Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1894

Directe Spoorwegverbinding met GÖIJDA WlnlerdleDSt 1894 95 Aangevangen 1 October THd van Greenwich GOCDii ROTTIlRDAM mi s U 08 18 18 18 B1 1 S4 3 6 1 60 6 24 6 68 7 10 S SJ 8 8 40 11 0 1 ROTTERDAM 13 61 1 84 18 68 1 06 l H 18 88 1 81 1 44 4 10 KOTTBRDA M G O 11 D A Mgordnoht Niouwerkeik OnptUe Botterdtm Aolteidui G mU Kieuwnbrk MootdcMht Old Gouds 7 80 6 86 9 09 Zov M 7 48 8 47 BL Kl 7 47 Z Zegw 7 58 8 68 N d I d 01 Toorb 8 07 9 08 ll ni Hue 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 4118 61 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 43 O O I D 4 11 TKÏOBT Gouda 6 86 8 40 7 66 8 09 8 81 10 0810 19 10 66 18 48 8 88 61 8 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 Oude 6 60 8 64 11 09 8 87 6 87 7 69 10 87 6 69 7 08 8 18 10 80 U IT 8 46 3 07 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 36 7 80 8 48 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 DEN HAAG GOUDA iHige 5 48 7 807 43 8 S0 9 88 9 4810 12 11 3318 161 38 8 16 2 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 i i Voorb 5 64 10 18 1 44 4 48 7 08 N dL d5 69 1 49 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 68 6 7 80 1 1 Bl Kr 6 U 10 88 9 04 7 88 Ze M C 16 10 41 8 09 6 09 7 81 10 Gnuda r 307 608 18 9 6810 1010 6218 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 16 10 10 D T B E o H T G O O D A Ulncb 8 88 7 50 9 9 68 11 84 18 02 12 50 8 10 8 20 3 68 4 43 6 80 6 88 8 09 8 60 8 6010 4 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 18 6 47 üudeitDter 7 07 8 19 10 84 4 84 Gouda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 08 1 22 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 88 IMSTIlDAHeoUDA AKtteidalLWp 6 60 8 16 9 66 11 26 11 80 8 66 4 26 4 86 T IO Gouda IJO 9 04 10 44 liJC 11 40 1 10 1 80 i ll 18 SODDA DEN HAA 9 S7 10 49 18 11 12 81 18 64 1 87 8 65 4 6 t Sn 6 69 7 13 8 89 9 S7 11 06 11 13 11 01 1 06 4 67 8 11 1 11 6 16 1 17 6 08 6 82 1 26 I 6 31 1 88 6 80 6 86 9 10 10 10 1611 3811 48 6 81 6 86 8 28 9 1110 68 10 61 11 46 80 8 08 3 S8 3 60 6 29 GOUD A A HSTERDAM 10 66 12 11 8 61 4 47 11 19 1 1 40 i 4t 10 14 Aan de ludische bladen loopeado tot 27 NoTember ia het volgende ontleend Van de ïegeering ontvingeo ile bladen de volgende berichten Ter opvatting vao eenige familieleden van den vorst werd 22 November eene colonne naar Sesari gedirigeerd sterk twee en een half bataljon infanterie eenige caTaleiie twee Bpctiëa bergen eene sectie genietroepen Na herbaalde aommatiën die Alechta met oitvlacb ten beantwoord werden liet de colonne commandant h t vuur openen waardoor jpoedig brand ontstond Daarop ontspon zich een gevecht waarby een poepoetau lansaanval in massa plaats bad die werd afgeslagen en den v aod veertig dooden kostte waaronder vele voorname personen Kort daarop hadden twee z re baskruitontploffingen plaats die door den vyand zelf moeten zgn veroorzaakt doch onze troepen niet deerden Door den bevigen brand die dna op woedde waa het onmoReliik den vyand verder te vervolgen zoodat de colonne terugkeerde Noch by den op noch by den terugmarsch werd de colonne bemoeiiykt door de bevolking die haar by den terugkeer zelfs vruchten aanbood Aaii onze zyde sneuvelden de luitenantkolonel Prackera en een Europtesch sergeant der artillerie licht gewond werd de 2e luitenant Franssen en gewond werden twaalf minderen De oude radja met drie familieleden en 24 volgelingen ii 23 November per Prins Hendrik naar Batavia gezonden Yvydagochtend den 23a marcheerden 7 compagniën een sectie berg en een sectie genJB van het kruispunt to Tjakra Negara naar de zuideiyke grens van Abean Toeboek afwiaseleud zyatraten beoosten en beweaten deu grooten weg doorzoekende vergezeld door de hoofden der verschillende wyken Nergens werd tegenstand ontmoet de bevolking ging op eerste aanzegging aau bet werlten om de kleimuren om te halen en de wallen aan den zuideiyken rand te slechten waaraan Trouwen en kinderen medehielpen Een ffrooter aantal voorname Baliërs dan vorige da en kwam ztcn te Ijakra onderwerpen Daaronder bevond zich Goesti Wajang Djilantiek Gewar en Ida Ketoet Wanasari het hoofd der Brahmanen in Tjakra Den 24n kwam weder een tweetal voorname personen in onderwerping waaronder Goesti Norman Daugiu alias Komang Peugsan Voor zoover bekend was alanu de onderwerping vau alle voorname poenggawa s verkregen twee familieleden van den ouden radja waren echter nog voortvluchtig Met de inlevering van wapens werd goede voortgang gemaakt reeds werdeu ingeleverd ruim 600 geweren wnarvan twee derden achterlaad en repeteergewert n De controleur Einthoveo maakte ra et eenige cavaleristen eene excursie oosteiyk tot Bertais op den weg naar Narmada by zag de bevolking rustig en bezig met het omwerpen van muren Aan de J B w rdeu uit Boeleleng de volgende telegrammen verzonden 24 November De radja wordt met een zoon een kleinzoon en 24 volgelingen aan boord van de Prins Hendrik naar Batavia overgebracht Den 24u in den ochtend is eene colonne onder overste Schener uitgerukt naar Abean toeboeh het zuid oosteiykste gedeelte van Tja kraNegara Vele hoofden heblen hunne onderwerping aangeboden vele wapens zyn ingeleverd Twee zonen van den radja bevinden zich te Topati het noord Oostelgkste gedeelte van Tjakra Negara en hebben nog geene stappen gedaan tot onderwerping Htt stoffelgk overschot van don luitenantkolonel Prackers is plechtig begraven De bevolking mag in hare woningen blijven mits y de muren om die woningen omverhaalt 8 40 8 47 8 64 9 0J 9 10 8 08 6 1S 8 81 8 89 8 86 1 86 T 82 7 89 7 46 7 66 6 6 10 6 19 6 18 t SS 9 86 7 86 T 7 46 11 10 11 82 Woord on ülrtoht 8 11 7 98 8 88 8 41 9 10 06 10 66 8 81 9 10 Goud ♦ Amiterdun Wp 7 6r 26 November Adeuda patima de tweede vrouw van den radja is met haar zoon Anak Agoeng Made 10 jaar oud heden voor den opperbevelhebber gebracht zy bevonden iich in kampoDg Midan en l ieten zich vrgwillig door de bevolking van Soeka radja naar Ampenan brengen 27 November Het 5e 6e en lie bataljon zyn onder generaal degov uitgerukt om Anak Agoeng Nengah Karang bygeuaarad Kanginan een wettigen zoon van den vorigen vorst die zich in Topati versterkt had gevaic gen te nemen De troepen warden beschoten en bekwamen 1 doode en 5 gewonden Kanginan ten doode gowgd liet zich door zyoe volgelingen naar buiten dragen Allen werden neergeschoten De vöand kreeg 25 dooden Eerstdaags wordt naar Lingsar en Narmada uitgerukt Ie Tjakra zyn voor die tochten zeer tydeiyke barakken gebouwd Batavia 27 Dec i Part telegr De expeditie van Lombok is door den gouverneurgeneraal ontbonden verklaard Baiavia 27 Do Püit tcicgr De afgezette radja Silang van Tamiang heeft zich aan ons overgegeven Beide berichten uit lodie zyn van heuge lykeu aard Het eerste over de ontbinding der Lombok cbe expeditiemacht toont dat de GouvernenrGene raal geen tegenstand meer verwacht van eenige beteekenis Verrooedelyk echter zal een deel der troepen nog op Lombok biyvon totdat bet bestuur is geregeld Het tweede bericht nit Tamiang is van groote beteeLtenis voor de tabaksonderuemingen op de Oostkust van Sumatra welke in den laatsten tijd telkens bedreigd werdeu door benden vau Atjehers by welke zich van de velerlei hoofden van Tamiang sommigen al of niet gedwongen hadden aangesloten Tamiang scheidt de Atjehsche landen van Lftugkat en Deli en bestaat uit verschillende rykjes die onderling overhoop liggen Radja Silang ia het telegram genoemd ia de oudste zoon van den radja van uoordeiyk BoenTamiang den kedjoeroeang Karang en wna tevens feiteiyk bestuurder van dat gedeelte l y l b j o nnnrrnRlnten en als voorwaarde v n zyn afscheiding van dezen gesteld dat een ander deel vau Tamiang aan hem zou worden afgestaan Daarin kon niet worden getreden Anderhalf jaar geleden kwam radja Karang de vader te Seroeway waar de Nederlandsche controleur is gevestigd vergiffenia vragen eu toen werd als vooorwaarde gesteld dat zyn zoon en een andtr hootd zich eerst moesten onderwerpen Dit geschiedde echter niet integenileel werd een ander Tamiangsch hoofd die zich vrieudschappelyk gezind toonde door toedoen van Silang vfi raderiyk gedood Daarop ia Karaug van het bestuur vervallen verklaard met uitsluiting ook van zijn nfatammelingen en werd er in overleg met eenige hoofden een ander Taudil genaamd tot radja aangesteld In September 1893 is door een expeditie uit Seroeway radja Sünng verdreven en zyn huis verbrand Sedert heeft h i een soort van guerilla gevoerd zonder zich aan ernstige gevechten te wagen Nu heeft ook de zoon De vorige mail bracht het bericht dat de afgezette radja Karang door luitenant Elelders gevangen was genomen radja Silang zich overgegeven Daardoor be slaat uityicht dat de rust in Tamiang weldrageheel hersteld zal zyn Haod bl Men schrytt uit Rotterdam Dozer dagen werd in het circus aan de Zomerhofalraat een voorstelling gegeven door den paardenteramer professor Northeu B Smith Hot is niet om reclume voor zyn zaak te maken doch wat waar is moet gezegd worden men staat in één woord verbaasd over den korten tyd welke hy noodig heeft om wilde zenuwachtige schichtige paarden hunne slechte gewoonten geheel af te leereo 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 t l6 11 88 9 46 11 06 10 7 47 9 61 10 08 W ll 8 07 8 18 9 49 9 68 7 46 9 48 1 88 e it De proeven werden door hem geleverd met paardt ii van allerlei lOort door particulieren uit llottordom en omstreken voor dit doel afgestaan tn éea minnnt of tien lyds bracht hij het onhandelbaarste paard er toe zonder vrees door de manege te draven beladen met rinkelende pannen een torkache trom enz matig te biy Ten staan te middsn van honderde ontploffende voetzoekers onder het geraas en de stoom van een drietal stoomfluiten enz Wat daarby tevens waardeering verdient is dat by zy methode alle middelen van wreedheid of marteling zyn nitgealoben zelfs de zweep wordt byna niet door hem gebruikt Men kan er dan ook uit ieeren wat verkregen ban worden door roeoscheiyke behandeling geduld en vriendeiykbeid en menige paardentemmer van beroep kan er een lesje aan nemen De S D Bond bestaat niri meer althans niet meer in den ouden vorm De beslissing van den Hoogen Raad die dezen Boud als een verboden vereeniging qualificeerde heett een w zigiug noodig gemuakt Op het congres deelde do voorzitter de heer A Rot allereerst mede dat de S D Bond ontbonden i na de uitspraak van den Hoogen Raad en ilat besloten is tot oprichting van een nieuwen Bond onder den naam von Sociahatenbond waarby reeds 52 afdeelingen z u toegetreden De Vereeniging zal als geheel nieuwe Bond optreden en beeft om die reden geen vroegere besluiten in te trekken Het bestunr van het congres zal Voortaan den naam dragen van Ccntralen Bond De redacteur van Recht voor Allen Domela Nieuwenboia wordt bg acclamatie opnieuw als zoodanitf benoemd Besloten is dat in 1895 de Centrale Raad gevestigd zal zyn te Amsterc am Van de op dit congres behandelde voorstellen zy gemeld dat aangenomen ia de volgende motie van Amsterdam De vergadering van 25 en 26 December 1894 gehouden in iWalhallai te aGreren hage ie Overwegende dat het nemen van bindende besluiten in zaka van tactiek verkeerd is daar deze zich regelen moet naar de omstandigheden die tolken male veranderen 2e Overwegende dat onze strgdwyze meer bepaald wordt door ouze tegenfltanders dan door ons 3e Overwegeode dat het al of niet meedoen aan de verkiezingen slechtseene nuttigheidsvraag is 4e 1 Overwegende dal het groote gevaar voor het schipbreukiyden der socialistische beweging gelegen is in het meedoen aan den opbouwenden parlementairen arbeid en betdua verkeerd is het beginsel der verkiezingen daaraan dienstbaar te maken 5e Verklaart het verkeerd dat gelden uit de landelyke kas worden besteed voor verkiezingen c 6e De vergadering gaat uit van de meening dat niet het doel moet yn de verovering van de politieke macht ter regeling van de econoraiache verhoudingen maar dat wy integendeel de economische macht hebben te erkennen al datgene wat de politieke verhoudingen regelt en bepaalt dat dus de oecoöomische ontvoogding der arbeiders beechouwd moet biyven als het groote doet waaraan elke staatkundige beweging ondergeschikt moet zyn Vliegen is ontslagen als administrateur van het begrafenisfonds wegens slordige administratie oneeriykbeid beeft men hem niet ten laate gelegd Het denkbeeld om de uiterste linkerzyde van de liberale party te laten samensmelten met de radicalen beeft in de jaarvergadering van den Radicalen Bond een onderwerp van debat uitgemaakt tuaachen de heeren mra Treub en Z V d Bergh Wel is waar voerden de heeren Frowein eu Trosee ook nog het woord doch zy deden niet meer dan den heer Trenb of den heer v d Bergh bijvalleB 6 66 8 08 8 10 6 17 6 86 3 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 6 48 8 30 18 80 11 60 18 08 Een bepaald besluit ia niet genomen geen motie werd gesteld waarin de wenscheiykt eid tot samenwerking der beide partyen werd m uit Trouwens zy was ook geheel onooodig want de vergadering gaf den indruk dat het slotwoord van den voorzitter beweeihet nog meer die samenwerking wel zietkomen in het verschiet maar zy voelde geenroeping zelf den eersten stap te doen C est Ie premier pas qui coüte kt was blykbaar de geheele gesohiedenis Wel meende de heer v d Bergh dat de fatsoenIyke liberalen zich bij die tonfateoenlijkec radicalen die hen indertyd een oude juftrouwtdurfden noemen niet zonden willen aansluiten en dat men den naam radicalen c QÏetmocht prysgeven voor het stichten eener nieuweparty Maar toch hij zou da uiterste linkerzyde die radicalen onder de liberalen gaarne zien komen hy zon zelfs zgn zetel in het bestuor voor hen beschikbaar willen stellen ben met muziek en eerebogen inhalen mits zy kwamen uit eigen beweging en niet zonden schromen dien nnam liberalen op te geven en zich voortaan ook radicalen te noemen De heer Treub en op dit punt werd by door den heer Frowein krachtig geateund meende dat die naam er eigeoiyk niet toe deed Indien de liberalen toonen te willen breken met het conservatisme indien zij geneigd zyn tot samensmelting met hen die zich vroegi r van hen afscheidden en men tot dis samensmelting kan komen door eenige wyziging te brecgen in het programma van den Bond waardoor dat program een ieder zal kunnen bevredigen dan is die samenameltiog noodig in s lands belang Hy waa da man die in dertijd te Delft de liberale partij een onde juffrouw c had genoemd maar dat was iets wat men nu niet zoo letterlyk moest opvatten hy had zich deatyds misschien om in den geest des heeren V d Bergh te spreken iets fatsoenlyker kunnen uitdrukken Een menuh is niet altyd even gelukkig in zyn uitdrukkingen Maar bleef men alleen om den naam tegen do fusie dan zeide de heer Trenb had hy den ernst der radicale Vereeniging inderdaad overschat Toch zal de heer Treub zeker den indrnk hebben gekregen dat zyn partygenooten niet zoo gemakkeiyk ols fay vau den naaqi radicalen c afstand willen doen Wil by teragkeeren tot de liberale party het staat hem vry maar de meerderheid der rodicalon schynt te vreezen voor het spottend oordeel dat zy eigeniyk met hangende pootjes c terug Atnden komen tot hen die zy vroeger verlieten En zoolang zy de zekerheid niet hebben dat zy door die liberalen ook zullen worden ingehaald met maziek en onder eerebogen door zoo lang blyven zy liever wat zij zyn trots de geschilpunten die by hen zelven bestaan zoodat een vastgesteld program in de afdeelingen is uiteengerafeld en tonder de voormannen groot gebrek aan samenwerkingc bestaat De heer v d Bergh heeft er op gewezen dat onder die uiterste linkerzyde der liberalen maoneu zyn met groote gaven en talenten c Zulke eminente mannen zyn in een jonge party als de radicale nog vry Bchaarsch Het zou dan ook voor de radicale party zeker geen geringe krac hts versterking zyn als zij op zulke mannen van groote gaven en talenten van de liberale zyde tot haar gekomen voortaan zoo kunnen wijzen als radicalen Zou hierin wellicht de reden liggen waarom de radicalen den eersten stap liever niet doen en zich vastklemmen aan den naam HaQd Zaterdag heeft de commiasie voor betRyi Maaskanaal met den hoofdingenieur der provincie eene vergadering gehouden betreffende de verbinding van het Noorderkanaal met de Maaa te Venloo Naar men verneemt bestaat ar veel dat deze verbinding tot itond komt De verbinding bepaalt zich tot een afstand van 15 kilometer en men vindt daarin nog fier veel bruikbare werken voor dit doel reeds in 1895 op tast van Napoleon aang 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 9 08 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 68 4 80 Mt 9 10 8 10 10 Ó 7 07 7 17 7 S4 7 81 7 87 9 119 8410 61 9 19 11 07 10 00 11 11 80 11 10 8 10 De iNone DSrpCiaohe ZaitiiDg vertelt een rerbas waardig om het onderwerp oit te maken raueen oude middeleenwache boerderij Het luidt ala volgt In Dorpat trad dpn I8en dezer een diender in eoD kroegje en zag daar een bekenden dief bitten die een half varken bjj zich bad Natnnrlijk stelde de diender den dief voor hem naar de gevangeni te verg zeilen Toen zg nit de kroeg kwamen ontmoetten ze een anderen dief dio de kroeg binnen woa ga iu met de andore helft van het varken Nauwelyka had die dief den politiedienaar gezien of hy wierp zjjn buit neer en wou ontsnappen maar hy werd ingehaald en gepakt Maar toen men bet halve varken zocht bleek het verdwenen te zyn een derde dief had gebruikt gebruik gemaakt van bet oogenblik dat de diender den tweeden achteniazatnn om het stak weg te dragen Maar de derde had ook geen genoegen van zgn vangat Hy dacht dat by al in veiligheid was toen hij opeens een agent zag aackomen Daar de dief den man der wet niet met het halvtt varken op zjin rug tegen wou komen wierp bij bet weg en ging op den loop de agent die hem gezien hnd aehter hem aan De dief merkende dat hl achtervolgd werd sprong op de rivier de Ëm iach die pas met een dun vlies was bedekt Ue agenten dorsteu bem daar niet volgen Midden op de rivier zakte de diei door het gs en viel in bet water maar hy kwam er toch wear nit en behouden op den overkant waar hfl ontsnapte Torwyi de politie hom acbternazat sleepte een vierde dief bet halve varken weg maar hy iel in handen van de dieodera en ging de kast in En ook de derde dief werd nocb door zyn koud bad gered by werd gevonden on in hechtenis genomen Zoo moeten duB al de ¥ i r liefhebbers van varkenvleefcb voor den rechter komen Do Indep Beige bevat een uittreksel tan de akte van beschuldiging tegen de Lniksobe anarchisten Het lyvige stuk beslaat niet minder dan negen kolommen Na een overzicbt van de verscbillende aanslagen die in het begio van dit jaar schrik eu ontzetting renpreldden in Luik wordt uitvoerig stilgestaan by de rol die de Rus Jagolkowshy alias baron Sterohurg daarin gespeeld heeft Sternberg bevindt zich thans in Rusland in hechtenis maar de Russische regeering weigert bem uit t y lereren Zooals men weet zyn Vliegen en Corneliseen ook in dit proces betrokken Uit de correspondentie die by Vliegen in beslag is genomen is gebleken dat Corneliaseu den Rusfliacben anarcbiat by verschillende gelegenheden tot aecretaria had gediend Onder do stukken die de Indepondnnce mededeelt komt ook voor een brief van 7 Mei 1894 waarin Sternberg die zich toen te AmBterdam schuil hield aan Vliegen verzoekt alle voor hem bt stemde brieven te adresseeren Damrak 100a het bureau van Recbt voor Allen Het proces zal in het begin der volgende maand voor bet bof vau assises te Luik in behandeling komen Men meldt uit Den Haag De brandweer beeft gisteren op de binnenplaata van bare kazerne in de Prinsenstraat voor en ialrtjk publiok ran ingezetenen dezer stad met dames en kinderen gewerkt onder leiding Tan haren commandant den heer De Wys Onder de hoofdofficieren werden opgemerkt de kolouel COmmandant van het regiment veld artlllerie en de plaataelyke commandant benevens verschillende bestuursleden der Vereeniging voor de krijgswetenschap Het korps gaf door het nitroeren van verscbillende oefeningen blyken van zyne uitstekende organisatie en de heer De Wys lichtte daarby de toeschouwera met de meeste vriendeiykheid voor Aan het klimhuis werden de volgende oefeningen verricht het beklimmen metbrandladdera bet werpen van een lyn naar het hoogste pnnt door middel van een pistoolschot bet redden van personen nit de hoogste verdieping langs den reddingszak waarby de geredden werden voorgesteld door jongebeeren die zich voor zulk een reisje door den linnen koker aanmeldden voorts kwamen de bandspnit en stoombrandspnit in werking en werd de blusflching van een brand met 4 waterstraten voorgesteld een en ander afgewisseld met het maken van algemeen alarm dat de brandweer in weinige seconden lot uitrukken met paard en wagen gereed maakte De commandant liet ook nog zien een wind en regen trotseerendon lucifer voor het onderweg aanmaken Tan hot Tuur der stoomspnit en een draagbaar electrisch lampje om donkere perceelen te Torlichton Het materieel zoo keurig en schoon onderhonden werd met belangstelling in de remises bezichtigd en ongetwyfeld kregen allen den besten indrnk van de kennismaking met dezen tak van den veiligheidsdienst een indruk die lioh vertolkte in de dankbetuigingen aan den commandant voor deze séance De meeste bezoekers offerden een gift in de boi Toor het biandweeifonda De rechtbank te Amatardam beeft in hare zitting van gisteren Meine Cornells van der Heide die veertien dagen geleden terjcht stond wegens poging tot doodslag ter ihke van miflhaodeling veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van den duur der preventieve hechtenis en gelastte mitidien zyn onmiddeliyke invrybeidsstelling Do recbtbink vereenigde zich met bet rapport der in ceze zaak geboorde deskundigen rist beklaagde liet lydeude is aan gebrekkige ontwikkeling en ziekelyke stoornis zyuer verstandelyke f ermogens In een vergadering van de orde van advocaten by den Hoogen Raad zyn tot leden van den raad van toezicht en discipline herkozen de heeren mr W Thorbecke eu G van RoBsem te s Graven bage Op eenvoudige wyze overeenkomstig den wensch van den overledene had Woensdag te a Gravenbage de begrafenis plaats van r en zeeschilder jhr J E van Heemskerk van Beost vroeger oEBcier der marine Verschilleuife autoriteiten kunstbroeders en belangstellenden waren aan de groeve veréenigd Als bet vonnis van Alfred Dreyfus tot ewysde zal zyu overgegaan bet gerucht dat by zich in de gevangenis van het leven beeft beroofd is onwaar en bet bevestigt zioh at hij voor den Raad van revisie in booger beroep is gekomen dan wordt de veroordee de in vol e uniform onder geleide van een detachement artillerie het wapen waartoe by b hoorde onder aanvoeiing van een vaandrig naar het groote plein van de Militaire School geleid waar door troepen een vierkant gevorijid wordt Binnen dal vierkant is de plaats vo r den veroordeelde aangewezen De kommandant der troepen gelust den griiSer van den kry israad hem bet vonnis met luider stemme voor te lezen Daarna richt de kommandant viph tot hem en voegt hem op bevelvoerenden toou toe Alfred Ureyfus gy zyt onwaardig de wapens te dragen Op last Tan het bould des staats degradeeren wy u c Zoodra die woorden gesproken zyn treedt de oudste onderofficier van bet escorte naderby en rukt bem al zyne militaire insignieën en onderscheidingsteekenen at de galons op e mouwen en de kepi de troetels zyner epauletten de knoopen van den dolman de pluihi van het groote tenue Dit alles wordt op den grond geworpen en vertrapt De sabel worjlt uit de scbeeds getrokken gebroken en d u veroordeelde voor de voeten gegooid Vervolgens wordt deze door een brigadier en vier artilleristen met de bajonet op bet geweer voor bet front der troepen rondgeleid waarna hy door gendarmes wordt weoigevoerd om weiir naar de gevangenis te worden gebracht wadr by het oogenblik heeft ol te wachten dat hij weg wordt gevoerd voor zijne deportatie ip eene versterkte plaats De arbeider Das te Oude Pekela beeft zich verwond aan een ork waardoor bloedveigiftiging ontstond Zijn toestand is hopeloo Ook zyne vrouw moet reeds lydende zyn sab bloedvergiftiging In de zaak der kleine steentjes voor het paleis te Amsterdam is goen nitspraak door den hoogen raad gedaan daar de reqiiiran t is overleden en dienvolgens het recht tot strafvervolging ia vervallen De minister van binnen zaken heeft raat intrekking der besoh van 24 December 1870 Staatscourante van 25 26 De 1870 bei paald lo dat de kenteekeuen gebezigd om volt geus art 17 dier wet hoeven erven statlej of weiden aan te wyzen waar zieh door eenii besmettelyke ziekte aangetast of daarvan veri dacht vee bevindt of bevonden beeft zullen bestaan uit borden van ruw hout aan ééne zyde glad geschaafd Deze borden zulten den vorm hebhen vaij een rechthoek waarvan de lange zyde eenif lengte heeft van echt decimeters de korte van vier decimeters Op de glad geschaafde zijd wordt met zwarte verf de naam der ziekte geplaatft De letters moeten eene lengte hebben van één decimeter en eene dikte van ten minste twee en ten hoogste drie centimeters Wanneer de diatricts veearts het noodig acht worden boven den naam der ziekte de woorden verdacht vee op het bord geplaatst I 2o dat de sub lo bedoelde borden op zoo i danige plaatsen als door den burgemeester na overleg met den districts veearts zullen worden aangewezen ter hoogte van ten minste twee en een halven meter boven den beganen grond met spykers zntlen worden vastgehecht zoo mogelyk aan daartoe geschikte voorwerpen of zoo de gelegenheid daartoe ontbreekt aan houten palen die te dien einde in den grond worden geplaatst Bnitenlandscb Overzicht Bji het dnel tnsflchen den Franschen minister Berthon en de afgevaardigde Jnurè is geen van beide gewond Na elk twee scholen gelost te hebben hadden zg aan de eer voldaan s Lands wgH n land i eer Verscheidene afgevaardigden hebben een amendement ingediend op liet ontwerp dat de minister Tan oorloL naa anleiding van d miedaiid van Alfred Dreyfua in de Kamer heeft gebracht en dat de doodstraf ook in vredestgd stelt op de misdaad van verraad gepleegd door een militai of een civiel beambte van welke categorie ook eo betzg vast of tgdelgk in dienflt van den staat Het amendement bepaalt dat alle misdaden of vergrjipeu bepaald bg deze wet voortaan berecht zullen warden dnur den krggsrand onverschillig door wie zg geploegd Worden alzoo ook als civiele personen zich daaraan schuldig gemaakt hebben Uit St Joho de hoofdstad van Vewfonndtand wordt geschreven dat in die kolonie een bopelooze toestand heerpcht Er is noch handel noch werk nocb geld noch voedsel zoodat hongersnood voor de deur staat eo de eene firma na de andere failleert De éónige redding die de correspondent nog mogelgk acht is dat de door voorbarige constitutio□eele □ vrgheid financieel geruïneerde kolouie weder onder rechtstreeksch b theer der Britache Kroon ge teld worde Lord Randolph Churchill is op zgn terugrei uit Egypte naar Engeland ziek geworden en iu zorgwekkendttu to atand te Londen aangekomen Üe oüd miuister igdt aan algemeeue verlamming eu zijn toestand ych nt nagenoeg hopeloos te zgn Het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden zal den 21 ften Dec weer hgceukomen De minister president Weckerle zal dan den uitslag mededeelen van liet onderhoud dat hg te Weenen met Keizer Frans Jozef beeft gebad Naar men zegt beeft de keizer bet ontslag dat het kabinet indiende aangenomen Voorloopig hebbeu de miniaters zich bereid verklaard de loopende zaken af te doen totdat de keizer een ander kabinet zal hebben gevormd De Turksche regeeriug heeft hare goedkeoring gehecht aan de instructiea van den Britschen den Franschen en deu Ruansche consul die de Turkschi commissie zullen vergezellen hg baar onderzoek naar de Armenische gruwelen Zg heeft den Turkschen leden de noodige annwgzingen gegeven met betrekking tot de taak der buitenlandsche afgevaardigden Deze zuUeu ni it alleen de bevoegdheid hebben bepaalde vragen voor te stellen zg mogen ook de pi ocesseU verbaal onderzotkan Nu da sultan geweigerd heeft den Amerikaanscben consul Jewett vergunning te geven de commissie te vergezellen zulleu de V S aan het onderzoek boogalwaarachgnlgk niet deelnemen Volgens een bericht aan de Tim ac wacht de commissie nog slechts op de buitenlandsche gedelegeerden om hare tnak to beginnen Men kan dus verwachten dat iia afloop vau het onderzoek de waarheid omtrent de gepleegde gruwelep in haar vollen omgang bekund zal worden De Times f bespreekt iu een hoofdartikel de vrede ivoorwattrdeu welke Japan vermoedeIgk zal stellen Het blad acht een van China te hefifeo oorlogsscbattiog benevens de erkenning van Japans suzereiuiteit over Korea overmgdelgk mnar houdt het voor onwaarscbijnlgk dat Japan aanspraak zoo makou op handelsvoordeelen met uitsluiting van andere mogendheden Immers vroeg of laat zouden de Westersche mogendheden diezelfde vo rdeelen ook verlaULjen De Times noemt het veeleer waaracdijolgk dat Japan op de openstelling van China voor dfn werela handel zal aandringen waarvan de Jnpanners de meexte vruchten zouden plirkken terwijl een de g l ke eisch tevens naar het blad egt bet bewgii zou leveren dat Japan aan de spit der aziatiecbe beHchaving bluft Toortschrgden lotussrbeo vermeldt de Timesi tevens geruchten volgens velke Japan le Chineesche TredesonderbandtrliiiKen voor niet ernstig gemeend houdt omdat China ondersbauds zgn f orlogstoebereidse eu voortzet De Times c noemt di een onredelijk standpunt van Japan 1 SCHRIJVL G VOOR DE Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEETEB en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezieo art 19 der Wet van den 19n Aog 1861 Staatsblad No 72 Breogen ter algetneene kenoiB dat volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelgke iDgezetenen dit in dit janr aclittieo jaren ood zyDi geffordttn of nog zullen worden zich voor de NATIONALE MILITIE moeten doen ioBohryTen VOOR INGEZETENEN WORDT GEHOUDEN lo Hy wien vader of is deze overleden wieni moeder of ziJn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van dec 28n Juli 1850 ÖUatsblad No 44 2o Hij die geen ouders of voogd hebbende gedtireode üe laatste aan het in de eerste zinsnede van dit urtiliel vermelde tydatip voorafgaande achttien mnanden in Nederland verblijf hield 3o Hy van wiena ondera de langstlevende ingezeten was nl is zjjn voogd geen ingezeten mits hy binnen het Ryk verblyf houdt Voor ingezeten wordt niet gebonden de vreemdeling behoorende tot eenen staat nnar de Nederlander uiet nan den rerpltchteu krjjgs dienst ia onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtig beid bet beginsel van we derkeerigheid is aangenomen DE INSCHRIJVING GESCHIEDT lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is d ze overleden de moeder of zyo beiden overleden de voogd woont 2o VuD een gehuwde en van een weduwoaaar in de Gemeente wuar h j woont 3o Van hem die geen vader moMer of vooifd heeft of door dezen is schtergeUten of wiens voogd boiten s laods gevestigd ia in de Gemeente waar hg woont 4o Vhu den buiten s land woneoden zoon van eeo Nederlander die ter zake van lands dieuAt in neu vrermd land woont in de Gemeente waar zjin vader of voogd het laatst in Nederland c gewoond bpeft VOOR DE MILITIE WORDT NIET INGESCHREVEN lo De in een vreemd Rjjk achtergebleven zoon van een iagezeteoen die geen Nederlander IS 2o De in een vreemd Rjjk verbiyfhoadende ouderlao e zoon van een vreemdeling al is zijn vootfd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van lands diftist in s Rijks over zeeache beziitingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te wurdeo ingpschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethooderf aan te geven tuaschen den laten en Bisten Januari tjy ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zijn vader of is deze overleden zyne moeder of zgn beide overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hjj die eerst na het intreden van zgn 19de jaar doch voor het volbrenaeo van zijn 208te ingezeten wordt is verplicht zicb zoodra dit pUats heeft ter infchrjjving aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e eu 3e zinsnede van art 18 Zgne inschrijving geschiedt in bet register van hbt jaar waartoe hg volgens zgnen leeftgd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op de ingez tenHn die hun 18de jaar hebbeu bereikt dat zgn zg die in het jaar 1876 zgo geboren en overeenkomstig bet vureuataande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op devolgende dagen ter Secretarie aan te meldeo van ties voormiddaga 10 tot dea namiddaga 1 ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen inscbrgveu te weten g wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H 1 J K L eu M tusBchen den 2 en 15 Januari 1895 eo zg wier gefllachtsoaam begint met deletter N 0 P Q R S T ü V W X IJ enZ tusBchen dun 15 en 31 Januari 1895 VOORTS STREKT TOT INFORMATIE VAN BELANGHEBBENDEN dat bet register van inschrgving op den 31u Januari dea uamiddaga teo 4 ure voorloopig wordt geslotea en dat zg die alsdan v r uimd hebben de voorgeschreven aangifte Ie doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd hg art 183 der voormelde Wit dat ieder die voor de Militie moet worden iottesobreven zich behoort te voorzien Tan een Extract uit het Geboorte register dat bg de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract aan hen die binnen deze gemeente zgn geboren op hunne aanvragen op het Bureau Tan den Burgerlgken Stand gratisc zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren zgo zich ter GemeenteSecre t irie kunnen aaiiraelden ten einde genoemd Extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is ta zorgen dat hg bg de inschrgving Wgk en Nammer zgner woning joist kan opgeven GOUDA den 27 December 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris