landboawer iu den Prins Alexanderpolder te Eralingen aan diens woning eene aalmoex Toen de bedelaar was vertrokken miate men mn nieowe winterjas nit eeu voorvertrek Mph rechtsaf in de Bue Saint Jacques vlak by het Fhantheon In vyf minuten zal ik er zijn ia vjjf minuten zal ik terugloopen ea dan zal ik je het geld brengen ff Dat is onmogelijk beste JuUe I ik wil hetniet hebben Ik gevoel my al wat beter ik zal erzelf wet heengaan Terwijl de joffroaw dit teide wilde zg terstondvan haren stoel opitaan Maar t mocht wat t Wasbaar niet mogelykl Toen had zij zoo veel pijo toenhad zij zoo veel verdriet dat zg al is zü ook eenvolwassene begon te huilen Maar waarom wachtte zij er niet wat mee i Was er dan zoo veel baast bij P vroeg ik haar Ik kan wel sien mynheer 1 dat gij niet weet wat het zegt voor de manschen ie werken Ala men niet op zyn tyd komt dan verliest men dikwijlsde klandizie van het huis Men moet toch leren mynheer I Dat begryp ik ook wel moedertje t zet ik totde baarvrouw een weinig geërgerd over hare opmerking Dit was van dat gevolg mgnheer I dat dekleine de juffrouw zoo lang gevleid heeft dat dezoeiodelyk tot haar zeide Welnu daar is het bordunrwfirk dan ga naar beneden naar de portierster en vraag haar of zij met je mee wil gaan Je moethet geld maar niet meebrengen Daarop hoeft zijde kleine omhelsd waarop deze dadelijk de trapafliep Hoe onvoorziehtig I kon ik my niet weerhoaden te zeggen H l o kinderen der armen mijnheer I zyn daarann ftwiodj de armoede hesft hare eiKhsn men kan ette deu landlooper achtfroa en haaldn heui ipoedig in Het bleek no dat by de jas aan t tyi had Men ontbaalde hem op eeu pak slaag en het hem daarna loepen Naar wy vernem ti heeft de ooderwyzpr V hoofd eener echool te Tilburg die zoo iIn in ODS vorig nommer gemeld is verdactit wordt van het plegen van onzedelyke haudeliogfn met eenigt zyner leerlingen getrarht do izelfmoord een einde aau zyn leven te maken welke poging tydig verydeld werd Men meldt nit Harlingen van 13 December Heden is op bevel der rechtbank de inboedel a iburger Tj Stienttra door de politie in festag genteen en geborgen in de gemeentel ke gymnastiekschool om ceker te zyn dat Den morgen al vast in het bezit zy der te yerkoopen meubelen De achterstallige ryk en gemeentebelits ting van Stïenstra bedragen nagenoeg f 50 Ër zyn bier veel marechaustees en ryksveldwachters aanwezig eu ook zyn er ree nu tal ran buitenlieden in de stad om morgen by den verkoop teg nwoordig te zyn Naar wy vernemen zyn door een der voornaamnte stdototrammaatschappyen in ons laii l onderhandttUngen aangeknoopt met de heerei V Boa c s te Amsterdam over de ulgeheeto overneming en bet in exploitatie brengen door geheel Nederland van de Benz patentmotrr wiigena en omnibussen Ook nog van een andere groote inrichting was in dien geest aanzoek gedaan Vadc Aan Het Centr wordt uit Westwoud geklaagd dat bet Katholieke Nederland zich n de begrafenis van den gtischiedacbryvur dr Nuyens onbetuigd heeft gelaten Geen enkele Katholiek an naam 1 Treurit en voor de Katholieken zeer pijnlgk was dii begrafenis van gisteren te Westwoud vooral alB mrn nagaat wie er hajben kunoeo en QngPD zyu gevraagd of ongrfraand Als curiosum mag nog vermeld worden dat een der groote € manuen in zyn condo leantie deed opmerkt o dat zijo naam op du invitatie de adressen waren welwillenl door een Triend der lamilie gexcbreven niet juif t genpeld wai en dat die bfhuordi ge p ld te worden zooals hy dien thauf opgaf Dat was ten minste een bewys van bulangsteljiug Ie Diet doen wat men wil Ongelukkig waa de portierater met beneden en haar man ook niet ik wil geen kwaad vao hen zeggen het zgn brave menschen maar ziet gg zij zijn nooit op hun post De man loopt de eene kroeg uit en de andere in en voert haast niets utt en de trouw maa t nu eens bij den een dan weer by deo ander een praatje Maar dat tot daaraan toe Ik begon te begrypen dat er aan bet kleine kind het een of ander Terschrikkolijk ongfliuk overkomen was zy was misschien wel overreden en nu zeide ik Maar waarom riep de juffrouw de portiersterdan niet boven P Ooh mijaheer denkt gy dan dat arme mensoben die op de vijfde verdieping wonen de portiers zoo lastig durven vallen ofschoon de Juffrouw niet doodarm ia En verder hoe zou men zioh van zalk eene hoogte beneden doen hooren P Daa moest men wal een stem hebben ala een klok Kn bovendien Mijnheer I bad de juffrouw aan de kleine nadrukkelijk gezegd dat zy beneden op de portierster moest waakten en niet alleen de deur uitgaan maar ds kleine ondeugd die tiergeua bang voor is is toen zij niemand zag alleen naar het magazijn geloepen heeft daar het borduurwerk afgegeven Ga voort I zeide ik gejaagd Kn is niet teruggekomen mynheer I t Wasvanmorgen om tien uur en t nu at aoht uur Wat beeft men toen gedaan P Na verloop van een Icwartier toen de juffrouwhaar niet ziet terugkomen wordt zy ongerusi sleeptzioh lot aan de deur voort komt op het portaal By toeval manheer I kom ik bovtn ik vemeea Staten Qeneraal 2e Kahmb Avondiitting van Donderdag 13 en ochtendzitting van Vry dag U December 1894 De hegrootmg van Binoeolandiche Zaken werd verder behaudeld Een door den heer Kerdyk voorgestelde ver mindering van f 15 000 ten einde vooralpoog met bet oog op een reorganisatie van bet hooger onderwys in den zin van inkrimping van de eiachen voor drie Ryks Universiteiten de verbouwing der Statenkamer te Utrecht achterwege te lat n werd bestreden door de heeren Mees Van Karnebeek en den minister die geen uitzicht opende op herziening der Wet op bet Hooger Onderwys f i de onaannemelijke grond van dit amendement Het werd verworpen met 64 tegen 17 stemmen Daarop trok de boer Kerdyk zyu voorstel in om f 10 000 ie scbrappen voor uitbreiding der bibliotheek te Groningen Door den heer Pynappel werd de onrecbtvaardigheid betoogd om de gameenten te be perken in het beffen van minerval en aangedrongen op wijziging van art 24 der Wet op het Hooger Onderwys om die beperking weg te nemen De heer Kerdyk bepleitte de toelating van meisjes tot de gymnasia terwyi de heer Èverii die bestreed met het oog op gevaar voor de zedeiykheid een bestrydiog die weder tegenkanting vond van de zyde van dan heer Gerritsen De Minister betwistte dat de gymnasia gedwongen kunnen worden meisjes toe te laten met het oog op verleende subsidie en oordeelde bet niet politi k een beslissing te nemen dat alle subsidie zon verdwgnen indien de meisjes niet op gelykeo voet al de jongens worden toegelaten De opvatting van den beer Pgnappet tt n aanzien van de ichooigHldbefBng werd door den minister niet niet gedeeld en liever zou hy aan niet gesubsidieerde gymnasia als uog subsidie verleenen dan verhooging van minerval tne te staan Bij art 107 middelbaar onderwys betof de de heer Ererte dat de hoogere bargeriuholeD Diet voldoen aan de verwachting terwyl de heer Farocombe Handera kladde over destiefmoederlyke wyze waarop het middelbaar onderwy wordt bedacht tegenover het hooger ouderwya De heer Vermeulen kwam op tegen de benoeming van leeraren aan de hoogere burgerscbolen met 5JBrigen cursus die daartoe onbevoegd ziJn l5e Minister bet ledental op bedenkelyke wyze ziende dunnen beantwoordde kort de gemaakte opmerkingen De behoeften der Polytaobnisehe Scbool zullen voorzoover de floan ailoa MB uur was er reeds verloopen Ik vlieg naar het magazyn de kleine was er maar even geweest ca doflelyk weer weggegaan Wat waa er van haar gewordra P Niemand wiat er iets van Ik moest dit aan de juffrouw zeggen ik beefde daarbjj over al mijne Iwlsn bet was alsof ik de koude koorts hsd Maar hevige smarten geren aan de arme mensohen kracht de juffrouw heeft daarop een sjaal omgealagen alsof zij niet ziek geweest was en toen zijn wO naar deo oommisssrii van politie gs gaan om hem verilag vao het voorgevallene ta doen Iedereen in de buurt is op deu loop gegaanom de kleine Ie zoeken de politieagonteD de bedienden van het magazijn in ééa woord allen diehaar kenden Men ia overal heen geweest naar daoevers der Seine naar de Morgue maar aieta nietsWBs er van husr te zien Toen üi de juffrouw naar buis teruggekeerd izjj huilde niet maar zij snikte zy leed nameloozezielesmarton Zij zag er zoo veranderd soo treurig zoo bleek uit dat het mij door de ziel sneed Misaohien wss de kleine teruggekomen dat was nog eenlaatste hoop Maar 1 mocht wat men bad niatsvan baar gezien meo wist niets van hur af Dejuffrouw ia loen de trap opgeklommen hoe begrijpik zelf niet ea torn zij hare kamer binnentrad waszy radeloos en deod niet andera dan roepen Ikheb raijn zusje gedood 1 Jullie t Jullie 1 Daarop Uzy flauw gevallen Ik heb haar uit kleed Ik heb iaar t bed gelegen ik daoht niet anders dan dat zjj dood was en eeaigan tyd daarna zijt gg hier gekomen FerA ssne f 4