Goudsche Courant, woensdag 19 december 1894

No 6537 Woensdag 19 December J804 33ste Jaargaiig Jiandteelceniaff jaet rood lettere Simt vooxftl op de ECHT Oberlahnstein lOMdE GOISAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ü m ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 fi nco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geach en gepl Delen Plaathout Ellens Joffers Kolders Sparren enz eni M LAGM PRIJZEN mH FDIEE OITDB SCHIEDAMMER GENEYEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar hg PEETERS Jz Ml bewijs ran eohtheid caohet en kurk itceds roorEten van den Daan der PM P HOFFS en jdMr een enkel lichtpunt te ontdelken dU een nieuw leren opwekt Zoo Mgen wfl de ichilderwerken tbu den heer J Nortier onwn troegeren stedgeooot b j den heer Molfl die OM in een tangensme temming brachten De heer J Nortior ia impresaionist in de eboonate zin niet wat men ten onrechte imprewioniat noemt de in onstuimige drih opfladderende pailJB in knnat maar een zooal elk degelijk kunstenaar ia stil eenvoudig en zonder gezocht effect de resultaten van sjoe waarnemingen uitdrukkende De heer Nortier weet zoo goed dat schilderkunst zich alleen uitdrukt door het objectieve en dat die konst zooals nog enkele vermeeneu nimmer kan genoemd worden de zilveren bloesemglane der trage wBsheidsplaiit evenmin de kiem van een toekomstige richtingdroom maar dat zfl wel in alle eeuwen z l bljTen de heldere fijne uitdrukking van het gevoel die door veeljarige studie en wsarneraing ia verkregen en daardoor alleen in staat is indrukken op het doek te tooveren die door iedereen gevoeld worden En of men nn van hem een winter ziet waarin de koude nevWen door merg en been dringen en alles verjzen of eene zomer waarin de zonnestralen de bladeren doortintelen en afspiegelen op het glanzit watervlak altijd is het juist en fijn gevuld met een onbagröpeiyk schoone tintenatemming en vol harmonie geschilderd APVERTENTIBN De Heer en Mevrouw J J PBINy betuigen hnnnen dank voor de belangstelling by de geboorte van hun Dochter ondervonden Viiila worden bij voorkeur ontvangen Donderdag 20 December Eene solide Firma met uitgebreide relation in het Buitenland wensoht in verbinding te treden met iemand die KAAS fabriceert teneinde voor gezamentiyke rekening zone productie te eiploiteeren Reflectanten gelieven zich schriftelyk te adresseoren onder de letters 8 V 30 aan HAA8EN8TE1N h VOGIiBR AmtUrdam Gedurende deze week in LOSSING eene LADING drove KACBELKOLEN Contant 67V et p H L P Krijgsman Tiendeweg D 81o V ÏRAHSCHE STpOMYEEVEEU Cheaiiscbe WasscheriJ VA H OPPE HEIMEU 19 SruUhade Rotterdam Gebrsveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az J Specialiteit voor het stoomen en verven van i alle Heeren en Daraesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prözen 2B gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen j te verven goederen in eene week 44 GRATIS babnnt elke laser van dit Wad het nirt aUoen voor lleke maar ook Toor SHniSB nooMt Muirijke an mttll x Pt WdEM BE IIE EII Man aohriiva aan briefkaart aan Blehtsr B Boekhandel te MM Eotterdam MMMM Gouda Saelperadruk van A Beinouk t Zoo Soeletelt ONS GENOEGEN Sf Abonnement VooratelUnE Donderdag 20 December 1894 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LB GRAS ra HASPELS Madame SAITS GÊNE Aanvang half 8 uur 1 Gewone bepallugen en prgzen Te NIJMEGEN TE HUUa teg en Febr of Mei SEHFIIEWMELIÜIS met twee groote SPIBGELRÜÏTEN ingericht naar de eischen des tyds hnurprfls 470 sjaars gelegen op eene goede stand in de kom van de stad geschikt voor alle affaires Franco brieven onder No 2360 aan het Bureau dezer Courant Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEV ARI G X AJE IJ a Hollandsche uitgaTe met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrflgen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Mteips TE PARIJS Zenden gratis en franco kst prachtig geillustreerd MDE JLIÖI met toUandschen offransohon tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlntepaelzoen van Ueederen hoeden tnz voor heeren dames B kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JtLUZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden dooh men gslieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen 4tr bestellingen benoodigd n Buieilwgen van 95 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 ffaiuê anteht n orij van Inkomende rechten in atle ptaaUen van Nederland aan hul bezorgd De klanten hekben geene formaliteiten Toor de Inklaring ot andersint t Terrullen aar ons riitpUOlÊhitit u Hmndail Noori Brabant daarmede belast is Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Eath Letterkundigen Maandeiyks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als BomaHH Novellen Illatoriaehe VertuOen Poiais AUerlei B uidsel Logogrtef Bebu en en voor den zeer lagen prys van ff CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle muDdsohrift van Nederligd P 8TOKVI8 WATBRREDB OnoitHE aBoMH x 2 Overal fGENl verkrijgbaar MaaiHchappiii tot JixpIvUatie der VMoria Bron evegfiffd f e JioHrrrlit m 7iriflhl ifilc S Verkrygbaar in t HoofddepM voor Gouda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Flesch i 18 cents per halve Flesch 13 cents Krnik ii 17 Kruik 13 terwgl voor de ledige Flessohen en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Waarom vord ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zeiden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in da banden van een bekwaam geneesheer een goed auccea hebben Was niet Priesniti de geleerde veatiger eer walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende meoscbheid geworden ia den eenvoudige boor Heeft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die hst lancet der chirurgen reeds minder noodiakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesbeeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste ea natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren on eranderd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo als buvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr zijn vele menschon die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zy lioh in lichaam an ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en 100 zich zelvon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid knnneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld pau zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuisea en toevallen Eindelijk lijden de ergstan onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekto Al iozo ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zijn zeouwtiek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categori n van lijders behoort en ingelicht wensoht te worden over da wer king eener nieuwe methode adresieere zich aan Amsterdam B CLEBAS Co Heiligoweg 42 Rotterdam F E fan SAJITESI KOLFF Korte Hoofdsteagl Q ebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao ♦ ♦ C1 DoelmaÖM door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rbetorde f bric el en uitsluitend gebruik van fijne en fljnsto grondstoften gsrandeevoi len verbruiker yan Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeuiig beantwoordende aaa den inhoud der lesp Etiketten De Firma behaalde 27 BreTets als Hofleverancier 44 Eere Diploma 8 gouden enz Meaallies een bewijs vsn uitmuntend fijn fabrika t Keeds 1874 schreef de Accademie national UB VOO déoamonn una H a ine d or pjemltre cliw e on ooneWératlon l votee xooUent I brlo tion de Ohooolat bonbons varies eto eto StOllwerck i fkbrikaat U verkrijgbaar bij 11 H ConBseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jdins llIatt nklodt Amsterdam KalTorstroat 103 LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieuw endijk 241 Eerste liuis v d Dam AMSTBROAM Maandag Woenadag en Vrijdag TE CONSULTEEREÏÏ voor TANDHEELKUNDE K0N8TTANDEN VDLLINGEN era van 10 tot 3 uur f Sf Markt 154 Gouda Cognac fin Bois M II B Da OOOKAO nS BOIS van da Soctété Anonraaa wovds lalavacd in vanacala bamanda flaaaohan van e Utar Inhoad vooasian Tan hat attest Tan Dr P T TAK HAXBL BOOB ProaOOBoh a f 1 80 Ullalatoad natatlabaai Vti arma Wed P B 11 Qwtia P H J V WANKDM J MELKEBT Ooathaven i BINNENLAND GOUDA 18 December 1894 Door de politie alhier is aangeboaden G W T n NieawerAmatel die nog 1 dag hechtenis inoeflt ondeipMn Hg ie naar het haia ran bewaring te Rotterdam orergebracht De by het 4ö regiment infanterie beaoemde kapt J Ditmar is bestemd TOor bet 5e bataljon van dat korps alhier Dt maioor J Doornboa ran het 4e reg inf te Leiden it op zgn verzoek wegens ziekte op nonactiviteit gesteld Aan het gebouw van het Prov Beetuar te sGrafenhage werd gisteren aanbesteed Het onderhoudeo van de werken behooreode tot het jaagpad langs den Rgn ingaande den ld Jan 1895 en eindigende den 3la Deo 1897 Minste inBchrgTer de heer W A Verbrugge te WaddingBveen voor f 26196 Zaterdag j l wilde vrouw P te WaddingsTeen die bezig waa de straat te schrobben op klompen op de stoep aan de Goawe stappen Zy had daarbij het ongeluk uit te glijden en viel met het hoofd voorover in de Gonwe Weldra verkeerde zg in zinkende toestand gelukkig werd zg door een schipper opgemerkt die haar opvischte 9n in zgn schuitje naar den wal bracht Te Benlhuizen is benoemd tot onderwgzer de heer W Honkoop te Oudekerk aan den Uiel In de te Schiedam gehouden vergadering van het departement Zuid Holland der Vereeniging van leemren aan inrichtingen van middelbaar onderwga werd door dr N Qainf ingeleid het onderwerp De beteekeuis der artikelen 82 en 89 der wet op het M O Over deze quaestie beeft de minister van bionenlandsche zaken uitvoerig zgne meening gezegd in de avondvei adenng der Tweedw Kamer van jl Donderdag De inleider die het met deze meening niet eens ia stelde voor dat hot departement bet hoofdbestuur zou nitnoodigen de quaestie in de aanstaande algemeeoe vergadering der Vereeniging aan do orde te stellen Na discussie werd dit voorstel aangenomen volgens een amendement van drDe Loos door den voorsteller overgenomen FEVILLETOIM DE EERSTE PATIËNT UIT DB PAPIEEEN VAN EEN GENEESHEER oar ikêt TroÊwk Gedurende dit gesprek bad ik een plan gevormd dat mij roisBohien op het spoor der kleine Julie zou kaaaeu brengen en ik ging een weinig meer gerustgesteld hMD daar ik wist dat Amédée bij de zieke was en dat deze door brave lieden omgeven waa Waar ging ik eenvoudig student a avoods cm balf elf naar toe Doodeenvoudig en regelrecht naar den prefect vsn politie De jeugd wanhoopt nergens aan 1 Ik heb later de ondervinding opgedaan dat de Euoht tot het goede ons den moed geeft om alles te trotsetren de grootste en de herigste zoowel als de klainste rampen III Sr was dien dag een groote soiree b den prefect van p ditie maar ÏK liet mg door talk eene kleinigheid niet van naijn slok brengen en troostte mij met de gedachte dat ik er nu althans zeker van waa dan heer des huiiea te soUen aantreffen ïk stapte ttit het rgtuig want ik had een rijtuig genomen OM indruk te maken Daar ik echter aleobu een MDwmdige swarta jas sanhad sosder een lin e i ya kooopagit begreep ik wel dat het mg oubbo in dien zin gewjjaigd dat het departement Znid HoUaod hg de algemeene vergadering het voorstel zal indienen Gisterenavond omstreeks half vjjf toen trein 28 het station Den Haag v riiet wilde de heer van Gelder lector aan eRgksuniverBÏteit te Leiden op den reeds in gang zgnden trein springen Hij had het portier reeds geopend maar werd meegesleord viel en kwam tosschen de treeplank en den waggon terecht Op het geschreeuw en de signalen hield de trein op en de heer van Gelder werd uit zgn benarden toestand verloat Zwaar gewond aan heide beenen en aan het gelaat werd hg in een lokaal van het station binnengedragen Door een drietal dokters wier hulp wasinge roepen werd de eerste hulp verleend Een der beenen bleek bij het heupgewricht gebroken te zyu Nadat de heer v G verbonden was werd hg naar het Leidsche ziekenhuis getransporteerd Het ongeluk verwekte aan het station groote ontsteltenis Door de arrondissements rechtbank te Utrechtil ter vervuUing van de vacature van kantonrechter te Woerden opgemaakt de navolgendealpbabetische Igst van aanbeveling mr F O van der Dussen en mr J C van Briel Soa e griffiers bg de kantongerechten te Kampen enZaandam en mr P H Smits substituutgriffier hg de arrondiasements rechtbank it sHertogenboach St ct Blijkens een gisteren hg bet departement van koloniën ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Inüië heefl de hoofdleider vao het verzet tegen bet Nederlandsch Jmii g in Boven Tamiang resideotie SuraatHnrOostkuat radja Silang zich met zguen broeder radja Oomar onvoorweardelgk aan ons beituur overgegeven Stct Zaterdag zgo te Dordrecht venchillen out staan tusscben een ploeg sjouwurlieden van irca 30 man aaocenomen om het met steen kolen geladen stoomschip Berringioo telossen eu den cargadoor den heer v d Horst van Lil Met het bedongen loon f 10 per persoon voor een arbeid die binnen het etmaal zou afgeloopen zgn namen de sjouwer lieden toen het op tossen aankwarii geen genoegen Daar de cargadoorsfirma harerzijds evenmin genegen was het loon te verlioogeo werd d bemiddeling van den arbeidsraad ingeroepen die daartoe in allergl een buitengewone vergaderion be egde M iar ook aan dezen mocht gelijk zou z n aUoo geUued in bet hmligdoni vaa den honderdoogigen A us door te dringen Ik aartelde dan ook niet mij zoodra ik in de eerste antichambre gekomen was tot aan bediende in livreï te wenden en tot hem ta zeggen Hier is mijn kaartje I Verzoek aan manheer den prefect of hij my oogenblikkelgk wil ODtrangen Het u om eene zaak ran gewiiiht te doen Je zaltniet beknord worden En te gelijker tgd stopte ik hem den bewnaten Louis van aanstonds in de hand on ik moet bekennen dat hy hier eene geheel andere uitwerking teweegbracht Toen ik de welwillendheid van dan ijverigen bediende zag zeid ik bij mij lelven men weet nooit wat er kan gebeuren het is goed overal vrienden te hebben Ik had mg niet bedrogen ik had reeda oen vriend te dier plaatse Ik was orerigena met zoo stontmoedig als ik mg wel voordeed Ik had een bloedverwant die destijda generaal wab en wet een oom van mg Ean aadera ran mgna ooms waa gedeputeerde Ik verwonderde er mij dan ook niet over dat ik den prefect van politie naar mij zag toekomen Hij wu echter niet weinig verwonderd toen bij een jongmensoh voor zich zag staan en zeide tot mg Ik daaht dat het de gedeputeerde of de generaal waa dis tot mgne vrienden behooren Ik auakte eene buiging legende Hgnbeer de prefect I ik vraag u wel excuus ik ben slechts hun neef en ik heb de eer uw bijstand in te roepen au u te ventoeken mjj wel ter hulp te willen tcomsn Da profeet was isnaad die sioh vial ia besobaaCde et niet gelukken dtf partgen nader tot elkander ta brengen De lossing bleef dus ui esteld Inmiddfls had de cargadoorsfirma advies geitraagd aan de Rntterdamsche firma voor wi QO lading steenkolen b 8temd was ten behoeve tan de gasfabriek te Dordrecht en deze zond Zondag een barer bazen die met de sjouwerneden zon onderhandelen en o a ook als genacbtigde der patroons tegenwoordig was 0 i n Zondagavond gehouden vergadering der idoeling van den Bootwerkrrshoud Mrn et toen met elkander in zooverre eens geword to dat de bootwerkers zicb ten slotte bereid yerklaarden den arbeid te hervatten mits alleen personen werden aangenomen die Hd van den fiootwerkersbond zijn Aan dit verlangen werd toldaan en gisterenmorgen hebben de staker s dan ook den arbeid hervat Evenwel was er den geheelen dag in den omtrek vau de Kalkhaven veel volk op du been waaronder de werklieden die afgewezen waren beuevens personen tot andere ploegen behoorende Botsingen hadden evenwel niet plaats Staten Oeneraal 2e Kauhr Zitting van Maandag 17 December 1894 De algemeeno beraadslaging der Marine begrooting werd voortgezet De heer De Ras is met den minister van meening dat de voorgestelde kruisers voor Indië geschikt zgn maar wilde zich voorloopi tot twee schepen ran het voorgestelde model beperken De heer Van Karnebeek daarentegen geeft de voorkeur aan schepeu type A en heeft ook het voornemen te stemmen vóór het amendement Bablmano Nadat de lieer Firncombe Sanders nog teger en de heer Van VIgmen róór de voorgedragen kruisers het hoofdpunt dezer begrootiog het woord hebben gevoerd verdedigt de minister uitvoerig zgn budget Ug beweert zoo zuinig mogelgk te zgn geweest en erkent het recht der Kam r op pcherpe controle en is dao ook niet afkeeri van het denkbeeld een Stantscomuissia in t i stelhn om de administratie na te gaan waarin ook kamerleden zitting hebben An dere inrichting der begronting meerder splitsing der posten zoo groot r omslag geven zonder evenredig nut De kruiier zullen Toorloopig voldoende zjjn doch indien er geld dtspouibel was zou hg ook wel torpedobooten aanvragen de toestand onzer mariu tf zoo treurig dat jaarljiks 2 millioen voor scheepsbouw noodig is E n oorlogsbudget is het tegenwoordige geenszin dat zou er heel anders uitsiien kringen bewogen li d uiterst wollevünd vnendelgk en gedienstig voegde mg goen enkel ijBrsch woord toe maar verzocht mij terstond hem nanr zgn kabinet te willen volgen Ik maakte hft kortaf n deelde ham in weinige woorden het gebeurde raude Ik was 200 geheet van de zaak vervuld dat op dal oogenblik den ipottenden ghmlsflb die er om do lippen van den prefect speelde niet bemerkte hetgeen nog al gelukkig was daar anders rajjne stoutmoedigheid terstond zou verdwenen zgn lig stelde EÏoh desniettemin ter mijner bosohikking schelde en liet den onderprefect van politie die in dien nacht dienst moest doen b j sioh komen Deze kwam terstond en antwoordde dat hg juist beiig waa met het lozen vau het rapport dat er zoo even ingekomen was en dat de noodige bevelen zouden gegeven worden Het opperhoofd der politie vau veiligheid die insgelgka van de zaak onderricht aa kreeg het bevel al de slaaphuieen de logementen va t minder kaliber en da herbergen te laien doorzoeken een streng toezicht te houden op bet bedelaarsrolk n een poging te doen om tv weten te komen of de een of andere rijke dtme ook een kind tot zich genomen had Zoo iets is geene zeldzaamheid in deze stad zeide bg tot mg Overigens MgnhoerI voegde de prefect er by zal ik instructien nanr slle departementen zenden en vooral de bijzondere aandachi van de agenten in de grensdepartementen op deze zaak vestigen In één woord ik zat ailss doen wat in mijn vermogen is om nwa beschermelinge aan u terug te geven Ik batuigde den prefect vao politie m n barta Tegen het amendement vau den heer Babimanu om een der twee voorgestelde kruisers die bg particulieren zullen worden gebouwd de derde aal op s Rgks werf worden op 4apet gezet te schrappen heeft de Minister zich zeer krachtiii verzet Nadat de algemeene beraadslagingen gestoten zgn beeft de heer A Smit een amendement iogedieud bg art 12 waardoor ook een der kruisers zal worden geschrapt doch niet een van de twee die bg particulieren zullen worden besteld maar bet schip dat de Uegeering voor eigen rekening wil bouwen Dit is dus het eerste verschil met het amendement van den heer Bahlmann Het tweede verschil is echter dat de heer Smit het aldus vrg gekomen geld wil besteden voor torpedobooten waarvan naur zgo meening het nut in den Chiuiacb Japanachon oorlog duideIgk is gebleken In de avondzitting is het amendement Smit met 58 tegen 27 stemmen verworpen Daarna ook het groote amendemeutBahl manu met 46 t en 43 steramen De minister heeft dus zgn 3 kruisers verkregen De begrootiog werd tegen half twaalf nagenoeg onveranderd aangenomen met 58 tegen 22 stemmen Woensdagavond 19 December zal in het Café van den heer D van Niekerk te Waddtngsveen een lezing worden gehouden door de heeren H Btiager en C SUngar ar tullen nog bgdragen geleverd worden door veriohillende pereonen Jongens beueden de IG jaar worden niet toegelaten Eene zonderHugo weddenschap werd gistervoormiddag in teoe tapperg buiten de Tolsteegte Utrecht onder getuigen tussohen twee perfloneo aangegaan om de som van f5 bestaandein het tussühen duim en vinger dragen eenergroene erwt en wel naar Jotfaas De dragerwas echter lang niet zoover gekomed of hgliet de erwt vallen eu verloor alzoo de weddenschap U D Naar uit Deventer wordt gemeld zullen de krankzinnigen uit VGravenbnge thans in het krankzinnigengesticht te Vagbt verpleegd nog in dnn loop dezer maandnaar het gesticht aldaar worden overgebracht Ëergisteruamiddag had te Noordwolde een droevig ongeluk plaats Bg het vervoer van eene doracbmacbine geraakte de machinist J V D van Bedum ouder de raderen van den wogen en was onmiddeltgk een Igk De ongelukkige laat eene vrouw met lea kinderen achter Igken dank Maar waarom word er dan geen gebruik van den toleicraaf gemaakt zal men zeggen Hierop moet ik t n antwoord gsvn dat de electromagnetische telegraaf toen nog niet bestond men kendo aloobta een luohttetegraaf en deze word alleen gebruikt op bevel en ten dieaate van de rogeering Dikwijla werd het overaeinan eener d $p ho door den miei of door de duisturnis verhinderd hetgeen aanleiding tot eene menigte uitlegKingen gaf Daorby kwam nog dal iedere officieele di pficbs aan den slaat de ontzaglijke som van omttreeka 11 000 franken koalto Ik kon er dus niet nan denken dat zulk eene gunst mij zou toegestaan worden en durfde er nog minder om vragen Ik heb uw adres zei de prefect tegen m ik zat u den uitslag der naaporingen laten madedseieo Daarop grortte bg mg maar terwgl hij mij varliet zeide hg nog het volgende tot mg Mag ik aan uwe ooms dia zeker wal op mgna soiree r ullan komen mededeelan dat g zooveel belang in dit meisje atett Wel zeker mgnheer de prefect t ik zal er u ten hoogste dankbaar voor zgo als gij dit doet het QXi t ifi 9 kind zal alsdan twee besohermars meer hebbeo Hierop maakte l voor hem eena lüing Bij let heengaan t f ièk9 i e t van verlichting ik gevoelde m j J gemak ik waa tevrrden over mij telven Ik hooHe dank tij da kracht en den gver wattmMik ni piH mmoeiingen doorgezet bad het meisje ziiico terugvinden rarAMTM