Goudsche Courant, maandag 17 december 1894

Directe Spoorwegverbinding inet GOUDA Wiuterdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Oclober OOIID t ROTTEEDAU TUd vao Greenwich Aouil 8 80 7 86 8 40 0 9 40 10 46 I0 D6 18 08 18 18 18 8 1 84 8 68 4 80 6 84 6 86 7 10 8 88 8 48 40 11 08 11 10 Uoordnohl 7 88 8 47 11 08 ff ff 18 6 ff ff 4 67 ff 6 08 ff ff NUawnknk 7 8 8 64 t 11 0 ff ff 1 0 ff ff 6 04 6 10 ff ff 8 64 kpall 7 B OI 11 16 ff ff 1 11 ff ff 8 11 6 17 ff 10 01 7 66 10 t 88 10 11 08 11 88 18 88 11 38 1 81 1 44 4 10 6 80 6 48 6 86 7 30 8 61 Ot 10 10 11 80 11 JO IIOTTERDAI 0 0 ü D A Eotterdam 6 6 08 7 86 7 47 8 8 86 8 46 8 81 10 17 11 60 18 80 1 46 8 80 8 60 3 48 4 80 4 46 1 81 7 01 8 10 8 41 Qgnelle i lO 6 18 8 81 f w ff ff f ff ff 10 87 10 34 ff ff 1 66 ff ff ff ff ff ff 8 08 ff ff ff ff 4 81 6 08 I T 17 8 10 6 1 T U 8 1 Mnordraekt 6 86 6 8 6 36 7 48 8 07 8 18 QOUDA DKN HAAO ff ff 10 08 10 11 10 41 10 47 ff ff 8 0 ff ff ff 1 0 18 08 18 40 8 16 8 48 8 10 4 08 4 40 1 11 DBN HAAS OOUUA T 1 r 0o 6 88 i ll 7 81 1 10 10 M Oobil 7 80 8 18 8 0 87 10 48 18 11 18 81 18 64 1 87 8 68 4 46 87 6 88 7 1 8 8 8 87 11 06 11 18 lUtge 6 48 7 80 7 43 8J0 8 88 8 4610 1911 3818 161 38 8 18 8 48 3 48 4 16 4 48 6 II 7 8 06 M ZIIT 11 7 48 8 47 0 11 01 1 0 4 67 ll ff 9 4 ff Vootb 6 64 ff ff ff ff ff 10 18 ff 1 44 4 48 7 08 BI K1 7 47 i u W H 6 16 ff ff ff N d L d6 6 ff ff ff ff ff ff ff ff 1 4 ff 7 11 Z Zegw 7 68 8 68 11 10 i n 6 08 6 88 ff 88 Z Z gw6 08 ff ff 10 80 1 68 ff 7 80 8 11 N d L il 8 08 H 1 86 6 31 ff ff ff ff Bl Kr 6 14 ff ff I ff ff 10 80 8 04 ff 7 86 Vnork 8 07 8 08 11 88 1 38 8 80 6 86 10 10 Z M 6 1 ff ff ff ff ff 10 41 ff 8 0 ff 0 ff 7 81 10 iHlire 8 18 U S 10 07n 87 18 41 18 81 1 86 1 67 4 86 6 86 6 66 6 417 48 8 10 1611 8811 48 torDA l TIllCHT anuda 6 307 608 13 8 6810 1610 68 18 0818 488 80 8 48 8 16 4 13 4 48 6 80 6 47 7 498 86 10 10 C T E ï C H T 0 0 D D i Boud 6 86 8 40 7 68 8 0 8 81 10 06 lO l 10 86 18 48 8 88 8 61 8 1 4 47 6 SS 6 67 7 48 8 88 10 14 Utnobt 6 33 7 80 9 9 8811 84 18 08 18 80 8 10 8 80 8 88 4 43 6 80 6 3 8 0 8 80 8 1 10 84 Oudav 6 60 6 84 11 0 8 87 ff ff 8 87 ff 7 6 10 87 Wiurden 6 68 8 11 10 1611 60 18 86 ff 8 48 4 16 8 47 ff 11 84 10 11 WoardflD 6 69 7 0S 8 1S 10 80 11 17 8 46 8 87 ff 6 06 6 46 6 17 8 C17 8 61 10 36 üud iler 7 07 8 1 10 14 ff ff 4 84 ff ff ff l ff ff Ulreekt lU 7 S8 6 88 8 41 10 61 11 46 l iO 8 08 3 8 8 60 6 88 6 818 36 8 88 8 11 10 68 Goudi 7 80 8 38 34 10 87 18 06 1 88 3 80 4 87 6 80 7 08 8 41 S8 ll l 0 o U D A A U S T K 8 S A l AMSTEXDAH tOVDA fioada 4 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 i 7 48 10 14 AutwduWl 8 60 8 16 8 11 11 11 11 80 8 61 4 81 4 11 1M 1 0 km mim W 1 10 10 88 18 18 1 8 4 8 46 Ml 8 41 M emd TJO 8 04 It M ll U 1 M 1 10 8 80 1 1 U 11 ciêa het toeUteo met eTeureel zorg worden behartig l als dio van da UnirArsileitod By de beooemiog van teerarnn aan de hoogere burgeracholea met Tyfjarigen cursus wordt juiste toepassing gegeren aau de wet Bij het Lager Oodc wys bespreekt de heer HesBeliDk van Suchtelen de rrye en ordeoefeuingen di fay atgenieea wenncht ie zien iogevoerd De termyo van L897 mag niet weder worden verscboven De heer Savorotn Lohmaa ontwikkelt een geheel uiennr stelsel van onderwya Alle scholen moeten geiykstaan Het ryk moet naar een vaate maatstaf de volle kosten der opeubartj en byzondere scholen biialeo waardoor de bezwaren der togouwoordigu regeling grootdndeela zullen verratlen lo zal het onderwas meer komen in banden van particulieren 2o de wet zal overal gelykmatig worden uitgevoerd 3o onder wyseratracteraenten zullen biliyker worden geregeld eti pensioen kunnen verleend wordtm 4o schoolgeldbpffing zal uiogeiyk zgn Dit stelsel is niet mueilgk in de uitvoering nlleeo de voorgangübepalingeu levertin bezwaar IIij spreekt in dezen alleen vuorzich zeU De beer Kerdijk dringt nogmaals aan op beter oitbetahog der tractemeuteu van onderwyzers in Limburg De heer Mutsuera uit de bekende klachten over den geest der ouderwyzers De heer Vermeulen ziet niet io waarom de minister subsidie aan midd meisjes scholen WQDicht daar meer uitgebreid laKer onderwya beter in de behoefte voorziet Uy dankt de minister voor zyn toezegging aanga ud den onderw zereuood op by scholen en vei klaait zich tegen de vrye en ordeoefeningen als verplicht leervak De beeren De Beaufort Wyk en Smeenge dringen op pensioneering dor nagi laten betrekkingen van onderwijzers aao De beer Tydeman bespreekt het aljüdon derwy neemt d liandHchoeii up vuur dt onderwyzers die ten onrechte van verkeerde gezindheid worden beticht en woufcht beter voorbereiding van lokalen voor vry en ordboefeningeu anders blyft de wet een dood letter Van de verdere discnssie slechts bet volgendu De heer Van Hooton die minister wil zyu in een vry land wenscht zich natourlyk met de gevoelens der onderwy ers niet in te laten Ook hier plaatst tiy zich op het standpunt der gemeentelyke autonomie di alleen onder de controle der Regeering staat Geheel iets anders is het natuurlijk indien een onderwyzcr lid m cht 7 yn van een verboden vereenigiug Wordt de Minister tot de uitoefening der genoemde controle geroepen dan zal ook een onderwüzer die gevoelens verkondigt welke ergeriyk zyn voor de ouders der schoolgaande kinderen op eeiie wyze dat die ouders alle vertrouwen in dien ouderwyzer hebben vurloren geen tteuu by Zyne Exc vinden Voor den ambtenaar beatnat toch de ongeschreven verplichting om zirh ook buiten zyu ambt 100 te gedragen dat hy in zyn ambt vruchtbaar werkzaam kan zyn Aandeheeren De Beaufort Wyk en Smeenge heeft hy duidelyk te kennen gegeven dat de bevordering van do pensionneering van weduwen en weezen van onderwyzers die geen staatsambtenaren zyn niet op zyn weg ligt Tegen een aandrang tot beguuotigiug eener bepaalde klasae in de msatachappy zal hy zirh voortdurend verzetten Aan de wenpchelykheid tot subsidieering van middelbare scholen voor muisjes houdt du regeering vast Ëene voordracht ïn dezen zin is te wachten daar de Minister niet wil bevorderen dat het tegenwoordig stelsel leidt tot vervorming van middelbare scholen in scholen voor meer uitgebreid lager ouderwy die wél subsidie krynen doch niet zoo deugelyk zyn Had men gevraag l welks rykabelaog zich tegen dpze vervorming verzette die feitelijk geen ander gevolg zou hebben dan eene begonsHging dwr talen boven do wiskundit o vakkon de beer Van Houten f antwoordde met de wedervraag welk rykabe lang vurdetde dat deze vervorming door den Staat werd begunstigd In zeer vele vooral practiscbe opzichten zyn middelbare scholen zeker verre te verkiezen boveu inrichtingen voor zooogenaamd meer uitgebreid I er onderwys Aan bet einde der vergadering die op een zeer laat uur verdaagd werd tut heden om tien uur is een amendement om da voorgenomen proef met bet onderwya in Slöjd aan de kweek en leerschool te Haarlem niet te doen doorgejiu met 42 t gen 21 stemmen verworpen Zaterdag 22 de7er zal te s Gravenbagn eene vergadering worden gehouden waarin de statuten zullen wordea vastgesteld van de te ntichten vcreeniging Nationaal Fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen der in Nedertniidacb Indie g vatleu militairen c Bericht hiervan ia rondgezonden aan alle sub comité a in de verschillendej steden des landrt en a n alle buigemeeater t die voor bet eomité werkzaam zyn geweest door bet houden VBO een collecte enz Ëen getyke ottnoodiging tot het bywonen van de vergadering is ook bestemd voor gemeenten en aub comité a die nog werkzaam zijn eu waarvan het centraal comite nog geen bericht ontving By het vaatstelleo van de statuten kan dus elk snb comité invloed uitottenen Men schryft uit Heerenveen Omtrent de oojzaak van htt zeer ernstige ongeval dat Woensdag 11 op de trambaan van Heercnveen naar Joure plaats bad werd van bevoegde zijde het volgende medegedeeld De brug te Haskerdijken bestaat uit zoogenaamd Tyz er dat een zeer aterk wieratands vermogen heeft De font echter is dut de bovenbouw niet rust op steeneo pylers doch op zware eikenhouten onderleggers welke bouw natuorlyk iader kostbaar is Die onderleggers zyn met schroeven en inoerun in de iuagelyka zeer zware bescboeiingen bevestigd Het ia echter byna niet te voorkomen dat na verloop vnn tyd hier en daar juist waar acbroeven zyn aangebracht inwatering plaata heeft die natuuriyk rotting tengevolge heelt Dit U vry zeker ook hier het geval geweest Op het oogenblik dut de machine ieh op de brug bevond zakte een der eikenhonten onderleggera eu daarmede het daarop bevestigde T yzer dat de rails draagt weg De loconiotiei zonk ook overzy en het vreeseiyk deraillement volgde Alleen aan een ougehoorden samenloop van gelokltifie doch geheel toevnlIiKo omstandijfbeden is het te danken dat met dit deraillement niet tal van men chenlevens zyu gamoeid De eerale dier omstandigheden is deze dat de bezweken onderlegger naar het schynt is blyven hangen op een 70oruitstekende schroefkop Was dit niet geschied de machine zoude ongetwijfeld lu do vaart gestort en de machinist verdronken yn deze loch waa tengevolge van het verbuigen van het ij er als in een kooi ingesloten en kon zich slechts met moeite vrij maken nadat hij eerst de tegenwoordigheid an geest had gehad het vuur onder do machine zooveel mogelijk weg te halen De tweede gelukkige omstandigheid is dat de machine den geweldineb druk wederstond van de zware massa van het bovengedeelte der brug die er met doi derend geweld op nederstortte Ware dientengevolge de ketel bezweken de gevolgen zouden niet te overzien zyo geweest Eindeiyk nog een dorde gelukkig toeval ia het dat achter de machine een goederenwagon en eerst achter dezen een personenwagen was aangehecht Die goederenwagon nu die mot kracht op de machine drong werd geheel ingedrukt terwijl van de daaropvolgende waggon alleen bet voorbnlkon beschadigd was Nog den vorigen avond was een trein over de brog gegaan met een personenrytuig onmiddellyk achter de machine welk rytuig geheel bezet wai terwyl ook op het voorbalkon een zestal personen badden plaats genomen Waa het ongtval toen gebenrd ongetwyfettlwaren er rerscheidene menseben levens medegemoeid geweest Thans sehynen gelukkig deverwondingen niit van heel ernotigBn Aardtft vyn f De justitie zet baar onderzoek v K rt Ër wordt beweerd dat het toezicht op brnggen en wegen onvoldoende zou zijr tengevolge van te weinig personeel Het is tiitusschen raadzaam elk oordeet in deze op te schorten waar In elk grvat het thans ingestelde onderzoek de waarheid ontwyfelboar aan het licht zal doen komeu Naar aanleiding van het ook door ons overgenomen bericht uit de Bakker8courant dat de firma Hauat Lindeboom te Amsterdam tegen I Januari baar gebeele personeel ontslag zou gegeven hebben deelt de heer Haust het volgende mede Zaterdag 8 December werd door my na afloop der werkzaamheden aan het grootste gedeelte der in de brood en beschuitafdoeling werkzaam zyude gezellen medegedeeld dat het my niet moKolyk was na het voorgevati ue met hen te kunnen voortwerkeo hun tevens vier weken gelegenheid gevende om by een anderen pa roon plaatsing te zoeken De gewone opzeggingstermijn ia 14 dagen Hoewel slechts éen meesterknecht en twee jongmaatjes het werk gestaakt hebben beeft toch bet grootste gedeelte van bovengenoemde gezellen zich aangesloten aan den Ned GezelLenbond en zich solidair verklaard met de Ik ben van meening dat zy dit niet badden mogen doen ZondagaruBt bestond en bestaat hy my nog aanvaug tyd Zondagavond baU 12 de geeischte werk en rusttyd bestond eveneens op een enkele uitzondering na jongmaatjes van 17 tot 20 jaar werkten slechts 72 uren per week inclusief 9 uren rusttyd De loonen bedragen voor volwassenen van f 12 50 tot f 14 per week brood daaronder begrepen Op Nieuwjaarsdag werd een week loon extra uitgekeerd Contributie in bet ziekenfonds voor bet vaste personeel bedraagt 10 et per week Dezen toestand io aanmerking nemende badden dé g zf llen zich rnn aitnsluitiag aan de beweging moeten onthouden Na de door my gedane mededeeiing van ontslag werd door een der gpzollfcu het woord gevraagd en erkend dat zy verkeerd hadden gedaan met ztch aan de beweginj aan te sluiten dat zulka echter geschied was op sandringen van drn meesterknecht die bet werk gestaakt had Tevens werd verzocht om op het besluit van bet ontslag terug te willen komen Ik verklaarde daarop a s Zaterdag 15 December myn beslissing daaromtrent te zullen mededeclon Dat de hnudelwyze van de gezellen waaronder er voorkomen die 12 14 en 15 jaar aan de fabriek werkzaam zyn de firma zeer griefde behoeft zeker niet te worden gezegd c De 23 jarige juffrouw uit Rotterdam dio op 22 November in den winkel van den horlogemaker W in de Groote Houtstraat te Haarlem zich door een revolverschot heeft vtrwond is hersteld uit het Ut Elisabetbsgasthuis aldaar ontslagen De rechtbank te Utrecht beeft een beslis ug gegeven over de kracht van het tavaU op een orderbrietje Twee zulke briefjes één vun f 1000 tin een van f 2000 onderteekend met don naam eener firma en door twee anderen voor afalc goteekend waren gedisconteerd doch bleven onbetaald De houder sprak de avalgevers aau en dezen beweerden nu dat zy niet gehouden waren te betalen omdat elk van de beide leden der firma de vennootschap slechts voor f 1000 aan derden mocht verbinden en bovendien de oudtirteekening van beiden werd vereiscbt voor het aangaan van geldleeningen als hier t geval was geweest De firma was daarom niet verbonden en daardoor verviel ook de asnaprnketykhaid dar aratgerers aU borgen De rechtbank besliste anders Waar lyk hier orderbriefjes zonder ee ige verdere byvoeging voor avel zyn geteeknnd tyn zoodanige onbeperkte avalgerers onvoorwaardelük tot betaling geheaden zonder dat haa verplichting afhangt vao de gebondenheid tot betaling van den trekker acceptant De onbeperkte Bvalgever is geen gewone boi maar verzekert de beuling ran wiasel of orderbriefje en heett dezelfde verplichtingen als trekker en Budosauten in t algemeen De bepalingen eener akte van vennootschap doen daartoe niets af Men schryft nit Aaahan 1 November In het laatst van October vertrok de controleur Asahan naar Bombonggan naar men zegt om do bevolking van dat rykje tot rede te brengen en nu arriveerde gister het gouvernameots stoomjacht Slamat van BandarPoelau met het bericht dat do loitan vaa Asahfcn en de controleur voor hen en hanue adjudanten on volgelingen gebrek aan lerenabohoefton hadden Dientengevolge vertrok nog denzelfden dag de echtgenoote van den ontvanger der in en uitvoerrechten teTandjongBalei derwaarts met levenibehoeften voldoende voor wel een maand Men zegt dat de hoeren nog een tiental dagen znllen wegblyven Het klimaat moet doar overheeriyk zyn Onder de vela Nederlanders dieeenige jaren geleden als landverhuizer naar Noord Amerika vertrokken maar in den laataten tijd teruggekeerd ziJD omdat ook daar de behoefte aan werkkrachten heelt opgehouden te bestaan b hooren onderBcbeidene militiepliohtigen die tengevolge van hunne afwezigheid niet hebben voldaan aan de oproeping om onder de wapenen te komen tot bet honden van herhalingsoefeningen en dientengevolge als deserteur oit de sterkte van hun korps zyn afgevoerd Dezen moeten nu by hun terugkeer in bet moederland wegens desertie voor een krygsraad terechtstaan en worden dan meerendeels veroordeeld van 14 dagen tot 4 maanden detentie en daarna voor zekeren tyd opnieuw als milicien iogelyfd Te Moddergat gom Westdooger deel beatsat een volslagen gebrek aau onderwyzend personeel daar het hoofd der school voor eenigen tyd overleed en zoowel de onderwijzer als de onderwijzeres kort daarna vertrokken Binnenkort zal aldaar eene christelyke school worden geopend tot hoofd waarvan honoemd is de heur J J Ronner te Bedum De gemeenteraad hoeft thans voor de openbare school een tydelyk hoofd aangesteld en wel den beer N de Graaf te Houtom Men acht het namelyk twyfelacbtig of de openbare echool na opening van de christelyke nog een voldoend aantal leerlingen behouden zal om baar te handhaven Inmiddels nebben oen twintigtal ingezetenen zich per adrea tot den gemeenteraad gewend met het verzoek dat zoo spoedig mogelyk eene definitieve benoeming geschiede daar zy voor hunne kinderoo boogen prys stellen op openbaar onderwya Niiar aanleiding van de medegedeelde an nonce in de Parysche Petitea A£Sche waarin Louis de Bonrbon ex luitenant by het Hol tandsche leger eene betrekking zocht begaf zich een correspondent van de Basler Nacbrichten naar de rue Berthe no 16 om den afstammeling der Franscbe koningin te interviewen De rue Berthe ia een kleia arbeiderssteegje in bet atatennet dat de Butte Mont martre omnogt Daar woont Louis de Bourboo io een kamertje in een voil klein van éen verdieping voorzien buis waarin eeu voor wereld lyke kroeg wordt giahoudeu Toon ik binnenkwam en naar den prins rroeg kwam een joDgmensch met een stuk brood met kaas ia de hand op don drempel en stelde zich als Lonis de Bourbon voor Hy noodigde my nit hem te volgen ntar zyn kamertje een klein yzeren veldbed een ruwe withouten tafel twee onda stoelen ziedaar bet geheele meubilair geen kast geen koffer zelfs geen spyker aan den mnnr om kleeren op te bnagen Kleine vensters zonder gordynen lieten een blik toe op de vuile banrt waar kindereu in lompen on op bloote voeten zich in de modder vermaakten De prins is ongeveer dertig jaren ood hy heeft een levendig en sympathiek niteriyk en intelligente gelaatstrekken In enkele woorden vernam ik zijn geschiedeni Hy is de zoon van Albert de Bourbon NauodorfF die als officier in HoUandschen dienst in 1888ge9torven is een zyner broeders is archivaris van Delft een andere officier by de Nederlaodache maiine Hy zelf moest voor enkele jaren ontslag nemen uit het Hollsndsche leger omdat yn gezondheid op Java ¥ zooveel had geleden Hy ging naar Parys om daar een betrekking te zoeken doch te vergeefs Ën toen de Dood al hooger en boogor steeg nam hy dienst by het vreemdelingen legioen waaruit by echter werd ontsla en omdat by te zwak was voor don dienst Te Parys teroggekeerd werd hy opnieuw door het ongeluk achteivolgd ondanka alle pogingen kou hy geeu bestaan vindeu Wol had by op avonturen kunnen zinnen en de hertogin d Uzèa had hem herhaaldetyk by zicb doen komen om hem te overreden als pretendent op te treden Hy lachte toen hy hierover aprak Zij noemde my steeds Monseigneur en beweerde dat een prins niet behoefde te werken Toen ik baar antwoordde dat een prins evengoed ala andere atervelingeo moet eten zette zy een verlegen gezicht myn kleedim was ook al even weinig vorstelyk als myn meeniugen Want ik ben meer sooialut dan iets andera I Wy veroorlooiden ons in dit verhaal een paar te plaatsen waar wy meenden datde verteller niet gehepl getrouw aan de waarheid was geweest de omstandigheden waaronder Initenant de Bourbon indertyd het Nederland che leger verliet waren esnigzins anderadan hy thans wil doen voorkomen Het blykt al meer en meer dat onder do leiders der gezellen die tot werkstaking overgingen lieden gevonden worden welke zelfi voor geen misdaad terugdeinzen om ontslsgen te worden van sommige goedgezinde gezellen Zoo ia men verleden Zondag zoover gegaan om een prya te stellen op het hoofd van den gezel Brants Dientengevolge wordt dez overal op straat begeleid door twee recberchenre Zelfs ala hy met de kar uitgaat B b Ct € Door de gezamenlyke onderwijzers in het arrondissement Meersen L ia een verzoekschrift aan de regeering gezonden om verhooaing der jaarwedden n om pensioenen voor hunne weduwen en weezen te verkrygen Vanwege bet Drentsch Gouootacbap van Landbouw zal te Vries een cursus in zuivelbeieiding worden opgericht Deze cursus zal Januari a s aanvangen en iitt onderwya daaraan is opgedragen aan den heer J J Weydom Claterbos te Kampen In eene eergistermiddag in de Hoogduitf cbe Schouwburgzaal te s Graveohage gehouden vergadering van bakkeragezellen welke zeer druk bezocht werd ia na langdurige gedachten wiaaeling besloten aan te dringen op lo invoering ran de Zondagsrust 2o toekenning van loonaverhooKiug van f 2 50 per week aan de werklieden boren de 18 jaren vao i 2 aan die beoeden de 18 aren en van f 1 aan jongelingen Voor noodhelpers 18 het loon op 22 cent per nar bepaald De genomen besluiten znllen den patroons door bet comité worden medegedeeld ten einde Zondag a s eene vergadering te houden om een besloit te nemen indien de patroons de gestelde eischen niet inwilligen Te Beerta beeft een knaapje van 11 jaar in drift zyn onderen broer met een mes in de syde gestoken Do toestand is hoogst gevaarIgk De firma Qebr Belinfaoce heeft Tan H M eene dankbetaigini ontrsngea vaor de aiobieding van den 70u jaargang au den tReildentie atmanakff BalteDlaDdscli Overzlciit Alle Ënropeescbe Parlementen zyn yverig ttn den arbeid De Doitsche Ryksdag is nog bezig met de algemeene beraadsl intjen over de b ooting in de Italiaansche Kamer ia het adrea van antwoord aange omén op de troonrede dat tot een vry levendige woordenwineliDg aanleiding gaf tnsschen de heer Criipi en dsa radicalen afgevaardigde ïmbriani en te Brnaael worden in de Kamer de beraadslagingen voorgezet ov r de begrooting De Franscbe Ksmer beeft baar zittingen geschorst wegena het overijlden ran den president den heer Burdeaa Alle kans dat de begrooting uog in dit jaar zat werden afgflhandeld is nn verdwenen Het ministerie zal derhalve verplicht zyn tegen 1 Jan weer een buitengewoon crediet tot bestrijding Her voorloopige uitgaven aan te vragen De Spaanscho Kamer beraadslaagde over het wetsontwerp waarby de regeering machtiging vraagt tot het benoemen van eene commissie welke onder voorzitterschap van nen gewezen minister van financiën Gamazo rapport moet uitbrengen over de tarief herziening Do commiseie tot regeling der werkzaamheden vau den Duitsshen Ryksdag heeft zooals te verwachten was beslist dat de afgevaardigde Liehknecbt niet vervol td kan worden wegens het bty ven zitten by het Hoch op den keizer Het besluit is met 9 stemmen tegen 4 de conservatieven Von Mirbacb en Voo Manteuffel OQ twee rry conservatieven genomtm De Ryksdag zal ook zeker de goedkeuring weigeren voor de gerechtelyke vervolging En wat zat de regflerin dan doen Zal zy het emde der zitting afwachten en den socialistiachtiU leider dan vervol en Heb acbynt van niet De regeeriug schynt het vourneiuen te hebben eeu wetsvoorstel op te stellen waarby oen dergelyk optreden als dat van den heer Liebknecht strafbaar gesteld zal worden Ten minste de Berl Corr c voortaan het officieuse blad by uituemendheid schryft Mocht de straf reeb teriyko vervolging geweigerd worden dan volgt daaruu alleen datf do wettelyke bepalingen iet vo doende zijn en zou het aanbeveling verdienen de wette lyke bevoegdheid tot bescherming van den persoon des Keizers uit to breiden Donderdag verschenen de nieuwgekozen leden Woeste en Daene in de Belgische Kamer Beide leerden den eed af in t Vlaanisch By de diïcuasie over het legercontingeot spoorde Woeste den miuister van oorlog aan de vrywilligers te vermeerdereu als die vermcerderiu is geschied kan m n eraan deuken het contigent te verminderen en den diensuyd te verkorten Hy bezwoer don minister bet contingent niet te vermeerderen met 5000 man zooals men beweerde dat hy doen zou Op deze wyze zou hy do rechterzy in eene moeilyke positie breuken en de ret eenng blootstellen aan een ned rlaHg wanardoor de sterke stelling van de conservatieve party zou worverzwakt Verscheiden iprekers voerden het woord naar aanleiding van het amendement Van deu Bemden Coreinans Ton slotte werd hetregeO ringfiootwerp met 69 tegen 46 stemmen en 7 in blanco aaugeuomen Daarna volgde bet algemeen debat over de begrooting van wegen en middelen Ken der afgevaardigden klaagde over de treurigeu toestand van den landbonw een ander do socia list Baatien bestreed de suikerrechteo een onbiltyke betasting van wier opbrengst slechts 6 millioen in de alaatakas vloeide eu de uvenge 11 of 12 mitlioen in don zak der fubrikaoteu en raffiuadeura De Parysche i Herald c deelt een resume mede van een gesprek tuaschen drie aanhnagera van den hertog vnn Orleans waaruit blykt dat iu de oogen der Orteanisten Frauk ryk hoewel de verkiezingen het tegendet l doen vermoeden I koningsgeziud is gebleven Verschillende royalistieche arrondissementen die thans wegens zekere plaatselyke belsn t n voor republikeinen stemmen zyn toch koningagezind De Pansmazaak en de persschandalen znllen spoedig de msat van atkner van de republiek doen overloopeu Het prestige dat de republiek heeft gekregen by den trugiseheu dood van Carnot vermindert Bovi ndien is de heer Casimir Perier zeer onpopulair De zoogenaamde sympathie die de heer Perier voor de Orleansen beeft is zuiver verzinsel gerond op de herinnering aan den minister van Lodewyk Philips De royalisten hadden opdracht gekregen tegen Jen heer Perier te stemmen by de verkiezing van een opvolger van den heer Cornet en voor generaal Fév ior De heer Casimir Perier ia te onpopulair om bet einde van zyn zeven presidentsjareo te halen De heer Constana is onmogelyk geworden na de verkiezin sohandalen te Toulouse eveneens de heer Oaraignac na zyne onhandige manoeuvres De koningsgezinde party heeft dua alle redenen tot hoop Al heeft zy ook te Parys slechts de Moniteur Universele en de Gazette de Franco voor zich in de prorincio wordt zy gesteond door tal ran uitstekeode plaat elyke bladen Overal worden rereenigingen van jonge Orloaniaten opgericht die de vroegere Paryy er rereenigingen konnen vervangen Zelfs sluiten zich tal Tan werklieden by de goede zaak van den Royc aan Dt geest iu bet leger is daarenboven antirepoblikeinacb ofschoon de eed van trouw do militairen noodzaakt or zydig te blyveu zoolang de republiek bet wettig r ime blyft Wat de geestelykheid betreft deze wordt reedt on gehooriaam aan de bevelen van den Paas De Orieanisteu die alle Kathi tiek zyn behouden het recht een eigen politieke meening te hebben De omgeving Tan den hert van Orlean ia overtoigd ilat deze een zeer mod rne op vatling heeft van de ni atccbappi De hertog houdt thana a s het ware wapenschouvmg over zyne partygangers Ret roytdisine herleeft en de afkeer vau de repuliliek sty tf jubelen do Orleauisten Is do bekendmaking van dit gesprek i misschien slechts eeu pof ing van de royalistisabe party wier beteekenis iu den iaatsten tyd zeer gering is geweest om in de openbare meening eene stroomiog te verwekken ten gunste vao den hertog van Orleans PosterUen en Telegraptiie Benoemd 16 Doe 1894 Tot brie vengaarder te Aalst J K H Vreydenberger 1 Jan 1895 Tot klerk der posleryen en lelegraphie van de 2de klasse C V Öcbryver te Amsterdam telegraafkantoor H Btjl te Amsterdam telegraafkantoor C C den Decker te Hulst Mej A Happel te Amsterdam tekgraafkantüor Mej É J C Vos te Amsterdam telegraafkantoor tot brieveonaarder to Oustkapelle C Geldof Jz Verplaatst 19 Nov 1894 De commies der teiegraphie van de 4e kliPS i 1 Groeneveld van bet l ykautoor in de v d HeUtstraat te Amsterdam nsar het hoofd telegraaf kantoor aldaar de telegrafiist J A de Back van bet boofdtele raatkantoor te Amsterdam naar bet bykantoor in de v d Holststrast aldaar 1 Dec 1894 De commies der posteryen vsn de 2de klasse F W H Uyke van Arasterdam naar Rotterdam ouder intrekking zyner verplaatsing uaar het spoorwegpostkantoor No 2 de commies dor posteryon van do 3de klasse n H Dumoulin van ht t ponikantoor te Hotterdam naar het s poor wegpostkantoor No 2 aldaar de surnumerair der po teryen H M Bouwmeester van Koevorden naar Harderwyk U Dec 1894 De surnumerair dor posteryeu H W van Riel vau Roermoud naar Zaaudam de hrieveugaarder L Suoeys vau Aalst naar Uelenavsen 1 Jnu 1895 De commiezen der teiegraphie van de 3de klasse mej F Gaiivs van Amsterdam naar Rotterdam en M F vun Loervan Rotterdam naar Amaterdam Vorloi verleend wegena mililiedienst 2 Dec 1894 Aan den surnumtrsir derposteryen en teleRiaphie W de Vrioa t Smildetol 1 Januari 1895 Verlof verleend voor zes maiindvn met inhouding van traktement l Dec 1894 Aau iXm Isteu kiek bij het Hoofdbestuur Jhr F Storm de Grave Eervol ontslagen 16 Dec 1894 D vroowetyke klerk der posteryen van do 2de klasse A C Nanninga te Hulst l Juli 1895 l5 De brievenganrder D Boeree to Lisae Kantonüiereciit te Gouda Zitting van Woensdag 12 December 1894 Po volgeude personen ztjo veroordeeld wegens Jaclitovertreding S B Jzn en C de IL to Zevenhuizen ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenacbap Ü V d Z te Rotterdam thans zwervende tot f 4 of 4 dagen hechtenit Overtroiiog Prov Reglement P d O te Gouderak tot f 0 50 of 1 daK hechtenis P C H te Waddingiveen tot f 1 of 2 da gen hechtenis Overtreding Verordening v Rynland J M te Waddingsveen tot f 5 of 3 dagen hechtenis Overtreding Politie verordening v Gouda P G Bch te Gouda tot f 5 of 3 dagen hechtenis i K d B te Langeruigeweide tot f 1 of 2 dagen hechtenis Overtreding Politieverordening op bierhulzeu enz te Gooda A U hoisv van 6 E te Gouda tot f 5 of 3 dagen hechtenis Nacbtrumoer J V T te Gouda vrygesproken Openbare dronkenschap en nacbtrumoer P d W te Dordrecht thsns zwerreode tot f 2 of 4 dagen hechtenis Openbare dronktfnscbap A T C K G H D K en A N allen te Waddingsveen No 4 tot f 0 50 of 1 dag hechtenis No 1 2 3 eo 5 tot f i of 2 dagen htcbtenii bari Op ol J S dronkenschap by 2de herhaling te Gotida tot hechteniastraf ran 1 week en plaatsing in een Rijkswerkinrichting ged 3 maanden Openbare dronkenschap by 3de herhaling J T Z E te Gouda tot hechtenisstraf Tan 3 weken Openbare dronkenschap 3 maal gepleegd C K te Goudii tot 6 dagen hechtenis Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd by 2de herhaling P J J te Gouda tot 6 di eu hechtenis Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd H N K te Gouda tot f 6 of 6 d hechtenis Openbare dronkenschap L G V V te Gouda tot f 16 of 3 dagen hechtenis M J T te Oonda tot f 1 50 of 2 dsgau hechtenis L S J G en C v V la Gouda ieder tot f 1 oï 2 d en hechtenis D d G te Oouderak tot f 3 of 3 dagenhechtenia P Z te Gouda tot f 0 50of 1 dag hechtenis GROOTE SORTEERING WINTEBSAHlSCnOEHEH voor Dame Meeren en Kinderen A van OS Az fi 73 73 Beurs van Amsterdam 1 DBCEMBBR Vor kra Uotkoera Nauuunn Gort Med W 8 1 m i 98 dito dito dito S lOO Vu 101 dito dito dito SVi 101 101 HoHQil Obl Ooudl 1881 88 4 lOO a iTiLl InMhrü inK 1868 81 5 80 OoSTSMa Obl tD p pior 1868 S 80ll 80 61 dito in iiWer 1868 6 80 foaTUQiL Ublig met ticket S 3 dito dito S H A RueUND Ubl Oo t Se Sono 5 78 i dito Oeoot ItlO 4 6 ditobijltotb 188 l4 61 dito by Hope 18SU 10 4 ditoinKUud loon 1888 6 dito dito dito 1884 8 104 IO SriNil Perpel lohiild 1881 4 68 Tuuuj iepr Cogr leen 1 H 4 n i Gec leeuing aerie D tiftc leeaiax uri 0 88 ïuid AH IUp lUo ol l ISn 6 110 Mixjoo OM Buit Soil 1890 1 Vi VlNIEUELi Obl 4 onbep 1881 Via 48 Übli tieill861 S l lOOl i BoTTUliiK Stad leen 1886 8 i 8 l Ned N fr Hacdel aiud 85 i aod 0 Tab Ug Oerti6o leii 73Ü Duii Msatwhippij dito 670 Arob Hypotfaeekb paodbr 4 101 Cult Mij der Vorateol aand 66 a Or H potbeekb paedbr 4 Ntderlaiidaohe bank aand 102 810 Nad Handelmaaueb dito 186 1S0 N W Il Pao Hyp b pandbr 7 Rolt Hypotlitilkb paudbr 4 108 Utr Ujrpothoekb dito 4 101 OoaTïNii Üoit HoDg baok aaad 148 Ruat Hypolh ikb ok pandb i 8 AmMiiia Equit hypolh pandb 6 Haiw L 0 Pr Lien eert 6 66 Nu Holl lJ 8poorw Mij aand lOOV Mij tot Elpl T 8t 8pw aand 88 Ned Ind öpoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 190 M I88I7 dito dito dito ISifl dito 8 104 iTUiLSpoorwl 1887 8 A Kobl S l 48 Zuid ltal Bp mtj A li obt 8 88 687 PuLlN Waraobau Weenen aaod 4 1S7 RUBL Ur Ruil Bpw M aand 8 100 Baltiiohe dito aand Faatona dito aand 5 74 IwaoK Uoiubr dito aand 6 ICeraï Ch Alow Sp kap aand i 108 99 100 Loaowo Se aat 8p Mij oblig t 10 109 Orel Vilebik ililo oblig i ZlidWeal dito und 6 lOl i 101 dlls dito oblig 4 100 Aill IJA Cent Pao 8p Mij obl 6 Uhig fc North W pr C t aiod 119 dito dito Win 8t Peter obl 7 185 Donter k Eio Or Spm een a ll l 11 llUnoi üeatral obl in goud 4 87 Louiar It NaahvilloCert T aand 58 68 Mexico N Bpw Mij lebyp o 6 nf Uiaa ICooaaa v 4 pot prof aand 10 N ïork OnUrio t Weat tand n dito Penna Obio oblig 6 IO Oregon Calif Ie hvp in goud 8 78 St Paul Minn fc Maait obl 7 100 Uu Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie byp 0 i Camaüi Can Bouth üert T aand 60 VM C H llir l N r l k d o 0 Amaterd Omnibua M aand 061 Bolterd Tramweg Moata aand 175 Nu Stad Amaterdam aand S 1091 Stad Rollerdam aand i IO8 7 BlLoil Blad Antirerpenl867 Vi Stad Bruaael 1886 108 1087 u Hosa Theia Begullr Oeoellaeb 4 1147 186 OoaTINR BtaaUleeniog 1860 K K Ooat B Cr 1180 8 94 BpailJl 8ud Madrid 8 1866 43 44 V r Nali Uet Hyp Bpolil eert 4 10 BurKeriykan Btsnd OEBOaËN 12 December Antonia ouden J QnTeatejjn tn 1 Tan Dam 13 Hendrik f