Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1894

No 6543 Vrijdag 28 December 1804 33ste Jaargang mwim mmmi ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Jitgavp dezer pourant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van n eij Feestdaggen De pr js ér drïe maanden is 1 1 35 franco per po8t iio l 1 Afeonderlijke lïommers VU F pEJïTEN ADVERT ENTIEN worden g eplaatst vaU 1 5 regels si 50 Centen ijdere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma Wed B U Qouda W f Het Uureaa van den Burgeri jkeo Stand zal a s WOENSDAG 2e Kerstdag van des voormiddi s 11 tot dea namiddags 1 uur geopend z n tot het doen van aangifte tan Geboorte en Oferiyden SA y Staats loterij 4e Kla 8e Trekking vau MaaLilag 24 De cumber No 7U40 25 000 No 1SB3B i OOO No 1881a 8 000 No 6B83 en 1901B ƒ 1 500 No 6876 00 16169 1 000 No 8184 16548 18148 en 18918 ƒ 400 No 18235 800 No 7769 10490 14606 17834 20847 on 20806 ƒ 100 Prpen jan ƒ 65 6 2380 5165 7216 10120 12846 I28I2 18898 27 2406 B2tB 7283 10164 12918 16283 18206 80 2449 6268 7296 10194 12947 15385 18216 94 2476 5271 7807 10229 12958 15825 1SÏ32 184 2482 6818 7821 10319 11960 15339 18238 149 2484 53S8 7341 10341 12991 15341 18266 269 2498 6386 7834 108 0 13004 15464 18259 287 2522 6890 7S66 103B9 13023 18468 18266 346 2589 5418 7371 10360 13105 15475 18820 885 2599 5431 7473 10877 18130 16516 18409 894 2610 5441 7592 10389 13172 15607 18420 400 2634 5448 7697 104B9 18194 15646 18444 408 2642 6468 HOO 10479 13234 16650 16469 146 2644 5465 7688 10653 18276 16688 18 66 454 2663 6496 7889 10B54 13S18 166 2 18506 469 2699 6638 7714 10656 13345 15688 18566 606 2711 5134 7748 106SB 1S347 16700 18570 6U 2782 B654 7787 10668 13372 15714 18766 562 2943 5630 7807 1069B 13389 1574B 18796 683 2J63 6632 7818 10731 13391 6774 18808 653 3014 6677 7880 10769 13403 16784 18822 672 3018 B7B7 7869 10767 13461 15814 18848 776 3021 B770 7900 10876 13488 15861 18880 740 3067 B773 7908 10893 13538 16932 18t70 767 3082 5791 7988 10902 13569 16947 18911 79 8135 6792 7966 10947 13687 16961 916 813 S162 5818 8063 11014 18701 15989 18919 831 S823 6866 8093 11046 1870B 16002 18968 852 8289 5872 8106 11088 13741 16032 18968 878 3844 6915 8130 11120 18775 16088 18988 876 3865 B927 81S8 11176 12822 16086 18992 900 3274 5972 81B2 U18B 13865 16183 19012 907 3875 5974 8162 11210 18872 lb812 19080 936 3277 6989 8179 11316 13912 16246 19079 940 0308 5993 8195 11887 13940 16250 19081 984 i 837 6011 8242 11406 13968 16804 19116 992 3407 6064 8247 11414 13975 16899 19121 1018 3413 6061 8351 11421 18978 16414 19188 1114 3455 6063 8860 11426 14001 16486 19824 1119 J473 6067 8385 11 40 14044 16463 19239 1123 S496 6122 8 03 11446 14107 16540 19241 3615 6134 8406 11548 14183 16610 19355 3634 6140 8454 11556 1413B 16617 19392 1166 3697 6160 8478 11676 14142 16622 19418 1175 3760 6168 8493 11580 14159 16629 19486 1184 8807 6279 8641 1 B84 14190 16644 19493 1304 3812 6279 8646 11600 14212 16647 19604 1213 3842 6297 8606 11831 14283 16687 19628 1220 3882 6361 8688 11646 14287 16702 19529 229 3913 6363 8673 11730 14241 16709 19541 1241 3941 6392 8686 11734 14243 16829 19646 1269 S944 639 8697 11766 14381 16880 19 70 1284 3994 6406 8707 11802 14844 16882 19B97 1287 4000 6419 8758 11816 14362 16076 19640 1342 4064 6434 8786 11868 14369 17005 19658 1416 4142 64 7 8791 11878 14414 17027 19870 1443 4147 6466 8792 11S90 14447 17059 19700 1469 4167 6464 8883 11905 14472 17102 19711 1475 417S 6493 88S0 11998 14486 17265 19715 1490 4177 6626 8967 12000 14498 17271 19741 1589 4806 6581 9044 120J6 14495 17279 19746 1598 4266 6B98 9062 12071 14497 1730i 19761 1606 4276 6620 9111 1209 14B18 17376 19889 1644 43B5 6621 9118 12116 14626 17389 20237 1651 4400 6622 9133 12139 14542 17391 20255 1664 4413 6647 9176 12153 14670 17397 20864 1685 4414 6658 9815 12177 14574 17403 20332 1690 4419 6667 9898 12208 14629 17428 20397 1736 4448 6670 9341 12220 14648 17429 20889 1749 4466 6681 9366 12321 14681 17430 20364 1760 4488 6743 9887 12229 14722 17447 20897 1786 4602 6747 9463 12363 14739 17485 20513 1841 4630 6766 9468 12274 14783 17493 20522 1846 163 6766 9494 12280 14808 17567 20585 4643 6813 9614 12808 1488S 17566 S0528 4666 6814 9346 12367 14881 17620 206861893 4691 6818 9667 13424 14929 17638 206951909 4761 6877 9571 1245S 149B3 17733 806071912 4821 6905 9B74 18467 14964 17761 206471930 48B3 6923 9686 12468 14975 17774 206631948 4880 6948 9597 12689 15040 17776 207061962 4S83 6967 9603 12698 15066 17801 807641986 4918 6973 9610 12642 15067 1782B S0823 1990 4960 6994 9671 12669 15062 17870 808868081 4990 7008 9693 12674 15071 17963 208682102 6014 708o 9722 12692 1B113 17999 808682134 6060 7087 9746 12702 1B122 18037 208802174 6074 7092 9752 12716 15191 18045 J0906 2209 6076 7119 9760 12762 15226 18092 209548210 6126 71S0 9777 12767 11261 18098 20965 2220 Jl i5 7191 9890 12770 16274 18114 20990 2361 5137 7219 9998 APVERTENTlEjr Voor de b wyzen van deelneming ondervonden by het üveriyden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Grootvader JACOB de EOSTEU betuigen wg onzen hartelyken dank Uit aller naam Wbd J dr KPSTKB EUKHOFF Goiidi Soalperadruk van A Bkinkkan Zoos I ïïieuw Malthusianisme Leer ter voorkoming van groots gettlnnetif Mej D GREVEN Tjebbes Verloskundige KouingatraafT sGravenhage Verzoeke vooraf bericht van de komst Kosteloos onderricht voor fOu en Minvermo genden Dliisdai en Vrljdas 6 8 uur JACOB l m SUTFBEN gedipl door de Koninkljjke Muziekschool te s Hoge en der Nederlandsche ToonkunstenaaraVeraeniging bereelt zich beleefd aan tot het geyen van ONDEftWIJS op Piano en Violoncel WILT GIJ ü gedurende de Kerstdagen eu genot verschaffen rookt dan eens fijne Sigaren uit hel Depot van A Hllleii pelft Adres Lange Tiendeweg D No 62 0ouda Punsch Cogflac BU SLOTEMAKEETCo Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers de Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen 18 het beroemde werk Z Dr Retail s eLFBF WAK G Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezeu de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland pji e js Frintemps TE PARIJS Zenden gratis enfrancQ ÏQt prachtig geïllustreerd IHDE tLBUI met boUandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederon boeden ênz voor heeren damei D kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa Ml JULES JtLUZOT A C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen itofTen laken enz enz worden eveneeni firanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da pruzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke Toor de goede en prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigdzijn Btstellingen van S5 francs en hooger worden met eene verhoogmg van 5 0 0 frane § tracM n orij oan Inkomende rechten tn all § plaateen van Nederland aan huis bezorgd De klanten hebben geene formaliveitea TOor de inklaring of andersint te vervullen aaar ons réixpéditiêbule n ftozandaal Noord Brabant daarmede belast is Zeer ITette Gesteendrukte MAUEAAETJES worden GELE V EK D door A BRI KMA en Zn Stoomtr am Gouda Ou dewater Tot nadere aankondiging zal voorzoover mogelijk per omnibusin den jvaindienst worden voorzien TH De uren van vertrek en aankomst zijn geregeld zooals hieronder aangegeven Tijd van Greenwich 6 6 46 7 03 7 30 6 25 6 62 7 10 7 55 in GOUDA 6 10 HAASTRECHT 6 55 HEKEN DORP 7 13 OUDEWATERf 7 40 1 OUDEWATtó 64Ö HEHENDO Ip 7 07 HAASTRECÏIT 7 26 GOyDA i 8 10 8 20 j 9 05 9 23 9 57 8 35 9 02 9 20 PatëS HfSMllen llMll PriSli iIirglBni rtauii Der gitMAfiei olg Hm umn PattMlm atoUen trrungan hsi alul f stil Kliarf iMtitrln Uilglltli 1 i 1 IS m KhnAm weAhldk Ht hahmjttiiim iiiiim ll u mifi dilkr msVf stett tcharfm H SMlen uur rWi unt direct A sr lij lolcheu eiunhtndlunim In dertnyaiêr PlattI ir HebmMndl tiiêfhiiiit liL Gebri Stollwèrck s ocolade én Cacmo 10 05 k Dcelmatige door do nieuwste uitvindingen op raacnmaal gebied rerbeterde fabrlq tie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnsti groiidstoftün gniandperei jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrik at n mwL tf ig beaatwooideiiUe aan den inhoud der rtsp Etiketten De Firma behaalde 37 Brevets als IIofleTeraucierj 44 Eere Diploma s gouden enz JWedailles een bewijs vaa uitmuntend fijn fabrikaat Koeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous Tous déoemons une IHedallle d or pz emiJ re claNse en oonsidération de votro excellente fabrication de Oüocolat bonbons variee eto etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij lï H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertejjenwoordiper voor Nederland Julias Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 PÜIKE ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP HET ALOM BEROEMDE TItAPPISTËKBIER Verkrygbaar bij M PEETERS il N B Als bewijs van eohtheid s cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE mt de Klooaterbrouwerfl DE SCHAAPSKOOI f Tilburg door onderscheidene geneeaheergn aanbevolen als versterkend en ge ondj wordt per fnst enfgebotteld geleverd door 6r Heetmany Westhnven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gouda en Omstreken LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beb Pitcb Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gept Delen Plaathout Ellens Juffers Koldera Sparren enz enz MM LAGM PRIJZMN M AHjSTEnDAM Maandags Woensdag en Vrijdags TE CONSULTEEHE Toor TANDHEELKUNDE KÜNSTTANDEN VULLINGEN eni van 10 tot 3 uur Cognac fJD Bols 1 40 d Lltw Ss OOQNAO TIN fiOXS ran d9 SooiiU AnonTma wordt geleverd In T n g l J de bemande lleiiohen van K6 Liter inhoud Toonien Tan het attest Tan Dr P ï ym BAMBL BOOB ProeiHeBoh a f 1 30 ülMniteBd TWkltJgbaar byi P H J y WANKüM J MELKERT OogthaTen Markt 134 Gouda GRATIS bekAmt llbi lenTTU litUad het niet alleen toot zieken nmr MkToonewide luegtt briangrljlie en luttlge boek DE niEID DER ZIEIER llen sohiiÏTe eene briefklatt in Bielitnr t BaeUundel te MMWA Botteidam av m l i BINNteNLAND GODDa 27 December 1894 VERÖADRRINÖ VAN DENGEMEENTERAAD December 1894 am jAa de ordt ËM atipple ir kob f der Piaatsehjke di Wlastingj ns r bi Inkoraaa dienst 1894 £ ft adres v n J F pelohambre ConciergflTftiM bet jymnaaiom oiq verbooging vantreAment j it vooKtel betreffende uet in gebruik gevenJvan eeii jlokaat der 2e Burgertcbool voor jonmns aanidejOrkestTereeniging lEnpbooiaei 1 0 beaoeinwg van een Ud 4n de commissie voor 4e Strajfverordeningen Dol benoeming van een li in de commissie van beheer er Stedelgke Gasfabriek De benoeming van negen leden in de commissie van i orliobtiDg bedjield in art 12 der Verordenin op de heffing eener Pla tsehjko directs betastiog naar bet Inkouien De voorziening in vacaturen in de Beatiiren der Stedelyke Instelliojien van Wuldadigbeid en iu andere collegiëa n commiasiëu voor Tarschillende Inricbtiogen der Gemeente Op de Turfmarkt bad heden een vreesolyk ongelak kunnen plaats hebben De mofiel in de werkplaats van den heei den Hertog sprong uit elkander Een der werklieden is in bet aangezicht gewond door de aitdaande vlam De Bcbsde aan het gebouw toegebracht is nog al aanzienlgk gelukkig wend geen verder onheil veroorzaakt daar men den brand spoedig meester was verscheidene raiten z a gesprongen ook het dak van het gobonw waar de moffel atond is vernield In de vergadering van het Bestuur van de Haastrechtsffbe IJsclab van jl Vrgdag werd door Mevrouw de wed Le Fevre deMontigny aan genoemd bestuur van de IJsclub ten geschenke gegeven een prachtig vaandel welk vervaardigd is in de indostrieschool te Amsterdam Te Schoonhoven begon het Lekwater door d veerpoort in de stad te stroomen zoodat biet aanbrengen van kistingen boog noodig bleek Uit Krimpen a d IJael Het water in den IJsel steeg hooger AAn in het jaar 1889 D hnizen bmtendyks kregen spoedig laat van bet water Het spoelde En dflu Stormpolder over FEVIIILETO DE EERsVe patiënt UIT DB PAPIBEBN VAN EEN GENEBSHEEB Naar M rrmiu U Wy Julie en ik Eullea oaze gebeden dagelijks voor u ten hemel opzenden iJc hoop dat Qod onze gebeden sat verbooren dat Hg ont zal besohermen en dat Hij mij zal verganaen mgoe zuster op te voedea Ik zag duidelijk in dat ilq hier au niets meer uitte riobten had 1 Eenige dagen later was ik le Hauterive Mijn oom vond dat ik er Bombe ea lijdende aitiag De generaal kwam vervolgens met zijne familie mgne nicht was in het jaar dat ik baar niet gezien had groot geworden z j kwam uit bet klooster en zag er waarlijk hetooverd uit Ik zag dit niet ik merkte nergens iets van Op zekeren morgen zeide mijn oom tegen mij Weet je al dat wy naar ItaliS gaan F Naar Italië P herhaalde ik op een verwonderdiu toon Ooh ja t is de gril van een rjjk mau dieDO daartoe aandryft Ik beb nooit een voet buitenFrankrijk gezet an als ik eenig ander land vauiBnropa nog wil bezoeken dan wordt het tijd omdaarom te danken En de generaal gaat met ousmee w vertrekken te geljjk de geheele familie den dglfll Omstreeks 4 unr kwam er een groot gat iif dan dyk en liep de polder onder Bet veei staks hniÊft hoewel men soms vier den IJsel zag rondzwemmen Hei an velen ataat op den d k Üoor het luiden der kerkklok werd te KraImgen hét dykleger gewaarschuwd dat er ievaar d i de Te 1 U0 r begon het water nal y ïRdstivutc over deo dgk ie stroomen Met vereende krachten poofide raon door het maken Van eene iikistiog htitial hooger stijgeude water te kecrenl evenwel ett oomde het over een longto van circa 150 meter met zulk een kracht naar beneden nat al spoedig de aan deu Lage i l gelegen Winkel en woonhuizen OnderliApeo en de bewoner genoodzaakt waren te vluchten Eene vroQW die met een zuigeling in eenebenedeuwomng rustig lag te slapcu werd dooi een mai oit hare vol wat r geloopen woning gedrageq De op den dgk staande pakhuizen van de heeren Seilevoldt liepen gedeeltelijk onder waardoor eenige duizeuden baleo r jst werden bedorven Ook de magazyaeu van den heer Ravenswaay worden sjedeeltelyk over iftroomd en een groot aantal balen bloem alsmede veel tarwe beschadigd Ten bewgze met welk een kracht het water van de dijk stroomde dient dat een Hclinur op 25 meter aan den voet der dgk staande bezweek endnt op sommige plaatsen gaten van eenige meter breedte en diepte in den dgk warenr geglagon Maandag had voor de Rechtbank te Utrecht de behandeling der navolgeode belaogryke straf zaak plaats Een bouwman uit Benthuizen werd vervolgd op grond dat hy op 10 September 11 ta Woerden opzettelyk van een lot in de Woerdenacbe verloting der Hollaodscbe Maatscbappy van Landbouw nfdoeling Woerden en Omstreken op welk lot het oorspronkel k cyfer was veranderd in 0915 en wetende dat die verandering bad plaats gehad en daarop valscbelyk was gesteld of voorkwam het cijfer 09153 heeft gebruik gemaakt ati ware het ecbt en onvervalscht door het aan het bestaurahd dei genoemde afdeehng Frederik van Deth te vertoonen of aftegeven tot het van dezen in ontvangst nemen van den op No 09153 ni die verloting gevallen prjjs uit welk gebruik nadeel kon ontstaan strafbaar gesteld bi art 225 Wetboek van Strafrecht met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jarenTwaalf getuigen waren gedagvaard Desubst Off van Justitie Mr Smidt achte de ten laste gelegde feilen volkomen bewezen en eischte tegen den beklaagde eene gevangenisstraf vao 4 maanden Heeft de geaeranl zgn ootslag dan gevraagd Dit was eene tef enwerping die mij voor dan geest kwam Frankrijk te verlaten lachte mij met byzoader toe Ed de Kamer beste oom P voegde ik er bij Ooh ja de Kamer t Ia waar ook Ik beaer al zoo aan gewoon dat ik er niet aan gedachthad Welnu beate Paull gedureirde een gedeeltevan de aanstaande zitting moet Frankr k het maarbuiten mij zien te stellen Zeg liever het ministerie oom I üot komt al zoo wat op hetzelfde neer gaf hylachende ten antwoord Ik merk het al je benteen bediller doch wacht maar jo zult wel veranderen Wij gingen naar Palie Voordat wij daarboeo vertrokken wist ik dat da juffrouwen de Grandpout eene volmaakte gezondheid genoten Zoodanig was myne eerste kuur ik moeat eigenlijk zeggen myne eerste ziekte De beschuldigde ontkende pertinent de h teq laste gelegde feiten volgens hem had eeft zyner kinderen dat lot op deo openbaren weg gevonden was dat lot beru ld en hadden de kinderen er wat aan geknoeid doch nimmer wa $ by hem het denkbeeld allerminst di wetenschap dat het verralscht zou 7yn opgekomen Anders zeker zoa by er met lüede opgekonfen zijn om te vernemen of er niet een pry op gevalb n was en dezen aftebalon Dat er toevallig een hooge prys op gevallen was iioa hy aiet helpen en aan bous npzet was hy zoo onschuldig ala een paa geboren kind Ter terechtzitting bleek uit de verklaring fan sommigR getuigen dat de gedrukte cyfers O 9 1 en 5 aangedikt waren met inkt en het cijfertje naast de 5 verinoedelyk wa veranderd van 7 n 3 alsmede dat beklaagde wel in dieznlfde lotery btj twee verHchiUeudc jernonea 12 a 13 loten voor zich etvoa hnd aangekocht doch niet dat daaronder beho irden het nummer 09157 of 09153 Ook werd ter terechtzittmii gecoutateerd dat op het echte nummer 09153 re ds twee diiuen ta voren de daarop gevallea prga aau den eige iaar een herbergier tj Pijnackei was afj eKöven tegen overgave van het ter terochtzittiug aanwezige lot Voor den beicliuldiiide trad als erlediger op de heer mr P J Snel advokaat te s Graven ba e i dank en hulde gebracht te hebben aan deo Officier van Justitie voor de wijze waarop ZEA aan pleiter diens onderzoek beeft veraangenaamd en vergemakkelijkt betoogde ZEG Hl een uitvoerig pleidooi dat zyns inziens de elementen voor eene veroordeeling niet aanwezig waren en ontslag van rech svervolging of vrijspraak zou moeten volgen Wat is zeide pleiter noodig om dezen beklaagde te knnneii veroordeelen lo dat vervalsching van het aangeboden lot wettig en overtuigend bewezen i 2o dat gesteld dat de vervalsching bewezen werd deze beschuldigde by de aanbidding van het lot wist f dat bet valscb ot vervalscht was 3o dat gesteld dat ook dit bewezen werd uit bet gebruik van het valscti of vervahcht verkUard lot nadeel kon ontstaan Vervalsching van het aangeboden lot was geenszinta bewezen Wél was aan het bewuste lot zichtbaar dat de gedrokte cyfers met mkt waren aangedikt en gebleken dat in plaats van het cyfer 3 een 7 had kunnen staan doch door chemidche middelen was dit niet onderzocht en rechtszekerheid bestond er te dier opzichte hoegenaamd oiet Daarom weUioht aeide pleiter heeft het Openbaar Ministerie Ioh ALLEEN OP DE WERELD Naar Het Engelich v n HESBA STRETTON I Mijne moeder was gesproten uit ouders dio beiden tot de secte der Kwakera behoorden maar door te trouwoa met iemand die iiiet lot de o secte behoorde verbeurde zij haar lidmaatschap Toen ik ecbter door liareo vroegty digen dood die al spoedig op dien vaa myn vader volï de als eüne weeze aobtergelaten werd deden hare bloedverwanten mij op eene Kwakerssobool waar ik het voorruchi had onder buniie strenge tucht opgevoed te worden Ik werd opgeleid om eene gouvernante te worden en in mijn negentiende jaar werd my eene voordeelige betrekking aan do hand gedaan door myiie onderwijzeres Sarab Glazebrook Lidial zeide Sarab tegen mij Baohel Archel dia evenals je moeder buiten ons genootschap getrouwd is heeft eene gouvernante voor hare kinderen noodig en daar zij vroeger da vriendin tan je moeder geweest is heeft zg mij verzocht jou naar haar toe te zenden Er bestaat daartegen maar één bezwaar Het is eene wereidsohe familie waarin Baohel tevergeefs getuigt te meer daar Oaleb Archer een zoon en eene dochter heeft bij zijne eerste vrout die geheel van deze wereld was Toob heb ik bet aanbod voor je aangenomen j ik raad je eohter je nie te veel met de oudste kiaderea ta bemoeien en ik gelaten de uanvaokeiyk ingestelde beschnldiging als zou beschuldigde zelf vervalsching gepleegd hebben Ia bet nu waar dat van vervalsching door wien ook bfgnan niet wettig en overtuit eod blykt dan is ook tevens onbewezen dat bexchuldigde van een Tervalacht lot loa hebben gebruik gemaakt Maar al ware dit bewezen sprak pleiter dan zou nog moeten vaststaan dat beachuldigde by de aanbieding van bet lot om den daarop gevallen prys te bekomen wist dat het talsch of verralpcht was Ook die wetenschap by beschuldigde heeft geen der getuigen kannen constateren en is 10 rechten niet gebleken Wel had beschnldigde ge ien toen hy het lot Ïéi handen kreeg dat er aan gemorst of geknoeid was doch van verandering van eanig cyfer waa hem niet gebleken en eerst n4 de aanbieding tot bekoming Tan den prys door den voorzitter dfer afdeeting is hem daarop attent gemaakt Dat heachntdigde kvóór of by de aanbieding wist dat het lot vaisch of vervalscht was pluiter herbaalde dit met nadruk daarvan kon geen der getuigen iets met eeuige zekerheid zt ggen en ook daarom meende pleiter moeat vryspraak volgen Maar aldus ging ZEG voort al warebewezen dat bet aaoguboden van vervalscht beticht lot werkelijk valscb of vervalscht was 4 11 al ware daarbij zonneklaar bewezen dat beschuldigde vóór de aanbieding van die vervtilaching kennis droeg zelfs in die gevallen zoo nog geene veroordeellug van dezen beklaagde kounen Volgen Waarom omdat het ten laste gelegde feit by de wet niet anders strafbaar gesteld is dan wanneer uit het gebruik nadeel kon ontstaan En dat JQist was in het gegeven geval onmogelyk Immers ter terechtzitting was onomstootelyk gebleken dat de op het echte nomraer 09153 gevallen prys reeds op 8 September 94 aan den wettigen eigenaar wai afgegeven zoodat beklaagde op 10 September 94 dus twee dagen later den prys op het door hem vertoond en van vervalscht betigt lot 09153 niet meer konc ontvaogen al had men hot hem willen afgeven omdat de op dat nommer gevallen prys reeds twee dagen te voren afgegeven en dus verdwenen was Die omstandigheid namelyk het gebleken feit dut uit de vervalsching indien ze door wien ook gepleegd is geen nadeel kon ontstaan maakt dat iu het gegeven geval een volgens de wet oostratbaar feit is gepleegd dat van zelf volgens pleiter ont lag van rechtsvervolging moet meebrengen en de Rechtbank de moeite kan basparen van een onderzoek naar waarschuw je tegen alle zondige en dwaze wereldsgeziiidheid Je bent nog geen hd van ons genootschap en het aanbod is aanoemelyk daarom raad ik je het in den geest der dankbaarheid aan te nemen Ik had bijna myn geheele leven in de stille afzondering der school doorgebracht en ik deinsde er eooigermate voor terug my in de wereld te magen maar toch was het vooruitzicht van deze verandering mij niet geheel onwelkom Maar toen ik eindelijk myne onderwijzers verliet en voor immer de kinderschoenen uittrok en daarmee alle kinderaohtigheden aflogde ontzonk mij de moed en gevoelde ik mij als iemand die zonder roer of zeil naar onbekende en onafzienbare zaeon gezonden wordt Het was de 17de Januari toen ik myne reis moederziel alleen mat den spoorweg aanvaardde Er blies een saherpe noordenwind die in den waggon doordrong en menige uitdrukking van misnoegen san mijne medereizigers ontlokte Toen ik een vluobtigen blik op de knorrige gezichten der vrouwen en op hare ydfifl kteeding sloeg gevoelde ik my dankbaar dat rnijne opvoeding my met minachting voor allen dwazen opsohik vervuld en tot het bedwingen van m n humeur opgeleid had Toch gevoelde ik my niet zeer op mijn gemak toen ik bemerktn dat ik met een blik van minachting werd gadegeslagen door haar en door haren metgezel een man die er wereldsob uitzag en die mij vroeg of ik mij ook in zgn wollen sjaal wilde wikkelen maar ik weigerde zulks daar ik zijne blikken niet kon verdragen Worii vervoipk