Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1894

Cosnae fio Boig OOOHAQ FIH BOM Tan da leciéU Aaoayma iwordt lelevaM la v s lae bemand fleiMhen v n e Litar Inhoud vooisien ya HAwo Booa ProefflaKh a r 1 30 DlloUlUad vatltlsbooi mi P 11 J V WANKUM No 6540 Zaterdag 2S December J804 33ste Jaargang enpM H p ppMi fiOüMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken firma Wed P J MELKERT üosthaven B 14 Oouda PDIKE ODD £ SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NtaHTCAP ♦ 3r De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 26 firanco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd Verkrygbaar bij PEETER8 Jz Ah bewya van echtheid caobet en kurk steeds roorEÏen vaii den naam der Firma P HOPPE M NB N aan wandec ti a gaSAntorPaliiIxpeller in iedar haiigexin Erf l er PaiiilxpellBr L 5 1 26 de Issoh I Toeikoadea ia 4s aiss s l Aaetketea sa bu r Ad Biohtsr k Oo ts Hetlenlam Ta Gouda hu A WüLFt Markt A 144ben DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Onfeilbaar Middel TkOEtf Influenza Kcelaanjoeningen MELIANTHE Superior Borst Iloiiig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oenee t onmMdellIjk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin outbrelen MELIANTHE is het beste middel der wereld II van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONlGBLOEMs Sumatra straat 267 i en Boog Verkrijgbaar by P B A WOLFF Drogist Markt Gouda ilaanioeninfl Een ware Schat TOor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitapattingeu iB het beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWAItlIVG HoUaudBcbe nitgave met 27 afb Prt B 2 golden Ieder die afto de Terschrikkeiyke gevolgen van deze oudengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een sekeren dood Te verkrygen b hetVerUge Magazin te Leipzig Neunaarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels ep in eiken bof khandel in Holland tS C wtrkmaii gednrende da viatormundtii irmoada leidt Weluo mocht dat zoo ziji stet dnn nogmaalB een bydraffe aan haar ter band eo liefet zoo spoedig mogelijk opdat de weikeloozeD die er op wachten geplaatst kunnen wordüo Bydragen worden gaarne in ontrangitt genomen door de beereu P W Kamphuizen Gonwe G 249 J A Donker Raam O 225 J 0 Tan Bergen Tiendeweg en C t Tongerloo Korte Groenendaai DE COMMISSIE Gouda December 1894 N B Van de ingekomen bedragen zat in de pUataelijke bladen melding worden gemaakt f jl Aan om Bnreao Lange Tiendeweg D 60 worden voor boTengeooemd doel ereneens giften in ontranget genomen ttAR TBBRIOHTEN Qonda 20 December 16t4 Qraaen xeer ruim aaD ebodeo dooh meeat van geriDge i uaHteit waardoor bet moeüyk is koopers te TindeD Tsrwe Zeenwsehs 8 60 4 6 80 Minilere dito 4 60 k f 5 86 Ar ijkenda 3 90 s 06 Polder i f 4 0 Bogge Keeuvsohs 8 90 i 4 40 Folder t M k 3 71 Buileolandscbe per 70 k 3 40 i f 3 70 Gerst Winter 8 SI i 4 Zomer ƒ Ï 80 1 8 40 Oliorsllier ƒ 4 4 6 10 Haren per heet ü 4 8 10 per 100 kilo 5 a 0 JO Heoaepznsd lalandiob 8 6 a 8 10 Buitanlandsobe 6 4 8 86 Kansrieiaad 9 60 4 11 Koolzaad 6 80 4 60 Erwten Kookerwten 4 10 60 Niet kokende f 4 lluiteniandioho Toererwlen por 80 Kilo ƒ 5 4 6 11 1 Boonen Bruice boonen 1 4 14 76 Wltto boonen 11 50 4 18 DuirenbooDon 6 60 4 6 80 Fsardeubooaea 4 75 a 26 Mais per 100 Kilo Bont Amerikaansohe f 9 86 4 6 60 CiaqusDline 78 4 7 VliHaatT Helkreo weinig aanroer Handel traag Vette varkens goede aanroer bandel traag 17 4 18 et per half KO Biggen roor Engobind handel iets williger 16 4 161 ot per half KG Magere varkens en biggen handel traag 0 70 4 0 90 per week Vette lobspen weinig sanroer handel matig 18 4 23 Wollammeren red aanroer handel la w 14 4 18L Nuobtere kalveren weinig aanvoer handel vlug 7 4 11 Uraakslveron weinig anavoer handel traag 50 a 66 Aangeroerd 88 partyen kaas Handel traag la lual 0 4 88 2e qunl 16 4 ƒ 19 Zwaardere hooger in prijs Koord HollaDdsohe 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Gofboler 1 20 4 1 80 Weibotor 1 4 1 10 p Kllo BurgerlUksn Stand GEBOBEN I 17 Dec Antouiu ouJ t I Nieowenhaieen en P van Vliet Albertne Oiidera J vau Wjjk en A Jonkheid Catharina Bendrika ouders J H van Strauteii en A M 6 Brenkel 18 Jan ondora A Scharloo en H Ideubarg Atidii Gi rardinu Sibilla ouders T Ü Cr Valette eu A M 11 Gaster 19 Elizabeth ajidcrs U den Hnn en M van der Burg OVERLEDEN 17 Deo G J tan Dani 11 m 18 J C E Miohaëlii wed L Ouweueel 66 j 19 M Verborg 16 ui 20 r van Altena 76 j GEHUWD 19 Dec T van der Hoovn e i P Barghoorn H F def Itiet en W Blaukeo ADVERTENTICN Htden overleed na een langdurig lyden in deu onderdom van 76 jaren de Heer P Tan ALTi A in leven oude rWeearader J KOEMAN Executeur Gouda 20 December 1894 Dr A SIKKEL Smu Our en Keelartê Is verhuisd van UTURCIIT NAAR dtS HAAG Parkstraat No 85 Spreelunr van 1 3 Voor nUnvêrm Dinsdag Donderdng en Zaterdag aanmeldiuf van 94 10 s morgens VAN Blommestein s Inkt i i ücf jndei indelijk de BESTE fii volkomen ONSCHADELIJK Oouda Baelpersdruk van A BalNKiUN k Zoon STEEirKOLEN In LOSSING eene LADING puike rove KACHBLKOLMy Gedurende de loising bij minstens 2 Heet genomen et per Heet il contant frg luin hnis Aanbevelend l DE KOSTEa BOGEN LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieuneodljk 241 Eerste huis v d Dam AMSVERDAM Maanilaga Woetmilagn en Vrijdag TE CONSULTEEEEN voor TANDHEELKUNDE KÜN8TTANDEN VULLINGEN eni van 10 tot 3 uur p AJRXjra IH irkt IM Gouda Vb parus Zenden gratis Ml franco et praotiUg freillustreerd IDDE ALMI met AoÉtandachen offranscheii tekst bevattend d afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Wintersetzoen van kleederen hoeden enz voor lieeren damet D kinderen op gerrankenrde aanvraag aan H JULES JILUZOT A C PARUS Staten ran z den wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden ereneeni franco toegezonden doch men gelieTe doarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllobtingen velke voor de goede en prompte uUvoeringeD 4er beBtellingen benoodigdzijn BêtteUingên van 9S francs en hooger wor ien met eene verbooglng van 6 0 0 Avam êraeht tn orij oan tnkomênd neHt$n in ütê ptaauen van Nederland aan hul $ bnorgd De klanten hebben geene formaltceitei Toor de inklaring of andorsints te vervuUeD dur ons ré9XpiaiU$Hata flüztndaal Noord Brabant daarmede belast la GEBR TERWiNDT Waalsteenfabi ikaiiten s I IS JAABLIJK8CHE PHODÜOTIE van 26 Uillioen Steenen Ë Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmunttnde Kwalügit Oonourreerende PrUien Grootste Stoomwaalateenfabriek in Nederland Vraagt Prijtien en Monstern O Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSNAGAZlJiV onder Redactie der beste KathLetterkundigen Maandeiyks verschijnen 48 paggroot formaat over 2 kolommenprachtige lectuur alst Bomnnt Novellen HUtorUohe Fer halen Poi i3 AUerM Raad sd Logogrlef Rebu en enx voor den uw lagen prga van HS CEUT per 3 ipaanden franco per poel 80 cent GOr oopsle inaandsclirin van Nederland P STOKVIS WATERBEÜS IlTGBVBK VBdCU STEEIVROLE Gedurende deze eek in LOSSING ene LADING Orove KACHELKOCBS Contant 67 i et p H L P Krijgsman Tiendeweg D 81a Vest O 161 FEANSCHE STOOMYEEVEED BH Gheiuisebe Wassohertj TAIf II OPPE HEIMER 19 BruUkade BoUerdatn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en verren ran alle Heeren en Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ran pluchemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Allo goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschedelyk voor de gesondbeid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ign de prjjzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaat in 3 dagen te verven goederen in eene week Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na roorschrift nio den en kon Universiteits Prot Gehm Hofrad Dr Harleii Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzaohtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling ran warme en koude lucht is t b zond aanberelena wardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes 2S oent Alom verkrijgbaar Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plasthoot Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz Ml LAGE PBIJZES mmm Visitekaarten ONBERTHOIJWZAAmir RouaJ gi ten met bijpaffiende Cowerts worden net en spoedig afgeleverd ter Boek en ConrantDrnkkerg ran A BRINKMAN ZN Patent H StoUen llttiscUrfi Irimirln luigllek Hu iluli Pnt Uatilbilitie Fditüiu Warnung Ber trow BrfMg im n Patent H SUMa tmagm kit JMam I9 rse ictihdum pwihlosen Nacha munien éittim Mm ttuft Mm umn s e s teharfen H StoUm me na ma dinet od tn mMwi £ JMiAsfltftos i0 St Mms ssisr PUttl uk mbmitlitiMl tmtHintt M SS rnUUÊtmnÊKiZifmlm tillt mt hsfsa I r BINNENLAND GOUDA 21 December 1894 D heer P Nortier te Amsterdam onze rroegere stadgenoot is geslaagd voor examen M O Hoogere Wiskunde K V Naar wj rernemen zal Donderdag 27 Deoember 1894 des aronds acht uur in bet lokaal Nnt en Vermaak van de Sociëteit sRéuniev op de Haren eene Volkavoordracht plaats hebben wege de Maatschappij tot Nut ran t Algemeen c departement Gonda en waarin als spreker zal optreden de heer A Langerhnizen ran Uren tarwgl de heeren J B B Spaanderman n J van Zntpheu hunne medewerking hebben toegezegd De heer F Mol van Worknm zal Zondag a 8 te 7 nnr op de bovenzaal van het koffiehuis Harmonies in eene openbare rergadering als ipteker optreden Door de politie alhier is te Hillegersberg aangebonden de persoin van V D die te Zerenhnizen een reertigtal kippen had ontrreemd £ en tweetal doodt kippen zjjn nog bg hem terug geronden Zaterdagnacht omstreeks 12 oorsorreilleerde de gemeenteveldwachter J Oosterling ran Bustrecht in Stein en zag toen een jong paard ran den landbouwer Verwej in bet water spartelen met behulp ran vgf personen werd het met zeer reel moeite op het drooge gebracht Het Nieuws ran den Dage geeft het volgende bulletin Generaal Vetter hoewel ziek blglt op Lombok Hg wil persoonlyk de zaken ten einde brengen De sVI Ot rerneemt dat de nieowe kruisers hier te lande zullen gebouwd worden nl een op de R kswerf esn op t egenoord en een op de Schelde f te Vlissingen Bet O M ran het gerechtshof te aGra ranbage heeft gisteren bevestiging geeisoht van het vonnis ran de Haagsche rechtbank in zake de bekende aanranding aan den Ryswökscben weg waarbij 2 personen tot 7 jaar en 2 tot 6 jaar werden veroordeeld FEVILLETOIM DE EERSTE I ATIËNT UIT DB PAPrKBBN VAN EEN GENKK3HEEB Naar iet Iran ek Daar tiü er lUorUefst aitcag bare gmchiedeoii op een bewogen toon vertelde en seide dat z j eene Franoaiae ms werd zg naar deo burpueester ge bnoht dieAiiooals man eet reedi rati de zaak ondeniobt wm en ijjae berelen te dieo aaozien g TSD bad I De burgemeester ondervro baar terstond en ti ae magistntale deftigbetd die zonder twyfet door een voorkomen van vaderl ke goedbsid verucfat werd w a wel verre van mgoe bïnohermelinge van baar ttuk te brengen Hoe hfeet je beste meid F Ik heet Solange Julie de Orandpoot mynbeerF Waar woon je tegenwoordig lieve kind P Ik woon te Farys m Dheer I in de Bne du Foin met m n moedertje dat zeker wet heel reel vaidriet ui hebben Je moedertje F Daarmee bedoel je zeker je tmdtte iMter juffroaw Aimée de Qrandpont Jsitt too B bearl Ik noem baar moederde omdat wjj weezen zgn en omdat tg mg onderwgs geeA iD nooit op m knort maar na zal zÜ wel op mij kqprreiii au ook mgnhearluim Bnooderlije v hlllOtt Id de giiteren gehoaden raadsTergodering TftD Woerden werd een verzoek ter iprakegebrftcbt Taa de vereeniging AlgemeenBelangt strekkende om de heffing van deu hoofdelgkeo omslag io dier Toege te wgsigeo dat voortaan eigen aangifte werd ingevoerd io plaata ran aansl door den Raad Na Mtnige beraad Isging werd eene commissie benoemd om over die zaak io eene volgende rergadering een plan mt te brengen bestaande nit de heeren Jac Brant Wen wethouder A 3 T Uofoian en R Tan Wyk Ëen voorstel van het dsgelybsch bestaor om booger schoolgeld te heffen werd ter visie ran de leden gel d en zat in de volgende rergadering behandeld worden De in zgne woning bg Dentichem ia October jl vermoord gevonden K B Brouwer was in den loop ran dezen somer soekeode naar een hniskoecht Hij heeft te dien einde herbaaldelgk op advertentiën geschreven ten g Tolge waarvan enkele personen ter kenniamakiiig te Deutichem zgn gekomen vo bij Biouwer die geheel alleen woonde gelogeerd hebben Reeds hebben eenige dier persoQi n hiervan mededeeling gedaan aan de justitie en xgn deze door haar gehoord Van belang echter is hut dat alle dergel ke bezoekers gekend worden rooral xg die in September van dit jaar mtit hem in aBdvhudeUsg n gewceek 2i alsoo in de maanden Augnstus en September ran dit jaar met dit doel H Brouwer bezochten of met hem onderhandflden evenals zg die omtrent dergelgke bezoeken door anderen inlichtingeo geven kunnen word i verzocht hierran zoo spoedig mogelijk uu den offifier van justitie te Arohem mededeeling te doen Op persooen die reeds door de justitie geboord zgn heeft dit geen betrekking In deze zaak wordt de persoon die in den nacht ran 28 op 29 3ept jl getoifeerd heeft in h t logement ran den logementhouder Viacli te Doesburg en die zicb aldaar in bjft nacbtr ister heelt doen iaschrgven als L Bakkers handelsreiziger te Amnterdam dtiogend verzocht zgn adres aan den officier n justitie te Arnhem op te gerep Hg moet als getuige worden gehoord Eene eigenaardige culinur in Drente is ter beteugeling rau de zandveratoiriagea op de heide de aanleg van berkeboomen nadat vooraf bet terrein door aarden wallen ia afgezet Terens wordt voor het zelfde doel bremzaad gezaaid wanrdoor men terens een niistekend schapen roeder krggt Terwgl de kleine dil zeide barste tij in snikken uit En wie was je moeder F hernam de burgemeester die een levendig belang ia de zaalc begonte stellen Die il al drie jaren geleden gestorven Ikwas toen nog heel klein Zy werkte r ooit oasebuurvrouw zegt dat het een deftige dame was maar raign zuster werict veel en ik ook manheer Ik kan al wat mooi naaien Arm kind f Na eenige oogenblikken van atiltwggea vroeg de burgemeester van medelijden vervuld aaa de kleine Bf En je rader F Vader heb ik nooit gekend manheer I Toen hij stierf was ik twee jaren oud moedertje hraftmij dat alles rerteld 1 portret hani t in onzekamer bij ziet er eren mooi en goed nit als gg m obeer I Hg heeft ook een lintje in zg n knoopsgat maar dat is mooier dan het uwe het is heetemaalrood zooats men waet heeft de orde van Leopold van Belgie n wgnkleur en het meisje had beel wat sohik V bet lintje van den bui emeester die baar als een echt Vlaming en als een eobt huisvader op den schoot genomen bad ËQ hebben kunstenmakers je met tich na e nomen F hernam da bargenjeester Ja mijnheer I Waar zijn eg F Dat weet ik niet Hebben zg je kwaad gadfoo Neen mgnheer ik faeb zoo erg build dat zij b ag geweest zgn De kleine zeide missehisn niet de volle waarheid Oagslttkkig kind I riep 4 bwgsmesstei ait Staten Qenenua 2e Kahhe Zitting ran Donderdag 20 December 1894 Bg het algemeen debat over het hoofdstuk Waterstaat vroeg de heer Sanders of do Regeenng nitit kan aandringen bg Engeland om een nieuwe reding tegen aanvaring op zee nit te stellen De heer Beelaerts drong aan op inroering no den middelenropeescheu tgd en stelde met anderen opniouw een motie voor oitdrukkendf fco wensch tot wettelgke voorzieniog ter ver JB g v Q Muheid ran Igd Üeie mot zal ia het reces worden behandeld De Minister van Waterstaat verklaarde dat tsrwgt de invoering vau het nieuwe aeinstelsel mat 1 Maart 1895 soa geschieden de EngeU Bche R eering op nitstel heeft aangedrongen Daarna werd bet algemeen debat gesloten Bg de behandeling der onderdeelen drong da heer E SmiJt aan op verbetering van den watertorstand te Westerwolde de heer Ropssiogh op het doortrekken ran het Oranjekanaal naar Hflirenveen de heer Smeenge op een spoedigo verbetering van het Meppeterdiep eo de Orergselscbe Vecht en op een beslianing oVer de droogmakiug der Zuiderzee in geen geval moest conceuie worden verleend vonr een partiee e indgkiug buiten de StatenGeoe raa om De heer Wiltinge bracht het Coevordvr ïechtkanaal ter sprake De beer Hennequio klaagt over achteruitgang ran bet platteland maar vooral over achteratelling daarvan bg de steden De heer l gnappel protesteert hiert n eu haalt voorbeelden aan ran wat er voor h t platteland gedaan is eo wat de steden nit eigeu middelen doen Borengenoemde klacht acbt hg hoogst onbillgk De heer Pjttersen komt met bet waterschap de Linde aandragen waarran da totitandkoming vertraagd is Üe min lan Waterstaat stoit zich aan bg het geHprokeue door den heer Pgoappet dat er harmonie moet zgn ttiascberi st Hl n eo platteland De verkeerswugen komen beide ti u Koede Voorts beantwoordt bg de bgüonder opmerkingen Nog eenige sprr kera replinwren wanrna tot behaudeling der artikelen wordt orei egaan Men is gevorderd tot art 53 Heden voortzetting Door den Raad der gemeente Ëelde is con cessie verleend voor den aanleg van een tramweg Eelde Ëelderwolde Groningen welke thaus waarschgnlgk zal tot stand komen wat heb je al veel te Igdeo gehad Daarop oegde h j r bg wil je b mij blgvsn bests meid F Je solt zoo goed als een kind van mij tgn Ik merk mgnheer I dat gtj veel van m j houdt en dat gg vriendelgk voor mg s jt Ik sou myn moedertje wel willen omhelzen baar hierheen brengen dan zou zy misschien niet meer zooveel werIcen Ziehier mgnheer I het rapport dat de agent tot m garioht heeft voegde de prefect er bg AUgg u naar Brussel will begeven dan zal Ik u danoodige volmacht geren om df kleine Julie op te eisoben de familie van den burgemeester houdt reeds veel van baar Als gg dese reis niet kant doen dan zal de agent na verloop van dne dagen bier terugkomen Daarop voegde de prefect er nog aanige welwillende woordsn aan toe en venokerda mg dat hnt hem zeer veel genoegen deed dat bg mij behulpzaam had kunnen zgn in hAKv S i d goede daad f J Wat denk je te doen F vroeg de generaal mij Dadelgk te vertnkken antwoordde ik Dat wint ik wel hernam deze Als bet de tgd van de groots fsvues en de militaire promenadesniet was dan sou ik met je meegaan Arme generaal De jeugd die levende uitdrukking voa zwakheid beeft bet voorrecht Uier harten voior h te wiBoen Ik ben PBoiften igd daarna te waten Rkomen daH da generaal bet avontuur van Braasel iao mjjn oöbI rerteld bad 7 Daas uitstdEHide man wad m nut sjjoe gioetM In de peiyistereoavond gebonden vergadering van da patroons vereen iging Uerhi ao plicht c te Baaseoi is besloten een fonds op te richten tot bet doen van geldetgko uitkeering aan de werkliet o iogeval van ziekte en ongelukken Hel reglementen ut werp werd na eenige discossiSn mei algemeene stemmen gonlgekeurd Voor hel kantOD raoht te Oud Beierlaml had zich te verantwoorden d heer A Mast aldaar beklaagd ran niet te hebben o rolgd een bevel van den bargemeiiter van Ktaaawoftl tot opitatling ran lÜ aan bekl behoorenda oasen grazende onder Klaaswaal en lydeoda aan monden klauwzeer Na bet hooren van varaohitlende oetaifan eiaohte het O M f 200 boete subs 10 dagta heohtfois benevens rerbeardierktariog van da opbrengst der in beslag genomen oasen Mr D van Houten advocaat te VOravanhage bestreed in een uitvoerig pleidooi ds strafbaarheid van het feit Hij stond oitvoortg stil bg de artikelen 21 26 29 en U der wet van lb70 alsmede het kon besluit van 1892 waarop het bevel van de bnAremeasttr was gegrond eo kwam tot de ctf olosie dat bovengenoemd koo besluit in trgd met ds wet is Op grond daarvan vro by ontslag van rechtsvervolging Na re en dabliek waarbg de stryd laoaeben bak O M n den verdediger hoo dzakelgk liep over de nitl ïng van de ortt 3bia 15 en 16 der wet van 1870 werd de uitspraak bepaald op de volgende week Veel boeren waren bg ds zitting tegenwoordig Dr Laborle heeft aan de Franaoha tAotdémie de Médecinei een mededeeling gezonden over liet opwekken der levensgeesten by drenkelingen door middel van een rbjrthmisch uitbaTbtt en inbrengen van de tong Hg baschreef twee gevallen waarin deM behaodeling verrauende resaltateo bad gehad Hat eerste was dat van enn pertooo te St Malo die twintig minuten onder water bad golegan en door een kustwachter dis bet kanszo v n zeelieden had afgeiien op dis manifr werd bygebracbt Het andere geval trof een doofstommen jongen te Oarentoc Deze waa door den stroom onder een schip gedreven men kon hem niet redden eo eerat na een half uor werd hjj door een duiker bovengebracbt Nadat alle middelen om de tevensgeeateo op te wekken tererneefs waren beproefd gelukte het door het uiten inbrengen van de tong Het is niet voor het eerst dat da aandacht wordt gerestigd op deze methode twee luizend franken duisend franken voor da kleine Julie en duitend franken om aan deoakoaten van de berttellmg der tieke te gamoet te koawa De Bieke moeat dns barsiellea t Alltfen had die goede oom aan zfjo 6rief het volgende postscriptum toegevoegd lik boop waard aecfl dat g j het zoqdra dj deze plioblen vervnid hebt zult vermgden Irukk bezoeken b uwe besobermetingen sf te lefnni Hst einde van de tilting dar Kamer is ophanden dan moet gij op mjjn baitwverblijf te Haeterire b ss komen de generaal ui er zooala by segt Met hutje en mntje komen Men dient te weun dat mijn oom de gedeputendf ongetrouwd was en eene aaoiienl ke fortuin bnst die hij eerlgk renliend had in indnslnfeele ondernemingen waarmee kg teer veel ophad en dat h daardoor weinig ujé bad gehad om m te betoekeo te ontvangen en te bewaken Dat was niet alles ziJD fortnla kon m rol strekt met schelen maar de geperaal bod een allerliefst dochter van rijftien jaren rnüne nicht dis evenals ik rfgeaaam van den gedeputeerde woa en dl goede oom wilde niet dat ujne b zittiD ea na sgn dood verdeeld zonden wordtn Dat was wel een geluk zoo grbot als men sicebis kon rrrlaag n k osm een rgtuig de genenul wilde mjj naar dan prefect van politie renteutlea m zija daokbetnigingen b de mijne te vofgeo Van daar begaf ik mg naar de Bue du Foln HM i aa een waar leost in het geheele hnis toen men ta ilbitf vernaai do zieke aUeao bi reep er niets raa rsrrf senwW