Goudsche Courant, dinsdag 18 december 1894

tnitjn ondera O ran den Berg en J M Mithuiren 14 f ornelis Froderik oaderF C Fortuin en A C G Ta t Neellic Sendrikn Cornelia ouders H Kooiman en C Rietveld OVERLEDEN N December I Hogenels wed J de Voa 81 11 m De WHN PUNCH en COGNAC J F HERMAK Z LANOB IIBNDEWMO D 6X beveelt zich zelven aan No 6536 Dinsdag 18 December 1804 33ste Jaargang mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERfTENTlBN Voor de Tel bewgzen van belangstelling op 8 December ondervonden betuigen ondergeteelieuden biinnen hartelgken dank J KLINGEN I A E KLINGEN viif LsBUwaN Ocuda 15 December 94 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lette worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlqke Nommers VU F CENTEN Onfeilbaar Uiddel InflueDza Hoest Borsl eQ 2e UITVOERIJVG 1894 95 op Woensdag 19 December 1894 des avondB 7 nar in het Lokaal NUT bs VERMAAK OoaihBTen Gouda Paultt Oratorium F Mendelbboiin Bartholdy Zte verder Programma Met FEBR gevraagd Ie S Ilage halfweg aCaMTENlNOEN in een gezin met Kinderen een BEKWAME EENVOUDIGE Keukenmeid P o Tan zeer goede getuigen roorzien genegen tot Huiswerk en om tot NOV meé naar baiten te gaan Loon f 120 met opslag behaWe verrftl en W Woschgeld I Fr onder o 2361 aan het Bureau dezer Courant Gevraagd 1 FEBRUARI a s een degelijke Diensfbode MELIANTHE Superior Borst Honig Extriiet Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Eiposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagveraterkend en zacht pnrgatief Geneest onmiddeüljk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hniagezin ontbreken JMELIANTHE is het beste middel der wereld H V van Schaik Co Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEM Snmatra atraat 267 Dm Baag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogiat Markt Gouda GEBR TERWINOT § Waalsteenfabrtkanten 25 tot 35 jaar van goede get voorz Te vervoegen Huismeeateres OODEMAN NENHHIS savonds tuaschen 8 en 10 uur GEVRAAGD Een iink Kindermeisje niet beneden de 14 Jaar by éüu kind Adres Bureau dezer Courant Te M mËGR TB HUUR tegen Febr of Mei EENFLINEWIEELEÜIS met twee groote SPIEGELRUITEN ingericht naar de eischen cjes tyde hunrprgs 470 siaara j eleg en op eene goede stand iu de lnto rmr 1lr stad geschikt voor alle affaires Franco brieven onder No 2360 aan het Bureau dezer Courant 5 g JAABLIJKSCHB PROI PCTIE van 26 Millioen SJ eenen f Fraaie Kleur Scherpl gevormd Ch Uitmuntende Kwaliteit Conourreerende FrUien Grootste Stoorawaalsteenfubriek in I Nederland t Vraagt Pr j en en Monsters FDIKE ODDB SCHIEDAMMER EFE7EE Merkt N rOHTCAP Verkr gbaar bg M PEETER8 Jz AU bewijs vso eohtheid cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firna P HOPPE VAN Blommestein s Inkt IS proefondervindelijk de BESTE t n volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND die aan HOEST HEESCHHEID SLUMHOEST HALS BORST en LONGZIEKTEN KINKHOEST enz lyden vinden door den uit de edelste wyudruiven bereiden Rijnlandschen BBDiïEHOSST IOmB uit Mainz spoedige hulp en verzachting Gegarandeerd echt vefkrygbaar Te Gouda by F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg I Bodegraven bg H Frerika firma Hegnekamp en Ch Sterk Stolwgk bg G G v d Berg I Bergambacht b J d Dool Haieritvoade bg 8 Winten Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geacb en gepl Delen Plsathonl Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz Mi tAGB PBIJZBN Sociëteit 0 S GKX OEGK 3f Abouiiemenl VoordtrlUiiK Uonderdag 20 December 1894 Vereenigde llotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS kn HASPEUS Madame SAITS GÊFE Aanvang htUf 8 uur mr Geffoue bepaliugeo en pryzea OCIETEIT 2 Ct HANDSIGAAE LOUIS BISSCHOP Dubkle Baan OpenTsare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G a FORÏDIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 24 DECEMBER 1894 dea morgens te elf uren in het Koffiehu a HiE MosiEc aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden op aangenamen atand gelegen van Waterleidingen van vele gemakken voorzien WOONHUIS en ERF aan de Gouwe aldaar genaamd Galoevbi D € te Gouda Wijk C No 87 Te aanvaarden 1 Februari 1895 No 2 Een PAKHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 129 Te aanvaarden 1 Februari 1895 No 3 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda Wyk L No 273 Verhuurd bg de week voor 1 20 Eu No 4 Een HUIS en ERF in de Cappeoaarsteeg aan de Zeugatraat te Gouda Wgk G No 20 Verhuurd bg de week voor 1 De perceelea zgu de laatate 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlicfatiugen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaria FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrijn lllige Verkooping GEMBER 1894 De Notaria J P MAHLSTBDEte Bergambacht is voornemens op ZATERDAG 29 DEdea morgens teu 10 ure in het roouHALio Rechthuis te Ammerêtol in het openbaar te verkoopen Het WOONHUIS geteekend 107a staande en gelegen bnitendgks in de kom van het dorp Ammerstol in 1893 geheel nieuw gebouwd en zeer doelmatig ingericht bevattende onderscheidene Vertrekken Keuken twee Kelders verder Getimmerte Tuin en Erve Aangeslagen in de grondlasten tot 9 75 Aanvaarding 1 Maart 1895 Te bezichtigen twee dagen vóór den dag der verkooping van 10 12 uur voormiddags KOM RLMKI Sl MVi HV RI I 11 C iip siisi 111 wvssrniHi Agentuur hg de Firma Wed BOSMAN te Gonda Wegett opheffing der Zaak I VANAF MAANDAG FINALE UITVERKOOP van MANUMACl UBBSr REGEN en WINTERMANTELS Kapok en Veeren Bedden Wollen en OeetikteDekena worden verre beneden fabrieksprgien ültVEBKOCHT bg I S KËISER KorleTieDèwegD 88 Jioit kertom W8t SkauulMi uXvvua k g AnlierPaiiiExpeJIer s AnJier Paln Expeiler Vat aeal te atnda in ieder hniige = 5 itelier PalitIxpeller P 4il eO 76 oot a 1 25 de iMok Tecakaada ia ds aiesate AfoSukm m b I ld JGhl k Ce t BetadaiB Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Firma J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 Magazijn van CORSETTEX EN ONDEEGOED UITZETTEN Toor de Cognaf fin Bols t X 40 d I it r De OOQWAO riN BOIfl Twi d Society AaQnyma I wordt Balevenlln ranagtU de bfltniuide fleisohen van fi lil ter inhoud Tooralen ▼ ftn het attest tad Dr P B VAff HAMBL BOOS Proafflesoh f l SO UiWaiUnd veriu Ugbur ki V H J V WANKÜM 6rma Wed P J MELKERT üostbaven B 14 Gouda Visitekaarten ONDEmOüWEAARTEH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boek en CourantDrukkerg van A BRINKMAN ZN NB LION BLITZ TANDAliTS Nieuwe Wet Meun endijk 241 Eersie buis v d Dam Dordrecht STEEDS VOORRADIG Maandag Woensdags en Vrijdaga TE Ct USÏÏLTEEBEDT voor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDBN VULLINGEN eni van 10 tot 3 uur Markt 154 Gouda ie iïïSJ s Patent H Stollen 551 Der grosse Kr otn Mn trrungên hal Aniiu zu ter Bchutsm rka schi d im werthUmeu Nacltahmungefi ê 6 t M tfu kêufs dêhtr uni$re ëtets schaifen H Stolteii nar Nf un $ dlract od in tohhm eiunhëm lunien in atom antêrPUkMt wit ntbmttMhtmi êuigehmgi M 1SiPr ialistvnmi Zeugniaêe intk tmt frsaeo Ooada aulpertdrak tu A Bbdikium fc BINNENLAND GOUDA 17 December 1894 Zaterdagmiddag ten ongeveer 5 nor werd door eea eakelen blikmmsliig de moleo tqii den heer T G Tab Wierst staande op du Vest eo genaamd de Roode Leeuw t getroffen Een begin Tan brand werd spoedig geblnscht De geheele inboedel is als t waru Terwoeit en beacbadigd terwgl de moleo Zelf Teel geleden heeft door heel den molen zijii poten van vernieling te bespeuren overal in de moren zyn gaten of scheareo ontstaan geen rait is heel gebleven De eigenaar zat met tijne hoisgenoote tbee te drinken ioeo bet ongolnk Toorkwam gelukkig hebben zij gaen letsel bekomen IHet is onbegrypelyk in zoo n kort oogenblik dat zolk eene acbade Terooruiakt ie Brandweer en verscbilleude antoriteiien waren spoedig op de plaats d onheila tegenwoordig De weg langs den molun is voor het pnbliek a loten ter voorkomiug Tan ongelukken Van de sohain tegenover deu molen van genoemden heer gevestigdea winkel werd van het dak aan beide zyden panofn afgeslagen eveneens door den bliksem Alles moet geassureerd zgn bij de onderlinge Molenaars Vereeniging Sen gedeelte Tsn het electrisch licht op tte SUaiine Kaarsenfabriek sloeg nit terw l in ite Machine Garenspinnery een werkman verdoofd neerriel Zaterdagavond had op de bovenzaal van het Cafë Harmonie eene openbare vergadentj plaats van wege de afd Gouda van het Algemuoii Nederl Werklied en Ver bond Als spreker trud op de heer 8 Blok die het onderwerp zoo behandelen tis bescherming der landbouw en in het algemeen der nationale arbeid in bet behung van het Noderlands6he Volk c De heer B Holsderver president opende le vergadering die door weinig personen was bo zocht en Troeg de toegeeflgkheid der tegen woordigen daar de heer Blok nog nimmer in het openbaar was opgetreden als spreker on braoht in herinnering dat het te behandelen u onderwerp in twee veroveringen zou worden behandeld De heer Blok nam daarop het woord n hield eene rede over bet vryhandeUstelsel bij toonde met cyfera aan dat indien groote vt xken aan bnltenlanders werden g and dit ten nadeeie der werklieden was want dat daardoor het geld naar buiten werd uitgevoerd wat ten nadeeie van den Nederlandschen werkman wua en dit niet alleen voor den werkman schnda FEViLLETOX DE EERÈTE PATIËNT Urr DB PAPIKBEN VAN EEN GENKE3HEEH Nur ka FroHick Ziedaar Mijslinr I hoe bet komt dat deze jufTrauw die een engel tsq den goeden Qod ia die niMuaed ooit kwaad zou doeo die bare zoater niet gedood beeft geloof dit rry op dit oogenblik zoo lek U De vermoeienis de plotseUage schrik de imsrt de uitputting waren de oorzakeQ der kiekte geweest ik koD er dos op rekenen dat er eene hevige ijlhoofdighsid op sou volgwi Ksaveiyki had de buurvrouw haar verhaal teo einde gebracht of de ademfaaÜDg der zieke werd bjigend herhaalde trilUngen en sohokken verkondigden de aaansderiaic aenar erisïs Dat doet mij pleizier zeide ik nïj mq zelvea eene onsiB is een strgd md bungs van levon en Eoo lang er leren is is er hoop op herstel Dt juffrouw wendde baar hoofd met een eanifïssins haastige beweging naar onsen ksot lij deed hare oogen wijd open zij vestigde op eeni een strakksQ blik en b oa met een verstikte stem te fijatie I Julie I Het borduurwerk o het borduurwerk 1 De muterdpappen hadden uitwerking gedaan tg ontwaakte uit hare verdooving maar eso hevige sehok bereidde i voor de Insngdingsa was maar voor allen want de nationale rykdom gaat er door aottteruit Bg hoopte dat bg ieder besaherming van den nrtiunalen arbeid op den voorgrond zon gaan staan da r zonier dit de nationale rijkdom afneemt Df werkstakingen io alle vakken waren de oorzaak daarvan Na afloop van deze rede die blgkbaar met aandacht werd aangehoord werden na eene kleine pauze door genoemde heer uit een boekwerk wat voorgelezen over hetzelfde onderwerp handelende Na afloop werd door den president den heer S Blok dank gezegd In de gister Zondag te Hotterdam gehouden vergadering van het Gewest Zuid Holland en Zeeland van het Ned Gymn Verbond wanr bgna alle vereenigingen vertegenwoordigd waren ia met algemeene stemmen tot com tnisaarH gpikozen de heer D C W van der Laar president der Gyran Ver Excelsior c alhier Beroepen te Nieuwerkerk a d Usel ds V Dorst te Vlaardingen Heden viert de hoer J Kiewiet de Jonge den dag wsarop hij voor 25 jaren het am tt Tan hoofd der openbare school te Oudewat r aanvaarde Zoowel van leerlinKen en oudleerlÏQgen als van particuliere syde ontving de jubilaris vele bigken van achting en b langstelling JËeu uitdeeling van krentenbrood aan de armen en een kinderfeest onder letding van Okbnysen getuigen van het verlangen van don jubilaris om dezen dag ook anderea gelukkig te zitn Eergisteren is van de werf Tan den scheepi biuwmeester M van der Kayl te Slikkerveer te water gelaten de stalen goederenvcbroifstoomboot William E an Co t No 7 fn werd da kiel gelegd van de stalen goederpnfichroefstoomboot William Egao en Co No 10 groot 275 laat beide voor deyRbeinisclie Transport GezellHchaft William Egan Co te Frankfurt a d Main Machines en ketels worden vervaardigd door den heer 6 Wiltdu te Rotterdam Eergisteren is van de werf van A van der Giessen Sr te Krimpen a d Usel met goid gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip groot plus minus 80 ton gebij wd voor rekening van den heer W Jansen U Rotterdam daarna werd de kiel geleed roor dedea het bloed nog aldoor vloeien en ilc veegda da stralen dia er scbter hare ooreu liepen met mijti zakdoek af Ondertuisahea trad Amcdée binuen hg kwam van de bibliotheek terug eo de portierster had hem gewaarschuwd Hij legde sgn hoed op de latsfel neer en begaf sioh met een afgemeten stap niar het ledekant terwijl hg Egn haarlokken wegstreek bg zag er kalm en bedaard uit Al wat er in dow kamer voorgevallen is tot aan de minste bgzonderheid is onnitwischbaar in nijn geheugen geprent Terwijl Amédée de sieke onderzocht deelde ik hem mede wat ik aan hssr gedaan bad en ik was er gelukkig mee dat bg mijne bandelwgze goedkeorde Op dat tijnstip was hg interne dokter in bat HdtslDieu en had hg al zijne examens afgelegd masr was h nog niet gepromoveerd Hij bekoranerde zich weinig over het verkrijgen van den doctorslen graad daar hij zijne studiën Uever nog gedurende eenigon tgd onder de beroemdste hoogleerarea weuscbte voort te zetten dan de praktgk uit to otfeneu Hg voelde de zieke den pols en eenige oogoD blikken later zeide hg dat sg oogenblikkelgk moest gelaten worden Dit wsa geene gemakkelgke zaak de rieke die in ene heete koorts lag en wier kraohten tuenamun sloeg met hare armen en verweerde sich daartegen Uen oordeela nu eeus over mijus btikommering waot in mijnti verl snheid was ik bang dat ik aan bet ongelukkige schepsel pgn zou doen Eiudelgk ge Inkte het mg den arm der zieke vrij stevig rasi te honden Amédée deed de Uting Het bM Ut eerst niet wilde te voortohgn komen begon al spoedig in ovarrloed te tIoomi T nto d venniadetdfn y I lil een gteren jacfatRchip groot 50 ton te bouwen voor rekening Tan den beer W Barendrecbt t Oosteodam ik Heerenveen pchrgft men ons Op verzouk an den off rau juat te Beerenveen heult da sertie ingenieur der latsspoorWHgen te Meppe de heer Klerk dn Raus een onderzoek mguBteld naar de oortaak van het bezwglcen van de brog by Ha kerdyken D t onderzoek het ft iu zooverre tot een negatief resultaat geleid als geconstateerd ii dai g n bepaalde oorsaak kan worden opi egevei Vpigens de verklaring van de machinist d railleerde de locomotief niet op maar even vlor de brug Over de spoorbrug te Deventer is met een e tra trein een kanon uit de fabaiek van K npp te Ëassen wrvonrd bestemd om van Amsterdam per stoomboot naar Denemarken TffrKouden te worden dat een gewicht heelt TftB 50 000 kilo Het geheete gewicbt van den trein was 150 000 kilo Drie ingeneurs en enkele andere belangstellenden waren aanwezig toen de trein do IWDg passeerde om de doorbuiging na te gun De brog heeft de proef met glans door nit Nijmegen wordt gemald De zoogenasmde Franscbe poort rtlrJaar welke in eigendom behoorde aan de Waalsche kerk docli door deze aan de gemeente Ngmegen wen afgestaan is thans ingemetseld in een muur van bet raadhifis ter plaatse van de deur welke toegang geeft tot het acbtergedoelte ran dat gebouw De poort herinnert aan de Nymeegsclte academie die ca een twintigjarig bestaan tydens de Franscbe overheersobing viel Staten Oeneraal 2e Kauke Zitting van Zaterdag 15 December 1894 Üij bet voortgezet debat over binneolaDdsche zaken is de post van 1 tou voor den bouw van een nieuw archief in den tuin achter het bestsand gkaarchief op het plein te sGra venhi e Ëa beetryding door den heer Vuo Alpben aaiigenomen met 49 tegen 7 stemmen De beer Ejrerta sprak over de Roermondsclie arcbiefquaestie De Minister hield bet recht der r eering op het beheer vol behalve op de particuliere archiefstukken van Roermond die bij opgaaf en jnistbevinding zonden worden teruggegeven De beer Everts drong aan op benoeming Tan experts De Minister antwoordde Als de aoiiuwachHgö trekkingen de ademlialiiig werd een weinig ruitnor on minder snel en in den blik dien de zieice op ons sloeg vertoonde tich iets dat aan terugkeering van het verstand en san dankbaarheid deed denken Toen er een verlmnd om don arm gelegd was kwsm de zieke eenignius tut bedaren de afgebrokene wooiden die zg sprak hielden op en nu volgde er eene blijkbare kalmte zou sg nu zonder twgfel een oogenblik ru t genieten Ik schoof bet raam open ton inde de lucht te vervarschen ik herinner mij dat ik diep bewogen was Toch was ik in de gasthuizen wel bg treifeoder en venchrikketijker tooneelen tegenwoordig geweest Het geklapwiek van een vogel doet una somtgda huiveren terwijl de kanonskogel dte vlak voorbij ons oor heenvtiegt geeoerlei oDlstalteuii bij ons teweegbrengt Ik dacht hij mij zeWen daar deze ongelukkige op den rand des grafs ataati daar zij zonder familie zonder steun is rust np ifag da verpliobting baar zusje op te zoeken Kméóéa moet haar geneesheer ik moet baar vriend zgn Daar ik dacht dat bet wel eens zou kunnen gebeareo dat er geen geld in deze kamer waa leg e ik alvorens rag te verwgderen een I ul8 op den Bchoorsteenmantel neer Ik deed dit nift oradat ik aan het hart en de edelmoedigheid van Am ée twijfelde maar mijn vriend wgs destgds niet rgjï daar ontbrak nog al wat aan Maar da buurvrouw die mg dit had sien doea kwam naar m toe en leide tot mg Daar doet gg verkeerd aan mgoheer Faul Denkt missehieo dat wjj geaa aart habbeaP Als Roermond opgaaf doet kan dit debat vracht hebben Door de commissie van rapportears wueen amendement voorgesteld om f 2500 te iobrappen op den post voor inwendige reataaratie der Heiv kerk te Zwolle Het amendement werd bestreden door den heer Voa de Wael en den Minister en verworpen met 50 tegen 20 stemmen De post nieuwe snbsidiën is goedgekeard zoodat de mogelykheid bestaat de restauratie der Herv kerk te Sohermerboro te iub idieeren Aan den beer De Beaufort Wijk verklaarde de Minister dat het plan is lobiU deryen in bet Rykamnsanm t Terplaatsen en daarby zal overwogen worden een betere plaatsing voor de Nachtwacht Hoofdstuk Uinnenlandsche Zaken is aaagenomen zonder stemming Wat bet algemeen Marine debat betreft dit wordt heden nog voortgei t Voorloopig laat het zich aanzien dat de Ministeni zyn kruisers krygt de bedenkingen van de hearen Smit en Bahlman waren niet principieel De l nister van Binnenlandwbe Zake is in radi Kre en geavanceerde bladen zeer lastig gevallen over de benoeming van een hoogleeraar in de geschiedenis te Groningen waarachter men politieke bedoelingen heeft gezocht Waar wy zoo herbaaldelyk aanleiding hebben den heer Van Houten te bestryd ao achten wij ons te meer Te plioht er tegen op te komen als een blaam op bem gelegd wordt die hy niet verdient Op grond Tan ons uit de beate bron verstrekte inlichtingen kunneu wg verzekeren dat dit hier het geval is geweest Het is volkomen waar dat op de oorspronkelyke fnenlteitivoordracht dr Kernkamp no l stogd tervryl ia de tweede ptaata debeeren Van Aalst en Henres geiykelyk waren aanbe volen De curatoren ook van elders ban inlichtingen inwinnende plaataten dr Van Aalst 1 dr Kernkamp 2 Dat een Minister een voordracht van curatoren volgt is een zeer gewoon verscbyossl Borendien verklaren onze beste historici dat de heer Kernkamp schoon hij enkele verdienstelijke studiën beeft geleverd toch niet zooveel voortreffsiyks beeft gepresteerd dat anderer aanspraken daarvoor behoefden te w ken Behoefde hy als radicaal niet geweerd te worden oTeomiu behoefde zyn radicalisme als aanbeveling te worden be scbouwd Maar nu de tweede maal Ook toen passeerde de Minister dr Kernkamp Tocb is bet niet meer dan schgo dat bier nevenbedoelmgeii in t pel waren Het i waar wederom ptaatntH do juffrouw kou vermoeden dat men hasr een aalmoes gaf dan sou ejj van schaamte blozea dan sou zg u vervloeken k was door deze opmerking der buurvrouw geheel van mgn stuk gthrscbt ik bloosde ik stotterde eenige woorden als bad ik eene misdaad begaan Maar beite vrouw I gaf ik baar ten antwoord als de juffrouw een engel is dan zat zg mij niet vervloelÉeo de engelen vervloeken niet zg beschermen vergeven bidd n en weenec Mgn hemst mijnheer Paul niemand duidt udit ten kwade het is boel nabinrlgk at gg daargedaan hebt Maar net gg de juffrouw woout hierin huil eo voor de onkosten die er gemaakt worden moeten wij zorgen uwe taak is het baar tedoen heratellen AU er later soms ieta noodig moohtwazen voegde de buurvrouw er bij dsn ui ik hetu wel zeggen en daarmee afgedaan Overigens kunn n wy eens kljk on en terwgl gg nog hier zit zalik de latafel eens opendoen er aal daarin nog wel l rat geld te vinden zijn De juffrouw is een werkezel I In eene lade bevond tiob werkelgk wn klein kistje en in dit kistje vond men eene beurs waarin vijftig franken zaten alsmede de quitantie van het laatste kwartaal der kamerhuur Welnu beste vrouw I zeide ik je moet je maarniet bekrimpen je zult miasobieo gedurende eea geruimen tgd liekenoppaestcr z jn Ik ben rgk en ikstel mij tot je besohikking t U goed t ia goed I zei de buurvrouw vr droogjes wg gullen wel eens zien Ik was geheel verbluft door deze opmerking en deze naïeve liefdadigheid renflfarve