Goudsche Courant, maandag 24 december 1894

No 6541 Maandag 34 December 1894 33ste Jaargang fiOUMHE COIBANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk § met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Zeer Feite Gesteendrukte MmABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gouda Saelpersdruk van A BbinkhjlN It Zooy Ftedikbeorten MOORDRECHT Ned Herr K rk Zondag 23 Dec s Voorm 10 uur Ds v d Meet t Knffeler B u r K e r 1 ij k e n Stand Uoordrecbt GEBOBEN 15 Dec Cornelia Dirk ouders L Tan By en W van der Poel ZeTenfauizen 6EB0BEN Maria Poulina ouden M do Man eu P van djsr Star Johannln ondeu J Tan der Linden en A Windhorst Cornelia ouders A van Vliet en A Earreman OVERLEDEN J Paul 5 j ONDERTROUWD D J Bos en G Tan Leeuwen ADVERTENTIÊN Heden OTerleed na een langdurig Igden in deu ouderdom ran 76 jaren de Heer P tan ALTENA in leren oud Meesrader J KOEMAN Executeur Gouda 20 December 1894 JACOB F m ZDTFHEN gedipl door de Kouinklgke MDziekscbool te Hage en der Nederlandscbe ToonkuDstenaarsVereeniging beveelt zich beleefd aan tot het geYen ran ONDERWIJS op Piano 6n Tioloncel Dr A SIKKEL Seu Oar en Keélarta Is verhuisd van UTRECHT NAAR im HAAQ Parkstraat No 85 Spreekuur ran 1 3 z jA xu jra Voor nHnverm Dinsdag Donderdag en Zaterdag aanmelding Tan 9 10 s morgens aRAjioa MAOAama ztv Frintemps TË PARIJS Zenden gratis BH franco tet prachtig geïllustreerd HDE ILIVI met bellandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen roor het WInteraelzoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei au kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JM UZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen toflen laken enz enz worden even enifranco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer d prüMn te bepalen Dit album bevat tevens de mhchtingen elke voor de goede en prompte uitvoeringen 4 r bestellingen benoodigd zijn B itellingên van SS francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 frane § 9raefit $ n orij oan Inkomenda nchtan m alle plaauen van Nederland aan huls bezorgd De klanten hefcben geene formatii iten Toor de Inklaring of andersinta te vervullen ütar ons ré$xpémti$bal9 a Hozaadaal Noord Brabant daarmede belast is STEE1 R0LE Gedurende deze maand aa de prgs der STEENKOLEN i contant fi7Vi et per H L Met 1 JANUARI 70 ot per B L P KUIJGSMAIT tièndeweg vest Onfeilbaar Middel TEGEN Influenza Hoest Borst en Keelaandoeningen MELIANTHE Superior Borst Hodig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden fledaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploba en Goudeij Medaille 1893 World s Hygienic Exppsition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgaiief Oeneeat onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H I van Schalk Co Machinale Fabriek DB HONIGBLOBM Snmatra straat 267 Ven Haag Verkrflgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTENBIËR uit de Kloosterbrouwerö DE SCHAAPSK001 Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en gezond wordt per fust en gebotteld geleverd door G J Heetman Weatharen BMS9 en Peperstraat K U Eeniij 4gent voor Gouda eu Omstreken FEAITSCHE STOOMVEEYEEIJ BN Gbemische Wasscherij VAK H OPPE HEIMER 19 KrUUkade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedereil Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AI e goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in ene week GRATIS bekomt etk leier van dit blad het niet een voor zieken nüuT ook TOOI geztnden hoogst belangrijke en nuttige boek DE VMERD DER ZIEIEI Cognac fin Bois Men sohijJTe eene briefkaart aan Biehter s Boekhandel te Botterdam av wva f X 40 d Liter De OOaKAO TIN BOIB ran de B olétd Anonymei I wordt gsloTvrd in Tcnogal I Ae oamanae SeMohott van 6 ZJter inhoud voonlan Tan bot attent Tan Dr P T yAV HAMEL BOOS Proeffleaoh A f 1 80 UlWnltand TetfcrUKbaar fciji P H J v WANKÜM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B U Oouda L voora op de ECHT bandteekeniaff met roode lettara J3berlahnslein f Zh BiiacTsuit aat viero tUBiroM oaau zAn t Overal vsriirijglNMH MÜ MacUsehappij tot mcpM 0iHe Oer Victoria Bron gevestigd te Wamerëtym ZuidMéMlé 8 Verkrügbaar in t Hoofddepót roor Gouda en Omatreken SLOTEMAKER en C9 per heele Fleach a 18 enta per halre Fleach a 13 cenU Kruik a 17 Kruik 13 terwjl roor de ledige Flesachen en Kruiken wordt vergoed I centi 1 cent per heele Fleach 3 cents per halre Fleach 2 centa Kruik I cent i Kruik Waarom word ik van mijn zennwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot is niel celden dat geoezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in ds banden van een bekwaam gonoeBheet een goed succes bebban Waa niet Priesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiena woonplaats een bederaartaoord roor do lijdende laenachhetd geworden ia den eenvoudige boor F He ft niet een Zweedaok majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vroawenziekten aan de band gsdaBo die het lancet der chirurgen reeds minder ooodaaketyk heeft gemaakt en tbans gemeengoed van allo goueesheeren begint te vonlen P Ook op bet gebied ter beperking van Eeuuwziekton begint er licht te komen en ook bier is een weg goopend geworden die op de eenvoadigaU en natuurlijkste inanler resultaten oplevert welke wel in staat z n de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo ala bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr zyn vete menschün die noob ziek noch gezond ïijn en tooh klagen dat zy zloh in lichaam en zielalleabehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een rlieg getergd wordeln en £ 00 zich zelvcn en anderen tot last zgn zonder het te willan Vale worden geplaagd of door vroeieijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen ea worden door benauwde drooman gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuiien en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen aaii verlamming vitusdans en vattende ziekte Ai deze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorién van lyders behoort en ingelicht wenscht te worden over de wer king eenei nieuwe methode Mpesaeere zich aan Amsterdam M CLEBAK Co lleLUgeweg 42 Rotterdam F j n SAKTËNKOLFF Korto Hoofdsteeg 1 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmat e door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Tcrbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als Hofleyterasicierj 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs raa uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paria Kous voua déoemons une Medaille d or première clamie en cjonstdóratlon deTotre exoellente fabrication de Ohooolat bonbons varies eto etc StoHwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 GEBR TERWINDT Waalsteenlabrlkanten LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieunendljk 241 Eerste hui $ v d Dam JAARLIJK8CHE PRODUCTIE ran 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd uitmuntende Kwaliteit Concur reerende Pr j zen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prezen en Monsters AMSTERDAM M aandags Woensdag en Vrijdag TE COUSULTEEEEN roor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDBN VDLLIN EN ens ran 10 tot 3 uur Markt 1S4 Gouda PUIKE OODE SCHIEDAMMER E1TEVEE Merkt NIGHTCAP Verlcriügbaar bjJ M N B PEETER8 Jz Als bewys van echtheid cachet en kurk steeds voorzien van deh naam der Finüa P HOPFB BINNENLAND c GOUDA 22 December 1894 Naar wg veraeraen zallen op den 8 Januari H B in de zaal Nnt rn Vermaak der Sociëteit ReuDie alhier optreden Mej J Wola van der Wel en de heeren W F Beondermiui viool C Drokker piano en J aa Lier Tioloncel Binnenkort zalen iateekeniysten daarvoor worden aangeboden Door de wind ia hedenmiddag de helft van bet dak van het huis vroeger bewoond door de Wed de Kooop afgeslagen en terecht ge komen in de Kceafaassenrol wagen By kon bealnit is met ingang van 1 Januari a a aan W van Waning op z o verzoek eervol ontslag verleend ala burgemeester van Krimpen aan den IJeel met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten Te Moordrecht is in eene l I Donderdagavond gehouden vergadering van dames en heeren de oprichtiiu hr Moordreehtache Zang vereeniging tot staM j komen ondef directie van Jacob F van Zutpben nit Gouda Tot bestunraledeu werden gekozen de heeren J C Ketel J Overeynder en Krook De vereepiging i U nn 36 leden en zal hare repetitiën aanvangen den tweeden Dinsdag in Januari Wg wenschen der Vereeuiging van harte een bloeiend en langdurig bestaan toe Gisterenmorgen geraakte te Waddingsveeneen wagen geladen met biggen te water Deviervoetige drenkelingen behoefden geen hulp zg redden zich zelf aan de overzgde van betwater De heer J M Schoonenberg onderwgzeraan school D te Waddingsveen otaat nummer 1 op de voordracht voor onderwgzer met hoofdaote aan de school van den beer Posthumus alhier Bg de stemmingen voor kerkvoogden en notabelen te Berg Ambacht vereenigden zicb al de oit ebrachte stemmen op de periodiek aftredende kerkvoogden de bh C Benschop Sr ea C Snoek en ook op de periodiek aftre dende notabelen de hh L Verdugn Jr P Verdugn Az en Alb van Wgngaarden Pz Het contingent roor de nationale militie liobtidg 1895 is wat Berg Ambacht aangaat bepaald op 9 personen FEVILLETOM DE EERSTE PATIËNT UIT DE PAPIEREN VAN EEN GENEESHEER Naar het Frmtch 10 Nog dien zelfden avond vertrok ik naar Bruaael Twee dageo daarna bevond ik mij reeds op de terugreis met het mei e dat al heel veel van mij hield en mij mat liofkoozingen overlaadde Ik wilde dat de agent de reis roet ons meemaakte ik achtte mij gelakkig hom dit getuigooia van mijne dankbaarhoid te geven ter belooning van den ver dien hij aan den dag ft i gd had en van zgn goed hart Daarbij liet ik het niet blijven Die inensohen welko in sekeron zin baiten de maatschappij geplaatst v n bewijzon vaak de gewichtigste diensten Er bevinden rich onder hen aohteciwaardige huievadera en zij zijn byna allen vervuld van een di p gevoel van hunne verplichtingen De rechters waardeeren hen achten hen dikwijls en de slechte menschen vreezen voor hen hetgeen geen geringe loftuiting is De kleine vertelde ons onderweg allerlei bijzonderheden omtreat hare gerangenaohap bg de ku tenmakers Het arme kind had veel geleden en doorslaande blgkon van moed gegeven Zg had aan dte ellendelingen beloofd zoo lang zij zich in België ophield niett omtrent hen aan het licht te zeilen brengen en uit vrees dat zij in ongenaamheden louden gewikkeld woriden had hur goed hart de Men meldt uit Stolwgk 21 Dec De uitvoering giateren nvond door onze redergkorskamer Excelsior gegeven is opnieuw een beslist succes geweest voor die vereeniging Tronwens het was ten volle verdiend aan alles was te bemerken dat de werkende leden niets onbeproefd hadden gelaten om den goeden naam hunner vereeniging te handhaven de zorg aan bettooneelbesteed dat met geheel nieuw decoratief prgkte het keurige spel en bovendien de kenze der stokken dat alles kon niet nulaten een diepen indrnk te maken op bet zeer groot aantal bezoekers onder wie ook enkelen uit omligiigde gemeenten werden opgemerkt Als we EerlooB € noemen het ik zou baast zeggen beroemde stuk van den Tivoli schonwbnrg dan begrgpt iedereen dat er iets uitstekends ten gehoore gebracht werd Ook het klochtspel Kareltje8 eerste liefde werd oitmnntead afgespeeld en deed bgna aanhou dend de zaal daveren van bet lachen Wo gelooven te moge beweren dat Excelsior zijn leden en geïntroducperden een hoogst genotvollen avond verschaft heeft Dat men dit op prgs stelde bewezen de warme toejnichingen waarmede de spelers telkens beloond werden Een zeer geanimeerd bal aU men zoo n ganschen avoud gezeten heeft wil men de beenen wel eens in beweging brengen hield velen nog verscheidene uren gezellig bijeen De heer L te Polsbroekerdam dia jl Donderdag met iemand meereed die van de Goadsche markt huiswaarts keerde kwam alecbt van do reis De voerman nl had er blgkbaar pleizier in alle wagens voorbg te rgden en dit ging goed tot hg een derden waj en voor zich zag die niet uitweek maar een heel eind naast den zgnen voortreed Het rgtoig kwam daardoor te veel in den kanten schokte waardoor L van de wageukist sloeg en in onzaclito aanraking k vam met een aan de w g staandpu boom L die eerst plan had nog verder meê te rijden had op eens genoeg van den rit met een veehouder uit Polsbroek reed bij meê naar ziin woonplaats en hier gekomen werd hg omdat bet loopen hem nog moeilgk viel door zgn te Polsbroek wonende broeder per rgtuig naar hnis gebracht De heer D van den Berg die na een heeten strgd gekozen werd tot lid van den Raad te Jaarsveld heeft thans zgo besluit tot aanneming ingetrokken tn voor de benoeming bedankt Dit besluit baart groote verwondering aangezien het van algemeene bekendheid kracht gegeven om haro belofto to houden Wat zou er nu gebeuren Zou het zien van dit kind hare znster miasohien redden P Amédée en ik waren van plan om een uiterste poging te wagen dit was ook de meaning van de vorsten op het gebied der wetenschap die wij geraadpleegd hadden De zieke was nu tot vroegore krachten teruggekeerd zij had geena zenuwtrekkingen of zenuwschokken raeer Zij verslond de spijzen welke men haar voorzette veeleer dan dat zij ze opat men moest haar tegenhouden ea zonder ophouden bewaken Verscheidene malen was de ongelukkige juffrouw met echte woede en met razernij op het brood aangevallen de ongelukkige moest in do uren waarin zij werkte zonder twijfel dikwü honger geleden hebbon Als zg zich ergens om scheen te bekommeren ala haar geest even uit zijne sluimering ontwaakte dan had dit betrekking op haar werk eu op baar wsrk alleen het was als de herinnering van eece bovenmenachelijke worsteling tegen do armoede die zij had moeten doorstaan Het iicliaara was gered wg moesten nu de ziel nog tot bewustzijn terugbrengen do levensvonk weder aanwakkeren en wat mij betreft die minder moester over mij zelven was dan Amédée was het niet dan bevende dat ik de ontknooptng te gemoet zag Wij hadden het werktuig daartoe in handen de kleine Julie en door middel van haar moesten wij baar of doeden of redden Wg aarzelden intussohen niet besluiteloosheid daaromtrent was niet meer mogolgk het belang van deze meiajes baar geluk vereiachte zulks Men had tegen juffrouw de Grandpoat wel u waar waa dat do gekozene zeer was iugöormeumet zgne benoeming Een derde verkiezing zal na Jioeten plaats hehben L I Donderdag gaf de rederijkerskamer Borger te Oudewater voor hare kunstlieveode leden eene toooeelvoorstelling die dank zg de gewaardeerde en alteazins te roemen medewerking van eenige dames uitstt kend ge laagd ia Men gaf Dokter Klansc tooneelspel naar het Duitsch van l Anonge en ala nastnk het big b pel i Artikel 214 de Trouw ia verplicht haren man te volgen Het was de laatste voorstelling die in het lokaal der vroegere openbare echool gegeven werd en een recht gezellig eu hoogst geanimeerd samenzijn besloot mede dientengevolge den avond Laatstleden Zaterdag waa roor velen te Oudewater een gedenkwaardige dag t wa toeu n I 25 jaar geleden dat de beer J Kiewiet de Jonge zgne betrekking als hopfd der openbare school aldaar aanvaardde Wie dan ook van de Waardzgde de stad binnen kwam behoefde niet te vragen of het voor Oudewater een feestdag was want vele vlaggen wapperden ter eere van den jubilaris en het is ook niet te verwonderen want voor boevelen ia de beer Kiewiet de Jonge niet diegene geweest die voor hunne ontwikkeling de vaste fundamenlen heeft geleed opdat daarop bet gebouw zou kunnen worden opgetrokken en gij zult bet mg toestemmen d4 £ ia geen geringd zaak icp ers zoo een huis geen vaste grondslagen heeft zal he ineenstorten en tot puin worden Ja van vele Oudewaterschen waarvan aommit en raeds mannen zgn in de kracht des leVens is de heer Kiewiet de Jonge de opvoeder geweest Namens de ood leerliogpn werd den jubilaris dan ook des morgens een prachtig cadeau aangeboden en ook van andere kanten atroomden geschenken toe Van 2 4 uur was er receptie en velen maakten toen van de hun gesrhonfcen gelegenheid gebruik en gingen hunne hartelgki gelokwonschen brengnn aan hunnen oudon derwijzer en vriend want dit aioet gezegd worden de beer K ewit df Jonge toonde steeds zeer groote hartelijkheid teRenover hen dii epus zgne school bezochten en de band gel f gd tnsschen onderwgzer en leerling werd niet ontkuoopt maar veeleer versterkt Ook voor dl arraen was het ten bigde dag waot de heer Kiewiet had aan de diakenen der verschillende Kerkgenootichappen een goede gift ter band geateld voor eene uitdeeling van krentenbrood aan de minder met aardscbo jjOederen gezegendeo over de turugkomst hiirur zuster gesproken maar da zieke was daarvoor ongevoelig gebleven zij hoorde niet zij begreep niet Wij lieten Julie binnenkomen Het meisje slaakte oen kreet van vreugde toen zij het kamertje weerzag zij riep schreeuwde klapte in de hamlen do zieke verroerde zich niet zij gaf uiet het minsie blgk dat zij het meisje herkendo zij bewoog zich niet Toen word de kleme door een hevigen sohrik aangegrepen en lo tranen badende viel zij nar de voelen vnn hare zuster neer en hield hare knieën al unikkondft omvat De üieke bleef nog aldoor ongevoolig zij tïïoef bodaard zitten zonder haar dio zij haar kind noemde haar die de oorzaak van hare smart geweest was te berkenaen Zoo leverde dan dit oogenblik dat met zoo bigde hope gepaard aan bange vreeze door ons to gemoet gezien was niet het minste roaultaat op Al onze vrees was ijdel bevonden maar onze hoop insgelijks do juffrouw zou wel ia leven blijven maar zij zou krankzinnig zijn Wg moesten zelfs oogenblikkelijk onze zorgen aan de kleine toewgden ij waa zoo verdrietig dat wy niet wisteu hoe wg haar zouden troosten Op den morgen van den volgenden dag herkende Am lée niemand Gedurende don nacht eshter had ik eena over de zaak nagedacht en deelde ik aan Amédée mijn plan mede Hij gaf mg terwgl hij met het hoofd schudde ten antwoord t Is in allen gevi le te proheeron t Ik had zooals ik reeds gezegd heb opgemerkt dat de juffrouw eenigszins tot bewus heid scheen te komen hg het alen van de boeken dia aan haar Des avonds was bet feest voor de leerlingen Na eerst tezamen gekomen te zgn in bettegen woordige sctioolgebonw trok men om 6 uur vol btgdschap naar de oude school die met ffroen en vlaggen was versierd en alwaar den kinderen door den goeden onderwgzer een vrootgke avobd was bereid De feestvreugde te beschrgven gaat werkelgk boven mgne macht zg is beter te begrgpen dan in woorden weer te geven waarin u mg wel geen ongelgk zult geven als ik n zeg dat de jeugd rgkelgk werd onthaald op broodjes en melk en dat de welbekende Okhuizen door dbn heer Kiewiet de Jonge ontboden was om de kinderen te vermaken Nu hg is daarin ook uitstekend geslaagd vroolgke gezichten zag men overal en men schaterde het uit van pleizier bg de vericbillende vertooniugen en grappen van den goochelaar De pret steeg ten top toen tegen het einde van het feest uit een schjjnbaar geheel ledige kist eene ontzagigke hoeveelheid fluiten ratels en dergelijke muziekinstrumenten kwamen rollen van welke cadeaux ieder der leerlingen een ontving ala aoovenir aan den aangenamen avond Daarna zoogen de kinderen geassisteerd door hunne onderwijzers en onderwjjzeres hunnen hoofdonderwijzer een aardig versje toe en nadat door een der aanwezige heeren een hartelgk woord van dank gebracht was aan en scboone wenpchen waren uitgesproken voor den jub laris en ïgne g de en dochter verlieten de leerlingen het gebouw en de t rdere genoodlgden bleven om den dag gezellig te besluiten Eind goed al goed werd hier in toepassing gebracht men zou znlk een avond m t eenig recht een avond van knnat en genoegen kunnen noemen wont verscbille de scboone standen werden nitgovorrd o a Geloof Hoop en Li i verlicht door Bengaalacb vnur maakten r£ e jigtoepen oen wonderschoon effect Ook venilvtf Juoor een xeatiental jonge dames den heevpj iet de Jonge en zgne echtgenoote en dochlCsr een paar toepassttlgke liederen toegezon u en door ééue vau dat seatieotal een scbaon bouquet aangeboden Aan toosten onUbrak bet nattiurtgk niet maar het aangename ervan was dat het bigkbaar niet alleen v u niona tot mond maar ook van hart tot hart ging Zoo eindigde de feestdag die voorzeker hg de familie Kiewiet de Jonge tot de onvergetelgke zal behooren Zgn den jubilaris op dien dag reeds vele hnldeblgken betoond gaarne brengen ook wg hem iu dit blad welverdienden danken lof voor het nut in deze gemeente gestichten wg willen hopen dat hg nog vele jaren met vrucht mogy arbeiden aan de opvoeding van Ondewatepg vader toebehoord badden zij had oen paar malen een blik daarop geslagen die van verstand tuigde eeumaal had er zelfs een traan ann bare wimpers gepareld Op dit bijna onmerkbaar bewijs van gevoel stelde ik mij voor de beslissende proef te bouwen Het kwam mij bovendien voor dat dit een zachter middel zou zijn waarbij minder vreea bestond dat het eene hevige ontroering bij de lieke zou teweegbrengen Ik nam Jutie bij de hand on zeide tot haar terwijl ik mijn arm om haren hals sloe Je weet lieve kind dat ik voel van jo houd Jo houdt ook van jo moedertje dus moet ja m helpen om haar te doen berstelleu niet waar O mijnheer t met alle genoegen I Zal je alles doen at ik zol zeggen dat jodoen moetP Beloof je mij dat Alles mijnheer I ik beloof het ii ik merkwel dat eg en mijnheer Amédée veel van mijnezuster houdt Daarop nam ik het grootste en mooiste boek uit de boekenkast gaf dit aan Julie in banden en liet haar pUata nemoa op ecu tabouret zoodat het oog barer zuster zi h onwillekeurig op haar moest vestigen De klfiue doorblailerde het boek at beende keek de prentjes eens De zieke gloeg niet in t minst acht op het boek daarop keek tjv er naar zag zij de platen boog zij haar é lA voorover Ëei oogenblik kwam er gloed ie yfifar blik de juffrouw kwam een weiuig overeind Mjj volgden allen ds bewegingen der ongelukkige in gespannen verwaehtjng zij moest met bewustheid zien fcg zag met hewuitbeid