Goudsche Courant, woensdag 19 december 1894

WlDterdleost 1894 95 AanRevaogeo 1 October TUd van Greenwicli OOUDA KOITEÏDAM Directe Spwrwegverblndlng met GOUDA 18 61 J9 1 06 1 18 1 81 9 9 10 7 95 7 47 llOTTÏRDil 11 8 O D D i 8 10 4 08 DIN HAAS Haga 6 487 907 48 8 S0 9 98 9 4610 1911 8818 161 8 07 DEN G ud 7 808 869 09 9 87 10 49 18 iri9 9 ri9 4 r 97 8 56 4 45 7 5 59 7 18 8 89 9 8 7 11 06 11 18 1 06 l ll 1 86 19 4118 61 i 86 1 67 4 96 6 86 5 66 0 417 48 0 0 1U lV6rilÏ8 98 9 61 8 18 4 4 6 98 6 67 7 46 8 88 10 14 1109 9 87 5 7 7 59 10 97 lo 80 U IT 9 46 8 07 6 06 5 46 6 17 8 07 8 6S 10 86 10 51 1145 1 80 8 18 8 88 S 60 6 99 91 6 S6 8 98 9 11 16 68 lo or lV 7 V ir 4 4 8 9 7 45 l 4 o i i 1 ♦ ♦ 9 5610 1610 61 1S 08 IMfiS SO S 46 B 16 4 18 M8 6 80 6 47 7 4S 8 18 10 19 UTBKCHTGODD k Utrecht S 8S 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 S SO 8 684 48 6 80 6 86 8 09 8 60 8 8 10 S4Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 6 47 t w S U 9 8410 81 üude ater 7 07 8 19 10 84 r r 4 84 w t 9 19 t ff Gouda 7 80 8 99 9 34 10 87 18 06 1 98 S 60 4 87 6 80 7 08 8 419 88 g MAI AMSTBBD HGOUDi Iviterda Wp 1 60 8 16 9 16 11 81 11 80 S 8I 4 81 4 81 MO It 7 80 9 04 10 4i 184ft It t 19 MO I U 948 11 Einderea en Alcohol De Nederlandscho Onderwgzem propRgandaclab voor drankbeBtrydtDg heeft aan een aantal kinderartsen te Amsterdam en te Utrecht de Tra g gericht hun meening mede te deelen over het gebruik Tan alcohol bji kinderen t z als geneeiknndig t zy aU voedend of vertterkend iniddel en ook of er onderscheid gemaakt moet worden tasichen iterke dranken en wyn of bier Twaalf antwoorden zyn op die vragen ingekomen Allen verklaren alcohol als genepiratddel ook by kinderen in sommige gevallen onmisbaar maar dan alleen op voorschrift van een geneeskundige en zeer tgdelyk Dr Nyboff Bchrjjft o a Het gaat m i nipl aan het gebruik van nlcohol als geneesmiddel af te keuren wio dat do t ziet zjjn onder sommige omstandigheden vourtrettelyke werking voorby maar evenzeer is bet m i een fout wanneer de alcohol zonder omzichtigheid vooral by kinderen wordt toegedieud en vergeten wordt dat hy op het nart en op het centraal zenuwstelsel een werking uitoefent die te sterk ie om niet nu en dau nchadeli k te zyn c AU zoogenaamd voedend en versterkend middel worden ftlcohoUsche dranken doorailen sterk afgekeurd Prof Stokvis zegt alcohol is een vergift een prikkel en wie den nog niet volwassen den zich ontwikkelenden mensch U vroeg aan prikkels bloot stelt benadeelt de harmonische ontwikkeling van het lichaam Alcohol bederft de herjenen eu d zenuwen prof Stokvis dr Voute dr Nyhofi dr Van Brakel het verstoort de pusverteering dr Qraanboom dr Van Üakel het werkt schadeiyk op het hart dr Nyhofi Dr Voute zegt Iq het algemeen zou meu hot als regel kunnen stellen dat hit verataudig is alcoholische drauken voor kinderen uit de voeding te weren en zoo ongeveer oordeelen allen Prof W M Gunning acht ook regelmatig f gebruik zelfs van de licbste biersoorten by overigens gezonde kinderen behalve om gezondbeidaredeueo vooral nog op paedagogiiche gronden af te keuren Omtrent wijn en bier zijn voor t overige de gevoelens minder gelgklnidend Sommigen beschouwen deze zooal niet aU nuttig dan toch in geriuge hoeveelheid hg gezonde kinderen niet schadeiyk Dr BuUhoff Utrecht schryft echter Oeestryke diaiikeu ook wyn en bier geve men ann kinderen nooit dan op aanraden van den geneesheer Dr Van Brakel Als tafeldrank ia voor jeugdigen van jaren zuiver water zeker het beste ierwyi slechts in enkele gevallen het gebruik van een of ander wyupnieparaat ei kleine hoeveelheden stout of porter raag aangeraden worden een therapeutisch middel te zyn Buiten de maaityden om zal meu als voedingsmiddel ook de alcoholische dranken moeten veroordeelen en water on melk of hoogstens by uitzondering wyn met water mogen toestaan Bovendien ïs bouillon vaak gced of noodig en er kannen redenen bestaan om een geringe hoeveelheid thee met de melk te erinengen koffie is daarentegen ook af te keuren Uier behoeft men eigeuiyk nimmer te gaven behalve by grootere kinderen een enkele ii aal ela versterkend middel Een merkwaardig geval wordt in een noot op gezag van prof Demme meegedeeld 7 98 8 40 8 47 8 S4 7 4 9 01 7 51 9 10 S imU 80 Uooidnoht i Niauwarkark OapaU aottardam 7 BottaiduB 8 08 Oipalla 8 10 8 18 Niauwarkark t 19 8 81 Uoordraoht 8 88 8 89 Oottda 8 88 S e O U D A 11 01 11 10 ZaT U 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Zagw 7 6S 8 5 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 08 11 99 iHaga 8 18 9 U 9 89 10 07 11 87 Oogd 8 8 8 40 7 5 8 09 8 81 Ottdaw 5 6 64 Woardal 5 59 7 08 8 19 UtraaU 8 18 7 98 8 88 8 41 9 40 T sr 8 81 8 10 e ad laiitatdaB Wp Twee in alle opzichten vertrouwbare mannen gaven hun zoons van 10 15 jarigen leeftyd gedurende eenige maanden s middans en s avonds onder het eten een half respeo tieveiyk 7a S lichte wynsoort mot water gemengd en dan weer outbi lden ze hun gedurende een even lange periode Dat giug zoo anderhalf jaar VVelun in den tijd dat ze wyn gebruikten waren de knapen matter slaperiger minder geschikt voor den arbeid kortom ze konden veel minder uitvoeren terwyi hnn slaap onrustiger vaker gestoord en minder verkwikkend wns dan in de onthoodingsperiode Bet verschil wss zoo opvallend dnt twee der knapen verzochten in het vervolg geen wyn meer te behoeven te ffebruiken Deze ouders waren geeu onthouders integendeel in den beginne waren ze eer van oordeet dat een matige hoeveelheid wyn voor kinderen gezond was Na de proef sagen zs de zaak natnurlyk anders in tiet rapport dat voor zeer weinig reld verkrygbaar ia is uitgebracht door den heer Th W van der Wonde Te Helder is in deo nacht van Zaterdag op Zondag een marinier op achildwtcht staande by het projeotielenmagazyn naby het fort Oostoever door een drietal als visAchers gekleede personen aangegrepen mishandeld en met een fleschje met eeup bytendp vloeistof in het gelaat geworpen De aanranders gingen op de vlucht vóór de wnchtbpbbende militairen te hul konden komen De ongelukkige schildwacht werd met ernstig gebrand aangezicht ter verpleging iti het hospitaal der marine opgenomen Men gelooft dat hy het slachtoffer is geworden van d wraakzucht van viaschers die op St Nicolaasavond door een troep mariniers waren mishandeld De reeds veelbesproken gijzeling vaa den directeur uitgever der Zierikzeesche Nieuwsbode zal naar aanleiding van de daaromtrent verstrekte Uegeeringsinlichtingen ook eeratdmigs in de Tweede Kamer ter sprake komen Deze inlichtingen tan den Minister van Justitie nven intusHchen de j N 11 Cc c aanleiding tot een tweede hoofdartikel over de quaestie waarin zy ten scherpste veroordeelt het in gyzoliug honden van den betrokken persoon toen hij eenmaal aso den gestelden eisch voldaan had Dit is geschiedt omdat de rechter commiasari meende de verstrakte meedeeling van den gegyzelde niet onwaardelijk voor juiit te kunnen houden De Minister zegt Hieruit biykt dat de rechtbank te Zierikzee asn neemt dat een getuige eerst dnn aan zjjn verplichting om getuigenis der waarheid af te leggen heeft voldaan wanneer er aanleiding is om het er voor te houden dat hetgeen door getuige wordt gezegd werkeiyk waarheid is Tegea deze opvatting nu meent de N R Ct en met roden ernstig te moeten protcsteeren Zy heeft er twee bedenkingen tegen Ten eerste by den officier van justitie en niet by de rechtbank berust de verantwoordelijkheid voor de güzeling en voor het ontslag Hy hfd voor ontslag moeten zorgen toen aan den gestelden eisch voldaan was eu zich niet moeten dekken door een rechteriyife beschikking welke interventie buiten de wet ligt Misschien sprak de geRyzelde onwaarheitf maar tegen onwaarheid spreken van den rechter commisaaris heeft de wet noch door dwangüiiddeien noch door straf voorzien of ook maar willen voordien Eu uu moet luen met dour deze twee begrippen te verwarren de wet toe paasen bez deu haar nadrukkeiyk gewild systeem En de justitie te Zierikzee erkent zelfs uitdrnkkeiyk biykens de voormelde inlichtingen dat zy die begrippen geiyk stelt of zooats wy het willen noemen verwart Ten slotte zegt de N R Ct Wy zouden kunnen eindigen Maar er ia nog iets gebeurd waarover de adressant zich beklaa it Een advocaat adressant raadsman KChryit hem 13 Mei een brief over bet instellen van hooger beroep en voegt daarby indien ge my wilt spreken dan moet ge vragen dat ik by u toegelaten wordt Die brief wordt door den cipier ingevolge het reglement in handen gesteld vau den rechtercoiutniaaaris on deze ambtenaar onthoudt den getuige den brief daar hy het niet noodig vond dat W met de buitenwereld in contact kwam en by wel inzag dat W binnen korten tyd op vrye voeten zoude worden gesteld eu dan een eventueel in te stellen hooger beroep zyue vryheidsberooving langer dan noodig zoude doen voortduren Dit lezende hebben wy onze ongen niet kunnen gelooven Waaraau is hier het recht onileend om een persoon wien enkel zyne 10 56 11 08 11 09 U l 11 95 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 H A iO 9 49 4 57 U 1 8 89 81 6 36 9 68 5 08 10 10 10 1511 88 11 48 6 9 1 8 86 vrgheid Ontnomen was om hem tot spreken te dwingtn en wiens vryheidsbeperking dus tot eenvoudig vryheidsbeaeming bepaald moest biyven de gelegenheid te onthouden met een advocaat als raadsman te spreken Een e wet die dat recht aan de jastitie verleent is er niet en indien zy er was zy zoo morgen aan den dag moeten worden gewyzigd c Zondag werd de Zondagsrust in de bakkeryen te b Hage zoo goed als algemeen ingevoerd Evenwel is de bakkerabeweging daarmede nog niet geheel uit De vergadering van gezellen gistermiddag in bet Casino gehouden leverde hiervan bet bewys Het comité nit de gezellen gekozen om met patroons te onderhandelen over de f 2 50 meer weekloon rapporteerde dat vele patroons niets van zich hadden laten hooren en slechts enkelen den eisch hadden ingewilligd of uitzicht daarop hadden gegeven De voorzitter van het comité Havers drong aan op maathouden aan de eenmaal gestelde eischen die z i niet meer dan billyk waren Ëene minneiyke schikking ter verkryging van die loonsverhooging wensohende zeide apr dat hetgeen by niet toegeven wellicht zou gebeuren niet de schuld zou zyn van de gezellen maar van ben die inwilliging van billgke eischen zoo lang mogeiyk tegenhouden Een z er langdurige discussie ontstond daarop Een deel der aanwezigen ging mede met het voorstel om vast te houden aan deu eisch terwyi anderen een schikking met de patroons in elke bakkery afzonderlilk niet onaaunemelyk achten Uit de mededeeliugen vau deze laatstgeDoeraden bleek dat reeds verAchitlende patroons o a ook directeuren van broodfabrieken verklaard hadden dat hou personeel geen schade zou hebben tengevolge van de invoering der Zondagsro t maar zy zich geen wetten wilden laten voorschryven door een comité of anderszins Van verschillende zyden werd betreurd dat de coöperatieve bilkkery de Hoop nog geen Zondagsrust heeft ingevoerd Het geval mocht zich meende de voorzitter niet voordoen dat de eene bakker s Maandags vroeger dan de ander brood zon kunnen afleveren daar hieruit de mogeiykbeid zou ontstaan dat de patroons zouden moeten terugkomen op hun besluit tot invoering van de Zondagsrust In eene gisteravond gebouden buisboudelyke vergadering vau gezellen zou een besluit worden genomen met betrekking tot de loonsquaestie In die vergadering is na langdnrig debat besloten het antwoord van de patroons af te wachten en in eene vergadering op Zondag 30 December een besluit te nemen wat te doen indien de patroons bet verzoek tot loonsverhooging niet inwilligen De Hotterdamsche bakkersgezelleo kwamen gister aamen om aan te hooren wat het comité had verricht Met overgroote meerderheid keurden de gezellen de door het comité geformuleerde eischen 12 urige werkdag Zaterdag 18 uur bepeiking van Zondagsarbeid en 20 ets per uur voor overwerk niet langer dan 2 uur durende goed De loonqnaestie bestoot men tot Jater uit te stellen Daar een patroon twee zyner knechts beeft ontslagen omdai zy deelnamen aan de beweging weid besloten een weerstandskas te vormen waaruit de alachtoffers der beweging kunnen worden gesteund Voor dit doel zal van het weekloon 25 cta worden afgestaan De Haagsche slageri ezellon vergaderden gistermiddag eveneena ter bespreking vau Zondagsrust 7 10 4 60 4 67 5 04 6 11 6 80 1 45 1 65 8 09 8 09 8 15 6 5 8 08 10 8 17 9 8 50 7 80 8 48 1 44 11 50 18 08 8 4 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw 08 Bl Kr e l4 Za H 8 19 Qnuda 807 608 18 10 18 10 80 10 8 10 41 Een 20 tal patroons waren aanwezig Men verzocht gedurende de vier zomermaanden des Zondags alleen voormiddaga te werken en de verdere maanden Zondags in t geheel niet Vele patroons beloofden dit De volgende week zal men weer byeenkomen De patroons zullen W oenedag vergaderen terwyi zoo mogelijk binnen acht dagen weer een vergadering van patroons en gezelten zal worden byeengeroepen om het resultaat der beaprekingen mede te deelen en tot een bealuit te komen Koning Hnmbert van Italië had toen hy onlangs op Jacht wai eene eigenaardige ontmoeting Hoog boven in het gebergte op een acbier onbegaanbaar pad trof hy een ouden gebrekkigen man aan die lennende op zgn krukje met moeite een handeltje ryst voort Woont gij hier bovea vroeg de Koning In gindsche hut was het antwoord Kn kan ik een slokje melk by jekrygec Dat zou ik wét denken mynheer In de hut gekomen wierp de oude man zyn vrachtje neer en haalde aanstonds eene schaal met melk voor zgn gait Dat smaakt u zeide hy Zyt gy misschien een van die heeren die beneden jagen yjB dat ben ik c zeide de Koning En wie zyt gij dan De Koning goede vriend Toen nam de oude hem de schaal nit de hand Ga heenl zeide hy het staat q niet mooi dat ge my voor den gek wilt honden Myn Koning ken ik beter Ik heb zelf onder hem gevochten En wie ia qw Koning dan vroeg Koning Humbert Die daar I en de onde haalde eens medaille met de beeltenis van Victor Emannel te voorschyo Ja weet je dan niet dat die at lang heet lang dood is Dood riep de onde en greep bevend den Koning by de hand Werkeiyk dood Speld ge me niets op den mouw Kyk zelf zeide de Koning en haalde een vyf francstuk te voorschyn dat zyne beeltenis droeg De oude man ging in diepe verlegenheid zitten en snikte Hy is dus dood werkeiyk dood myn lieve goede Koning Nooit zoo verhaalde Koning Humbert verder was ik meer getroffun dan door de smart van dien man voor wien de gebeurtenissen der wereld spoorloos voorbygegaan waren en die nog leefde in een lang vervlogen tyd is Dit geval is leerzaam maar het staat niet alleen Ontelbaar zyn de anecdoten die men nog zuu kunnen aanhalen ten bewyze voor hoe velen het boek der geschiedenis is en biyft een gesloten boek Getuige o a om er een te nemen uit den allerlautsten tyd die van den maire van een dorpje in Brelagne die eenige weken geleden een verzoekschrift richtte aan Monsieur Ie president Sadi Carnot dat hy terugoütving met het byschrift in L on vurmoord waardoor men in dit van de wereld afgezonderd dorpje de eerste tyding ontving van dezen aanslag Wie kan zich met het oog op daarop nog verwonderen wanneer in bet hartje van Rusland vadertje Caaar nog altyd Alezsnder II is eu men op menige plaats weigert de roebels van den nu reeds overleden vaiscbe Gzaar Alexander III nan te nemen De Gemeentestem stemt metfaet Weekbl van het Recht in dat de Gemeenteraad njet bevoegd is alle sociëteiten aan beperkende brpulingen te onderwerpen Zy herinnert echter dut er een arrest van den Hoogen Raad bestaat dat den gemeentebeataren een geducht wapen in handen geeft Het arrest namolyk van 12 Febr 1885 waarby ia beslist dat wauneer in een verordening op het slnitingauur der tapperyen ia bepaald dat onder het wooni tapperyen zyn begrepen alle huizen waarin het bedryf van tapper wordt nitgt oi feud daaronder ook valt een sociëteit die m een byzondere zoal van een tappery gehouden wordt Zulk een bepaling z t De Gemeentestem is in de politieverordening van vele gemeenten opgenomen en is een uitstekend middel tot wering vau gefingeerde sociëteiten in tapperyen 8 39 8 43 9 40 11 09 11 10 ff 9 47 ff Ê ff 9 64 ff g ff 10 01 ff g 8 69 9 08 10 10 11 80 11 80 4 80 4 45 il 07 8 1 9 41 ff 4 65 ff 7 17 9 80 ff 5 08 ff 7 14 i ff 6 09 ff 7 81 ff t 4 40 5 15 l tl 7 87 8 80 10 08 00 D DA S 1 88 9 15 9 45 8 48 4 15 4 48 5 17 7 9 08 H 1 44 4 48 ff 7 08 ff f 1 49 ff ff 7 11 ff ff 1 68 f ff 7 80 t ll 8 04 ff ff ff 7 M ff 9 09 ff 5 09 ff 7 1 ff 10 De heer Ernst directeur eener meisjesschool te Schneidemühl die op laat van de regeering in Engeland het onderW nhei hnishonden bestudeert schryft in zyn rapport daaroo a het volgende Deze Uk van onderwys wordt in alle Engelsche meisjesscholen aU zeer gewichtig beschonwd Het theoretische gedeelte is onder den naam van domestic economy hninhoudkunde in het leerplan ingelascbt of met de praktyk verbonden Behandeld wordt Voor het practische onderwys in het koken heeft ieder nienw schoolgebouw zyn keuken Voor de oudere schoolgebouwen is bianen een kring van drie of vier daarvan een kenken gebouwd ongeveer 7 meter lang en 6 meter breed voorzien van een leertafel gaskachel aanrecht keukenen achuurgereedschap enz en banken voor 16 k 20 leerlingen Dezen zyn van bet tiende en dertiende jaar verplicht dit onderwys te volgen De hier bereide spyzen worden goedkoop echter nog ateedi voordeel ig verkocht Alleen die spyzen welke op de tafel des kleinen mans komen mogen er bereid worden Het kookonderwys op de Eugelscbe gemeentescholen dagteekent van 1874 De beweging in deze richting heeft ook invloed gehad op de denkbeelden over koken en huishouden in de hoogete kringen tegenwoordig is bet voor een huisvrouw der betere standeu niet meer shocking zich persoonlyk met huishomlen keuken en kelder bezig te houden Schulzeitung Dr Schaepman verontschuldigt de afwezigheid van belangstellenden by de begrafenis van dr Nuyens Om tydig te Westwoud te komen moest meu of s morgens om half 7 nit Amsterdam vertrekken of te Hoorn deu nacht doorbrengen Door den minister van bionenlandacbezaken is afwyzend beschikt op het verzoek van den gemeenteraad van Sohoterland om eene ryksbijdrage te mogen ontvangen ten behoeve van den cunuB tot opleiding van hoofdonderwyzers in die gemeente De minister deelt in zyne afwijzende beschikking mede dat de wet zulks niet toelaat Daar do eerste Kerstdag en Nieuwjaar op een Dinsdag vallen zal de geldigbeidaduur der retourkaarten op de Staats en CentraaU spoorwegen verlengd worden in dier voege dat lo Alle 4 daagsche retourkaarten in binneriverkeer der beide Maatachappyeu met inbegrip van het verkeer met da Duitsche stations der lynen Almeloo Salzbergen Zevenaar Emmerik Gleve en Gronau alsmede tncschen en met de Belgische stations der Luik Limbnrgsche lijn die genomen wordeu op Zaterdag 22 December en Zondag 23 December geldig zullen zyn tot en met Donderdag 27 December d o V eu die genomen op Zaterdag 29 December zullen geldig zyn toten met Woensdag 2 Januari 2o De tweedaagsche retourkaarten in binnen Terkeftr nitg even op Maandag 24 en Dinsdag 25 Deoembar e k zullen geldig zyn tot en met Donderdag 27 December d o v terwyl deze retourkaarten uitgegeven op Maandag 31 Dec geldig zullen zyn tot en met Woensdag 2 Jau 3o Alle retonrkaarten in binnenlandschrecht streeksch verkeer met de stations der HoAndsche IJzeren en der Noord Brabant Dnitache Spooiweg Maatschappy nitgogeven op Zaterdag 22 December en Zondag 23 December geldig zulten zyn tot en met Donderd 27 December d o v en die uitgegeven op Zaterdag 29 Dec geldig zullen zyn tot en met Woenadag 2 Jan 4o 3 4 en 5 daagsche retonrkaarten in verkeer met stations der Duitsche spoorwegen die worden uitgegeven op Zaterdag 22 December de 3 en 4 daa be uitgegeven op Zondag 23 December en de 3 daagsche uitgegeven op Maandag 24 December zullen geldig zyt tot en met Ibnderdi 27 December d o v De 3 en 4 dai he retourkaarten nitgegeven op Zondag 30 December zullen geldi r tyn tot en met Woensdag 2 Januari Hierdoor wonit den reizigers nit alle oorden Tin het land de gelegenheid geopend om met de ieeatdageo met een retonrkaartje op reii te gun en eerat nac die feestdagen me het retoargedeelte terog te keeren De nad van jastitie te Batavia heeft met bdcraebtiging van het bevelschriit toivoorloopige aanhooding van den officier van justitie xMhtaingaDg met bevel van gevangenhouding Twlemd tegen de verdachten M R oud 29 juen geboren te Singapore ipion ia dienst Tan dt Trading Company limitttd wonende op Tanah Tinggie U Weltevreden W v A oud 17 jaren zonder beroep wonende op Djembatan Boesoek Kebon Djeroek te Weltevreden en J B Q ond 18 jaren geboren te 8emarang ouderbaas by de genie te Tjimabi fifdeeling Bandong tydelyk te Htitavia verblyf houdende üllen beschuldigd vau verzet tegen de politie Door lie i Maatschappij tot eiploitatie van Staalwaterbronüen teHnarlem welke verplicht was op het daarvoor aangewezen terrein in het Fredprikspsrk aldaar te doen boowen een badinrichting is aan deu üemfenteraad ontheffing daarvan verzocht omdat het terrein voor dit doel niet ruim genoeg is Tevens verzocht deze My daarover te mogen beschikken voor het oprichten van een driokbal omdat de ruimte die daarvoor waa bestemd minder geschikt is Een zeer eigenaardig opschrift wordt gevonden op de grafzerk van een oud patricisch koopman sgeslacht iu de St Annakerk te Aqgsburg van de familie Bühlin Het geneete opschrift bestaat slechts nit driemaal de letter F Toch zegt bet veel nameiyk Piper Peperit Pecuniira De peper gaf geld Pecunia Peperit Pompam Het geld gaf weelde Pompa Peperit Pauperiera De weelde gaf armoede Paopsries Peperit Pietatera De armoede gaf vroomheid Werkverschaffing te Gouda Atdeeling Arbeidsbeurs De Commissie voor werkverschaffing bericht hiermede dat op heden by haar in dienst zyn 1 boerenarbeider 1 hekelaar 1 houtzager 1 olieslager 1 reiziger 1 scheepmaker 2 schilders en 2 personen die sedert langen tydgjen beroep meer nitoeleneo Bovendien hebben zich nog aangemeld 1 bleeker 1 houtdrager 3 opperiieden 2 schilders 2 stncadoors 1 touwslager 1 timmerman l taiamau en 1 zouder beroep welke allen pog niet geplaatst zyn Heeren patroons elke personeel noodig hebben worden beleetd verzocht uit deze peraopen eene keuze ie doen waarvoor nadere inlichtingen verkrygbaar zyn ann de werkplaats in de Baansiraiit de morgens vau 8 tot 12 en dea middags van P tot 5 uar DE COMMISSIE Buitenlandsüh i verzichi Het böshiit door koning Humbert p advies van den minister president Criapi genomen om voorloopig de zittingen der Kamer te schoraen wordt nattiurlyk te Rome algemeen besproken De algeoieene meening blyft dat koning Humbert den heer Criapi als ministBrpr si dent zal haodhaven ondanks alles wat dour de openbaarmaking van Giulitti s stukken te zyuen nadeele aan bet licht is gekomen Men weet nog niet in hoever alles jui t ia wat in deze brieven wordt medegedeeld en gelooft daarom aan eene samenspanning vau Crispi s tegenstanders roet het doel om den ministerpresident ten val te brengen Gisteren is in den Duitschen Kyksdag de behandeling der bekende Umsturz Vorliige aan de orde gesteld De uitslag dezer zitting kan niet anders beschouwd worden dan als eene nederlaag voor de regeering De sociaal democraten en de liberale afgevaardigden die voornemens waren zich tegen deze nieuwe socialistenwet te verzetten waren allen opgekomen maar de leden van de partyen op wier steun de regeering had gerekend waren afwezig Derhalve was de president Von Levetzow verplicht de behandeling van het ontwerp tot O Januari a s te verdagen daar het aantal der aanwezige afgerarrdigdeu niet voldoende was om een besluit te kunnen nemen Het wegblijven van de leden der tegeeringipartyen is geen gnustig voorteeken voor s keizers plannen Indien de conaervatieven nationaal liberalen en clerioalen zich nu niet voor deze aocialistenwet durven verklaren znllen zij waarscbyniyk ook later wel dezelfde houding aannemen Wellicht gelukt het deu rijkskanselier Prins Hohenlohe nog vóór dien tyd eene meerderheid voor zyn ontwerp te vinden maar in elk geval is het feit niet weg tfl cyferen dat de uitslag van de eerste zitting welke de Rijksdag aan de behandeling der Umston Vorlage heeft gdwyd allesbehalve gonstig voor de regeering ii geweest Uit Parijs komt de beacfaryving van twee begrafenissen De een van een man betrekkelyk jong en waarvan men nog groote verwachtingen koesterde de ander an eeu kindsch grysaard die zyn roem had overleefd De president der Kamer is Zondag met veel praal maar onder trieatigea motregen ter aarde besteld Zes sprekers hebben by het graf van Bnrdeaa het woord gevoerd de heer de Mahy oodsta ouder voorzitter dsr Kamer de heer Demöle ondervoorzitter van den Senaat de heer ChallemelLwicour voorzitter was wegens ongesteldheid verhinderd de minister president Dupuy de heer Bérard uit naam der vertegenwoordigers van het departement der Uhónf dat Burdean naar de Kamer afgevaardigd had de beer Gailletou mnire te Lyon en da beer Perrot vanwege de hoogere NormaaUchool waarvan Burdeau en kweekeliug was en waaraan by ook het ambt van hoogleeraar vervulde Alle Hchetateo bet zoo welbq tade leven van den diep betreurden man die naar het graf gedragen werd op een leeftyd welke voor de toekomst nog zooveel beloofde Ook is t lyk van i erdinaud de Leneps op Pére Lachaiae Znterdi ter aarde besteld Vooral was er eene godsdienstige plechtigheid verricht in de kerk Saint Pierre de Chatllot die alle aanwezigen niet kon bevatten maar buiten de kerk weinig publiek naawelyka een honderd nieuwsgierigen Ook voor bet huis in dt Avenue Montaigne waar het lyk voorloopig was nedergelflgd geen toeloop Op een kusaen lagen de talryke ridderorden wttarvan de Lesseps grootkruis was te beginnen met het Legioen van eer Yerschfiidene gezantschappen onder welke lie Duitsche hadden een hunner leden in deu stoet gezonden Keizeiiu Engénie had prins Murat met dat doel afgevaardigd De gtootkauselier van het Legioen van eer had een lid van den Raad dier orde ter vertegenwoordiging gezonden evenals vele andere colleges waarvan de overledene lid was znosls ook van de Fransche Academie die don heer Gréard had aangewezen om haar in deu stoet te representeeren By de groeve was hy de eerste der vier sprekers Twee voorvallen die van beteekems yn voor de keuBchotsing van don nieuwateo koers in DnithChtond vermelding In antwoord op eeu adres van de centrale Oost Pruiaiache landbouwkundige vereeoiging heeft de rykskaoselier aan het bestuur een dankbetuiging ge ouden waarin o m het volgende gi zegd wordt lk geef het bestuur gaarne de verzekering dat ik èn als rykakanseiiur èn als ministerpresident in het byzouder myn aandacht zal wyden aan den landbouw die voor de welvaart vau het vaderland van zooveel belang is en dat ik zal trachten maatregelen te nemen die den ougunatigen toestand van dit bedryf kunnen verbeteren zonder het algemeen belang te schaden Wei is vaar is de etoezeggingin algemeene termen vervat en worden ook nu evenals in de rt de by den aanvang der algcmeene berAadslagingeo over de begronting in den Tlyk dag voorgelezen geen bepaalde beloftun Hfgelegd maar de toon vau het schrijvf n ii uiterst te gemoet komend De beteekenis die liet schryven dHurdoor krygt wordt volgens de Voss Ztg nog vergroot door het feit d t in bet adrex de bekende eiaohen der agrariërs waren gesteld ten unqte van de veeboeren de brandewyiien de siiiker iiidui trie Het tweede voorval beeft betrekkin op do koloniale ataatkunde By k iz r k bealuit i de kol6nialc ufdeoliog van het mini t rie van biiiienlandsche zaken nu ook belant met de zaken betreffende d onder Duiinch protectorsai ptaiinde streken Deze raaHtregel if een Bta vnrder iu de ricbtlng dergenen die Duiti obland tot C U koloniale mogendheid willen maken Eerst htieft de rykskan 9etier met groote warmte to zyn nmident pech over het be it van koloniën gesprokep nu is reeds dit belangryke beslnit gevolgd De koloniale party j icht reeds dat de uiatolling van eeu afzouderlyk ministerie van koloniën niet zal uitblijven De geruchten over deu goeden gang der vredes onderhaodelingen in het verre Oosten houden aan De Herald acht het sluiten van een wapenstilstaL d waarscbyniyk want in Poking wordt men boe tnnger boe meer overtuigd van het vrucbtelooze om den strijd tegen de zïgevierende Japanneezeu vol te houden Aan tegenstrydige berichten uit China is men geWend maar niettemin klinkt bet verroerend dat Li Hung Chang eens een verra der geheeten nu weer iu eere hersteld i en voor den eenig raogelykeu redder des landa doorgaat hoeveel leelyke dingen ook aan het licht kom n van zyn familieleden Uit Tientsin wordt nl gemeld dat de positie van deu onderkoning aaumerkelyk verstrekt is De keizerin weduwe die de eerste viool in bet hemelsche ryk speelt moet verklaard hebben dat de onderkoning onmisbaar is en baar volste vertrouwen geniet en dat do andere maoderynen onbruikbaar zyn Dit laatste heeft de oorlog genoegzaam bewezen maar of t eerète waar is moet nog blyken Indien ja dan mag men verwachten dat Li Hnug Chang weer het bewind iu banden neemt en voor China nog tracht te redden wat er te redden valt Maar nu zyn familieleden Een neefje een hooggeplaatst ambtenaar te Nanking is iu hechtenis genomen w iïus het verduisteren van ataatsgelden ook de eigen achoouzoon van den onderkoning is op dezelfde bescnuldigiag gevangen gezet Een ander familielid de meergenoemde taotai Bbeng beeft zyn ontslag gekregen omdat by er niet in geslaagd is een leeniug ten behoeve der regeering tot tandio brengen GKOOTE SORTEERING wmmnmcBOENEH voor Dame Heeren en Kinderen L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam U DECKMBKB Vor kra 801 80 80V Va 6 U6V 101 W 110 Va looi 8 l 88 780 6J0 101 68 108 I0 U4 l 74 10 101 148 7V 100 Ito 189 104 4S 104V loov 108 1011 66 96 100 lit 186 iiy 88 BIV i6 10 108 78 106 100 i 8BV 60 06r 176 109 losy 101 116 186 94 43 lOI l alotko r8 tsv 101 80 8C i IS iiy IMV y ra lA B Crt Ned W 8 dit dito dito t dito dito dito t t Ko OA Obl Ooudl l8 l S8 4 iTALll Inaohry iDg ISSS SL 5 Uoniill Obl in ptpioi 1868 i dito iniiliarises i PolTuoiL üblig met ticket 8 dito dito 3 Rusl NB übl Ooit i Sorio i dito Owniii lliO 4 ditob jBothi l88V4 dito bij Hop 189V 90 4 dito in KOud lean 1883 6 dito dito dito 1884 S Sn Parpat ohuld 1881 4 Toiliu Otpr Coni Imo 1890 4 Oeo loBDingtariaD ïeo leeniDK laria C 1 uidAf II lJ o obl 18 J S U uoo Qlin4t 8ob 18 0 I ViNUUlu Obl 4 onb p 1881 Hninou Obligatien 1811 8 i tluTTiuiu Stad laoa 1886 S i Nm N Jkfr lUcdaliv aaiid ndi T b Mn CertiSiMten D iiMulMb ppii dito Amh Hypotbaokb p ndbr 4 CulUHu der Vontaol od Gr HjDOtbaakb pindbr 4 Naderlaimaohe bank aand N d HandalmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypothaokb dito 4 üüsTBNK Ooat lloag bank aand Kual Hypotbaokbank pandb V HKUKA Equit bypotb pandb 48 Maiw L O Pr Üan oort 6 MlD Holl IJ Spoorw My aand Mij tot Bipl T 81 8pw aand N d Ind Spoorwagm aand Nad Zuid Wrik Spm aand dito dito ditol8 l dito I TU apaarwl 1887 8 A Sobl S Zuid lul 8pwmij il U obl g PüLBN Waraohau Woenen aaiid 4 RliaL Gr Uuaa Spw Mij and I llaltiioha dito aand 74 108 6 Kaatowa dito aand 6 Itrang üombr dito aand S ICnrflk Cli AEOW Sp kap aand LoBovo SoWBit 8p Mij oblig B Orel Vitebak lilo oblig i ZnidWeit dito aand i dito dito oblig 4 iiV 6IV 10 AmiuEii Goot Pao 8p M obl 6 Chic k Nortb W pr O t aand dito dito Win 8t Poter obl 7 lleorer k Rio Gr Spin eert r a llliooii Central obl in goud 4 Louiar k NaahvilloOort v aand Mexico N Spw Mg leliyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand K YorkOnUriok Woat aand dito Ponna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 at Paul Minn k Manil obl 7 Un I ac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp U S CiNAüA Can South Cert v aand Vbn C Hallw k Nar la h d e O Amiterd Omnibua M aand Eotterd Tramweg Maata aand Nil Stad Amatardam aand 8 Stad Uotlordam aand BILOII Stad Antw rpenl887S i Stad Hruaaal 1886 i U lloNO Theiaa Kcgullr Oeaellaeb 4 OoaTKKR Stftataleening 1880 K K K üoat B Cr 1880 8 dpiNJl Stad Madrid 8 1868 V r NlD Bol Hyp 8poW nert 4 48 InEIC HTINGEK WKJ KR IEVAAR acllAUBOi lllNDBtt KUNNBN VBE0OB7 AKBN BÖRGEMEKSTEK en WETHOUDERS Tan GOUDA Gezien art U dor Wet ran den 2n Juni 187 5 8taatablail no 95 Doen te weten Dat zü rergnniiini hebben verleend sas Gebr Derckaen en hunne recbt erkriji enden tot hel oprichten eener blikslagerg in het perceel aan de Weathaten geteokend B no 158 kadnater sectie D no 2116 Gonda dan 18 December 1894 Burgemeeater en Wethonders roornoemd VAN BERGEN I JZENDOORN De SecraUria BROUWER BurKorlUkan Bta nd GEBOREN 14 December MatthS Oerhardna oudera M G Begeer en X BinneodBk 15 Jacqara Heari Otto ondera J A O Swafing en L K Blokland 16 Ooraelia