Goudsche Courant, dinsdag 18 december 1894

1 October TUd van Greenwlcb Wluterdleust 1894 95 Aangevangen SOTTÏHDAM 18 51 1 84 8 68 4 60 6 8418 68 1 06 1 18 1 81 1 44 4 10 6 80 6 48 O O U D i üirecte Spoorwegverbinding met ÜOIUA 7 10 7 80 S 48 86 7 86 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 4 08 4 40 DEN HAAG OOUDA sHage 4S 7 S0 7 4S 8 0 0 98 9 4610 1911 88 IS IK 1 88 8 16 8 45 MS 4 16 4 4S 6 17 7 S OI Voorb 6 54 10 18 1 44 f 4 48 7 06 K aL d6 K9 K w 0 1 49 r f r r 7 11 f Z Zegw6 0B B t 0 t 10 80 1 68 S 7 80 t 81 Bl Kr 6 14 w 0 0 10 80 S 04 7 86 ZOV M 6 19 w 0 0 0 0 10 41 8 09 r 6 09 7 81 16 Oouda 6 30 T SO 8 1S 9 6810 1610 68 18 0818 45 8 80 8 45 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 UTRECHT G OUD i Utrecht 6 8S 7 60 9 9 68 11 84 18 08 lt 50 8 10 S 80 8 68 4 4S 6 S0 6 86 8 09 8 601 6 10 84 Woerden 0 68 6 11 10 1 U 50 18 86 8 48 4 16 6 47 9 110 8410 61 Uudawiter 7 07 8 19 10 84 f v 4 94 0 0 t 9 19 Gouda 7 20 8 S8 9 84 Ip S 19 06 1 99 8 60 4 87 6 90 7 08 8 419 89 11 07 AMBTKIOA M 00 U D A AB terda Wp 6 60 8 U 9 66 11 96 11 80 9 61 4 96 4 86 7 19 19 90 eeada TJ9 M 19 44 ISO li a 9 9 1 90 it 9JS lr 60VD1 UEN HAIO Goud 7 80 8 86 9 09 87 10 4 ± 1 IUU 10 80 n 7 ff 06 MM 66 lol S M8 8 4 l l ff 10 61 llill 1 80 8 08 8 88 8 J 6 89 81 6 8 88 11 10 68 nOUU A A U8TSRDAU Goud 40 l ll 10 06 10 11 11 11 1 81 4 47 l Amstfrdan Wp 7 8f 10 lO iS l l 1 10 14 ll lt de faculteit dr Eernkamp tio 1 De cnrntorenechter schenen mei hun voordracht f een apoedte hebben gemaakt wa niet de eebuld is desMinisters Maar wat gebeurde inmiddels V Erwaa een pr sTraag fan Tejlers Genootschapbeantwoord met een geschrift dat volgens dehoo fflt bevoegde beoordeelaars een meesterwerkbleek ia zyu Wie van onze historici dit werklas erkende dat deze schrgver zich met éenslag als primus inter pares deed kennen Defaculteit was dit voor zg haar voordrachtopmaakte niet bekend De curatoren hieromtrent ingelicht plaatsten den schryvcr dr Bussemaker no I en dr Kernkamp do 2 ophoii voordracht en de Minister waa volkomenverantwoord toen hy eerstgenoemde ter benoflmiag aan de Regentes voordroeg Ëu eril reden t vermoeden dat ook de iucuUeitzich allerminst gekrenkt acht Vad In de zitting van den Geneeskundigen Haad van ZuidHolland werd door den inspecteur het volgende medegedeeld In dit jaar zjjn in die provincie tot dusver 133 choleragevallen voorgekomen iu geen enkel geval in belangrijke mate De cboleraperiode had hem de vaste overtaigtug geschonken dat niet het water iu de rivieren de besmetting overbrengt maar deze grootendeels gezocht moet worden in hut ruimwater der schepen De pokkengevatlen te Rotterdam wsren iu de laatste dagen iets vermeerderd De oorzaak is onbekeod De mazelen zyn weder in grooten getale in de geheele provincie voorgekomen Rood vonk begint in deo laatsten tyd meer voor ta kpmen Diphtherie bleef heorachen in Den Haag en Leiden Hierby werd medegedeeld dat met belangitelliog werd gevolgd hetgeen omtrent de behandeling van den lyder door aerum is openbaar gemaakt en de maatregelen tot verkry baaratelling van het middel Hy hoopte dat het Staatstoezicht de gelegenheid bezat zooal niet tot bereiding van het ACrum althans proeven en waarnemingen omtrent sommige feiten te doen In het stailiam waarin de wetenschap omtrent dit onderwerp verkeert moest aan inrichtingen die zich op proefnemingen toelegden ruitbc steun worden verleend doch naar de meening des voorz bestaat er nog geene aanleiding een zoo algemeene beweging in het leven te roepen Men is DOg niet gnnoeg gewanrborgd tegen eventiieele teleurstelliugen om met te groote bealistheid tegenover het publiek dit middel te verdedigen B j het debat over deze berichten werd er op aangedrongen om er xooveel mogelyk tegen te waken dat in de wateren der steden liggende schepen die besmetteiyiie zieken aan boord hebben naar eou andore ligplaats worden verhaald en werd een der oorzaken van het voortduren der pokken te Rotterdam vermoed te liggen in het te weinige gebruik dat nog van vaocÏDAtie en revaccinatie gemaakt wordt Men meldt uit Au sterdam Omtrent de werkstaking aan de Kaarsenfabriek behoeft nog slechts vermeld te worden dat zich tot heden 108 mannen wBrklied n hebben aangemeld dat van de oude werklieden nog geen toezegging is verkregen dat zg weder aan den arbeid zullen en dat de directie hun uog tyd tot beraad zal laten tot hedenavond uiteriyk De werkstakers die in de meening verkeerden dat zy door bet algemeen stakingacomité ondersteund zooden worden zien zich tot op dit oogenblik in die verwachting bitter bedrogen Men zegt hun dat daartoe geen geld genoeg in kas ia 8 40 8 47 8 64 0l 10 08 18 6 81 8 6 96 7 86 7 S8 7 8 7 4 7 66 6 6 10 6 1 t 8 6 88 Ueude Hoerdreoht Nieawerkerk Oftpelle ftotterdun AottenUm Oipelle Kieuwerkerk Moordreoht Gottde Naar wg vernemen hebben bedenochtend aan de Kon Fabriek van Waskaarsen te Amsterdam bet grootste gedeelte der mannen en zoo goed als alle vrouwen den arbeid tegen het oude loon hervat Keu veertigtal mannen moeien besloten hebben niet aan bet werk te gaan aleer loonsverhooging is ioege taan Men meldt uit Tilburg De hoogste treurige omstandigheden waaronder de ouderwgzer V hoofd eeuer school ie Tilburg ontslagen werd hebben eenige hier wonende protestanten en israelieten die hunne kinderen niet naar de kloosterscholen wenscheu te zenden doen besluiten by den Raad een adres in te dienen tot oprichting van een meisjesschool voor meer uitgebreid lager otiderwys waaraan voor hen zoo groote behoefte bestaat Tot voor eenigen igd bestond hier eene zoodanige particnliere inrichting die echter van wege hei gering aantal leerlingen levon werd In het bt gin dezes jaars deserteerde van t korps genietroepen te Utrecht in garnizoen de tamboer V naar t bniteuland waar hg zich schuil hield tot het verlangen naar zyn meisje hem terug dreef de politie snapte hem echter en stelde hem in bewaring Toen hy op zekeren dag een verhoor zou ondergaan waa hg echter weer gevlogen en nadat aanvankelijk alle uasporingen vruchteloos warea vernam men dat hg zich onder vreemden naam en papieren de laatste gestolen aan en kol dienst had verbonden doch met t geld opnieuw was gedeserteerdWeer werd de liefde hem te machtig en een nieow bezoek aan zgn meisje te Utrecht bracht hum opnieuw in politie banden en io militair arrest waarop hg naar Harderwijk werd getransporteerd Daar ziek geworden werd hü overgebracht naar t militair hospitaal te Utrecht en daaruit is hg Zondagnacht opnieuw ontvlocht Van zgu kleeding had hy een pop gemaakt en deze onder de dekena gelegd zó6 uetjes dat men den patiënt slapende dacht Deze was echter de poort reeds uit zonder iemand kennis te geven waarheen hg zich nu begeven zou Te Eede was de 22 jarige knecht van den korenmolenaar J D v d Craata boven in den molen bezig met het uaur boven hgschen van gevulde maïszakken Daar de molen langzaam liep ging het hgschen niet zeer vlug Hy stond naar beneden te kgken of de zakken reeds naderbg waren gekomen terwgl hg de eene hand op het windaa had gelegd Ongelukkigerwyze ging het touw over de band en werd de knecht meegesleurd tengevolge waarvan zgn beide beenen boven de knie zgn gebroken alaook lijurfchterarm De linkerarm ia ernstig gekwetst Gelukkig dat oen kleinzoon van den molenaar juist boven in den molen kwam en onmiddellgk den molen deed stilstaan De arm en beide beenen werden door een geneeaheer gezet Vrghandel of bescherming Het Tweede Karaerlid mr Haffmans schrgft in zgn Venlooach Weekblad De zoogenaamde weigestelden kunnen te gLtnwnordig io ous land hun pleizïer best op Vooral de vroeger zoo benyde grondbezitters De pachten komen slechts gedeeltelgk of in t gehc l niet iu en deaniettegenstaande eiacht de schatkist nieuwe en zware offers liti de opïich zelf reeda drukkende grondbelaaling ia nog de vermogensbelasting gekomen in strgd met den ftoraeinsohen rechtsregel non bis in idem niet tweemaal op denzelfde N de vermogensbelasting viel n de bedr fsbelasting als een baksteen op bet Igf welke in trgd met haren naam ook hen treft die geen bedrgf uitoefenen Zy dient ter vervanging van het patent maar de niet patentplichtiQgen zgn daarom niet uitgesloten neen zü mogen er ook van genieten Nieuwe belastingen drukken altijd het zwaarst omdat men er niet op gerekend heeft Geen wonder dat er velen in den lande zgn die moppereo al bebooren zg niet tot de zoogenaamde misdeelden G 0 U D 10 66 18 08 18 18 11 08 ff 11 0 ff ff 11 18 ff ff 11 86 18 88 88 BOTTÏ 16 9 46 61 11 06 10 7 47 10 01 10 11 8 07 9 49 6t 11 6 16 ff e 88 ff ff 8 81 ff 6 80 8 ff 6 86 6 66 6 41 7 4 l 4 67 ff 6 08 10 10 10 1611 8811 48 7 4S 1 41 Wat er van belastingen is afgeschaft of verminderd wordt niet in aanmerking genomen geen raensch w nr dankbaar voor want de ontlasting is niet merkbaar Men kan dos gernst z gen dat Plerion s belastinghervorming velen ontevreden en zeer weinigen gelukkig gemaakt heeft t Is een ondankbaar werk geweest Zelfs de schatkist vaart er niet wel bg De opbrengst der vermogeosbelasting is erg tegengevallen en bet laat zich aanzien dat de opbrengst der bedryfsbfl lasting nog verder beneden de raming zal blgven De minisier van fintnciën heeft dan ook in zgne redevoering uitgesproken bij de aanbieding der Stantsbegrooting op de noodzakelijkheid gewezen van een verhooging der gewone middelen te beginnen met 1895 Pleizierig vooruitzicht Ën wiens schuld is dit alles Van ons rrgbanoelstelsel Zonder dit kon men zich gemakkelgk helpen en behoefde men niet zooveel ontevredenen te maken Zonder dit zonden landboaw en industrie niet in zoo benarden toestand verkeeren hei werk io het land blgven en niet over de grenzen gejaagd worden Zonder dit behoefden de weinig drukkende indirecte belaatiniren vervangen te worden Ieder Nederlander wiens oordeel niet door de staathuisboudkuTide beneveld tp slaakt dan ook de verzuchting Verlos ons van het vrghandeistelael Tgdens het beruchte proces tegen de Roemenen te Ktausenburg Hongarge droegen een aantal jonge dames van de aanzienlijke familiè n cocardea met de Eoemeeosche kleuren Veertien dames worden deswege vervolgd Zy verschenen met dezelfde cocardes voor de rechtbank en verklaarden dat ze eaa gelofte hadden gedaan om die geheel haar leven te dragen Het publiek in de rechtszaal applaudiseerde De rechtbank is verlegen met de zaak die ze waarscbgnlgk Ie danken heeft aan een of anderen snuggeren politieman Vroeger werden de Roemeensche kleuren altgd toegelaten De officieele gouvernementacourant te Wjatkasch Rusland deelt een rondachrgven van den gouverneur aldaar mede dat eM kleine schets geeft van het ambtenaarsleven in de provincie Het schryven Inidt woordelyk vertolkt als volgt Herhaaldelyk komen by mg vrouwen van ambtenaren met het verzoek om een post of een bevordering voor haar echtgenooien Ik acht het noodig te verklaren dat geen der beambten door mg er een verwgt van gemaakt zal worden wanneer er een dergelyk verzoek persoonlyk tot my richt maar aan de vrouwen ken ik het recht niet toe voor de mannen op te treden vooral niet wanneer laatstgenoemden in staatsdienst zyn Derhalve gepf ik de waarschuwing dat al dergelgke Terioeken door mg onvoorwaardelgk zullen worden afgewezen en dat de verzoeksters niet meer door mg ontvangen zullen worden De heldendood der vrouwen van Andahh De aanvoerder der Armeniërs Gryo had zich te Andakh versterkt en dn plaats zes dagen dapper verdedigd toen hij besloot met zgne manneu uit te trekken om mond en krygsvoorraad te halen en zoolang de verdediging van Andakh aan de vrouwen over te laten De vrouwen verdedigden zich 24 uren lang tegen de belegeraars maar eindelgk moesten zg wyken oor de overmacht De arme schepsels onder welke vele moeders met hare kinderen op den rug zagen zich zoodra zg buiten de sterkte kwamen aan alle kanten omsingeld Zy vochten nog en de kinderen die maar eenigazins kunden bielpen mee maar het was duidelgk dat zg zich niet door de dichte drommen vganden heen konden slaan Toen was het dat Schakhe de vrouw Tan Gryo op een rots sprong en riep 8 68 4 60 4 67 6 04 6 11 4 10 6 80 18 80 1 46 ff 1 66 8 08 ff 8 0 18 40 8 16 6 66 S Oi 0 10 17 S 8 60 11 60 8 80 3 10 18 08 8 18 T Zaaiers gg moet kiezen iusschen twee dingen Of gg moet iil handen van do Turken vallen nw man en uw gezin uw geloof vergeten bei mohammedaanwhé geloof omhelzen en onteerd worden of gg moet doen zooall ik t Daarop sprong zg met haar een jarig kind op den arm van de rots af in de diepte £ en tweede vrouw volgde baar voorbeeld een derde een vierde en telkens weer eene Zoo daalden die allen zwggend zonder aarzelen ten afgrond en de ongelukkige kindereu sprongen hunne moeders na Kindelgk waa de bergkloof vol dooden de laatste vrouwen die er in sprongen bleven ongedeerd omdat zg vielen op de lichamen harer voorgangsters Zelfs de wreede Turken waren ontzet door het schouwspel Slechts ongeveer 50 vrouwen en IIO kinderen werden nog te Andakh gevangen geno In het leven van den Belgischen staatsman Frère Orban beeft een kus een zeer gewichtige rol gespeeld De oud minister was in zyn jeugd een arm student die den eenvoudigeu naam Frère droeg Met tal van ontberingen bad hg te ksmpen vóór hg zgn exameu in de rechten kon doen De islentvulle atndent was zoo gelukkig ge weest de liefde ie verwerven van een meisje uit den aaozienlgken stand A1r gij morgen slaagt voor uw examen zeidejuffrouw Orban zoo heette zy den avond voordat hg zyu doctoraal zou doen kom dan morgenavond in den achon vburg en treed gernst de loge binnen waar tqgne ouders en ik plaats genomen hebben Zal uw Vader dit toestaan vro de arme student Laat dat maar aan mg over was het antwoord Den volgenden d deed Frère een schitterend examen mei vreugde in het hart en toch verlegen kwam hy in den schoowbnrg spoedig ontdekte hg de loge waarin de heer Orban met vronw en dochter zat Hg trad die loge binnen en zoodra juffrouw Orban hem zag stond zg op en gaf hem een hartelyken kus De verbaasde ouders werden weldra door de slimme dochter met bet doel dezer klinkende demonstratie bekend gemaakt en zy wisten niet beter te doen dan toestemming te geveb vtot een verloving die weldra gevolgd werd door een huwelijk Op verlangen van zgn schoonvader nam de jonge advocaat toen den naam rère Orban aan Voor het verdrijven van luizen bg het ree wordt bet gebruik van vergiftige middeltjes ontraden maiar dat van petroleum en harde zeep aangeraden Men lost g EG gewone barde zedp io 2 liter regenwater op doOr koken en vermengt daarna het kokende zeepwater met 5 liter petroleum waarna men het mengsel 4 a 5 minuten goed doorroert VóÓr het gebruik lost men één deel van dat mengsel op in 9 deelen warm water en wryft dan daarmee de dieren met doek of borstel in Huid en haar blyven ongeschonden maar elk insect wordt gedood In een correspondentie uit Chalerio aan de Étoile beige wordt geklaagd over den jamnierlyken toestand van deglasblazei nijverhejd Elk oogenblik worden glaablazergeu gesloten en werklieden aan den dgk gezet gisteren werden nog drie of vierhonderd werklieden afgedankt De glasblazers willen de vroegere Glaablazersvereeniging weer oprichten waartoe y door de socialistische Kamerafgevaardigden worden aangezet Of dat iets helpen zal ter besiryding van de crisis De briefsohryveris er niet gerust op Aan een particulier scbrgven van een Botterdammer die den vreeselgken stryd iu Augustus tegen de Baliërs meemaakte onileenen wg het volgende Ik bad nooit gedacht dat ik n nog zou hebben kunnen schryven want als ik aan den 40 47 0 64 10 01 10 10 11 80 11 10 8 10 0i 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 68 4 80 11 10 7 07 t lJ 7 84 J I1 7 87 41 Jl 9 1 6 61 1 10 10 01 narfai van 25 Angustus denk waarin wg aangevallen werden dan wordt het mg groen en geel voor de oogen Men heeft wel eens verteld van Rusland dat de Franschen terugtrokken van Moskon eo dat hun tocht soms ging over Igkeu maar ik gelooi niet dat het toea £ 00 erg was als het nu i geweeat op Lombok want bet was erg ja meer dan erg het was onmensohelgk Om een klein voorbeeld te gev n Met h t alarm was ik by den luitenant Vermaaren Deze het dadelgk de paaiden zadwleu en de manschappen verzamelen Van de 24 man kwamen er 10 te paard onder wie ook ik was Dadelgk moeaten wg op verkenning uit om ie kgken wat er gaande was Ik had nog geen 50 passen gereden toen wy vnar kregen zóó hevig dat hooren en zien vergingen en dadelgk kregep vy van de 10 man 6 dooden en gewonden dus bleven wg met ona vieren over de luitenant en 3 man Toch gingen wg nog 50 pas maar toen moesten wg terug genoodzaakt door het hevig vuur Onze vallen kameraden moesten wy trotsch al hun geschreeav achterlaten Toen wy weer aan het bivak terugkwamen konden wg niet op onze plaats komen doorde vele dooden en gewonden die daar op endoor sikander lagen zoo wel mannen als paardeb Toen moest ik bij den luitenant komen die mg gelastte generaal Van Ham op te aanaporen die langs een anderen weg het bivakverlaten had Nadat ik 100 pas gereden had moest ik afstggeu daar mgn paard herbaaldeIgk over dooden en gewonden viM Ik moestdaarna net mgn paard aan de hand verdergaan Toen ik nog een 50 pa van generaalVan Ham die in carré stond verwgderd was moest ik mgn paard vastbinden aan een gesneuvelden ariillerint en moef t te voet verder Dien kleinen afstand 50 pas slechts moest ik over meer dan 400 dooden eu gewonden afleggen Toen ik myn bencht ge bracht had moest ik denzelfdea weg terugloopen daar ik toen ik by mgn paard kwam bespeurde dat het dier gewond wa in denhals Of dit gebeurd waa terwyi ik er op zatof in den igd dat het beest daar gestaan had weei ik niet zeker Het paard leef nog ik hebbet hier in Kota Hadja ia Atjeh waarheende Bchrgver nu overgeplaatst i Gedurendeden igd dat ik uaar bet bivak terugkeerde regende het weer kogels dat er niet een voormy bg was begryp ik nog niet E N Aan hei verslag der voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Onderboorigheden loopende van 23 October jl tot en met 5 November ia bet volgende ontleend Groot Atjeh Onze posten Kroeng Gloempang Senelop en Biloel zoomede de door Atjehers bezette wachthuizen Atoer oe Mata Ajer en Montasflik werden eenige malen meestal onbeduidend beacboten ie Senelop raakte daardoor een Enropeesch sergeant der artillerie gewond Ook dfl transporten bleven niet geheel vrg van het vuur der kwaadwilligen £ ene vrg talrgke bende vertoonde zich op 31 October niet ver van Tjot Penom met het kennelyk doel onze post Tjot Penom ie beschieten waar men bezig was met het herstelle der daken Onmiddellgk werd een patrouille uitgezonden die er iu slaagde de bende ua eenige salvo s met de bajonet uit hare loopgraven te verdryven by die gelegenheid kregen wg één gewonde Europcesch fuseher terwijl de vgand een doode en een gewonde telde Onderhoorigheden Oostkust Omtrent Nja Mohamad werd bericht ontvangen dat hy er van heeft afgezien in bet Ëdiscbe oorlog te voeren Noordkant In de bovenlanden der Pedirsireek was T Bintara Kamangan het hoofd der Gigiengfederatie sedert eenigen tyd bezig zgn gezag te herstellen de pretendent sultan word door hem en de zijnen nog steeds te Kemla ingesloten gehouden Westkust In den nacht van 26 op 27 October drongen eenige kwaadwilligen binnen het door onze bondgenoten bezette EotaHassan niet ver van Melaboeh zy werden echter verdreven voordat nog eenig kwaad was bedreven De weersgesteldheid was zeer r enachtig De gezondheidstoestand waa op de zeepostenminder goed R N Gisteravond om zes nnr is een goederentrein van den Staatsspoor dicht bg hei station te Zutfen van den Hollandschen spoor gederailleerd De weg was versperd maar er gebeurden geen ongelukken De Cowboy Cody heeft te Brussel den Belgischen wielrenner Van Crombrugge in een nurwedstrgd geslagen Hg reed 32 kilomeier 560 m zgn tegenstander 30 kilometer 225 m Gisteren nacht ontstond ie Hontenisse brand in de schuur van den landbouwer de W Het ree en al wat er zich in bevond werd een prooi der vlammen De groote boerderg van B Wollerich te Veendam is verbrand Het vee werd geied In verband met een vermoedelgken kindermoord vóór drie jaar te Haarlem gepleegd il thans te Veeneodaal door de recherche uit genoemde stad een onderzoek iogeateld Wanneer dniagt men handseboenen wordt in de Figaro gevraagd Het Hutwoord luidt Tgdeus het begin van het iwt ede Keizeriyk volgde men hertog de de Monry na die heel mooie handen liad en droig op soirees baU en in don schouwburg de bandechoenen in de hand tagenwoordig zyn de heeren by al die gelegenheden evenals bg tentoonsieilingeu en wedrennen gewcoo geganteerd Alleen m den schouwburg trekt men ze oit om te kunnen applaudisseeren In t a gemeeu waar men zyn hoed bg zich heeft draaft men handschoenen Dames zyn bgoa allyd gehaodschoend de koningin van Engeland en de keizerin van Duitschland zelfs aau tafel naar men beweert Buitenlandsch Overzicht Bg de beraadslaging over de gerechieiyke vervolging van den aocialistischan leider Liebknecht in de Rgksdag verdedigde afgevaardigde Boren de afwgzende houding van het Centrum De rijkskanselier wees er op dat by dit geval geen sprake was van uitingen maar vao handelingen en daar de voorzitter ver klaard had dat hy daartegen niets kon doen bleel geen ander middel open dan een beroep te doen op het gerecht Toejuicbiiigen Daarom bad bg de aanvrage van het openbaar ministerie bg den Ityksdag ingediend leveqdige toejuichingen De afgevaardigde Von Mirbach cons verklaarde d t de sociaal democraten zich boven de m atschappelgke orde stelden daarom achtte hg liet plicht den heer Liebknecht gerechteiyk ta vervolgen De socialistische leider Singer achtte dit standpunt iu stryd met de grondwet men wilde alleen politieke munt staan uit het voorval De minsters Von Kuiler en Scbönstedt wezen er op dat hier geen sprake is van de parlementaire onschendbaarheid van afgevaardigden maar van strafbare haudeliugpu waarvan het gerecht heeft kennis te nemen De socialist Bebel betoogde dat de afgevaardigden die bij het Hoch op den Keizer zyn blgven zitten niets deden dan hun mandaat nakomen Daarna werd tot stemming overgegaan en de gevraagde vervolging met 168 tegen 58 stemmen geweigerd De stemmen der minderheid waren die van de conservatieven en van de rykspartg Er werd echter een motie tot verscherping van het reglement aangenomen Maandag komt de lUmsturz Vorlage aan de orde In het Oosteorgksche Huis van Afgevaardigden zeide de minister Von Plener dat de kiesrechthervorming definitief tot stand zal komen in de tegenwoordige zitting zoodat de verkiezingen van 1897 onder de nieuwe wet kunnen plaats hebbeu De minister voegde er by dat de kroon niet moet gemengd wordeu in deze quaestie waarvoor de rngeertng de verantwoordelgkbeid op zich neemt Ook de keizer wenscbt dat bet stemrecht worde uitgebreid De minister vau bmuealandsche zaken markies V n Bacquohem zeide dat de toefttand io Hohemen nog verontrustend ie maar hy hoopte dat daarin spoedig verbetering zou komen De minister van eeredienst dr Madtujsky sprak zyn afkenriog uit over den oproerigen geest die onder de lagere geestelgtcbeid boerscht ijlet groote meerderheid van stemmen werd het Voortoopige budget aangenomen Oriapi heeft naar aanleiding van ds openbaarmaking der documenten van Giolitti tegen hem een aanklacht wegens valscbheid in geschriften en laster ingediend De Kamer verwierp met 188 tegen 179 stemmen het voorstel om de documenten die heden in druk aan de Kamerleden waren nitgedeeld onmiddellgk in behandeling te nemen De discussie daarover werd op morgen bep iald Crispi riep uit De documenten zgn niets dan een hoop valstrikken en lengens c Tengevolge van dit besluit is eene ernstige crisis ontstaan De Kamer besloot Zaterdag om ook Zondag eene zitting te houden en dan het rapport der commissie over deze vaak te behandelen De heer Crispi besloot echter andersNog s avonds werd in de Staatscourant een koninklgk besluit afgekondigd vaarbg de zittingen der Kamer voorloopig worden geschorst By dit besluit is een rapport gevoegd door den ministerpresident aan koning Humbert gezonden dat tot rechtvaardiging der schorsing tevens wordt bekend gemaakt Crispi begïat met eene herinnering aan de troonrede Op grond van het hervormingsprogram hetwelk daarin werd aangekondigd had men hoop dat na een tgdperk van rust voor Italië zou aan breken Deze veriiraehiing is echter plotseling teleurgesteld Ëenige onruststokeA aldus luidt bet verder pogen schandaal te verwekken en den parlementairen arbeid te verstoren alsof Italië uog niet genoeg had geleden Het Parlement ia dientengevolge niet in staat een onbevangt ü oordeet uit te spreken Zelfs bet gezi van den vorrzitter is miskend Derhalve stellen de ministers eenstemmig voor de Kamer zittingeu te schorsen totdat dt afjteTaardigduu weer de kalmte hebben teruggekregen welke voor de beraadslagingen wordt vereischt c Koning Humbert gaf gehoor aan dezen raad en vaardigde het besluit tot schorsing der Kamer zittiogen uit De leden der oppositie hielden terstond eeue byeenkomst ten einde er over te beraadslagen wat hun na dezen buitengewooen maatregel te doen staat Crispi ia begonnen met bet instellen eener gerechieiyke vervolging tegen eenigen zgoer tegenstanders wegens laster nmiddeU heeft de heer Giolitti wiens houding bg deze ziiak algemeen wordt afgekeurd Rome verlaten en is naar Florence vertrokken Wat ds koning zhI doen ia oog niet bekend Indien de koning party kiest voor Crispi en hem als miuister pTe iideut handbaafl zal hg wel moeteu besluiten tot out binding der Kamer maar hoe moet het dan gaan mei de aanbanKigc tinaiicieele hervormiug iplannen en de begroottog welke dringend afdoeuiog vereischen Zeker is hei m elk g val dat Italië weer eene ernstige crisis zal moeten doorstaan Waoneur df voormalige Italiaansche ministerpresident Giolitti gemet od heett 7guer tegeudtai der Crispi te koonen veruietigeu door de bekendmaking der stukken betreffende de zaakder Baiica Homana die t g in zyn bezit bad beeft hy zirb misrekeud Voorloopig is hgzelfer het slechtst afgekomen De commissie van onderzoek waarvan ook de onomkoopbare algevaardigde Oavallotti deel uitmaakte heeft verklaard dat er geen stukken zgu welke op deeer van een der afgevaardigden een vlek zoudenwerpen Van Crispi heeft de commissie meerdan 100 particuliere brieven gevonden aanzgn vrouw en aan een dienaar der familie Hoe Giolitti in het bezit is gokonieo vandeze paiticuliere correspondentie begrypt menmet Zijn plan om deze brieven tegen Crinpie gebruiken is mislukt de commissie zaïKe dan eerste minister teruggeven I De radicaal socialistische tegenstanders van den heer Crispi hebben te vroeg gej icht hun aanval op den gehatsn SiciUnau is afgeslagen de gewouschte miuisteneele crisis iH niet gekomen Van aftreden van het ministerie is geen sprake meer Men gelooft zelfs dat de positie van den heer Crispi door den afloop der zaak sterker is gdwordën In Spanje ts weer eene miuisierietile crisis ontstaan De protectionisten in de Kamer verlangden oen verhooging der luvoerrechten op w ol Dit besluit werd genomen bg de behandeling vau het voorstel dat aanbatigig is betreffende de tai iefherzienmg De minister van financiën Amos Salvador die niet wil mede aan mot de tegenstanders van het vrge handelsverkeer heeft naar aanleiding vau deze beslissing der Kamer zyn ontslag genomen Of nu ook de andere ministers zallen aftreden ia nog onzeker Eerst onlangs werd het kabinetSagttsta weer hernieuwd Kr werden toen eenige leiders der protectionisten in het ministerie opgenomen Velen verwachtten dat de regeeriug na deze verandering in het vaarwater der protectionisten sou komen Dit blijkt nu niet het geval te wnzeo De heer Sagasta is wel tot concpssiën geneigd maar natuurtgk heeft bg daarvoor ook den steno der overige ministers noodig De minister president de leider der liberale piirty zal nu wel genoodzaakt worden zyu standpunt nauwkeurig te bepalen want na hot besluit der Cortez over de tariefherziening kan zyue poging om de vrybandelaars en proteotiooisien ioi overeenstemming te brengen ata geheel mislukt worden beschouwd Onverklaarbaar om geen erger woord te gebruiken komt ons voor een bettoit door de Grieksche kamer genomen Met 74 tegen 69 stemmen nam zy een voorstel aan tot inkrimping en vernietigtag van een deel van den krenienoogst om daardoor den gedaalden marktprgs voor krenten te doen stggen Van party belang was bg deze stemming naar men verzekert geen sprake zelfs de ministers waren bet onderling niet eens Bestreden werd echter de maatregel door de afgevaardigden van de krenten verbonwende districten Wat beteekent deze economische buitensporighaid Men beweert dat het handhaven van den maatregel voor een jaar den krenienhandel van een zekeren ondergang zal redden Hoe deze maatregel die door een Dnitecb blad een krankzinnig besluit t een 1 economische zelfverminkingc wordt genoemd in practijk zal worden gebracht ia niet dnidetyk Het is niet ie denken dat de boeren zieh sulk een vernietiging van hun eigendom zallen latsn welgevallen zonder schadevergoeding te vragen Nu is bat maai al te bekend dat de Grieksche schatkist soo leeg is dat er nisti zsl te vinden ign voor sulk een schadever goeding die bovendien nog zeer aanzienlyk zon moeten tgn Het is misschien nt niet weer voorgekomen dat een land hetwelk zich zelf heeft moeten bankroet verklaren op dese wgze moedwillig een deel van zgu nationaal vermolmen vernietiKt FOSa BR IJ BIT LIJïJT rsD brierea geadresseerd iud oobe kenden gedurende de 2e heUt der mMüd Nofember 1894 eu terug te verkrygea door tuaachenkomat ran het Poatkantoor ie QoQda Verionden Tin GOUDA Jonker Hoogeland J Molgn Moordrecht De Directeur ran het Postkanlooi V0R8TER GROOÏE SORTEERINQ WIKIEmNDSCnOEHEH voor Dame Heeren en Kinderen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam Ib DËCËUBKB lotkoers 981 101 loiVi Vor krt 8 1001 lOly 100 8oy l l 78 v 10 687 l 18 110 6 V 48 100 8 l 8b 780 670 101 9b 102 IO l IJS 74 lOïf 101 148 98 66 loor 190 1881 104 187 100 74 lOBV looy 10 101 66 lOOl 189 18b 11 88 bSV gb 11 108 78 10b 100 bO J06V 17b 1091 108 108 108 1147 IJb 94 43 106V 80 8öVh 88 MiuKuND er4 Nod W 3 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8i HoKOAi Obl Ooudl 1881 88 4 talih iiiHlirgvmg 1861 81 t UoaTENa Obl iu papiür 1888 fi dito inailver 18A8 5 PoRTUQiL Oblig met ticket 8 dito dito 3 97 106Vi V UuaLAND Obl Ooat 8e Serie S ditoOseooa 1180 t ditobüUotha l88t 4 dito b llop USU tO i dito IQ go id leen 1888 A dito dito dito 1884 i Suüji Perpel aebuld 1881 4 TuRKliJ Gepr üouT leen 18B0 4 Ueo loaning aerie 1 fiee leening aerie O 2uiDAri lllp Keo r obl 18US 6 Uuioo Ubl Duit Sob 1890 I ViNiEUKLi Obl 4 onbep 1881 AllaTR DUi Obligatien 1801 8 i KoTTliDiil Stad leen 1886 S NlD N Jlfr llandelav asud ArandiO Tab Uu CJarttficatao DenUaataehappg dito Arnh Hjrpothaekb paodbt 4 OuU Mg der Voratanl tand a Qr Hynotboakb paudbr 4 Kaderlanaaohe bank tand Ked llandelniaataoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 1 Kott Hypotkeekb ptndbr 4 Utr llypotbeekb dito 4 OoaTlKK Ooat liong btokt d Iluai Hypotheekbank ptndb 4 i i Ahkbika ISquit bypoth pandb 6 100 74 Maxw L 1 Pr Lieu cert 6 Nlu Uoll U Spoorw Mü dkid Mij tol Kipl y 8t Spw tand tied ind Bpoonrogm tand Ned Zuid Afrik Spm atnd 6 dito dito dilol8tl dito 8 lTUjl 3poor 1 1887 8 AKobl S Zuid ltal Sparmii A U obl 8 PoLlN Waracbau Weuneo tand 4 KuaL Gr Uuaa Spw Mg aand 6 Baltiaohe dito aaud 10 lOl a 66V Faatowt dito aand 6 Iwang Dombr dito aaud BKHrik Ch AaowSp kap atud 8 Iwjaowo Sowaat Sp Uij oblig b Orel Vilebak dito oblig ZoidWetI dito aand b dito dito oblig 4 U a loy lÖÖ 109 AnlaiKA Coiit Pao Sp Hij obl 8 Uhio k North W pr ü r atnd dito dito Win St Peter obl 7 Deuvar It Kio ir Spm oert r a lllinoia Caotrat obl in goud 4 Louiav k XaabvilleCert v aand Mexico K Spir Mij leliyp o 6 Miaa Ktnata r 4 pot pref aand N Ycrk OnUrio k Weat tand dito Peona Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp io goud b St Paul Mlnn fc Maoit obl 7 Un Pac Hoordliju oblig 6 dito dito Line Col Ie fayp O b CaNAOA Cau South Cart r aand VlH G Ballw liNar lab d c O Amaterd Omnibua Mg atnd Rotterd TrtmwegMtata aaud Klu Stad Aniaterdam atnd S Stad Rollordtm tand 8 BILOII Stad Antirorpenl887 Sud Uruatel 1886 iloNO Theiia Hegullr Oeaellach 4 OoaTlHU Staatateeuiug 1860 b INGEZONDEN In de sombere dagen rthr Kerittyd alt ne velen en duiaternie alle zoo eachgn en klenr a terdryTen do t het oni aoo goed oog hier K K Ooat B Gr 1880 8 Spuji Stad Madrid 8 1868 Var NiD Bai Hyp Spolil eert t