Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1894

I 1 4 8 81 10 06 10 85 18 1 f t 81 4 47 8 88 7 46 10 14 i ir 40 l li 11 18 1 1 40 8 48 86 8 48 ll U Directe SpoorwegverblndtDg met GOlÜA WlDterdteost 1894 95 AangevangeD 1 October TUd van Greenwich ROTTERDAM 1J 51 18 88 1 08 l lt 11 88 1 81 KOTTIRDIM SI 10 T I8 7 47 7 S0 I 3 10 4 08 4 40 D8N HAIS eODUi Ha e 5 48 7 807 48 8 30 88 46 10 1811 8818 18 1 8 8 16 8 46 8 48 4 16 4 f 8 6 17 7 8 08 tM 8 18 SOVOlDEN HllG 0 t da 7 80 8 81 a Ot 87 10 4 18 11 18 81 18 64 1 87 8 88 4 45 87 6 887 18 8 8 S7 11 05 11 11 1 6810 1610 68 IS nS 18 46 S IO 8 46 3 16 4 18 1 48 8 80 r 47 7 48 8 88 10 10 Ti H T G0HD4 58 11 34 IS Oa li 50 8 109 808 684 486 806 86 8 0 8 608 8 0 84 8 48 4 16 V7 0 11 11 80 8 ii 4 88 4Ji tM tM M M i li M 11 ïütn 8 18 ll 9 10 07 11 87 11 41 18 81 1 88 1 67 4 86 6 85 8 56 8 41 7 48 4 01 Dl I TRICHT Ooada 6 86 8 40 7 86 8 0 8 11 10 08 10 1 10 65 18 4 8 88 8 51 8 18 Oudew 6 60 8 64 X t S 8 7 08 8 18 10 80 U H 8 18 7 88 e St 8 41 t 10 61 MM e O U U 1 4 47 6 88 5 5 7 46 8 88 10 14 8 87 6 S7 7 6 10 87 8 45 8 07 5 06 6 46 6 17 8 07 8 65 10 35 l iO 8 08 8 3 60 5 8 6 81 8 86 8 88 11 10 68 A H 1 T K R I 1 U Voor het gereohtfihof te n Grarenboge werd gister belandeld bet hooger beroop tud den officier vAn justitie te Hotterdam tegen b t fonnis der rechtbank aldaar waarb de beer C Sythotl directeur der aaamlooze Teuoout chap Rotterdamsch Nieuwsblad te ttotterdam is vrggeaproken Tan bet inbreuk maken up bet aan da firma D van Sgn en Zn aldaar toekomende auteararecbt troor de officieele bericbteo omtrent godsdienstoefeningen in de Kerkbode orgaan der Frotestantsche Kerk te Rotterdam en omstreken en waarbij vordering van de firma Van Sgn die licb als ciriule partü had gesteld werd afgewezen ïtekl bleef ook nn ontkennen de in bet Rotterdamtch Nieuwsblad roorkomende opgave van predikbeurten uit de Kerkbode te hebbeu overgenomen Hoewel hg zich na de uitspraak der rechtbank bereid bad verklaard om in appel op te geven uit welke bron hg c e bedoelde opgave putte kwam bjj tban ter terechtzitting daarop terug by aclUte bet volstrekt onnoodig de bron te vermelden dezelfde wyi de dezelide Procureur geuuraal mr Bjjleveld wees er op dat de opgave van predikbeurten iu het Hot terdamicb Nieuwrablud in hoofdtaak overeenkorat met die in de Kerkbode en meende dat de kleine afwykingen tusschen de beide niets ter zake doen daar men hier spgs biedt ouder een anderen naam inhoud het wezen der zaak geheel Voorts betoogde by dat de wet niet ooderi cheidt omtrent de wyze hoe de berichten waarvoor een amter auteursrecht heeft worden verkregen voor eene veroordeeliug wegens het inbreuk maken op eens anders auteursrecht is voldoende hot bewy dat opzettelijk is gehandeld en dit was hier t i voldoende bewezen De omstandiKbeid dat bekl na zich bereid verklaard te hebben de bron te noemen van zyne opgaven tbans nn daarvoor de gelegenheid was stilzweeg achtte bet O M ook eene aanwyziging van bekl i nbuld Het vorderde vernietiging van het Rotterdamache vonnis en veroordeeling van bekl tot t 00 boete Hubsidiair è maanden hechtenis Mr 8 J L van Aalten uit Rotterdam bekl s raadsTuan bebandeldu ncfatereeuvolgenB deze vier vragen Ie Bevat het Hotterd Nieuwsblad bet elfde ali de Kerkbode 2e Is bet in het Uott Nbl voorkomende orerginomen uit de Kerkbodec 3e Is beklaagde ten deze aansprakelyk 4e Bezit de firma Van Syn het anteursrecht dat hnar toekwam ais recbtverkrygende van baar auteurV By de bebnndeling der eerste vraag wees pi er op dat het Nieuwsblad meer opgaven geeft dan Kerkbode voorts dat de volgorde derv opgaven in eerstgenoemd blad geheel anders is dan in de Kerkbode het N blad geeftdeiy8tin alphabetische volgorde terwyl de Kerkbode die in do volgorde der kerken geeft Dit wai volgens pi een zeer belaugryk verschil Dat de opgave in bet Nienwsbkd uit de Kerkbode was overgeuomeD was volgeof pi allerminst bewezen De omstandigheid dat de opgave in het Nieuwsblad 24 uren later verscbynt dan d KerkbnS maakte dat die opgave reeds door heel Rotterdam hekend kou wezen eer ze in het Nieuwsblad verscheen Trouwens van de lysten der predikbeurten werd volstrekt zelfs door predikanten geen geheim gemaakt en voor een versli jgever zou het niet veel moeite kosten du opgave der predikbeurten buitfu de Kerkbode om te bekomen 8 40 8 47 8 84 0 10 01 8 18 11 e i 8 86 7 88 7 8 7 8 7 48 7 68 I 1 10 i ia 8 1 I U Oouila 8 80 Ueardreeht Kieuwarkark Oapall Uoltordam 7 lottaidaa OapaUe Vinwerkerk Hoordi ht eada 7 46 ll Oj 11 10 u 1 06 I U 1 17 1 88 1 88 2ev ll 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 i ïe w 7 68 8 68 N dL d 8 08 Voorb 4 07 08 WDardu Utraekl Oeuda w Het gebruik dat beklaagde gelyk lf ook beeft erkend van de Kerkbode maakt nl bet vergeiyken van zyne in verband met een bestaand rooster verkref en o aven met die welke in du Kerkbode voorkomen was meende pi volkomen geoorloofd Teu aauzien van de in de derde plaats door hem gfstelde vraag betoogde pi dat bekl niet strafrechteijk aanspraketyk mag gesteld worden voor de daden der nsamIo07e vennootschap waarvan hy directeur ia ar van persooclyke daden van bekl in dit proces niets is gebleken Volgens de dagvaarding zou bekl het ff it gepleegd liubbeu als uitgever maa vour eene ixxlauiKe Vervolging waren nii t da vereisebte vormen in acht genom u zyade aan bekl geen aanmaning toegezonden om den dader te noemen en kon dna geene veroordeeltog volgen Met betrekking tot de vierde vraag meende pleiter dat hier bestaat een geschilpunt van borgerlyk recbt daar aan den eenen kant de firma Van Syo an aan den anderen kant de beer Bythoff beweert auteursrecht te hebben Opgrond van dit ge chilpant zou dus de straf vervolging moeten worden geschorst Voorts betoogde pleiter dat ging de leer van bet O M op Hat het er niet toe doet hoe men aan de opgaven komt als maar vastataat dat opzettelyk is gehandeld elk dagblad dagelijks ann ver volgingen zou blootstaan Op grond dat predikanten van wie de firma Van Syn het auteorsrecht zou hehbeo verkr en ookundi waren van fouten in de opgaven meende pleiter dat zy niet de auteur waren en du bet auteursrecht ook niet aan de firma Van Byn kunnen hebben ove gednigen Eiudelyk betoogde pleitur op verschillende gronden dat de eisch tot schadevergoeding van de civiele party ongegrond ig Die laatste werd bestreden door mr Th A Fruin uit Rotterdam die er op wees dat door d groote oplaag van het Rotterd Nieuwsblad dit blad schier in ieder buie wordt gelezen en het publiek dat belang heeft by de predikbeurtenlyst deze in genoemd blad vindende de KerkboJec niet meer koopt Uierdoor leed de firma Van Sgn groote schade Maar de schadevergoeding whs niet de hoofdoorzaak waarom de firma v 8 ziefa als beleedigde party ha l gesteld zy wenscbte by de behandeling der zaak togenwoordig te wezen omdat ze wel verwachtte dat van de zyde vau bekl er op zou worden gewezen dat zy de firma v 8 vroeger ook uit andere bladen berichten overnam maar die wering ging volgens pleiter niet op het vroeger overnemen door die firma geschiedde voor de wet op het auteursrecht De uitspraak wordt ater medegedeeld Een van de oorzaken waarom door werklieden dienstboden enz zoo weinig wordt doeljrenomen aan verzekeringen tegen den ouden dag ii ongetwyfeld de onzekerheid waarin deze groep van iwrsonen verkeert omtrent de mogelykheid an het betalen der premie Zy verdienen soms genoeg ora die te storten maar er kan e n tyd van werkeloosheid komen waarin zij ook een kleine premie niet kunnen misseu eu dan vervalt by da meeste verzekerings maatschappyen ook bet gesiorte Om hierann tegctooet te komen heeft de Ie vensverzekering my Utrccfat eene verzekering in het leven geroepen waardoor aan dat be zwaar ten volle en volkomeu wordt tegemoet gekomen Op iederen werkdag kan door iederen werkman door iederen dienstbode gestort worden van af 25 cent een bedrag te hunner keuze waarvoor zoodra dat bedrag de som in een tarief vermeld heeft bereikt een lyfrente ingaande op bun zestigste jaar wordt ingeschreven terwyl inmiddels dat bedrag niet renteloos ligt mnar eene rente draagt van drie teu honderd a jaars Die stortingen zyn geboel willekeurig met andere woorden stort ge in tydeu van goedo verdiensten voel dan outvsngl t e na zentigjarigen ouderdom veel rente stort ge weinig dan is uw pensioen daaraan evenredig Uit is echter van deze soort verzekering bet voordeel dat al ston ge door slechte tyden of ongunstige omstandigheden daarin verhinderd gedurende een of meer jaren niets bet bedrag dat eenmaal op uw hoofd als ren e staat ingeBobreveu daardoor niet vervalt of vermindert maar blyft zooals het was betzy dan veel of weiuig oou Da 18 18 10 88 11 08 U O 11 18 11 88 8 15 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 01 10 11 8 07 4 67 6 08 4 e i 8 88 6 81 8 88 10 10 10 15 11 88 11 48 6 80 Oe werkman die aan deze verzekering deelneemt eu in tydeu van mime verdienste nïar die mate heult afgtizonderi kan daar ook reeds vóór zyn zestigste jaar het profijt van ondervinden Hoe menigeen toch is het niet voorgekomen dat hy na jaren bü denzelfden patroon te hebben gewerkt op gevorderden leeftyd door sterfgeval of achteroiti ang van zaken ran dien werkgever zich genoodzaakt zag ander werk te zoeken daar hy moest ondervinden dat boe krachtig hy ook nog mocht zyn da leefigd een bepaald bezwaar was te noemen om weder werk fte krygen Ieder nieuw werkgever toch aarzelt etn mao hoe geschikt boe gezond op bet oogenblik dan ook d in zyn dienst te nemen wiens leeftyd hem kan doen voorzien dat is maar voor luttel jaren en dan heb ik ds kens hem te onderhoadon of wel hem aan zyn lot vv r te laten Kan de werkman nu in dergelyk geval zyn spaar en lyfrenteboekje doen zien en zeggen zie op zestigjarigen Id ftyd heb ik recbt op zóó of zooveel pensioen dan vervalt dit bezwaar Ook foor de werkgevers is deze wyze van verzekering zeer aaunemelylf zy kunnen ten behoeve hunner werklieden die met yver hunne belangen behartigden daarin storten naargelang hunner verdieniten zonder zich door dia eene storting tot meerdere genoodzaakt te zien Iedere storting overeenkomende met het tarief vertegenwoordigt eene evenredige toekomstige rente zooder tot verdere Htortingeo te verplichten Verlaat dus de werkman den dienst dan is de patroon tot geen verdere stortnigen verplicht en verliest daarom het eenmnal geatortte toch niet zyn waarde Voor de Londenschen rechter stonden Maandag ChBrles Dent en Francis Bawn terecht wegens het zenden van bommen aan verschillende ministers en andere hooggeplaatste personen Hun doel daarmede was reclame te maken voor bet blad waarin de bommen gewikkeld waren en aldus den prys te winnen die was uitgeloofd voor dengeen die de beste reclame bedacht De bommen waren geheel volgens bet model van die welke by den anarchist Polti in beslag waren genomen zy waren voorzien van slagboedjei die moesten afgaan als men het touw om de bom loswoelde Van dergelyke bommen hadden zy er 48 verzonden Den uitvinders yan dezen trnc werd te laste gelegd overtreding van de jExpIosiveas Act wegens het verzenden van ontplofbare stofien per spoor zonder daartoe de vereisebte kennisgeving aan de spoorwegmaalschappyen te hebben gedaan Te Tergeeta trachten zy bet voor te stellen als eeu onschuldige grap de ambtensar van het openbaar ministerie vatte de zaak ernstiger op Hy wees np bet gevaarlyke om den utenschen met dergelyke dingen schrik aan te jagen ook zou door het onfcploffpn van znik een bom als gewoon pakje in een goedereuWagen verzonden licht brand kunnen ontstaan De rechtbank veroordeelde de beiden beachnldigdeo tot £ I voor iedere bom De gymnastiek vereeniging sBoUandi te Vlaardingen gaf eergisteravond in vereeniging met eeniga leden der schuttery mnziek eene uitvoering ten voordeela van de vereeniging Hulp in Nood aldaar De netto opbrengst was ruim 135 In de Czaar Peterstraat te Amsterdam nam een knaapje van 4 jaar een heete peer uit een pan die op bet fornuis stond en slikte die haastig iu maar ze bleef hem in da keel zitten bet Icind zakte ineen en was dord TQQITEBIj 8 66 8 08 6 10 8 17 8 88 i 60 4 80 4 87 6 04 11 6 80 1 48 1 66 8 08 8 0 8 18 1 44 4 10 GOUD 1 11 60 18 80 8 80 18 08 18 40 Voorb 5 64 N dL d5 6 Z Z g 6 08 Bl Kr 6 14 Zev U 6 1 Oouds 6 80 7 80 8 18 10 80 10 88 10 41 Ulreolil 38 7 60 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 86 üudi ster 7 07 8 1 10 84 Oeudi 7 80 8 8 S4 10 87 18 06 1 88 AHSTZIDA Ansterdaa Wp 6 60 8 18 68 11 88 Baada IJO 1 04 10 44 ItM Madamb Sans Gênb is thaos in de mode 6n die er kwaad van zegt begaat een soort vau waagstuk Toch geloof ik van menigeen een ontkennend ant voord te zollen ootvangen op de rraag of het stnk volkomen Toldaan en aan de verwachtingen die hoog waren beantwoord heeft O we bedoelen niet het spel der actears en of deze niet voldoende hebben weergegeven wat Sardoa of liever Moreau die eigeoiyk het stuk schreef er in beeft neergelegd Waaiinr dMrnMr genu wordt dan ia er maar één gavoalan meeaterIgk onverbeterlijk maar we bedoelen het stnk zelf en als we daaraan beginnen dan In een klein boekje dat nitgegeven werd bg Van Mnoater en Zoon te Amaterdam en een overzicht bevat van Madame Sans G nc wordt er van gesproken als van en historisch stuk dat in de coulissen der geschiedenis speelt Na t is maar gelukkig voor den heer Ising die bet boekje schreef dat men van bet liegen niet meer zwart wordt anders zag de man er op t oogenblik uit als een Moor Het historische in het stnk bepaalt zich alleen tot de namen Saas Gêne Napoleon Fouché en nog een paar anderen maar niet met die intrige en in Hat verbind waarmede en waarin zg op de planken verscbgneu £ n bet schijnt we dat Morean dit ook niet bedoeld beeft en alleen een stuk heeft willen schrgven waar bet publiek eens bj lachen zoo want van hittnrische juistheid ie er geen spoor in te vinden De eigenlijke Madame Sans Gêne zooals dia den 9 Tnli 1793 ab 18 jarige toekende voor den dienst als jager te paard deelnamaandaa veldtocht in Spanje aan den slag hy Austerlits en de belegering van Weenen heette niet Catherine Hflbscber maar Théréae Figganr £ n zg is ook nooit waschvronw geweest want vóór zy in dienst trad was zg baar oom ta Avignon behulpzaam in een winkel De rekening die zg later den Keizer onder den neus houdt is dan ook niet van onbetaald waschgoed maar van vier paarden die inden slag onder haar waren doodgeschoten £ n zj h ook niet jong getrouwd Toen zg kort na de belegering van Toulon 1793 zg was toim nog geen twintig door een jong hooggeplaatst officier ten huwelgk gevraagd was is dit huwelgk niet door gegaan Alles was in orde in groot gala toog de bruiditoet naar het stadhuis Maar de smbtenaar belast met de voltrekking ven bet huwelgk geloofde aan een mystificatie toen hg twee officieren der dragonders voor zich zag om een huwelgk te flluiten De getuigen en allen die er zgn lachen zelfs de bruigom barst in lachen uit op de nuchter gedane vraag wie van heide officieren de broid is Alleen de bruid lachte niet en zonder complimenten met haar gewoon saosgêne verklaart Thérèse Figuenr van het buweljjk af te zien keert bruigom en gezelschap den rug toa en gaat been zonder echtgenoot of minnaar besloten voortaan alleen te blgrec Zg heeft ook nooit gedroomd Hertogin te worden en is bet oo4l nooit geweest al is zg een paar keeren aan het Hof ootvangen en al heeft zij familuir met Jose phientje zitten praten en Napoleon een tleeIgke moor moricaod durven noemen Zij heeft gestreden zoolang de glans van Napoleon baar bestraalde eu al lag zg in 1806 en 1807 achttien maanden in oen gasthuis tengevolge van een val van baar panrd nauwelijks hersteld neemt zjj weer deel aan den oorlog togen Spanje en wint op hare wgze lauweren voor zichzelve en den toekomstigen tiran Toen Napoleon gevallen was e sgn zon voor goed gedaald rjcbtte Sans Gêne een gaarkeuken op waarin de loop niet groot was en waarmede zg maar ter nanwernood in haar onderhoud kon voorzien In 1818 dus op 44 jarigen Ibeftgd trouwde zg met een kwartiermeester der gendarmes eu omdat het gold voor de voltrekking van bet huwelgk ontbrak verklaarde de ambtenaar goedig Daar bet een huwelgk is tusechen ftn dragonder en een gendarme zal daar minder op gelet worden Toen trouwde zg in vrouwenkleeren Elf jaar later stierf haar man en zg bleef als weduwe Sutter Figueur in armoedige omstandigheden achter Zij werd ziek en kwam na verscheidene malen tevergeefs te hebben aangeklopt terecht in het Hospitaal des Menages waar zp dan ook gestorven ie Sic transit gloria mundi Wie heeft van dit alles en we schreven geen tien regels over uit hare Mémoires zooals zg die gedicteerd beeft in bet Hospitaal wie heeft vnn dit alles gisteravond iets bemerkt Moreau heeft de vrouw 40 47 84 10 01 10 10 11 08 IIJO 11 10 8 81 7 07 7 17 7 t4 7 1 7 87 8 08 8 0 6 18 8 1 t 80 f 8 81 61 88 1 1 44 1 4 1 58 8 04 0 7 11 7 10 7 t 1 il 10 r f 8 80 1Ö 08 Sana Gine ao den naam die niet minder du en epitheton oruaus was gedegradeerd en bare liefde voor Lefèbvre en bare vriendschap voor Von Neipperg is een schrale vergoeding voor de lengen die hy van baar leven genlaakt heeft Kn paskwil hebben wy gezien geen vrouw waarvoor een heel leger eerbied hebben kon en die te Marseille in triomf door de straten werd gedrat en en met gejubel en toespraken werd begroet Zoo kan Jeanoe d Are ülachelyk worden gemaakt m zoo ion eu handig toouaelschrgver ons een nagemaakte Kenau een soort van Trgn van Leempnt in de handen kannen stoppen en zeggen ziedaar nw vrouwelgke legerbeilige En daar danken we voor Aan den ingang van de me de Rivoli te Pargs kunt ge Jeanne d Arc zien zitten op haar paard en het zou mg zoo billgk tosschgnen als er nn aan den anderen kant een dergelgk standbeeld werd opgericht voor Sans Géoe Maar dan moet het zgn voor de Saos Gên der erkelykheid met voor die van Moreau want dan zal menigeen de schouders ophalen We hebben onze helden en heldinnen lief zooals we onze meesters en voorgangera liefhebben zooals wy erkennen van hen te knonen leeren iu toewgdiog overgave zelfvergeteo en zooveel anders dat een mensch waarde geeft en het doet ons leed een spotbeeld te zien hangen van iemand die duizendmaal grooter waa dan zgn paskwillant Voor zoover het de historische eu letterkundige waarde van het stuk betreft beeft het ons ntel voldaan en waren wg bigde toen er aan de vertooning Tan den lengen eeu einde kwam Oebeel ieta anders echter ia het wanneer ons geTrai d wordt naar het spel zelf Geen der acteurs dte niet een woord van lot toekomt Zy allen hebben de bedoeling ran den auteur ten Tolle begrepen Catherine Hübscber de latere Hertogin ran Dantzig op den Toorgrond tn elk bedrijf had zq het renzondeel der aandacht t mocht wezen dat z haar rrger wilde belatten haar kamer binnen te gaan waar een gewonde lag of dat zg een ré érence moest leeren maken dat zg de Koningin van Napels ontvangt of genade smeekt voor Neipperg overal was baar spel roortreffelyk By die réïërence die dienen moest roor de receptie Tan de receptie dachten we aan de Dansles op MeijerTOort alleen üet is t er nn Jaapja sta stiU ombrak er aan Vermakelijk was zy toen zy dragon over haar vroeger wascbrroawen teren toen ze nog ka itanjes braadde flensjes bakte en slofje onder speelde Dit karakter hield zy meesterlyk vol het ge beele stuk door als ze haar Zondagschesp U Ittoc aandoet als zy self Hertogin zynde tbee en gebakjes of wyn met kaneel aanbiedt aan hare vorstelyke bezoeksters Ja ja schei nou maar uit met snuiven ze hebben der portie Ic Meesterlyk zoo spreekt een vronw uit bet Tülk die boos geworden is ten eerate over baar lastige pak maar meer nog over haar beleedigend bezoek en zoo vertolkt alleen Marie Vmk haar De bouquet die haar tater op den avond geboden werd wu baar door al de toeschouwers dan ook van harte gegond Hebt Ge ook toen op baar reverence gelet Door de grootheid van Sans Qéne kwamen de andere figpren minder scherp uit Van Zoylen speelde voortreffelyk zooals y dat van hem gewend zyn al kwam zyn karakter in Noma Houmeatan verleden jaar beter tot zgn noht Foucbé die alles weet zonder er by te zyngeweest maar die de dames aitboort en haargevangen hondt in de strikken van baar ei en kroniek werd uitmuntend vertolkt door Haspels Hy scheen als de dwerg AUwiss Alweter negen werelden bezocht te bebbeo eukende als deze bet geheim van kleinen eugrooten Het eenig excuus dat y voor dieonbeiamelgkheid kon aanbrengen waa dat hyMinister van Politie geweest was en hij jufalles wist uit gewoonte p3 Sn we zagen ook Fritz Bouwmeester weer die in tKoaingen de rol van Graaf Moelnitz Yervnlde f Maar nu zagen we hom als Napoleon en wie dezen niet gezien heeft in Mnsée Wiertz te BruMel of op h t binnenplein van het Hdtel des Invalides te Parya beeft gi teren Tergoeding ontvangen voor dat gemis Zóó is zyn houding zóó zyn blik by Wiertz iets anders en wie ooit deel zeventien der fantasiën en kritieken van Balken Hnet in handen nam kan gelooven dat by zóó en op die wyze met de opgeheven tang getreden ia tnsschen zyn lieve znajes Caroline van Napels en Elise van Toskane als zy door haar yvorzacht zyn en Josephines teven verbitterden Zulk een bezoek van Bouwmeester stellen we op hoogen prys en als hy ooit wefr als Napoleon bg ons binnentreedt zal ik hem om thee te drinken een kopje leenen uit den tgd der Lodewgken want het was toch te dwaas om los te loopeu U petU caporal een kopje naar den mond te zien brengen met een vergold ver e er op Wie der spelers heeft geen lof verdiend Ik wa er geen enkelen kunnen noemen Jasmin die maar steeds lonkt ala de Hertogin aan t doonlaan is Despréaux die baar in een vloek n een zocht de maoiareD der groote wereld dankt in te stampen en met de bedienden vftn bet hsis om een hoekje lacht de schoenmaker de kleermaker die t heel gewoou vinden als la Docbessef tioh van haar bovengoed ontdoet alten allen speeldt n hnu rol ezcelleoten hebben volbracht wst Morean hen als taak opi af n l het pnbliek een avond van lachen te bezorgen En de dames bezoeksters hebben haar hart kunnen upbalen aan de toiletten Zulk een teutoonitpUing van bi torischen rgkdom beeft in onze utad niet veelvuldig plaats en wabeb ben in meer dan één opzicht reden tot tevredenheid over hetgeen ten toone le U gebracht Ons respect n het Rotterdsmsche Gezelschap Met beUngstrlling zien wy den 17den Januari 95 t emöet H D H BaiteDlaQdsch Overzicht Volgens de Pester Llojdtkan men binnenkort het aftraden van het kabinet Weckerle verwachten Keizer Frans Jozef zal na Mienwjaar Budapest bezoeken en er geruimen tyd vertoeven Meu ver acht dat s keizera komat den politieken toestand zal ophelderen Een lateren depêche gt Weckerle ht eft zgu ontslag ingediend en dit ia be eid8aall enomen Het kabinet lal de loopende zaken nog afdoen tot na Kerstmis Weckerle en de Hongaarsche minister van koophandel Lukacs zgn te Weenen aangekomen Woensdag ia te Pargs de behandcilinft begonnen van het proces tegen kapitein Drejfius die bescbiildigd wordt dat hg gewichtige stukken betreffende de leger orgaüisatie aan de Duitsche regeering heeft verkocht Vete nieuwsgierigen waren annwezig maar de rechtbank besloot de zaak met gesloten deoren te behandelen omdat men bet niet raadzaam achtte de ontbullingea die aan bet licht zouden komen openbaar te maken Derhalve moest het publiek de zaal verlaten De advocaat van den beschuldigde beeft te vnrgt efs getracht deze bealisMng te voorkomen De president verhinderde hem voort te gaan zoodra hy woorden gebroikte ala het eeuige stuk bet documentc Toen Demange eiudelyk aan het woord bigvende verklaarde dat niemand hem 7on tegeo preken als by zeide dat sedert zeven weken de eer van een officier van het Fransche leger bloot heeft gestaan aan allerlei vertelsels viel de president bem in de rede en beval dat de krygsraad ii raadkamer son gaan om te beslisseu of de behaudeling op deze wyze kon worden voortgezet Een kwartier later werd de sluiting der deuren gelast Het proces zal nog wel eenig dagen duren maar van wat er voorvalt komt men nu niets te weten De bladen mogm geen verslag van het proces geven en wanueer zy het toch doen stellen zy zich bloot aan vervolging wegens het openbaar maken van ataatsgebeimeu krachtens de wet op de spion nage tit Genest in de Figaro c gaat voort met den minister v oorlog in karakter en beleid op het ongoiwigat f te schilderen TKads wordt van hem gezegd dat b j als een dolleman in de spionnage zaak h teft gehandeld er een qnaestie van eer in stellende om van te voren de schuld van den kapitem te bewg en dingen bekend makende die voor ltyil geheim ij esten blyven en wat nog het irgste ia de toejaicüingen aannemende van couranten wulko dag op dag de regeering door het slijk sleuren Mercier concludeert 8t Genest is nog minder dan Bonlaoger Deze wi t tenminste wat by wilde n 3eed terwyl de huidige minister geen iota begrypt van hetgeen hij bt zig is te doen Brisaon nam gisteren in de Fransche Kamer dei voorzittprszetel in en zeide o a tUij vooi angers hebben gestreefd naar de hervorming van bet onderwgs Gy bebH de hervorming mingder belastingen mb de orde g esteld en ontwerpt maatregelen van voorzorg en maatschappelgke hulp roet h t vaste vooroemen daaraan goed geregelde financi ën ten gfondslag te l gen ik dank a dat my gekozen hebt om deze werkzaambedsn te pre ideeran Vervolgens deed Bri on een beroep op de aaneensluiting van alle republikeinen niet alleen om de herkregen stellingen te behouden maar om n verder op te rokken Door de tinkerzgde en de socialisten werd de rede levendig toegejuicht Het Journal des Debats is bitter over de verkiezing van deb heer Brisaon tot voorzitter der Kamer Sedert den Aanvang der zitting Bchryft bet hadden de radicalen en progre sisten zich tot taak gesteld den heer Brisson weer op den voorzitteratoel te brengen en de concentration répablicaine in eere te heritelleu De groote fnan is weer opgestaan endoor da wonder hopen zy op een ander wonder Zg hopen binnenkort den beer Bourgeois weer op het ministerieele kassen te zien in samenwerking met anderen die bet omtrent ni ts eens zyn a daardoor te beter tegen bet openbaar weUgn samenspannende De mneniug wint teeds veld dat Crispi s doel inderdaad is de Kamer te ontbinden Vele bladen vezMkereo dat hg reeds van den koning de toeetemming daartoe bad gekr n voordat het beein genomen wis de zitting te sehorsen De italiaansche miriisterpresident son eerst de gereobtelgke veroordeeling van sijne bescboldigers willen afwachten en daarna het oordeel der kiSMr vragen Met de instructie der verricbüleudeaHnklacii ten wordt snelle voorigHiig gemaakt Men verwacht dat in Januari de zitting ti r Kam r galoten zal worden eu de outbinding ïoudao niet Utig op zich laten wachten Zal ur eobUr een veroordeeleud vonnis komen ï Franf Ztg gelooft dat daarop weioig kans bestaat Giolittt en Martu celli die den gewezen minister van financiën de bewnste stokken verschaft zou hebben worden aangeklai4 d wegens laster en valscbbeid in geschrifte Men kan ecbter volgens de Italiaaiische strafwet weg ena laster iemand alleen veruordeeten wanner de beklaagde de aantijgingen openbaar heeft gemaakt Maar nii t Giolitti beettdeatukken openbaargemaakt Dit IS geschied op bevet der Kamer Om deze reden meent de sFrankf Ztg kan de heer Giolitti niet wegens laster ver00 deeld worden en eveneens gelooft het blad niet dat het Crinpi gelukken zal hft bewjjfl te levreu dat valscbbeid in geschrifte repleegd is Meer en meer wint echter de meeniug veld dat ib geen geval welke ook de oitaiag der processen moge zgn de heer Crispi zal aftraden Meu meent te weten dat koning Humbert hem niet wil laten gaan wyl by m hem den eemgeo man ziet die in ataat is verbetering te brengen in den treurigen economiscben toestand van Italië Het échec van den nieuwen Duitiohen rgkskauset er Von Hoh nlohef wiens Umstnrz Vorlagei of Ueteuguling twet door de Be schlus untahigkeit van den Itykndag tot Janasri moest verdaagd worden geeft tot levendige beapreking aanleiding en tuvens tot luide klachten over de traatibeid d fr afgevaardigden die niet éen enkelen dag Janger in Berlyu by elkaar waren te honden Het heette zelfs dat president Levetzow uit verbolgen beid zyn ontslag wilde nemen maar dit wordt tegeug sproken Wel is hy verbolgen maar deserleeren wil hy niet Hy zint veeleer op wrfMik en velen met hem Meu wil nl dat voortaan de afwezigs afgnvaardigden door openbaarma king hunner namen zullen gestraft worden Het aangekondigde Ontwerp tot hervorming der Beursreglementen scbgut juist van pas te znllen komen want Zaterdag en Maandag hadden aan de Berlynsohe Benrs zeer ergerlijke tooneelen plaats doordien eerst de makelaar Oscar Meyer wegens wn artikel over Boursbervorming in den Börsen Kurier en later de ui ever van dat blad zelf uitgejouwd beleedigd en zelfs misbaodeld werden zoodat Dinsdag het Beurscomité pen strenge vrmaning moest doen aanplakken en wat in veler oog nog het ergste is er drie dagen lang niets te verdienen viel daar de lakev stilstonden Werkverschaffing te Gouda Afdeeling Arbeidsbeurs De Commissie voor werkverscbaffiog bericht hiermede dat op heden bg haar in dienst 7 yn 2 bu re narheide rs I hekelaar 1 houtzager 1 olieslager I opperman 1 reiziger 2 acheep maVt rs 4 schilders I stecmbakker en 4 personen die sedert taogen tgd geeii beroep mmr uiioeteoen Bovtindien hebben zich nog aangemeld 2 arbrideri ó blefk frs 1 boutdrager 1 koopm tu 1 metselaar 5 opperlieden 1 icbeepniaker 2 achiiders 3 stucadoorx 2 touwstagrr 1 timmerman 2 tuiumaunen en 8 zouder vast beroep welke allen nog met geplaatst zyn H weo patroons welke personeel noodig hebben worden beleefd verzocht uit deze per soneu eene keuze ie d fen waarvoor nadere inlichtingen verkrggbaar zyn asn de werkplaats in de Baanstraitt des morgens van 8 tat 12 en des middags van tot 5 unr DE COMMISSIE kaDtoogerecbt te Gouda Zitting van Woensdagl 19 December 1849 De volgende personen qJQ veroordeeld wegens Overtreding wet op beemettelyke ziekte J K Htn en J B oisvr van H v d W te Bleiwgk teder tot f 3 of 3 dagen beeh tenis wertreding Prov Ileglemeot J J te VVaddingsveen vrygesprokeo Overtreding wet op tMsmetJtelyke veeziekte C V d P te Hekendorp tot f 15 of 5 dagen hechtenis Vischovertreding M V d Z eo N A H te Qooda ieder tot f 1 of 2 dagee hechtenis A J U J K en L v T te Zevenhoizea ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Jacbtovertreding P T te M ercapelle tot f 6 of 6 dagen hechtenis mot verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van het gebezigde gewetr Overtreding Prov Regl v Zaid Hollaad W V H te Niauwerkerk a d Use tot f S of 1 dag hechtenis Overtreding Politie verordening van Gouda 1 V L te Gouda tot I 0 50 of 1 dag beohtenia J Z te Godtla vrygesproken Nacbtmmoer A P C H en G de G te Moordrecht ied r tot f 1 u 2 dageu hechtenis 0 eiibiire dronktM schap en naehtrumuer W J d D en G H ta Bleiswjik ieder tot f 4 of 4 dagen hechtenis 0 enbarx droukwnschap hy 3de herhaling 0 J V d G te Gouda tot 3 w hechtenis Opflübare drtinkenftcbttp bg 4de herhaling 8 te louda tot 2 wAan tieobtenis a plnatoing in een ftykswerkinrlchting gedurende 6 maanden Openbare dmnkeni chap 3 maal gepleegd 1 A K te Guuda tot f 3 ot 4 dagen hechtenis en vryspraak van bet meerder ten laata gelegde Openbare dronkenschap 2 masl gepleegd J N te Gouda tot f 3 of 4 dagen becbtimii Opeitbare druukeuschap H V D G H M W en O J V allen zonder bakende woon of verblyiplaats bier te lande J Ö te Stolwyker lnl eu J d B te Goudernk ieder tot f 1 of 2 d heobteuis GROOTE ÖOHTEKKING WINTSmilDSISOEra voor Dames Heeren en Kinderen L van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam so DEOEUBER Vor kifc loiy 10080 iiV 10 lObV J M II 110 70 44 100 18 7W 70 101 I lOS losv lis Ui tl ISO 181 104 Vu n ♦ 101 100 lit lil lO Vu 87 18 o7 i o 10 iöt J tt 1 11 V io alolkoora lon u 101 l i Sauaauiin Gert Ned W 8 IV dlte dito dito 1 dito dito dito Vi HoKota OU Uoudl IStl ll i lOS i 847 71 dito Ir ll er 18 T PalTcoil Oblig met tuket dito dlte S KolUan Ubl Uoil Sa Serie i dito UeoODi elllO 4 ditobgHolb Ills 4 dito b liep U9V S0 4 ditoiaioud leea Ill t dito dito dito 1114 i anma Perpet lohiilct till 4 Toaauj aepr Coe latn 1890 4 Uee leen ing leri D Gee laealotf aeria ü iSiJloJlra ltap Hao r obl IISS Ullioo Obl Buil Seb 1110 ViNItDlu Obl 4 onbep 1111 AuRiaoiy Obligiliea t8 l S RoTTiaoui 9tad loea Ill 8 l Nlo N Afr HuideUr Med iwdab Tab Uu Ctliliotlee DeiiHiataehappij dito Arab Iljrpolbaekb paedbr 4 ult Hu der Voratanl land a Or Hjrpolbeekb paadbr 4 Nwlerlandadie baak uad Ned Ilaadelmaalaeb dito N W k Pac H p b pindbr I Rott lijrpotheokb paadbr 4 Utr HTpothaekb dilo 4 ÜoaTIlfa Ooat Uoug bauk aaed Kcsl Hypotheekbank iiandb 4 i AMiaiBA K4 uit bypoth pandb 6 481 Uaiv L U Pr Uen eert NlD Holl U Bpoorw Mij aand Mlj lol Kipl 8t 8pw aand Ned Ind 8poenre o uad Nad üuidAMk 3pm land e dito dilo ditolISI dito I lTtul Spoorwl 1187 IS A Eobl l Zuul lul Spwniu k H obl PoLiH Waraehau Weenen aand 4 Rd i Or Buaa Spv Uij aaad 8 Baltiaohe dito aaad lOI loiv 88 V Paatowa dito aand 8 Iwane Uombr dito aand 8 Knnk Ch Aiow Bp kap aand 8 l oaowo Sewait 8p Mi oblig 8Orel Vitabak dilo abli I ZnidWeal dito aaad 8 dilo dito oblif 4 lO Vi ïv 108 101 118 44V AliaailA Ceot Pao 8p Mjj obl Uhie k Korth W pr O r aaod dito dito Win 81 Peter obl 7 DenVer kKio ir 8pm nart T a IlltnoiaOealral obl in Ottd 4 Loular k NaabrillaCert r aaad Maiieo N 8pw Hü lebyp o l Miaa lUnaaa r 4 pot prof od N YorkOnUriok Weal aand dito Panaa übie obli 6 OrMon Calif Ie brp in goud I 8t Paal Mina k Haait obl 7 Un Fae Hoofdliia oblig dilo dito Lino Col Ie bjrp O 8 CaaaOL Can Soulb üert r aand Vax C Rallv kNar leh d e Oj Aaulerd Omnibua H aaad Bottard Tramweg Haali aand NlD Blad Anuterdam aand 8 Btad Rollonlam aand t Bu ll Stad Antwerpenll87 Slad Bruaiel 1888 S Hoiia Tboiat Kegullr Ueaellaeb 4 OoMUa aiaalaleenini 1880 I K E Ooot B Cr ll80 Spimb Blad Madrid I ISII Ter N1B BM Hjii gpobl eert 41 y