Goudsche Courant, donderdag 20 december 1894

No 6539 Vrijdag 21 December J804 33ste Jaargang ftOrMHEIOURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitguve dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestda n De prijs er drie maanden ig 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 a rafels é 50 Centen iedere regel meer 10 Centea Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ECHT CfORIAWAr Oberiahnstein OllUemitOtltVICTOKIABROII OBCRlAHIISTllM jf feTiNTti Maatêehappij tot JijcplmtcUie der rictoria Bron geveetigd te Jtf m dam Zuidblaak S Verkrygbaar in t Hoofddep6t Toor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co p heele Flescb 18 enU per halve Flescb ït 13 cents Krnik 17 Kraik 13 terwgl voor de ledige Fleeschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flescb t oentf Kraik 1 cent Kruik 1 cent Waarozh word ik va mijn zenuvlijden niet geneien omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia oiet uiden dat genezing aanbrengende middolen toevallig ontdekt worden die in dahanden van een hekwaam geaeeaheer een goed sucoei behben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer walerkuur methode wiena woooplaata een bedavaartioord voor da lijdende menachheid geworden is den eenvoudige boer F Hef ft niet een Zweedsoh m oor Thure Braad genaamd een middel tegen vrouwennekteo aan de hand gedaan dia bet lancet der ohirurgen reeds tninder ooodsakel k heeft gemaakt en tbaoB gemeengoed van allo geoeesbeereu begint te worden Ook op het gubitd ter beperking vanteuuwaiekten begint er lieht te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat agn de sedert jaren onforandeid aangewende geneeskundige holpmtddelen aoo als büvoorb Bromium Tzer ATseoioua ens geheel te verdringen Kr zijn vele mensohea die uoeh aiek noch gezond ijja en tooh kUgen ijjlf zjj zioh in Üohaam en siel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kuoneo eo selfi oor een Heg getergd wordeln en soo eioh lelvon en anderea tot laat zgn eodder het te wilteo Vele worden Jblaa of door vreeaeykeangst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door henauwi j roomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met boofdpjja oongestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder ken aac verlamming vituadaos en vallende ziekte A Ideze ongelukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk gealaobt on eiken attnd rindt zijn leaswziek en aio of meer de aiaohtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie lot eene dezer oategoriëo van lijders behoort en ingalioht wenscht te worden over de wer king eeoer nieuwe methode adraaseere tich aan Amsterdam 1 CLEBAX k C Heiligeweg 4S Ebtterdam F E van SANTENKOLFF Korte HooMsteegl ttrecht LOBRY A PORTO Oudegracbt by de Oaaidbmg F M voor wien een onderrichtend gaeohrif e over Zanuwxlekten m Beroerte ToorkMning m OAft gratia en friAoo verkrqgbatr geiteld wordL i isr 09 108 BB 8II StadAntworponlB87 i lO Stad Br eaaI 1888 108 HONO Thoi BegullrGoaellaoh 4 lUV OoariXR StaaUlaoning 1880 8 188 K E Ooit B Cr 1880 8 941 9HN Stad Madrid 8 1868 4S Var N ta Ba Hyp BpoWoerl 4 106 APVI RTENTIBW Qrtrouwd by rolmaohl BASTIaIn WILLEM BËQGER PrtUma Z A R 1 ANNA MARGABETHA COBTKR die teveas nanaei B wederagdsohe Familie han btrlxIgkoD daqk betuigen Toor de Tele bewBun Tu beUngst ling bg hun Baweiyk onder Tondta Ovuda 18 mber 1894 Dat op Woentdag den 2 Janoan 1895 det Dimiddagi teiii 1 ure op het Raadhaia gel enheid U om Ixisvaren tegeb de oprichtipg der inrichtiogen m tebreogeD eD dat gedarende drie dagen vóór dieji dag op de Secretarie der Oemeente van de ter zake iogetkomeo Schrifturen kan worden kennia geoomen Ooada den 19 CJecember 18B4 Borgemeeiter en Wethooderii rooruoerad VAN BBEGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER GROOTE 80RTEEBING WINTSmNISCEOEM voor Dame Beeren en Kinderen A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam IS pWCÉtliVK Vo kra 98V lOül lOl l 100 80 80 80 6 24Vll 78Vi ey 1041 110 6 V 100 BV 85 780 870 lOlV 01 108 10 74 10 l 101 144 V 100 08 190 189 104V 8 187 1041 loov loov 180 188 ll A 87 6 V 96 8Ü 108 10 100 88 80 lotkoara S 1 101 101 80 801 lOlV V 188 7 NiuiBiiiiB Crt Krf W 8 f dito dito dito I dito dito dito 8 HoKSU OU Ooudl 1S81 S8 4 ItiUI InloliriJiiDll iae 81 6 OocnirE OU in p pi ir IStt t dito in lilver 18 8 PMTVttil OUig mot tioliet 8 dito 4ito I EctuKs UU Ooit io 8orio 8 dl Oaooni 1880 4 ditobqKatlii 188 4 diMbijHopBl88 0 4 dito ia toud lo n 1888 dito dito dito 1884 8 8mx Farpat uliuld 1881 4 Tnuu Oepr ConT lun 18 0 4 Om leoDtDg Mrifl D Goo lMninKMrUÜ tvmkn Vitr Beo y oU 18 i 8 Uiuoo OU Buit Bob lOtO 8 ViHimau OU 4 onbop 1881 AlutUDUI Obligat OD 1881 8V aoniui H Stod lo n 1888 8 i NlD N Ur Uacdalèr aand Ansdab Tab Hil Cartiloatoa DuiUaalaobappi dito Arab Hjrpotbeekb paodbl 4 Gnlt Hij der Voritonl aand a Qt Hypotbaalib paadbr 4 NaderlandiDha banlc aaad Nad Hanilelmaatéob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypolbaolib paadbr 4 Utl I potbaokb dito 4 I Ooanm Óoat Hook bank aaad txiL Hypotlieekba k pandli 4 kmuXL Squit bytMtb paadb 5l Maiw li G Pr Lion oort 8 Nn UoU U Spoorw Mij aand llij totBipl r 8t Bp r Mad Kad lod Spoon egm aand Nad Zuid AMk 8pm aaad 8 dito dito ditoUtl dito 8 lTjJjl apoorvl 188 8 A K0U 8 74 68 Zaid IUl BpwmH i H oU 8 PaU8 Wanobau Vyoanon aand 4 Bm Or Buaa Bpii M aaad 8 Balllaoka dito aaad Vutowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 6 10 4S AimnA Oant Pao Sp Hij oU 8 Ohio kNorth W pr C aand dito dito Win 8t Fotor oU 7 Daofor k Bio Gr Spni oort a lUinoia Geatral obl in goud 4 Louiir k NaahvllloCert v aaad Uaxioo K Bpw My lebyp o 61 Miaa Kaaiaa t 4 pot prof aand N York OnUrio k Weit aand dito Fenna Ohio oblig 8 Oregon Calif la bvp in goud 8 St Paul Mina k Jktanit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie byp O 8 ClKUi Can So4b Cart T aaad Vin o Ballw k Nar la h d o o Amaterd Onaibua Mij aand Bottord TramwegiMaata aaad NlD Btad Amatérdam aand 8 Btad Botterdan aaad 8 Berallen nn een Zoob Man A M rait SUN tak ALKEMADEDuxsooiii Gmida 19 Dec 1894 Sociëteit Ons Genoegen Cbmraiaeariaaon dor Sociëteit 0 Oïhokuis breugen ter kenniasc Tan HH Ledeo ingefolge Art 30 Tao het Reglement dat bg gelegenheid ran de 3e Abonflement ToaneelTOontelling op DONOËEUAQ den 20 DECEMBER 1894 de SOCIBTMIT van de ai ondsZeS VVB af geBloten Mal xijn Namens het Bestnar F HERMAN Fz Seentmii Oouda 19 December 1894 Eene teeda lang bestaande Firma te Bremen zag zich gaarne de AGEI TULR Tan een BOLUNDSCH HUIS in JE 45 opgedragen Z werkt in dit artikel aedert vele jaren met groot aaccei doch ïs door likwidatie van het huis yroeger door hem vertegenwoordigd verplicht andere relation aan te knoopen Aanbiedingen worden ingewacht onder letters E B T Algemeen Advertentla Burean MJOH v H DITMAR Rotterdam r Onfeilbaar Uiddel TBOBN Influenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior liorsl llonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld ait de meest heilzame beatanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Gmee t onmiddMiJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beate middel der wereld tl I van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Bumatrvstraat 267 Den Haag Verkragbaar bü F fl A WOLFF DroI gist Markt Goi ia FBAHSCEE STOOMVEEVEHU i Chemische WassoheriJ H OPPE IIEIMEB 19 KruUkade Botterdam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep4t Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven van alle Heerenen Dametgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van piaohe mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsy gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt W ns nitbreiding der fabrieken zgn depryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverWr in dagen te verven goedaren in eene week Zeer Hette Qesteendrnkte HmSAAIlTJSS wor4en GELEVÉRD door A BRI RMAN ep Zn Oouda Boalparadruk aa A BamaiUN k Zoon SSSSZ tafia ai r u tofcerPiJB Expeller Waf lBaaal MtMiMaaaatewe id tsgeo Hsass Js toker PaifrExpeller 1 fX mat m staada in ieder bnii eiin Eg g Aiter PaifrExpeller Fi s W aa Tf oaat aa flM de leacb TseaÉaailM la ét mtmt Apotkakaa en bu T Al MaMar t Ca te Bo ttMdam Te Gonda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Bedactie der beste Kath Letterkundigen Maandeljks Terschjnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectuur als Bomanê NoveUen HUtorUehe VerhaUn PoéiiU AUerlel Ba dselê Logogrlef Bebus en en roor den zeer lagen prgs van 6 S CENT per 3 maanden franco per poai 80 cent Goedkoopste muodschrift van Nederland P 8TOKVIS WATERRED8 OlTOIT 8 BoSCH tfOe J PDIKE OUDE H t SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NIGHTOAP VerkrügbKir bij PEETER8 Jz Als bswija van echtheid oaohet en kurk ateedi voorzien van den aaam der Firma F HOPPE M i Overal JC t TooraJ op de Een ware Schat Toor de oogelnkkige slachtoflers der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWAItlKG Hollandache uitgare met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan do Terachrikkelgke ge olgeu Tau deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaulgks duizend van een zekeren dood Te Terkrjgen bj hetVetlags Magatin te Leipzig Noumaikt 34 franco tegen inzending Tan het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet NteuweBdIJk 241 Eerste kais T d Dm AMSTERDAM maandags Woensdag en Vr dag TE COKSÏÏLTEEBEN Toor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDBN VOLLINQËN enz Tan 10 tot 3 uur Markt 1S4 Gouda Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken eo prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geach en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz ai ZAGB PBIJZBlf gm iiaadteeJceaiaff 3 verkrijgbaar zaat Tood lottara BINNENLAND aOCDA 20 December 1894 Bg Kon beelnit sgn herbnuoemd tot kantournchter piaatarervangeri in het kanton Uqoda de heer H Kayier en in het kanton Schoonhoven de heer J J Laxonder One werd welwillend inzage verstrekt van een brief door een jongmensch die de expeditie op Lombok aU fnselier medemaakt aan zyne ouders te dezer stede waaraan wy het volgende ontteeneo en die gedateerd waa Katang Bedil 6 Nor 1894 Allereerst deelt hg mede dat men bet hem niet kwalgk moet nemen dat hg oiet eer geschreven had daar hg in geen 4 maanden papier enz had kunnen bekomen Toen de expeditie begon hadden wij niets te doen evenwel hadden wg nieta meer bg ons dan onze verschoning de rest ligt nogop M alaog op het oogenbtik zitten wg op een post vtak voor dfn vgand in bet eerat hebben zg ons uit het bivak verjaagd dat leek wel een dorp T n etroo de Terliezen waren zwaar Wg zien biet treurige diugeo doch allen zgn vrootgk en ot rnimd het 7de Bataljon moest voor Mataram het 6de Tjakera en het 9de Ampteuam dat ligt zoowat 2 nor van elkander g lagen tuaaohen de twee laatste plaatsen in n hadden op geen vgandelgkhedan gerekend toen den 25 Anguatua alarm geblazen werd waarop wg hevig hoorden schieten op Tjakera daar wa het 6de Bataljon aan het vechten dee morgena om 5 nnr kregen wg het eerste vunr niettegenitaande wg geen rgand hadden gezien noch veel mindtir gevochten het wae trearig te zien hoe onze kameraden vielen wg kocden niet naar het 6e of naar het 9de terwgl wg met het 7de ook niet weg konden Den 26o Angustns zochten wg een plaats op waar wg veilig voor den nacht wa eo daar lagen wg met een massa gewonden en geen eten in de open Incht de dooden hebben w achter moeten laten Het 6de en 9de bsUillon trok ook op deze open plaata aan eveneens Teel gewonden medebrengende Den 27o gingen wg er weder nit een groote omweg makende naar Ampeoan wear wg veilig waren wij gingen om 4 nar amoigens wegen kwamen eerat des middags om 4 nnr aan Gg kunt begrgpen dat wg uitgeput waren van 25 tot 27 geen eten en hoegenaamd geen drinken Wg hebben daar 10 dagen in de open lucht gelegen waar wg inmjddels een bivak hadden opgebouwd wg zgn er toen weder op losgegaan en gelukkig aan de win fEVILLET0I DE EERSTE PATIËNT UIT D8 PAPIEBKN VAN EEN QENEE3HEKB Naar het F aiuelk Men kon de zieke ophelpen baar naar het raam dragen en haar in een fauteuil in de zon neerietten Baar bleef tij dan uren achtereen zitten zonder een enkel woord te spreken in een toestand van volslagen dofheid roet gebogen hoofd en metslaphangende hsaden 2y vroeg naar nipts zg was aU versteend Het was eun spooksel dat wy met bloemen omgaven Ik had opgemerkt dat er in bet vertrek oen kleine boekenkast stond die ter doge van keurig ingebou dene boeken voorzien was Onder deze bevond zich de mooie bijbel door Curmer uitgegeven de eerste dmk van de fabelen van La Fontaine aoo geest door Orandville geïllustreerd de praabtige uitgaven van den Télémaque eo die van Oil Bias van Saotiltanr en verscheidene keurige boeken door Furne en door Bourdïo uitg lPTen versierd met gravures van onze grootste moderne meesters ezooals men die in het begin der regeering van Louis Philippe gaarne uitgaf Er weren daar de olassieke lohrijrers vnn Lefslupe de deftige Mootesquien Turgot La Bruyère hot lavenlal zedekuodige M fera eeo Kaoine van Üidot allemaal eiVBlis ran goeden smaak gatoigdeo Wg legden ol rdikwijls een van deze ooia boekan op den hoot Dan glimlachte nende band Bij mijn comp oie zijn twee stadgenooteji gesoenveld Door den beer C P W Üessing is gisteren aangenomen het bouwen eaner kerk aan den Rgodgk onder Zoeterwoode voor een som au 42700 Heden nacht zijn te Zevenhuizen ten nadeele Tan een 40 tal kippen van verschil lend soort ontvreemd die hedenmorgen door de politie alhier zgn in beslag genomen De dader is men op het spoor In de lapitstgehouden gemeenteraadsvergadering te Wèddingsveeo Maandag 17 December werd besloten vour wglen mej C HooHmun onderwgzeres in de haudferken geen nieuwe titularis in de plaats te stellen doch genoemd onderwgs t p te dragen aan de ondfrwgzeressen van school D en B mej M l rreveld Bute en mej M Slors Door de lage prga der varkens mag als eenemerkwaardigheid worden vermeld dat op toogenblik in de gemeente Waddingsveen ploaminus lOOO vette varkens op aflevering wachten 0emi4deld ptr stuk op 250 pond gerekend tegpo een matigen marktprgs van 20 cent per K G wacht thans een kapitaal o f50 000op omzetting De jaohl hasenjacbt te Waddiogi ean levert dit iaiaoen weinig resultaat Qpmidduld worden door de jagers gewooniyk Vrijdag of Za terd niet m er dan 3 a 4 stuks in triomf medegevoerd De naohtelgkn bruodjagere Uiar ter plaatse scbgnea echter dank njhctnaiiwtettende toezicht beter raken te maken althans danelgks worden door ben hazen te koop aangeboden In de Isle openbare vergadering van het lepsgezelschap te Waddiogavren trad als spreker op de henr Akkerhuis van Delft lu de maand Febraari zal eene soiree mueicale dectamatoire worden gegeven Vrgdagavood trad te Berkenwonde voor eo grocA aantal belangstellerideu zoowel van hier als uit omliggende gemeentfo de heer De Jonge uit Dordrecht op om t spreken over halpmeatstoffen in deze strfken Wat hü meedeelde deed hü soo dmdelgk dat ieder hem gemakkelgk kou begrgpen Door menig voorbeeld toonde hg aan hoe de landman zfn land Tan onkruid kon zuiveren waarom hoog watfr slecht is voor het land hoe bet best de idtestraalt bewaard han worden hoe het land bewerkt moet worden welke hnipmest voor dit welke voor een andt r Uiid eescbikt was bijna dan kwam er gloed in hare oogun dte te go Ijjker tyd de uiterste zachtheid weerkaatsten Klijkbaar wekten deze schoone beelden in baren geest of liever gezegd in haar hart eene onbestemde ber ÏQDering vol teederheid zij dacht zonder twijfel aan haren vader zooals men io een droom aan Ihmand denkt Maar dan liet zij het boek eeAklaps vallen Ik zal er nooit mee klaar komen I zeide zij dan irMijn henl el I het borduurwerk laat ons hard doorwericen want ik ben moe 1 Ëindeiyk sprak zjj tegen de kleine Julie alsof het ongelukkige meisje b j haar zat Het was een stortvloed van aanbevelingen zoo juist vooe een kind gepast zoo welgemeend zoo liefderijk uitgesproken Ën verder niets dan alteen die dofTe wes nioosheld Haar varstand wm dus niet geheel geweken er was nog een soort van gevoeligheid in haar orergableven Deze gevoeltgbeid al te zeer te Jirikkelen waa eone gevaarlijke zaak eene crisis kon daarvan het gevolg zfjn en deze crisis kon terwyl sy aan de zieke het gebruik van al hare vermogens teruggaf desniettemin een noodlottige afloop hebben als men denkt aan de smart die deze ongelukkige odderronden bad en aan da afwezigheid vsn dekletnt Jalie die de ziel barer grodta zuster met zich scheen me evoerd te hebben Id he bfwuatz ja van rayt e machteioosbeid en van zoo vele angsten was ik niet meer zwakken wanhopig ik waa reeds zeer oagelakkig Gl d behoudt dergelijke smarten voorzeker sleohta aan weinige menichen voor Hiasobien is dat wel de dageraad der bemo aehe gelukzaligheid I IV 2ss weken vsrllqpea op deie wjjie sse weken enz 1 enz Na afloop zguer leerrgke rede maane menigeen van de gelegenheid gebruik om Itbm omtrent de bemesting van bet land leta H vragen Met de moeste wel wil lend beid gaf l j raad en inliohUngen en toonde tevens gron aan waarom er zoo en niet andern gehaileld moest worden Ook de beer Van der raaf uit Lekkerkerk venchafte nog inlichtlegen over de bemesting met Uulpmeat en deelde tevens de uitkomsten daarvan mede Ten jalolte verklaarde de heer De Jonge ziclt beret4 om geheel kosteloos een stuk land dat aan A gemeente den polder of de armen toebehoort volgens de door hem aangewezen maniv te bemesten opdat ieder dan het volgende jaar daarvan de resultaten zou kunnen zien Met een woord van dunk aan den spreker sfeot onze burgemeester deze soo leerrgke en UBttfge bgeenkomst I I Woensdag trad in bet outsdepartement te Ondewater als spreker op de heer Dr A Lamping van Naaldwgk die tot onderwerp zgner rede hnd Vncorrentie c Op breede wgse ontwikMde bg wat de voor eo nadeeleo lijn dor concurrentie en gaf in het laatsto gedeelte zijner rede da middelen aan de band waar toor de oadoflen opgeheven althans tot een minimom teruggebracht konden woiden De Voorïitter van t departement de heer J Kiewiet de Jonge was de tolk der aauwmg D toen Jlij aan het eind der byeenkomst den spreker zgn dank bracht voor de uitstekendK ifgze waarop deze zich van zgn taak gekweten had SUten Generul 2e K hir Zitting van Woensdag lö December 1894 4 vorens de beraadslaiiiogover Oorlog wordt hervat neemt de Kruier een pnar besluiten omtrent d urde der werkiaHmhe l n De Surioaamecbe hegrootiug zal bji kolooiSo wnnten behan te d Da raotin GerritB o om trant arbf idaloou en arbwdsduur zal niet bg Water taat maar lait r wof en b handDhl De heer Viruly Vtirbrugge constateert met treiioegeu dat in het d b t en aanval tetfen on oiiafbaukeJijk eid HMiioaetijk wordt neNcht maar b meent dat wg d n ook den v stingl Ouw Teel ogzamer kitonen voltooien en een veel kleiner veldleger lehoeven Hg kan dus moeielgk voor de begrnotiog atemmen te minder waar zelft liberalen schgnen te willen loslaten het beginsel van wettelgke legerorganisatie De beer Travsglino komt op tegen den aandrang van den heer Seret op den Minister om dezen te verlokken tot een onvoorzichtige aitlating over ht t hesinsel van den pTS ma van treurigheid en koorstachtigc gejaagdheid I Ik woonde te dien tyde in de Uuo Jsoiib een atraaf die niet meer tot h t Quartier Jjitin en nog niet lot den Faubourg SaintUermaiu behoort De generaal was mij oen Iwzoek komen rengtto en wg praaiten mat i belaagstelling over de dingen en zooals van self spreekt praatten wy ook over zyae veldtorhten die bü verhaalde met oano opgewondenheid en Kligheid die hem goed afgingen Ue generaal as zooals ik re s gezegd heb iemand met een goed hart maar na ea dan deed hü zich ook keuuen ais if msnd die geMt bezat Zgne gesprokken hebben altgd eene groote aan t rek kelgk beid voor biy bezeten ofschoon tg ook doortrokken waren met een soori van ruwheid die uit de gewoonte onl to bevelen voortsproot Wg beraadslsajEdea dus met elkaar als menschon die er zek r van zijn dat sg elkander begrüpen toen het galoppoeren van n paard zich deeil boorer een ruiter hield voor de ddur van het buis stil Terwijl ik mg geheel in eon enkele gedachte verdiepte bad ik als bet ware een voorgevoel ik deed het raam open bet wsi een gardo van Fargi die een brielje aan den ronoïergo overhandigde Ken minuut daarna trad mgo bediende met eene dépJ be binnen Ik had op bM adres den itttmpei van de prefeetour van politie zien prijken prgken was de indruk dien dit op mgn hart maakte Ik toekende het re u zeer spoedig en zeide aan mgn knecht dat hg vgf franken aan den ovorbrenger def dép Jhs Boeat geven De brave man heeft se aangonomen hg heeft zonder twgfel gedacht dat ik eene medaille voor het redden van een dreokuling gekregen had Ik beefde zooala men zirh wel kan voontvlluo toen jk dea brief openbrak het was eeae t din sy Igken dienstplicht dat niet aan de orde it Hervorming is ooodig en bezuiniging en dat doet de Minister want het eindcgfer is 5 ton leger De heer Van Vlijmen acht geen reden tot miamoedigbeid aanweaig over de uitgaven voor oorlog in verband met het bereikte doel De doude weermiddflten zgn goed en het leger eveneens getuige l ombjk Hg acht noodzakelgk een uitbreiding vao ons huurleger om het toenemend verzet tegen te gaan Maar bezuiniging is noodig met bet oog op den finaocieelen toestand De heer De Ufanfott Amsterdam wi stden heer Virnly erop dat wetlviyke lenirorgaoisatie zelfs doot het krachtige liberals kabjuetKappeyne niet is aangedorld wegens de bezwaren en hg ver kacht er ook gMU besninigiog van Overigens bfstrgdt bg den heer Seret die sprekers bepchonwiugen verkeerd htfit begrepen De heer Staalman isgeenantimilitariit tsaar tegen oorlog Hy keurt de nieufa geweren af maar staat TÓór meer oefeningen in bel sohietfD en verbetering van bet gehalte der officieren De beer Kerdgk brengt het geval met den officier te Deventer ter sprake die over een meisje quaestie had met een ooderofficier De minietftr beantwoordt uitvoerig ds Terschillende sprekers Zgne denkbeelden oeer persooalIjken dienstplicht reaerveert hy tot t betreflÜBode wetsontwerp maar in afwachting daarvan doet bg toch wel ieta voor de levende strgdkraohteo betere oefening go ds hnierea ting der soldaten Uy hoopt de stalling van Amsterdam op zuiniger wgse weerbaar te maken en de Tflstiogwrt te herzien Bezuinigen zooveel als de heer Viruly wil kan niet Hg doet vervolgens mede felingen omtrent het reiervekader iq verband n t de laatate wgiigio en In zgii antwoord aan den heer Staalman ontkent hg dat de zedeloosheid in bet legfr algemeen is en betwgfelt of de sterke drank in de kazerne geheel gemist kan worden Men generaliseert te veel enkele gevallen Omtrent het gebeurde te Deventer zegt bg nader onderzoek toe In de afondzittiog a de begrooting vanOurlog daaroi der begrepen df Vesting begrooting aangenomen Alteen werd tegen den zindes ministers een bezuiniging verkregen ophst materieel der artillerie I Dertien leden slechts stemden tegenlfaetgaheele Hoofdstuk I Usden hoofdstuk IK WaUrstMt De gemeenteraad te Ridderkerk heeft besloten voor 1895 5an de regorring eene bniteo kou nift al mgne boup vernmtiifeii Je bent oeu kiiid zei da generaal tegen Blij hoe zou j het wel in eon veldslag maken f Maar ik zag wel dat de uitstekende man evenzeer bewogen wu als ik en dat dit woord sleohta moest dienen om den indruk dien d e tijding op hem zelven maakte te verbergen Het was Inderdaad eene dépêcbe van don prefect vin politie deze verwtardigda eioh aan mij la sohrgven llh deelde mg mede dat de kleine Julie teru avoDden waa De vreugde die zieh van mij meester maakte af te sflhitdoren Üu m j onmogslük tün ik drukteden brief aan mga hart ik sprong als een gek dekamer rond Maar lees eerat eeuf zoi dr geneiaal tegen mij en maak dan je bokkesproDgen Het epperboofd der divisie had iob nhït bedrogen in Bfllicië bad men de sporen van Julie teruggevonden de agent bad onder do Zigeuners ondoreoelt gedaan het wu juist de tijd der groot kermissen hg bad gehoopt bet oagelukkige kind in eeo spel te zullen vinden züne verwaeh ing was to leur gesteld maar daar b j overal i avraag gedaan had Widen de kunstenaars toen zg vjin eene dergelgke vffvolging hoorde j het raadzaam geaoht voortorgeo te nemen en zioh ta onttrekken aan n sporingeo dif Ie verontmsittnd voor hen waran Op aekereo morgen had men in de stralen van Brussel sfn neiqe gevonden dat alteen daarop rondzwifrf