Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1894

6 09 6 09 8 10 4 08 4 40 6 16 DEN H A A O GO U Ü A aUage 6 48 7 807 48 8 0 9 88 9 4610 19 U 8818 16 1 S8 8 16 8 45 8 48 4 16 4 49 B U 7 8 0B 9 81 Voorb 5 64 t r 10 18 1 44 fit 4 48 7 08 1 N dL d6 69 f V f t 1 49 f ir 7 11 Z Zegw 08 f 10 80 1 68 7 80 9 11 Bl Kr 0 14 V f 10 86 8 04 t t v v 7 96 i V M 6 19 10 41 Ï O B 09 7 31 10 Gnuda 6 80 f 60 8 18 9 5810 1610 68 18 0818 45 8 90 8 46 8 15 4 18 4 48 6 80 5 47 7 48 8 86 10 11 U T E E C H T G O D A TTtvutkt a i Ro a u KA 11 SI ia ofi i i n a in a an r ksa is 5 10 8 S6 S Ofi 8 50 8 69 lft 9 11 9 84 19JI 6 S5 1 i 8 07 B l fiOU Di DK N II A A 0 Qouda 7 S6tt SB9 0B 87 10 49 It UlS Sl 11 64 I S7 S Sfi 4 45 b S7 B 59 7 18 6 19 9 87 11 06 IhlS f u V ia t iT 1101 1 06 I 4 67 Q 1 06 r 4 67 fl U 1 11 1 17 0 or MS 1 98 0 K n 8 81 g 1 89 f 6 80 e se 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 Ml 7 48 9 O 01 D t T ECHT Oonds 6 86 8 40 T 66 8 09 8 S1 10 08 10 19 10 65 19 48 8 93 9 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 Oudew 6 60 8 64 11 09 8 87 6 87 Ï B9 10 87 Woerden 6 69 J 08 8 19 10 80 11 17 8 46 8 97 6 06 6 46 8 17 8 07 B 6H0 86ilirlllit 18 7 98 8 88 8 41 9 10 61 U 46 l ïO 8 08 8 88 3 60 5 89 fi 91 6 85 8 88 9 11 10 68 OÓVÜ A A MSTKBDaM 140 8 81 10 08 10 18 IB U 9 81 4 47 6 98 7 48 10 14 7 Br S IO lO IB 11 19 1 8 40 1 48 8 16 9 41 U U H T G o u D a 6 88 7 60 8 9 681I S4 18 08 1S 60 8 10 8 80 8 52 4 48 5 S0 6 S6 8 09 8 508 59 lOJi 6 68 8 11 10 16 11 60 18 85 8 48 4 16 6 47 a 9 n aii ll Uudewater 7 07 8 16 10 94 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 89 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 37 S 80 7 08 8 41 0 88 1 AMSTEXD A M OOUD A Amsterdan Wp 5 60 8 15 9 55 11 96 U 80 8 68 4 85 4 81 eon li TJO 9 04 10 44 1S U 19 48 MO 5 90 B 6I gewOBs irobstdie Tan f 4000 t rerzoetieii iu de gewone kosten Tan liet lager oiiderw i Het gerecbtabof te Arnbem heeft bet rounis der firrondisBementsrecbtbaok aldaar waarby H P koopmaa te NymegeD wegeos misbaudeling zwaar ticbamelijk letsel teogevolge hebbsnde tot 28 maanden gevangeniaptraf waa veroordeeld wat de aaugevoerde gronden betreH beveatigd maar de traf verzwaard tot 2i jaar De marinier die jl Zaiardagnaclit by fort Ooaioever te Helder op gcbildwacbt siaa ide djoor drie TÏMcbers beftte te zyn aangerend hft ft na een langdorig en scberp vprhnor door den commiMaris toei politie bekend dat verhaaltje lecbta te Btebben verzonnen Hij heelt zicbjself met vitriool of eenlg andere bytende vloeiHtof bet gelaat gebrand vermoedelyk met het oogmerk om met penaioen uit den dienst te worden ontolagen In den laataten tyd z k de gemoederen onder de arbeidersbevolking te Wolfnartsd k eeaigazios in beroering Vyf tandbojuwers hebbeu nl vóór een paar weken het nrbeidNloon dat 90 cent per dag bedraagt met eim dubbeitjn verminderd Tegen de drie and reD die uit Hen Treomde daar zyn komen wonen en de kat de bel hebben aangebonden bevatte het aaoplakbord ta ostkerke Maandagmorgen j l eene bedreiging Omtrent de te Emmerik gepleegde opticbtery waarvan de goudsmid G aldaar de dupe werd rernemen ny nader dat zy gepleegd is door eene dienstbode uit Anholt die daarvoor nanr £ mmr rik was nirergekomen Van Je drie door haar medegenomen horloges lint zy er twee door een jongen terugbezorgen terwijl z i zelve mft een ziUeren dameshorloge de wyk naar Nederland nam Na eerst bare ouders te s Heerenberg bezocht tn hebben vettrok zy Tan Deutichem per tram weder naar Anholt waar zy waarschynlyk al door de Duitarhu politie in bechteni is genomen Uit Amsterdam wordt gemeld IJen viertal pakhuizen staande aan de Falckitraat by hetFrederiksplein zyn in den vroegen ochtend van bedun door nog onbekende oorunk een prooi der vlammen geworden De Bolders der pakhuizen diendeti tot berging van allerlei meest alle lichtbrandbare goederen van Tersobillende ürma s terwy voorts slechts een enkel persoon de heer Kelckboven in een der vier perceeleo metterwoon wai gevestigd Deze werd in het holle van den nacht wakker met en vreemde aandoening in de koel Op geen ongevat bedacht sUw hy echter weer in maar tater weer ontwakende rook hy brandlacbt Terstond schoot by in de kleeren en vluchtte fay op straat om politie en brandweer te waarschuwen Hy beeft xiob dus oos intyds kunnen redden Toen de brandweer met overvloedig materieel aanrukte stonden de jvier perceelen reeds irï lichte laaie Waarscbynlyk is het dus dat het vuur reeds den geheelen nacht binnen in de pHkhuizen welker zolders iu elkander loopen en ééa gemeemschsppelyken toegang hebban bad gewoed Op de zolders lagen geborgen bakkerswaren Tan de 6rma Coben van IStraaten en de boutvoorraad voor een lyitenmakery verf waren chemicaliën en andere stoffen van de firmn v Beets Co de boutvoorraad van een timmerman en Tan een handelaar in cartonnsges voorts waren nog eenige zolders ingenomen door de werkplaats van den heer Van Keickhoven boeken courantdrukker en andere wedur door de B gareumakery der firma Van Wttly 6o in de onderstukken eindelyk Tonden de wynkelders der firma Fisscher en het café Sarphati Tan den heer Verbeek eene plaats Zev U 7 4 8 47 Bl Kr 7 47 2 Ze8w 7 SS 8 B6 K d Ud S OS t 0 Voorb 8 07 9 J08 U ïl sHaire 8 11 9 18 9 19 70 07 U 87 18 41 IL U IO Gouda Amiterdam Wp De commandant der brsudweer de heer ffyer was juist met een verlof van 24 aren lilt de stad zoodot de oudste Bectie bmtnl meester Vau der Brugge de leiding op zich nam De brandweer werkte niet twintig slangen de Jan vsn der fleiden had in de Ueguliemgriicht eene gunstige ligplaats oitgekutea Veel overleg werd g ischt om den brand tot de vier genoemde perceelen te bemrken wegeos den straffen wind en wegens de tirht brandbare artikelen waarin het wyd verbreide vnor welig voedsel vond Aan de acbterzyde grensden de pakhuizen onmiddellyk aan eene openbare school in de Utrecbtsche dwarsstraat Ondnuks de omstaudigbeid dat bet vuur juist in de achterste ge dceltMi der pakbuizeu bet fefst woedde wist de brniidweer bet schoolgebouw te besebermen zoodflt het slechts waterschade bekwam in dflu achtergevel werden gelyk wel vau zelf sprsk vele glasruiten verbryzeld Het dak vau het schoolgebouw was tevens den hoofdpost der brnndwaeht s die jui it daar de vuurzee het bent met water konden overstelpen en zich met door deu vourgloed lieten verdryven Omstreeks 9 uur in den morgen mocht men sauoemen dat de brandweer n brand volkomen meester was De perceeleo zelve toebehoorende aan eane weduwe Ven der Mark waren tegen brandschade verzekerd de opge slagen goederen en de inventaris der huurders slechts gedeeltelyk Immers juist op de opeenhooping van zoovele brandbare goederen deed de assorautiomaatscbappyen zeer hooge premieën bedingen Het gevolg was dat de firma s Kelckboven Verbeek en Van Beets Co hunne goederen niet verzekerd hadilen de heer Kelckboven had aenigo maandeo geleden zyne verzekering juist doen eindigen De brandweer heeft reden te vermoeden dat de bmnd is ontstaan op den zolder waar de bakkernoven der firma Cohen van Strssten is outstftnn rp welke wyze echter kan men niet bevroeden Ue olders zyn geheel uitgebrand en de onderstukken hebben zooveel waterschade geleden dat ook daar alles onbruikbaar is geworden De meubelen uit het café Sarphati waren overgebracht naar eene stalhoodery in de bnurt De drie pakhuizen waren gezomelyk verzekerd voor 35 000 Omstreeks elf uur kon de hoofdmacht der brandweer inrukken laat in den middag had men echter bet watergeven DOg niet opgegeven Het zal öoodig zyn de tusscheumuren omver te halen Als byzonderheid kan nog vermeld worden dat op een der zolders eenige reqnisieten van het circus Ctirré waren geborgen deze voorwerpen welke totaal verbrand zyn waren echter verzekerd 1V rijkeu vim vandaag noemt een medewerker vftii den Figaro de Vieorate d Avenel bekend iilDor zyn artikelan over Le Mécaniarae de Io ie moderne in de Revue desDeux Iondes eo hoof irtikel dat onInogBgeplaatst werd jft aarin gaat do schryver nahoevelen in aauw dfebevfflordeeldeu zyn welkeda regfering thaus ifil treften met h ar verhoogd sncressif rerht üat vnlgen s hem 7 ondertwyfül zal worden goef ekeurd Wie zyn dierijken Hoe komeu y ftin hun rykdom Sedert wantmer be zitten zy hcmne fortuinen E U boe groot wyo die AllemHal vregen diede schryver ecu man vftu cyfeM in zyn artikel btantrtuwdt Do rijkeu 4ii vftiMÜf ag zya vao gisif ren minicbien san eergptflpren zegt hy en zy zyn bestemd v l S feer tot de mid lelklusne te guiu behooreu Tweederden van de ryke Frauscheu wonen te Farys en laten op sommige plaatsen in de theaters op de Wl vards het oudstof opwarrelen die aan sommigen to eschijut half Frankryk te bedekken 9 49 t V 9M r K 10 10 10 1BI1 S8 11 48 In Parys zegt d Avenel hebbeu op de 100 geKinnen 68 en inkomen van minder dan 2400 frincB 23 gezinnen helitén tussoben de 2400 en 7500 franc en negen verteren meer dan 750J fraüos Maar inuFraukryk ia de verhouding anders in bet geheele land heeft niet meer da 2 of 2 pGt der gezinnen meer dan 7500 frs inkomen In Frankryk syn er slechts 70 000 inkomens van meer dan 10 000 franca 14 000 hoogor dau 40 000 francs Vermogens van een millioen francs of meer zyn er iu Frankryk nog niet 4 NJ under ben die inkomsten hebben tot bedragen van 200000 france en meer 750 in bet geheel zyn dan ook zy medcgerekend dif bun inkomen niet uit kapitaal hebben Joarlyka gaat naar de statistiek nitwyst een zesen dertigste van alle vermogens groote en kleine door erfenis op anderen over Gemiddeld treft men op etkea erflater drie erf genamen zoodat elk dier groote fortuinen uena in de 36 jaar in drieën gaat Het groote vermogen vau baron J mes de Kotbschüd ging in 1868 in vyven over vyf en twintig jaar zal het waarwbyulyk in 15 of meer deelen syn verdfeld Ken aantal bekende fortuinen nit het begin dezer eeow zyn geheel verdwenen de ryken van onzen tyd waren byna alle 30 jaar geleden nO f niet ryk m a w bet geld rolt sterk in Frankryk Groot grondbezit zooa i men dat vindt in Engeland of in Oosteoryk waar de familie Ësterbazy 836 000 francs grondbelnatiog betaalt komt in Frankryk weinig voor 10 a 12000 hectaren is het grootste Franache grondbezit en dat hebbeu slechte vier of vyf pertiooen terwyl hunne gronden niet tot de beste bebooren De grootste fortoinen komen voor in den handel uu de iodnstrieele wereld Spoorwegen of mynen hebben hiuine bezitters in Frankryk niet ryk gemaakt zuoats zy in Amerikadedeo £ u te kooplieden en nyverheidsmannen die groote inkomens hebben moeten daarby rekening buudeu met slechte tyden waarin zy kunnen verliezen iuplaats van te verdienen De oorlog anu het kapitaal verklaard u daarom oïet alleen onrechtvaardig maar ook kiuderuchtig Men ziet dat zy die gelooven tiaii de schatten der lOOl nacht opgestapeld in de banden van v uinigen en die de geheele wereld ryk zonden kunnen maken wanneer zy moar verdeeld werden zonden bedrogen uitkomen Als alle iukomeos van fr 35 000 of meer werden verdeeld tusschen alle FranHcben zoo dat voor iederen Franschman een spaarbankboekje met 18 ir rente opleveren Ëen eigenaardig proces is bronnen voor het Müncheoer Scbwyrgericbt De Galicische taalouderwyzer en bypuotineur Czinski heeft eene ryke adele dame torwyl zy in hypnotischen toestand gesuggereerd dat ze hem lief moest hebben en liet zich met haar door een gefingeerden priester in den echt verbinden De broer van de dame op wier geld Czinski bet gemund bad heeft hem aangeklaagd De dame loochent dat ze onder hypnotische invloed wao Beroemde hoogleeraren van verscheidene universiteiten o a Prever en Hirt zyn als deskundigen opgeroepen De wachtmeester der marechaussees HendriksB te Wolvegu wenscbte Dinsdag eeu onderzoek in te stellen naar den brand die daar io den nacht van 16 op 17 dezer heeft plaats gehad Hy verzocht K Huisman die een deel van bet verbrandepandbewoonde in de kazerne der marechaussee te komen maar deze was daartoe niet geneigd en verzette zich geateond dooj vader zyn broeder en een smid tegen rfèn wachtmeester en de verdere politie Gewapend met aeo mes viel bij de politie aan waarop de wachtmeester de sabel trok en Huisman daarmee eenige slagen toebrncht en vervolgens den man arresteerde Na onderzoek m gebleken dat de som waarvoor Hni jiiiiii rijn inboedel had verzekerd zeer hoog wa te wyl hy in den nacht van 16 op 17 December dronken was thuis gekomen Den volgeuden dag werd hy voor den recbtercomininsaris te Üeerenveen gebracht die bevel gaf tot voorloopige inbechteoisnemiog Tegen den vader den broeder en den smid is proces verbaal opgemaakt wegens verzet tegen de politie Men Bcbryft uit Leeuwarden Utrecht Woerde De mierenplaag in hei post en telegraat kantoor alhier blyft nog altoos bestaan WiJ vermenigvuldigen de diertjes zich sleehta ia een paar maanden des jaars Jnlien Aogmtiv maar van vroeger zyn te er nog voortdurend in zoo groot aantal dat het woord plaagc alles behalve overdreven kan worden genoemd Trouwens bet bovengedeelte van de vot den directeur van het postkantoor bestemde woging blyft maar onbewoond hy heeft gedert lang een ander buis vr ver van het postkantoor gelegen moeten betrekken daar tow de ontelbare mieren niets veilig was Dij het met de belangen van den dienst strookt dat de directeur niet in het gebouw zelf wooai zal moeilyk kunnen worden beweerd De i geering doet iotusacben niets Wet wag m eeoigen tyd geleden sprake van den aankoM van eeu of meer panden om die af ta breken en op bet vryvalleod terrein een nieow post en telegraaf kantoor te boowen doch w ia sedert niets meer van vernomen en toch ia eeu geheel nieuw en ruimer gebouw zo zeer noodig Men zal bet begrypen als duk weet dat bet telegroafkantoor zich op ét tweede verdieping bevindt en dat men oti aan het lokaal voor de aanbieding van telegrammen te komen vyf en dertig trappen moet opklimmen langs vijf portaaltjes In dit laatite bezwaar heeft de Kamer vaa koophandel en fabrieken dan ook aanleiding gevoodetf om in aansluiting aan vroegere adressen opnieuw by den minister van water taat krachtig aan te dringen alsni zoo spoedig doenlyk aan dezen taatigen toesUnd era einde te maken Eeu niet alledaagscb luchtverschynscl de tizich Zaterdagavond te Apeldoorn voor 1 Te ongeveer half negen scheen de maail belder in het Nonrd ooaten en boven de g meente regende het uit een donkere locht terwyl zich in het Zoidwesteo duidelijk eeu regenboog vertoonde waarvan de kleuren rjer goed te onderscheiden waren Dit waadosefa regenboog bij manescbyn Nu is een maanregenboog hoewel niet vefllvuldig voorkomende geen byzonder verscbyB Bei maar bijna altijd is hy flauw wit eal gekleurde maauregeuboog is e ne groote zeldzaamheid Over de verlaging van het percent wiest dat de rykadepöthoudera van postzegels brietkuarteu en formulieren tot nog toe genoten zegt het N V d Dag Vu vernemen dat deze loonsverlaging het gevolg is van ingeslopen misbruiken Men wü dat sommige dnpothouders postzegels bebbea verkocht beneden den kostenden prjia dat anderen aan tusscheopersonen dia hun een groote leverantie aanbrachten een premie hebben ter band gesteld en dat de overheid aldus ervarende dat van het reeds lage rabat van één ten honderd toch nog een tweede rabat af kan vermelden maatregel heeft getroffen Intns cbeo Ter zyn vele weduwen in ons vaderlaud die een ryksdepot van postzegels bouden en nooit een enkelen postzegel onder de waarde hebben vevkocbfr noch ooit aso een tusschen persoon eene premie hebben uitgekeerd weduwen die den daalder per week dien de nieuwe maatregel hun ontneemt inderdaad niet mis en kannen £ n al is men noch weduwe noch bnlphehoerend dat ééne procent dat de winst van den depotbouder uitmaakt ia inderdaad geen woekerwinst Waar is bet niemand behoeft alleen van dien postzegel verkoop te bestaan Waar Is bet zulk een depot breugt meosohen in dn winkel en dat ia geen enkelen winkelier onveracbillig Maar daarop is toeh zeker gorekend toen bet rebat werd gesteld niet op vyf en twintig niet op tien niet op vyf maar op één percent 7 80 9 81 Is van de loonsverlaging de reden £ 0 wy vernamen de juiste reden dan hebben wg tegen den maatregel dit groote bezwaar dat by de goeden do6t tyden met de kwadsDi Meu ontoeme den depothouder die preuiiëfl nitkeort of beoediea den offioieelea prgt varkoopt zyn depot Maar men late de weduwe die tot hiertoe op vyf gulden per week rekenen kon haar vijf golden per weak Sen 45 jarige Rotterdammer die door Delft liep te wandelen verzocht aan een politie ent hem Op te pakken daar hy vry logies wilde hebban Natuurlyk weigerde de agent dit te doen Diui ga ik bedelen zeide de Rotterdammer en schoot op een vrouw toe met een brotale vraag om centen Toen werd hydoor den agent gearresteerd en lot zyu vreugde naar het boia van bewaring opgezonden Voor de arrondissements recb thank te aGra venhnge werden gisteren de pleidooien gehouden in eene zaak die een eigenaardig licht wierp op de wyze waarop sommige begrafenisfondsen hunne taak tegenorer bet personeel opvatten Elen begrafeniBfonds dan zich tooiende met den weidsfhen nsam Levensverzekeringmaatachappij Wilbelmina had in dienst een bode die e D som van f 300 moest storten als waarborg voor de door hem wegens aan hem betaalde verMkeringspenningen te verantwoorden geli en Toen nu de bode nit den dienst der maat chappy was getreden werd door hem de tot onderpand verstrekte som opgevorderd De maatschappy keerde echter slechts f 100 uit terwyl by een acte werd overeengekomen dat men voor de rest in minnelyke schikking zou treden De maatschappy toch was van oordeel dat de bode zich te weinig bod bekommerd om een geregelde stntting door de verzekerden en door deze en andere tekortkomingen aan de maitacbappy achade had veroorzaakt Men moet dus eerst tot een vergelyk komen alvorens den bode bet aan hem nog verschuldigde nit te keeren Toen nu de bode te vergeefs op betaling aandrong aprak hy ten slotte de mantscbappy in rechten aan Mr J M Hymaos voor dun eiscfaer optredende beriep zich op den oorspronkelyken borgtocht en ontkende het beweren der maatsohappy dat de eiccher door het latere contract zyne rechten zon hebben verwerkt £ r waren volgens pleiter geen feiten of tekortkomingen genoemd veel minder bewezen die het gedrag der maatschappy koud n wettigen Mr Bni hield zich namens de gedaagde maatachappiy vaat aan de woorden van de akt waarby volgens pi de eiacber zich zelf geheel had vastgelegd Ook bood by aan de beweerde tekortkomingen van den bode alsnog in rech ten te bawyzen tegen de toelaatbaarheid vun welk bewysaanbod door mr Hymaos by repliek uitdrokkelyk werd opgekomen De uitspraak in deze zaak zal nader medegedeeld worden De gemeenteraad van Nymegen heeft besloten tot den aankoop vau al de huizen in de beruchte Vildergas alsmede van eenige andere krotten in de omgeving van die steeg mede bewoond door lieden die van prostitutie bestaan met het t doel om al die perceeleo met den grond gelyk te maken Deze aankoop kost ongeveer f 34 000 te vinden uit den Torkoop van voormalige vegtinggrouden De beer Graadt van Roggen de populaire wethouder bet eenige nog in leven zynde lid de Raadscommissie voor de ontmanteling der vesting en den uitleg van de stad heeft den aankoop van die buizen met de meeste omzichtigheid geleid £ n tnen nn met op een na algemeeoe stemmen het voorstel door den Raad was aangenomen bracht de Raad onder Inid applaus den beer van Roggen Êolde De lading van het stoomschip CaledooM dak te Kafwyk op het strand zit bestaat voor het grootste gedeelte nit yxerslakken voor een klein deel nit meel en Schotsche wol Van schip en llding zal vermoedelyk zeer weinig tervhikoEneD Zoodra het weer het eenignzios toelaat zal de bei ingmaatschappy ZurMuh lfln beproeven de losse vobrwerpon van het schip te halen Het vaartuig was voor in Anuterdi a en voor i in Hamburg verzekerd Hat grafschrift P P P herinnerde een def Iqaare dar Haa he Courante een dergelyk gavondaa aan de Via App Rome O quid tuaba bis bia et in ram ram ram D i 0 saparbe quid snperbis ina suparbia Terra ei et in terram ibis of ip t Nederlaadach 0 ryke wat snoeft gy op nwe schatten I Stof ayfc gy en tot stof zaft gg wederkaerenc Het l aftnar der ReitteotooDstelUag ta Amterdam heeft van de R eering vei nnning verkregen om eene verloting 1 organiaaaran van geezposeerde voorwerpen Ér zullen 600 000 loten verkrygbaar orden geateld t n f 1 waarvoor van de eipoeaoten tot een bedrag vun minatent f 250 000 tal worden aangekocht By het binnenkomen giitlormiddi van den trein uit a Hertogenboch te Utrecht be ond sicb in een der wagens eeu jonge vrouw die tyden de reis onwel nas geworden Dnor de welwillende morgen van den restauratenr werd het dame salon tydelyk herschapen in een ziekenkamer waarin de patiënte werd gebracht en niet lang daarna zog een flink kind het levenslicht Door de zorgen van den restaurateur nerd het kind van kleeding voorzien De minister van w h en n maakt in de yStastsconrant van 20 dezer het volgende openbaar Ter bevordering van ene geregelde bezorging der b j de jaarawisseling ter post komende iftukken wordt evansls bet vorige jaar de legenheid opengesteld om brinveii kaartjes n gedrukte nieuwjaarswenschen welke m n ep 1 Jan a s aan de geadresseerden wenscbt te zien uitgereikt reeds van 23 Deo a a ter post te bezorgen Da bedoelde stuk ken zullen ter ouderscbeiding van die waarvan de be it Iling op den 3 wonen tijd moet geschieden behooreu voorzinu te syn van een op m het oog vallende w e over de geheele leugta van het adres getrokken kruis en uiterlijk op 31 Dec ta 12 uur s middags ter plaatse van bastemmiog moeten zyn aangebrarbt Het publiek wordt nitgenoodigd om zoowel in zyn eigen belang als io dat van den dieuat van de aangeboden gelegenheid tot vroegere ter posl bezorging by de j iarswisieling zooveel mogelyk gebruik te maken Eenige personen die tydens de bekende overvaring van een Belgische looi sloep door het stoomschip SeagulU zich op deu Noordzee boulevard te Vlutsissingen bevonden en dat ongeluk hebben aanschouwd zyn beden naar Antwerpen vertrokken om in deze zaak voor gerech getuigenis af te legden Werkverschaffing te Gouda Afdeeling Arbeidsbeurs De Commiaaie voor werkverHcbaffing bericht hiermede dat op heden by b ar iu dienatzyo 1 boerenarbeider I hekelaar 1 houtzager 1 olieslager 1 reiziger 1 scheepmaker 2 itcbtlders en 2 personen die sedert tangen tyd geen beroep meer mXoaÊÊfa Bovendien hebbeu zich nog aangemeld 1 bleeker 1 boutdrager 3 opperlieden 2 scbiidara 2 stucadoor 1 touwHiagcr 1 timmerman 1 tuinman en 1 zonder beroep welke allen nog niet geplaatst zyu Heeren patroons welke personeel noodig bebbeu worden beleetd verzocht uit deze personen eene keuze te doen waa7VQor nadere inlichtingen verkrygbaar z jn asn de werkplaats in de Baanstraat des morgens vau 8 tot 12 en des midd s van D tot 5 uur DE COMMISSIE BuUenlandscti Overzicht De verkiezing van Briason tot president der Frausche Kamer trekt zeer de aandacht Brisson is een repoblikein van ouden datum Met Pelletan en eenige anderen deed hij reeds in do eerste jarea vun bet keizerryk eene republikeinsche courant verscbyncn in bet Quartier Latin Oandidaat voor de Kamer toen het we evend Licbaan reeda iu 1866 is hy onder de republiek voor de eerste maal gekozen 8 Februari 1871 en heeft sedert onafgebroken deel uitgemaakt van de vert enwoordigiog Hij is gvruimen tyd Kamervoorzitter geweest was minister president van April 1885 tot het einde van dat jaar en is by de verkie7 iDgen van een president der republiek de trouwe candïdaat der geavanceerde partyen Hy ia ruim o en en vyftig jaar oud DiA Bi syn n Méline is onbetwistbaar Maar Briason is een radicaal en zyne verkiezing beeft eene politieke beteekenis Dat het inderdaad by deze verkiezing niet te doen was om den meest geschikten persoon aan te wyzen hebben Dëbata en Temps c duidelyk laten uitkomen Wanneer acbreef laatstgenoemd blad DOg des avonds onze vrienden in tegenwoordige omstandigheden niet in hunne eigen ryeo een president zullen konnen kiezen die ben vertegenwoordigt zollen zy zich men zal het ten miostV gejooven en men zal het zeggen Vok orerwonnen of overtuigd verklaren door hnnne tegenetauders of wel betgeen n erger zon zy zullen zy doorgaan voor onmachtig om den stryd voort te zetten bij gemia aan leiders Ëen pynlyke bekentenis voor eene party welke over de meerderheid baaohikt ia het land en in het parlement Veralagen ta worden tonder tradan ta hebzou erger dan eene nederlaag zyn De conclusie ligt dus v ile hand dat de regeeringspartij overvleugeld en het ministerie een nederlaag heft geleden Binnen een paar weken kon men de voormaooen der tinkerzyde io de couloirat hooren verklaren hebben wi een radiraal Katdnet De regrtermgspnrty is ïn staat van ontbinding Haar ministerie reeds lang op vallen alaande ia van dit oogenblik af nnharroepel k veroordeeld Db jongste gebeurtenissen in Ttallë hebben bet uitziiht op verbetering van den ongunstigen economiscben toestand voor het tegenwoordige vernietigd zy hebben bet prestige van het land zeker niet verhoogd en ly hei ben ook volgens de meening van den Weener correspondent van de Times c de kans op hernieuwing van het Drievoudig Verbood nog geringer gemaakt dan zy in de oogen vau velen reeds was De correspondent acbryftaau zyn blad Men had reeds voorzien dat der vernieuwing vsn bet Drievoudig VerDond dat in 1893 afloopt ernstige moeietykbedeu in deti weg stonden Wat nu in Iialiê gebeurt heelt het uitzicht niet verbeterd Zonder twyfel zulten de drie mogendheden hare verpliobtiugen uitkomen zoolang ry door het verdrag verbonden zyn maar wat sal geschieden als dit niet meer bet g val mocht zyn is ouzeker Er zyu zoo vele ingrijpendft veranderingen gekomen in deu toestand sinds de Triple Alliantie tot stand ts gekomen dat hare be paliugea ternauwernood zullen voldoen aan de iscbon Vdu den nieuwen tand van zaken Hot oogenblik is echter biet geschikt om in hyzonderheden de kaoaen na te aau welke voor of tegeu het voortbestaan van bet Drievouoig Verbuud pltiten eo bet is moeilyk zicti een internationsln combinatie te danken dif met zoovaal welslagen voor de handbavinif van den vrede op het vasteland zal zorgdragen als het Ori vou lig Verbond beeft gedaan Toch vo dt de rorrespoodent van hot Ctiyblad nog de hoop dak Het verbond vernieuwd zril worden en daarom wil by bet lta iunuscht volk op btt nadeel wy en dat een nationaal acbnndail het land tal b rokkeneu De oorre pondent zou du gaarua zien dftt de zaak werd gesu t in h lands eigen belang VooralsdOg schijnt diiarop niet Te jl kans te beHtaun tlnewel te Home uit rlyl altei rustig IS zyn de gemoederen diep venchokt De heftighnd waarmade de miini ter prei ident met voorbygoan van de parlementaire gebruiken iu 7 yii rapport aau den kuniuK over zijiie politieke tegenstanders beeft gesproken ia van de zyde der tegenparty niet onbeautwoonl gebleven De Toormatige minister president Di Rtidiui beeft iu een zeer acherp manifest san zyne kiezers bet voorgevallene verhaald eu het optreden der regeeriug gegispt De algevsardigden Brin en Cavalotti zullen hetzelfde doen de heer Zanardelli zal het doen iu een vergadering van zyne kiezers Te Londen had een zeei opgewonden vergadering plaats om te proteateereo tegen de zoogenaamt Armenische gruwelen hr was o a ook eeu briel ingekomen van Gladstone waarin deze de verwachting uitspreekt dat de Ëngelsche R genriug aal aandringen op een streng onderzoek aangaande de gruwelen en de hoop dat de Turksche Itegoeriug voor de eer van Turkye zelf zal meewerken Ten slotte werden nwit veel geestdrift eenige motie aangenomen om te brandmerken hctTurkache wanbeheer eo de Turksche gruwelen in Armenijj te veroordeeleti de apathie der Mogendheden waardoor de Porte wordt in staat gesteld artikel 01 van bet Berlynacbe tractaat stoUe matig te ignoreeren en te doen een beroep op de Britsch Uegeering om bestuurshervurmiugen in Armenijj onn iddellyk te bewerken daar een eenvoudig consulair onderzoek der gruwelen onvoldoende i zullen de bestrafBug vau enkele schuldigen het eenige en onbevredigende resultaat daarvan opleveren De moties protesteerden mede tegen de stelsel matige onthouding van de rapporten der Kngelscbe consuls over Armenië Aan de Standard wordt uit Konstantinopel berieht dat Engeland Fraukryk en Rusland t eens gewordon zyn over de behandeling der Armenische aken In Oost Azië zetten de Japanners de krygsverrichtingen ondanks den winter met krach voort i De Japansche troepen de Cbtneezen voor zich nit dryvende dringen steeds verder in Mandschoerye voort en men verwacht zelfs dat het niet zoo beel lang meer zal duren of de Japanners zullen over tand de Takoeforten bereiken Het plan bataat om i deze forten de voormnur der boottffiad Peking zoowel van den land als van dén zeekant aan te ta ten evenals geschiedde met PortArthur Mocht dit plan gelukken dan wordt natnnrlyk de toextand van den keir r en zyn hofhouding te Peking onhoudbaar De Chioeefcbe regeeriug zal dan wel genoodzaakt wezen om h vrede te slniten overeenkomstig de voorwaarden welke Japan stelt 6f haar heil te zoeken iu een gnerilla oorlogi in d hoop dat het haar ui gelukken door daa oorlog te rekken Japan s halpmiddelea nil i potten GROOTE SORTKEltlNG WINTimNDSOnOEHEN oor Dames Heeren en Kinderen L vaa OS Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam 1 DEOBMBKB loUtMn lOlf loiv Vor kra 1011 1011 101 80 80 861 7 87 my 68 Vu 88 UO 701 44 I00 88 780 870 1011 611 108 10 18SV 74 108 101 1481 68 87V 100 180 188 1041 48 u 188 7 641 104 lOO IM Vl lOl u loof ia 188 iiy 87 v 8S 10 104 781 106 100 881 80 O i SO 108V ♦ ii i Vll lU lKD rt Ned W 3 l dit dito dito I dit dito dito SV HoNsit Obl Ooudl 1III 8 i taur Inichry ing 1868 81 6 UonniL Obl iii iiar 1888 8 dito incilrer 1888 6 PoaTUa L Ulilig tut tiokat 8 dito dito 8 CIUNO Ubl Oo t 8 8 ri S diloOwwDi 1880 4 dito bij Bolbi l88S t diuibijllap 18S 0 4 dito in goud I B 1888 8 dito dito dito 1884 8 SpiNji Farpel lohuld 1881 4 Touiu Oepr CoDi I 1880 4 Om Itioulttg Mri D Gh lMaiti Mrl C VII PR Ulp a i obl 1888 8 Hiuoo Ubl Buit Sob 1880 8 Visumu Ubl 4 ODbiip 1881 AHnilD H Obligation 1881 81 KaTTitOAll Stad laan 1886 S i H o N rr lUulelif uud iidaii TBb Mt Oartitoatau Dvii Uutaahappg dito Arab Kjrpothmikb paodbr 4 Oult Mg der Vontmil aaad Qr Ilypolbaakb paudbr 4 Nadarlaudaaha bank aaad U8V 1 Kad Ilandalmaataob dito N W k Pao H p b pandbr I Kotl Hypotheukb pamlbr 4 Ulr Hypotbuakb dito 4 OoaTlhH Uoat Hoog bank aaad KuaL Hypothaakbank pandb i Ambuea Kquit hypoth paudb 8 Uu I 1 l r Liau oorl 8 ÜMU Holl J 8puarw My aand Uij lol Kipl f BI Spw aand Nwi Ind Spoorwagm aand Vti Zuid Alrik 8pm aand 6 Vl 188 ♦ V 76 dito dilo dito 1881 dito 8 lT U 8poorwl 1887 88 Aliabl t Zuid llal 8pwm A ü obl 8 P01 IK Waraobau Waanan aanA 4 Kon Or Ruaa gp Mij aand 8 Balliaoha dito aand Faatowa dito aand 8 Itraiig Dombr dito aand 8 Kank Jh Aaow Sp kap aand 8 10 lOl i 6 l oK to ae a l 8p Md obllg 8 Oral Vitabak dllo oldlg 8 £ oid Weat dito aand 8 dito dito oblig 4 10 lOK AüiuKi Oant Pao B i lig obl 8 Ohic k Nortb W pr ü r aand dito dito Win at Petar obl 7 Uanrer k Hio Jr Hpm oart T a illinoia Central obl in goud 4 Louiiv k Naakriita art v aand Malioo N 8pw M lebyp o 8 Miaa Kanlaa v 4 pot pr aand N YorkOnUriok Woat aand dito Panna Ubio obllg 6 Orogon Calif la bvp in Boud 8 8t Paul Uiun k Maull lilil 7 Uo Pao Hoofdlijn obllg 6 dilo dito Lino Col la byp O 8 U MADa Can 8outb Cart v aand Tia ü Ballw k Nar le b d O Amaterd Omnibua My aand 106 Botlard Tramirag Maala aand 176 N u Stad Anulsrdan aand 6 IO i Stad Hollordan aand 8 108 BlMll Stad Ant rp nl887 87 1 Ut J Stad Hraaa 1886 i 108 llONO Thoiat lifgnllr Oaaallaob 4 118 OoaTMR SlaaUloanIng 1860 8 184 i K K Ooal B Cr 1 80 8 S4 SP IMI Stad Madrid 8 1868 48 Var Nlli Bai Hyp Spnlil cprt 4 108 IMQEaONDEH Stadgenooten Xa d iuuun liiig der bgdragon negeiioeg ti afgaloopeo en de asniueldiag Tsa warkeloozea re la ia aaDgeTftiigeD blyki bet der Commiaaie voor tterkreracbaffiog io de o rat pluti d t de w rkeloo heid reel grooter ia dnn zy liftd kunnea d DkeD eti in de Ëen ernatig beroep op uwe offeriasrdigbrid geachte atwlgenooten ia bet eenigite middel waartoe ijj bur toe locht kan nemen ü j ii tevreden met hetgeen zy ontvangen heelt en zy ia er dankbaar voor maar indien zy verdere atean moet miaaen dan zal bet goede wat zy tot etaod heelt gebracht zoodAnig beperkt moeten worden dat meer dan da helft der aangegoTen penoneo na erk ferstolnn moet blyven De Commiaaie van oordcel dat da borger d t nitt vil i d t 1 1 niet wil btbbaa d t da u