Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1894

DTrecte Spoorwcgverblüding met GülUA WlDterdleDSt 18M 95 Aansevaogeo 1 October TUd van Greeowlclu 7 10 18 51 18 58 1 05 1 18 18 86 1 81 IIOTTIHDAM9 1 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 30 9 85 10 4 08 H A A G Booa Goud 7 30 6 9 0 8 10 49 18 l8 8rif 4m3 5V4 iB 5 5 59 13 8 89 SJ 18 iHage 5 48 7 807 48 8 30 9 88 9 4610 18 11 3818 16 1 88 8 16 8 46 S 4S 4 16 4 48 6 17 7 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 9 68 10 1610 58 18 0318 46 8 80 8 45 3 16 4 13 4 48 S tO 6 47 7 48 8 16 10 10 UTRECHTGOUD A Utrecht 6 38 7 50 9 9 53 11 84 18 08 18 50 8 10 8 80 8 58 4 48 6 80 6 86 8 09 8 60 8 69 10 34 Woerden 6 58 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 6 47 9 119 8410 61 Uudenater 7 07 8 19 10 84 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 88 9 34 10 87 18 06 l SS 3 60 4 87 6 90 7 08 8 41 9 88 11 07 AHSTEIDA 11 6 O U D A Qtmda 1 06 l U 1 17 1 86 1 38 h4 i ii i lo 11 ifl VI E c H T 6 86 6 407 56 8 0 8 81 10 0 10 19 10 66 8 83 8 5 8 18 7 6 83 6 67 7 46 8 38 10 145 60 6 64 4 8 7 5 06 6 46 6 17 8 07 8 56 10 85 211 28 8iS84 l9l 10 H hSo 8 88 3 6 o 6 89 6 816 86 8 88 9 1110 58 6 18 7 88 8 41 OU U A AM STUB DAM 10 06 10 66 11 11 8 61 4 47 6 8 7 46 10 14 11 19 da rraag of het bewuste lot Terrslsobt is eo nf beechuMigde v6ór Oe aaobieding daarvan kennia droog ZEG zag dus met vertrouwen ontslag ran rechtsvorTolgiog of vrijapraak in deze te gemoet Na re en dupliek werd de uispraak ia deze zaak bepaald op Maandag 31 December a s In de Telegraaf c deelde iemand te Amsterdam z n ontdekking mede betreffende den zoutneei ilag welken bij na den ntorm op de rniten zgner woning had gevonden Voor dicht bü de kust liggende plaatsen is het verschyasel niet ongewoon Er werd alleen de aandacht op gevestigd wegens den grooten alitaud vnu rainatens drie unr waarover het verstoven zeewater ia meegevoerd Ook elders heeft men hetzelfde opgemerkt met name in Friesland zelfs op nog grooteren afstand van de zee Zoo deelt men ons uit Tietjerk Fr het volgende mede Maandag waren boomen struiken enz met een neerslag van zout water bedekt yeroorzcakt door den vreeseiijkeu storm die uit het noordwesten waaiende bestanddeelen der Noordzee meer dan vjjf uren landwaarts door de lacht roerde Ook aan versdiillende gebouwen zoomede aHQ de locomotieven dienst doende op de lijn Harlingen Nienweechans was die neerslag duideiyk op te merken De beer A M Kollewjjo te Amerafooit Bohrijft Maandagmorgen heeft nnze meid de ramen aan de noordzgde van onze woning schoongemaakt t was Zaterdag volgens gewoonte ook geschied w ens de vlekkeo die er aan den buitenkant oputen Ik vond dit rerschijnsel vreemd daar ik niet kon nagaan waar bet stof vandaan zon zya gekomen N hetgeen ik zooeven in uw blad las ging ik eens zien of er op de ruiten van de bovenverdieping waar de meid geen schoonmaak liad gehouden ook nog sporen van dergelijke vlekkeo waren eu daar zng ik er oenige sommige als druppels Hoogstwaarscbijniyk zyn de vlekken dus afkomstig uit de Zuiderzee Uy niüne buren ziJn dergelijke vlekken aan de noordzijde van hun woningen aan ten buitenkant waargenomen € £ n onzer abonné s te Gouda schrjjft ons naar aanleiding dier berichten dat zijno trouw ook büzonder veel vuüb ïlekkeu op de ruiten heeft waargenomen en stelt de mogelgkbeid dat men ook bier nog sporen heeft kunnen waarnemen van verstoven zeewater Naar de Haarl Crtt van goederband verneemt bevindt zich dr A Kuyper op bet oogenblik te Marseille Ofschoon hij in de Mafttste dagen weder minder wel was is er tooh sprake van dat bjj nog vóór Nieuwjaar naar bet vaderland zal terugkeeren Gisteren en eergisteren was de toevloed van nieuwsgierigen te Scheveningen zoo groot dat bet wel een Pinksterdrukte geleek De stoomtram van de H IJ Sp reed met haarzomerwagena de imperiaals waren staropvol en dat midden n den winter Zy vervoerde 12 600 ionen en de tram der St Sp ongeveer 8000 person Naar men verneemt heeft de directie der Kon ïapötfabrJek te Deventer aan de weduwe van den onlangs n de ververy verongelukten arbeider Hermans een wekelijksche nitkeering toegekend van 5 welke zy zal behouden zoolang zy niet tot een nieuw huwelp overgaat 8 40 S il 8 S4 9 01 9 10 8 0 6 13 6 91 6 89 6 SS t SO 7 26 7 8 1 S9 7 4S 7 5S 6 r S IO S IS s se 6 adB Uoordnoltt Hiaawarkerk Onpalla Botterdam Sottatdm Oapalla Niauvarkaik Moordiaolit 7 45 Zav M 7 48 8 47 BI K1 7 47 Z Za iw 7 68 8 66 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 08 11 98 Oond Oudaw Woardan Utraakt Goad 6 40 J f 1 11 9 10 10 65 Amitardua Wp Nader meldt men uit Maarssen aan de Vecht dat het slachtoffer van den aanslag op Vrydagavond aan de bekomen wonden ifl overleden Het is de landbouwer J Eikeleostam by Iaat een weduwe met negen kinderen achter 5 De andere zwaar gewonde maakt het goed De minister van biunealandache zaken heeft uan schrijven gericht tot Ged Staten der verschillende proTïncii n waarin gezegd wordt dat bij het aangaan van nieuwe of by bet hernieuwen van bestaande overeenkomsten tusschen de provincie en bet bestuur van een krankzinnigengesticht daarin de bepiiiing moet worden opgenomen dat de patiënten zoo min mogeiyk dwangmiddelen aan den lyve aangewend zullen mogen wrorden en in geeü geval andere dan de behandelende geneesheer der inrichting voor elk geval in het byzonder by uitzondering Jnoodzakeiyk acht en persoouiyic toepast Voor de rechtbank te Arnhem stond Zaterdag terecht de scbomimakersknecht B van Deutichem beschuldigd van mishandeling van pen onbezoldigd ryksveldwachter De beklaagde had twee getuigen a décharge medegebiacht zekere A D en W B eveneens schoenmakerskiiecht te Deutichem die verklaringen aflegden geheel in strijd met die der getuigen a charge Ondanks herbaalde waarschuwingeu van den officier van justitie bleven zy hunne verklaring volhouden waarop de officier van oordeel dat de beide gtituigen zich aan mein ed hadden schuldig gemaakt hunne onmiddeiyke inhechteoisneming reqiiireerdo en de rechtbank verzocht zich in raadkamer te begeven ten einde daarover te beslissen Dö rechtbank wees den eisch van den officier toe waarop dejbeide getuigen achtereenvolgens gevankelijk werden weggeleid Toen de eene getuigd was weggebracht stelde de officier den anderen nog in de gelegenheid zyuo verklaring te herroepen maar aangezien hy by zgn getuigenis bleef volharden werd ook hy gearresteerd Het verder onderzoek in de aak B werd hierna uitgesteld Men meldt uit Zaandam Zaterdagavond had er inbraak plaats in het ijzeren aak chip Do Drie Provinciën van de ived Huisman liggende in de havenkom De gemeeute politie slaagde er in den dader spoedig te vidden zekeren C K oud 22 jaar zouder bekende woonplaats die al verschillende gevangenisstraffen henft ondergaan Hy is Maandagochtend naar Haarlem getransporteerd De gestolen kieedingstnkken waren reeds gedeelteiyk te gelde gemaakt Ook wordt nog vermist eene pnrtemounaiè met eenig geld Men mtildt uit Dan Hanp In den omtrek van het Nassanplein worden in de laatste dagen en ook des nachts dieïatallen sommge met braak gepleegd Zaterdagnacht werden o a uit een huis aan de Surinamestraat vyf prachtige zyden Oïergor lynen ontvreemd De dader of daders moeten nog worden opgespoord Het plan bestaat om als eene hulde aan generaal Vettereu zynedapperen een MuseumVetter op te richten dat zou omvatten lo eeoe Portretgalery van eminente personen in de eerste plaats de portretten der helden van de Lombokexpeditie 2 i eene Kolonialega lerg waarin te plaatsen i wapenen kleederdruchten voortbreng elen enz gedenkstukken uit de Lombokexpeditie en verdere merkwaardigheden voor expositie geschikt 3o een Bibliotheek vp n alles wat uitgegeven is over Lombok en andere overzeesche bezittingeu als boeken brochnres reisbeschryvingen platen kaarten photo raphieën en wat meer kan medewerken tot nlgemeene kennis van onze overzeesche bezittingen Bovendien zou aan generaal Vetter worden aangeboden een album bevattende de namen van de personen die tot de uitvoering van het plan medewerkten GOUDA 18 18 18 08 10 55 11 0 11 09 11 16 11 85 85 10 03 16 11 8 18 H 1 AO 8 07 DEN 4 57 4 11 6 16 6 88 6 31 6 36 9 58 6 08 10 10 10 1511 38 11 43 5 80 5 86 5 55 6 41 7 43 9 De heer Cospersz oud majoor der genie van het O I leger te Nymegen wendt pogmgen aan opdat Nymegen van waar het eerste telegram van hulde aan den generaal en zijne dapperen waar zoovele ood officieren en amb tenaren uit ludië woonachtig zyn en waarde Indische brigade garnizoen beeft tot plaats voor het Museum worde aangewezen N R Ct Dagboek van den keizer van China Het vermoeden dat de keizer van China onkundig wordt gelaten van de geleden verliezen hééft de volgende bladzyde uit zyn dagboek aan een vernuftig schryver in de pen gegeven Maandag Myne moeder bracht my hedenmorgen meer nieuws over den oorlog Wederom 4 Japansche schepen genomen wederom 4 Wnarom worden zy niet op de Peiho gebracht dat ik ze zien kan Wat een schepen hebben die verweuschte eilandera Myne vloten hebben er reeds 409 vernield tot heden en hetscbyut dat er steeds meer zyn Dinsdag Een andere roemrijke veldslag voor onze wapens De keizerin vertelt dat de bergen van gedoode Japanners zoo hoog stegen dat groote moeilykheid ondervonden werd door myne flinke soldaten een weg door heen te slaao en einde de rivier te bereiken waarover zij den verslagen vyanti vervolgden Het ia vreemd dat z geen troppeeën naar het paleii brengen Maar moeder zegt dat dit uitgesteld is tot zy allen biuuen zyn Woensdag Moeder zegt dat 6 Chineesche soldaten door de barbaren gedood zyu n aangezien zulks het eerste verlies is dat wy lyden moet LiHung Chong nog meer gedegradeerd worden en hem de orde van de Blauwe Laarzen ontnomen wordeh Ik heb zulks gjdaan maar ik zie niet in hoeverre dat verlies aan Li Hung Cbang te wjjten i China kan dit half dozyn meuarhen wel misken Het is eigenaardig boe behendig myne vloot zich schuil houdt Myn admiraal moet wel slim zyn zicb zoo voor de Japanners te kunnen verbergen Hoe nydig moeten zy zyn hem niet te kunnen krijgen Ik denk dat ik Li Hung s Teder aan den admiraal zal geven Donderdag In aanmerking nemende het aantal overwinningen dat door ons behaald is kan ik het met begrijpen dut mama zoo angstig i Het zal wnarscbyolyk ter willle van hare laatste japon zyn welke met deugt Vrydii Er is geen enkele Japauner meer in Korea wat my zeer verheugt Mama zegt dat de Raad van üordeel is dat een inval in Japan gedaan moet worden Ik ben ditzelfde idee ook toegedaan en zal tast geven dat daaraan gevolg gegeven wordt Ik tioop het hoofd Tan den Mikado binnen 14 dagen op mijn buflet te zien Zaterdag Mama zag er zoo bedroefd uit dat ik om opheldering vroeg Zy vertelde my nu dat er nog enkele Japanners in Korea zyn hetgeen my byzonder verbaasde aangezien ik toch bevol n had hen weg te draven Ik zal eiken officier in mgu leger doen onthoofden wanneer geen gevolg gegeven worat aan mijne bevelen In onderschepte een brief van Li Hung aan myne moeder en begin te gelooven dat Li vergeten heeft hoe Chineesch te schryven of dat ik Li s brief niet kan lezen Volgens hem zonden de Japanners maar dat ia nonsens Ik zal den beul onmiddellijk naar Li zenden liet verwondert my dat gister de Raad zoo lang zitting houdt Zoo mama niy misleiden 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 8 50 4 50 4 57 5 04 5 11 5 80 1 45 1 66 8 08 8 09 8 16 1 44 4 10 GOUD A ll SO 18 80 2 3P 3 10 DEN 10 18 10 80 10 86 10 41 Voorb 6 64 N l L dB 6ll 2 Zeglr6 08 Bl Kr 6 14 Ze M 6 1B Gnuds 6 30 7 60 8 18 9 04 10 4 18 U 7 8I Dat er op het gebied van reclame aanhoudend meester boven meester is werd gisteienavond te Rotterdam door een nieuw bewys gestaafd In den schouwburg Aert van Nesstraat trad de Franscbe Opera uit Den Haag voor een vol e zaal op raet de opera Samson et Delila Op de eerste bank van de stalles waren zea middenplaotsen besproken die werden ingenomen door zes deftig gehleede porso l nen die totdat bet scherm opging hun hoeden ophielden Nanwelyks echter ging het gordyn omhoog of zy ontblootten het hoofd en men bad nu van alle kanten in de zaal het uitzicht op zes tonsures wel wat buiten model wat grooter dan geUuikelijk maar blinkend wit van kleur Op zich zelt wekire dat reeds verbazing die echter nog toenam toen men zag dat op dat blinkeude wit zwarte figuren zich bevonden j te letters die ia de volgorde waarin de bedoelde personen plaats badden genomen den naom vormden van een bekend worstfubrikant Na de eerste akte kwam er protest by den directeur v n het gebouw die de politie raadpleegde Door bare tusschenkomst werd hei zestal bereid bevonden zich van de tonsuur een op het haar bevestigde lap te ontdoen waarna zy alle zes rustig en kenueHjk met veel genoegen het verdere van de ToorstelH g bijwoonden D verschillende hoofdstakken der Staatsbegrooting voor 1895 zyn na de daarin door de Tweede Kamer gebrachte wyzigingen vastgesteld ais volgt L Huis der Koningin f 821 000 IL Hoogü Colieöres enz 667 860 Dep van Buitenl Zaken i 805 380 Dep van Justitie 5 287 062 Dop van Binnenl Zaken 13 446 890 Dep vau Marine 15 412 305 VHa Nationale Schuld 35 188 310 VIIb Financiën 19 158 535 VUL Oorlog 21 402 187 Waterstaat enz 22 125 729 Koloniën 1 377 022 Onvoorziene uitgaven 50 000 Totaal f135 742 280 Do begrooting is by de aaovankelyke raming vergeleken verminderd met f 376 300 De raming der middelen bedraagt f 128 311 870 De begrooting van nitgaren overtreft derhalve de raming oer middelen met f 7 430 410 Uit Amsterdam meldt men Tn deu nncbt van Maandag op Diuadag ontstond waaracbyulyk door bet springen van een petroleumlamp brand in de steendrukkerij ran den heer Adler in de Warmoesstraat De heer Adler en zyne vrouw werden door de vlammen nit bet bed gejaagd en konden zich te nauwernood bet lyf redden Intnsschen wa de brand reeds buiten op straat gezien en waren twee spoorwegbeambten het huis reeds binnengedrongen om redding te brengen Zy brachten de kinderen in veiligheid en de gauHChe familie was weldra in de woning van een der buren onder goede verzorging De brandweer was het vuur in den tijd van drie kwartier meester toch zyn nog twee verdiepingen zuo goed als uitgebrand Een paniek ontstond in de St Jansstraat een dwarsstraat van de Warmoeasiraat daar verkeerde meu in de dwaling dat de brand in een tweetal huizen dier straat zelve woedde en ging men in eene groote verwarring aan het redden waar nieti te redden was De politie had de grootste moeite om de noodige bedaardheid onder de meoschen terug te doen keeren Maar eindelyk gelukte dit nog De heer Adler bedacht zich te elfder ure dat hy een kistje met ongeveer I 5000in zyne brandende woning ad achtergelaten De twee reeda vermelde spoorwegbeambten beproefden met den zakdoek voor den moud nogmaals binnen te gaan doch werden door den rook eo de vlammen teruggedreven Het kistje ia later evenwel onbeschadigd terecht gekomen Zondagnacht werd op den Singel by de Bergstraat te Amsterdam een drama afgespeeld Hei was te ongeveer een uur dat men plotseling uit een voor de Bergstraat op den Singel staand uiinoir eene vrouw in lichte laaio zag te voorbchyn komen Zy liep bran dende de Bergstraat in doch vóór zy bet einde dier straat bad bereiktt keerde zy op hare schreden terug en sproog in Aea Singel Een man sprong baar na en bracht baar met de inmiddels toegescboten politie op bei dro e Nog levend doeh deerlyk gebrand werd df origelnkkige ingedragen in de tappery van mm 8 38 8 43 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 8 58 9 01 4 80 4 46 4 66 6 08 6 09 4 40 5 16 O O U U A 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 11 10 11 0 6 61 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 9 11 10 6 09 11 1I 41 8 0 6 10 1 18 9 11 6 0 10 01 S Ot 9 S den heer Looman in de Oode Leliestraat Hier verd zy liefdevol verpleegd en spoedig een geneesheer gehaald maar deze kou de vrouw niet meer redden Zy overleed te ongeveer twee uur en word toen naar het BinneuOast hnis gebracht Ook een lï K priester die voorbykwiim was nog binnengegaan om te zien of hy de ongelukkige oog kon helpen W ie de vrouw was m nog onbekend zy zul ongeveer 36 jaar oud zyn geweest en vat net in de kleeren Haar kleeren rookeu erg naar petroleum en het scbyut dat zy zich met dit brandbare vocht heeft iugesmeerd en toen in het urinoir zich in brand heeft gestoken Wat tot die wanhopige daad heeft geleid bitjft een raadsel Terwyl men in alle landen de psychisch lijdenden de doofstommen en de blinden verzorgt zyn de gebrekkigen byna overal verge Een Id Denemarken Zweden is dat anders Ongeveer 20 jaar geleden stichtte de beer H Koudsen te Kopenhagen een lYereeniging ter verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen c Reeda zyn door hem 4315 patiënten geholpen Te Gothenburg Oarlakrona Helsingborg Stockholm en Cbriaiiania zyn dergelyke Vereenigingen gesticht Zou vraagt R dr ReUssen te Arnhem in heb Medisch Wbl uitgave van do hh Scheltoma Holkema te Amsterdam zou in een der centra van ons land niet een dergelyke inrichting een school voor gebrekkigen gesticht kunnen worden Ons dunkt Tan wel Er wordt veel gegeven maar daarvoor zou toch wel we ir wat te krygen yn Ons land zou eea nuttige instelling ryker wotden de arme die met een onnutten stumper zit zou ontlast worden eu de onge lukkige zelf die had loereu werken zou zich minder ellendig gevoelen Wie neemt het initiatief Uit de Ëgmouden wordt van 23 December gemeld Gistermorgen omstreeks 8 uur strandde het Duitsch barkschip Carolina c van Savannah naar Hamburg kapitein Geerdes De lading bestond uit hars en terpentijn Van de 18 manschappen zyn er slechts 7 gered 5 lyken zyn reeds aangespoeld In 10 minuten was het scbip geheel uit elkander geslagen zoodat het geheel verloren is Het strand was als bezaaid met vaten zynde de lading van bet gestrande scbip Overal zag men wrakhout dryven De visschersvloot van Egmond a Zee die aan bet strand stond heeft door den stormen het werken der zee zeer veel schade geleden 0oor bet werken der zee is er zelfs een stuk fundament van een huis dat vroeger door de zee verzwolgen is boven gewerkt Te Hoornaar ia de 1 7 jarige dochter van den watermolenaar G de Vries toen zy Zaterdagavond om 6 unr van het dorp langs de Molenkade huiswaarts keerde door den storm te water geraakt en verdronken Na twee oren zoekens vond men haar lyk in de vaart Men meldt uit Maarsen a d Vecht Vrydag in den laten avond werd ons rustige dorp in rep en roer gebracht door de mare die rondging dat er een ernstige moordaanslag had plaats gehad By bet verlaten van een herberg bracht zonder eenige aanleiding een hier zeer berucht persoon aan een öppassenden jonge man eene z er geraarlyke wonde toe terwyl hy een ander persoon vader van een talryk gezin een levensgevaarlijke wonde toebracht aan den hals De dader is in arrest genomen en naar Utrecht vervoerd De heer H van Kol Rienzi deelt in ibe Nieuwe Tyd mede dat bij hem het plan nog niet bestaat naar Indië terug te keeren zooals voor enkele digen is bericht BalteBlaodscb Overzicht Wegens de feestdagen is het bnitenlandsche nieuws natunrlyk schaarsch Daarby komt dat de berichten van storm en hoogen vloed dezer dagen grootendeela de aandacht in beslag namen Vermelding verdienen de berichten uit Frankrgk omtrent de Kamerzitting van Maandag De Franiche Kamer heeft artikel 1 van het wetsontwerp betreffende de voorloopige kredieten aangenomen De socialist Jaurès diende een voorstel in WMurvan de strekking was lo wyzigiug der wet welkB de doodstraf bedreigt tegen deu gemeene soldaat die in een oogenblik ran afdwaling een of andere daad van geweld bedryft teicen zyn chefs 2o gelykatelling van alle militairen voor de wet Voor dit voorstel vroeg Jaurès de urgentie trant zeide hy het vonnis van Dreyfus bewyit dat het dringend is De voorzitter Brisson verbood den spreker Terder op dete qiiaeatie in te gaan Daar Janrds niettemin voor ng eischte de minister president Dnpny het stellen van de prealabele quaestie indien daartoe niet werd besloten zou het kabinet aftreden Jaurès zeide dat het brotaal was van internationalisme te spreken waar de regeerinff in de zitting van Zaterdag nog getracht heeft cosmopolitiache uitzuigers in bescherming te nemen De voorzitter Vörzocht spreker deze uitdrukking terug Ae nemend Daar Jaurès weigerde stelde de president voor het reglemeut op Jaurès toe te passen eu hem het bywoueo lii r zittingen te verbiei en Dit werd met groote meerderheid goedgekeurd De uiterste linkerzyde maakte zulk een spektakel dat de voorzitter de zitting moest schorsen Na heropening werd de prealabele quaestie met 43G tegen 85 stemmen aangenomen Ingevolge een incident in de Kamer heelt Jaurès zijne getuigen gezonden aan Barthou minister van openbare weik n Deze heeft ook twee getuigen aangewezen Nagenoeg eenstemmig zyn alle Parysobe bladen in het betreuren dat de doodstraf tegen Dreyfus niet is uitnesproken A l en de zoo heftige Pet te République en Libre Parole maken een gunstige uitzondering en bnuden nog in deze aan bun afkaer van elke doodstraf vast Toch kunnen ook zy niet nalatHu er op te wyzen dal op denzelfden dag de krygsraad te Bordeaux het doodvonni uitsprak tet en en soldaat die den voorzitter iets naar het ho dil had geworjen Het Franscbe volk begrypt dit verbchi in bet geheel nirt Toch konden de reiïhtera niet verder gaan Een der nog geldende bepalingen van ile Grondwet van 1848 vervangt de doodstial by politieke misdaden door deportatie in eene vesting en de wet van 8 October 1830 rangschikt uitdrukkt iyk overtreding van art 76 Strafwetboek de tekst van dit artikel is woordetyk nangehaald in de bovenvermelde vraag door den voorzi ter gedaanl onder de politieke misdaden Vele binden wyzen er op dat d misdaden van Vaillant Henri e Caserio veel meer een politiek karakter droegen en dit is niet te ontkennen maar al die acarchi iten zyn niet veroordeeld wegens misdaden tegen de veiligheid van den Staat maar wegeu moord krachtens art 302 Code Pénal dat niet nitdrukkelyk ouder de politieke misdryven is opgenomen Voor Dreyfus was een dergelyk gewoon misdryf niet te vinden Het ministerie heett den president der republiek een wetsontwerp voorgelegd waarin op hoogverraad gepleegd door een militair de doodstraf wordt gesteld en voor burgers levenslanite dwangarbeid Dit ontwerp bestaat uit 15 artikelen Daarin worden nieuwe straffen vastgesteld voor beo die zicb scliuldig maken aan spionueereu en hoogverraad De minste straf is vyl j iren gevangenis Nauwkeurig wordt omschreven wat meu ouder spiouueeren rnoft verstaan Zelfs bet in bezit hebben van ducnment n die van belang zyn voor de landsverdediging eo niet voor de openbaarheid bestemd zyn zal met gevangenis worden gestraft Onmiddeltyk nadat de Kamer weer byeenkomt zal dezespionnenwet ingediend u ar aanleiding van bet procesDreyfuB behandeld worden Oe commissie uit den I tal laan ch en Senaat heeft nu ook rapport uitgebracht over de stukken betreÖonde de bankzaak door deu heer Giolitti overgelegd De slotsom waartoe de commissie komt is dat ge n der senatoren by de bankschandalen gecompromitteerd ia Intnsschen is de atryd tusschen den ii vt Crispi en de Kamer nog niet beslist Men verwacht dat de koning reeda spoedig na Kerstmis een beslait zal nemen öf hy deu heer Crispi zal laten gaan dan wel de Kamer ontbinden De keuze is niet gemakkelyk want indien de koning de Kamer ontbindt komt er natunrlyk niets van de financiëele hervormingsplannen en de behandeling der begrooting En toch ia het even moeilyk een anderen miuisterpresideut te vinden daar zoo van eenig staatsman van den beer Crispi te verwachten is dat by de tegenwoordige politieke en financiëele moeilykheden zal overwinnen De beweging door den oud minister Giolitti tegen den minister president Crispi op het getouw gezet heeft volgena de Times c en de gewooulyk niet minder goed ingelichte Polit Corr haar doel geheel gemist De openbaarmaking der documenten die de kroon op het werk moest zetten heeft dit juist doen mislukken Als staataman is Giolitti volgeus beide bladen voortaan onmogelyk geword n de positie van deu heer Crispi daarentegen schynt sterker dan ooit te zyn Meer en meer wint de overtuiging veld dat de stukken waarvan zooveel ophef is gemaakt niets bevatten adt voor de eer van den eersteminister wezeniyk bezwarend is De aaneensluiting van de groepen die onder leiding der afgevaardigden Di Rudini lirin Zanardelli en Cavalotti staan acbyot reeds veel van hare beteekeois verloren te hebben nn deze heeren zich niet gelyk men verwacdt had met een gemeenschappelyk betoog tot bet geheele Italiaansche volk hebben gewend maar ieder afzonderlyk zich tot zyne kiezers richt De kracht der tegenstan I dera van Criipi is daardoor zeer verminderd I en de tegenstelling taaaohen Crlapi en Giolitti is te grooter geworden nu deze scherp veroordeeld wordt omdat hy de beweging in het leven heeft geroepen in een tyd waarin Italië zoo dringend rust nondig beeft om zyn eoono mischen toestand te verbeteren De Hamb Nnchr het orgaan van prins Bismarck dat zoouN te verwachten via de handelwijze van den heer Cri pi volkomen goedkeurt wyst op bi t byzonder belang dat de criiü in Italic voor Doitschlaud heeft Het zegt De overwinninif der radicale coalitie die met Frinkryk dweept zou eeu zeer ongunstigeu invloed hebben gehad op het Drievoudig Verbond Niet alleen de vrienden van Italië maar ook de voorstanders van dun rei e in Enropa moeten hopen dat Criapi op zyn post cal blyven c Voorloopig ziet het er wel naar nit dat zy niet teiergcefi zullen hopen Het veitrouwen van koning Humbert in zynen eersteminister is volijens verscbiliende buitenlandsche bladen ongeschokt gebleven eu de buitengewone hartelykbeid van den vorst jegens den heer Crispi bij gelegenheid van de laaiate andiente heeft zeer de aandacht getrokken Te Weenen is men wel wat vlug geweestmet do mededeehng dat het Hougaarschekabinet reeds z jn ontslag had genomen en ditook oumiddellyk vm uangenomeu Eerst inden Vrydag gehouden raini terraud werd bpslotoa af te treden waarop het eii ek omout Iajt onmiddellijk door den koerier aan denkuiiing word overt ebracht Donderdag komtkei7 er Frans Jozef naar Budapest en zal daneen beslissing nemen Bet meest waarscliynIijk acht men het optreden van een mmist rieBauffy waarin alle uiiuiaterK van heden uitgezonderd dr Wekflrie Özilagyi Hierouymion Aiidras y zullen biyven Zelden 19 misschien een ministerie onder zulke vreemde umatandiKbeden afgetreden alu bet kabinotWekerle Op denzelfden dag dat het officieele blad de drie nieuwe kerkelykpolitieke wetten publiceert en ulzoo de regeo iing triomfeert dient de minister president bet ontslag van het kabinet in Talryk zyn de redenen welke genoem worden waarom het ministerie Wekerle valtop hetzelfde ooL eublik dat het glan ryk zegeviert over zyne vele vyanden en over ontelbare hinderpalen Een der eerste redenen isuel dat het niet bet vertrouwen b zit derkroon Aan keizer Frans Jozef moot dr Wekerle de populaire minister in Hnngarye deman van buite igewonu verdienateu zeer onlaympatbiek zyn en evenzuo de beide ministersSzilagyi en Hierooymi E u bepaalden afkeer koesteren vele lieden van den hoogen en lagen adel tégen den burgelykeo miuiaterprtïsident Dat Hungary het erfdeel der maguaten van da heilige Stephanuskroon voor bet eerst door een burgerlyken man bestuurd wordt dat leek d n adellyken heeren een heiligschennis eu hun alkeer tegen den premier groeide aan naar tjelang dr Weckerle s succes grooter werd eu hy onm sbaar scheen Voegt men hierby nu DOg de vynndschap der clericnleu tegen den liberalen minister dan begrypt men eerst recht tegen welke machten de Hougaarsrbe uuüister president zijn positie en zyn goed recht moest verdedigen Ten overvloede kwam hier nog by dat de meerderheid vaa het kabinet in bet parlementeen wat etalsterke betreft zwakke was Toenbet miuisterie zyn belofte getrouw zyn kerkelijke poiitieke liervormin ien indiende ontstond een scheuring binnen de liberalen partyEen deel scheidde zicb af ond r leiding vanden voormahgen minister president Hzapary Deze scheurmakers noemden zich hbernlen enwareu ook als zoodanig verkozen doch bunliberalisme eindigde aU by zoo vele zoogenaamde liberalen waar de hervormiogeo begonnen en bereikte zyn grens by de eifchender kerk Zoo werd de liberale meerderheid tot sleohts enkele stemmen gereduceerd Ten stelligste verzekert men intnsschen dat het heengaan van bet ministerie Wekorlo ge n verandering van sytiteem beteekent De liberale party blyft aan het bestuur wat eveuwel niet verhindert dat de reactie jubelt die zich met de hoop vleit dat ten slotte toch voor haar ook in Hongarije evenals dit het geval is in Ooat euryk de tyd van glans en roem zat aanbreken Het Japansche parlement is geopend met eene troonrede waarin eene korte toespeling voorkomt op de overwinningen door Jupau behaald by ieder ernstig samentreffen met den vyand De troepen blijven voortrukken op het vyandelijk gebied ondanks koude en ontberingen De betrekkingen met de neutrale mogendheden verklaart de troonrede verder zyn vriendschappelyker dan ooit Van de trartaten met enkele mogendheden is de herziening reeds tot stand gekomen terwyl die van de overige bevredigende voortgang beeft Ten slotte wordt verklaard dat het Japan s wensch is de beschaving te bevorderen INGEZONDEN Hoogwater Id den IJsel Geaclite Redactie By al de tydingen die ous toestioomeVvao de plaatsen vaar storm en hoog water hebbeu huisgehoud M en waarin onze gemeente ook haar betrekkelyk klein nuudeeljvhad heeft komt by het publiek de vrang op Tff ej geen maatreguleu dienen geuouien te wotdeu om dergülyke onheilen te voork men eo of in dit onderhavige geval met het noodige beleid ge bandeld is Wat het eerste betreft geloof ik dat bet overweging verdient de waterkeering aan bet Veerstal ta verboogeu Men zegt d it de aanleg vau den Nieuwet waterweg aan deu Hoek en lie normali eeriag der groote rivie en meer water by stormweder brengen in onzen riviermond eu du8 ook op deu IJ el getuige de vloeden van 1825 1889 en 1894 ouderling vergeleken Auderen betwisten zulks daar de beide laatste stormvloeden ook hooger geweest zyn aan de zeegaten elders en laugs db geheele kust zoowel van Noord als Zuiderzee men moet volgena deze laatsten het geval op rekening stellen vau buitengewoon noodweer en met op den snellen toevoer van water uit zee eu de mindere capaciteit der rivier Hou dit u moge het feit ia er de vloeden worden I ooger en men moet daarop rekenen Verliooging der keermureii eu kistdammeo gepaard mej beter fundeuring is de aangewezen weg Evenzoo verbooging Ain de dykeu ter weerszyde boveu de stad waar thans de dykeu oserliepeu De tweede vraag of er in den nacht vanZaterdag op Zondag waak aamheid en beleidgetoond is wordt iu myn omgeving drukbesproken Om te beginnen met hetgeen my bet meeste raakt ik woon op de Haven men zegt dat de overstrooming on er keldersen kamers het gevolg geweest is van hut niettijdig opeoun van dn afgesloten watdrloopen die het overstroomde IJselwater naar de Gouween andt re grachten konden afvoeren meu hadb v de slak in de Hat ensluis aan de Gouwe kunnen openzetten want het water moest tochdien kant weg en niet eerst ons overlast aandoen die geheel onnoodig was Dan wordt ook de aanmerking gemaakt dtM de waterkeering by het huis vau den wethouder Koning bteviger bad moeten zyn hetzyde oorzaak vau de doorbraak is het niet genoeg aanstampen van de eerste laag klei dan wel een onderloops worden der kistiotj of een gebrek in de bestrating die bezweek voor den aandrang van het water De kisting moet niet alleen stevig zyn maar ook de ondergrond mag wel goed voorzien zyn en bestand tegen alle gebenrlykheden Het is nu wel waar dat de vloed onverwacht kwam en dat te Schiedam iu nog groofer afmetingen gebeurde wat hier geschied is het neemt niet weg dat voor het vervolg op deze gebleken fouten moet worden gelet Ik matig luy geen oordeel aan daar ik muts vun het voorgeval ene gezien heb uu alleen des morgens wateischade kon coostateereo het publiek spreekt er ui dien geest over en nu acht ik h l ln alle bescheidenheid wenschelyk dat er licht o er opga en dat wy worden gerustgesteld ten eerste door duideiyke mededeeling vau bet gebeurde eu t n andere door gepaste maatregelen voor bet vervolg In bet belang der betrokken mbtenaren die thans aun allerlei cnLiek blootstaan is onderzoek en openbare behandeling ook zeer gewenscbt Nog acht ik bet evenals uw verslaggever in het laatste nummer onverklaarbaar dat de gaten iu den Goeverwellendijk met zyn opgemerkt óór dat er met de tram nen ongeluk gebeurde Aun de overzyde is nog gewerkt omdat de bewoners der arbeiderawoaiugen lu nood verkeerden en dus dir Ct belang hadden by de keering au d n watervyand maar aan deze zyde schynt de dyk tot auu de Sluis zouder toezicht te zyn geweest D t viud ik Oflveiklaarbuar eu onverantwoordflyk Gebeel Ryuland had by langereo duur van den hoogen waterstand kunuen nudt rloopen zonder dat er een haan naar kraaide zooals het spreekwoord zegt Is er niemand door dat Waterschap met het toezicht belast by noodweder Ik onderste weten doe ik liet niet dat die dijk aan Rynland behoort dat im i ers het grootste belang heeft by die waterkeering eu dat den meehten last zoude hebben van waterbezwaar by doorbraak En doorbraak zou onder ongunstiger omstandigheden spoedig gevolgd zyn Het doel van dit schryven is de aandacht te vestigen op ouze belangen en aanleiding te geven tot bespreking waar het pas geeft zoodat wy eena officieel worden ingelicht hoe er eigenlijk in den fatalen nacht van Zaterdag op Zondag gewaakt en gewerkt i Een abonné fiurgerl ken Stand GEBOREN 24 Dec Geertruida Johanna ouders E A Zwaaneveld eu A Mullaart 25 Anton Justus ouders J A P Montyn en A J Schelling Ida ouders C Verhoeven en P Spee Jacob ouders W Bokhoven m A C Borkae Cornelia ouders K Tni