Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1895

TMnsdag 1 Januari J805 SSste Jaargang No 6546 NT wmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitïaVe dezer Courant geschiedt dagelijks met litKondering van Zon en Feestdagen De pri per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Aizomferlijke Nommer VU F CENTEN is nog weinig te bespeuren De raad heeft zich moeten inspannen om het budget sluitend te maken zonder de burgerij al te zwaar te belasten en toch wordt geklaagd over de drukkende heffingen vooral nu het verlies der scheepvaartrechten samenvalt met de nieuwe rijksbelastingen Aan die ongunstige omstandigheden danken wij zeker den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen die voor een gr uitvielen m tien geest der oppositi tijen Wij kunnen dit betreuren als toom van den geest der kiezers zelf is er niets onbiUijks in dat d schillende richtingen in den raad ver woordigd zijn De ontevredenen kunr zelf de hand aan het werk slaan en regeereii doch in de gegeven oms heden zal in de eerste juren bezu wel de leus blijven van alle partij Zoo gaan wij dan een nieuwen ti in met de beste wenschen voor onze onze stadgcnooten en ons geheele land Laat ieder onzer zich de opgedane ondervinding ten nutte en daarmede woekeren in zijn Indien wij ons de vre ig stellen heb gedaan al wat ge kondet voor uw eig ontwikkeling voor uw gezin voor de g meente voor de maatschappij dan zullen wij moeten erkennen dat er veel aan ontbroken heeft dit inkeeren in ons zelf moge een spoorslag zijn om ons zelven te herzien en met de beste bedoelingen onze taak weder op te vatten Het jaar 1895 bmnige vrede en rust in Eurjpa nieuw l ttitdn de binnenlandB he staatkunde Èlving van handel nijverheid en laM law vooruitgang op elk gebied en vtiirspoed aan elk in het bijzonder anderen tenswaa Voor de polen schijnt een milder bestuur op handfi en de Israëlieten mogen zich verheuge in de voorteekenen van een menschelker en rechtvaardiger behandeling En van geen der staten is het crediet zov goed gevestigd Overal eldei veel woeftg maar weinig of geen vooruitgang België de eerste proefneming J met het Memeen stemrecht ten gevolge waarvan liberalen het onderspit delfden en voor tige jaren het bewind weer in handen bléf van de clerioalen die thans vooral socjÖisten tegenover zich zien In Duitschlati viel Caprivi en de nieuwe rijkskanselier fe reeds te vergeefs trachtte de vrijheid ij het parlement aan banden te 4 leggen drtgt schipbreuk te zullen lijden op de nluwe wet tegen de socialisten In Oostenik Hongarije is aan deze zijde deeld en schier overtuigd van haar machder Leithdhet vraagstuk der kieshervor i teloosheid zonder den steun der vooruitstreming nog teeda het groote struikelblok nde liberalen de socialisten hopeloos BINNENLAND aOUDA 31 December 1894 De Kxainen Commissie der Maatflcbappij ter bevordering d r Tooakunst heett bet diploma voor ZttDgiindKrwgs op de lagere school toegeketid aan Mejuffrouw L ran der Klein onderwgzeres te Cbarlois en Mejuffrouw M Kruisheer ooderwgzttrea alhier beiden leerlingeo der Stads Muziekachool te Gouda mg liep on mg versohillGnda vraften deed met een voorkomen van bijna vaderlg ke belangstelling iK odat ik al spoedig vrg met hem sprak en hem de geBcbiedeniB van mijn leren vertelde en het n as eerst toen ik een trek van tuleurstelUng op hetgelsatran Vincent bemerkte dat er zioh een geroel ran onterredenbeid over mgn bezoek van mg meester maakte Dan rolgonden avond toen ik alleen met Ellen ArchHr was trad Vincent Kynnaston da kamer onverwachts met een aomber gezicht binnen en nu rerleldü hg aan Ellen dat hg op drinrend verzoek van zgn vader roor eenigen tgd naar Londen gmg Ik zeide mets want hg richtto zich niet tot mij maar kort daarop daalde de geest van zelfbeheersohing op mg tieur en daar ik in hot bgzgn van deze weraldschü meuschen maar al te dikwgls aan den invloed daarvan weerstand geboden had zeide ik bun kalm vaarwel en begat mg met een bedaarden stap naar het vertrek waarin ik onderwgs gaf Maar toen ik de deur zaohljea achter mij dichtgedaan had waarheen vlood toen de gee t van kalmte die zich ran mg had meester gerraakt Wat betoekende dat kloppen van mgn hijgend hart en die brandende tranen welke er in mijne oogen welden F Ik begaf mg in aller gl naar het rasm ea keek naar het ondergaan dor zon Een vuurroode gloud verspreidde zich over het geheele landschap dat er roor mg lag In de arondlucht vlogen de zwaluwen in dartele kronkelingen rond en bezige insecten rer volgden elkander vfn de eene plaats naar de andere j A I in aan gene zijde werden de behaalde oordeelen die de liberale partij met moeite bevocht onder het ministerieWec kerlé weder in gevaar gebracht door de aarzeling en de halfslachtigheid van den souverein die aan alle kanten door de behoudende partjjen wordt bestormd In Italië nog geen verbetering van den financieelen toestand ten gevolge van den ver woeden tegenstand waarmede Crispi te kampen heeft In Frankrijk anarchistische woelingen Waarvan de president Carnot het slachtoffer werd en daarna verspilling van den nationalen tijd door eindeloos getwist in het parlement waar men het alleen eens is als men het land overleveren wil aan bedenkelijke protectionistische proefnemingen In Engeland nog steeds een liberaal kabinet maar geen bevrediging van Ierland ook al stilstand omdat de groote politieke partijen nagenoeg even sterk zijn Buiten Europa was de oorlog tusBchen China en Japan het merkwaardigst Japan zich openbarende als een onstuimige met jeugdig vuur opkomende natie China in al zijn naaktheid tentoongesteld als een vermolmde colossus Heinieuwe jaar In eeneitoespraak die wij eens hoorden prees de areker den Nieuw Bar8dag als het ideale rtte unt Ue eerste Januari heeft evenals è god Janns wiens naam zij draagt e aangezichten Het eone ziet terug o de lange reeks van jaren die Tervlogenj zyn net andere ziet naar de baan dil voor ons ligt Op den Nieuwjaarsdag ïoet men denkende aan de toekomst vailand en gezin vragen aan het verledene het geweten treedt als rechter op en in iet licht dat de feiten en de gebenrtenis n werpen op onze daden erkennen wij onze fouten en tekortkomingen zoodat het rieden een les kan zijn voor de toekomst Als vanzjf denken wij dus in dit eerste I nummer vat het nieuwe jaar aan hetgeen 1894 op jolitiek gebied ons gebrachtheeft i De vredeWerd niet verstoord MW toch was Europ vol onrust en gistii flTanneer wij oiten blik over de voornaamste taljen latxi rondgaan dan is de toestand alleen inPusland dit jaar belangrijk ver 1 Azië dreigt dus steeds meer het strijdperk beterd Jthans de vooruitzichten zijn daar zullen worden waar de belangen der gaastig De jonge Keizer schijnt SMi f Europeesehe natiën met elkauder in bol eg op te willen dan zijn aohdoch halsstarrige vafer sing komen f Opwekkend is dus het overzicht der jaargebeurtenissen in ons werelddeel niet Ën in ons land Insgelijks teleurstelling De hoop die wij een jaar geleden uitspraken dat ten slotte gemeen overleg en wederzijdsche toonadering zouden leiden tot eene bevredigende oplossing van het kiesreohtvraagstuk is niet verwezenlijkt Aan wien de schuld Daarover verblijve het oordeel aan den historieschrijver Maar het feit is er wij zijn dit jaa weer niet tot het doel geraakt Daarenboven als gevolg van den geleverden T ldelag over deze quaestie alle partijen verdeeld Liberalen en antirevolutionairen in twee kampen gesplitst de woordvoerder der katholieken zonder partij achter zich en het gros dier party zonder erkend hoofd de radicale partij in zich zelf ver FEVILLETODI ALLEEN OP DE WERELD JVaftr htt JSnffehch f van HESBA STRETTON f i Daar zy dit twaohrerf aan een plan ran der kant barer stiefmoeder dat de jookman zioh zon Aangetrokken geroebo door mij dis zoo ooaohutlig ala een pasgeboren kind in hun midden gekomin was Kr hflüd vroofTcr eene teedere vriendaohanbetrekking tassohen Vincent en Osleb bestaan dl reeds op school begonnen en later gedurende eenft jaren fOortgeiet was Wanneer er voor het eeét eenige rerkoóUng in dese Triendaahap gekomen ai weet ik niet i maar wel weet ik dat bet eenige ew a van bonne rriendsofaap hierin Viëstond tIa Vincent saTonds diltwijlB kwam om de studiën un Caleb door luchtige maar geestige geeprekknn stoten waarover de laatstgenoemde gewoonlijk ios keek Tooral wannéW Vincent in een rrool keWim was eu laij aan het lachen maakte Want hoez r ik ook mijn beat deed om mijne gedachten af te l len door na te detiken over die onderwerpen van nerpeinBing welke mij door Sarah Clazebrook roorgjichreven waren baatte dit mij niet reel want ydeWgedacbten bestormden myn hart Eelfs wanneer il slechts de komst ran Vincent afwachtte Hoe veei e ouer ff sa dit het geral wanneer hg er werkely k va I Op den eeraten Zondag had ik terwyl dj familie naar de kerk was eenige rustige oogenblikkeu in mijne eigene kamer die ik mii ten nutte maakte door mij zelve nauwkeurig te onderzoeken omtrent mijn gedrag ten opzichte ran Caleb Aroher en ik besloot my op een behoorlykec afatand ran hem te houden daar ik wel bemerkte dat wij onrejrmydelyk een dagelijkschen en rertrouwelijken omgang met elkander zouden hebben waaruit reel zou kunnen Toortkomen dat onbehoorlijk was daar ik met meer waa dan een arme bezoldigde gourernanto en hy de oudste zoon ran een ryk rader die zijne zinnen op de goederen dezer wereld zette Ëd toen ik nu een oogenblik in mijn spiegel keek kwam ik tot de erkentenis zy het ook zonder eonig gevopl ran ijdelheid dat er redenen bestonden om mg te onthouden van eene al te groote rertrouwelgkheïd met de6 jongen Caleb Archer Toen bet later in de lente werd begon het mgne gewoonte te worden des Zondags morgens mgn boek te nemen en naar buiten te gaan waar ik mg erenals de aartsvaders plachten te doen te midden run de schoonheden der schopping aan orerpeinzmgciii kon overgeven Ik had een geliefkoosd plekje waar een onrergevallen boom aan den kant ran een murmelend beekje lag dat een soort ran eobieroitand geroimd had waar eene menigte van rerschilk nde boomen groeide Ik zat daar op zekeren morden noch lezende nooh nadenkende maar in eene vroo lyke stemming bijna te rroolgk om geoorloofd te wezen toen er twee handen eensklaps roor mjjne oogen gehouden wonVen en ik na deze weggenomen te hebben Vincent Kynnastou achter mg zag staan gOrii hier F riep ik uit wla er dan geene godadlenstoafeaiag in nw kerk P A DVERTENTIEN worden gephatst van 1 5 regel k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd $ verdeeld over de gedragslijn die te vol gen is Wat uit al die verwarring moet jgeboren worden hoe die elkander tegengebtelde stroomingen ten slotte de hulk Vfin Staat voort moeten stuwen in de richting van onzen nieuwen tijd is vooralsnog een onoplosbaar raadsel Het ka I binet bestaat uit mannen die blijkens de begrootingsdiscusfliën allen berekend zijn voor hun administratieve taak maar zal het steun vinden als het aankomt met eene oplossing der groote quaestie an den dag Het zal moeten slagen door de juistheid zijner voorstellen een eigen partij een groep van geestdriftige volgelingen hpeft het niet Meer dan ooit zal er zelfbedwang en gematigdheid bij de staatkundige leiders noodig zijn wil er iets tot stand gebracht worden in het belang dos lands Laten wij al vast vertrouwen dat men het eens zal worden over de regeling der gemeente financiën welke een dringende eisch des tijds is Een lichtpunt in het afgeloopen jaar was de goede afloop van de expeditie naar Lombok Wel zijn in tal van familiën gisterenavond droevige herinneringen opgekomen aan de slachtoffers die voor het vaderland vielen ver van het ouderlijk Huis doch deze helden zelven gaven met geestdrift hun leven voor de eer van hun vaandel Het Indische leger heeft zich met roem bedekt en schitterend is het gepleegde verraad gewfoken Het krachtig optreden van het opperbestuur in onze kolonie en de onverschrokkenheid van legorhoofden en soldaten gaven een welkom getuigenis van offervaardigheid en plichtsbetrachting Ons gezag in Insulinde is bevestigd en wjj hebben getoond noj niet den naam van koloniale mogendbeu onwaardig te zijn Dat geeft moed voor de toekomst van ons volk en wekt ook het vertrouwen dat de aangeboren liefde tot het vaderland ten slotte ook hier te lande de welmeenende doch van verschillend beginsel uitgaande medeburgers tot gemeenschappelijk handelen brengen zal ten einde licht te brengen in onze duistere politieke atmosfeer Op het meer beperkte terrein onzer gemeentezaken viel niets bijzonder opmer kelijks voor Verbetering in den toestand Ja Lydia zeide b j en voorde er erristifï by Masr ik vreeB dat hot eeuo zoadig e spotternij zoa wezen den dienst bg te wonen terffgl myn bart niet by het gebed is Juist zoo antwoordde ilc urnen map de Godheid niet bespotten door eene zinledige piechti iieid Maar waarom hebt gg n vroeger niet bereid voor hetgeen gg een plicht acht P Toon was het dat Vincent Kyanaaton ofsohoon bij verscheidene jaren ouder was dan ilc en veel wijrer on geleerder in mensobelgke wetenschappen mg vroeg hem onderwgs te geven in den godsl ienat waarin ik hem zoo onkundig vond ala een bödon En niet alleen toon maar op verschillende andere tijdon kwam hg tot mg om onderricht op Zondagmorgen dien ik misschien beter had kunnen besteden met zelfondoreoek en overpeinzing Omstreeks zes maanden nadat ik by de familievan Baohet Archer in huis gekomen was waren zgen hare kinderen verlangend om een honderdjarige aloe te zien die in de broeikaaton van kolonel Kynnaston in bloei stond en zg waren er op gesteld dat ik mot bon mee zou gaan ofschoon eene inwendige stem mg toelluisterdo hen niet te vergezellen Ik had den vader vau Vincent neg met gezien enik durfde mgne oogen niet opslaan toen wg in zgnbgzgo gebraoht werden voordat Vincent my bg deband nam en mg aan hem voorstelde ir vm i Vader I zeide hg ydit is de jonge dame wier leven ik het geluk gehad heb te redden 0 ordl temotfj Toen keek ik op en zng een beschaafd man met een deftig voorkomen wiens oogen strak op mij govestigd waren Hg verEooht Vincent zijn arm aan Bachel Aroher Ma t bieden t rwijl bjj nU uut