Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1894

No 654S 33ste Jaargang Dinsdag 25 Deceiubep J894 Spaar en Huipbank te Gonda MÜffiCHElÖIlRAfr NieujivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HET BESTUUR maakt bekend dut dte Laatste Zillini in 1894 zal plaats tiebben op MAA DA i 24 DECËHBËU dat de Eerste Zittinjr in 189 i zal plaats hebben op ZATERDAG 12 JANUARI 3 dat lot Bijschrijvinjr der Rente over 1894 g eleg enheid zal bestaan in het g ewone lokaal in het Gasthuis van MAAAIDAC 7 JAi llARI tot en met VRIJDAG 11 JA IL AR1 189S telkens van 8 9 des avonds iUe houders van Spaarbankboekjes worden opgeroepen om een dezer avonden de Rente te doen Bijschrijven daar nalatigfheid in deze bij terugvraag rugvraagvan g elden tot vertraging zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd Dr W JULIUS waarnemend Voorzitter D RUIJTER Secretaris i 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst vail 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oriootc letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gfeschiedt da ge lij kg met uitzonderingvan Zon en Feestdaggen De prijs j er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN SflïS C Patent H Stollen Dit iliiii Pnt Uitlit Itr giaiit FiHiliiii siiti stol Itonntrttt Ullllllltt Der groaae Erfolg aen uman PatentH Stollen arrungen hat Anius ia rarBchledanen tvert Uosen Nachahmungen iegaban Mm kaiife dabar unsara ateta scharfen H Stollen nur ton uni direct otier In aolohon Eltenhandlangen In tanan uniir Plakat wlê nebmttahand auigahéngt Itt = rreislieten md Zeugnigfe irêtia and franco Warnung m ê A Oii eilbaar Middel TEGBN Influenza Hoest Borst en Agentuur bij de Firma Wed BOSMAN te Gouda Predikbeurten MOORDBECHT Ned Herr Kerk Ie Kentdag s Morg 10 uur Dfl v d Meer v Kuifeler 2e Kerstdag s Avooda 6 uur Ds v d Meer v Kuffeler Keritboomfeest viering BurgerlUken Stand GEBOREN 19 Deo Dirk ouders A Hunik en M Muia Willem ouders ï A Tan Ryn Tan Alkeiuade en A M Dijxliooru 20 Cornelia Msria ouders T van der Neul en C Sluiter 21 Arie ouders G Moolenaar eu H Blok Arie Gysbert ouders G Slingerland en L Treuren OVERLEDEN 20 Dec J A Sohoondefwoerd 4 m ONDERTROUWD 21 Dec C B H Tan Deuiekom te Gbarlois 27 j en M Haccou 25 j ADVERTENTIËN Ondertrouwd C0RNELI8 BENJAMIlN HENDRIK TiN DBÜTEKOM EN MARGARETHA HACOOD Charloie Gouda I 21 = 1 Rbckptib 26 December Onzen hartelijkea dank aau allen die ons bewjjzen ran deelneming betuigden by het OTerlflden Tan onze innig geliefde eenige Dochter en Zuater BERTHA Uit aller naam A KAPTIJN Ootida 22 Dec 94 Hartelijken dank aan raijne vele Ond Leerliogen en Vrisnden Toor de menigvuldige en treffende blgken van waardeering en vriendachap waardoor zjj den 15 December lot een voor m j onvergetelijken feestdag hebben gemaakt J KIEWIET DE JONGE Oudmater 20 Deo 94 JACOB r m mm gedipl door de Koninkl ke Muziekschool te 8Hage en der Nederlandsche ToonkunatenaarsVereeniging beveelt zich beleefd aan tot het geven van ONDERWIJS op Piano en Violoncel Dr A SIKÜEL Neus Our en Keelarts Is verhuisd van UTRECHT NAAR DEN HAAS Parkstraat No 85 Spreekuur Tan 1 3 Voor minverm Dinsdag Donderdag en Zaterdag aanmelding ïan 9 10 smorgena GEBR TERWINDT Waaisteent abrlkanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE Tan g 26 Millioea Steenen g Fraaie Kleur Scherp geTorrad Uitmuntende Kwaliteit tC es Concurreerende Prijzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in h I Nederland qj draagt Pi ijxen en Monsters j Wegens opheffing der Zaak 11 VANAF MAANDAG FINALE UITVERKOOP van MASUJFA CXUBMN REGEN en WINTKRMANTELS Kapok en Veeren Bedden Wollen en GestikteDekens worden Terre beneden fabriekapryzen UITVERKOCHT by I S REISER Korte MewegD 88 Wat gJL ïï XS Ï = ta iwjauTu alleriM u4 WaliawthettnU i Jlokt karton Raant weadaDt gao Vêrbadlulil Wat Her m Bteads in iedor hmsgezm aï AnkerPainExpeller koadeif Flïs EO ewt 7IS cut as 1 25 de Assoh Toorluadea ia de mMste Apotheken en bü T Ad Hiohtec t Co ta Botterdam Ta Gouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt DE LEVERT PUIKE mmmi worn zooals vorig jaar a 45 Cent de 5 Ons OCIETEIT 2 Ct HANDSIGAAR LOUIS BISSCHOP Dubbele euurt êtjaramlci rf suui fr ulc jcnont is ile ri raiiarilijlit n i t ten lil faiiiidjc rtccpt tiidt limlf j ileii ja irt 173S lutt t iiiajhiii if sui cfs in It liaiuifliuj éxiM door JF fl ïw t m Zn Wm km 62 n it f 1 30 ytr ltiich f 1 60 ptr kan ARAC g 1 20 per flesch 1 50 per liter SIROOP Z 1 20 1 0 70 per flesch SIROOP § 1 50 ƒ 1 26 0 85 jper liter Volgens oud gebruik met de KERSTDAGEN en OUDEJAAB Versche Wafels Wod SIBBES GOUWE Bestellingen worden vriendelyk ingewacht LION BLIÏZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieunenilijk 241 Eerste huis v d Dam f Maandags Woensdags en Vrijdags TE CONSÜLTEEEEN Toor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN eni Tan ÏO tot 3 Mur Markt 154 Gouda Firma J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 W Magazijn van CORSETTE I EN OOTEEGOED UITZETTEN Toor de BnaaAVrNKEL C Xj Q i e r ïio a n d Sctauumarkal Openbare Verkooping te GOUDA ten OTerst an Tan den Notaris G O FORTÜIJN DHOOGLEEVER op MAANDAG 24 DECEMBER 1894 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HiE MONiii aan de Markt Tan No 1 Een goed onderhouden op aangenamen stand gelegen Tan Waterleidingen Tan ïele gemakken voorzien WOONHUIS en ERF aan de Gouwe aldaar genaamd sGalobtkldc te Ooxda Wjk C No 87 Te aantaarden 1 Februari 1895 No 2 Een PAKHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wijk N No 129 Te aauTaarden l Februari 1895 No 3 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda Wjjt L No 273 Verhuurd bü de week Toor 1 20 En No 4 Een HUIS en ERF in de Cappenaarsteeg aau de Zeugstraat te Gouda Wyk G No 20 Verhuurd bg de weck voor 1 De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der Telling Tan 10 tot 3 uren en op den Terkoopdag ran 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore Tan Toornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gduda Cognac fin Bois 1 40 d Uter D ooanAo nw bois ran ds BooMé A onyme wopdt laTord in rsnsgtlr de bemande fleaiohen van B Liter inhoud roonrien Tan het attest ran Dr P 7 yAM HAirai KOOS ProefDeeoh i f 1 80 üiWuit Dd TttluiJgbaar kij P H J T WANKUM J MELKERT Ooitharen Brma Wed B 14 Gouda Zeer ITette Qesteendrukte namaastje worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diplonaa en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD l893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition CJmago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam ran smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddelUJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken JMELIANTHE is het beste middel der wereld H rM vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Dm Haag Verkrögbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Visitekaarten OHDERTBOUWSAARTEH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Bo k en Conrant DrnkkerB ran A BRINKMAN ZN Gouda SoelpöridTak van A Bbihkiun IScybx Uithoofde van hot KERSTFEEST verKJhijnt de QOÜD80HE OOaBANT Dinsdag en Woensdag NIET BINNENLAND GOUDA 24 December 1894 De Torige Zaterdtigavoad was door heel Qouda eeu paniek teogevolge ran he ioHlaaa Tan het hemelvuur ia dea kurenmoleQ van den heer tan Wierst wat gelukkig spoedig gebluscht WS8 Na deze Zaterdag had men ie Goada eveoala te Rottei dam last van het water In den nacht ten 0Dge eer 3 aar alceg de straat stuk onder den dam naast het huis ran den heer Koning waardoor net water io de haven stroomde verscheidene kelders liepen ouder in de Peperstraat werden een paar gaten in de straat gespoeld erenaU op de Bogen Ook het meubilair van den heer Koning werd in de benedenkamers door het water beschadigd De bewouera konden niet van boven Gelukkig evenwel was de wind wat gaan leggen anders waren de gevotgen niet ie overzien geweest Het water waa t n 2Vi ur 3 3J M boven A P een waterstand die nog 6 cM hooger was dan iu 1889 eo bier nog nimmer Alle aatoriteiten waren ter plaatse van het Mit l aaaw zig des morgens vropg werden de uoodige maatregelen getroffen om verdere onheilen te voorkomen Den geheelen dag bewoog zinh op de IJs Seldgken boven de stad eene talrijke menigte om de verwoestingen jnoogenschouw te nemen die het hooge water door den stormvloed opgestuwd giidorende den nacht had aangericht benevens de plaats waar de tram dientengevolge van den dgk is gevallen Op twee plaatsen schynt het water aan den weg naar Goejanverwelle orer deo dyk te zyn gestroomd en heeft aan den biunendijk een deel van het talud weggeslagen dat daardoor is afgebrokkeld en uitgehold De tramrails Verloren daardoor hun ondergrond hingen in de lucht en verzakten De eerste tram naar Ondewater kreeg reeds op de eerste plek een ongeluk de locomotief stortte naar beueden doch gelukkig brak de koppelstang en de pas agierswagen bleef nog op den d jk De machinist viel mede en werd deerlgk gewond de Tlaggejongen kwam er beter af Ho6 het mogetyk is dat deze gaten in den dgk door de personen die met bet toezicht van den dijk belaat z jn en die zeker met zulk noodweer op ban post behooren te zijn niet z n bemerkt FEVILIETOJ DE EERSTE PATIËNT DIT DB PAPIEREN VAN BEN GENBESHEEB Naar iet Fraiuci 11 Op dit oogenblik leide ik tegen JoHe Yerfrommel de bladeb wat Teraoheur eens een plaatje ËQ nu hoordeo wij een akeligen git Julie 1 Julie I Bobeid toch uit Je versoheurthet boek van papa I Bd du strekte de zieke de band uit Kenaklaps aprong lij op Acb maar ik leef I riep zg met eenekrijsohende aiem uit Miji God mijn God I wat iser gebeurd P Toen lij daarop naar Jahe keek snelde zij naar haar toe klemde haar in hare armen en ging toen wser aitteu Zy overlaadde haar met liefkouzingen streelde haar da baodea het haar de wangen drukte haar zoo stevig aan het hart dat zij du tclein e bijna dised stikken bedekte baar I met kussen de kleine laohta eo hnitde te gel k de zieke snikte van vreugde Haar geheugeo whb teruggekomoB was gered 1 Toen zij ons zag droogde zij hare tranen Zij begreep alles Wij zoudeq juffrouw de Grandpcmt eiodalük leezeo kennen zooalu z j werkelgk wai Wit J o dl Wat al tegi nwoordigheid van geest 1 is ons ouverklaHrbaar Men zou in dat geval toch niet verzuimd hebben de directie van de tram te waarschuweti Naar men ons hedenmori en medede lde is de toestand van den miicbinist oug al rüdelyk Ook aan de overzijde op den HHH trtclit 4cb n dL k waren sporen dat bet water tot midden op den dijk gestaan heeft o a vlak voor de eerste boerenwoning De bewoners vau eenige arbeiderowoniogen vlak bij Stol wykersluis moesten in het holle vau deti nacht voor het water vluchten Deze 4 buisjes behooren in eigendom ia 1 den heer P A Burghout alhier De mensclieu waren naar boven KeTlucht en zyn evenals de finderen met behulp van een ladder gered De dgk schgnt daar ter plaatse ook overstroomd te zgn waartloor de waterstroom zich een weg baande door deze huisjes heen Aan de achterzijde vooral was de verwoestiog merkbaiir Deur en ondarpui van een paar woningen zqu ingestort de fondamenten liggen bloot eo bet doorstroomende water heeft don tuin met klei en zand overdekt en zelfs een sloot er achter geheel daarmede gevuld Een paar biggen en eeu aantal kippen kwamen om naar mee zegt Ook het in bouw zynde huis van den heer Schild is zeer geteisterd en het terrein van de hootkooperÖ van den heer Nederhorst geheel ondergeloopen Ook aan die zgdo van den IJsel was de toeloop groot en menigeen offerde eene kleine gift voor de arme bewoners die zoo groote schade hebben Mochten r onder onze lezers oog personen zyn die iets voor deze hulpbehopTenden willen storten aan ons Bureau is daarvoor gelegenheid Aan de Haastrechtsche brug werd door ons opgenomen hoe hoog het water gestaan heeft en dit was 12 cM boven den dyk De stoomtram van Gouda op Oudewatar heeft Zaterdag ivond een jongen van 15 jaar die voor een paard stond doordien het paard Bchrnk losgelaten eu kwam onder de tram terecht wat doodelijkeu afloop tengevolge bal De lantsten trein uit Utrecht heeft Zaterdag avond de reis niet kunnen voortzetten Hij ii te Gouda achtergebleven omdat de hooge waterstand het ongeraden maakte verier te gaan Zaterdagavond werd hier eeoe vergadering gehouden ten doel hebbende een kunstlievend genootschap op te richten Een twaalftal be laogatellenden gaven gevolg aan de uitnoodiging van het voorloopig comité zoodat dezo nieuwe venenigiog tot stand kwam onder Dit tperlere schepseltje legde op dit oogenblik oene buitengewone geestkracht aan deo dag Zij hield de hand van Julie nog aldoor in de hare geklemd wij xwegen en vraran verrukt en gelukkig Zij begaf ziob naar Amédée die er altijd zoo ernstig uitziet OD stak hem vertrouwelijk de hand too zeggende Dokter ik zal nimmer vergeten wat gij voor ons voor mij gedaan hebt Ën terwijl zg zich naar mij die er doodsbleek uitzag vooroverboog zoide sij tot mij O mijnheer 1 gij zijt zonder twijfel ook eeuvan mqoe redders Ën zij stak mij langzaam de band toe Hoe veel dankbaarheid beu ik aan u versohuU digd vervolgde zy Paarop ging zg zitten wantdeze iaspauuiug had hare krachten geheel uitgeput Ik was geheel verteederd dat zonder twijful ook had mij het hart gebroken Maar de kinderen hebben doori aana eeti belder dooizïoht zij begrijpen de onhillijkheden des harten met eene verwonderlijke naieviteit en Julie begon te zeggen Maar moedeptje I t is Mijnheer Paul Hy ieook een dokter hij heeft je met liefde verpleegd hij is te Brussel geweest hij heeft my teruggebracht ftUemSal dingen waarvan do zieke niets hegrep nbad Het is onze vriend moedertje Begrijp jr P Hij is mijn rader ook geweest omhels hem als jeeens wist boe vmI hij van mij houdt Ik was ev Q ontroerd als verlegen ik zag juffrouw de Qrandpont blozen Ik wendde mij daarop tot Julie en zeida tot haar terwijl ilc haar een kus op da Wangen drukte Zwijg beste meid Als je zoo voortgaat dan ttl ja aan je snstar nadeel does den naam Kuintkriug baiir reglement va4gf eld en een beijtuur geknzen werd bestaande lit de heeren Dr J 0 Hchoue eld v d Cloet Dr A C Geitel en J W Motyo die ook het voorloopig comité vormden Het doel van den Kunstkring namelyk om elao ielling in Kunst te bevorderen zal lioofdzakelyk nagestreefd worden door het la len circiileereu van tgdschriiten hoek en plaatwe ktu die uit eeu oogpunt van Kunot iieiangrijk zyn Zoo mogelijk zullen ook voordrachten over Kiiiiat eo Kunstbeschouwingen gearangeerd wordm Dat er werkeli k behoefte bpstond eene dergelijke vereeniging te vormen blijkt wel daaruit dat reeds het maximum aantal 30 leden bereikt is en vele candidaten zich aanmelden om openvallende plaat en td bezetten Hedenmorgen werd de heer P van Altena ond Weesvuder ten 11 uur ter laatste ruitplaats gebracht Da ood weezen hadden zich arm het sterfhuis opgeet ld om den overleden oudWeesvader de laatste eer te bewijzen De weeskinderen die nog io het weeshuis zijn doch onder den overledene waren verpleegd waren op het kerkhof opgesteld De beer Toen sprak eenige gevoelvolle woorden aan het graf van den heer van Altena waarop de weeskinderen een gezang aanhieven De beer Steets oudwees kiad sprak daarop nog eenige woorden waarna de e droeve plechtigheid nas afgeloopen Hh Kejieaten Tan het Weeshuis benevens een belangstellend publiek was op de begraafplaats by een gekomen Te Boskoop beeft Vrijdagavond 21 Dec in het hotel Neüfc van den heer J van den Stam eeu Tooneelvoorstelling plaats gehad van de Vereenigde Tooneelisten onder directie van den heer Kathermolen van Amsterdam Opgevoerd werd Markies llaupagon toooeelspel in 4 bedrijven en de Gruweldaden van Viebermannetjef klncbtspei in een be rljf De hoofdrol van de Markies werd door de heer Kathermol u met surces vervul i en biigeataau door de dnmes Kathermolen Stoete en de Boer die zich allen met succes van hun taak kweten De tairyke aanwezigen gaven bli ken van hunne bijzondere tevredenheid en hoopten op een spoedig wederzien Het geheel werd besloten met een bal onder directie van den heer Van Leeuwen uit Leiden dnt tut laat iu den morgen de tairyke danslustige Door den ondernemer J van der Wel varende van Delft op Amsterdam zul binnen De zieke had böboofte aan ruFt wy namen afscheid doch niet zonder eenige aanbevelingen tot ile goeda buurvrouw gericht te hebbün By het heengaan züide Kmédé tot my Welk een kuur Ik zal haar eens aan Bouillaud en aan Oerise vertellen Heb je zoo to gelijkertyd de beide edele gevoelens die de drijfveren totld de handelingen van dit meisje geweest zijn in beweging vrillen brengen do diepe vereering die zij aan baar vader toedraagt en de opofferende liefdedie zij san hare zuster betoont P Ja beste vriend gaf ik hem teo antwoord dat was mijne combinatie en zij is my gelukt zooals je ziet Welnu Paul leide bij tot mij zet je kuurmaar voortwat je daar gedaan hebl is niet kwaad Tien dagen daarna was Amétlée dokter een maand daarna bad er een examen plaats ter vervulling van twee vacante plaatsen in het centrala bureau der hospitalen hij had de eerste gekregen Ik dacht aan andere dineen Den volgenden dag zond ik iomand om naar den welstand van Juffrouw de Grandpout en van Julio te vernemen bet gin met mijne bescbormelmifon veel beter Den daarop volgenden dag liet tk aan juffrouw de Orandpont verzoeken my den dag te willen opgeven waarop zg iny kon opwachten Zij liet my ten antwoord geveu dat zij my nog dien zelfden dag in deu namiddag zou ORtvangen Ik vond haar met werken nu al met werken betig 1 mijne kleine vriendin hielp baar ook Juffrouw de Grandpont ontving mij raet de meeste welwillendheid en met een hart dat van dankbaarheid vervuld was Ik neeade haar terstond bekend eenige dageu ter vervanging van zyn pakschuit eene zoogenaamde motorboot in de vaart worden gtbracht Deze boot is gebonwd op de werf van de hh Pannevia Zn te Alfen aan den Rt u en is geheel als stoomboüt uaar de laatste eifchen des tyda met vooren achterkajuit afzonderlijke machinekamer yzerdichte waterschotten eu ingrricht zoodat zy aan haar doel het vervoeren van goederen geheel kan beantwooi den Aanstaanden Donderdag ligt de boot aldaarin ft ii g Staten Oeneraal 2e Kahmb Zitting van Zaterdag 22 December 1894 Het begrootingsdebat is door de enei ieke leirling van den voorzitter oog vóór Kerstmis afgeloopen Men was Vrydagavond iu hoofdstuk X bleven stoken Voor Suriname bleef de dag van Zaterdag beschikbaar maar zelfs al is de tyd dien men voor deze begrooting gebruiken k in niet te kort de lelangstelling xal altyd flauw biyvan zoolang zy de reeks van weken langen vermoeienden arbeid sluit Intusschen konden zij die steeds voor deze bagrooting de meeste belangstelling toonen verklaren dat bg hen bet vertrouwen is gewekt dat deze Minister zal voortgaan in de richting van zyn voorganger om de Kolonie tot ontwikkeling te brengen Dat is althans e u geluk Een warm debat werd hoofdzakelyk gevoerd over bet schandaal met de Javanen immigratie per Voorwaarte dat door den heer Kerd k met den gloed der verontwaardiging aan de kaak werd gesteld De heeren Pynappel en Cremer die min of meer verzachtende omstandigheden pleitten en in elk geval zooveel schuldigen niet wisten te vinden als de heer Kerdijk konden echter niet ontkennen dat veel betere voorzorgen genomen moesten worden wilde de Javanen immigratie niet mislukken Doch dit betrett de toekomst Intusschen is bet ergerlyk dat bet gebeurde ten slotte maar blauw blauw blijft De Minister van Koloniën poseerde eenigszins als de vermoorde onooozelheid ik heb het strengste onderzoek gela t en de Kamer alle licht geschonken en nu smeedt men uit het gebeurde nog wapenen tegen my als kon ik er iets aan doen I Maar als de Minist r zelf met zoo ele woorden tn zijn Antwoord zegt dat net gebeurde is te wyteo aan onvoldoende zorg van de zyde van seliespngezagvoerder eu scheepsgeiiBettheer is dan het rechtsgevoel bevredigd wanneer eenvoudig wordt verklaard d t bet niet meer zal gebeuren De Ktmer is op reces gescheiden en zal vaarsct dyk niet voor Februari terugkomen lü mooleii miikon toet de bedoelingen van myn oom den gedepateerde Ik zside haar dat hij de schoolkameraad van haar vader geweegt was hetgeen waarheiil was en dat hy haar verzocht diiar zg nog veel bbhoefte aan versterkende middelen uu aau rust bad iwüQ duizend franken te willen aannemen al ware het ook aluchts ter leen waarvan duizend franken voor Julie bestemd waren Juffrouw de Orandpont bezat met alloen e n edul hart zij was ook oen meisje dat mot tact en verstand bedeeld was Zonder in verwarring te geraken met de meeste waardigheid wees tij het aanbod an mijn oom van de hand Ik wilde reeds vertrekken toen zy nog tegen mg zeide Dokter 1 ik zal u het bewijs geven dat ik hersteld ben en dat gij ongelijk hebt met u te bekomraeran over mijn zoosjenaamden ijver voor myn werk ik denk on ik denk zonder ilat het mg vermoeit eu dus gaat het goed met mg Ik weet dat gg heel veel van Julie houdt en ik heb misschien het recht niet voor baar eene weldaad te weigeren ik zou vel eens kunnen sterven Welnu doe dit dan neem een livret in Ie spaarbank op baren naam later kan zij er dan zelf over beslissei wat zg moet doen Wat mij betreft dokter I ik ben diep getroffen over de kiesobe wgze waarop gij gehandeld hebt ik zal u niet over atgne dankbaarheid spreken ik weet dat gy een edel hart bezit Ik schaam mg niet over onze armoede gy hebt myn geheelen kleinen sohat in do latafel meenon te vinden maat ik heb evenals de mier gedaan ik heb oog nudere spaarpotjes en van dien kant behoeft gij a dus niet over mij te UükommereQ SM K