Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1894

A JNo 6544 Zaterdag 29 December J804 33ste Jaargang JMeuwS en Advertentieblad voor Goudq en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van 2k n en Feestdagen De prijs j er drie maanden is ƒ 1 25 Iranco per post ƒ 1 70 Aizonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden gepbatst vau 1 5 regek O Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HAR TBERICHTBN Qouda S7 December 1894 Teegevolge het ICentfeest wu de gnunoarU ran Ddubarg en C t d der Graaf 26 Jansje oaders O ran Ëgk en J de Bruin OVERLEDEN 24 Dec J Hszebroek wed G van de Rotte 61 j A van Leeuwen 9 m J Ouderkerk 5 m 26 J L nn Waas 4 m G BloiumeBteyn huUrr van W Verleun 36 j J Aram 8 m W Daneoa huiavr van G H de Peer 66 j J H de Peer 6 j 6 m Reeuwilk GEBOREN Cornelia Wöad coders G Rynbeek en W Klavarveld Micbiel ouders A Tan den Berg en A Purdijk Op dea In Januari a s zat het postkautoor i a opengesteld als op Zondag nauielyk vau 7 30 H 30 Toorm en van 11 30 oorm 1 30 nam In die uren worden ook postwiaseU en jpaarbankzaken behandeld doch geene poet pakketten ter Terzending aangenomen De Directeur van het Postkantoor m VORSTER EENE GROOTE SORTEERING PARAPLLIES VAN Al f X 40 A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam n S4 DEOBMBm lotkoers 98 100 101 93 101 1011 lOOI i 80 811 80 V 881 88 r 7S g e 7 lObV 8 84 SS 18 110 70V 181 1001 r 731 669 101 65 102 210 127 A 101 1 100 66 26 WO 97 1861 199 106 l 52 987 64V 7 78 10 7 108 10 lOlVu 68 96 100 7 119 136 lOV 88 8 V 96 SS 10 108 721 106 100 1 36 50 11 S06 109 108 102 102 U6 124 9 7 106 811 8oy S8 1067 s 2t i Vu ♦ 8 661 126 77 iVor kra Miunuso Gert Ned W 8 2i dito dito dito 8 dito dito dito SV HOHOU Obl Ooudl 1881 88 4 Ituil Iiuohrijviiig 1862 81 5 OoallKl Obl iiipaplarl868 5 dito inzilvor 1868 5 PoBTDGlL Oblig met ticket 3 dito dito 3 Kv Luii Ubl Oo t Se Serie 5 dito Qeoom 18B0 4 ditobqIlolb l889 4 dito bij Hopt 1839 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spihj Perpel ohuld 1881 4 To lt H Gepr Oon leen 1890 4 Oeo leening serie D Geo leeniotf Hrie 0 ZmDAra B P Sta v obl 1892 5 MUMO Obl Buit Soh 1890 6 V iM lu Obl 4 onbep 1881 AuKKUAK Obligetion 1881 81 BOTTIiDU Sted leen 18 8 81 NlD N kit Handel aand Axndtb Tab M CertiAoaten DeaMaatMbappij dito Anih Hypotheekb paedbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand Qr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W lPao Hyp b pandbr I Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTHKA Oost Hong bank aand Edsl Hypotheekbank pandb i i A HEaiCL Ëquit hypoth pandb 6 487 62 s llaiw L O Pr Lion cert 6 Kid HoU IJ Spoorw Mij aand llij tot Bipl r at 9pw aand Ned Ind Spoonregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 1 iTim Spoorwl 1887 89 A Iobl 8 Zuid Ital 8p mij A H obl 3 PoLBN Warschau Waeoen aand 4 ansl Q SUsa Spvr Uij aaifd B Baltiuha dito aand 102 101 66 96 100 Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kirsk Ch Azow 8p kap aaod 5 Losowo Bewast 8p Mij obliu 5 Orel Viteb k dito oblig 5 ZnidWeit dito aand 5 dito dito oblig 4 lO Vl AlllllllA Cent Pac 8p Mij obl 6 Chio k North W pr O t aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Sanrer fc Bio Gr 8pm eert t b lllinoi Oentral obt in goud 4 LouisT fc NaahTÜleGort T aand Mexico N Spir Mg lehyp o 6 Miu Kansas v 4 pet pref aand N Tork OnUriö h WesKaand dito Fenni Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 8t Paul Hinn bManit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col lo hyp 0 5 OiSiDi Can South Cort v aand TsN C aallw fcNar leh d o 0 Amsterd Omnibus My aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Bblqu Stad Antwerponl887 2 Stad Brussel 1888 2 lioKO Theiss Begnllr Oesollsch 4 OosTENR Staatsleening 1880 5 K K Oost B Cr 1880 3 Sft it Stad Madrid 8 1 68 Var NBD Hea Hyp Spohl eert 4 geen beteekenii zoodat bierran geen noteering te goren is Vbghabkt Melkvee vreinig aanroer Handel traag Vette varkens goede aanvoer handel traag 17 a 18 et per half KG Biggen voor Engeland handel iet williger 16 a 17 ot per half KG Magere varkens en biggen handel traag 0 70 è 0 90 per week Volte schapen weinig aanvoer handel gewoon 20a 23 Weilammerün red aanvoer handel flauw a Nuobtere kalveren weinig aanvoer handel vlug 1 a f 11 Gra kalvoren weinig aanvoer handel traag 60 a ƒ 65 Aangevoerd 31 partijen kaas Handel gewoon Ie qual 19 il 28 2e quel 16 B 18 Zwaardere hooger in prijs Noord Hollandsehe a Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 i f 1 40 Weiboter 1 10 1 20 p Kilo 347 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 27 December No 6670 20371 en 20682 1000 No 739 en 7814 400 No 2966 3452 161 1 on 16645 200 No 731 823 1447 6394 10261 en 19319 200 Prijzen van 65 2 2721 6368 7783 ID306 12798 16666 18181 16 2763 5408 7777 10886 12937 16702 18183 46 2S00 6416 7833 10362 12914 1670 18168 18 2802 5419 7857 10386 13012 15716 18192 84 2827 6447 7886 10381 18066 16721 18218 116 3843 5455 7954 10394 18068 16785 18227 126 2906 6464 8017 10482 13118 16747 1S231 158 2914 5482 8019 10489 13148 15766 18296 172 2968 6488 8020 10471 13191 16772 18363 2965 5626 8033 10609 13205 15777 18416 2978 6658 8054 10529 18223 16778 18438 268 2986 6626 8099 10534 18289 16786 18448 260 8047 6686 8107 10560 13382 16800 18466 295 3063 5662 8133 10568 13394 16844 18492 341 3056 6708 8143 10660 13396 16871 18561 863 8069 6786 8238 10823 13430 15907 18674 418 8083 5806 8243 10830 13433 16926 18679 J 88 3087 6816 8279 10664 13479 15929 18625 480 3175 6867 8290 10680 18510 15940 18709 484 3170 5888 8442 10780 13663 16976 18714 606 8193 5893 8468 10 07 18681 15980 18769 3199 6905 8462 10821 13876 16982 18773 641 3240 5923 8640 10869 13738 16994 18780 618 8262 5924 8645 10880 1379i 16999 18886 669 3266 6938 8562 10888 13796 18080 18864 688 3302 5983 8816 10923 18814 16106 U886 675 3348 5988 8668 10948 13874 16108 18940 3365 6053 8701 10969 11888 18128 18952 778 3390 8088 8708 10975 18910 16147 19020 780 3391 6121 8736 11012 13918 16220 19064802 3432 136 8743 11080 18948 1630B 19078 808 8486 6164 8762 11102 13961 16329 19092 872 3486 8179 8769 11802 14003 16881 19138 3661 6213 8787 11288 14068 18392 19168 3689 6233 8820 11863 14063 16443 19179999 8740 6286 8822 11371 14071 16490 19197 1010 3841 6281 8828 1137B 14083 16617 19227 1047 8976 6326 8904 11412 14172 16600 19235 1069 3997 6372 8982 11442 14323 16661 19276 1080 4057 8389 8929 11470 14284 16693 19324 1162 4059 6408 8953 11472 14280 16781 19325 1164 4079 6415 8981 11492 14311 16821 19834 1176 4084 6423 9004 11530 14329 16842 19S18 1214 4141 6462 9005 11631 14364 1685 1S41B 1384 4190 6478 9008 11642 14864 18886 19417 1847 4198 6609 9011 11668 14376 18866 19437 1359 4200 6541 9016 11672 14409 16869 19481 1377 4208 6570 9022 11E73 14426 16870 19482 1381 4214 6694 6076 11693 14429 16904 19489 1399 4287 6696 9092 11608 14471 16913 19498 1168 4277 6861 9106 11623 14498 189 2 19687 1486 4881 6688 9il60 11644 14623 17001 196 5 1488 4311 6678 9204 11871 14649 17051 19677 1683 4339 6698 9221 lli 77 14656 17054 19725 1632 4898 6700 9226 11816 14677 17057 197451646 4403 6788 9232 11834 14839 17077 197851845 4410 6782 9237 11996 14849 17091 19888 1684 4645 8803 9287 12010 14653 17099 19946 1633 4558 8824 9306 12034 14674 17114 199521713 4560 6872 9813 12038 14780 17120 20010 4608 8894 9888 12043 14787 17187 90015 4825 6 0l 9384 12049 14888 17175 20018 1826 4682 6969 9371 12093 14887 17178 20030 1842 4686 6988 9388 12146 14891 17182 20063 1864 4730 7007 9380 121S6 14948 17241 80004 4768 7017 9439 12162 14986 172 8 201281984 4788 7023 9634 18178 14979 17270 201471968 4776 7068 9560 12178 15072 17354 201661978 4792 7118 9657 12206 15090 17434 80248 4837 7 147 9623 18832 16098 17328 20252 2039 4869 7206 9764 18839 16116 17680 S0267 8053 4863 7809 9788 18350 151i2 17658 203152058 4889 7228 9807 12888 16163 17674 80l69 2104 4898 7269 9814 12884 16167 17632 20 052192 4900 7272 9915 12458 16184 17667 804378196 4942 7394 9893 13479 16811 17696 805032206 4961 7299 9898 18494 15848 17781 205412 62 4973 7328 9981 12506 16256 17737 20 84 2269 4974 7866 10003 18534 16847 17741 805732280 4981 7383 10007 13630 15379 17750 805922364 6044 7399 10086 13667 15480 17788 308528878 6077 7413 10031 12687 16500 17808 206772300 6094 744110065 18679 l6li34 17808 30691 3309 5 20 745310098 12818 16666 17848 20768 2329 5217 7476 10138 18688 16677 178 0 307803400 5236 7578 10172 12631 15688 17886 208802462 6356 7825 10186 18643 15598 17925 208863606 62 8 783110198 12659 16810 17976 209162535 5274 7868 10199 12739 15613 18049 809408607 6899 7705 10873 18788 1 615 18090 20S78 2860 309 77S2 10278 18778 16846 18099 20100 3652 5388 773410303 13784 16667 18113 Gouda Snelpersdruk van A Bki I k4n Zoo ADVERTENTIfiN 1 Heden overleed na eene kortston 1 1 dige ziekte WILHELMI NA DANES 1 1 in den ouderdom van 66 jaren hais 1 1 vrouw van 1 Gouda 26 Dec G 1894 a DE PEER 1 LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet heeft de eer zynen geachten Patiënten van Gouda en Omstreken mede te deelen dat hy zyne Praktyk te Gouda heeft overgedaan aan den Heer JS CASSCTO Tandarts Nieuwe Wet die hy zyne Patiënten ten zeerste aanbeveelt Dankende roor het genoten rertroawen heeft hy de eer te zyn Hoogachtend LION BLITZ Tandarts N W My refereerende aan bovenstaande mededeeling hoop ilt evenals den Heer LION BLITZ hetzelfde vertrouwen te mogen genieten Hoogachtend E CAS8UT0 Tandarts Nienwe Wet STËi ROLm Gedurende deze week in LOSSING eene LADING Grove KACHMLKOLBS Contant 677 et p H L P Krijgsman Tiendeweg D 81a Vest O 161 Onfeilbaar Middel TBOBN Influenza Hoest Borsl en Keehandoeninijen MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GKNT 1893 Genden Medaille BÜLSWAED 1898 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen haisgezin ontbreken jMELI ANTHE is het boste middel der wereld H van 8chaik Sl Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMf Snmatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bij P H A WOLPP Drogist Markt Gouda Visitekaarten ONDEmODWKAAETEH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgelerei ter Boeken ConrautDrakkerQ van A BRINKMAN ZN Wat 1 de bMa kvijMBf tHU Jioht T i 1enpnaan kertom AnkerPaliExpeller P n i van alWlai aai4 Vat n il t tub wuntenndentegen sjBAiiker Paiii Expeller Vat i hulageim d eSgg AikerPaln Expeller Pr s 60 ont 76 out 1 25 de llasch Toorkandea bl ia nsMli Apolhaken an bg I Ad Bloktar Oo ta Bottanbmi Te Qonda by A WOLPP Markt A 144b n DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSCHE STOOMYEEVEEU Gbemische Wasscherij TAS H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd woeden onschadelvjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgu de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Katb Letterkondigen Maandelijks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als RomonSt novellen Slatorlsche Verhalen PoSHs Allerlei Baaa8el8 Logogrief Rebus en en voor den zeer lagen prjjs van HS CBNT p r 3 maanden franco per post 80 cent Goeilkoojisle iiiaandsciirirt van Nederland P STOKVIS WATEKBKÜS ÜITOEVKE S BOSCH StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van di kon üniverBiteilB Prof Gehm Hofrad Dr Harlest Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heeschheld en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenS wardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar GEBR TERWINOTJ 1 1 II HM Waalsteeofabrlkanten I JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van g 26 Millioea Steenen g Fraaie Kleur Scherp gevormd üümutttende Saaliteit M Concurreerende Prijzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Q Vraagt Prijten en Monsters 5 BINNENLAND GOUDA 28 December 1894 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door 14 leden werd bygewoond afwezig vraren de bh Fortuyn Droogleeyer Koning van Iterson en DerckeeL de drie laatste met kennisgeving werd mededeeling gedaan dat b kon besluit was goedgekeurd de verhooging ao het schoolgeld op het Gymnasium benevens dat door Ged Staten was goedgekeurd de aankoop van een huis op de GoDwe benevens de verpachting van het Teer op de Tardingelgracht Teteoi werd medegedeeld dat in de plaats van den beambte ter Sfcretarie H G van Os aa benoemd de heer A F Yeningate Assen Voorts kwam in 1 een rapport op het adres der firma A Brinkman en Zn waarbj B en W voorstelden de gevraagde verbooging toorloopig Toor een jaar toe te staan Een voontel van B en W toi wijziging der begroetingen dienst 1894 en 1895 Ëen voordracht voor onderwijzer aan de2de Burgerschool voor joDgeus benevens eenvoordracht voor onderw zer aan de 2de kostelooze school Ben adres van den heer P van Trot enburg ontalag verzoekende hetwelk werdtoegaataui Ö Dankbeiuigingeo van G J van der Linden M M Belonje eu P 0 B W Verschoor voor honoe benoemiog Een uitvoeriger verslag zDllen wg in ons nummer van morgen opnemen Aan ons Bureau is door een dame die onbekend wenacfat te blijven een som van f 5 bezorgd voor de 4 hnisgezinnen te Stolw kersluis die door den ramp b gelegenheid van de overstrooming van den Haastrechtschen dyk ign getroffen Gisterenavond had de aangekondigde Volksvoordracht plaats uitgeschreven door de a d Gouda der Maattchappg tot Nut van t Algemeen c in het lokaal Nnt en Vermaak Vele ledao en door hen gemtroduceerden waf en aanwezig De Voorzitter de beer Vorster heette de aanwesigen welkom en zette het doel van de Maatschappy iu het kort uiteen tevena madedeelende dat door het Bestuur der Sooietiet in de pauze koffie 5 et en bier a 7 oent verkrijgbaar zon worden gesteld Daarna trad als spreker op de heer A Langerhoizen FEVlLLETO ALLEEN OP DE WERELD ïiaor ket Enpeltoh van HE8BA STRETTON Daarom was bet m zeer aangenaam toeo ik de plaats mijner besiemmiDg een klelo landstafije dat vgf mijleD vau de wouiog van Baohel Archer ver Ijderd was bereikte maar ik trok mij terug iu eo donker hoekje vaa het eiatioD daar ik eene heimelijke vrees koesterde om deDgeoe die m zou komen afhaleo te ontmoeten Daarop hoordH ik ee ie ruwe sohorre stem tot den dearwaohter zeggen vis er ook een jonge dame die Miss Carey heet en dooien bij zioh heeft uit den trein gekomen P f Jawel vrindje 1 antwoordde de deurwachter en terstond daarop haastte ik m te roorsoh u te kon n en mgne bagage in ontvangst te nemen Het waa een knecht die mü met een sjees was komen afhalen In weinige minaten waren wy vertrokken Seuc aitgeitrekte kala streek omgaf odb doch ik kon deze niet dan flauw onderBoheidea omdat de datsteroia reeds begon ta vatten maar al apoedig welfde rich boven ons een hemel rol sterren die dgor kleine stipjaa van flikkerend lioht de uitgestrektheid ran non horicon in de verte aanwees waar in het westen nog een helderder tint te zien was dan iu het koude noorden en in het donkere oosten WjJ reden tuasohan rjjtn hoornen door die geheel van Uven die het onderwerp de luchtc met proeven zeer doidelgk behandelde zoowel voor als na de pauze De hh Spaanderman en van Zutphen gaven voor en na de pauze eenige nummers zang en muziek ten gehoore Wy hopen genoemde heeren van Uven Spaanderman en van Zutphen nog meermalen in het Nut te zien optreded en kunnen ons geheel nederleggen bij den dank door den Voorzitter genormde heeren gebracht ook het applaus der aanwezigen was zeker voor hen eveneens een groote danbbetuigiog By gelegeoheid van het tieujarig bestaan der Haastrechtsche IJsclub werd door een lid en inwoonster dier gemeente aan het bestuur dier vereenigiug een vaandel aangebodeu dut waarlyk een kuostgewrocbt mag genoemd worden Byïoudere vermelding verdient dat tin togenstelliug van zoovele andere kunetnaaldwerken op eigen bodem vervaardigd werd De industrieschool te Amsterdam heuit door haar artistiek ontwerp n de byzonder fijne en correcte uitvoering eu bewys geleverd dat men ook in ons vaderland nog weet wat ware kunst is Het geheel is uitgevoerd op roodbruin fluweelen achtergrond waarop de iu olyfgroen streng gestilfcrde winter blaadjes met roode vruchtjes prachtig contrasteereu en de artistieke letters eu cgfera in goud bewerkt krachtig spreken Het glanspnni ia een zilveren schaats in lichtroze aureool fteplaatst onder het opschrift Haastrechticha IJsclub en tusachen de jaarcijfers 1884 18944 Het geheel wordt bekroond door een olijfgroen rabat waarin iu het midden op azuren schild het wapen van Haastrecht drie torentjes in zilver is oitgevoerd Wat echter bijzonder van dit vaandel de aandacht trekt is het karakteristieke der versieringen daar alle motieven aan de wmteruatnur ontleend zyn De bovengenoemde gestileerde winterbludpren zyn smaakvol tuBiohen de letters en op de onderpauteo aaugebracbt terwyl de randversiering en die boven aan t vaandel genomen zijn naar de zoo prachtige yskristallen Ook aan den ryk bewerkten en mtt gevoel beschilderden ataudaard heeft men de schaats als symbolische versiering aangebracht in den knop Ook de verbinding van het vaandel met den dwarsatok ia schoim eu constructief Het geheel is sierlyk eu riJk met gouden banden franjes koorden en kwasten voorzie Het is dus een waar knustweik waarvan de vervaardigster alle lof toekomt Tevens den oprechten dank aan de edele schenkster die hierdoor de Industrieschool te Amsterdam iu de gelegenheid ntnlde feu waar kunstwerk te leveren dat aityd ei n echt sie ontbladerd en met de aueeuw die er reeda begon te vallen bedekt waren en nu en dan kwamen wij voorbij boBcbjea en lanen met kale hoornen die met meer dan een onbezield leven verruM eohoaen te ziju want zü bogen en nenkton en g stiouleerdan tegen elkaar omhelsdoa elkander met huune ineengevloofatene takken en namen duizenderlei grillige houdingen aan Alles was vreemd en ceheimzinnii voor mg eu de dwaze vrees om Bachel rober en hare wereldaohe familie te ontmoeten d e mij bekioop in aanmerkina genomen zöu het mij dacht mij niet hebben kunnen schelen ala ik maar aldoor zoo voort bad moeten rjjdeo in atiileoverpeinzinjreo verzonken Toch deed de vallende snevuw duadem op mijne lippen verstijven totdatjik mg verstoutte daar ik vreesde dat ik door de koude bevangen zou raken tot den man die naast ray zat eeaige woorden te richten nKunt fty mij ook ze f en hoe ver wg nog rao het hais van uw heer verwijderd zijn P vroeg ik iieoi ffik west het niet luidde hut antwoord tfZgt gij niet wol beste vriend P vroeg ik weder want hg boog zich geheel voorover alsof nij hevige pgn had Neen neen Missl gaf hg met eene schorre stem ten antwoord een beetje inde war missohien maar dat ia alles Wees maar niet bang I Ik herinner mg nu met een glimlach den kinder achtigen aohrik die zich vso mij meester maakte toen ik dit zonderlinge en onbegrgpolgke antwoord kreeg en terwgl ik zijne wanhopige pogingen om bet paard aan te zetten in angstige spanning gadesloeg deed een plotselinge schok dien ik kreeg mq uit de ijaei ea op den weg vallen teiwgl hg raad zal blijven van de nederige vereenigiitg haastrechtsche IJsclub Van den gouverneur generaal vau Ned Iodie ia hy het departement van kolouiënoutvangen het navolgend telegram betreffende de expeditie op het eiland Lombok Expeditie won t ontbonden Twee bataljons blyven yooj loopig t Jhr mr W A C de Jonge heeft outslag gevraagd als Hd van den Raad van State De heer Do Jooge is als oudste lid van den Raad m raug van benoeming tevens lid van den Baad van Voogdg der Koaingin Men fchrjift uit Soheveningen Over een leiigtn van pL ra 50 meter is thnua vanwege Ddfland de duiuglooting met Zuilen bedekt Of deze proef zat blyiien ie voldoen blyit natuurlijk ter verantwoordinu van den kundigeo ingenieur ran Delfland De Bcbeveningnrs zeKen vreezen dat by stormaohtig weder de zeilen hoe stevig ze ook met touwen aan palen zyn bevestigd zullen losgewerkt worden De zaak van den voormaligen gemeenteontvanger tg Schiedam door de rechthauk te otterdam veroordeeld wegens vaUchheid in hacbrifte zat 31 Jauuari voor het gererbtsbof te s Gravenhage iu hooger beroep worden behandeld Staten Oeneraal Ie Kahhil Zitting van Donderdag 27 December 1894 Ingekomen zyn de laatstelyk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen die verzonden worden naar de afdeelingen Daarop wordtin de afdeelingen opnieuw saamgesteld De Voorzitter verzoekt de heereu zich naar de afdeelingen te begeveu die de urgente wetsontwerpen zullen onderzoeken o a de Middelenwet en de hooldstukkeu I en VII A der Staatabegrootiag Heden te 11 uur behandeling van de wetaootwerpeu die daarvoor vatbaar zyu Z D Hoogw de bisschop vau Haarlem heeft benoemd tot kanuonik ven het kathi draal kapittel den zeer eer waarden hooggeteerdeo beer Jacobus Augustinuu De Ryk professor in de wysbegeerte aan het seminarie Hagevetd Bet onderzoek omtrent deu moord te Bussom is nog niet ten einde Er scbynt weer een nieuw element iu de qnnantie te zijn ge voortreed blijkbaar onbewuBt van het ongeluk dat mij overkomen was Gedurende eniKO minuten lag ik bedwelmd door den val maar al spoedig kwam ik weer een weinig tot mij zalvfl en deed eene poging om op te staan £ ene hevige pijn noodzaakte mij echter wel daarrao af te zien en teruauweroood in staat om een zuoht te onderdrukken vie tk weder op deo met sneeuw overdekten grond neer Ëeuo diepe en akuliiie stiUe haersohte er iu deu omtrek die ali ohts verbroken werd door bet klotsen van een half bevroren beek die in mijno nabijheid voortstroomde en door het kraken van de takkun van een ouden taxisbooro die zioh boven mgn hoofd erhipf Er was geen geluid van eeniK levend w zen te hoonn en terwijl ik daar vol pijn ei schrik neHrlae hürinnerde ik mij dat w tusschoii uitgestrekte korenvelden die daar in hun wintergfwaad laaen door ercdan wiren Ik verz tte mij met alle kraobt teilen de moedeloosiieid liie zich van mg dreinde meester te roakpn terwgl ilc dacht aan de veilige en de vreedzame woning welke ik dien morgen verlaten had en aan mijne aohoolkameraden die nu misschien wul terwijl zij rondom het vimr tesckaard zaten over mg praatten Hoe lang ik zoo gelegen heb weet ik niet maar mijne krachten namen langzamerhand af toen ik eensklapa uit mijne verdooving gewekt werd door de hoefslagen van een paard die zioh luide op deu bevroren grond deden hooren Ik verhief mijne stem zoo veel mogelijk en riep om hulp en na verloop van een paar minuten kwam er een ruiter naar mg toe die zoodra hg mij zag afsteeg Wat is dat Wie zijt gij P vroeg hg terwgl hij zioh over mjj heenboog Ik wu te uitgeput komen betwelk eenigen tyd van onderzoek eiscbt Daarom is de openbare behandeling ter terechtzitting verschoven tot begin FebruarL De Ned Ver tob voorkoming van ongelukken in fabrieken eu werkplaatsen heeft tot de Tweede Kamer het verzoek gericht hy de Regeering aao te dringen op het benoemen van eene staatscommissie wier taak zon moeten zyu te onderzoeken op welke grondslagen eeno algemeene penaioenverisekering voor deu ouden werkman zou behooren te worden gevestigd er tevens op te willen wyzen dat niet mag worden uitgesloten een onderzoek naar de mo eliikheid eener gelykvormige en zoo mogelyk gecombineerde organisatie voor deze verzekering en voor die tegen de gevolgen van oogelukken voor ïooTfr deze levenslang drukken i cw jj ujj uru ïoiAonwiuo u w6y iluui uiöiiauver lyden op zyn recht verkrijgrnden Het gerechtshof te s Gravcahnge heeft gi teren in du zaak van de beide personea te Herwijnen die wegens opruiing door de rechtbank tr Dordrecht ieder tot eeu jaar gevangenisstraf waren veroordeeld die straf verhoogd voor den eersteu b kl tot twee en oor den tweeden bekl tot drie jaar met bepaling dat le voorloopige hechtenis niet in mindering zat komen Bevestigd werden de vonnissen der rechtliank te Rotterdam veroordeelende eene vrouw aldaar wegens diefstal van geld ten nadeeie ener buurvrouw tat driejaar en twee varensgezellen respticlieveliik te Rotterdam en te Hnaften wegens diefstal van graan in een vaartuig te Rotterdam respectievelyk tot 13 en 21 maanden gevangenisstraf Te Petersborg is dezer dagon een monsterproces begonnen waarvoor de instructie reeda in 1889 was begonnen De voornaamste beklaagden hebben al dien Igd in voorarrest doorgebracht De vervolging is gericht tegen een bende smokkelaars die zyden stoffen invoerden vo iïens het tarief van wolwaren dat veel Liger is Ala sohadeloos telling wordt 1 milliocn rochel geëiaoht waarvan 1 millioen van de smokkelaars en millioen vnn de helers In het geheel zyn 32 personen aangeklaagd waarvan 21 ambtenaren der belastingen zyn De akte van beschuldiging omvat 86 bladzyden groot formaat by de instructie zyn 27 boekdeelec volgeschreven het aantal gedi vaarde getuigen is 130 om hem antwoord te geven en een minuut lang bleef hij aarzulend staan rfWe nu ouwe jongen 1 zeide hg terwgl hij zioh tot zijn paard wendde je ziet wat het geval is Uier Üüt een kind of een vrouw die onder dak dient gebracht te worden en daar ik ja beiden niet vast kan houden moet je den weg naar buis lelf maar zieu te vinden Ofschoon de vreemdeling mij voorzichtig optilde waB do pgn die deze bewfging mg veroorzaakte sno bovig dat ik duo zuoht die mjj reeds lang op de lippen gezweefd had niet langer kon bedwingen Hij sprak mg moed in met eene stem die mjj ala de slem van een engel iu de ooroo klonk en na eene korte pijniging lag ik op een ouderwetsohen stoei bij een heerlijk vuu e terwgl een welgevormd g jonkman in een scharlakenrooden rok eo eene bejaarde vrouw wier gerimpeld gelaat door oen mopmuts omgeven was uaaat mg stonden nKuot gij mg ook zeggen wie gg zijt en hoe aw naam luidt P vroeg de jonkman zoodra hy zag dat ik mijne oogen opendeed en een blik op hem ilo Lydia 1 mompelde ik maar tnen scheen mgn tong hevtoren te raken en werd er een gvkoude hand op mijn hart gelegd Daarop volgde er een geruime tijd van bewusteloosheid eo toen deco geweken was lag ik op het bed der oude vrouw in een laag vertrek welks zoldering aan beide kanten afbelde eu waarin een klein raam zonder gordg n was waardoor ik toen ik mijn hoofd omdraaide de met sneeuw bedekte velden kon sien die zioh te midden der dnisternis uitstrekten En in de kamer beneden mij kon ik de stemmen van twee mannen hooren