Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1895

I ondsr leiding van den i enieur J vaa Stolk uit Delft Om het rastaiverk te steunen werd de glooiing met zeilddk bedekt en aan deu I voet zakken met zand feplaatst I Wanneer de windin den westhoek bleef I zou het gevaar niet grq ter wordeu I Nu vier uur begoo de atorm allengs te I verminderen maar stood de zee nog tot aan I de duinen Baiteotandseh Overzicht i I De crisis in Italië danrt voort j I Meer en meer wint de mening veldi dat I koning iHumbert zal heslatten tot ontbii ding I van de Kimer Volgeus de T pa be t de K koning lang geaarzeld of hy d heer Crispi Val laten gaan dan wel of hy de Kamer ontbinden Vermoedelijk zal ïu echter de koning tot het laatste overgaan De berichten welke wy omt nfe den toestand in Hongarye ontvingen v ren voor de liberale party niet bijzonder ginatig Zelfs bet ministerie deelde in de vreea at bet zou I opgevolgd worden door een kahi t ait liberalen en conaervatieven of uit eikel conservatieven bestaands Op de verftdering jtarliberale party verklaarde de h r WekdUe I dat hy hoopte dat de koning reen vertXdering van regeeringseielsel in on zin hfld Daarop stond de voormalige n jiister grsaf Czakji op en zeide KIet diflppflmart vérneem ik de bevestiging van hétnbkende laitdat het kabinet moet aftred uiHet belangvan het vo k eischte dit pei to lyke offer Maar laten wy ons niet bevreèjid laken door spoken Qn reactie b in Hoiigarp oumogetyk en kan daarom ooft niet beproql worden Deze woorden werden met dave ndloejaiobin gen begroet Het besef dat een coalitie rmni rie of een conservatief kabinet ip Hongt i y onmi gelyk zou zyn schynt intusaoh n ook dorgedroug n te zyn in toonaangevende krinsu Men be hooge ambten aarstraotem e nten De minister verklaarde de proef met de opinmregie te uilen voortzetten maar de pacht niette kunnen afschaffeuir vóórdat gebleko t i dat deregie het debiet beperkt zo 11 do schatkistzeer te schaden Ovrriff i achtte hy hetopiumgebruik volstrekt niet een kanker voorde bevolking en de uitroeiing een onbereikbaar ideaal Alle hoofdstqkk der Indische begrooting zyn aangenomen zodvede tal van andere ontwerpen al de uitzenderingswetvoor Alkmaar Zegt actueel by et atormacl wasX eene interpellatie vau den heer van 1 de Putte over den toestand vanweriW tusagbsa Scheveoingen en den Hoekvan Holland Ia deze dagen wordt natuurlyk gevraagd of Delfland wel voldoet aa jyn verplichtingen tot onderhoud eu ór edejl teerde Staten van Zuid Holland niet krachtigertegen dit bestnur moesten optreden dan totdusverre is geschied ook nadat de heer Conrad reeds tien maanden geleden op den bedenkelijken toestand waarin de zeewering rerkeert in de vergadering der Provinciale Staten de aandacht gevestigd heeft t Volgens den minister van waterstaat hebbeij Gedeputeerde Staten nog geen reden gdvonl den art 7 Vdu de wet van 1855 houden af voorloopige voorziening in sommige waterA I staatbelangen toe te passen Dit artikel geeft aan Ged Staten bet recht de uitvoering van 1 noodzakelyke werken welke door de daartoe verplichten niet is geschied to bevelen Nu is I wel verklaard dat bet maken van de hoofden 1 waarvoor het Hoogheemraadschap f 15Q 000 op de begrooting van 1895 heeft uitgetrokken j ni t voldoende is en werd een nader ontwerp i gevraagd doch verder is men op dit oogenblik I nog niet gekomen De minister meent dat de I Regeering in de eerste plaats moet zorgen 1I dat de betrokken besturen hun plicht doen I Elierop wordt een wakend oog geboudeo J Niet zeer tevreden was de ioterpellant met 1 dit antwoord In plaats van eenige berichten 1 omtrent correspondentie tuischen verschillende i besturen had de heer Van de Putte gehoopt I dat de regeering in elk geval hare verantwoor j delykheid zou gevoelen dat er inderdaad maat J I regelen werdeu getroffen ten eiudu groote I I rampen te voorkomen Later kon dau wel 1 I worden uil emaakt op wiens rekening de ge 1 I maakte kosten moeaten worden gebracht In i I tusBchen oordeelde de minister van waterstaat J I de voorstelling van de Zuidbollaudschen afge I I vaardigde die gesproken had van een onder 1 I loopen van de provincie Zuid Holland zeer 1 I overdreven In geen geval zou de ramp ook ffa edè ii t iaal l894 zyn uitvaaiVdoet I ger in frienden Vt V W f if 1 f Klei egE 98 FirOÏ B E JONG Gouda 1 fan 95 slechts oeni szins op deze voorstelling gelijken gemeenteraden Ho iramflr ïa thang uitöentfeöaau om teeen f H t n a De kamer is thans uiteenge aau om tegen half Januari de begrooting te komen behandelen zooala sedert jaren de gewoonte is Uit Scheveningen wordt gemeld j De storm woedt met groote kracht uit het i Westen De zee staat weet hoog zoodat het strand reeds geheel tot den straatweg onder 1 water staat De werkzaamheden aan den munr j voor het dorp tot beveiliging togen doorbraak i moesten Zaterdagmiddag worden gestaakt daar I de zee den voet van den dyk had bereikt Me J ia thans bezig met zakken zand het verder I opdringen van het water tegen te houden I Duizenden kwamen uit de stad 1 In verband met de middelen vereischt om l de vloot in veiliger toealand te brengen en l 1 gunstig wedqr met het uit elkaar halen van 1 de f cbepen te kunnen beginusn heeft de d recteur dor gemnentewerken geconfereerd me den heer A Hoogeuraad reeder en lid va i den Raad Zy bobben met nog enkele andere J reedera de geschikte plaatsen opgezocht om J slagen toegangspaden te graven I Aanvankelyk wilde men zulk een slag maken I tusschen Seinpost eu het paviljoen van 1 prinses von Wied Zoo spoedig als het wede 1 het toelaat en de vereischte vergunning van Delfland zal zyn verkregen waartoe het Ge A mpentebestuur zal medewerken zal tot d nerkza imbeden worden overgegaan Dit slag gereed zynde zal men gelegenheid 1 bebben om de achterste schuiten die het vers 1 van bet strand liggen geheel op den straat I weg t gen den dyk van keisteenen te brengen I j waarna de voorste rij die aau h t meeste ge 1 I vaar ia blootgesteld een goed eind achterwaart zal kunnen worden opgetrokken lïlykt het noodig nog meer slagen te maken dan zal het geoorloofd wezen er nog twee plaatsen aan het strand voor te kiezen welke het geschiktst zullen voorkomen waar di is nog niet bepaald Later meldde men nog Gistermiddag tusschen 3 en 4 uur stond de lee het hoogst Het schuim der golven bereikt de personen die zich langs den straat weg bewogen en spatte tegen de huizen en I door den wind kostte het moeite zich staande I te houden I De zee bood een indrukwekkend tafreel I waarvan o a de heer Mesdag getuige was I Hoewel de vloed eerst tegen 4 uur verI wacht wf rd bespoelde het water na twee uur I reeds oen gedeelte van de glooiing by de I Kerkwerf aangelegd en met cement versterkti De Collectöu in 1894 by het voltrekkeu van buweiyken ten Raadhuize gehouden hebbeD opgebracht f 216 84 Onder dankzoggiog aan de edele gevers en geefsters kunnen wg mededeelen dat voor de 4 huisgezinnen in de bus te Stolwgkerslui is ontvangen een aom van f 199 24 Aan DUS Bureaa van eene dame 5 oog van een dame 10 en van een heer een coapon van 1 73 Te zamen ƒ 215 97i Te Stolwyk waar men eene collecte beeU gehouden bracht die ongeveer ƒ 40 op Te Haastrecht heeft men eveneens geÉoUecteerd het bedrag daarvan is niet bg de commissie bekend De commissie heeft gemeend die gelden te moeten besteden voor die menschen en acht het bedrag voldoende Volgens de op 1 Januari 1895 in vrerking I tredende Verordening op de heffing van kaai of liggelden en van een bruggeld in de ge I meente Gouda is het tarief als volgt Het kaai of liggeld bedraagt a voor vaartuigen die in de Gemeente niet vrggesteld zyn van bet Provinciale kanaalrecht 1 cent per kubieken meter per reis evenwel niet minder dan 5 centen of jaartgks in eens af 30 centen per kubieken meter b voor vaartuigen waarvoor in de Gemeente het Provinciale kauaalrecht niet verschul dig4 is 4 cent per kubieken meter per reis wel niet minder dan 15 centen of jaars in eena af f 1 50 per kubieken meter or vaartuigen die na voldoening san het i of liggeld Bub o bedoeld op plaatsen de Gemeente aanleggen of vorblgren ke zij bereikt hebbeu zonder langs een Provinciale tolkantoren te zgn gevaren nten per kubieken meter per reis even wei minder dau 10 centen of jaarlyks in af f 1 20 per kubieken meter r houtvlotten 15 centen per koppel r balken 10 centen per stuk r Vaartuigen waarvan de inhoudsgrootte meer ia dan 6 kubieke metera en die luitend worden gebezigd voor het verer tuaachen verschillende gedeelten der meente jaarlyks in eeua af 30 centen per bieken meter et bruggeld aan de Kleiwegabrug bedraagt voor vaartuigen IJ cent per kubieken meter evenwel niet minder dan 10 centen voor houtvlotten 10 centen per koppel voor balken 5 oenten per stok Per telegraaf meldt men ons De beschuldigde uit Benlhnizen werd heden door da Utrechtache Rechtbank vrggesproken Zaterdagochtend nam de heer W v Waning die gedurende 45 jaren te Krimpen a d IJset burgemeester was afacheid van wethouders en den Raad Het Amsterdamache Dagblad € onder re dactie van de Koo en Ppel het orgaan der 1 radicalen houdt met 1 Jan op te bestaan Het Weekblad voor Nederland de AraI sterdammer redactie de Koo en Justus van I Maurik wordt met denzeUden datum met de I helft vergroot zonder pr srerhoogmg Üïaterd 1 1 zeilde een échipper met zijnschip door de Gouwe zeer tn z n schiJ dat bij voor uiemendalzoolekkèr er van doorging terwijl hg audera tamelgk veel geld voor eene ileepboot of een ecbeepsjager moest uitgeven wat nu wegens den sürken wind onuoodig I waa De rrengd was echter kort want ouder Waddittxveen geraakte de man door het overwaaien van het zeil te w ter Hij wist echter nog jniat een touw te grepen dat uit zgne aloep in het water hing en werd zoo door zgn schip door het water getrokken Gelukkig werd zijnen toestand aan boord opgemerkt en gelakte het zyn knecht en zgnzoon hem uit zyne vochtige verblyfplaata ophet schip te halen De leerlingen van de Zondagsschool van de Aideeling Oudewater en Omstreken van den Ned Prot Bond vierden op den avond van den In Kerstdag het Kerstfeest waarbg evenals andere Jaren een prachtige kerstboom in vollen laiater prjjkte en de kinderen getracteerd werden en geschenken ontvingen De voorzitter der Afd de heer A van Aelst opende dit feest met eene toespraak en Di J T Tenthof pred te Hoorn vertelde den leerlingen op boeiende wyze een kerstverhaal By afwisseling zongen de kinderen kerstliederen onder leiding hunner onderwyzeressen Aan t einde van dit feest bracht de voorzitter dank aan allen die tot bet welslagen hadden meegewerkt en iu t byzonder aan de onderwyzeresBon die met zooveel welwillendheid hare taak verrichten Vele leden en beUngstdlIènden woonden dit feest by Men achryft ous uit Utrecht i De twee sigarenbandelaars d e dea Zater 1 daga op het Vrodenburg altgd met elkander 1 aan et woordentwisten zijn weten telkens 1 iets toieuwa aan tiuG hoordera aan te bieden 1 en het gelukt bun daardoor maar al te wel 1 om waar het natuurlyk om te doen is een I groote mfUBchengroep om zich vereenigd te 1 krijgen Reeds hebben zij een paar concur 1 renten naar wie niemand maer luisterde op 1 die wyze verdreven en hedenochtend warenzg zoo heftig met elkaar aan den gang dat 1 ondanks wind en hagel urenlang een honrlerd 1 menschen opeengehoopt stonden om hunne I grappen aan te hooreu 1 Ja ja ja het heeft al in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gestaan ook wat die I alikruuk er voor eentje is roept de een terwyl hy met zyn tafelschel luidt Ën de ander het kleine ventje met een kruk ouder den arm die als ahkruuk betiteld wordt blyft het antwoord niet schuldig maar schreeuwt terug dat hoeven ze van j ou niet meer te doen want jou kennen ze toch wel Ja menschen en bier richt hy zich tot het auditorium I Maandagavond hebben ze hem in Rotterdam willen verzuipen omdat i de lui weer zoo bedrogen had en toen kwamen ze by vergissing op myn af Maar ik ben uog al by de han al zeg ik het zelf zoodat ik dadelyk zei u bent verkeerd meoacbeu maar andera hadden ze my n in de gracht gegooid Dat zou jammer geweest zyn aapperdekriek dat zou me gespeten hebben Maar laat de kerel maar kletsen wie moet er nog elf voor een dubbeltje van di fijne geïmporteerde uit den tijd van Napoleon drie Zand niks aa zand zit er in riep de alikruuk en op dit oogenblik werd htj op het I onverwachts gesteand door een burgerjuffrouw I die achter hem stond en zei dat hy daarin I volkomen gelyk had Verleden Zondag had zy I geen huis met haar man kunuen houden zoo I had hy den heelen dag gevloekt en te keer I gegaan over die gemeene sigaren van dien I leelyken bedrieger Dat was koren op alikruuka I molen Hoor Jelui wel Hier die juffrouw I zeit het zelf hoe hy haar man te pakken geI had heeft I Bet goeie mensch had spijt dat zy zich in I den ttryd gemengd had want blozende trok I zy zich onder het luid gelach der menigte I terug toen de ander haar dreigde eeus aan I haar mau te zullen vertellon dat zy hier met I dien alikruuk smoesjes stond te maken Hy I raadde haar aan maar wat voorzichtig met I zyn concurrent te zyn want het was oüu I eerste Sint Jan van een vent In Dén Haag I moeat ze maar eens naar hem iuformeeren by1 die dametjes met hoed en sjaal I Onder al die bedryven wordt echter ue II handel niet vergeun De sigaren worden aan II geboden voor honderd gulden honderd kwar 1I tjes honderd dubbeltjes honderd centen ja 1I zelfs voor negentig centen het kistje om e n 1I delyk gretig oopers te vinden by elf voor I tien centen I I Ën als by den koopman op krakken een 1I landbouwer zyn sigaren koopt dan gilt hy II het uit van vruugde Zie je wel de boeren 1I losten ze al niet eeus meer van ham die 1I krygen hem zelfs al in de gaten Ën terwyl 1I hy een sigaar doorbreekt om den inhoud te laten zien roept hij een gulden geef ik 1 aan een arm mensch als fay dat durft te 1 doen Dan zou ju zien wat er een zand 1 in zit I Ja hij maakt zyn sigaren zelfU roept de I ander Hy heeft zelf tabaksland ook Nog 1 nooit gezien Als je den Vleuteoschen 1 weg oploopt tot aan den tol dan ben je er allang voorby en dan heb je nog niks gezien Soms ontstaken ze zoodanig in woede dat ze elkaar met eau pak tabak of een ledig sigaronkistje naar het hoofd wierpen en gistermorgen kwam het zelfs zoo ver dat de kle ne man riep Ik daag je uit op de pistool zoo I krom aU ik ben En toen de ander op die uitdaging een smadelijk Btitzwygen bewaarde en voortging met sigaren verkoopen alsof er niets gezegd was draaide de alikruuk hem den rug toe en nam al zyoe hoorders tot ge tuigen dat die man nu mocht zeggen en doen wat hy verkoos hy zou er geen uotitio van nemen want nu kon hy bem niet meer beleedigen Op dat oogenblik dwong een zware buiden alikruuk zyne sigaren met een zeil dicht te dekken en zelf een schuilplaats onder het tentje van zijn concurrent te zoeken N R Ct Staten Generaal Ie Kambe Zitting van Zaterdag 29 December 1894 By de lodische begrooting drong de heer van Alphen aan op lichte bewapening der riviervaartuigen De Minister zou dit gaarne overwegen De heer Schimmelpeuninck van der Oye beval de proef met de opiumregie den minister aan in het belang der vermindering van debiet De heer van der Putte kwam op tegen de uitgaaf in duiten door de Indische regeering De heer Pynacker Hordyk consta teerde dat de koffiecuHuuropbrengsten nog niet konden worden gemist De heer L Alberda kwam op tegen de schouwt het nu als z k rJ dat d koers QoVeiranderd zal blijven 1 j De konjug heeft verslhillenl staotsli ien van atlörlel riphting tor gehotftï ontvangen maar met hbp volgen een bricht aan de DuJtsche bladen in het feehect liet geapr en over het toekdUstige mi ïiuterie 3y onderhield zich met hen Islechts over de pr tischo moeilykheden verbonden aan de invlering van het burgerlyk huiirelyk en sprak ok met geen woord over ófi twee ontwerpen die nog door het Magnatei uia behandeld coDeten worden Het Hana lsbtad van Anlvrflrpen weÊt het volgende litee te deeleu Over m weti3ntwerp over de verkiezingen voor d Belgische vHet ontwerp van wet op d gfl Dteki zingen zal in de eerste zitting nape vacantie worden neergelegd Het ontwrp wordt heden onderzocht in den miniateraad onder voorzitterschap des Koninga J De wet bekrachtigt het grondbegiael dat de mate van aterorecht zal geëvenrediti zgn volgens de betaalde lasten De wet nl zeer behoudagezind zijn liberalen eu katplieken yn het eens in grondbegin dat men en weg der socialisten naar de gemeenterajtn moet afsnijden Ieder burger dertig jaar oud xal eene stem hebben Verder volgens het l oop der belastingen taksen en patenten do eiken kiezer betaald zal men hem 1 2 of t hygevoegde stemmen toekennen Het ontwerp ia dus gegrond bp het algemeen stemrecht op het 30e jaaü en op den geëvenredigden cyua Ër is geei apraak van de evenredige vertegenwoordigingen het wetaoutwerp aan te nemen t In den toestand van lord Raijolph Churchill ia eenige verbetering gekRnen Toch blyven de geneesheeren van oorèel dat hnn patient de ernstige ziekte waaaan h ly4t niet zal te boren komen Vs alle zyden oowel uit Engeland aU oit indere landen blyft lord Randolph tairyke beilüMn van deelneming ontvangen Gladstone vierde Zaterd zynen 85aten v aard in het genot van eDe volmaakte londheid Zelfs zyn gezicht is thans weder zóó goed dat hy tien of tni ait oren daags ktki lezen Slechts twee parlimentaleden zyn uu nog ouder dan hy Sir Laaac Holdon die 87 o de heer C P Villiers de Vader van het uisc die 92 wiuters telt jtOSTER IJBlsr LIjoT tan brieveo gesdresseerd asu onbekeodeft gedarende dè lu helft der maand December 18 ep J PjS te verkiggen door tnaschenkomat as het poatkantooc te tioada Verzonden van QOUDA Bremer Amsterdam N Roet Amsterdam J A Van den Cate Kampen M J Reurings Leida J H Donker Rotterdam A Romein f Mj A J H den Boer Rotterdam TorMnden Tan ZKVENHUIZEN A Vermenlen Kampen De Directeur van het Postkantoor V0R8TER i WATERGETUDEN TE GOUDA 1894 95 smorgSns s aTonds noog Ltag Hoog Laag Dinsdag 1 Jan 9 18 6 41 9 39 6 04 Woecsdag 2 10 02 6 2 0 30 6 55 Donderdag 3 10 59 T W11 41 8 06 Yrydag 4 12 03 8 2 12 23 8 48 Zaterdag 5 12 43 9 08 1 21 9 46 Zondag 6 2 10 25 2 36 11 01 Maandag 7 3 13 11 38 3 43 12 08 Stand Lambertus 28 HenTan Legden G P Lnyoenirtruida Margaen G W Tan ouders G M Clazina Jan C J Voortla en Christina en W C Kou i H WolTers en rdus Geri rdus Louriör d Valk en M ouders J t Brouwer 8 w dSO M Tan LiSeber 7 BurgerlUke GEBOREN 27 JohaJ ouders A Zwar s ne A StikI drikna naders L Bol en j Hermanns Jacobus ondi burg en J iBlok 29 nth onder J Tan Her RgaKp Elizabeth Johi Peetersen J M van Dord coba ouders R Borremai huizen Johanna CbrM 4 Johanna onders H C Ed broek Petronella oiu P de Koning 30 ouders L W van Apten Johannes Manus onders Jwl S t d Maas Niia MB d Laan en M de Jong P OVERLEDEN 29 Deo BI J van den Berg 5 Dondjen Bolding 13 m ouders B SlInt Lena onders HU Quirk D Sla is en A J ER l Uaastrec GHBOREN Maria Oori gen n C M G Snellemiil a de Braaf en M Slijk 4 engt by dele de UMI aan Wf Bakenden ia en alsklaitei deze stid zicfll bgUartdufitJI beleefd aan t iM wijd A jil ipEipaT 4 ri L Floetj wensclffi aa 1 1 gnj Begnnsti S De beste weusohen aan al myne Begunstigers en Vrienden G TUIJTflOF Gonda Jan SS Caié Unie N B Bericht dat het Café dien dag Tan 2 5 nur is gesloten Het Compliment Tan den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J GERRITSEN Bg de aauTang Tan 1895 weuscht de ondergeteekende zyn Begunstigers Vrienden en Terdere Kennissen Teel heil en zegen toe ♦ B TAN TONGEBLOO Schoenwinket Korte Groenendaal Bg de Terwisseling des jaara brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan alle zgue Begonitigera toe C Ti TONGERLOO Korte Groenendaal J SMIT a ZOOM Mr Uetselaar P F Turfmarkt H 49 T ZAAL voort C LUNENBTOG Confisenr p f TURFMARKT H 67 Mgne geachte Clientèle Familie en Terdere Betrekkingen iju de beste heilweuschen toegebracht door N M ENGELBREQT Qonwa Broodbakker Ondergeteekende brengt bjj dezen de Heilwensch Tan den dag aan zyne Bekenden en Begnnstigers zoo binnen als buiten deze stad en bereelt zich bg Toortdnring beleefd aan J DX MOL Turfmarkt Tailleur jP J Sparnaaij ZEUGSTRAAT Q 92 Pf J J fPoudenberg Café Harmonie M Onze heilgroete san Vrienden Begnnstigers n Bekenden QiBS Dl RAADT Bg de jaarwisseling wordt aan Vrienden eu Bekenden alles goeds gewenscht door D RUITER en Familie Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt by den aanrang an het Jaar Teel heil en ze en toegeweuKht door H TAM8E Schilder Het compliment Tan den dag aan Begnnl stigera en Stadgenooten Tan J H BOODE Zeugstraat Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden fa Bekenden Wed M MOL Stads schoorsteenvegery en RookrerdrgTery Ondergeteekende brengt lig den aauTangdea jaara a n hare Vrienden en Begunstigers het Complinient Tan den da L DE JONG Lange jTiendeweg Aan Begnnstigbra vlriendM ha Bekenden wordt bg den aa Tang Tan het jaar Veel heil eh zegen toegewenacht door j T BLOM han l in Melk Bot r en Kaas NieuW i HaTcn 208 aauVang Tan het Nieuwe Jaar aan al mg i Vrienden en Begunatigera Teel heil eM toegewensoht i F SIGMANS i M Slgter en Bie bottelaar Spie a gstr t F No 54 VjAiiüBeguiSftigera Vrienden en Bekenden dei aaniang Tan het jaar veel heil toe8i W i ischt door 4 R W n W S SCHBLING f R FttËKi Ë in Tapijten i p f Het Compliment Tan den dag aan al mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers J db jong Az Mr Timmerman Heil en Zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanberelen L BISSCHOP Sigareumagazgn Dubbele Buurt Het Compliment Tan den dag aan mgne ge achte Begunstigers E TIN MAAREN Dubbele Buurt IJ erhandelaar Zeug itraat O 91 wenscht alle bekenden inzonderheid Tiienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe Hy blgft zich beleefd in hun gunst aaubeTsleu Compliment Tan den Dag N J TiN WIJK Mr Metselaar Hontmansgracht Bg den aauTaug Tan het jaar wenacht de ondergeteekende zyn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad Teel Heil en Zegen toe A T4JI DBï STEEN in Hoeden en Petten Kleiwegsteeg No 319 Het Compliment Tan den Dag aan mgn geachte Begnnstigers en Vrienden W DE JEC Lange Tiendeweg De ondergeteekende wenacht zyne Vrienden Bekenden en Begnnstigers Teel heil en zegen toe eu bcTeelt zich Terder aan tot het aanleggen Tan Tuinen met byieTering J M GELISSEN Jz Bleekerssingel R 244 Bloemist en HoTenier Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers zoowel binnen alsbaiten de stad K M DE BRUIN Gouda Januari 95 jTwr koster p f Het compliment ran den di aan Begunstigers en Stadgenooten ran J A BLOM eu Ëchtgenoote Turfmarkt H 234 Het Compliment van den dag aan Familie Vrienden en Begunstigers J F WELTER Lange Tiendeweg Café Neafc Ondergeteekende wenscht hare Stadgenooten Vrienden en Begunstigers reel heil en zegen en bereelt zich beleefd in ieders gunst by vernieuwing aan Wed C VAN OIJE By des aanrang ran het jaar brengt de ondergeteekende zynen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden J SCHULING Concierge Arti Legi De Complimenten ran den dag Wed G VAN REEDT DORTLAND Sociëteit kONS Qenoeobkc 1 Januari 1895 Bet Compliment van den dag aan al mijne Begunstigers C H W KAHLE Gouda 1 Januari 1895 H ill DlESTËLHOKSTl 1 Aad Begunstigels Vrienden en Bekenden ürdt bij den aanyaug ran het jaar veel heil Mo ze fia toegewenscht door f M P OOSTERBEEK il in Melk en Boter Turfmarkt H löQ Aan jmyn geachte Begunstigers Vriendei eUf Bekenden Gods Beste zegen toegewenscht by de intrede van dezeh nieuwen jaarkring I A VINGERLING Gotit 1 J nuüri 1896 A LAMBERT Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in t nieuw begonnen Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering ran Steenkolen Bii den aanrang van het jaar brengt de ondergeteekende zyoen heilwenaeti aan Familie Vrienden en Bekenden G DE GRÜIL Nieuwe Haven Heil eu zegen toegewenscht aan alle myoe Vrienden en Begunstigers en blyf mij steeds op het minzaamst aanbevelen fl J RABOUW Raam O 428 Lood en Zinkwerker Aan mijn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden Gods besten zegen toegpwenscht by de intrede ran dezen nieuwen jaarkring Firma J J VERDRIES lUouDA 1 Januari 1895 Onder dankzegging voor het ruimschoots genoten rertrouwen wenach ik by den aanrang van het Nieuwe Jaar myne begunstigers en rneuden zoowel binnen als buiten de stad reel heil en zegen toe My voortdurend in DBds gunst aanbevelende A J DONGELMANS Raam Vleeschhouwer By den aanrang ran het Nieuwe jaar wenscht de oudergeteekende zynen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en ze en toeP J REVET Üosthaven Schilder By den aanvang ran dit jaar de beste Zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden Lange Noodgodsteeg L LEEFLANG Metselaar en Witter Gouda 1 Januari 1895 Het Compliment ran den Dag aan myn geachte Begunstigers Vrienden en Familie G J LUGTHART Spieringstraat F 52 Veel geluk en zegen toegewenscht aan Vnenden Bekenden en Begunstigers J TAN TELLINGEN Mr Schoenmaker Spieringstraat By den aanrang rato het Nieuwe Jaor reel heil en zegen aan myn geachte vrienden en begunstigers C V D BERG Horloger ZengBtraat G 44 Gouda By de intreding van het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewenscht aan al myne vrienden bekenden eb begnnstigers Dankbaa roor bet genoten vertrouwen my steeds miusa m oauberelend J A NIEDWVELD Metselaar Raam 59 Onze geachte begunstigers en bekenden ran Gouda en omstreken wenschen we een gelukkig 1895 toe Firma C LOüRENS Lange Tiendeweg D 34 I Wed a § im Kleeder Magantijn de Stad Pm a p f MARKT A 62 J p jEEMAÏÏ Z Een geluk ig en voorspoedig Nieuwjaar zy toegewenscht aau alle myne geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden P TEGELAAR Poffertjes en Wafelhakker Louis P WELTEE COIFFEUR I Het Compliment van den dagaan allen Dankzeggende voor het dit jaar genoten vertrouwen Zich steeds minzaam aanbevelende Van Staveren Vergeer Huis Decoratie Schilders BAHLMAUN C p f Het Compliment ran den dag aan al myne Begunstigers Vrienden en Bekenden A DAM Aau alte Begunstigers Vrienden en Bekenden de groet ran den Dag CoEN VAN LEEUWEN Markt Gouda Hed en zegen toegewenscht aau alle myne Vrienden en Begunstigers en blyf my steeds op het minzaamst aanbevelen A GRENDEL Goudsch Koffiehuis Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begunstigers en blyf my steeds op het minzaamst aanbevelend A H KULIK Nieuwehaven No 32 Metselaar P KUIJGSAJAi p f 11 J de Graaft M De ondergeteekende brengt by deze den Heilwensch van den dag aan zyne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich hy voortduring beleefd aan T SPOOR Vleeschhouwer Raam Gouda 1 Januari 1 94 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik by den aanvang VHu het Nieuwe Jaar myne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als bniten de stad reel btil en zegen toe my rerder in UEd gunst aanberelende UEd Dienaresse Wed S P VAN DKK KLEUN Gouwe A VAN BOCHOVE Ma Tailleur Westhaven B 186 By den aanrang dezes ja rs brengt de ondergeteekende zyn heilweuschen aan alle Stadgenooten en Begunstigers O H TIK BERKEL Lood en Zinkwerk