Goudsche Courant, donderdag 20 december 1894

6 6 7 10 8 88 Us 9 40 11 08 11 10 08 f f 9 47 ff ff 8 10 64 ff ff 17 f 10 01 ff ff 9 7 80 8 68 9 08 10 10 1140 11 80 8 60 3 48 4 90 4 46 6 81 7 0J 8 10 9 41 f 4 66 7 17 ff M 6 08 t 7 84 ff l i ir f 6 0 f 7 81 ff f S 10 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 10 10 0 D Cll H il G GOU Dl 10 19 11 3819 16 1 38 8 16 8 46 8 48 4 16 4 49 6 17 7 8 06 9 at 10 18 1 44 4 48 7 ff ff 1 1 49 ff ff 7 U ff ff 10 80 1 68 ff 7 80 9 81 10 88 9 04 ff ff 7 8 ff 10 41 9 09 6 0 T81 ff 10 AaoKevangeo 1 October TUd vao Greenwlciu WiDterdleDSt 1894 95 OOBDi HOITIKDAM Directe SÉtrwegverblndlog met GUlÜA 11 61 18 68 1 06 1 18 1 81 OTTÏBDiM10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 B 86 10 7 86 7 47 OOUDA DEN H iS QcU 7 80 S 86 9 0 87 10 49 18 11 18 8118 64 1 97 8 66 4 46 6 87 6 68 7 18 8 8 87 11 08 11 18 Ï T 11 T 49 8 4 BI KI 7 47 I Evr 7 6i 8 68 I dLtd 8 08 Voorb 8 07 8 08 11 88 1 08 1 11 1 17 1 86 1 88 9 66 lO lfl lO SS ia 08 lS 4fi S SO S 4B 8 16 4 18 4 48 6 S0 6 47 7 48 8 16 10 10 U T B £ C H T G O U D i 9 6S 11 84 iS OS IS O 8 10 8 80 8 68 4 43 6 S0 8 86 8 09 1 60 8 69 10 84 IbO l l KO 1848 M 14S4 16 6 47 t g 9 119 8410 61 8W ë w 0 4 84 ir t fff 9 19 r t 9 l SS S 50 4 S7 6 S0 7 08 1 419 88 11 07 4MaTISDAM a0VDA 8 16 9 66 11 96 8ft 8 66 4J6 4 S6 7 10 1 M 0 04 10 44 1 U MS 48 MO HÜÜ 8 18 ïf 9 W 10 07 11 97 18 4118 61 1 88 IM 4 86 I eOIDAITUKCHT 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 6 10 87 8 46 8 97 6 06 6 46 17 8 07 8 66 10 86 11 46 I tO i 08 8 88 9 60 6 9 6 81 6 86 8 88 t ll 10 68 G O V U k l MSTKRDiM f 10 08 10 16 18 11 8 11 4 47 6 88 7 46 10 14 lt 66 li l 1 M6 8 16 9 48 M ll Ooada 6 86 40 7 66 8 0 6 81 10 0610 19 10 66 19 4 8 8Ï 9 61 3 18 Oldn 6 60 g 64 11 09 8 37 Wewdra 6 69 7 08 8 19 10 80 U 17 VtfMkt 18 7 98 8 88 8 41 10 61 Stoten Otfnaraftl 2e Kamu Kitüng van DiDKj g 18 December 1894 Voor de TuUtelliogder ootuleo coniUteerde de beer Schepel dat by de eindstemming oter het hoofditukMarine eeo vierde fto de tedeu soDder keDDMgefÏDg vao redeaon abwot was Het hoofdstak Nationale Schald werd aangeDomtD fi i het algemeen deï at over het hooJEdstak Fiaanciën wees de heer Van den Uergh Tan Heemstede op het tegeoslean der vermo gens flu bedryfibelasting terwyi nu het nationaal Termogen bekend en de nyvere middenstand door bedrgftbelasting terk geJrakt werd Hg drong aan op Toorzieoiog in dit kwaad bg de herKteniog van het personeel De beer lioessingh adfiseerde ten dringendste tot de afschaffing Tan tollen Toorat met bet oog op de ontwikkeling der turfiDdiistrie die er sterk onder Igdt Feitelijk Tormen de tollen een protectie Tan de steeokulen boven de torf De heer Faruoombe Sanders kwam op tegen het stelsel Van nneciale kredieten Kouder vorirkennis der Rekenkamer toegestaan door het departement Tan Financiën aan andero depar te tti enten De heer Hmtzen wilds dat als maatregel tegen onwillige belastingscholdigeo do publieke Terkoop van ban inboedel zod gescDieden in openbare lokalen De heer A Mackay kwam op tegen de Toorstelliog van den minister omtrent de oorzaak der niet goedgekeurde tekorten van bet dep Tan oorlog en coostateerdt dat de speoiftle kredieten zya ontstaan in 1886 onder een kabioet waarin de e minister litting bad en dat ook slechts adminiatratieTe regelen inToerde De heer Wiltjoge vroeg bekendmaking ran de uitspraken omtrent rechtspunten in zake bedryfs en ver moge o belastingen terwgl de heer Zylraa aandrong op partieele wgisigiiig fan grohd belasting De heer T deman wenechte een geleidelgke hersiening op de ongebouwde eigendomiDen De beer Donner vroeg wanneer de staatslotery kan worden afgeschaft De heer Heldt weuHchte dat de uitbetaling Tan trmctementeo aan kleine ambtsnaren per maand kod geschieden Door den heer Van Alphen werd aangedroDgen op een TerhoogiAg Tan tractementen TtD de kommiezen der belaetiogen De miui ter van 5iianciën beantwoordde daarna de gemaakte bedenkingen lo beloofde hy herziening van het personeel Tan den druk der bedrgfsbelaBtiDg weg te nemen 2o betwyfelde hg of partieele afschaffing ran kanaalgeldea en tollen uitToerbaar en weoscheiyk is by mï dit onderzoeken 3g deelde by mede dat de regeering een vnst plan beeft om de invordering van belastingtin te verzekeren n executiën niet illusoir te maken 4o zal hy de gegeven wenken orerwegeu om de uniformiteit by de Termogensbelasting te bevorderaren 5o verschuift hij de bespreking der grondbelasting tot de aanstaande indiening ran een ontwerp op de ongebouwde eigendommen o ziet hy geen kans een tgdperk te bepalen dat de staatelotery die ook hy afkeurt zal kunuen worden afgevchaft 7o zal hg trachten de beiwaren bjj de traetementsbetaling weg te nemen 80 hoopt hy een volgend jaar Toor tellen te kunnen doen om de tractementen dei kommiezen by de belastingen te verboogen ten 9o betoogt hy dat de regeling der speciale kredieten by Oorlog urgent is en dat de Regeering dadelyk voomtellen tot regularisatie gedaan heeft Hg toont sicb gevoelig Toor de scherpe woorden van den heer Mackny die hem Terweten had dat die kredieten onder zgn vorig ministerschap ook reeds bestonden Zij dateeren reeds tbu voor 1886 doch Tertiere discussie en inlichtingen verdaagt bg tot bet regularisatie ontwerp iu behandeling komt 8 40 8 47 8 64 9 01 8 10 8 01 8 18 81 8 88 86 7 86 7 88 7 88 7 48 7 66 6 8 10 6 1 8 88 1 88 oud Moaidrwlit NUuweitok Oniwlla BoUerdun lottolui Ontlh ininnrinrk MoordtMht 7 7 46 8 91 8 1 8 40 8r a id Ook het Vlle hoofdstuk B is zonder stemming goedgekeurd Over de artikelen is niet veel gedebatteerd Wel bad nog erh geanimeerde disflossie plaatn over eene verhooging van betzelfde hoofdstuk tooi het loopeude jaar welke verband hield met de aanbaogige begrooting voor IS J t De Kamer heeft thans de verhooging van de traktementen voor de inBpectenrs van de directe belaetingen to estaan die een vorig jaar door de aaanemiag van een amend van den heer Gerritsen geweigerd werd Ook na had de Leenwsrder afgevaar digde een amendement voorgesteld doch de Kamer was beier dan een jaar geleden over taigd dat de werkzaamheuen dezer inspecteurs door de invoerfog der bedryfshelastiog in die mate zgn vermeerderd dat daar tegenover als bowgs van waardecriog wel eene tractemeotsverhoogina van f 200 mag staan Het amendement Tan den beer Gerritsen werd met 75 tegen 14 stemmen veiworpen Men meldt nit Amsterdam Aan de oproeping in de vergadering van diamantbewerkers tot de aanwezigen gericht werd hedenmorgen dour een zeer groot aantal buuner gehoor gegeven Ondanks het buitengewoon ongunstige weder bleven z den geheeleu morgen op de been om de voornaamste etyperyeo te bezoeken waar beneden bet minimom tarief wordt gearbeid De demonstratie had slechts een ge eettelgk succes De werklieden iu de fabriek der beeren Van Moppes in de Plantage weigerden het werk te staken wgl niet het gebeele stakingscomité maar alleen de beer Polak in de fabriek was versrhenen om beo daartoe aan te sporen Op de fabriek der heeren Gebs Boas en de fabriek op het Roetersplein werd het werk nedergelegd door hen van wie men wist dat 7g voor minder dan het vastgestelde luou arbeidden Later in den ochtend vielen voor eene siyperg ajn den Gropoebnrgwal ongeregpldheden voor welke chter door de politie krachtdadig bedwongen werden In den Parkschoowburg werd heden weder een vergadering gebonden van werkstakers in de diamantindnstrie De zaal was stampvol uitgezonderd het zoogenaamd tschellinkje t waar op last der brandweer geen publiek wordt toegelaten De vergadering werd geleid door Potnk die bg den aanvung nogal heftig uitvoer tfgoD den inspecteur van politie den heer Tjasseos Kegser den aanvoerder van bet detichement politie dat in de Ververstraat de betoüging der werkstakers te keer ging tengevolge waarvan een zestal kameraden gewond werdeo zoodat er 4 io het gasthuis moesten worden opgenorafo en één werd gearresteerd Op Kgne vrang of het comité zoowel de slachtottera als hunne gezinnen van dit oogenblik zal DDdersteuoen werd luide ja ja geroepen Polak zeide verd r dat maatregelen zouden genomen worden om eene recbtertgke vervolging tegen den inspecteur Tjassens Keyser iu te stellen £ ene deputatie wai afgezonden naar den burgemeeeter en den hoofdcommissaris van politie ten einde deze autoriteiten ook een versl te geven van het gebearde en 4ku het ongemotiveerd optreden van de poline Doch wanneer gevn d werd wie de hoofdschuldigen waren dat de poliiie er weer op ingehakt had dan moesten daarvoor aangewezen worden de onderkruipers onder de kameraden Zy handelen tegen elk begrip vsn soUduriteit Applaus De werklieden worden door machten van buiten belemmerd Daarom moest men nog krachtiger optreden en in de eerste plaats alles doen om den onderkruipers het werk unmogeigk te maken Hg deelde hierop mede dat verschillende patroous bericht hadden niet meer onder vastgestelde minimnmloon te zullen laten werken Ook de beeren Konyii hebben toegestemd en dit was eeu groote overwinning omdat die heeren steeds onder het loon lieten werken Versohillende sprekers Toerden hierna nogbet woord waarbg natuurlgk krachtig opaanoenslniting en tot volharding ia den strgdwerd aangedrongen £ én verklaarde dat dediamantbewerketshewegiog overal en bg iedereen bewondering en eerbied had afgedwongenen dat man dna zeker van de overwinningkon zijn 18 08 18 88 11 08 10 66 11 08 11 0 11 18 11 86 10 08 10 11 8 18 Ml 1 6 88 81 6 86 6 86 6 66 41 7 48 a 68 10 10 10 1611 8811 48 8 86 Zekere Kuiper gaf ver lag vaa zgn bezoek bg den commissaris vsn politie mr Van Kaalte De bmr Van liaalte verklaarde dat wat er voorgevallen wa niet in gne sectie was geschied doch nit don toon waarop hg sprak kon duidelgk worden opgemaakt dat het in sgne SfctiA niet zou gebaard zgn Trouwen mr Vaa Haatte die meermalen de vergsderingen bijwoonde had hem verklaard dati het een WRardige beweging wan Applans Toch moesi spreker alhoewel hg zelf niet kalm was omdat hg van nabg geinige wafl geweest Van den toeleg der politie om de goede orde te verstoren vooral waarschuwen kalm te bigven wgl bg de minste aauleiding daartoe de politie met groote macht zou optreden Bg den burgemeester kon hg niet toegelaten worden omdat deze met de wetbonders vergaderde Spreker zeide toen een briefje voor den bnrgemeester achtergelaten te hebben waarin op de sobaodelgke bandelwyze der politie gewezen wordt Hierop bad hg ten antivootd ontraogeo om batf vgf bg den burgeirifester toegelaten te zullen worden E n Biider lid van het comsfc dat een be 20 k bg den hoofdcommissaris u p liti hm gebracht zeide dat de heer Steenkamp bt m beschuldigd had in de fabriek waar hy werkzaam wan aanleiding tot opschudding te hebben gfi Hven en dit was niet het geval Hg had gi patroon te kennen gegeven niet te strgdeu tegen personen maar voor begiuaelen Nadat nog eenige anderen he woord hadden gevoerd werd de volgende motie gesteld De vergadering enz vestigt de aandacht van den gemeenteraad op het ongemotiveerd gewelddadig optreden der pol tie in de Ververstraat bg den Groenen Burgwal voor de fabriek ran den beer BefBe dringt aan op een gestreng onderzoek biernaar en eischt dat de raad zyn plicht zal betrachten waar de burgerg door de door haar betaalde politiemannen op de scbandeiykste wgze mishandeld wordt De voorzitter zeide ten slotte dat nn de firma iu den eisch heeft toegestemd het grootste kwaad als weggenomen kan worden been dus ieder weder aan het werk kon gaan Daarna werd de vergadering gesloten Uit Amsterdam meldt men Dat het comité der stakende diamantbewerkers zich des middsgs naar den burgemeester heeft begeven om bun beklag in te brengen over het optreden der politie voor de fabriek der heeren Beffia in de Verweritraat Door het comité wnrdt nametgk beweerd dat de aanvoerder van het detachement politie de inspecteur Tjassena Keyser zich eerst met zgne agenten langzaam een weg gebaand had door de meaigte docb voor de fabriek aangekomen zijne afdeeling rechtsomkeert had gecommaudeerd en zouder eenige sommatie de sabel had doen trekken en een charge op de saamgepakte menigte had doen uitvoeren ten gevolge waarvan enkele personen verwond werden De burgemeester hoorde deze klacht van het comité aan en gaf ten antwoord dat de door hem tot op dat oogenblik ontvangen rapporten niet strookten met de uiededeeling der comité leden Terwgl by van zyne zyde de verzekering gaf dat een onderzoek zoo worden ingesteld noodigde bg de comité leden uit bewgzen te leveren tot staving hunner voorstelling vnn de zaak en zeide hg bon nog toe dat ziw diebewyzen geleverd werden zeer zeker zgnerzgds gevolg zou worden gegeven aan deze zaak t n 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 f 0 1 16 1 44 4 10 fl O I D i 11 60 18 10 s so Toorb 6 6 4 N dL d6 6 K Zcgw 08 Bl fcr 14 Za l l Unudt 80 7 60 8 18 Utmbt 6 83 7 60 9 Woordin 68 8 11 OodDW ltr 7 07 8 1 10 1 Good 7 90 8 8t 9 S4 10 87 Vtfif 6 C0 Tje AKstardao Wp Te Parijs is een vrouw gearresteerd die zelve een bar ts toch tel yk rookster een zonder Hoge manifl roor pij wn had Zij liep de winkels af en stal zooveel pypen als zg machtig kon worden Toeu men eene huiszoeking by haar deed was het eerste wat men ng een rek mei 2600 pgpen Daarvan bad zy er reeda 9 doorgerookt IDe rechtbank legde haar 8 maanden gevnn sstraf op die ig ooit Dat is zeker de leelgkste pgp gerookt beeft Id den Hoagaeheo gemeenteraad is door B en W medegedeeld dat pogingen worden in het werk geeteld om een proef te nemen met bet opnemen van b liagen omtrent loon en arbeidsigd in de bestekken der door de gemeente nit e roeren werken Aanleiding daartoe gaf een adres der timmer lieden vereeni ging aldaar Sen rare vrger Io den nacht van Zaterdag op Zondl kwam de dienstmeid van een der recbterlgke ambtenaren wonende nan de Sarphatistraat te Amsterdam des nacbtsom 3 uur mynheer en mevrouw wekken wijl zg in den tuin hoorde loopen en meende dat men bezig wa in te breken Mynheer schoot zich spoedig wat kleeren aau om eens te gaan kgkea en aan de aobterdeor komende hoorde hg dat men bezig wu een luik van het mam te verbreken Hij rasakte de deur open en zag een nuu bezig mynheer bedarbt zich geen oogenblik en pakte den inbreker bg den kraag en sleepte hem in huis De zoon dea huizes riep iamiddelseeo agent van politie Het bleek nu dat het de vrger van de dienstmaagd was dia voorgaf zgn meisje ïeis te hebben willen mededeelen De man werd aan de politie overgegeven zoodat het nn zal moeten blgken welk belangrgk nieuws hg wal had mede te deelen enhoe bg tot de wetöoscbap kon gekomen s yii dat de heer des huizes dien dag afwezig wasgeweest en het voornemen had geuit niet teznlleu terugkeeren op welk voornemen hgechter was teroggekomeo A Gt Men schrijft dü Breda Wij leven hier tegenwoordig in een onrue tigen tgd de plaatselgke bladen zyn niet io staat om geregeld de ingezuudeo stukken op te nemen die op de oorzaak daarvan betrekking hebben en hei is maar gelokkig dat de onrust weldra van zelf zal moeten bediren door de bevestiging van bet spreekwoord ge dane zaken nemen geen keer Wat brengt de gemoederen zoo in bewegii f Het feit dat binnen enkele wekee dniaenden boomen eikeOi dennen beuken en esaoheo uit de om deze gemeente gelegen bosschen zullen verdwgnen de fraaie Mast Lies en UIveohoutsche bosecfaen zullen op enorme wgse worden gedund Lieve plekjes verdwguen en menigeen van boren den Moerdgk die een gedeelte van den zomer hetsg tot herstel van gezondheid hetzg tot genoegen iu de nabghaid van deze bosschen heeft doorgebracht zal het volgende jaar terugkeerende verbaasd staan over het vele dat onder de bgl gevallen is Wg treden niet in beoordeeling over het nat van hetgeen gebeurt sommigen gelooven bieraan velen ook niet doch het is te begrgpen dat de neringdoende en wandelende bevolking Tan Breda en omntreken het hakken c met leede oï en aanziet de eerste vreest voor rer mindering van it é en Tan restiging vao families die de algemeeue welraari zoo vermeerderden de laatste ziet zich een groot gedeelte van bare genoegens ontnomen 1 80 l 6t 9 88 11 Vandaar de onrast die zich nit in adressen aan den gemeenteraad en partienlieren aan de Regeeriog door ingezonden stokken in de couranten door de minder vriendeiyke verhouding tnsscben personen die vroeger heel wel met elkander waren Vtfór ons ligt de bro chure van verkoop een Igvig boekdeeltje van 108 bladzgdeu wg hebben ds eikenboomeii eeas opgeteld die daarin voorkomen als ten doode opgeschreven en kwamen tot omstreeks 1200 zegge twaalfhonderd waarondor er vele zgn van 49 centimeter middellgn en 25 meier hoogte De gebeele verkooping zal zes dagen duren en wel 19 20 22 25 28 e 29 dezer nit een en ander is de omvang af te leiden Is het wonder dat het groote pablïek dat slechts oordeelt naar de waarde die de hosschan ▼ onr het oogenblik voor hem heeft en er niets om geeft of over 50 jaren de nieuwe wgze van werken gerechtvaardigd ui worden met ergernis de opruiming ziet i £ r IS hierover nog veel te Bchrgren doch hei bo flDstaande is meer in het bgzonder van belang voor de lezers buiten Breda waaronder er zekür velen zijn die met belangstelling van den aanstaanden toestand der bosschen die om Breda gelegen zgn konnis znllen nemen Men meldt nit fiarliogan De opbrengst der verkooping van StienstraV inboedel bedroeg roim SI zomlat de onkosten hei verMbnldigde aan belasting was ongeveer 50 nog at hoog zgn opgeloopen Oe werkman die het eerst het meubilair aanpakte om het te vervoeren naar de gymnastiekKchool werd met niet minder dan den dood gedreigd door de in het Volkslokaal aaawezigesooialisien doch hg vond alras helpers en hoewel de vrouw vftn Biiensira het licht uitdraiide heeft niemand eene han4 tegen de werklieden darveo oiistekeo Toen by de verkooping op de vraag iWie biedt er geld door Reens was geantworrd Eén cent werd hg onmiddellijk gevolgd door een ander die riep Ëea gulden c Toen was de zaak in orde en de verkoop ging rustig door het was in de zaal soo Biil als bg iedere andere verkooping Tot bewaring der orde waren iu het geheel 52 personen op het terrein waaronder 18 rgks veld wachters en 18 marechaussees en voor het geval dat er sprake mocht zgn van rustverstoriog stond te LeeuwardfO een detaohemeni soldaten tot de afreia gereed Toen nu de voorwaarden van verkoop waaronder ook de bepaling dat ieder bet geld dat hg bood voor den deurwaarder op tafel moest leggen waren opgelezen begon er tumult io de znal doch toen daarop de inspecteur der marechaussee commandeerde t Bajonet op verdween ineens de moed der locialisten en stoven zg in twee partgen de zaal uit Dat er bg het fooilleeren geen revolvers werden gevonden moet hieraan worden toegeeehrevea dat Heens die bg de eerste vgf oantredeoden was permissie kreeg om zijne geestverwanten in het Volksg bouw even te waarschuwen dat zg zonder geld niet zouden toegelaten worden uatuuriyk echter dat bg zich verwgderde om hen te waarschuwen dat eg gefouilleerd zonden worden T en zekeren Abraham Soep uit Amsterdam ia procesverbaal opgemaakt wegens het dragen van verboden wapentuig n l den vorigeodag tgdeni het vervoer der meubelen De algemeeue vergadwing van de Hollandsche Uaaitchappg van Landbouw heeft het Hoofdbestnur gemachtigd bij H M de konin ginRegentes een adres in te dienea ten verzoeke dat door H M s Regeeriug bg de overige belanghebbende regeeriugeu een oplossing van het muntvraagstak op bimetaltieken grondslag bevorderd worde Dit bealnii is genomen na een uitvoerig pleidooi door den Staatsraad Jbr Kocbussen die nog eena met zyn bekende helderheid en zokelgkheid een ioelichtiug op de zaak in qnaeaiie gaf en nieuwe gronden bybracht ter taving van zgn overtuiging dat bet goudmonometallisme voor yooribreoger en landbonwer enorme aohade na zich sleept Daarna kwam aan de orde besprekiug van de maatregalen tegen het mond en klauwzeer Bealoien ia zich tot den Minister van Binnenlandsche Zaken te wen deo om te verzoeken 1 dat alle beperkingen die de doorzieking thans kunnen vertragen in de besmette kringen worden opgeheven 2 dat geen desinfectie Boders dan io buitengewone gevallen gMchiedde aangenomen mei 351 van de 423 stemmen en 3 dat een gemengde commissie van deskundige tandbonwers en veeartsen zal benoemd worden die nagaan zal in hoever wetewgziging noodig is om in het vervolg bg wederiniuMen van iongbloar de bezwaren ie on oan die zich bg deze epidemie voordj den Het vrooRatuk ran groanrecfaien ii thans overal aan de orde en passeerde dan ook dexe landbouw vergadering niet De afdeeling Haarlemmermeer had de vraag gesteld of graanrechten noodzakelgk en gewenscbt waren Het hoofdbestuur kwam dienaangaande iot de slotsom dat me gerust de conclosaie in 1895 vauw de Holl Mg Tan Landbonw voorbeschreven opnieuw als bare meening kon uitspreken nl dwt bei heffen van de beschermende rechten werd besohoawd als sirgdig met i lands belang De zeer ellendige toestand waarin de graan bonwende broeders zijn gebracht verdiende Tolgena den rapporteur oprecht mededoogen £ n konden zg niet gehoïpen worden door het heffen van graaorechtea zoo bleef er toch een onder gnot Id over waarop lands regeering hatp en steun moeet geven Volgens bei boofdbestoar mag de landbonw ff du ook mat recht op aandringen van H lands veriegenwoordigiog en regeering te Torwoohten betere appreciatie van dea waren UM 4 en Tan hei overgroote belang dat ons land beeft bg den landbonw en dat ly veel faaohtigir mutregelen neme om dsw den zoo hoog noodigen sieon te verleeneo indenmoeiIgkeo strgd om het bestaan Met algemeens stemmen op 1 na adviseerde het Hoofdbestuur er halve niet om raanrerhten te vrafteu c Als motie van orde stelde de h er Bueke daarop voor bet debat te verdagMn en inmiddels bei preadvies van liet bestuur te verzfiiden naar de afdeeÜogpn ton einde aldaar te worden behandeld Dienovereenkomstig is beBloten De rechtbank te Frankfort heeft uitspraak gedaan in bet olgeude proces Iemand leende zeven jaar K leden vao een makelaar 2500 mark waarbg bepaald werd dat bg het geld kou terugbetalen t wanneer hg wilde f De makelaar wachtte jaar in jaar nit maar de Bcbuldennar dacht nog niet aan terugbetalen Ëiudelgk nam de makelaar zgn toevlucht tot de rechtbank en deze verklaarde hem ontvankaiyk iu zgo eisch Het vonnis overwoog dat met terugbetaling naar lielieven bedoeld werd dat de schuldenaar niet zou gedwongen worden maar geenszins dat hg de betaling tot in bet oneindige kon uitstellen na een termyn van zeven jaar bul de scholdeischar het volste recht zgo gp d terng ie vorderen Door den Hoogeu Raad werd verworpen hei cassatieberoep van den arts te Tilburg die als gemeentegeneesheer verplicht tot het afleveren van geneesmiddelen aan de armen door den strafrechter onbevoegd geoordeeld werd eeneesmiddelf u af te leveteu omdat te Tilburg di ie apothekers gevestigd zgn en daarom tot boete werd veroordeeld Door den beer Mr R baron van Hariuxma thoe Slouteo te Beetsterzwaag is aan de hoarders van hooilandeu in de gemeenten Haskertand en Doniawerstal een gedeelte der verschuldigde huur geschonken wegens in den jongiten zomer geleden schade door den hoogeu waterstand Omtrent de stranding van de Caledonia by Katwgk wordt no gemeld Toen men Vrgdagavood de Hollandsrhe kust nadjrde was het zeer mistig waarom gebruik makeude van bet lood naar land werd gestoomd toen men eensklaps juist bexig sgude het lood te werpen ean den grond liep Onmiddellgk werd mei volte kracht achteruit gewerkt doch te verg efs het schip ble f zitten tot eindelgk dn machine door het rand oiibraikoaar werd Het was nog eb en hoewel de zee vrg onstuimig was d geschiktste tgd om met eigen boot hei schip te verlnteo daar dit als de vloed b ou niet doenlijk zou geweest zgn Met den kop van de boot op zee gehouden werd achterwaarts naar t strand geroeid waar men omstreeks 9 uur doornat doch behondeu landde Waar men was wist men niet juist voor des nachts 2 uur toen t wat opklaarde en bet vuur van Soboveniu tt zuidwaarts WMrd gezien Den geheelen □ acht liep de bemanning op het strand heen en weer om niet vau koodete verstyven doch de booinman die kort voor de stranding door een val de schouder had ontwricht welken EOpn ie vergeefs getracht had op zgn plaats te brengen lag tegen het duin hg werd loeu de dug aanbrak in een wi n naar Katwgk vervoerd Het schip zinkt io het zand weg Gister lïgn de masten en de scboorstem weggeslagen en stond 8 voet water boven liet schip Het kan als totaal verloren worden beschouwd De Loc verhaalt van eon fuoelier ofkorponal van het 5e die op transport te Mage lang wao toen hij boorde dat zgn batrljon naar het oorlogsveld ging Van Mngelang nnar Semaranf heeft hg toen zob goed als dag en nacht doorgeloopen om nog bgigds te bomen voor het vtrtrek Te Snmaraog echter vernam hg dat de formatie reeds was afgesloten en dat hg moest achter bigven Na iii verschillende autoriteiten moeite te hebben gedaan beruste hg chguhaar doch sprooK aan d n boom toen de prauweu met het 5e af voeren iu het water en klom aan deanderazgde op een der vaartuigen Aan boord van de s Jncob werd het geval aan den batailjons commandant gerapporteerd en de man kreeg verlof om mee te gaan Bg den goudsmid G te Emmerik denzelfden bg wien voor eenigen tijd een groot aantal gouden en zilveren kettingen gestol n werden vervoegde zich Ki terocbtend een meisie dat eenige gouden en zilveroD horloges op zicht vroeg De goudsmid voldeed aan dit verlangen om tich later tot ontdekking te komen dat hg het slachtoffer van elowe oplichters was geworden De vermoedelgkfl daderes is vergezeld van een manspersoon op Nederlands grondgebiedgezien De brigades der marechaussee te s Heerenberg en te Deutichem hebben eengverig onderzoek ingesteld tot nog oe echter onder gevolg Zekere A W nit Tilhnrg thans werk um te Rgeu wachtte Zondagavond aan ttetetation A UnT ague vro re verloofde op hg bare teru koiuKt luet hareu t t uwt ordigen minnaar en brücüt liaar onverhoeds verschHideue mesvoedeu in bel gelaat toe W moei vroe r r getracht babbou de oude liftdesbetrekkiug die het meisje bad opgezi gd weder aan te knoppen en toen dit niet l kie zich hebben uitgelaten dat hg vriteg of laat sich wreken zou Zoada deelde hg in verschillende herbergen mede dat bg ieta iu de aiu had Aaustood ua de daad gaf hg self de politie kennis er van Werkverschaffing te Gouda Afdeeling rbeidsbenrs De Commissie voor werkverschaffing bericht hiermede dal op heden bg haar in dienst zgn l boerenarbeider 1 hekelaar 1 houisager 1 olieslager 1 reizi r l scheepmaker 2 schilders o 2 personen die sedert langen Igd geen beroep meer uitoelenen Bovendien hebben zich oog aangemeld 1 bleeker 1 boutdrager 3 opperlieden 2 schildsra 2 stuoadoors 1 touwslag r l tuiimermad 1 tniomau en 1 zouder beroep welkeallen nog niet geplaatst zyn Heeren patroons welke personeel noodig hebbeu worden beleetd verzocht uit deze persüoeu eene keuze e doen waarvoor nadere inlichtingen verkrggbaar zgn aan de werkplaats in de Baanatraiit des mortiena van 8 tot 12 en des middags vau P tot 5 uur DE COMMISSIE BQitenlaodsch Overzicht De heer Brisson is door de Fransche Kamer gekozen tot haur voorzitter Ue heer Brisson was de candidaat der radicalen De heer Mélinc was de candidaat der gematigdrepublikeinen BIgkbaar beeft derhalve een gedeelte der regeeriugspartg geweigerd hun sti muien uit te brengeu op den heer Meline den leider der proiectionistrn Vandaar dat de als seker beschouwde verkiezing van den heer Méline ten slotte nog mislukte In Houganje birjft de miuisterieele crisis I nog steeds aan de orde De heer Weckerlé zal naar Weenen vertrekken ten einde met keizer Fritus Jozef iver deu pohtieken toestand te beraadxlagen Waarschgnlgk zal dan de crisis worden ofi gelost Te Pest wordt verzekerd dat de minister president voornemens is bet ontslag aau te bieden van alle leden van het kabiuet tenzg de keiler zich mocbt verbinden het ministerie te bigven steunen Üf krizer ii rans Jozef het ont ilag van het minibterie zal aannemen is xo onzeker I t keiler weet dat het niet gemakkelgk zal vallen een ander miuii terie te vinden hetweld in staat is de kerkeiyke hervormingn weiten ten uitvoer te brengen vooral omdat de heer Weckerlé door de meerderheid de vnikt wordt gesteund Het ih dun nog zeer ftoed mogelgk dat de keizer besluit het tegenwoordige kabinet te handhaven Het ittgrgtieiide bealuÜ vsu Crispi heeft een hevigen strgd in Italië doen ontbranden Oe oppoKÜie partijen hebben na de verdaging van het parlement een protestvergadering belegd waar de bonding der regflerïng zeer scherp werd veroordeeld De oud miuiater Di I lludioi hield daar een beltitte redevoering I waarin hg de volksvertegenwoordigers opwekte I het aanzien en de wnardigbeid d r Kamer I te beschermen tegen het optreden der regee I ring en de duitr gekochte vrgbeid te beecher I men Hg ging dan aldus voort I De afgevaardigden moeien onmiddellgk den I kiezers duidelgk maken wat in de laatste I dagen geschied is I De houding van het ministerie tegenover I de kroon en bet parlement i onwaardig I het verwgt dat in de Kamer een oproerige I genHt heer cht is belwdigend I Anderen lieten zich mei minder scherp uit I fO d r rei eeriug staat eeu ware htrgd te wachten gelooven vele bladen Hare vganden I vcr pi i l n de meeniiig dat de verdHgint der I Katuer een middel is om smurbii e miMlaI digern voor straf te vrgwaren De o ppo itieI partijen hop n te zumem bet niiuisterie Crispi I ten val ie brengen I Nog altgd handen de geruchton aan die I eeoitien grond geven ai n het v rmo d n dat I de scborsintt nog wel een ander doel heeft I dan der Kamer de geltgeoheid te geven tot I kalmte ie komen I De oppositiebUden verloren ronduit dat de I maatregel eenvoudig eeae voorbereiding voor I de ontbiodiug der Kttetii is en eenigeoschyn f van waarheid krggt lUze opmerking door een I oittating van Grispi s Ai aan de Rifurma I Deze schrgfi in een artikel waarin zg de I vergadering der oppositie part gen bespreekt I 1 BIgkbaar wil de oppositie dat een rechI ter zal oordeelen over baar gedrag eo over I hei optreden der regeeriug Deze rechter kon I niemand onden sgn don hei Und In dit opiieht ign wg hot geheel eens met de oppositie Dat Crijipi de Kiamer ion willen ontbinden biyfi echter een vermoeden waaraan men vooralsoc niet veel gewioht kan hechten Evenioo is het bei met detiiUooze meeetalonwaarwhgniyke gemchten die de ronde doen Zg leifgen echter een sprekend geinigenis of van de groote nnzekerbeid etl dtn gespannen toestand in linlië en van den zeer diepen indruk dien bet koninklgk besluit vsn Zaterdag heeft gedaaakt Niet alle leden van bet Engelsche Hoisder Lords üchguen toch zóó fossiel te sgn all de ministerieeie organen hen voortdurend afschilderen Daar is bg voorbeeld de hertog van Bedford die te Bedford eene liberaal unionistische vereeniging hielp tnwgden en zich bg deze gel oheid wel d elgk ten guuste van hervorming der Kamer van Pairs uitliet Hg verklaarde uametgk eeu overtuigd voorstander te zgn van Mue knchtige Tweedec Kamer doch juiit omdat bg het erfelijke beginsel daarin aU eene bron v n zwakheid beschouwt wil hg dit er nit verwgderd aien Dit standpunt bracht evenwel voor hem niet mee dat hg ter tegenwoordige Regeeriug de band moeet teenen tot een afbrekeu van ds Constitotie zonder te weten wat daarvoor in da ptaata zon worden gesteld Volgens bericht nit Autong bezetiedeu de Japanuen op 13 deser Haitjeng waar 3000 Cbinenten baant geen verzet boden doch naar Liaojsng vloden achterlatende eenen rgken buit aan de Japanners die een civiel bestuur aldaar veatigdeo en er een krachtig garuiioen acbti rlieten De Japauuers onder generaal Kat oeru mouten sedert Nioeinjooaog vermeeaterd hebben Volgens over Sjanghai ontvangen bericbleu uit Peking neemt de paniek io de hoofdatad toe waar de regeeriog eindelijk heet te bewffeo dat vreemdelingen ie Peking heeten gevaar te loopen De legatiè n beramen zelfi efenaie ondanks de goruststellende verklanngeu en decreten der Chiueeache regeering winr tegenstand verlamd wordt door de rivaliteiten der bofparigeii Z MQ EZ ON O BN Stadgenooten Nu de inzameling der bgdraffen nagenoeg IS ftfgetoopen en de aanmelding van werkeloc zen reeda is aangevangen btgkt bet derCommiasia voor werkvemcbaffiug in de eerste plaata dat de werkeloosheid veel grooter is dan tg had kunuen denken en in de tweede plaati dat de geldmiddelen waarover zg te beschikken heeft bg lange na niet toereikend zgn nm aan alle werkelooxeo werk te verscfaaffeu Enn ernstig beroep op uwe nffervaardighfid geachte stadgenooten is het eenigste middel waartoe zg baar toevlucht kan nemen Zg ii tevreden met hetgeen zg oatvangen heeft eo zg is er dankbaar voor maar iodieo zg verdere steun moet missen dan zal hei goede wat tg tot stand heeft gebrscht zoodanig beperkt moeten worden dat meer dan da helft der aaogt even personen vao werk verstoken mout bigven De Commissie is van oordeel dat de burgerg dat met wil dat zg niet wil hebben dat de werkman gedurende de wiotermaanden armoede leidt Weluu mocht dat zoo zgn stet dan nogmaals een bgdra e aan haar ter hand eo lielat zoo Hpoedig mogelijk opdat de werkeloozeo die er op wachten geplaatst koonen wordflD Bgdrogeo worden gaarne in ontvangst ga nomen door de heeren P W Kamphuizen Gouwe C 249 J A Donker Raam O 226 J C vau Ber en Tiaodeweg en C v Tongerloo Korte Groenendaal DE COMMISSI £ Gouda D oember 1894 N B Vau de ingekomen bgdragen aal in de plaatselijke bladen melding worden gemaakt 10 Aan ons Bureau Lange Tiendeweg D ÖO worden voor bovengenoemd doel eveneeus giften iu ontvangst genomen InRICUTINOIN WKUl UKTAAR MCHAUK Or HINDU KUIfNBN VB800EZAEKK BUROEMEESTER en WETHOUDERS vu GOUUAi G kt op art 6 en 7 d Wet nu den 2b Juni 1876 BtutoblMl No 9S UrenKen ter algemeene keonii dtt op de Hecretarifl ter visit zgn gelegd verzoektD met hylitgen vkd N Mogendorff om vergunning tot betoprichten eener buideniooterg droogerfl enborgplutfl Van afval der buiden op bet perceelgelegen aan de Kiroenieljialoot Ktdaatrul bekend Sectie A No 3030 en 3040 E W Kok om vergunning tot hetoprichten eener meder j blikilagerg en lakkerij in het perreel gelegen aan de VogetrniungWijk M No 160 KadaattalJ bekend 8 ti 0 No 2642