Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1894

welke belangryke som aan het centraal comité zal worden afgedragen dat de uitgever de waardeering met htt door hem ondernomen werk mocht ondervinden vftn H M de Koningin Regenles den prins en de primes Vou Wied en dat reeds 18 577 exemplaren door den Nederlandschen boekhandel werden afgeleverd terwyl de heeren Blooker en Oo 1000 betaalden roor hun reclame op den omslag De Kamer heeft nu den begrootingsarbeid volbracht en is op reces uiteengegaan Werpen wy oen terugblik op de gevoerde discussiëa dan kan zeker gezegd worden dat het ministerie uit den gevoerden stryd volkomen ongedeerd is te voorschijn gekomen By alle partyen is de overtuiging gewekt dat zy hier staan voor eene combinatie van mannen die hunne taak zeer ernstig opvatten en voor het beheer der hun toevertrouwde departementen althans in de gewone administratieve beteekenis allen ten volle berekend zyn De begrootingen zyn dan ook met uitzondering van de militaire hoofdstakken zonder stemming goedgekeurd Waartoe deze regeering op het gebied der Wetgeving in de gegeven politieke omstandigheden verder in staat zal zyn zal natuurlyk de naaste toekomst moefen leeren Wg weten voorloopig alleen dat het bebeer van s lauds zaken zoo hier als in Indië ia de handen van het kabinet Röetl volkomen veilig ii Wy zeiden dat de begrootingsarbeid ten einde is gebracht doch dit ia wat de begroottngsdiscassiëo aangaat slechts ten deefe juist Wanneer dit jaar de stroom van welsprekendheid op een bepaald pnnt al te sterk werd dan heeft men op dat punt meer dan eens eenvoudig den dyk doorgestoken en daardoor is er by het uiteengaan van de Kamor nogal heel wat verdronken land dat nu door de behandeling van een zevental moties na het eiude van bet reces weder moet worden drooggemalen Dat zal nog een heel werk zyn Er liggen o a drie moties tot uitbreiding der Staatszorg voor de economische belangen van een deel van het volk De heer Heldt wil directe Staatsb moeiing voor de pensiooneering van werklieden De heer Dobbelman uitbreiding van de inkomende rechten in het belang van landbouw en industrie de heer Gerritsen bepalingen omtrent loon en arbeidsduur in ryksbeatekken Verder wil de heer Tydeman uitbreiding van de ataatsbemoeiing op het ftebied van het telepboonwezen de heeren Beelaerls c 8 by de regeling van den tyd Daarby komen dan de beide Indiacha moties van de heeren Bablmann en Sanders De bogrootingsdiscuasiën zullen dus nog eenheelen nasleep hebben Neemt men verder inaanmerking dat de Kamer zal moeten behandelen de wetsontwerpen betreffende de gemeentenOpsterland en Weatstellingwerf dat is blyvenliggen de conclusie in zake den Noordoosterlocaalspoor dat de gemeentewet apoedeiachendis evenals de verbeterde heffing der invoerrechten waarby ieder nieuw uitstel gelykde heer Borgesius herinnerde den Staat 180 000 kost dan is het duidelyk hoezeer een berg van onafgedaan werk de Kamerwacht Handel3bl Omtrenb de stoomboot Wairopora die schipbreuk leed en waarvan 112 menacheu het leven verloren worden aan een Daitsch blad nog de volgende byzonderheden geschreven De Wairopora was een der grootste en prachtigste stoorabooten die regelmatig tusachen Sydney en Auckland voeren In het bewustzyn dat men s morgens vroeg iu de haven van Auckland voor anker zou liggen waren de passagiers s avonds te voren zonder de minste vrees gaan rusten Wel was het een donkere uacht en stond de zee bol doch er was voor geen direct gevaar te vreezen De kapitein stond den geheelen avond op de stuurstelling Even na middernacht voelde men plotseling een hevigen stoot Met volle vaart liep het schip op een 6 800 voet Wlnterdlenst 1891 95 Aangevangen 1 October TUd van Greeowlcli 8 38 8 43 J 40 47 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA aOTTBRDAM 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 8 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 6t 8 08 8 09 8 16 1 84 8 88 12 61 19 68 1 06 1 11 18 88 1 81 KOTTKRDAH 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 18 10 7 86 7 47 7 80 1 44 4 10 G O D D A 11 60 18 80 8 48 S IODEN H ge 6 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4610 1 11 8818 16 1 Voort 6 64 f N d L d6 69 Z Zegw6 08 BI KI 6 14 Zef U 6 19 Goad 6 80 T 60 8 18 18 40 18 08 SOEDA DEM HAAG Ooud 7 80 8 16 9 09 9 87 10 4 18 11 18 8118 64 1 27 S 6 4 46 S Zbt M 7 8 8 47 11 01 10 18 lo so 10 86 10 41 1 06 1 11 1 17 1 86 1 88 1 86 1 67 4 86 TKÏO 9 5810 1610 69 19 0818 46 9 90 9 46 8 16 4 18 4 43 6 90 6 47 7 4S 8 86 10 10 U T B E C H T G O U D A Utrecht 6 88 7 50 9 58 11 84 18 08 18 60 8 10 8 90 8 624 48 6 90 6 86 8 09 8 60 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 88 8 42 4 16 6 47 9 119 9410 51 Üudevater 7 07 8 19 10 94 w 4 24 9 19 y Oouda 7 20 8 89 9 8410 87 18 06 1 22 8 50 4 87 6 90 7 08 8 41 9 89 11 07 AHSTEaDAUGOTTDA AiKtterdamWp 6 80 8 16 9 66 11 96 11 80 1 66 4 96 4 86 7 10 10 00 öooda TJO 9 04 10 44 1S I0 19 i8 8 80 8 91 10 0610 19 10 66 19 41 2 98 9 618 18 4 47 fi SS 5 fi7 7 46 8 88 10 14 11 0 8 37 H M n S 87 u 7 69 10 27 10 90 11 17 f 9 45 8 67 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 85 10 81 11 46 1 20 8 08 8 89 8 60 8 2 6 21 6 86 8 28 9 1U0 68 O O U U A A MSTERDAM 10 06 10 66 11 11 8 61 4 47 6 91 10 66 11 19 1 8 40 1 48 0 10 14 U 1B D oorreapondent Jer iN B OtcteBataTÏa seint ouder dagteekening ran Zaterdag 22 December het volgend telegram De Saltan fan Atjeh in het naaw gebracht door de federatie Gighen verliet Kamala des nachts met volgelingen vroawen en kinderen na zflü eigen hois verbrand te hebbon Hjj houdt zich nu op een afatand van Segli op Zooals men reeds Zaterdagnamiddag te Rotterdam verwachtte zou het water des nachts onrustbarend stygen den storm die met onTermioderden kracht nit het Westen bleef waaien in aanmerking genomen Deze meeoing beschaamde zich niet Beeds te ongeveer 10 uren in den avond bereikte het waterden knut van de Noord Blaak en begon daarover heen te stowen Sedert werd van kwartier tot kwartier de toestand ernstiger en toen wy te mid dernacht een kgkje over het geheel namen stonden alle stratan en havens bezuiden de Hoogstraat en ten ooaten van den Schiedamschedyk onder water Het geheel was een onafzienbare waterplas en nog steeds wies het water langzaam maar zeker Te 12 uur in den nacht was ook de Groote Markt overstroomd en stond Erasmus op een eilandje Naar schatting stond toen reeds op den ViaBchersdjgk ïn het Hang West N ieuwlaud Steiger en tusachengelegen straten raim een hatre meter water Op de Nieuwehaven en den Haringvliet eenzelfde toestand slechts de Hoofdsteeg bleef droog doch ook de Houttuin en Bgstuinen deelden met al de Steigers eenzelfde lot F an C was een toevluchtsoord voor velen die een goed gezicht over de was enda golven wilden genieten De Oudehavenen Eolkkaden bleven verschoond Op de Blaken niets dan water in het midden waarvan zich het postkantoor verhief Den smalle strook aan het Beursetation midden oTer het Beursplein bleef begaanbaar De Wynhavea Scheepmakershaven Leavehavea en Boompjes waren onbereikbaar Koetsiers die desniettemin met hunne rijtuigen de tocht aanvaardden lieten de paarden tot de buiken door het water gaan Allerwege zag men schippersjongena met coeibootjes die met luider stemme de vraag over het water deden klinken ïzijn er nog heeren die meevaren willen c Omstreeks 12 uur begon het water over den Schiedamschen Dgk te stroomen eerst door de WittQ Leeuwensteeg naar de Karrenateeg daarna door de Leovebrugsteeg doordeSchildersteeg en vervolgens ook door de Pauwensteeg Dit water stroomde met onverminderde kracht naar den Schiedamschen Singel zette 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 09 6 18 e il 6 89 6 3S 7 S6 7 2 7 l iS 7 5S 5 1 10 s ia B SS t Si e ada ICoordnoht Nuuwaikerk CpoU Botterdam lotteidtn Onalls Mieuwarkelk MooTdncht e iid 7 7 46 Bl Kt 7 47 Z Zegw 7 68 1 66 N dL d 8 0S Voort 8 07 l 11 10 Hwa 8 18 g ïl 10 07 11 87iS 41 18 61 1 86 O 0 1 DA11 6 86 6 40 7 6G 6 09 B 60 6 64 u 6 69 7 0S S IS w 6 II 7 98 8 98 8 41 aoad Oudew Woerden Utrttkt 40 S Sl B IO fioada AasiMdaB W trechter de kelders en de huizen op den Schiedamschen d k onder water en daarna ookgedeeltelgk eenige halzen in de Baan Omstreeks 1 uur in den nacht werd van gemeentewege onder de leiding ran den adjunctdirecteur den heer Neiszen getracht het waterop den Schiedamschen dyk uit de WitteLeeuwensteeg te keeren doch deze pogingenhadden weinig resultaat Terwyi men hierbezig was het water te keeren om het waterbezwaar in het poldergedeelte der atad te verminderen stroomde bet op andere plaatsenmet te meer kracht over den Schiedamschen f dyk Inmiddels wies het water lederen miuau fttot te 1 uren in den nacht toen hetjMjn jhoogste standpunt had bereikt Dafr mnt wa 3 75 meter boven R P een nimmer gekendehoogte In 1889 bedroeg zulks 3 57 meteren in 1825 was het 3 54 meter boven E F Inmiddels waren van 11 uren in den avondop de verschillende plaatnea langs den IJaelen de Maaa de d kwachten van Schieland infunctie gesteld die van hunne bevindingentelkens aan Schielanda huis rapport kwamenuitbrengen Ontrustbarende tydingen brachtenzg tot 2 uren in den nacht niet alleen konden zy melden dat onder Kralingen ter hoogt van het Park Koningen het water over dendyk stroomde De schade te begrooten is nietmogelgk zy kan echter gerust op duiEendengeschat worden Een talrflk publiek bewoogzich den gauschen avond op de bedreigdepunten daarbg merkte men verachillende autoriteiten op N R C Een 22 jarig raaanetio buiten de Mnider poort woonachtig schynt het geraakkelp te vinden in zigu onderhoud te voorzien op een wgze die in de laatste jaren al meer en meer in de mode komt uamelyk met flesschentrekkery Alleen ging het hem echter blykbaar te moeilyk hy zocht een paar kereltjes op die het met ayn inlichten eens waren en samen vestigden zij zich in bovengenoemde wyk als compagnons Een dag of twaalf geleden hadden ze Tan een der grootste handelaars in die artikelen een trapnSaimachine op zicht gekregen gewoonlijk wordt voordat zoo n betrekkelyk koatbaar stuk op zicht gegeven wordt eerst een onderzoek ingesteld naar den besteller maar in dit gevat gebeurde dat niet omdat de bediende uit den winket iu den 22 jarige eet schoolkameraad van de Hoogere Burgerschool herkende en meende dezen wel te mofiea vertrouwen De machine werd dus geleverd maar boe vaak er ook om rapport gevraagd werd de persoon die daarom kwam werd telkens met een kluitje in het riet gestuurd Men begon achterdocht te krygeu ging onderzoeken en kwam er achter met wat voor n heertje men te doen had Hoe nu de machine terug te krygen dat was de groote vraag De bediende die de machine verkocht had vond er echter wat op Met een 10 tai aan de zaak verbonden personen ging hij s morgens naar het kantoor der firma waar hyf echter niemand thuis trof Om 1 uur was hy echter gelukkiger toen kwam mynheer € met een zyner compagnons thuis Tvee personen gingen naar binnen om naar de waterleiding te zien wat hun werd toegestaan De deur was toen open en alle bedienden onder aanvoering van dengene die de machine verkocht had traden binnen en vroegen mynheer te spreken De beide corapaguona zagen dadelyk met vr iB zy te doen hadden en door de groote overmacht heelemaal iu de war antwoordden zy op de Traag Hebt u nu de machiuB lang genoeg op zicht gehad kannen wy die nu weer weghalen angstig bevend Ja De toeateroiiing zonder welke natuurlyk niets kon worden uitgericht was nu verkregen en twee der personen haalden de machine te voorscfayn en brachten die buiten De heertjes kregen echter spyt van hun antwoord vatten weer een beetje den moed en het gevolg hiervan wa dat een vechtpartij ontstond waarby de compagnon met een der heeren worstelend op straat terecht kwamen Nu kwam de politie er aan te pa en het alot van de geschiedenis was dat de compagnon werd ingerekend Dank zy het krachtig optreden zyner flinke bedienden kwam de firma dus weer in het beiit van haar naaimachine Amst Ct GOD DA18 18 Zaterdag werd in Diligentiac te sGraven hage eeue vergadering gehouden van het centraal comité voor het byeenbreogen van een nationaal fonda ter onderstsnning van de nagelaten betrekkingen van in Indië gevallen militairen Alle in Nederland gevormde subcomités waren uitgenoodigd afgevaardigden te zenden Aanwezig waren afgevaardigden van de comités te Amsterdam Rotterdam sGra venhage Utrecht Groningen Arnhem Delft Leiden Middelburg Velp Harderwyk Nymegen en Breda Besloten werd een blyvende vereeniging te stichten en daarvoor rechtspersoonlykheid aan te vragen De conceptstatuten waarin het doel der vereeniging is om schreven geheel op dezelfde wijze als in de op ruime schaal door het centraal comité verspreide circulaire aan de landgenooten werden goedgekeurd Tydens de vergadering werd een schryven ontvangen van den heer F B van Ditmar te Rotterdam uitgever van het geïllustreerd gedenkblad Nederland liombok waar uit bleek dat het batig saldo van deu verkoop van dat blad vormoadelyk 4500 zal bedragen 11 06 10 66 11 08 11 0 11 16 11 86 I IC 8 18 i 07 10 08 10 11 6 69 7 18 8 89 9 37 11 06 11 18 9 49 4 67 6 08 6 11 6 16 6 88 6 31 6 36 6 86 6 66 6 41 7 48 9 7 48 9 41 10 10 10 1 11 88 11 48 hooge rots De uit hun slaap hevig geschrokken passagiers vlogen allen naar het dek terwyl de lichten werden uitgedoofd Do verwarring werd nog grooter door zestien paarden die op het dek vastgebonden waren Zy hadden rich losgerukt en vlogen in wilde vaart over het schip Verscheiden passagiers kregen zware verwondingen en enkelen werden gedood De kapitein beval de reddingsbooten uit te zetten en de boot over boord te gooten Het gelukte echter maar twee booten uit te zetten Eeu oogenblik later helde het schip rerbazend over naar den eeoen kant door dal alle passagiers zich naar een zyde den kant waar de booten werden uitgezet begaven Een hevige golfslag sloeg versoheiden personen en paarden overboord en in dezen stormnacht kon men telkens het gejammer en Imlpgeroep van menacheu vernemen Op een gegeven oogenblik sloeg ook de kapitein over boord en was er niemand meer die het bevel voerde Allen schreeuwjden door elkaar Inmiddels had zich de eerste officier met enkele manschappen in een der booten gelaten en stootte af De meuacben die nu nog aan boord waren schenen reddeloos verloren te lyn en toch was man nog geen 40 meter van de knst verwyderd Eerit probeerde een matroos daarna een officier een lyn aan de kust te brengen doch dit gf lukte niet Eindelyk zwom de matroos Steward genaamd met een lyn naar i al Op de kale rotsen was het echter niet mogelyk de touwen te bevestigen De aan wal gekomen personen hielden het touw vast en zoo moesten de passagiers met de handen aan het tonw door de schalmende en woelige zee een heenkomen zoeken Eigenaardig ia het dat het eerst een jonge dame behouden aankwam Velen verongelukten of konden van vermoeienis niet verder en verdronken Van de kinderen die aan boord waren zyn er slechts enkelen gered de moesten verdronken Eerst drie dagen na de sohipbreak kwam er redding De Parysche correspondent van de Standard verneemt het volgende aangaande de hervatting der werken aan het Panamakanaal Ofschoon reeds achthonderd arbeiders door de nieuwe Pauamamaatsohappij naar de werken zyn gezonden is het definitieve plan voor de voltooiing van bet kanaal nog niet vastgeateld en zullen hiermede nog wel 18 maanden heengaan Eeu maand geledon werden vyftien ingenieurs naar Panama gezonden en eit zullen eerstdaags vertrekken ten einde nauwkeurige onderzoekingen in te stellen naar den aard van iüen bodem Op verschillende plaatsen zuUea boringen worden gedaan om de dieper liggedde grondlagen te leeren kennen Ook naar do doordriagbaarbeid van den grond zal een onderzoek worden ingesteld daar het nuttig of raadzaam kan zyn wateren van de Chagres af te dammen en zoodoende kunstmatige meren te vdrtgen in de valleien Zon dit doenlyk ware kon het water niet alleen worden gebruikt als dryfkracht voor de opening en de sluiting der sluizen maar mogelyk ook voor de werkzaamheden aan het kanaal zelf Wanneer een volledig overzicht is verkregen van de plaatselyke gesteldheid zal de heer De la Tournerie naar de landengte vertrekken om de zaak ter plaatse te bestudeeren waarna eeu definitief plan van de werken aan een technische commissie zal worden voorgplegd Door deze commissie zal worden beslist of de onderneming zal worden doorgezet of opgegeven By den ex commissaris van politie Tninenburg die in de ka4lne der karabiniers te Monaco door middel van een handdoek zelfmoord pleegde werd oen bedr van 300 franken gevonden die aan het politiefonds ten goede komen Voorts weden tal van flescbjes met haarkleursel by hem gevonden n 6J0 8 61 A 11 08 11 10 10 01 8 68 9 0S 10 10 11 80 11 10 4 80 4 46 81 7 07 8 10 4 86 7 17 9 10 6 03 7 84 1 0 7 81 4 40 16 6 61 7 87 8 S0 10 01 GOUDA 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 M 1 44 4 48 7 06 1 49 7 11 1 68 7 80 1 8 04 f 7 86 8 0 09 7 81 10 Waar de politie al voor gebruikt wordt Een vader uit Charlois komt met zyn zoon in een wagen bespannen met een paard te Rotterdam gaat een koffiehuis binnen en vindt toen hy daaruit terugkeert zyn jongen en bet gery niet meer Hy naar de politie met rerzoek hem te helpen om een en ander op te sporen Een onder inspecteur gaat mee zoekt overal maar besluit eiudelyk met den vader naar Oharloia te gaan Daar gekomen vinden zy den jongen rustig achter een bord pap zitten en paard en wagen behoorlyk op den stal De knaap wien het wachten op zyn vader die te lang naar zijn zin tn het koffiehuis bleef verveelde was eenvoudig naar huis gereden En daarvoor was de geheele politie in de weer gebracht De commissie die werkzaau is geweest voor het plaatsen Tan een gedenkteekeu op het graf van J J A Gouverneur heeft dat gedenkteeken overgedragen aan den senaat van Vidioat € waarmede nu het graf onder de hoede van het Groniagsohe studentencorps is gesteld Men meldt uit Amsterdam Achter het Byks Musenm by de BnysdaeU kade zal een groote circus van yzer en steen verryzen met ruimte voor 3000 personen Daar achter wordt een manoge voor 140 paarden gebouwd Een naamtooze vennootschap heeft zich voor dit plan geconstitueerd waarvan de ingenieur Hartog directeur en d heeren Dodok de Wit en mr Kappeyne vao de Copelto commissarissen zijn Met 15 Mei 1895 moet het gebouw gereed zyn Omtrent het gebeurde te Drachten meldt men nader Donderdagavond zaten de maréchaussé s S en R in den herberg van Van der Meer Dien dag waren Van der Meer en anderen voor de rechtbank als getuigen geweest Er werd Teel gesproken en veel gedronken en toen het uur Tan sluiten half elf was geslagen verlieten de bezoekers do herberg De gezellige kout en de borrel hadden zeker hunne uitwerking niet gemist ten minste eenige zich nog op straat bevindende personen beweerden dat de beide marechanssé s in een abnormalen toestand verkeerden Hierdoor ontstond eene woordenwisseling eenigen sloten zich aan en weldra was de menigte aangegroeid tot een duizendtal welke de beide marechanssé s van alle kanten bestookte Deze zochten hun heil iu de rlucht door een steegje door een sloot totdat zy veilig een atuk weiland stonden Weldra verschenen de burgemeester en ds commandant der brigade marechaussee welke laatste de beide handhavers der orde ontwapende en arreati erde Op verzoek van den burgemeester ging de menigte spoedig weder uiteen en daarmede was de rust in Drachten weder hersteld Een ovei vloed van suiker als op dit oogenblik in Amsterdam ligt opgestapeld werd naar men ons schryft nimmer te voren beleefd Niet alleen het gemeentelgke vroeger ryks entrepotdok is met baten suiker opgeTnld doch ook de pakhuizen Tan de Veemen aan de Handelskade raken vol zoodat er zelfs aan gedacht ie om groote schepen tydel k met dit soet artikel te belasten doch vau welk denkbeeld is afgezien wegens de aanwezigheid in de vaartuigen van ratten die de zakken doorknagen Van betrouwbare zyde vernemen wij dat niet minder dan 66 000 000 d i zes en zestig millioenen kilo bietsuiker meestal nit Rosland aangevoerd in balen van 50 kilo bewaard worden tot de pryzen weer gaan stygen Onvervalscbte suiker wordt voor 22 et t halve kilo dus in t klein aangeboden Uit s Grarenhage wordt Tan 23 Decemb gemeld De ramp die ScheTeningen in den afgeloopen nacht trof is Tan groote beteekeuis Circa een derde gedeelte van de vloot is verwoest of erg beschadigd Thans reeds een uitvoerige beschryring te geren van de verwoesting waaraan zy ten prooi is geworden in den nacht van Zaterdag op Zondag is bijna onmogelyk Nog slechts bij gissing kan de schade worden bepaald Een reeder noemde een bedrag van f200 000 Tegen 9 unr in den aTond stak de wind hoe langer hoe meer op weldra OTerslaande in een hevigen orkaan Het water wies met iedere minuut De zee kookte vreeselyk De schuiten werden als notendoppen tegen elkander gesmakt het strand werd ran den vuurtoren tot aan het Eurbaas over een breedte ran pi m 14 meter a ekald en de schuiten die daar lagen gleden af en vielen op de schepen die lager op het strand stonden en OTer dien chaos van schepen stroomden de golven alles van dek spoelende gaten slaande iu den romp masten en touwwerk wegsleurende Ruim 40 schuiten werden op d se wyze zoodanig ontredderd dat het meerendeel ge sloopt zal moeten worden de meeste der overige schepen kregen meer of mider avery Twee nieuwe bommen die aan de Kerkwerf lagen Tastgemeerd werden Tan de touwen losgerukt dreven weg en werden een geheel eind verder weder op het strand geworpen Een dezer werd erg beschadigd Een andere schuit 19 zoek Een der mannen die zich vannacht nog op de schuiten waagden om hetgeen op dek lag op te ruimen heelt zyn moed met den dood moeten bekoopen Hy werd tusschon twee schuiten doodgedrukt t Is J Kuiper schipper van den reeder Maarten de Niet de man was getrouwd en vader ran 5 kinderen Het lyk Tan den ongelals kige is weggespoeld BuitHoiaodscti Uvt rzicht De krygiraad heeft kapitein Dreyfus met atgemeene stemmen veroordeeld tot lereuslaiige deportatie en opsluiting tn een vesting De ïeroordeeling van Dreyfus brengt met zich militaire degradatie De vraag welke deu krijgsraad ter beantwoordmg is gesteld m de aak Dreyfus luidt als volgt Is kapitein Dreyfus cbuldig van te Parys in den loop van 1894 aan een vreemde mogendheid of aan liaar agentpo documenten te hebbeu overliandi d welke de landsverdediging raken en heeft by aldus onderhandeld of in verstandhouding gestaan m t die boitenlaudsche mogendheid ten eiude baar over te lialen vyandelykheden te begaan tegen Frankrijk of er haar le middelen toe te verschaffen Met eenparigheid Tan stemmen is deze rraag bevestigend beantwoord Overeenkomstig met de bep lingen van het Wetboek van Militaire Strafvordering was de beschuldigde bij de uitspraak niet tegenwoordig zy is hem eenige minuten later voorgetezen door den griffier op de binnenplaats vaa het gebouw waarin de krijgsraad zyne zittingen houdt iu tegenwoordigheid van de onder de wapenen staande wacht Kapitein Dreyfus is tegen dit vonnis iu hooger beroep gekomen De veroordeeling van dezen officier wordt natuurlyk ook door de Duitache bladen besproken Algemeen betreurt men het iu Düitschland dat het proces met gesloten deuren is behandeld want daardoor is het publiek niet in staat er over te oordeelen in hoever de Duitsche regeering betrokken is by de uitlevering von gewichtige stukken over de Fransche legerorganisatio welke Dreyfus ten laste wordt gelegd In de Kamer is gesproken over de vraag van Millerand in den loop der vergadering veranderd in een interpellatie naar aaoleididg van de inhechtenisneming van den afgevaardigde Mirman die gedurende zyn mihtsiren dieiiattyd een staatkundig manifest had geteekeud De linkerzy betoonde zich zeer heftig Ten slotte nam de Kamer met 359 tegen 149 de orde van den dag aan waarby de handelwyze van de regeeriug werd goedgekeurd Met zes andere sociaal democnttische afgevaardigden heeft Mirman een manifest onderteekend uitgevaardigd tffn gunste van de verkiezing van GérauU Richard Hy is daarvoor met veertien dageu gevangenis bestraft geworden welke straf is opgelegd op last van den minister van oorlog Mercier had zich danrover in de Kamer te verantwoorden Millerand leidde de vraag in Mercier antwoordde en verschillende sprekers volgden De discussie was zeer heftig Mercier werd in de rede gevallen door den voorzitter omdat hy beweerde slechts den jager Mirman te kennen hoewel de Kamer zelf had uitgemaakt dat de afgevaardigde in zyn ambt niet Icon worden geschorst en dus naast den jager Mirman altyd de afgevaardigde van dien naam bleef bestaan Dupuy van zyn bank opstaande Torderde eenmaal den Toorzitter op tegenover een uitval van Millerand de r eering te beschermen De quuestie Mirman was nog wonderlyker dan zij op zich zelve reeds is dnar de naam van Mirman onder het manifest was gezet zooals Milleraud het verklaarde en Mirman het had bekend aan zijn bataljonscommandant buiten zyn weten en zonder zijn toestemming Toch bleef de Kamer met groote meerderheid zich scharen aan de zyde der regeering als gewoontyk wanneer het leger en zijn belangen aan de orde zyn slechts oor hebbende voor de taal van den minister ran oorlog Nadat de Kamer hierin was medegegaan met de regeeriog heeft zy over een volgende quaestie byna weer een crisis geopeud In bebaudeling kwaw een voorstel om met de Fransche Zuiderspoorweg maatsc happy eeu nieuwe oTereenkomst aan te gaan welke volgens de minister van openbare werken bezuinigiug KOU brengen in het buc get en tevens de maatschappy welke op het oogenblik in zeer slechten staat verkeert op een betere basis zou grondvesten Maar ook hier kwam weer een schandaal voor Cavaignao en Jaurèi bepleitten de nadeden van in dergelyke omstandigheden een nienwe overeenkomst aan te gaan met de tegenwoordige maatschnppy en laatstgenoemde diende een motie in waarin de wenschelykheid werd uitgesproken van een uitstel der behandeling tot na beèindiging der staatsrechtelyke instroctie Minister Barthou verzette zich uit naam der regeering tegen de aanueming dezer motie Wflke niettemin slechts met een meerderheid van 4 stemmen 257 tegen 253 verworpen werd Tegenover deze Pyrrhus overwinning verlangde Barthou een nieuwe stemming en verzocht ln9 de dadelyke behandeling vau het conventie ontwerp er bijvoegende dat de regeering zich met een uitslag als juist was gehoord niet zou kunnen tevreden stellen Met 207 tegen 202 stemmen stond de Kamer deze dadelyke behandeling toe en de overeenkomst werd daarop zonder grooten stryd goedgekeurd Naar men weet is het nu zeker dat het kubmet Wtirkerlé in Hoogarye zal aftreden Keiaer Frans Jozef heeft hut ontslaji dat het ministerie uaovroeg aangenomen en zal ou aarscliyulyk deu heer Bnnffy den voorzitter der Kamer met de ssineustelliug van eer KabiuHt bulasteu Tot dusver evenwel heeft de keizer nog geen der party luiders bij zich ontboden Het Hpreekt van zelf dat de aftreding van het ministerie door alle blsden wordt besproken De orgnneit der nationale party en die der liberalen betreuren het zeer dat de keizer beslotefl beeft den heer WecKerlé te Isten gaan en sproken de vrees uit dat de keizer voornemens is eene meer reuctionaire politiek te volgen Voorloopig evenwel bctaat er nog geen reden om aan te nemen at keizer Frans Jozef er inderdaad aan denkt om dekerkelyke hervormingen welke de htteren Weckerlé en Szilagyi voorstelden niet ten uitvoer te brengen Algemeen wordt door de bladen hulde gebracht aan den heer Weckerlé en zy ie verdiensten jegens Hongarije De meerderheid der Hongaren blyft de invoering der bekende kerkelyke hervormingen verlangen Het ministerie dat nu de regeering zal aanvaarden dient dus rekening te houden met dezen algemeenen wensch Derhalve io bet zeker dat ook het nieuwe kabinet dezelfde politiek zal volgen als die waarom de heer Weckerlé moest aftreden Wellicht gelukt het een der andere partyleiders eene schikking tot stand te brengen waardoor ook de Magiiateo Kamer genoopt wordt de nog niet afgedane kerkelyke wetten goed te keuren In elk geval gelooft men te Pest niet dat het in de bedoeling ligt van Keizer Frans Jozef hoewel hy het ministerie Weckerlé liet heengaan om eene ingrypende wyzigiug te brengen lu du politiek velke tot dusver door de Hongaarsche regeeriug werd gevolgd Onder het nieuws is dat uit China het belangrgkste Na lang aarzelen en met jrooten tegenzin heeft faet Hemelsche Ryk eindelyk toegegeven aan deu eisch van Japau dat ran geen tusBcheiikomst van andere landen wilde weten De Ohmeesrhe regeöring heett nu besloten rechtstreeks gevolmachtigden naar Tokio te zenden om over den vrede te onderhandelen Volgeus bericht van den Amerikaanscheo irezant te Peking zijn Chang Yiuhuan en Thao daartoe benoemd Dat wil nog niet zeggen dat de vrede npo dig gesloten zal zgu Veel zal afhangen van de vraag hoe ver het JapauRche leger het in de eerste weken nog brengt Hoe me r het Peking nadert des te spoediger zal de trage Cbineesche diplomatie tot een beslissing over het aannemen der vredesvoorwaarden gedwongen worden Door het talmen met het openen van officieele onderbandehngen heeft China reeds niet gehandeld iu zyn eigen belang Men zul zirb herinneren dat het reeds eenige weken geleden een douane ambtenaar den heer Detring naar Tokio bad gezonden en die zending Bohynt in Japan een zeer slechten indruk gemaakt te hebben Uit de byzonderheden welke de Times aangaande deze zending mededeelt blykt dit ten duidelykste De Japansche regeering weigerde den heer Detring te ontvangen Deze had geen geloofsbrieven van den keizer maar bracht een brief van Li Hung Chang over waarin deze verklaarde dat hy op beTel van deu keizer den heer Detring had opgedragen naar Tokio te gaan en te trachten aau den oorlog die geen onaanzienlyke raiupeo over onze volken heeft gebracht oumiddellyk een eiude te maken Bovendien is de he£ r Detring een vreemdeling en bekleedt slechts een ondergeschikte plaats in de ry der Chineeacbe ambtenaren Dit werd iu Japan als een beleedigiug beschouwd Ha Japan in deze omstandigl loden met deu buitgc wonen afgezant Tan China onderhandelingen aangeknoopt dan zou ht t zyn waardigheid te kort hebben gedaan verklaart de Times In China zelf schynt de grciolste verwarring te heerschen zoodat zelfi in de hoofdstad niet voor handhaving der rust kan worden iagestaan Althans de Chine eschte refteering heefl nu besloten de beacberming der buitenlandscljie gezantschappen te Peking toch maar over te laten aan soldaten der fouitonlandsche mogendheden Prins King die wch eerst iterk verzet bed tegen de toelating der vreemde soldaten ia in een latere byeenkomat van den Tsung li Yamen Raad van State overstemd un heeft nn van den keizer tien dagen verlof gekregen wegens een geHchokte gezondheid f De regeering heeft passen uitgegeven voor 50 soldaten voor het Britscbe gezantschap en hen voor elk der andere Afloop vaa Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen AÜoop Veiling 24 Dec Huis en Eif aim de Gouwe C No 87 f 3900 k H Overeyuder Pakhuis eu Erf aan de Nieuwe Haven N No 129 f 640 k C M Klyweg Huis en Erf m de Zak L No 273 f 410 k J G de Bruin Huis eu Erf iu de Cuppeuaarsteeg G No 20 f 7 0 k P Hornes EENE GKOOTE SORTEERING PARziPLLIES VAS AF f 1 40 A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam as DBOEMBBK Vor krs alotkoera 98 j lOOl i 1011 10011 1011 100 81 807 88 80 8 l 83 78 77 lObV 68 88 110 701 l 1007 98 85 731 670 loiv 66 108 2091 1257 102 loiy Nbdiwand Cert Ked W S i dito dito dito S dito dito dito S i ttoNOl Obl Qoudl 1881 88 4 talib InBolirgTiDg 1868 81 5 OosTENK Obl inpapiorlSSI I I 81i 106 8B7 127 78 987 dito in niver 1868 6 PoftTüGAL ObliK met ticket 8 dito dito 3 atuLiNB übl Ooit it Serie 6 dito Qeooni 1880 i ditobgBothi ISSS i dito b Hope 18S gO 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spi Kji Ferpet lobuld 1881 4 TOMIH Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leeniag serie D Qeo leenin f lerie U lmBAtBL Um Beo t oU 1892 Mbuoo Obl Buit Seb 1890 6 Venizueu Obl 4 onbep IS81 A HSlEll ui ObUgBtien 1861 8V RoTTEEDAK Sted leen 1886 3 NlD N fr HeudeUi uud A endaD Teb Mg Certificaten DunMaat8cli pp j dito Amb Hypotheekb pundbr 4 Cult Mij der Voretenl end Qr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandeoha bank aaad Ned Uandelmastach dito N W fcPacHyp b pandbr 5 Roti Hypotbeekb pandbr 4 Utr üypotheekl dito 4 Oostene Oost Hong bank aand llusL Hypotheekbank pandb 4 l 98 s Aheeikx Ëquit bynoth pandb 6 26 1001 97 1861 189 105 fS l 139 98 s 74 105 100 102 lOl u 66 189 186 10 87 687 96 22 107 108 7S7 lOO i 60 487 987 74 Uaiw L G Pr Lien cert 6 Ned Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Expl V 8t Spir aand I ed Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 9pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLlE apoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid ltal apirniij A U obl 8 Polen Warschau Weenen aaQd 4RiJBL Gr Buss 9piT Mij aand 5 Baltisofae dito aand 102 1011 66 987 Pastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaad BKarak Oh Azoir Sp kap aand 6 Losoiro Sewast 8p H oblig i Oral Vitebsk dito oblig ZuidWest dito aand dito dito oblig 4 lO Vl lO ls f AlJEEntA Cont Pao 8p Mq obl 6 Chic fc North W pr C r aaad dito dito Win St Peter obl 7 DeuTer k Bio Gr Bpm eert r a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv t NsahvillaCert r aaad Meiico N 8pT Mij léhyp o 6 Miss Kansas t 4 pet praf aand N ïorkOntarioi West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k lilanit obl 7 Un Fac HoofdhJD oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 CiNADA Can Soutb Cert T aand VEN C Ballw kNaï leb d o O Amsterd Omnibus Mij aand 806 Rotterd Tramweg Maats aand 176Y Ned Stad Amsterdam aand 8 10911 Stad Bolterdam aand i 107 Beloib Stad Antirerpenl887 8 i 102 V BurKurltjken Stand GEBOREN 22 Deo Willemina en AntoDioi bweel ouders I OHbuysen eo N van Vleuten 23 Doortje oudere J Lourier eo N Lokutn Suaauna Adriana oaders W Verboom eo M J Nieuwreld 24 Cornells oaders N de Jong en M Janeen OVERLEDEN 21 Dec A Dongelmans 7 w 23 P Hoonhoat 56 j Stad Brussel 1886 27 1021 HoN Tbeiss Begullr Geseilscb 4 lU OosTENK Staatslsening 1860 i 124 K K Oost B Cr 1880 8 4l Spanje Stad Madrid 3 1868 441 V r Nbd Bm Htd 8pnM eert 4 106