Goudsche Courant, woensdag 19 december 1894

33ste Jaargang Donderdag SO December 1804 No 6538 JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Be Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js ier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VUF CENTEN Dordrecht STEEDS VOORRADIG Oiperw Balken bez en beh Pitch Pine alken eo prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout Ellens Joffers Kolders Sparren aoz enz mm LAOS FBUZEy WilUm JoMph ouden A W i n Berkel en A M H KlsTerwjjaoB Pieter ouder W den Oi en E Sekarié Simon Mntinu oaden W Qrflnder en J Hazebro k KUiin onder J tii d t Po t en W Neef Petrn Wilhelmus Adrisna ouder W T D Loon en A ran Bunteo 17 Maria ouders P M ran Wau eo J Hola MaartenTeuDis ouders J tan ë en A Hol OVERLEDEN U December C Hejj hui rr ria Q Caateleio 07 j E Sparuaag huiirr Tan A A C ran Awh 43 j N de Jong 68 j C Tan Leenwen 27 j 16 J G Wiewr 14 d GEHUWD 18 December bg Tolffl cht B W Begeer eu A M CosUr ADVERTENTIBN Getrouwd bg rolmacht BASTIAAN WILLEM BEOEEH X Deo 1894 ANNA MAHO ARETHA COBTEB Pretoria Z A U Voorspoedig berallen van eene Dochter A M H VALETTE geboren Gastik aouda 18 Dec 1894 AA NEOimiG mr Bg een exploit gedaan door B H tan ük WUftVE Deurwaarder bg de ArrondiswmentsRechtbank te MóUerdam wonende te Oouda den 8 December 1894 zgnde geregistreerd heeft AALTJE van DAM eerder weduwe Tan AArtaan van LU thans ecbtgenoote Tan Jacob WUlemse gedomicilieerd te Haattrecht doch TerblgTende te naUm bg Gorindum nit kracht eener door den Edel Achtbaren Heer Preiident Tan de Arrondissements Rechtbank te RoUirdam op den 24 NoTember 1894 aan haar Terleende Tergnnning fatsen Toornoemden Jacob WUlemse eenen eisoh tot tckeUUng van goeOeren ingesteld met Terklaring dat de ondergeteekende daarbg Toor haar als procureur zal occupmren Mr M M SCHIM vi d LÓEPK Adfooaat en Procureur Oouda miLiMmA G i ii De rangêChUcMng in boTengenoemd faitliuement is met de bewgzen ter Griffie der ArrondisKmentfl Beohtbank te RotUrdam gedeponeerd om aldaar gedurende Teertien dagen te blgren ter inzage ran een ieder De Curator Mr M M SCHIM tak db LOEFP By Tonnis der ArrondissementsKechtbankte Rotterdam Tan 12 December 1894 is het aeeooril namens den gefailleerde A H OBOESBVBLI aan zgne sobuldeischersaangeboden gehomologeerd en Terhindendverklaard OTereenkomstig de bepalingen der wet De uitbetaling der percenten lO i geschiedtdagelgks Ton 10 12 Tm ten kantore Tanden ondergeteekende op Tertoon van quitantie De Curator Mr M M SCHIM tak dik LOKFF Kleiweg 28 Gouda § tl ollwerck sche Borstbonbons gebbriceerd na voorschrift van don llpn Universiteits Prof Gebm Hofrad Dr HarieM Bonn hebben sedert 50 Jaren ab verzachtend middel tegen beesten heeeohheid en aandoening der ademing organen ultetookende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t b zonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking t3eele pakjes 25 cent Aloift verkrijgbaar Sociëteit ONS GENOEGEIV Sr AlHinanii at Voor telUBK Donderdag 20 December 1894 Vereenigde Rotterdam cbe Toonealiaien Directie LK GUAS kn HASPSLS Madame SAITS GÊNE Aanvang half 8 uur H Gewone bejMliugen en pryzeo LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet NieuwendIJk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Maandags Woenndagii en Vrijdags TE CONSULTEEEEN Toor TANDHEELKUNDE KÜN8TTANDEN VULLINGEN enz Tan 10 tot 3 aur Markt ISA Gouda HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIER uit de Kloosterbronwerg DE SCHAAPSKOOI c TiUfurg door onderscheidene geneeaheeren aanbevolen als versterkend en gexond wordt per fust en gebotteld gelcTerd door G J tteetmaUf WesthaTen B 159 en Peperstraat K U Eenig iit voor Gouda en Omstreken Visitekaarten ONDEETMWmmii Rouwkaarten met bijpassende jDouverts worden net en spoedig afgelererd ter B oek en CourantDrakkery van A BRINKMAN ZN GEBR TERWINDTJ Je IQ Waalsteunfatrikanten I X JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 Uillioen Steepen g Fraaie Kleur Scherp gevormd Uttmuntende KtoaMteit tQ Concur roerende Prijzen Grootste Stoom waals teenfubriek in Nederland Vraagt PHJnen en Monêier I OFa pdi kb OUDë m SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merkt NiaHTOAP Verkrygbaor bjj M PEETER8 Jz VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK Gouda Sutlpendruk van A Beimuia n k Zoon N B Als Uowys Tan echtheid cachet en kurk ateeda voorzien van don o aiQ der Finna P HOPPE Waarom word ik 7a mijn smuvljjden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Htit M ntel ztftdBO dat genezing aanbrengeadfi middelen toeralHg onUlekt worden die to da handen vaa eeu bekwaam tfenoestieer een goed tacoei hebben Was niet Prieiniti da geleerde veaUger eer waterkttur methode wiens ooiiplaaU een beileraartaoord Toor de lydeode raeoacbbeid Kaïrnrdea ia den aeorouiiifïe boor He ft met een Zwoedsch majoor Thurti Brand gttnaam t een Uiuldellegea vrou wenziekten aan üe baud ge laan dia bet lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en tbans gemeengoed an allo goneetheero begint te wonlen Üok op het gtjDitd ter beperking an teuuwziwkton beginl er licht te komen en ook hier ii een weg gftopeud geworden die op de eeavouiligtte en nituurlgkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeakandige hulpmiddelen zoo ala byfoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheet tenerdringen Kr zgn vete menschuik dte noob ziek noch gezond xija en tooh klagen dat sy zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zolfs door een vlieg getergd wordela en u zicb zelvcn en anderen tot laat syn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaegka angst ol drrar droe geeatigheid kunneu r iet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zÜo er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsaixen en toevallen Ëtndet k Igden de ergsten onder beo aac verlamming vitusdans en vallende ziekte At deze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslacht en eiken stand vindt zijn senowiiek eo min of meer de alachtoffera der leefwyze van onzen tgd Wie lot eene dezer categorién van lijders bebdort ea ingelicht wcDacht te worden over de war king eenei nieuwe methode adresaeere zich aan Amtterdam H CLEBAX k C Heiligeweg 42 Rotterdam F E Tan 1IVTEI K0LFF Korte Hoofditeeg l l trecht LOBBY £ PORTO V Oudegraoltt bij de Ourdbrng ï M ToSr wiaa eea onderrichtend geachriftjd orer ZeuuwziektoD eo Beroerte Voorkoming en Oenanaf grntÏB en fraooo verkrygb iir gesteld woidt i Patent H StoUen Warnung ƒ uronae Erfola m untera FttimU Stollen êrrungan hét Anias zu ttf icMedênw wert itosen achahmungen gag btn Uên kaufa daher uniera atelM ncliarfeu H StoUeii nur ton un $ diftot odor la ioletiM tliMhêndlungen Ai danm uniêf plaktt wit nabtnstehêndf autiahuiit liL SZ Pr Migten und Zeugniaae tratit and franco IScbuUrD ksi FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IN Chemisobe WasscheriJ TA H OPPE HEIME 19 KruUkade Jlotterdam OebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az TB PARUS Specialiteit Toor het atoomen en Terren Tan alle Heerenen Dameagardaroben alsook alle Kindergoederen Zenden gratis M franco tet prachtig geïllustreerd iQIULIM met Aotlaodschea of fransohen tekst bevattend da afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlntepsalioan van kleederen hoeden enz voor heeren damef m kinderen op gefrankeerde aanvraag oaa I JULES JtLUZOT a C PARUS Stalen van zUdan wollen en katoenen itoffen laken eax enz worden eveneoni fhmco toegesonden doch men gelieve daar▼oor ▼ de soorten op te geven en ongeveer da prUun te bepalen Dit album bevat tevens de inllohtingen Walke voor de goede en prompte uitvoeringen 4 baatellingen benoodtgdzijn BtttêUingtn van 35 franc en hooger wori a met eene verhooging van 5 cwo frane traoM M oiii oan Inkomtndê ndittn m aiU ptaatUH van Nederland aan hal bttorgtt klaAton hebben geene formatii iteD Tftor de inklaring of andersinta te vervullen 4MMX ons réêMpéatUi iaii lutndaal Noord 9tabant daarmede belast is Speciale inrichting Toor het toornen Tan plttche mantela Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode gererid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onaohsdelijk TOor de geiondheid en Tolgena staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabribken zgn de prjMn 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleTerbaar in 3 dagen Terren goederen in eene week r Osfeilbaax Middel TE8BN Influenza Hoest Borst tn KeelaaniioeniDgen MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Ëere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 ïi Gonden Medaille BOLSWARD 1893 £ ere Diploma eft Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chüago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht puigatief Qeneeet onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgeiin ontbreken IMELIANTHB is het beste middel der wereld H I vanSchaik Co Machinale Fabriek DE H0NI6BL0EM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrögbaar bj F a A WOLFF Dro gist Markt Ooiuia ADVERTENÏ1EJ in X Binnen en BuitenlandHChe Couranten worden dadelgk opgeiondtn door hetAdTertontieBnrean ran A BBINKMAN ZOOCr te amia BINNENLAND GOD DA 19 December 1894 GiatereiuiToiid hadden wg het genoegen het tweede gedeelte der openbare les ooser stedeIgke mntiekechool by te wonen Bg bet eente gedeelte waren wy tot ons leedfreoen daartoe verhinderd Onte eerste indruk was Zonder orde geen goed onderwgsc Wy beginnen daarom in de eerste plaata heeren Ooderwgsers eeo compliment te maken o er de uitstekende orde Waar de babhelgr i dg l eoQ B een oogenblik de orde dreigde te verstoren was een enkele blik van een der ondetwyzers voldoende om zulks te voorkomen Van een der Commissieleden vernamen wy dat de middi les byzonder bad voldaan Wat de avondles betreft van Afdeeling C kregen wg weinig te faooren Naar men ons mededeelde bad haar onderwgzer dien avond ioevidlig nog edn tweede functie te vervollen Door hetgeen atdeeliogeo A en B echter tea beate gave werd het talryk publiek o i raimichoota vergoeding geschonken Immern xoowel het vocaal als hei instrumentaal ge 4 t6 braohi meermalen het publiek in vervoering Volkofien knonen wg ona dan ook vereeni jns Bwi da woorden van den VuorzitWr diei Oommissié dia na in herinnering gebracht te liebben hoe de dag ook eene herdenking waa Tan don sterfdag v van de grooten Beethoven wieiu muziek ook tbsna door de zaal had geklonken en hoe verleden jaarde vreeselgkec ziekte de mazelen een beletsel was geweest om de openbare les te bonden den onderwgzers dank bracht voor hunne uitstekende leiding De geachte spreker wenscht te eindigen met ten laatste in herinnering te btangen hoe het nat van deze openbnre les geen concwt tooals sommigen haar noemden door de commissie en met haar door vele bevoegde beoordeelaars ten volle werd beaamd waarom hg ouders en voogden de woordtin uit de gedichten van den scbüolmeester toevoegde 0 oudere 1 stnurt toch big te mo uw kroost naar mgn College toelc terwgl hg besloot met de volgonde bekende woorden van MO groot Dnitacb dichter Wn man singt da mht man nieder Böaer Mensohen habeo keine Liederl In eene gisterenavond gfhonden Algemeehe Vai adering van de leden der AmbachtstandYereeniging werden de aftredende bestuursleden herkozen FEUILLETON DE EERSTE PATIËNT DIT DB PAPIEREN VAN EEN QENEESHEEB Na M IrmKl Ik liet mij naar de Bue du Poio tamgbreDgen K m6A6t was er nog aligd De koorts was nog niet afj loopen eo de buarvrouiv waa er onopboudelgk aaee besig a op het hoofd der aieka te leggen k bracht éen gedMite van den nacht ia deze kamer door De prefect raa politie had voord gehouden den volgenden dag kreeg ik een bexoek vao den generaal Dn waardig man wat leer getrofffln over miJQ ver by kwam de iteke opsoekeD vernam alles ea ombeUde mg met warmte Hy seide herbaalde maten tegen m Paal ik ben tevreden over je I Je hent eenbrave jougen I Wat nqa vaardea oom den gedepoteerde betrafi teen tk desen ontmoette dreef by atden spot met mq maar bood mg toch ayae bears en lyn krediet aan Zijn krediet 1 Dat was al veelvoor een man dia reeds loo vele taken aan dehand had Acht dagen later werd ik in het kabinet van dea profeet van politie antboden Mynheer I ael de eerste klerk tegen my mynheer de prefect heeft algemeeoe en ta geiyker tyd de strengste bevelen TOor geheel Frankryk gegeven Er ia aaa seer sfireng toesiobt gahoodeo da y verigste Door het bestiint word mededeeling godaan dat met Kersimii aan de leden weder een uit keering sou worden gedaab van 75 pCt Uit goede bron vernemen wg dat de gewone Tierdaagacbe reioorbilletten Zaterdas a tienomen geldig tgn tot en met Woensdag tweeden KerBtdl De kas van den penniiigra ster van den poldsr Langerak tevens ontvanger der gomeente van dien naam is bg gedane opnemiug niet in orde berondsn Het tekort men spreekt van ƒ 1400 is door personeelen borgtocht van familieleden gedekt Wegens bet Kerstfeest eu den Nieuwjaaradag zullen de weketyksche markten te Rotterdam worden verzet van Dinsdag 25 op Maanditg 24 en van Dinsdag 1 Januari op Maandag 31 dezer In verband hiermede worden enkele treinen als volgt gewgzigd De personentrein welke des Dinsdags vertrekt ten 6 01 o v m van Oudewater naar Rotterdam Maan alsmede goederentreinen No 633 van Rolterdsm Maas naar Oudewater en No 664 vau Rotterdam Maai naar Amsterdam W P aulten niet op Dinsdag 25 dezer en 1 Januari maar op Maandag 24 ei p 9 Mer p n Het meisje uit Vliat dat te Potshmek door een hooivork hevig gewond werd begint boven alle verwachting te berscellen Zg herkent weer wie om haar heen staan en gebruikt van tgd tot tgd eeuig voedsel De gent esheer de heer Idenbnrg te Haastrecht voedt alle hoop baar te sollen behooden In de Zitting der arroudissemeuts rechtbank te Rotterdam van gisteren werd veroordeeld D H 76 jaar arbeider te Lopik wegens diefstal van oen kaas op de Markt te Sohoonhoven tot 7 dagen gevangenisstraf J A 22 jaar zonder beroep te Stnlwijk wegens diefsutl of vernieling werd vrggesproken Voorta stond terecht M K 29 jaar koopman geboren te Duisburg wonende te Utrecht die den 12 November jl te Willinge Langerak en te Schoonhoven telkens op een van den openbaren weg waarni embare wgze bedelend om een cent zon hebben gevraagd De beklaagde ontkende dit tan stelligste en deelde mede dat hem telkens een cent was gegeven zonder dat hg er om gevraagd bad Maar de getnigen deden een he l ander verhaal Te Willinge Langernk had bekl tot vrouw Koog Dakporiagea zijn ïu bet wnrk j üsteUl de nauwkeurigate inlichtingea iogewonnen maar het apijt my ceer dat ik u moet zeggen dat er tot biertoe niet aan het lïobt gekomen is Ik was geheel uit het veld gealagen Men weet alteen dal het metaje öp den dag waarop het verdwenen ia a morgens osi half elfvoor een oogenWik op den hoek van de Ene St Beooit gezien is Er bevonden üoh te dier ptaaUseenige kanateomakers On elf uur waren sy erniet meer T Kd die kunstenmakers vroeg ik met eene Bcbemerlog vsq hoop Mynheer I ik mag er u niet onkundig omtrentbten dat bet niet gelukt ia buo spoor weer tevinden Die nenaohea hielden hun verbtgf onderden blootea hemel Ala deze den roof gepleegdhebben dan moeten zij dien osoht buiten het departement der Seine gealapeo hebbep Bovendien bevesiigen de rapporten Ser commissariuen van politir dat er geen kiod door de een of andere familieopgenomen ia Wij kannoo zelfa geeoerlei hoopvestigen op dergeiyke grillen die tich meeater makeovan ukere peraonen die begeerig zyn een kind aan e oeraea eene zonderlinge ziukte die vooral deryke dames aantast 6n die in dit geval een waar aohtige gen voor het asej je waarnaar gg loakt uu geweest cyn Dan ia al mijne noop rervtc en mgnheerlHet gaat met de zieke veel beter alleen heeft 7 yhaar verstand oog niet teruggekregen xy is o er vatleo door een aoort vm geeatverdooving die haar belet aich i t te berinaeren maar wanneer ertiebt n dien geaat opdaagt lal het versahrikkelgk lyn n ao gezegd AU je blieft vrouw en toen I Üot £ g al hoe laat het waa Daarenboven as de brigadier der rgknvelilwHcbl A J uyniau in den winkel van genoemde vrouw Soou uaii op bet nottenblik ilnt bg om eeu Mjilmofs vroeg nwftig Htj zag eu hoorde alles Maar beklaitgde blyft K tkHnnHn en diwht blfa een verbaal op dat niet ht m atteeo n aafmues zou zun geg vei zond r dat hg i r om vrofg duch ook eeu uitsifiji dat brood kwam kiiopeu en voUtrekt oi op bedelen uit wa Te SchoDuhoven teu huize van den bNur Bek zou btikl gevraagd hebben om iet tt koopen De heer Bek zou hem verkeerd hebben verstaan en hem daardoor eon aalmoes hebben gegeten Het O M waargenomen door mr H J K Dgckmeeater requireerde voor dan bekl 3 dai eu hechtenis en opzending naar eeu werkinrichting Toor den tgd van 1 jaar waarop bekl verr ocbt dat men gratie met n m gebruiken lou Vervolgens stond terecht J v d H 47 jaar werkmau gedomicilieerd te Oncb wieo tec laste werd gelegd dat hg den 15 November te Gouda een ariu den landbouwer B Matse mnn den Moordscben Tiendweg toebehoorende ham zou hebben weggenomen met bet oogmerk van wederrechtwlgke toeöigeoing Uit de voorlaaing van een extract vonnis bleek dat bekt dan 27 Febr door deze rechtbank alreeds tot 8 maanden waa veroordeeld ter zake van diefje van twee dakans BeRl ondervraagd bekende het hem ten laste gelegde Hg was hot bnenhok van Matse bmnehgeloopen met de bedoeling zich daar te verwarmen daar hg nat en koud wan In hetboeohok bad hg de ham zien hangen en zichtoegeëigend Ben diensbode van den landbonwer waa met e n lamp het boenbok ingegaanen had toen den bekt aaugetroffen waarop zgytings w liep en do huisgenooten waarachnwde Men constateerde dat de ham in quaestie verdwenen was en toen men op onderzoek uitgingvond men bekl in de nabgheid eener sloo t zoekende Zgn ham wai in t water gevallenen hg zelf werd ingerekend om geconfronteerdmet de dienstbode door de mand te vallen eaeen volle bekentenis af te leggen Het O M bewezen achtend wat ten laste was gelegd deed uitkomen dat bekt voor bedelarij reeds is opgezonden en Toor diefstal is veroordeeld ZËA raogechikte bek l onder dte personen die zich bezig honden met de vraag hoe ze t beat op nderar kosten kunnen leven en reqnireereude 6 maanden gevangenisstraf Mr Jos Van Raalte den bekl verdedigend achtte één lichtpunt in deze zaak aanwezig nl dat er twee hammen hingen en bekl er ma r één medetiam H i is ei u zwak AUtfon het zier van dtt kiud kuu Naur noK leddmi Wanhoop nog maar nief faernara de welwillende klerk de uak ia nog mot afgedaan ds politiehoudt nog ateeds een wakend oog op allea en verder hebben wg eene kleine inlichting gekregen maar ik wilde u daarmee nog siet bej end maVea too zwak ia de draad maar nu ik uwe droefheidcie aarzel ik niet meer dit te doen Spreek op apreek o mgnheer I seide ik tothem ik ameek er u om Het is niet veel van belang en toeh kan helmiaaohien van zeer veol gewieht worden ï n pMtvan douaniers beeft sangeteekend dat er in de nabyheid vaif Avesues op do Belgisohe greoten eentroep Zigeuuera voorh gekonen Is die aan hunnevervolgingen ia weteo te onUnappen Het ign tonder twijfel sluiken maar eindetyk tyo er bevelen gegeven is er een koerier naar Bruaael geiondenen is de burgemeester dier stad van de zaak ondorrioht Zooals gy tiet ynheer I is de zaak zeer onbestemd beruai tg alochts op een vermoeden maar wy zullen baar niet laten toopen Dit waa wel is waar een reer zwak atraaltje van hoop maar eik straaltje doet licht in de liel dalen eu ik gevoelde mg gelukkiger Tóen ik dezen eerwaardigen ambtenaar oa ban bedankt te hebben verliet had bg de goedheid mg te beloven dat bg mg y bet minste dat ar verder aan t lioht mocht komen zou waarsobuweo Tien dagen veertien dageo verliepen er maar er kwam een tgdin g Ik was niet alleen wai hopig ik was ook ontsteld Het ging met de zieke beter Amédée bad haar nog verscheidene malen moeten lateBi de aanvallen van jjlhoofdigheid waren var keling en verleid door de omstandigheden umb lig één ham mee die ten alutte verdronk Voldoende sal bekl gaatralt zgn als b hooi stens 1 maand gevangenirttraf wordt opgelegd Vervolgens was aan de orde twee zaken tegen deDAeirden peraoon Op de vordering van het O M werd door de rechtbank de gelgktgdige behandeling gelaat Hg tiftl op genaamd te ign C 3 33 jaar toitffgUger te Oouda Volgens de aanklacht aoa hy op den 13 October J l alhier hebben weggenomen een kistje inbondende ongeveer tweaeo eeu half kilogram hennep en een bedrag van zeven g aldto aan zilvergeld alles toebehoorende uu tiueaa van Oadsboorn en een goujezak toebehoorende aan Karet Wieser en op den 3 November d a v mede alhier een hoeveelheid touw t vee paardendekens en twee wagpostrengen alles toebehoorende aan Antbonie Gotodraad Al de diefstallen werdfn door beklaagde beleend Op vermoeden dat in bedoeld kistje geld gtiborgen was bad bg dit medegenomen open gebroken en de daarin zich bevindende f 7 ten eigen bate aangewend Zoomeda had hg de overige bovengenoemde zaken Un eigen bate te gelde gemaakt Daar door de varklaringau der geboord getuigen de feiten beweaen waren vordard bet O M sea maanden gevangeninitraf Uiupraak Zaterdag 29 December a t De minister van marine is niet minder voorspoedig gewevl dan de vorige week ign collega foor biunenlandscbe zaken Ook sga begrooting is aangenomen wal niet sondtt boofdelgke stemming 22 leden verklaarden zhib tegen de hooge marine oitgaTen maar ook zonder dat een enkel amendement van bezuiniging of belangrgke wgzigiog is goedgekenrd Integendeel het eenige amendement dat aangenomen werd strekt tot verhoc ing an den post voor officier machinisten mltt f2040 en daarover had de MiniaUr de beslissing aan da Kamer gelaten Op 11 Augnstns jl verdronk in het Eamakauaal onder Waltersum de arbeider G van Heteren van Sliedreohl terwyi hg voor rekening van de provincie Friesland werkiaaB was Dezer dagen werd zgne wednwe nitf de provinciale kas ean som Tan 640 10 ttr hand gesteld Het Helderache Kamerlid Staalman laat in zgn £ itra Tgding door Tysc aankondigen dat de generaal Van dar Scbrieok bg de begroeting van oorlog sgn antwoord ui kr solirikkvigk geweoat wg hxdden onea toevlucht tol de kraobtigata middelen mouten naman Maar mocht o fk het liohasm hentald tgn boo was ik daarover juist des ie thuriger want een nog enatiger ramp wsa er op de kooru gevolgd het mst wai kraakzlnoig I Zfj waa zoo laohtaardig zoo goedhartig zoo vrietidetyk dat men deio ziekte bgoa geen krankzinnigheUl kon noemen maar de weteasobap bleek machteloos in de bMtrijding van deze tlelsziekte tg had baar gebeugea verloren harkende niemand en d weinige woorden die t ipnk raakten kant noch wal En uoohtana wat al bekoorlijkheid wat al sobnobterheid natal vriendetykbsid heersohto er in al bare bew iogen I Wg beiden Am lée ea ik badden ons gebeal aan de tieke toegewyd ik nog meer dan myn vriend die genoodzaakt was de zieken in het gaathuis t beavken en ik moet bekennen dat ik in een maand byna niet gealapen bad Üaar de goede buurvroow wei begreep dat bet noodelooa wu tiob opoffert ogen te getroosten had tg al spoedig bare toevluofat tot mg gsDoram en het was met eea soort van gelak dat ik deze oagelukktga ter hulp gekomen wag U da kte den Hemel die my ouders gegeven bad dte mij in staat gastrid hadden wel te doen zonder ny over bet tegenwoordige of over de toekomst te bakommeren en ds niHïodsehtenia van mgn vader en my e moeder waa m daarom nog dea te dierbaarder Ik herinnerde my nat iydsehap de teedere hefde w lke tij mg zoo ruimsebooU bewezen hadden en ik gevoelde mij gelukkig dat zy al die foede gevoelens welke de bron vsn myne grootste biydsobap waren in myn hart geprent hadden r esrwW