Goudsche Courant, maandag 24 december 1894

een 15 jarig meiajo verleden De staapi WInlerdlenst 1894 95 Aangevangeo 1 October TUd vao Greeowicli GOUDA BOTTEEDiM 12 18 12 51 1 24 3 52 12 58 1 05 1 12 12 88 1 21 1 44 4 10 liOTTBBDi M G O II D A Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 7 80 3 48 9 35 7 25 13 08 12 40 2 15 2 48 3 10 4 08 4 40 6 16 5 51 7 87 8 80 lO Öt DEN HAAG GOUUA iHage 5 48 7 20 7 43 8 S0 2 38 9 46 1U 12 11 3812 161 88 2 16 8 46 8 48 4 15 4 48 6 17 7 8 01 9 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 06 N JL d5 6g ff 1 49 7 11 Z Zegw6 08 ff ff ff 10 30 1 68 6 7 20 H Bl Kr 6 14 ff ff ff ff 10 86 2 04 7 26 Z0V M 6 I ff ff ff ff ff 10 41 ff 2 09 ff ff ff ff 6 09 7 81 10 Oouila 6 307 508 18 9 58 10 1610 52 12 0812 462 20 2 46 3 15 4 184 48 6 20 5 47 7 418 16 10 10 UTBEOHT GOUD A Utrccbl 6 38 7 50 9 9 58 11 84 12 02 12 60 8 10 8 20 3 68 4 48 6 20 6 86 8 09 8 60 8 69 10 84 Woerdon 6 58 8 11 10 16 11 50 12 26 ff 8 42 4 16 6 47 119 2410 61 üuduwster 7 07 8 19 10 24 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 12 06 1 22 3 50 4 87 6 20 7 08 8 41 9 SJ 11 07 AMSTEKDA H S O V D A AKBterdaliWp 6 60 8 15 9 65 11 16 11 80 S 6I 4 26 4 86 7 60 10 00 Goud 7 20 9 04 10 44 ISOit 12 48 MO 1 20 1 18 241 11 GOUDA DKN HAAG Gouda 7 80 S 85 9 09 9 87 10 49 12 1112 2112 54 1 27 8 56 4 46 6 27 6 59 7 13 8 89 9 S7U Z M 7 42 8 47 11 01 1 06 1 11 1 17 1 26 1 86 1 67 4 26 O r D A l T K E C H T Gouda 6 86 6 40 7 55 8 09 8 21 10 06 10 19 10 65 12 41 2 23 2 618 18 Oudtw 6 60 6 54 l J Sr IuJ S m 8 4 1 9 1 r 0 5 uil i 20 8 J8 8 8l8 5 o5 29 6 21 6 H 8 28 9 U 10 68 o 00 U A A MfcT B BD A M Gouda 40 8 21 10 06 10 15 18 11 2 51 4 47 6 2S 7 5f 10 10 68 IM l 4 47 6 23 6 67 7 45 8 38 10 14 6 37 7 6 J 10 27 6 06 6 45 6 17 8 07 8 66 10 86 jeugd Hy zp ezfigeud in zijoou arbeid en worde er voor bewanrd dat het vao beta zoa kunnen gezegd worden xzyn arbeid was waar maar i a loon was weinig Schoonh Ct f Da uitslag der exaniena in Boekhouden en Handelscorrespondentie voor de praktik van wege de Vereeoiging van Leeraren in het Boekhouden te A niBterdam op 10 II en 12 Decembir j l gehouden is als volgt Boekhouden 67 candidaton geslaagd 23 namel k de heeren D J van Amatel J C M Bent H Brandeteder A J Ëlahove J J Hogerbees J C A Klaassen W R Menkman I L Pinto E Prioben Geerligs J M van Kosaum L G Sluijter J Pb A van dor Woude van Amsterdani G A van Ew k rau Utrecht J H Herfkens van Utrecht J S M vau Kemenade van Schiedam L B M51man van Zaandam X Nolot van Schiedam J Op den Kamp van Utrecht H W Plaatzer vau den Huil van Haarlem G J de Rorer vaa Alkmaar D de Vries Pzn van Zaandam en de dames H J C Degerhardt en M S van Vooral van Amsterdam HandelscorreapoDdeotie iu de Hoogdnitache taal 1 candidaat die werd afgewezen De Amsterdammers sprekende over den achterstand in de betaling der onderwyzers in sommige Limburgsche gemeenten geeft de volgende blo mlezing uit de briefwisseling door bet blad tot bekoming van inlichtingen over deze zaak gevoerd Omtrent de eene gemeente begin October had bet hoofd der school nog te vorderen hetvolle bedrag over de kwartalen April September Toen kreeg h f 25 op afbetaling een veertien dagen later het kwartaal April Jnni Maar in de eernte week van Decemberhad hij over Joli September nog niets ontvangen Ten aanzien vau een tweede het hoofd der school heeft nog f 267 te goed Zi n onderwijzer kreeg af en toe wat soms met tieu of fitf gulden te gel k maar sedert 15 October niets meer Op bet einde dos jaars zal hy hebben genoten g van zijn armzalige f 400 Aangaande een derde tot uu toe kreeg een ouderwjjzer roet een jaarwedde van f 500 slechts f I50i bet hoofd der school f 150 op een traktement Tüu f825 € Teo opzichte van een vierde luid de mededeeling kenschetsend voor de toestand Hali September kwam er redding door den verkoop Tan een dennenbosch het ontbrekende werd aangezuiverd en ook het 3e kwartaal is beboorlyk betaald Maar als het geld van het dennenbosch op ia zal h t wel weer de oude sleur gaan üit een vijfde Het ergste ook dit jaar weder zit hierin datmen nooit weet wanneer men over zekere aom kan beschikken Indien men ook al wat wachten moest dat was zoo erg niet als men dan maar wist dat men het eker kreeg na een bepaalde tgd f lUit een zesde Allen ontvingen het hun toekomende bjj beetjes Het geld komt wel maar zeer langzaam Omtrent een zevende 0p 1 Mei verlietRnzoowel het hoofd der school als een der onderwijzers de gemeente maar nog altgd wacUten zij op hetgeen over de eerste vier maauilen des jaars hun verschuldigd is In bet Ned land8cb Tydschrift verteld Beta allerlei nieuws over postzegels Door hem vernemen wg dat de heer Blown te Salisbury voornemens ia een grondige studie vau Nederland en zijn koloniën te geven in zijn veelgelezen blad Phil Journal of Great Bri ain 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 e oi 6 18 6 S1 6 29 6 35 T ti 82 T M 7 l ii 6 S IO 5 19 se Pfouda Uoordraoht Nisuwerkerk OApelle Botterduni Kotteidun Captlle Nieuwnkeik Uoordrwlit 7 45 Soiid i i BI K1 7 47 Z Z igw 7 6S 8 66 I N dL d 8 0S Voorb 8 07 9 08 iHage 8 12 9 13 9 11 10 11 22 I 10 07 11 27 12 41 12 61 Een beambte der Wester spoorwegmaatseh aan de Moesel scbynt zooaïs Beta het noemt oen bijzondere wasch en badinrichting te be iben opgericht Hfl stal namelyk van de pakketten voor een waarde van ongeveer 40 000 francs gebruikte Oostenrijksche postzegels welke hy van het stempel ontdeed en weder voor nieuw verkocht auu Oostenryksohe en Hongaarsche banken Gelukkig is zyn b rog ontdekt en kon by nu in stille eenzaambeid op betere middelen peinzen om zjjn postzegels schoon te wasschen Een heerlijk middel heeft Mekeel bedacht om namelijk lu de V t Staten niet alleen de presidenten op postzegels of te beulden maar ook vice profidenten ettiatsiecretarissen bevelhebbers van liind i n zeemacht Daar er echter maar ongeieer een dozijn verschillende waarden in de Ver Staten ziju ioo jUjU bovengemelde heer voor om op elk vel van 100 stuks hyv van 1 et ook 100 verschillende groote mannen te plaatsen Waarde verzamelaar verheelt u eena een collectie van Noord Amerika alleen van do iu gebruik zynde zegels van ongeveer 1200 stuka Heel aardig om er een speciale verzampling van aan te leggen Van Araerikaansche zej i8 gesproken meldt de Chicago Tribune dat een Corner op touw gezet is van Colurabns zegels en dat vooral het l dollar zegel zeer schaars is Echter bestonden er in October aan de postkantoreö nog in het geheel 49 260 277 stuks diversen alleen bat dollar zegel was niet meer te krygen van de 1 en 2 cent waren van ieder nog rnira 20 000 000 aanwezig Tot nu toe werd de verzameling vau den Paryschen harop Rotschild als de moest waardige gehouden De hertog van Galliërs te Genua wiens verzameling op twee milHoen wat dit zyn lires of guldens geeft het tyd schrift niet af n wordt geschat heeft men on die eer ontnomen Een ander groot verzamelaar Specialiteit in Australische zegels de heer M P Castle tp Brighton verkocht zijne collectie waaronder zich ongeveer 800 Sydney zegels bevonden onlantfs voor 120 000 gulden aan de firma Stanley Gibbons Het nieuws wat uitgifte van nieuwe zegels betreft bestaai g ootendeela weer uit opdrukken en ontdekkingen van afwykingen Zoo zien wy vau den hori ontalf D opdruk van de i rauscbe kolonie Benin slbchts 29 verscheidenheden genoemd O goede oude tyd waar z jt gy toen men zulke heerlykheden niet had Staten Qeneraal 2e Kahmk Zitting van Vrijdag 21 December 1894 Aangenomen werden de ontwerpen bestendigende de hefSng van wik en weegloonen te Alkmaar tot bet einde van 1896 de begrooting van het domeinfonds de voorziening in het Indisch kastekort de wijziging der begroo tingen voor Ned Indië en Suriname By de begrooting vau Waterstaat verklaarde de Minister aan de heeren Van Deinae eö Sraeenge dat het onderzoek naar de noodzakelijkheid van de vluchthaveo aan het Krammer wordt voortgezet maar nog jaren kan duren Aan de heeren Staalman en Heemskerk verklaarde hy d it het plan voor df haven aan het Oosteinde op Texel te duur ia en naar een goedkooper plan wordt gestreefdt De heer Lucasse sprak over de haven te Veere de heer Hennequin over die te Philippine De Minister beloofde bespoediging vau bet onderzoek Aan den heer Rutgers verzekerde hij de voltooiing van bet nieuwe stoomtuig te Schellingwoude te zullen verhaasten terwyl de heer Conrad de verzekenug ontving dat nog een laatste conferentie noodig is over de beweegkracht der sluisdeuren te IJmuiden en dat or uitiicht bestaat om nieuwe aluiadeuren voor do schepen te openen vóór de voltooiing van het gebeele werk By art 117 outataut eenige discussie over de uithouwing van het departement van kolonie daar verscheidene leden en ook de Commissie van rapporteurs bezwaar hebben tegeu bybouw in den geest van het leelijke pilastergebouw De heer Lohman protesteert tegen inmenging der Kamer in quaestiën van bouwstijl en smaak De min van kolouien betoogt dat hij ruimte noodig heeft en de min van waterstaat zegt raadpleging met deskundigen toe om te bouwen in den geest van de Stad 12 08 10 7 47 11 28 11 05 10 55 II OJ 11 0 11 16 11 25 9 51 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 8 07 9 49 ff 9 58 4 67 H 5 08 6 11 6 16 6 22 6 31 6 S6 6 26 6 66 6 41 7 48 10 10 10 15 11 38 11 48 7 46 9 4t 10 14 11 1 1 85 hoaderipoort Na die ialiohtiugen wordt de post goedgekeurd By de apoorwegdienstpu brengen de heeren vSn Berckel en Plate eenige punten van spoorwegdienst ter sprake da laatste keurt de atryd tusscheo orer de goederentarieven tusschea H Spoor en SÊaataspoor af In de avondzitting zyn nog tal Tan punten betreffende poaten telegraafdienst besproken en ia ten slotte hot hoofdstuk Waterstaat zonder stemming aangenomen By Koloniën Hoofdstuk X is men genaderd tot Suriname Heden voortzetting en afdoening van bet budget Do oude kerk te Hippolytuahoef op Wieringen verkeert in treurigen toestand Zij ligt in het centrum vin de vier buurten w iarin het eiland te verdeelen is en vormt als het ware het middelpunt van het eilnnd De kerk heeft een flinken toren met steenen spitsj een achip en een koor De gemetselde torenspits is van hoogen ouderdom denkelyk uit da XlIIe eeuw ook de kerk zelve ia zeer oud hetgeen reeds hieruit volgt dat zy hoofdzakelyk van tufsteen gebouwd ia een materiaal dat steeds hoogen onderdom aandnidt en egt getuigenis af van den vroegen kunstzin der Friezen ia de noordelijke streken van ons land Vprachillende pogingen zijn reeds aangewend om dit gebouw voor algeheelen ondergang te behoeden In 1890 verklaarden èn Regeering èu Syuode dat z j niet kouden helpen In 1891 vroeg men wederom een Rykssobaidie van f 5000 doch de liegeering was ook toen buiten machte iets te doen In 1893 zonden de Wieringera eene deputatie i a tr Den Haag en legden zy den toestand nog maals bloot men had minstens f 12 000 noodig De Regeering kon slechts over f 1500 ten gunste van het monument beschikken en inmiddels stortte hut dak van het koor in zoodat de kosten voor de herstelling van het gebouw nog grooter voorden De burgemeester de heer Van Kempen heeft daarop een middel gevonden dat wellicht uitkomst zal geven hy besloot een leening uit te pchryven waaraan tot 31 December kan worden deelgenomen De leening is groot 75 000 en bestaat uit 15 000 loten elk van f 5 te betalen op 15 Januari 1895 en aflosbaar in 51 jaren De laagste premie waarmede een aandeel wordt afgelost bedraagt f6 By de Ie trekking in 1895 zyn de volgende premiën 1 a f 1000 2 a f500 4 a f 200 1 il f 100 20 a f 40 25 a f 20 al de resleerende aandeelen worden met f 6 per stuk afgelost Op soortgelgka wyze zyn de trekkingen iu de volgende jaren geregeld In de N R Ct wekt de heer Victor de Stuers op tot het deelnemen aan deze leening waardoor den Wieringers gebaat worden en een monument der oudheid voor goheelen ondergang wordt behoed Gisteren diende voor de arroudiaaeoiontsrechtbank te Deo Bosch de zaak tegen Martinns van Becknm bijgenaamd do baron oud 48 jaar herbergier en kuiper wnnende te Osch thans zich in Noord Amerika ophoudende beklaagd van door giften en beloften door bedreiging en door misteiding de gebroeders Jim en Piet de Bie bewogen te hebben om voor het gerechtshof te Den Bosch in de zaak tegen Gyb van Gelder c i beklaagd van moord en medeplichtigheid aan moord op den wachtmeester der marechaussee Hoekman eene valsche verklaring onder eede af te leggen De beklaagde was niet op de terecbt iitiug aanwezig en er werd daarom veratek tegen hem verleend Een viertal getuigen werd in deze zaak gehoord ouder welke de voornoemde gebroeders De Bie die ter zake van het afleggen van voorbedoelde valsche verklaring door de rechtbank aldaar tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld waren en thans die straf ondergaan 5 56 6 08 6 10 6 17 6 26 4 50 4 67 5 04 5 11 5 20 3 50 11 50 12 20 1 45 1 55 2 02 2 09 2 15 De sobstituu J officier van justitie mr Van der Kun vroeg raroordeeling van dea b l 1 tot zes jaren gerangeniastraf met ontzetting van r cbten gedurende deo tijd van 10 jaren eu met bevel tot bekl a ge vangen neming Den 3en Januari zal de rechtbank in Aom zaak uitsprtak doen Naar Dd Residentiebod c verneemt zalten de firma Belinfante en de Zuid Hollandache Boek en Handelsdrukkery te s Gravenbage zetmtcbines iu gebruik nemen Uit Aaltec meldt men j Ongeveer eene maaud geleden verzocht de winkelier in manufacturen B alhier aan de rechtbank te Zutfen hem in staat van faillissement te verklaren Gisteren had er vanwege het gerecht te zijnen hnize eene visitatie plaats en daarop is de echtgenoote T n B ia hechtenia genomen en gevankelyk naar Zutfen vervoerd B zelf is roortrluchtig iBy eenige peraonen hoeft inbeslagneming van goederen plaats gehad die naar men verneemt tot dpzen faillieten boedel zouden behooren ft zullen ookn het hetzelfde Gedeputeerde Suten van Oflderland hebben hunuH goedkeuring onthouden aan het besluit van den Kaad van Arnhem lot aankoop van een deel van het likndgoed Waroabo q Wanneer de ïtoningin JR gentea ffehoor en Raad van State bet hiBB uit niet andf Jus de boomen dajiT iva len De Arnh Ct i verneenit ÖL trotecbe geboomte jvan Sonabeok mi lot bedreigf wordm Het H ttemsc Veld ie Apeld An stjioh j ting van den Oèlujebond an Ord i8 byna vol gebouwd De Bönd ontving tha f 1000 ivoor het 3de huis zoodat nog slechta eenhuiaplaats disr lat De Neddrl indsche dnikinktfkbriekft Béiln kom de eenige ii richting van dien aard in ons land Mie V ïor eeniget tyd iu pnblieke v ling werd aangekocht dooil de firma Ch Lorilleux Co te Parya zal net 1 Januari a B w der in lï eViïing treden pe vroegere directetur de heer Rahnzen blyft aan de fabriek verbonden Naar men wil zal voortaan niets dl zwarte drukinkt gefabriceerd wqrden t C H H Spronck en dr A W H Wirtz verklarwn in de N R Ct met velen van oordeel te zijn dat Behring s geneesserum aan proefneming in klinieken en inrichtingen is ontwassen en thana wel degelyk in de handen van den medicus op de rechte plaati ïa Te s Grarenhage zyn verloren op 13 Dec j L de talons eu coupons beboorende by obligation tot een gezamenlyk getal van 92 stuks uit Vederland Amerika Rualand Hongarije Zweden Oostenryk en België De commissaris van politie der 2e afdeeling te s Gravenhage verzoekt opspopng en bericht en verzoekt bankiers eu kassiers dringend deze goldswaarden b aanbieding aan te houden Gisterenavond tnsscben half zes en zeven uur is in de gemeente Nykerk ingebroken ten hnize van de gezusters Van W terwyl deze eenige boodschappen deden eu er niemand in huis was De dader of daders hebben zich toegang weten ta verschaffen door een raampje te openen waardoor men den grendel van de buitenkeukendenr kon af chuiven Zy h3bben vervolgens licht ontstokeu en het kabmet met een tang opengebroken waaruit een doosje genomen is bevattende ongeveer t 450 aan goudgeld terwyl men twee bankbiljetten op tafel heeft laten liggen De dieven hadden hunne voorzorgen goed genomen Vooreerst hadden zy de gaslanlaarn die voor de woning brandde uitgedraaid en verder badden ztj de knip op de bnitenvoordeur gedaan zoodat men deze van buiten niet met den sleutel kon openen 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 8 52 4 20 U OS 11 10 9 0 11 20 11 80 8 10 4 45 4 55 5 02 5 09 5 16 7 0J 7 17 7 24 7 J1 7 87 1 9 10 a s QistarflQ werd uit Amsterdam naar Gotba overgebracht tea eicde het verbraodin sproces ie ondergaan het l k van jonkrroQW De Court Me TiWrer Te Bergen op Zoomfj lutn nona slaapziektpjiyi duurde ongeveer 36 ui By dn infanterie zU Bt jaar inving pe e en met olieTWrerkte tromTelleijBlykens de daarover uitgebrachte rapporteèhebben de tromveilcn goed voldaan zy eijnsterk doen dt reepen r iijÉte roesten en zyn beter bestand tegen voclit lay regenachtig wederkan steeds doorgetromutlnf worden de klankwordt dan wel doffer dam de vellen rimpelenof Bpbeuren niet Llf Den goede klant I stad vroeg iemand 1 dat kostte üZes istetijke lan zei me dat bet Id een Amerikaans i die wild trouwen dollars antwoordde de Zes dollars M ju hi q maar vyf kostte L Ja herpim de geesupke maar uw haxfr man is ook een goed k llant bü beeft reeds ia a aüa vrouw aan boord van iHi verwouden irt het Zy zyn in mo t 0én maaa4 ve not Binupn enkele dageÉ ïulleijS Je heide IwtIt n der by bet op 2 J pgualu3 jl tefVJisAn J i 1 voorgevallen onglt i ifllen vertrekken Ijiji 1 hun ner Ktua lp l aommïgenidie hi morden lzyne De ander De maar toch ook vej ebraiilE va zij el beter 8chun i hebben J on kjen tij en o a Wfee il er beter afgaKo i i dezp beeft beter ttedergftjcreg u pant r chip Stt ospitaal ontslagen h l rre herateld d t § g ui i apni tidséi ï l10vérzlchi t CiunefsdCiyp TeéeAAs Heeft ten langente jna lang fcel tó tegen 4d besloten frf Tolii Mih nidetjj naar Jipan tezendian om orer den vrede tójjoaderhaodelen Een daartoe strekkend keizerlyk besluit wordtbinnenkort Tervfracht Van den Amerikaansch n getant te Peking ia by het departement van buitenlandscbe zaken eene dépêche ontvangen met de tyding dat China t ee gevolmachtigden Chang Yiubuan en ïhao heeft benoemd om over den vrede te onderhandelen Deze gevolmachtigden zullen onmiddellyk naar Tocio vertrekken De meeste Italiaanache afgeTaardigden hebben Rome verlaten en de gemoederen zyn totwat meer kalmte gekomen Als eerste gevolg daarvan vinden wy vermeld dat in politieke kringen en ook onder het volk eene strooming begint boven te dryven ten gunste van Crispi Dit feit vindt zyne verklaring zegt een Franach blad m de teleurstelling over den weinigen voortgong dien de Kamer met de behandeling der zaken maakte on over de beperking die de beer Crispi in zyn financieel programma heeft moeten aanbrengen ten einde daarvoor in de Kamer eene meerderheid te kunnen Ttnden De gematigde eu gelyk vanzelf spreekt de miniaterieele bladen keuren de handelwyze Tan den minister president goed Zy zien in de schorsing mits gevolgd door de ontbinding der Kamer het eenige middel om ernstiger moeilykheden te voorkomen c Aau de ontbinding gelooft men nog altijd d voorzitter der Kamer de heer Biancheri ZOU zelfs hebben verklaard dat de algemeeue verkiezingen in April of Mei te verwachten zyn Het Belgische miniaterie vfas opnieuw in kabinetsraad onder presidium des Konings vergaderd t gold nogmaals den Congo van waar dezer dagen zeer ongunstige maar nog niet openbaargemaakte berichten moeten ingekomen lyn en waar bovendien de noodige auileg Tan spoorwegen door geldgebrek vertraagd wordt De souverein Leopold kan perBoonlyk geen verdere offers meer brengen en wilde nu een leeniog sluiten van 10 millioen Na ryp beraad is echter gisteren van dat plan afgezien en dua tevens van de spoorwegplannen Maar in de beetnursorganisatie van den Congoataat is tusschen een helangryke wyziging gebracht van de drie ataatasecretarissen voor Financiën Binnenen Buitenl Zaken Camille Janaaen De GroUi Rogier en Van Eetvelde was in den laaisten tyd sedert het ontslag der beide eersten alleen Van Eetvelde overgebleven Deze toestand is thana formeel bestendigd maar aan den staatssecretaris Van EetTelde aU éénige vertegenwoordiger van het Centraal Bestuur zyn drie secretarissen generaal ridder De Cuvelier Liebrechts en Droogmans respectieve yk voor Buiten Binnenl Zaken en Finanoiën toegevoegd met nog een algemeenen acbatbewaarder Pochez Hi t eigenlyke Centraal Bestuur blyft te Boma aan den BeuedenOongo gevestigd onder leiding van den gonncneur geneifial Wabis bygestaan door een Adviseerenden Raad De geruchten over mh nienw oproer aan den Boven Congo bonden ïntuHsohen aan en de publieke opinie reronb rust zich daar zeer over In de Belgische Kamer heeft de beraadslaging over het budget dor Wogen m Middelen óó lang geduurd grootonilee a door de breedvoerigheid van den minister De Smet de Naeyer zelveu dat als de overige budgetten naar evpnreditjheid met gelyke wydloopigheid moesten behandeld worden hrt liegrootingsdchnt nog maanden zr u kunnen duren Prins Albert sinds Bnidewyns dood eonig zoon vau den graaf van Vlaanderen uu dus vermoedelyk bestemd om eenmaal Koning der Belgen te wordea m1 op 26 dezer tot eeratt luitenant geproveci worden Hjj blyft al zoodanig bij de grenadiers en zal erstby y latere promotie tot kapitein naar deikarabiniers overgaan üet eenige wat do Fransche bladen met zekerheid weten te vertellen over het procesvan kapitein Dreyfns is dat er nieta bekendis geworden De Gil Blaa alleen g eft ziobuit voor heter ingelicht dan z n collega seu vertelt eenige bijzonderheden di m ü wel zal f doen met zeer veel voorzichtigheid hyna zonden wy z gen met WE ttirouwen tebegroeten Zöo zou e verdediging Tan Dreyfus zelfs in niétaianders bestaan hebben dan eenvoudige outkelning zyn advocaat mr Demange moet toen h na de eerste zetting de rechtszaalverliet tot eèu aantal journdjisten gezegd hebdat hy reeds drïo casisa tie middelen bad ilyk verklaarde een hoofdofficier dat dedeling met gesloten deuren ibet eenigeil was om een oorlog mpt Duitschlandrmydeu Graaf Müuiter de Dluitsc he gezo i i tot den minister van buitenlandz k n Hanötaux gezegd bobben U eTing lbeeft in a a huis dusop Duitachen iQ obn stuk laten stelen A gij u vanf gest en docun ent bedient verlaat ikfkrijk Dumiddellyk met mijn gtibeele periel Op bet ivïewuste stuk vu zou dei esyhuldiilug tegeö Dreyfup gegrond zyn endai bm Jü i de voorzitter van den krijgsraaddei ladv9inBt niet eens aap hetiwoord komen toejM hMti g M behandelin met geslotenIpbujen Hdè verzef te i i Mn ii erkwaardig staaltje TUip het wantrouwo f JD iedèreeif uie in Franknjk en positie vaiUj belang bekjteedt geeft de Gil Bias wanneer hy mededeel dat deze vooilzitter vau den krijgsraad zóo byzouder geschikt is voor zyn ambt Tegen April heeft kolonel Maurel zijn ontslag gevraagd hy is bovendien officier va het Legirten van Eer en beeft dus in geen enkel opzicht meer op beJordenng te hopen hy is volkomen ouafhankelyk Dus als deze officier nu eens de knuia had iios generaal te worden dan was by niet boven alle verdenking van onpartijdigheid verheven en niet geschikt geweest voor vooilzitter van den krijgsraad Iu eeu Duitach blad werd dezer Jagen een vergelyking gemaakt fnsschen den Japanscben Mikado van Toorheen een soort vftn godheid in de ongen zijuer onderdanen een borennatuurlijken menscb eu den kei er der Jupaiineezen van thans een modern heeri cher een gewoon sterveling die zich in nieta meer onderscheidt vau dw gekroonde hopfden m Europa Het il niet algemeen bekend dat de Mikado iijne afstamming opvoert naar de Z nnegodin Annatwasu Nadat de nakomelingen van deze langen tijd iu den hemel hadden gelpefd werd een van hen Jimma Tenno menscb èn besteeg in het jaar 660 vóór Chriitus den Itruon als eerste keizer van Japan Een groot deel der daarop volgende geschiedenis van Ljapan en den Mikado is in den sluier der legende gehuld die eerat in de zesde eeuw na Christus eeuigszins wordt opgelicht Dö Mikado was een vorst met opbeperkttmacht en de oude geschiedenis we t te vortelten van groote krygsdaden door dapperebebeerschers van Japan verricht Maar geengaink is bestendig op aard alleein de onbestendigheid duurt voort De Mikado zouvervallen tot een treurig lot 1 Terwyl in het oude Frankische Ryk deontzenuwde Merovingers laugKamerbknd doorhunne bofmeyera werden vordrongeq had inbet antipodenryk der rijzende zon iet dergelyks plaats 1 De invoering Tan het Boeddhisme en de daarmede verbonden Chineesche ontwikkeling werkten verslappend op bet kei eHyk h jf Krachtige generaah namea de teugels der regeering in handen en verstonden qe kunst der Mikado steeds verwyderd te hotjden van de wereldsohe aan gelegen beden Ano was het ten slotte slechts eene officieelo btizegeliug van eene verhouding die reeds eeuwen bestond toen Yoritomo de eigenlijke sticbtpr van het Schoguuaat in de dertiende seuw de scheiding van de wereldache eu de gtestelyko machten de eerste onder den öcbcjgun de laatste slecbts in naara bestaande j onder den keizer tot een erkend feit miakbe Terwyl nu de eeuwen voorbygmgen en di Schoguna den scepter voerien leefde de keizer atilletjes binnen de muren van zijn paleis te Kyoto door bet volk als een godheid vek eerd en aangebec en maar in werkelykheid niet anders dan een arme gevangene Mnt de restauratie van 1868 viel hiitSoho gunaat en de Mikado werd weder de beer acher zyns ryka Maar ook nu trad by nog niet in het openbaar op Slechts zelden drong iets van bem tot het volk door Daarom blee in Japan het middennunt van h t monarcnaal bewustzijn niet de peiFOonlijkheid des keizers maar wel het Mikadoachnpc Dar duurde tot de Westereche beschaving haar intrede defil en toen z ig oek de Mikado wel in dat de tyd voorbij was om als eeu godheid op den troon te ilteu hy mo i t menach worden in plaats vau een idee eeu persoonlykheid Deze verandering moest ook plaats hebben omdat de ontrouw aan het Mikadoschap hoe langer hoe algemeener werd De progressistische party in Japan zaaide gedachten uit die den wenscb naar een parlementairen regeeringavorm als in Engeland in uitgebreiden kring deden opkomen De democratie triomfeerde en zoo Jipan Duitschland ware geweest zou men horhaaldelyk van proco sen wegens majesteitsschennis hebben gehoord zoo beleedigend en zoo smalenil werd er met een glimlachje over den Mikado gesproken De oorlog bond hem een schoone gelegenh id om eens öink uit den hoek te komen en dat heeft hij dan ook m t Succes gedaan Nu hy zich van Tokio naar Hlroschima in de nabyheid van ïiii oorloefstooneel heeft begeven verschijnt hij voor de oogen der natie als de held die zelf persoonlyk dezen roemryken en by het volk zoo gewenschten krijg voerc als de vader die ter wille zynor jkindereji tot alle opofferingen bereid fs 0n het lot Jvan leger eu land als zyn eigen lot be schouwt 1 Dag in dag uit komen nu uit Hiroschimabmondorheden I over de levenswyze van den Mikado E e keizer zoo bèt daarin onveranderlijk at at s inorguus om zes uur op eq gaat tersto n iu den arbeid die hem tot s avonds elf tinr ingespannen bezig zoudt Hij bewoont slecpts één kamer dio gelijktijdig ontvang slaab en eetkamer ia Hy bedient £ ich slechts vani één stoel er U feeën sofa in het vertrek Niettegenstaande dringende verzoeken gunt hij zich geen tyd om te wandelen of voor andere ontspanuin lederen dag ofn vier uur Ufemt hy een bid Hy onthoudt zicb van alle geestrijke dranken behalve van roodeu wyu hiervan gebruikt hjj iederen avond by den maaltyd twee glazeu iu weerwil van alle ontberingen laut zijn gezondheid niets to wenachen ovor Er staat niot hy of de Mikado ook zyn waaier te Tokio hpeft achtergelat 3n niiiar het aangehaalde is voldoende om te bewy en welk öen andere figuur eensklaps in de plaats ven dpu bewierookten in heilige wolkju gehuldeu keizer gekomen is Vroeger een ongenaakbaar vorst nu een vader de s laods die den besten Europeescheu monarch op zi streelt in aanhoudende zorg voor bet welzyn zyu onderdanen Posterijen en Telegraphle Benoemd 1 Jan 1895 Tot klerk der teli graphie van de 2de klass de tydelyke klerk der telegraphic R Gliramenga te Gorredyk Verplaatst I Jan 1895 De tot commies der posterijen van de 4de klasse benoemde surnumerair R W Langereis van Medemblik naar Roermond 16 Jan 1895 De tot 1ste klasse bevorderde commies der posterijen van de 2de kluHse J P Tn van der Kemp van Helder naar Amsterdam de commiezen der posterijen van de 2de klasse J J L Bedloo de Bronovo van s Gravenhage naar Helder T J Montyn van Roermond naar Amersfoort A G J Geyeen van Maastricht naar Leeuwarden i en P F Vos van Leeuwarden naar Gro ningeu 1 de commies der posteryen van de 3de klasse T P dn Rieu van Haarlem naar het spoor d wegpo stkantoor no 2 de commies der posteryen van de 4e klasse P C Ising van het spoorwegpostkantoor no 2 naar a Gravenhage de tot commies der posteryen van de 4de klasBO benoemde surnumerairs V A Nieratrasz van VGravenbage naar Rotterdam J Ratubounet van Zwolle naar Maastricht F F F Vries van Helder naar Amsterdam en P van Gyn van s Gravenhage naar Rotterdam 1 Febr 1895 De klerk der posteryen en telegraphic van de 2du klasse H D van Diggelen van het telegraafkantoor te Arnhem naar dat te Amaterdani de klerk der telegraphic van de litte klasje H Dekker Tan Amsterdam naar Arnhem I Mei 1895 De commies der posteryen vandn 2de klasse H J Measink van Ariihemnaar Utrecht de commies der posteryen van de 3de klasse A P 8 van Galen van Utrecht naar Arnhem Tijdelijk verplaatst II Deo 1894 De klerk der telegraphie Tan de 2de klasse P 3 van Grieken van Breda naar Tilburg Verlof verleend Toor een maand met inhouding van traktement 13 Der 1895 Aan de vrouwelyke klerk der posteryen en telegraphic van de 2e klasse P M Boom te Amaterdam telegraafkantonr Werkverschaffing te Gouda Afdeeling Arbeidsbeurs De Commissie voor werkverschaffing bericht hiermedg dat op hfden by haar in dienst zyn 2 hoerenarbeidera 1 bekelaar 1 houtzager 1 olieslager 1 opperman 1 reiziger 2 scheepmakers 4 schilders 1 steenbakker en 4 peraonen die sedert langen tyd geen beroep meer ui toetenen Bovendien hebben zicb nog aangemeld 2 arbeiders 3 bleek rs 1 houtdrager 1 koopman 1 metselaar 5 opperlieden 1 scheepmaker 2 schilders 3 stncadoors 2 touwslagers l timmerman 2 tninmauneo en 8 zonder vaat beroep welke allen nog niet geplaatst zyn Heeren patroons welke personeel noodig hebben worden belestd verzocht uit deze personen eene keuze te doen waarvoor nadere inlichtingen verkrygbaar zyu aan de werkplaats in de Baanstraat des morgens van 8 tot 12 en des middaga van P j tot 5 nnr DE COMMISSIE EENE GROOTE SORTEERING PARAPLU ES VAN AF f 1 40 L van OS Az E 73 73 Beurs vaa Amslerdam 21 DEOËMBEE Vor kr tlotkoera 94 1 11 101 lOU 10ÜV 80 81 81 80 e 80 V 8 Vi 73V 967 7 96V 10b7 105 88 V 64 96 S8 110 70V n S 8 loov 86 785 670 101 6i ö V 102 20 V 125 186V V 80 103 101 My ii i U 7 i 66 26 lOOV 97 1867 18 106 V n 52 e 1S9V 1397 98V Vi 64 74V 106 108 108 loiv 1017 66V 8 96 100 119 186 lo Vi 87V 6SV 96 82 10 loVi lOS 72V 106 looV V 60 806 176 109 109 107y 1 102 108V 1 loaV 116 126 4V tl 447 i V HismERLANi Cert Nod W 8 ï i dito dito dito 3 dito dito dito 3 rtoMQAB Obl Goudl 1881 88 4 taliü InaohrijviDg 1863 81 S UoBTEKb Obl inpapior 1868 5 dito in zilver 1868 PoKTUOiL Oblig met ticket S dito dito S RUSL1 ND Ubl Uoat Se Serie 6 dito GeooQi 1880 4 ditobg Uoth8 1889 4 dito bij Hope 163tf 0 4 dito ia goud loon 1S8S 6 dito dito dito 1884 8pi NJR Perpel schuld 1881 4 TuaKEiJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo loeuing aerie D Geo leeaiu f serio O liiin Ara lti p Ree v obl 1892 5 Mexico Obl Buit Sob 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Amsteedam Obligatien 1861 8 i aoTTEHUAH 3te l loou 1886 8i l Nbd N Afr HacdeUv aaud Av ndsb Tab My Certiticateu DuiiMaatsobappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Gult Mij der Voretenl aand s Gr Hypolheekb paudbr 4 Nsdorlandsohe baok aand Ned HaudelmaatBob dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypottieukb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 UosTBKa OoBt Uong bank aaad RosL Hypotbeekbauk pandb 4Vi V Ahekika Ëquit hypotb paadb Maiff L G Pr Lien oert 6 Nbd Holl IJ 3poorw My aand Mij tot Expl V 9t Spw aand Ned lud Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aaud 6 dito duo dito 1891 dito K TALlB Spoorwl 1887 89 A Ëobl 3 Zuid Ital Spwm A H obl S PoLEK Warschau Weenen aaiid 4RusL Gr RuBs Spw Mij aand 6 Baltiaohe dito aand FaBtowa dito aand Iwang Dombr dito aand 6 KhtbIc Ch Azow Sp kap aand 6 Losowo Sowaat 8p Mij oblig 6 Orel VitebBk dito oblig 5 ZaidWest dito aand S dito dito oblig 4 AiiBBiiLA CeDt Pac Sp Mij obt 6 Chic b North W pr ü v aand dito dito Win St Petor obl 7 Denver b Rio Gr Spm oert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv Si NathvilleCort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MiBB Kansas v 4 pet pref aaud N York Ontario West aand dito PeonB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Mauit obl 7 Ud Pbo Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 OiMADi Can Soutb Cert v aand Tbk G Rallw k Nav le h d o O Amsterd Omnibus Mg aaod Rottord Tram wegMaatB aand Nbo Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 3 BXLOIB Stad Antwerpenl887 2 i Siad BruBsel 1886 S i HoNO ThoiBb Regutlr QeselUcb 4 OosTBNR Staatsleeniog 1860 6 K K Ooat B Or 1880 8 Spinjb Stad Madrid 8 1668 Tu NaD Bei Uyp Bpobl out 4