Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1895

No 6547 Donderdag 3 Januari J895 33ste Jaargang mimm coübmt NieuwS i en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Couribit geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd jr iV BOTH en Echtgenoote p f I 8 KEISEK p f Yeel Zegen toegewensoht door a CLEMENS ZONEN By den aanvang van dit jaar de beste zegen toegewenscht aan Begnnatigers en Vrienden C VAK oaa KLEUN Karnemelkaloot Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers van B MEÜLMAN Vleeschhonwer en Spekslager Gouwe O 109 By den aanvang vau het jaar wenscht de ondergeteekende zyn geachtté Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad veel Heil en Zegen toe W L VATf DEB STEEN Tailleur Het Compliment van den dag aau alle mjjne Vriendeu en Begunstigers H T4 V WIJNGAARDEN J 1JPEL AK Jz en Echtgenoote p f S H POLAK Instrumen tmaker r M BINNENDIJK Mr Schilder p f Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden G J HEETMAN Heil en zegen toegewenscht aan alle onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven A van MEüRS Oosthaven Nieuwe Haven AsD Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt by den aanvang van het jaar veel heil en zeeren toegewenscht door A VERHOEF Spieringstraat De ondergeteekenden brengen by dezen den Heilwensch van den dag aan han geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bevelen zich by voortduring beleefd aan A BRINKMAN ZOON Slooéierbrouwerij 3 HUEPlJZERSt Kleiweg 4 Ondergeteekende wenscht zyne geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar HENRI UÜIJN8TEE By de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zyne heilwenschen aan zyne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank Toor de Begunstiging in het afgeloopen jaar C M P00K8MA Roozendaal B oaehhierhuis Het Compliment van den Dag P VAN DAM GoDDJ 1 Jan 1895 Spieringetraat STALHOÏÏDEEIJ De ondergeteekende wenscht met dezen aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar F H WEDRMAN E J M KABEL Cuisinier Patissier OOSTHAVEN B 36 p f Veel heil en zegen toegewenscht aan myn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden JAN ZWART Pz in Hout Bouwmaterialen en Steenkolen BS het intreden van het Nieuwe Jaar wenscht de Ondergeteekende zjjne geachte Begunstigers Familie en Vrienden een gelukkig en Toorapoedig Nieuwjaar L VAN WANKÜM Lange Tiendeweg Oouda öoudi Soelpettdruk van A Bkinkkin 4 Zoo F X HARDIJZER Café VUEDE BEST p f W G VAN QEELEN P F Oosthaven By den aanvang dezesjaars brengt de ondergeteekende zyn heilwenschen aau alle Stadgenooten en Begunstigers G H DB PEER Jeruzalematraat Q J BERLIJN Kieuwerkerk MODES p f Aan alle Begunttigers Vrieuden en Bekenden de groet van den Dag J A VERHOEFF Hoogstraat Oouda Het Compliment van den Dag S D BOON Co Gelokwensch aan my geachte Begunstigers en Vrienden A G TiN SCHALEN Boelekade Behanger S VAN PK IAG p f Heil en zegen toegewenscht aau al myue Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad en biyf m steeds op het minzaamst aanbevelen D KöRING Tiendeweg Mr Zadelmaker VKÏÏLoïïÊrT in de Sociëteit ONS GENOEGENc een bjirnMteenen Sigarenpijp op Woensdag 26 Dec j 1 De vinder wordt beleefd verzocht hem terug te bezorgen aan het Bureau dezer Courant lülilf te geven door de Heeren V F BEUNDERMAN Viool C DRUKKER Piano en J V LIER Violoncel met medewerking van MeJ JEANNE WOLS vanjdeb WEL Sopraan allen uit Rotterdam op Dinsdag 8 Januari 1895 in de zaal NUT en VERMAAKc der Sociëteit RÉUNIE Oosthaven Aanvang 8 uur Toegang a 0 99 Voor Leerlingen derMuziekschool Gymnasium en H B Scholen i f 0 49 Opentare Verkooping TE REEUWIJK ten overstaan van den te Oouda resideereuden Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 9 JANUARI 1895 des morgens te 10 aren ten sterfhuize van den Heer A VAN REE aan de Reeuwijksche Brug wyk E No 49 van eenen goed onderhouden INBOEDEL benevens een TILBÜRIJ een TENTWAGEN een ARRESLEDE een OAREEL een TIKKERTUIG STALen TÜINGEREEDSCHAP enzoovoorts Te zien DINSDAG 8 JANDARI 1895 van 10 tot 4 uren NOODGODSTEEG DOHTMMDEE EXPORT BIEE 10 Cent per Olas Nieuwe Dames bediening Oponliare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G O FORTDUN DROOGLEEVER op MAANDAG U JANUARI 1895 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HarM0NiB aan de Maikt van No 1 Een goed onderhouden aangenaam gelegen en van vele gemakken voorzien Woonhuis met PIJPENFABRIBK verdere betimmering ERVEN en GROND aau de Westhaven te Goiida Wp B No 157 en 157a met een HUIS daarachter uitkomende aan het rater van de Peperstraat met een vr en gang uitkomende aan de Westhaveu en met een uitgang over een gemeenschappelyken brug aan de Peperstraat groot 2 aren 49 centiaren Te aanvaarden 15 Februari 1895 No 2 Een goed onderhoiden HUIS en ERF van Waterleiding voorzien in de Boelekade naby de JCarnemelksloot te Oouda Wyk R No 132 Terstond te aanvaarden No 3 Een HDIS en ERF van Waterleiding voorzien aan de Breedstraat Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 285 Verhuurd bjj de week voor 1 02 Nos 4 en 5 Twee naast elkander staande UBIZEN en ERVEN in de Vrouwevestesteeg te Oouda Wjk N Nos 233 en 234 en een stuk GR OND aldaar groot 27 centiaren Verhuurd by de week voor 1 en 0 90 Nos 6 7 en 8 Drie HUIZEN en ERVEN in de Lange Dwarsstraat te Oouda Wyk H Nos 124 125 en 134 By de week verhuurd voor 1 60 1 40 en 1 20 De perceelen zyn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zyn te 1 ekomen ten kantore van Notaris FORTUIJN DROOGLEEV ER voorgftnoemd alsmede by Notaris C J DB GIDTS te Pijnacker ömËTraËööpl TB REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideereuden Notaris G C FORTÜZJN DROOGLEEVER op MAANDAG 7 JANUARI 1895 des morgens te elf uien in het Koffiehuis van K RADGHAKE i aan de Reeuwyksche brug tan EE1 HUIS verdere BETIMMERING ERF en TUIN staande en liggende op Ravenaberg te w k F Ns 16 17 en 18 kadastraal bekend in Sectie E s 396 691 692 693 en 694 te zamen groot 16 aren lU centiaren Te aanvaarden 24 Januari 1895 Het perceel is te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 9 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Toornoemde No taris FOBTÜIJN DROOGLEEVER IN LOSSING eene Lading puikp Grove m lAGEELEOLEN gedurende de Lossing tot 67 2 Cent per Mud k z k vry te huis geleverd Aanbevelend Turfsingel J 80 Üouda 31 Dec 94 Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s CLFBRWAitlIX G fioUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 f ulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedru ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland OPENBARE VERROOPING TE a OU3DA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 21 JANUARI 1895 des morgens te elf ure in het Koffiehuis Vrbd Bbst van den Heer Harduzbk aan de Markt te Gouda van No 1 Een ruim ingericht SCHUUR en grooten TUIN aan de Spieringstraat te Gouda Wyk F No 40 jfroot 2 aren 5 centiaren Te aanvaarden 1 Februari 1895 No 2 3 en 4 Drie HUIZEN en ERVEN achter perceel No 1 in de Kees Faesens Rolwagendteeg Wyk F No 37 38 en 89 Al len bg de week verhuurd elk voor 1 No 5 Een HUIS en EKF aan den Groenenweg te Gouda Wyk L No 147 Verhuurd by de week voor 2 J En No 6 Een ruim ingericht van vele gemakken voorzien met afzonderiyke BOVENWONING ERF en GROND in den Langen Groeoendaal Wyk I No 61 en 61 i w arin thans eene SpekHlageriJ wordt uitgeoefend Verhuurd bg de week beneden voor 3 50 en boven voor 1 50 De perceelen zyn de 3 laatste werkdtigeu vóór den df der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Na afzonderiyke veiling en afslag worden de perceelen No 1 tot 4 gecombineerd Nadere inlichtingen geeftvoornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda E CASSÜTO TANDABTa Nieuwe Wet MARKT 154 GOÜUA DAGELIJKS te oonsnlteeren van 10 tot 3 uur VRIJDAGS van 10 tot 12 unr hosteUtoiie behandeling OPERATIËN pijnloos op verlangen Openbare Verkoop ing te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 29 JANUARI 1895 des morgens te 9 uren aan het Huis Wyk F No 40 aan de Spieringstraat teD slerfliuize van Mej de Wed L db Knoop van eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder eenig antiek POROELEIN GOUD en ZILVERWERK enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te xien Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 22 JANUARI I89 des morgens te 9 uren aan het Hois WykC No 87 aan de Gouwe van eenen goed onderhouden INBOEDEL benevens j Meiselaarsgercedschappen van 2 tot Daags te voren van 9 tot 12 i 4 uren te zien ITienw Malthus ianisme Leer ter voorkoming van groote gexinnen Mej D GRBVEN Tjebbes Verloskundige Koningstraat 7 a Gravenhage Verzoeke vooraf bericht van de komst Kosteloos onderricht voor On en Minvermogenden Dinsdag en Vrijdag 6 8 uar Café Centraal VEERSTAL Opnieuw Ontvangeen DOHTMUÏÏDEIl BIER 10 Cent per Olaa Nieuwe Dames Bediening BINNENLAND GOD DA 2 Jannari 1895 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gednrende December het volgenderesultaat X Dec 7 Mg permang kalicus per 1000 cc 8 9 6 15 6 5 22 10 9 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand December 1894 in de rykspostspaarbank ingelegd f 5706 86 terugbetaald f 4446 95 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje dra t het nummer 4124 Hedenmiddag werd het stofTelyk overschot van den heer B J van den Bei Predikant der Ohr Ger Kerk alhier te aarde besteld Een zestal vo i koet8en volgde het lyk Op bet graj werden verschillende toespraken gehouden en wel door de hh W 0 van Oei Ds Osinga A de Eaadt en Ds van Minne die allen op duidelijke wyze de verdiensten van den overledene herdachten Door Ds van Ankum werd namens de familie dank betuigd aan de vele belangstellenden Den 3n J nuari a s herdenkt mej E PViaser Schotel den dag waarop zy 124 j geleden aan de 2e Openbare Bewaarschool aU hoofd onderiryzeres werd benoemd Vele blijken van belangstelling zullen zeker niet achterwege blyven Te Haastrecht zyn gedurende het jaar 1894 verzonden 297 en gekomen 242 telegrammen te zamen 539 Te Zoetermeer is Zaterdagmorgen uit hgt water gebaald het lyk van eene 24 jarigi dienstbode die al een paar ureo was vermitit De in September 1893 by zyne overbrenging naar de itrafgevangenis te Zutfen ootTluohte A R heeft zich Donderdagavond nn Eyne terugkomst uit Duitschland werwaarta hy was gevlucht weder in handen der jnititie gesteld Te Borkeloo is Zaterdagavond door den lo caaltrein van daar naar Ruarloo een man FEVILLETOM AM EEN OP DE WERELD 2 aar het HngeUei van HE8BA 8TRETT0N De duiven kirden io de duiventil die in de na1 ybfiid stond sq in het klimop onder m jn raam knn ik een broeddel van vof eltjeB üiiea die in hun n ettje la en terwijl hunne ouders op de takken in 1 fl rondte Ijilpten en kweelden Heel in de verte kon i k de fcestalien van Caleb en Bacliel Archer eu van h UDDs kinderen onderacbeiden die met hunne maaiers 1 tonden te praten Toch keek ik met weenende Q ogen naar al dat schoons en dat heerlijkB want ik gevoelde mij eenzaam en verlaton Waarom ijt van mij wegfjeloopen P vroeg eene stom dicht aau mijn oor waardoor mijn hart nog onstuimiger hefton to kloppen rren wat betee kenen die tranen die er aan uwe wimpora parelen Il b DR op i c hamlen aeorvallen Ik bea eemtaam en verlaten snikte ik e vreemdeling die mijn verhlyf houd ouder vreerade lingen die m niet liefhebben En il dat d reden waarom gij weent I ydia zeids Vincent terwijl hg mjj van het raam wegtrok il het alleen awe eenzaamheid die uwe kalme gemoedsstemming verstoort P Ik trachtte mga gelaat van hem af te wenden maar by hield u b hoofd tossohen zyne beide han overreden en onmiddellyk gedood Toen mm zyn lyk vond lag er nog feene volle flesehsterke drauk by hem Men meldt uit Bruinisae Op het hyschen van de noodvlag zyn door schipper v d Linde van Brouwershaven die toevalhg hier in de haven lag de opvarenden van vyf schepen op de reede voor Brninissc die ten prooi waren van een storm uit bet westen afgehaald namelyk P de Jager wonende te Oudvosmeer geladen met zand naar Brussel door aanvaring erg beschadigd Geens wonende te Waarde geladen met kopererat naar België reeds gezonken P Korperaal wonende te Sliedrecht geladen met grint naar Breskens t Dane woonplaats Strij i i ledig op reis naar Middelbnrg A Vegter wonende te Stadskanaal Gro ningen geladen met steenkolen van Horaburf naar België Zaterdagavond zyn van de zes verlaten schepen voor Bruinisse twee gezonken ateu schrgft uit Soheveningen Het weder blyft stormachtig In den afgeloopen nacht werd een gedeelte van de zinkbadekking der waschinrichting van de Gebv Heynen naar omlaag getlipgfrd De zee was dezen ochtend by vlo$d weder ▼ g hoog De tooneelvereeniKing s Gravenhage en de vereeniging Onderlinge 0 fenin z Ilen voorstellingen geven en de oi breugat beateramen voor de Scheveningiicbe rispcheru djf tydelyk broodeloos werden De vrees dat men te Rolterdft t weder een zelfde overstrooming zoude krygcu als den vorigen Zaterdag is gelukkig niet bewaarheid De onrustbarende börichtno welke van den Hoek van Holland kwamen omtrent Hen dasr woedenden ooordwisten storm dedeu i dere n voorzorgsmaatregelen nemen om ich door kistingen als anderrins teg n den te verwachten vloed te beschermen Omstreeks 6 unr was het boogwatfr en wer kelyk steeg het water tegen 4 uur nietoaru barende snelheid In hel laatste nur was bet echter niet belangrijk afkwam bet op de meeste barens niet vt rdeWfan den raod der kade Slechts op de Blank en op een klein gedeelte van den Steiger kwam het tot over de tramlynen Alleen zy die refds by gewoon boog water daarvan last ondervindfln zagen no hunne dctn vast en staarde met zijne fonkelende nogen in do mijne Kleine vluchteling 1 zeide hij denkt gij dat gij ooit weder alleen en zooder vriend kont zijn zoo lang ik leef F Geef mig het levea dat ik gered heb Wordt de mijne geheel en gy zult nooit meer weten wat het zegt eenzaam en verlaten te zgo MiJD hart sprong van vreugde en verrukking ia mij op het hechtte zijne goedkeuring aaa zgn verzoek en hij begreep bet antwoord dat mg op de lippen zweefde Hij boog zioH over mij heen en kuste mij herhaalde malen Neen Vincent zeide ik terwijl ik mgn gelaat van hem afwendde vhet is niet goed dat gg zoo gedachteloos te werk gaat hGedaohteloosI horbnahle hij nLieve homel L fdial gij weet niet wat zelfbehecrsching ïs Hebt gij mij liefP Hoe lief heht g j mij Ik beantwoordde deze vraag zooala ik aan mgn vader antwoord placht te geven toen ik nog een kind was door mgue armen om zijn hals te alaau en hom aaa mijn hart te drukken Ifl dat mijne zedige Kwakerin zeirio hij lachende terwijl hg mij aan zicb vastgeklemd hield Luister eens mijne Ljrdia I Gg moet dit niet ruchtbaar maken het moet een tijd lan een Kolietm tusschen DUS zijn dat in onze barlen begraven is Het komt omdat mgn vader ïich bednpht over mg maakt dat hij deze zending van mg uaar Londen bedacht hetift Maar onze oude vrouw zal uwe brieven aan mij zenden en de mijne aan u geven En uu eide hg na een geruimen tgd toen wg Caleb en Kachel met hunne kinderen in de achemerittg naar huil sagen terugkesren fDu moet ik kelderverdiepingen eve een in eeu bas ni herschHpen doch ovprigens richttf het wat rget n schade aan Pe duizenden die op de been waren om vau het naluurtooneel te genieten zagen zich dus gelukkig telenrgestetd pe persoon dio gisterenmiddag in het hotel Bellevoec te Utrecht zich met een pistool zwtar heeft verwond is heden overleden Men meldt uit Amsterdams Voor den Amsterdamscben broodfabrikant Geert de Jonge zette de Oudejaarsavond al 7eer onaangenaam i Uitgeput naar het licjiaam door het lange waken en na de overspanning van den laatbtsn nacht kon hy bet dien avond aanzien dat in de broodJabriek De Haan en in de fabriek De Le nwc met voUalligen ïiachtploeg aan den arbeid werd gegaan terwyl hy wien ên door zyne eigenu gezellen èn door het stakingsoomité verzekerd is dat bg hem slttchts gestaakt werd ter wille der werklieden die nu tocb niet meer dnor de eigenaars der twee andere fabrieken in dienst worden genomen slechts achttien man tot zyne beschikking vond en dus heden non niet de helft van zyn gewoon quantum zal kunnen alSe veren De Haauc is in vollen ganj onder deugdelyke bewaking van politie en de brnodkarreri door politieagenten geconvoyeerd bereiken ïfiider bezwitur da depot Ook De Leeuw t beeft zjjne beide werkploegen compleet en schynt zeer weinig iatft van beoioeilyking tu ondervinden Geert de Joot e alleen die enkele weken geleden 7 ynen knechts een aangeoamen Aai bereidde by gelegenheid van zyn koperen bowelyk feest die toen al zyne knechts taM eene aardige gratificatie bedacht Geert de Jonge alleen draaft den Inst en dat terwjjl by gisteravond op het bachelijkst ootfenbhk oribescliTmd te miiideu zyner gezellen kon verNc hiinen wi l zy ham vulmntidig moesten t legeven dat hij hun nimmer een ceMt had te kort udaao en terwijl bot eeni e dat zt teueo hem kon leu inhren en in gebleken hy gernchte uiige trooide onwaarlieid ti zyn ffeweest IntiisBche hlytt Gsert de Jonye wÏHDi fabriek thans ook nDd r bewaking vmi jiolitie is j f teld de hoop knenteren pdedi w der zyn personeel ruu 36 man byeen te zul len hebben Het ziet er voor de ge ollen die het werk hebhen neergele d mderduad bachelyk uit Men zai zich herinneren dat n de vergadering enkele weken geleden in tMaïson Stroucken gehouden besloten werd eeu afzouderlyk loontarief vo ir de fahrieken te otitwernen Het u vorlaLcn want ik zou uiet willen dat iemand liet wist dat ik bier in uwe leerkamcr geweest ben Weeë aan mij getrouw dierbaar meieje I fik zal aan n getrouw zgn Vaarwel Vincent I fluisterde ik Ëen oogenblik later liep hij zonder eeoig gedruis ta maken de trap ijlings af en toen Kachel de kamor binnentrad zooals zij nu en daa placht te doen keek ik met de meeste kalmte naar de maan die vaa achter een groep denneboomeo in het oosten te voorschijn kwam ffLydia zeide zij terwijl zg baren arm teeder om mija hals sloeg ij bevalt oaa tfoed en hebt u onze genegenheid verworven aelfe die van mijno sliefdocbter Ellen ea toch lieve kind moet ik u wegzenden Mgn echtgenoot houdt u voor te jong ja ik zal het maar zeKgeo voor te lief om dagelijkschen omgang mot mgn zoon Cnleb te hebben wMaar antwoordde ik Galeb beeft mij tot dusverre nog geen enkel blyk van genegenheid gegeven Gij behoeft u over hem niet ongerust te maken f Caleb heeft een aohterhoudead en zi l f verloochenend karakter antwoordde Rachel en oim onBcbulilig ra iBJe zoohIs sg weet üiet wat blijken van genegenheid zgn Gg moet ouk verlaten maar uiet plotseling alsof wg onaangenaambeden met elkaar g had hadden Wees voorzichtig beste Lydta I in uwe gedragingen ten opzichte van liem en gg kunt hier bigven totrlat ik een veiliger verblijf voor u gevonden beb Ik gevoelde mg geérgergd over hare dubt elhar tigheid en hare veinzerij want zoowel van dea kaat vaa Caleb aU vaa den mijneo bad onze omgang zich door vooriicbtigheid en béioheidenbeid gekenmerkt blykt thaus dut de fabrikanten gezpmnlyk eene loonregehng k o de fabrieken hebhen vastgesteld De geaolien thans ïn de fabriek De Hannc werkzaam zjjn tegen dit nieuwe tarief aan be wtVk genteld Door het stakingscoraité is een telegram uit Rotterdam ontvangen dat ook daar aan enkele tabriüken het werk ia gestaakt en dat de Amsterdamsche gezellen njet bevreesd behoefden te zyn dat RotterdAtn scbe gezellen hunne plaatsen zouden trachten in te nemen Zaterdagochtend zoal een bediende van de ïweutsche Bank per rytuig een pakket binnenlandsche fondsen ter waarde vao ongeveer een ton naar de Nedertandsohe Bank brengen fiij het uitstappen uit bet rytiiig struikelde by ten gevolge waarvan het touwtje brak waarmede bet pakket was bijeengebonden De hevige wind nam de papieren op en deed ze over de straat en deels ook in het Rokin iodwarrelen Het groot te gedeelte woei gelukkig tegen het rytuig op n kon nog bytyds gegrepen worden Hettieen verd r over de straat verspreid lag of in bet water terecht nas gekomen word door tal vau gedienstige helpers byeeugeraapt eo opgevi cht zoodat betrekkelijk Hlechts voor een kleine waarde verloren is ge aukt Naar men aan Het Centrum mededeelt bedragen de ontvangstan van de Maatschappij tot Biploitatie van Staats poorwegeo dit jaar oni fver f 300 000 minder dan die van 1893 Tegenover dit hedrsg ntiuit een vermeerderde uitgave van circa f200 000 boven die van hetxelfiJe jaar Men meldt uii Leeuwarden Nadat het nu geruimen tijd zonder aan dagen op den trein Buitenpiist Vei nwonden was gebiaven IS giisterennamiddag omstreeks 4 uur Wider een schot op den naar Leeuwarden vertrokken trein gelost Hel projectiel ging door eeu compartiment der 2e klasse verbry elde üHu de eene zyde een s iiegelruit t ging aan lie andere zijde door bet geopende raampje Onder dat een der p Rsagiers werd getroffen Ouk nu weder is de dader onbekend Uit Nym eo wordt gemeld Li deü afgnloopeo nacht is in de Karregas met twee messteken in den rug vermoord de 18 jariirt F van Lnanen De vermoedelyke iader is in banden van de politie Het gerecht uit Arnhem is overgekomen om ter plaatse eeo ondf rzüek in te stellen Dronkenacbap wordt als oorzaak beschouwd fioveudien had Vincent nit t pas do geheime drgfvüer van deze verandering raeagedeald P Kolonel Kynnaston had mg uit mgne betrekking en uit mgn huie verdreven Het was ia de achtste maand van mgn verblijf ten hunnent dat Caleb en Baohel Archer met hunne oudste kinderen een reisje naar eene badplaats gingen doen terwijl k achtergelaten werd om bet huishoutlen te buaturen en op de kleine kinderen en de zfeke Ellen te passen Eo hier wil ik liever een brief van Ellen Archer aan Kachel invlechten die mij vete jaren later m handen gekomen is dan mgn geheugen af te pijnigen door het terugroepen van mgne eigen in rukken die mij van de omstandigheden daarin verhaald bggebleven zgn flik heb u biloofd schreef zij u zulk een omstandig verslag omtrent de gedrHt2 iagen van Lydis te geven als mij mogi lijk is daar Ik slecht aaa at kamer gebonden ben Ër heeft zooala eg weet in den laat ten tgrl eene zonderlinge rerandering bij haar ptaata gegrepen en gisteren werd dit geheim op deze wijze opgelost Vincent is thuis gekomea natuurlek omdat de jaohtiijd begint ea hg en Caleb bekeken fauone geweren in mijne kamer en probeerden ze in de laan buiten mgn raam liydia en de kinderen waren eene wandehnir gaan doen maar terwg Vincent nog hier WHB kwamen zij in eene vroolgke stemming juist door de hewuslp laan torug Lydia vertoonde zich even voor de glazendeur om eens naar mij ie kijken Nooit beb ik er iemaud zoo lieftallig zien aitiien Worit venoJfi