Goudsche Courant, maandag 31 december 1894

No 6545 Maandag 31 December J894 33ste Jaargang ftouMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs jier drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlflke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden gephatst vau 1 5 regpl k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CogDae Hd Bois ± X 40 U Lltor De COQHAC VÏS BOIS Tan de BoolAté Auonyin Tordt larwRl ia tchmb fl bemande fleiiolun tmi 6 Iiitor Inhoud TOoral n Tan het Kttsit tui Br P V 7AN HAKBL BOOS Proeaasoh f 1 80 ÏÏiWsiUkd TtrtrijKbMr k l P H J V WANKÜM J MELKERT Oosthavei KBNB GBOOTE SORTBBEING PARAPLUIES TAN AP f 1 40 A van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam 27 DËCEUB1SB Vor krs tlotkoers 94 100 FiB tflDMULND Oert Nad W 8 S I dito dito dito S 100 dito dito dito 8 i 101 HoHOi Obl Goudl 1881 88 4 100 ITIUI IincUrijviDg 1862 81 B 80 81 80 OojMK Obl in papior 186S 6 81Vi dito in ïilw 1868 B SO PUTliail Oblig met tmket S 86i dito dito S 24 atilLiKB Obl Oo t 2 Serie B 7S dito aoooni 1880 4 96 ditoMillolhi 1889 4 7 ditobij Hopel8S 90 4 97 dito in goud leen 1888 6 lOB dito dito dito 1884 B lOB Vi SusM Perpet lohuld 1881 4 68 To l IU Gepr Oon leen 1S90 4 84 Gec leeoiog serie D SB Geo leenioK serie C 28 Zui Ara l P Beo v obl 1892 B 110 Mbiioo Obl Buit Soh 1890 6 701 8 100 Vl lïO Li Obl 4 onbep 1881 43 AMMBEDiM Obligatien 1861 S i 100 EOTTBIBAM Sted leen 1886 S i 98l NlB N Afr Handels aand 8B A nd b Tsb Hij CerUficaten 73B D u Maalsoh ppg dito 669 Amb Hypotbeekb pandbr 4 101 OaU Mij der Voratenl aand 641 I Gr Hypolbeekb pandbr 4 102 Nederlandaohe bank aand ÏIO 126 Ked Handelmaatoob dito 12B N W Il Pao Hyp b pandbr B 77 i Rott Hypotkeekb pandbr 4 102 Utr Hypotbeekb dito 4 101 OosTiK Oott Hong bank aand 1421 EIJSL Hypotheekbank pandb 4 100 Ahbeika Equit hypotn pandb B 66 Maiw L 6 Pr tien oert 6 26 NlD HoU U 8poorw Mij aand lOOi Mij tot Expl T St Spw aand 97 Ned ïnd Spoorvegm aand 1861 Nod Zuid Afrik Spm aand 6 1S9 dito dito dito 1891 dito S lOB TiLl Spoorirl 1887 8 A Kobl 8 481 Znid Ital 8p mij A H obl 8 B21 PouiM Warsohau Weenen aBnd 4 1891 Som Gr Buss Spw Mij aand 6 98 64 Baltiiolia dito aand 61 Fastowa dito aand B 74 Ivrang Dombr dito aand S 104 Knrsk Oh AzOYf Sp kap aand B 1021 102 lOlV 66 Losowo Sowast 8p Mij oblig B 102 Orel Vitebsk dito oblig B lOll Zuid West dito aand B 66 dito dito oblig 4 96 AmwlA Cent Pao 8p M jobl 6 100 Obio kNortt W pr C i a nd 119 dito dito Win St Peter obl 7 186 lOV Denver h Blo Gr Spm oert v a 10 Illinois Central obl in goud 4 BB Louisr k NashvilleCert v aand B l Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 96 Miss Kaneas t 4 pot pref aand 82 N Tork Ontario k West aand 10 dito Penns Ohio oblig 6 103 Orogon Calif Ie hyp in goud 721 St Paul Minn k Manit obl 7 lOB ün Pao Hoofdlijn oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie byp O 6 U Oamada Can South Cert T aand fiO Vlü O Ballw tNav leb d o O 11 Amsterd Omnibus M aand 209 Botterd Tramweg Maats aand 1761 N D Stad Amsterdam aand 3 10911 Stad Eoltorilam aand 3 108 Biwil Stad Antwerponl887 S l 102 Stad Brussel 1886 2 102 HOHO Theias BeguUr Gesellsoh 4 116 OoeUNR Staatsloening 1860 6 124 44 347 Staats loterij K K Oost B Cr 1880 8 941 irmn Stad Madrid 3 1868 44 Var NlD Bel Hyp Spobl oert 4 106 December 18091 19196 16226 19818 16291 19B40 16488 19661 17160 19688 17316 19868 17426 19868 17692 80048 18121 20092 18807 80199 18781 S0217 19122 80896 4e Klasse Trekking ïan Vrgdag 28 No B861 en 9425 100 l Prijzen van 65 11 8800 6087 8112 11118 13408 488 3909 6141 8178 11220 18446 697 471B 6911 9040 11397 13672 839 4986 6593 9369 11490 13990 1346 6068 6662 9463 11760 14086 1426 6141 6772 9661 11981 14216 1429 BS91 6912 9686 12039 14786 1861 6467 718B 9686 12305 14876 1941 6B87 7410 9846 18663 14886 2681 6649 7416 10234 13046 1B106 8486 B941 797310768 13812 16469 8493 B964 797510784 13354 16474 3607 6004 ADVERTENTIfiN door zoet water beschadig d BIJ E S C St MARTIN Co TJS KOOP asnstaaaden MAANDAG 31 DECEMBER 94 des middags te 12 nor 6 18 H ringvliet RotUrdam LION BLITZ TANDARTS Nieuwe Wet heeft de eer zynea geachten Patiënten ran Gouda ea Omstreken mede te deelen dat h zjJDe Praktyk te Gouda heeft overgedaan aan den Heer M CASSDTO Tandarts Nieuwe Wet die hg zgne Patiënten ten zeerste aanbeveelt Dankende oor het genoten rertrouwen heeft hy de eer te zyn Hoogachtend LION BLITZ Tandarts N W My refereerende aan bovenstaande mededeeling hoop ik evenals den Heer LION BLITZ hetzelfde vertrouwen te mogen genieten Hoogachtend E CASSUTO Tandarts Nieuwe Wet Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIAJG Hollandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering di het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het¥erlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTENBIER uit de Kloosterbrouwerg DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en gezond wordt per fust enQgebotteld geleverd door G J Heetmmt Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Seniij kfü voor Gouda en Omstreken PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE KPiiFfQVl Merk NiaHTOAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Als bewijs vbd echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEYEEU BN Chemische Wasscherij VAH H OPPE HEIMEU 19 Kruiskade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Haofddep4t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week Kraepelien en Holrn s Qiiina LarochcQ J xSÏAROGHE is It meest Krachtige en Versterkende KI A WiJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsohe geneesheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en ƒ 1 Depot te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Siïi2 x Patent H Stollen ll arnung J eT groêêe Erfolg dêit unisn Pa mU H Stollen arrungen hat Anliu lu rtrsohledtnen werthloeen Nachahmungen gtieban Man kaufB aher untoro gtetê charfen H Stollen itur nn unt direct o ï In lolotiên iltenhandlungen In aenan untêr Plakat fwl nebamtehêtidj aiugBhitigt lit SZ Preislisten and Zeugnisee indk nod fruKo aahutn airlc Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezingf niet leerdet kennen Het ia niet zeldea dat genezing aaabrengeode middelen toevallig ontdekt worden die in de bnaden van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Priesnitz de geleerde restiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoard voor do lijdende menschheid geworden ia den eenvoudige boor He ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die bet lancet der chirurgen reeds minder noodsaketgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden F Ook op het geoied ter beperking van Eeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier rasuUaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on roranderd aangewende Keneosknndige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium ïzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menschun die noch ziek noch gezond zijn en toab klagen dat zij zich iu lichaam en ziol alles behalve wel gevoelen het geringste niet veten kunnen eo zalfs door een vlieg getergd wordeln en eoo zioh zelvcn en anderen tot laat zijn zonder het te witloo Vele worden geplaagd of door vraeieÜka angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door beuauwde druomen gekweld Dan zijn er weder anders die te kampen hebben met hoofdp n oongestia zwakheid van geheugen oorsuizeD en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aar verlamming vitusdans en vallende ziekte Al ieze ongelukkigen die meu op eiken leeft d onder elk geslaoht on eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort en ingelioht weoscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M CLEBAIV Co Heiligeweg 42 PJiJRXJS Rotterdam F Ë vaii SANTENKOLFF Korte Hoofdstesg l Dordrecht Frintemps TE PARUS Zenden gratis enfranco tet prachtig geïllustreerd lODE ILBÜI met JoUindschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het WInterseiioon van kleederen hoeden enz voor heeren damel w kinderen op gefrankeerde aanvraag aan M JULES JtLUZOT ft C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenon toffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d prijz n te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzljn Buleltingen van 35 francs en kooger worden met eene verhooging van 5 0 0 francê pnoM ên orij oan inkomenda nchtan in all plaaüen van Nederland aan huls bazorgd De klanten hebben geene formaliveiten Toor de inklaring of andersinbs te vervullen MM T ons réêxpédltla taia ia lozandaal Noord tira ant daarmede belast is STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en nma Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathoui Ellens Juffers Kolders Sparren anz enz LAGE jPBUZMm mtm firma Wed B 14 Gouda Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEttSMAGAZIJN onder Redactie der beate EaUi Letterknndigefi Maandelgka verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectunr als Bomans Novellen Hlstoriêche Verhalen Poèxis Allerlei Jiaadsels Logogrief Bebus enx en voor den zeer lagen prys van 5 CENT per 3 maanden franco per pose 80 cent 44 GRATIS bekomt elke jbxar van dit blad hst Dist aUeen voor deken maarookvoorieanilen hooget belangrijke en natHge boek SE VMEND DER 2IEIER Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATEBRKOS OiTGEvBtt sBosch Zeor Uotte Cresteendnikte Ibn sohi eene briefkaart un Biohter s Boekliandel te AAww Rotterdam worden GELEVERD door Oouda Suelperadruk van K B iniuun Zoos i BRIi KMAN eo Zq Wij maken het geachte Publiek attent op de uitstekende gelegenheid die de GOIJDSCHE COURANT aanbiedt tot het brengen van zijne aan zijne begiinstigei s familie vrienden en bekenden zoowel binnen al buiten de stiid Het nummer der GOUDSCHE COURANT van Dinsdag 1 Januari wordt niet Maandagavond uitgegeven maar in den morgen van Dinsdag BINNENLAND w i GOD DA 29 December 1894 Oistereaavoad ten omstreeks 5 uur brak braod uit io het huis bewoond door den heer H P Herfst op de Gouwe In het perceel was behalve den verkoop vau eiKareo ook eea fnbriek gevestigd Meu reronderstelt dat de braad ia ontstaan in de droogkamer die up den zolder was geplaatst De werklieden die eeoe verdieping tager aan het werk waren hoorden op dan zolder knappend bontwerk waarop onmiddelgk de vlam uitsloeg Het dak is verbrand terwyl de daaronder gelegen werkplaatsen veel van het water h bbt n geleden De voorraad sigaren is eveneens dnor het water beschadigd benereos de kistjes Alles ie geassBreerd b de Maatschappg Neerlandia Da heer C IJsselstyn heeft eveneens waterschade bekomen Da brandweer was ook spoedig op het terrein en had spoedig het veraielend element onder den knie Vele aatoriteitea waren aanwezig De gewone iluziekaitvoering door de dd Schutter bg den heer Burgemeester ter gelegenheid van het Nieuwjaar zal door de ziekte FEVILLETOI ALLEEN OP DE WERELD JViMr Aet SngeUek van HE8BA STRETTON vGeeo brief ol papier vao eeuigeu sard Cileb I cei de stem die ik reeds gehoord had Nieta an ders dan een eenvoudig beunje met tien ahillinga er in Het moet Mias Carey wel zijn gaf iemand op een dieperen eo eruatiger toon ten antwoord fKo bÏDson ia een tyd geleden in een besohooken toestand tbuis gekomen en heeft heelemaal vergeten waarom hjj eigenlijk in de stad geweest ia Als dat C eb Archer ia leide ik tegen de vrouw die naast mga bed at zeg hem dan dat ik Lydla Carey de gouvernante van zjjne kinderen ben Het it niet noodig een omstandig verhaal te do i van het lijden dat zich van mij meester maakte Maar er greep nu eene verandering iu myn binaenate E laata of deze ten goede dan wel ten kwade waa on de t d alleen bealisaeD Bochel Arohor en baar echtgenoot en diens zoon Caleb wiens stem ik hsd booren zeggen dat het Lydia Carey moest zijn waren welwillend ten opsicbte van mjj en gaven mij alleriei blijken van betsngsteUing gedurende mijn verblqf in de woning die bij den iagaag van een park dat aan zekeren kolonel Kynnaston toebehoorde stond van den heer Majoor Kommindaiit Januari aanstaande geen plaats hebben Gisteravond trad te Moordrecht voor h t Departement Moordrecht en Gooderak vao de Maat8ch tot Nut van t Al iemeen op de heer H M Dekking vao Kotterdam Dsar bij in den vorigen winter reeds voor het Dep was opgetreden bad hy pen goeden Daam achtergelaten en waa het aUoo niet te verwondereu dat een vry goed bezette Vergadering zyn gehoor uitmaaltte dat hy op een negental goed gekozen stukken van erustigen zoowel als van luimigen aard vei astte Meeateriyk werd het vierde bedryf nit ïMuttatulies Vorêteuschooic weergegeven Mimiek en Voordracht kwnmen goed uit in zyn laatste gedicht Goednu Nanht By het sluitingswoord van den Voorz van t Dep werd den spreker by dit Goede Nacht nog toegevoegd Wy danken U en Tot weerziens Ie waarmede het publiek bly keus bet applaus van harte instemde Vrydag 1 1 werd te Waddioiveen in het koffiehuis van den heer J M de Rniter etiue tooneelvoorstelling gegeven door Vereen Aiust Tooneelliitenc onder directie van den beer A Kattermole De twee stakjes Markies Harplaganc en Ëen Belgaalsche tygerc vielen zeer in den smaak van het publiek en men hoopt tilgeg mean dat men den baw EaitaruiuU die toch al gees onbekelide is met zi o gezelschap Rpoedig eena weder te zieu Na afloop werden door den beer Kattei mole twee en dorr mevr Wyiacker een voordracht geheel buiten bet programma ten beste gegeven wat de vreugde zeer verhoogde De beer de Raiter toonde hierl LJ ook weer dat hy er steeds op bedacht is het zyne bezoekers zoo aaagfinaam pjo elgk ia mnk n eo dat hy moeite nocU koRten ontziet te Wnddinxveen een plaats waar anders Wfinig voorvalt oenig leven io de broawery te brengen De correspondent der N R Ct c te Batavia eint onder dngteekening van giHteren De Riis Maligan raadsman van den radja van Lombok is naar Kanmg Asem ontsnapt Te Maastricht zyo Woensdagavond op den schildwacht aan bet kleedin magajiyn schoten gelost die door hem met een tegeuschot zyu beantwoord Men brengt dat feit in verband met de in den Isatsten tjjd aldaar voorgekomen vechtpartyen tasscheo bur nrs en militaiien Door de politie is een onderzoek ingesteld maar hun huis was twee mijlen vao daar verwgiierd en hunne bezoeken waren dagelijks Bleohls voor oen korten tijd Het was Vincent Kynnaaton de zoon van kolonel Kynnaston die mij aan het dreigeud gevaar onttrokken bad toen bij van het ijdele ea wereldaobe jaohtvermaak terugkeerde en h was het die bet grootste gedeelte van z n t d bij mij doorbracht Qodat ik wel genoeg was om naar de kleine huiskamer overgebracht te worden Wij deden beiden eena nieuwe en ona onbekeade ervaring op hü had npoit een Kwaker gekeod wiena hart en geest zoozeer ontwikkeld waren en ik bad nooit een man gekend wiens wogen de wegen der wereld war n waarvan ik zoo weinig gezien en niets gehoord had Eindelijk kwam de dag waarop ik naar do woning van Banhel Archer overgebracht kon werden Ik gevoelde mij den geheelen moi sn terneergeslagen maar ik traohtte mgne zelfbeheerscbing te bewareu totdat de aloap mg voor een tijd overmeeeterde en mij in Tolkomen vergetelheid deed verzinken Toen ik wakker werd atond Vincent Kynnaaton bjj my en hoog zicb naar mg voorover Hoe betooverend zijn uwe oogeo wanneer zy na den alaap opengaan zeide hg toen ik hem in bet gesioht keek zoo donker en zsoht met zulk een kalman on ohuldigeo blik als die van een kind Maar Vincent 1 gaf ik hom ten antwoord nhet past u aiet jjdele woorden van vleierij te spreken evenmin ala het my voegt daarnaar te luiatereo Ik zou u wel willen verzoeken n wat meer op een afstand te houden irWat zoudt gy er wel van zeggen ala ik u eens een kas gegeven had terwgl g j laagt te slapen vroeg hig daarop Aau de w Ct wordt het volg nde medegedeeld omtrent de ramp die schipper Jaspers heeft getroffen Schipper H Jaspers wiens vaartuig in den DJtóbt van Zaterdag op Zondag jl bij Scboklaud zonk waarby zijn zno jeugdige vrouw van 21 jaar een kindje van 10 maanden en zyn vader van 73 jaar zyn omnekonien en hy zelf ternauwernood het leven heeft behouden heeft een vreeselijken nacht doorgebracht Vrydagmorgen is hy niet een lading turfstrooisel van Zwurtsluis vertrokken met beate nming naar Holland en moeat door den opkomenden storm ouder Scb oklaad ankeren ZaterdagaTond te ongeveer 8 nur kwamen de opvarenden tot de treurige ontdekking dat bet vaartuig lek Töworden was t gen 10 uur wns dit reeds zoo verergerd dat men alle pogingen moest aanwenden om bet leven nog te redden door in bet want of op den last door te brengen het mocht echter met baten Eerst werd het kindje weggespoeld daarna is de vrou v verdronken Het touw waarpiede zy vastgebonden was raakte los eu ge n van beiden had meer de macht dit te herstellen de vader die zich naby het roer had vastgebonden vcbyut daarna uok los geraakt te zyo althans na middernacht ongeveer had Jaspers hem niet geboord of gezien Hy zelt zat in het wanten had den geheelen nacht alteen nog met hoofd en borst znowat boven water doorgebracht tot h Zondagmorgen te ongi veer 9 uur in hyon R ff letfHnoiceii fcot stand door dfin vinecber Hendrtk Kleyn van Zaandam die met zyn viSMObersschuit bij Schoklaiid lag g rrd en naar Schok land gebracht werd waardoor hy door de liet deryke zorgen van Eieiju en den kmtwachter iSmit aldaar weer werd hygebracht Hy i toe i door eerstgenoemde mei het lyk der vrouw dat iu bet nnm tussenen de 1 diirc waa gevouden s namiddags om 3 uur te Zwartsluis aan toebracht Tenen hchippor K Viascher van Zwfirtoluis moet irocüt vcrhiial zyn opi euiankt omdai by naar verzekerd wordt Zondunmürgen met zyn DiigeUden vaartuig op eriiitfen ut tand van de pinuts van hut ooKeluk is gevaieii vooriiat srliipoer Kleijn er by kou komeü zouder da hy hoezeer het weer veel kalmer vm teuige poging tot redding zou hubben aaouewend en Dii Lt gf nhtt ande de uoodi enien vanden schipbreukeling wel door hora waren opgemerkt Boven en behalve de hydrage bedoeld by de wet is een rubsidie verleend ten behoeve van het lager onderwijs aan de gemeenten Smaliingerlaod 60iX Tietjerksteradeel 5792 50 Ik wilde hierop guen antwoord geven maar er ging mij eene huivering over de leden juist niet van ergernis ofschoon de lippen van geen man do mijno sedert den dood van mgn vader aangeraakt badden list kalmste bedaardste duiije dat er ia mompelde bg Werkelijk hadden zyne vleiende woorden eene tooverkraoht voor mijne jeuKdige ooreo z odut ik ze in mgu hart en in mijn geheugen grifte ÏV zoa wel eens willen weten voegde bij er bij Df Kwakers hartstochten hebbpn Ik moet bekenneo antwoordde ik ffdat het wel eens gebeurt dat ik de beifinselen van toorn bij mij voel opkomen maar ik hoop dat ik over mg zelve zal waken irMaar wordt gg nooit aangegrepen door een onbestemd en bijna aangenaam gevoel van onrust P vroeg bij rHebt gij geene onbevredigde wensohen eo ongobi eidelde begeerten die gg niet kant over meeatereu P Ik heb zeide ik na eenige oogenblikken nagedacht to bebbeu nog niet lan geleden oen zeker gevoel van onrust verwant aan smarl en genot on dervonden evenals dat van een jongen vogel die de kracht zgner vleugels op den kant van het nest beproeft Ik vrees voor ieta ik weet niet waarvoor ffAim duiQel zeide hg en nu verviel hg m eene atemmiog van ernstig nadenken waarin ik hem niet wilde storen en voordat bij weder iets gezegd had kwam het rgiuig van Caleb Archer aaurgden waarop hij mij haastig vaarwel zeide en de woning door eene aofaterdeur verliet Caleb Archer waa een rgk man die bijna de helft van kolonel Kymnaston s laod legen een matigen Staten Qeneraal Ie Kahhh Zitting van Vrydag 28 December 1894 By de behandeling der Indische begrooting kwam de heer Van Alphen op tegen de voorgenomm vervanging van den werktnigkun tigen ingenieur aan het etablissement te Soerabaya door eeu officier machioist Ernstig drong ppreker aan op een bewapeniug der Indische krygtmdcbt met de beste verstdragende wapenen rooral wat de maritieme krachten betreft in het belang ran ons overwiohc De heer Pynacker Hordyk Terbeugde sicb over het succes behaald op Lombok Toen eeumaal tot de expeditie was besloten heeft hy raeegetreurd orar het verraad en meegejuicht by de overwinning Hg zou het betreuren als de expeditie naar Esrang sem noodig ware maar er in berusten Hy betoogde de groote hoofdzakeiykheid der herziening vao het regeeringsreglement o a om de christelijke zending niet achter te stellen by de mahiimedaanache propaganda Hy wees op de iioodKakelykheid vun een wyziging der complablisaementswet en de mynwet op de voortzetting van de regeling der heerendiensten in den geest van verhooging von het hoofdgeld en op de voortzetting der irrigatiewerken en spoorwegen Zyns inziens moest de gouver neurgeneraal zoo min mogelyk worden bep rkt in de toepassing en uitvoering van zaken die nu vertraagd worden door een voortdurend overleg met d n minister Hy drong echter aan op een zoo min mogelgk geechryf naar ludië maar wilde wel de uitvoering van de brieven van de gouv gen H rhaaldeiyk wees hl op de incon equentib der koloniale politiek van den het r Van Houten en eindelyk drong hy aan op de invoering van geweste yke raden De heer 6chimmelpenninck van der Ojo brengt hulde aan ons dapper Indisch l er Inch dringt aan op ver terkiug van de krygsiiiiicht in liidië eu verbutering van hetzedelyk gehalte der militairen I e herr Wertheim behandelt de finaacieöle qua stie Tan Indië Hy ie van oordeel dat wy syntematisch onze werkkrachten moesten blyven nauweudeu dat de koloniën voor zich zelve luoften zorgen maat dan in den zin van bevitrdfritig der productiviteit vergemakkelyking der middelen van verkeer van ontwikkeling der iidaudsche bevolking Maar dan moeten wy ook niet de uitvoering van maatregelen ipdrageu aan ben die er tegen zyn Dit betreft den byslag voor de koffie Tegen de proefneming daarmede heeft hy niets roaar hy is overtuigd dat het ni t zat gaan Beter it het de bevolking heter te betalen dan lal men den lust aHnwakkeren om zicb te ver buurpriJB in gebruik had en zijnu huishoudint waa mft de meeste weelde inxeriobt Kachel de vroegere vriendin mgnnr moeder was welwillend te mijnen opzichte maar ik morkte al spoerlig dat zg onbezonnen en wereldsgezind was Na verloop van eonigen tgd verzocht zg mg haar niet meer bij baren naam R ohel te noemen omdat de bedienden en de kinderen daarom lachten en daar ik jonK was en onder hare bevelen stond gehoorzaamde ik maar dit vernietigde mgn geloof in hare eenvoudigheid van geest hetgeen later een ongeluk voor mg werd Caleb Arober hiid zooals Sarah Glazeubrook mij verleid had twee kinderen uit een vorig huwelijk Het oudste Ellen was een ongetrouwd meisje van dertig jaren die hevig aan eene ru gegraatskwaal leed die haar beitendig aan hare legerstede ia eene kamer van bet nieuwe buis boeide Caleb de zoon studeerde voor hetgeen zij den geestelijken stand noemden en zijn vade atond op het punt om voor hem de predikantsplaats in bun eigen kerspel te koopen die door kolonel Kynnaaton moeit begeven worden Zoo noemde zij dit ofachoon bij da koopwaar van bet ambt van een geeatelgke maakte Daarom waa de jonge Caleb zeer ijverig aan het Ihatudeeren van bel Qrieksohe Nieuwe Testament voor sgn examen voor bet ambt van diaken en hü was gewoon dea avonds in de kamer zgner zuster te studeeren Nu lag bet volstrekt niet in de bedoeling van Kachel Archer of van haar eohtgenoot dat ik mijne vrije uren in hun gezelschap zou doorbrengen eo daardoor kwam het dat mg bevolen werd mg des avonds insgtlgks in de kamer van Ellen Archer op te houden hetgeen z er onaangenaam wsa ff ordt vtrwiigd i I