Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1895

Directe Spoorwegverbinding met jUUÜA Winleidienst 1894 95 Aangevangen 1 üctober Tyd van Greenvlcli BOTTEEDAM 12 51 12 68 1 06 1 11 1 21 7 10 7 30 UOTTSHDAM 9 51 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 Hage 6 48 7 20 7 43 8 JO 0 28 9 46 10 12 11 8812 16 1 88 2 16 8 45 3 43 4 16 4 41 6 17 7 Mi M Gouda 7 80 8 16 9 09 9 87 10 48 12 1112 2112 64 127 3 65 4 45 1 27 6 50 7 13 8 29 9 S7 11 05 11 13 1 06 1 11 1 17 i 26 1 82 11 22 aHata 8 12 9 18 9 39 10 07 11 27 12 41 18 61 1 86 1 67 4 26 5 25 6 66 6 417 43 9 J lilDA lTBECBT Ooada 6 36 6 40 7 66 8 09 iM 10 06 10 19 10 65 12 48 2 23 2 618 18 4 47 5 23 5 67 7 45 8 38 10 14 Ouda 6 60 6 64 1 09 2 87 5 37 7 59 10 27 5 6 7 03 8 12 10 20 11 17 2 46 8 07 6 05 5 45 6 17 8 07 8 6510 86 t l8 7 28 1 28 8 41 9 10 61 11 45 l S O 8 08 S 82 3 50 5 29 6 216 86 8 28 9 1110 68 o O D I A A M S T E R D A U i 40 8 21 10 06 10 16 12 11 2 61 4 47 6 28 7 46 lO U 1 fi8 10 16 10 62 1S 08 12 46 2 S0 2 45 S U 4 18 4 4S 5 80 5 47 7 48 8 8110 IB UTRECHTG OUDA Utreclit n SS 7 60 V V 68 11 84 18 02 IS fiO 3 10 8 20 8 52 4 48 5 20 8 88 8 08 8 0 8 8810 84 Woerden 6 66 6 11 10 16 11 50 12 25 8 4S4 16 6 47 9 1l S410n üudewater 7 07 8 1 10 J4 km w h 4 24 k g t 8 1 Gouds 7 20 6 32 S 4 10 87 12 06 1 21 8 60 4 S7 5 80 7 08 8 41 9 8S 11 Af AMSTEIDAM OOÜDI AxsterdauWp 5 60 8 16 9 55 11 26 U SO 2 55 4 25 4 S5 7 50 10 00 Ooada 7J0 8 0 10 44 1 M 11 48 8 50 K tO 5 8 8J9 lii Het U D vertelt de Tuigende Termakeiykfl In eene tapperij op het Vredenburg bevonden zich Zaterdag twee rroemde kooplieden die voorgaven reizigers in manu actüren tewezen en daardoor in HtAdt te zyn om e n lapfyn laken dat zij bg zich hadden Toor eenkoopje van de hand te doen Hoe aanlokkelijkdat aanbod echter ook waa deed zjch tochgeen enkele kooper totdat op eens zeke R D die aan een tafeltje dicbtby gezeten blikbaarmet aandacht bad gulaisterd van zyu stoelopstond CU verzocht bet laken te mogen zien Nadat D bet laken geruimen tyd aan allekanten bad beltekeu en vooral tegen een oudenboer de deugdelijkheid er Tan zeer had geroemd werd by na over en weer bieden voor 2 50 en eeu oud zilveren horloge eigenl rvan den lap laken die echter volgens 0 gavevan de kooplieden wel ƒ 20 waard was Toenhet laken was verkocbt kwamen er meerdereliefhebber opdagen waaronder ook de oudeboer die zoo gelukkig was om voor f 10 hetlakeu in eigendom te bekomen Dat de boergeen geld genoeg by zich had weu voor D geen bezwaar want daar hij toch naar Amsterdam moest kon hy heel goed met hemnaar Maarsen gaan om het geld in ontvangstte nemen Nauwelijkfl waren beiden vertrokken of ook de twee kooplieden verlieten haastigde tappery en deden toen zy O niet meerzagen anngifte by de politie dat deze pan beueen lap laken had ontvreemd en daarmede opden loop was gegaan Weinige oogenblikkenlater werd D aan het station van bet sttjl tsspoor aangehouden en kwam alsto n aan hetlicht dat D de tuedeplichtige der heide kooplieden was die niet wetende wat deze metden boer was overg komen van meeuing wftreodoor D die het geld en zyn horloge wederhad terugontvangen te zyn bedrogen en daaromde hulp der politie inriepen Aan het ffantrouwen der kooplieden beeft de buitenman hetevenwel te danken dat hem bet verdriet isbespaard geworden te moeten ervaren dat by Tuor f 10 een lap laken had gekocht di nogToor geen gulden waarde had De commissaris van politie ie Amat dam moakt bekeod dat jl Zaterdagmiddag 20 Decenber jl te omstreeks 3 uur aan het h ofdposlkantour aldaar zyn vermist erra f dijlyk ontvreemd twee pakketten bet eene met bestemming naar Schoonhoven het undere voor Rotterdam inhoudende eene gftzamelyke waarde van f20 000 Id bet eene 1 obligatie groot f 1000 5 pet Zuidafri kaansche spoor 1891 No 10131 1 obligatiö groot fl 1000 5 pet Oostenryksche zilverrente coupon Jan Juli No 72436 1 oblig van 625 roebels 4 pet Buss St leening 1880 No 913066 70 3 id ieder groot 625 roebels 4 pet Russ St leening bij Hope 2e serie No 38792 25 579421 25 532521 25 3 obliga groot 625 roebels 4 pet oblig Iwangorrod Dombrowo Spoorwegmuatschappy No 3315660 27021 25 en 3481 85 1 tóndbrief groot 1000 roebel 4 pet RuBB Hypotheekbank No 41776 en een 4 pet lot groot 100 fioryuen Hongttarsche Hypotheekbank serie 14 No 92 en twee coupesvan 4 pet oblig St Loui en San Fraucisfeölol tot eene totale beurswaarde Tan 13Q00gulden In bet andere 2 obligatiëo ieder groot 1000 roebels 4 pet Binnenlandache Rusiiscbe Stantsleeniog 1824 Nos 502 en 503 benevens 4600 guldenaan Nederlandscb bankpapier bestaande uit 4 bankbiljetten ieder groot f 1000 gemerktG G 5506 en 4754 K K 5506 en 4754 K K 1839 en L L 8660 en twee bankbiljettenvan f300 gemerkt F F 7396 en J J 5232 tot een totale waarde van circa f7000 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 02 6 13 6 21 6 29 6 86 7 26 7 38 7 39 7 46 7 56 6 d Ifoordreoht Kiauwerkeik a i Ue Bottaidam 7 BottenUm 6 OipeUa 6 10 Nieuwnlnrk 6 19 ILoordnoht 6 26 Ooudi 6 32 7 46 11 01 Z 7 1t 7 42 8 47 Bl lCt 7 47 Z Zegw 7 6l 8 66 N dIi d 8 0S Toorb 8 07 9 08 11 10 Woerden Utreeht fiouda imBterdan Wp 7 r 10 iia 10 5 Naby Belfast aan den Delagoabaai Bpoorweg is een tTransvaalscbe steenkoolmaatscbappy opgericht £ lf grondeigenaren hebhen de ko lenreobten op bun plaatsen ingebracht voor 60 000 Bftndeelen van f96 terwyl aau de oprichters 5000 aandelen werden geteekend Het werkkapitaal zal van staatswegen worden voorgeschoten ten bedrage van f 780 000 tegen 6 pCt üe maatscHappy zal zich vooral toeleggen op het aanvoeren van brandatoi naar Lourenco Marquez Vrydagavoud zyn door den herigen wind op het station Tenge twee goederenwagena aan het loopen geraakt en in botsing gekomen met den goederentrein hü 10 nar 34 uit Deventer De goedeuntrein ontspoorde en de boofdconducteui werd aan bet been een weinig Kewoad Het overig trein person eet bekwam geen letsel De materieële schade ia nogal groot De sneltrein van 10 u 15 kon giaterenochtend den spoorweg weer Van een grappigen dief wordt uit Weenen gemeld Een nog jeugdig persoon kwam a klagende aan een viscbhandelaarster vrs i n hem een klein rischje in den nek te steken wat een goed middel was tegen de borstziekte waaraan hy leed Het speet hem dat by de goede vrouw voor naar liefdesdienst niet zon kunnen bedanken wadt het vlscbje bad alleen dan een goede uitwerking wanneer hy er onmiddeliyk bard made ging loopen De vischvrouw was overtuigd een goed werk te doen met het verzoek toe te staan De borstlyder boog zich en de juffrouw stak een viachje in 8 mans nek Zoo ia t goedH zeide de zieke het moet tusschen den bemdskraag gestoken worden Al is liet wat koud dat hindert niet c Alzoo gebeurde en de borctlyder zette het op een loopen alsof hy longen van staal had De juffrouw was eerst wel wat verbaasd maar vond het ger il zoo vreemd niet meer toen zy bemerkte dat haar geldzakje in haar schort geheel ledig was Toen de arme de fatale gebeurtenis aan hare markt ambtazuster vertelde werd zy nog bovendien voor iwonderdokteresi uitgemaakt Te Amsterdam heeft zich aan boord van 3r Als wachtschip aangemeld de licbtmatrous der marine J do Vries die in Januari 1890 te Eusenada is gedeseiteerd vau Hr Mc fregat Tromp Hy was ïn burgerkieeding en zal voor den eekr garaad worden terechtgesteld Aau wn particulier schrijven uit Ampenap is bet volgende ontleend Een prachtig gelicht was het binnenkomen van hflt 9e bat overste Scheuer te paard voorop prachtig gedecoreerd met de pet in de band dar r naast Chriütan ouk mei de Willemsorde Meest alle soldaten hadden een pajong by zicii die zij te Mataram gerampast hadden tij zongen bet lijf deuntje van Scheoer Alles kost een dubbeltjet en de muziek speelde er lustig op los De troepen te Ampenau stctfi eu opgesteld onder generaal Vetter en alleflSKrok ouder een donderend boerah het Jynfipfment in De troep werd gevolgd iloef O wagens beluden met goud en zilver d n Volgenden d ig kwamen er weer 10 wagens en dit kon volgens myn zegsman nog wel 14 dagen duren De oode radja ziet er lang zoo suf niet uit als van hem verteld wa by rajju rondgang zag ik ooit eenige damed prinsessen en andere dames men bad haar eenvoudig in het hlokf G 01 D i 12 18 10 66 11 02 11 09 11 16 11 26 8 86 10 08 18 11 8 18 H A 10 8 07 DEN 4 57 6 11 6 16 6 22 6 81 6 86 6 08 5 20 9 68 10 10 10 1611 88 11 48 8 40 l 1 41 48 11 11 8 8K Nimmer zag ik zulk een enthousiasme als toen de verloren stukken teruggebracht werden Aan de algemeene vreugde kwam schier geen einde bet was treffend om te zien men moet onze oflBcieren oTer onze Hollandsche jongens booren spreken bet is steeds en altijd bewondering en lof De BeriyuBcho correapoadant vanbetsHbld van Antw c is niet byster ingenomen met het nieuwe gebouw van den Ouitschen Rykadag Hij noemt bet onpractiacb men kan er den weg niet in vinden het is er ongezellig de leden zyn er nog niet thuis De wandelzaal is zoo verscbrikkelyk groot dat men zoo meenen dat er niemand in is zelfs wanneer byna al de afgevaardigden er by een zyn Een myner vrienden 7egt hij stelde voor aan beide zyden een grooten verrekyker t plaatsen voor t geval men een der afgev rdigden wilde ontdekken Dit ia nu geene zinspeling op het afwezig blyven van taJryke Ryksdagleden Maar die zaal maakt een ongetooflyken indruk vsn leegte miaschien wordt dat beter wanneer de atandbeeldeo die nog komen moeten er zullen zyn En nu de zittingzaal Die is helder verlicht maar al wat er omheen ligt il donker Donker zyn de wondelgangen donkerde wegen naar de tribuna En hier bemerkt men eerst boB zonderling de verdeeling in dit kolossaal gebouw geschied ia Aan den eenen kant veel Lalen aan den anderen kant doisterniaeu alles vee te eng Overal treft men gangen aan waarvan do bestöuiming eigenlyk een raadael is en daarentegen moet men dikwyls om van de eene plaatN naar de andere te gaan die uit den aard der zaak dicht by elkander zonden moeten zyn een eiudeloozen weg afleggen Zoo moetien de journalisten wanneer zy van hunne tribune naar de kamer moeten gaan waar de gedrukte stukken verdeeld worden eerst naar de hoogste verdieping dan door verscheidene smalle gangen verder langs de glazen daken boven de zalen van den Bondsraad Tan t zuidfu naar t noorden en ten slotte weer een trap af naar de tueschenverdieping Een heele reis zorale men ziet Uit het jaarverslag van het hoofd der Londensche politie blykt dat het corpa in 1893 meer dan 15000 man sterk waa met een gezamenlyk aalaria van 15 milHoen gulden Erkend moet echter worden dat de politie het toezicht heelt op een aantal plaatsen tie niet meer tot de Londenacbe voorsteden kunnen gerekend worden In t jaar 1893 werden 28 kilometer nieuwe straten aangelegd of 14 K M minder dan in 1892 Het aautal nieuwe huizen bedroeg 13000 in 1893 in 1892 had men 1600 minder men teldp verleden jaar 3500 omnibussen en tramwagena en 10 800 huurrytuigen in deze laatste vergaten de passagiers 28 000 voorwerpen waaronder 1900 geldbeurzen 94 horloges 560 sieraden De koetsiers hebben voor het teruggeven 30 000 galden belooning untviuigen De liberale Nederlander beveelt aan Nederlandscbe protectionisteu ter overdenking aan bet schryven dat het eyndicaat van den handel in champagne wyuen gericht heeft aan den minister van handel en nijverheid en aau dien van buitenlandsche zoken in Frankrijk waarin zg wyzen op het feit dat de hooge rechten op die wyneu in byna alle lauden geheven den afzet in hooge mate belemmeren At kau de groothandel hei eenigen tyd volhouden middelerwy wordt de toestand der werklieden uahoudbaar Te Reims moet 15 percent der bevolking reeda bedeeld worden Adres ionten vragen van de regeering dat zy het Franacbe tarief van inkomende rechten zal verlagen en door concesi ies trachten te verkrygeu dat de Franscbe producten niet door een beschermend tarief in het baiteulaud getroffen worden Zoo vergaat t gM n protectionistea teekent Do Ned hierby aan Tn den eeraten tyd voordeel voor de beschermden maar weldra toenemende uadeeleu aan alle kanten 4 60 4 57 6 04 6 11 6 20 1 45 1 66 2 02 2 09 2 16 5 66 6 08 6 10 6 17 6 86 2 60 1 44 4 10 n o IJ D A 11 60 12 20 2 48 12 40 3 10 DEN 4 08 II A A 12 08 10 18 10 80 10 86 10 41 Voorb 6 64 N lL d6 69 Z Zegw6 08 lil Kr 6 14 Za M 6 19 Gnuila 6 80 7 60 8 18 Vóór eenige dagen verhaalt de EtoiIe beige kwam bij de centrale afdeeling van politie een bevel tot inhechtenianemiog betreffende zekeren Jacob Janssen Nederlandscb onderdaan wiens uitlevering door de regeering van zyn land was gevraagd Jansadn bad in Den Haag belangrijke bedriegeryen gepleegd fcen oadeele zyner patroons Men wist dat by naar Brossel was gevloobt De Braiselacbe juatitie ging onmiddeliyk aan t zoeken Maandag beeft de hoofd inspeoteur Ledonx Janssen in een berbergje iu de Eüe de la Fiancee opgespoord De oplichter is in de gevangenis van SaintGilles in verzekerde bewaring gebracht Tijdens een bal te Silverlake in Oregon viel een lamp om Er ontstond een paniek de fee tgenooten sprongen uit de vensters Zestien werden gewond en vyf waren dadelyt dood Toen de brand was gfblaeebt vond men not veertig lyken Te Louiaville verbrandden eenige fakhuizen t Kentucky Oregon werd een elevator met 625 000 buabels graan door brand vernield De schade doof deze beide branden veroorzaakt wordt geschat op 1 000 000 dollara Ook te New York verbrandde een fabriek By dit ongeluk verloren twee brandweermannen het leven Den 27en Januari heefl te Brassel eene vergadering plaats van het internationale tanef comité voor bet vervoer op de spoorwegen aan welke vergadering ook zal worden deelgenomen door Nederlandscbe spoorwegen Dit internationale comité heeft ten doel omzoo mogelyk in de verschillende tariefbepalingen tusschen Oostenrijk Hongarye België Lureraburg en Nederland overeenstemmingteweeg te brengen Vrydag was het Onnoozele Kinderdag en naar oud gebruik trokken te Breda rele kinderen als vrouwtjes en mannetjes uitgedost in luoedera japon en vaders hoed of waterlaarzen door de stad Dit gebruik dateert reeda Tan voor honderden jaren N B C Wat beteekent hoera Deze vreugdekreet waarmede vorsten en helden worden begroet komt zoo heeft een navorscher uitgemaakt van het Tursche curah dat beteekent sla dood Het wns tkrygsgeachreew der Janitsaren waar mede zebpntie aanvoerders uitnoodigden op den vyand los Ie gaan De drie bekroonde plannen voor de wereldtenlooustelling wuurmde Parys in 1900 de 19e eeuw zal sluiten zyn van deheeren Giaalt Henard en Paulin De eerste wil van bet Palais da 1 Ia dustrie een cirkelvormig palais laakeD met een grooten koepel en een brug tegenover de Esplanade des Invalides By dat ontwerp blyven de machine gate y en de Ëi£feltoren behouden Op den laitate zou eeu glazen paleis worden gebouwd en op het Champ de Mars nog zes vi yotaande paleizen Henard wil bet Pataia de l lndustrie w nenieu en een uitgestrekt perspectief vormen met den koepel der Invaliden als eindpunt en midden in de machinegalerij een feea zaal maken met een koepel van 100 meters raiddellyn Pauhu behoudt ook de machinegallery enden EifTeltoren en wil voorts een groot rierkant gebouw een cirkelvormigpaleis eu een brogiu den vorm van een triomfboog Tusschen den heer lorgemeester van Wateringen jhr van dor Does de Willebois en zyoe raadsleden beatiat ook al niet de aller aangenaamate Terhoodiug Dit gaat zoo vsr dat zelfs de wethoudersdoor den burgemeester die tevens secretaris der gemeente Ib onkundig worden gelaten omtrent de zaken welke in de raadszittingen zullen worden bebanWid 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 UM 11 1 ll l0 8 1 11 10 4 46 4 65 6 02 6 09 6 16 7 07 7 17 7 24 T 81 7 87 9 41I 9 10 f l 1 8 1 4 40 o O U U A 6 61 Ut 7 S0 7M 7 81 1 44 1 49 1 58 2 04 8 0 4 48 1 10 6 09 De heer H ek wethouder heeft daar na openiyk OTer geklaagd Hij herinnerde ia de jongste zitting da reeda herhaalde malen aanmerliiog was gemaakt dat de convocatiebiljetten zoo onvolledig waren zoodat de Uaadsleden meestal geheel of gedeeltelgk onkundig waren van hetgeen behandeld zon worden en daardoor dtkwyis niet in staat waren om een goed oordeel te velleu Hy was DD dezeu morgen oaar het raadhuis g aan teneinde inzage te nemea van de iugekomen stukken welke des avonds zouden worden behandeld Maar toen hy dau naar vroeg antwoordde de burgemeester ecrefcaria Dnt zul je vanaTOod wel booren € Ën toen by daarop den burgemeester secretatis deed opmerkeni dat art 179 der Gemeentewet hem ais wethouder en art 18 di r instructie van den secretaris hem als Eaadalid bet recht gaven inzage van die stukken te ei chen antwoordde ZBoogWelgeboren hem andermaal Dat zul je vanavond wel booren De heer Hoek richtte na tot deb burgemeester de vrnag 0p welken grond hebt gy my inzage Tan die stokken geweigerde N eenige oogenb ikken doodsche stilte gaf de burgemeester ten antwoord Ik gcff daar geen antwoord op en ik behoef dat ook niet te doenc welk diplomatiek antwoordden heer van der floevtn de opmerking ontlokte Dan gf lgkt het hier wel een wassen beeld en spel burgemeester c Zaterdagmiddag drong ean peraoon het wisaelkantoor van den heer Mattbya aan den boulevard du Nord te Brussel binnen en bracht aan een beambte mesatekeu toe Deze was doodeiyk getroffen en riep om hulp Toen de moordenaar zag dat hy ondekt was joeg hy zich drie revolverkogela door het hoofd en viel morsdood neer De beambte ligi op BterTcn Te Kalkwyk beeft de 20jarige S een pistoolschot gelost op een meisje met wie hij vroeger intiemen omgang had Het Bcbot trof den schouder en veroorzaakte eene niet ernstig kwetauur De dader ia in het Huia van bewaring overgebracht De musikale vereeniging Euphonitt ia voornemens ted behoeve van de BtachtoiFersl der ramp te Scheveningen een concert te ge ven i r zullen iuteekenlyaten worden aangeboden Ook de tooneelvereeniging jl Espérancec zal een voorstelling geven voor de weduwen der by den jongaten storm omgekomen Scheveningsche visschers Het goede doel maakt zeker elke nadere aanbeveling overbodig Tydens een kort hevig onweer sloeg de bliksem Zaterdagavond in de hervormde kerk te Meppel en veroorzaakte eenige schade aan bet plafond naby het orgel Brand ontstond gelukkig niet De schipper die onlangs voor den kantonrechter te Utrecht tereclitatond omdat hy op het Ierwedekaoaal gevaren had zonder dat zyn Bcbip Toorzien was van de noodige aaowyzingen in metermaat van den diepgang van zyn schip in welke zaak de expert Derki van Rotterdam als getuige gehoord werd is Zaterdag door den kantonrechter vrygeaproken Zondagsrust der slagers Te Groningen hebben de patrooo eenparigbesloten het streven der gezellen om metnitsondering van de heetste zomermaanden TBD t bezorgen op Zondag ontslagen te worden te steunen Te Zaandam bebben de slagers Zondagsrust ingevoerd Sen naowgezet jonrnalist De redacteur van een lokaal blad te BreitoD in loira heeft zich voor een sneltrein geworpen en is doodgereden Hy had Tftn te voren een verhaal Tan bet verloop van zyn zelfmoord gemaakt en dat ter drokkery bezorgd In de iVolksbanierc wordt gewag gemaakt Ttn Je scbaudeiyke pogingen Tan Amster damscb gespuis om in den Kersnacht de orde ia de roomsnh katholieke kerken te verstoren Door eene commissie van vrywilligers die zich gevormd heeft om dergelijke onbetamelykhetjen tegen te gaan zyn verscheidene van die rustTerstoorderB ving en zonder opzien te baren nit de kerk geset eu aan de politie overgeleTent Zood bet dag was geworden maakten de rnstverstoorders zich uit de voeten By A J Dikstra Co te s Gravenhage zallen weldra onder den titel De atorm te Scheveningen Tan 22 op 23 December 1894 eenige gedichten rerBchynen van den rolksdübter H G van Leeuwen waarvan de opbrengst zal strekken ten voordeele der ScbcTeningacbe visschers wier schuiten by de laatste afcormen zyn ternield In de fabriek van de firma P E van VlisGo te Helmond raakte Vrydagmiddag een lÖjarige jongen tusschen twee kamwielen beklemd Zwaar verwond werd hy naar het Liefdebois oTergebracht alwaar de geneeskundige bet noodig oordeelde zyn linkerarm af te letten FOXiXTZH GEVONDEN VOORWERPEN In de maand December 1894 zyn de volgende voorwerjien als gevonden aangegeven of gedeponeerd aan het bureitn vnii politie 1 kinde mofje 1 gouden oorknopje met rood steentje 1 poitemonnaie 1 zwarte handmof 1 ladder 1 gouden oorknopje een eind touw + 3 vaam lang 1 dameskraag grys bont een groene beiirs met lorabardbriefje I paar grijze beeren bandsehoouen 1 oorknopje met glazen steentje 1 witte kous en eenig breiwerk 1 stalenboek 2 borstrokken 1 hoezeroen en 1 aporthemd 1 witte servet een paardentuig 1 eikenhouten wandelstok met knop De gevonden voorwerpen in de maand Angtifttus 1894 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking der respectievelijke vinders met inachtneming van artikel 2014 Burgerlyk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 11 1 uur a moignns Gouda 2 Januari 1895 De Commiasaria van politie W N VAN GARDEREN Posterijen en Telei raphie Naar alle plaatsen in Denemarken en Luxemburg kunneu thans pakketten ter verzending worden aangenomen In eerstgeuoemd land worden echter de pakketten bestemd voor plaatsen alwaar geene gelegenheid bestaat tot het vervuilen der vereiachte douaneformaliteiten niet by de geadresseerden besteld doch na kennisgeving op het naastbygelegen kantoor der invoerrdchten te hunner beschikking gehouden Vacante Directies Post en telegraafkantoor Purmerend Jaarwedde f 2000 en vrye woniug Sotlicitatiëo in te dienen vóór 12 Jauuari e k Ofschoon aan de ambtenaren van beide dienstvakken vryheïd wordt gelaten om zich aan te melden he ben toch ingevolge de bepalingen van het Koniukiyk besluit van 21 Maart j l no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Geplaatst 1 Jan 1995 De benoemde klerk der posterijen en telegrapbie van de 2de klasse C A Hchryver te Brielle onder intrekking zyuer plaatsing te Amsterdam telegraafkantoor Verplaatst 24 Dec 1894 De surnumerair der posteryen A Grutterink van Scheveningen naar Terborg Verlof verleend wegens ziekte 20 Dec 1894 Aan den directeur van het postkantoor te Leeuwarden P Vplter tot 19 Maart 1895 Verlenging van verlof verleend wegens ziekte tot 31 Oct 1895 aan den klerk der telegraphic van de 2de klasse H M van Nes te Amsterdam Buiteulaiüisch mvviMw De nieuwjaarsvvenschen der meeste Franache bladen zyn tevens oudejnarsklachten Over hetgeen gebeurd is in de eerste plaats de aanslagen der anarchisten de dood van vau Carnot en verder al naar de politieke richting het medebrengt de verkiezing van Perier bet staudbouden van bet ministerie Dupny of de benoeming van Briasou De Kamer krijgt er van deze zyde van langa de regeering van gene Moar vriend of vijand van het gouvernement men is het er algemeen over eens dat het afgeloopen jaar menigen knoop gelegd heeft welke ont vairing 1895 brengen moet Aan het ministerie Dopuy wordt door niemand meer een lang leven voorspeld en wanneer men eenmaal ervan overtuigd is dat de hond geslagen moet worden na dan zal men ook wel niet lang meer naar den stok behoeven te zoeken Een heele bundel van zulke stokken zal te vinden zyn in de voorloopige twaa fden waarvan de Kamer er thans twee behandeld heeft maar waarvan de nieuwste en belang rykste onderdeelen nog onafgedaan en onbesproken liggen De verkiezing van Brisson beeft bet ia reeda vaak gezegd deny veraars voor de republikeinache concentratie een hart onder den riem gestoken Evenwel de socialisten vergeten niet te betuigen dat zy zich ala noodzakeiyke aanvulling om tot een meerderheid te geraken wel willen laten gebruiken maar dat een miniaterie Bourgeois al evenmin op hun steun zal hebben te rekenen als het tegenwoordige Tenzy het den steven naar den aociaÜstenstaat richt Ook in dit opzicht laat het oude jaar een vraagteeken na Plotseling ia de gouverneur generaal van Cochin China door de Franscbe regeering teraggeroLpen Uy was eerat kort geleden na een verlof vaneen halfjaar in Frankrykdooigebracht te hebben naar zyne standplaats teruggekeerd De Laneasan wordt beschuldigd oflScieele atnkken aan derden te hebben meegedeeld By huiszoekingen in de bureau s van de Faris en in de woning van den in hechtenis genomen directeur van dat blad zonden de officieele verslagen en documenten gevonden zyn Volgens sommigen zou De Lanessan met de mededingen dezer stukken aan den directeur van den Paris enkel getracht hebben zich te verdedigen tegen de hem vyandige pers welke haar inblazingen ontving van den op verzoek van Üe Lanessan teruggeroepen resident der eerste klasse Bulloche Een andere lezing wil dat De Lanessan in de gevonden documenten waaruit de Paris de stof voor z u artikelen zou hebben geput de regearing op de heltigste wyze heeft aangevallen In overeenstemming hiermede wordt aan het miuisterip van koloniën verzekerd dat het ontslag niets onteerends heeft maar zijn reden vindt iu bet verzaken door De Laneasan van zijn pluibt om als ambtenaar slechts re kenachap ei verantwoording te dnen aan zyn chefs Hoe het zij weldra zal zeker in de kamer over deze zaak nader licht worden ontstoken Tot opvolger van De Lanessan is benoemd de oud afgpvaardigde lïouaseau m iSSÖe niire maanden onder secrutaris voor koloniën In Zuid Duitschlaud houdt de ontevredenheid aan over den nieuwsten koera van den keizer Wurtemberg ging voorop en nu laat men zich in Beieren al niet minder scherp uit tegen het Centraalbeatuur te Berljjn Merkwaardig dat een roomsch blad als de Küln VolksZtg € het zeer gerechtvaardigd acht dat het Zuiden zich verzet tegen de autocratische richting die de Berlynsche politiek hoe langer hoe duidelyker verraadt Hoe eer men ophoudt geheel Duitachland naar het militair bureaucratisch Berlynpch model te behandelen hoe beter het zal zyn voor het ryk Ziehier hoé een in conespondentie aan het Berl Tageblatt over de stemming onder de Beieren geoordeeld wordt jle Beieren zyn over het algemeen goed keizerlyk maar ze willen geen persoonlyke regeering van den keizer in het Duitsche ryk Wij zegt de schrijver nemen het als eene ernstige tekortkoming op wanneer onzen mimisters die door den i ïjlcskanselier nummer 2 naar Berlyn zijn geroepen eenvoudig wordt kennis gegeveo dat de rykskanselier nummer 3 is opgetreden wy begrypen niet waarom bij ryksfepsten b v de inwydiug van het gebouw van den Rijksdag alechta sprake is van koninklyk t ruisische geheimraden koninklijk Pruisieche generalen koninklijk Pruisische reserveofficieren enz wy kunnen niet vergeten dat in het vreemdenboek van den Iiluuehener raad staat geschreven voluntas regis suprema lex In constituttoneele staten geldt dit woord niet eens van den eigen vorst doch zeker geldt het nog minder van hem die het voorzittsrschap van den Bond bekleedt Evenmin als wy door den procureur generaal gedwongen willen worden op te staan wanneer de naam des keizers wordt genoemd zoo min willen wy dat Pruisische regeeriogs beginselen naarZuidDuitschland worden overgebracht Algemeen wenscht inen den tyd terug toen de beide eerste Duitsche keizers zonder dwang alleen steunende op de ideeele beteekeuis hunner waardigheid en op hun persoonlijkheid zich een plaata wisten te verzekeren in het hart van het Duitsche volk De schryver eindigt met de waarschuwing niet door eene verkeerde politiek den glans van 1870 te verduisteren en de nog altyk sluimerende herinnering van 1866 weder op te wekke sHet ministerieWeckerle ia gevallen maan zyne voornaamste leden staan nog rechtop Bchryft de Vosa Ztg en uit de artikelen m vele gezaghebbende buitenlandache bladen blykt ims dat deze opvatting vry algemeen gedeeld De crisis beeft den in loed der leidende staatslieden n de party vergroot heeft de party zelve sterker gemaakt In welonderrichte kringen te Pesth wordt verzekerd dat alle liberale fracties diede OostenrykscbHon gaarsche o ereenkomst erkennen voornemens zyn zich by de liberale party aan te sluiten Graaf Apponyi beeft den keizer verklaard dat de nationale party geneigd is hare chauvinistische eischen betreffende het leger op te geven De voornaamste staatslieden van partyen die op hetzelfde staatsrechterlyke standpunt staan ala de liberale party hebben zich voor e n aamensmelting met deze verklaard Komt de vereeniging der fracties tot stand dan zal gelooft men de vorming van een ministerie opgedragen worden aan den beer Koloman Szell den leider der liberale party Uit de beraadslagingen van den keizerkoning met Bongaarsche staatslieden kan men nog niet met eenige zekerheid voorspellen wie den beer Weckerle als minister president zal opvolgen Keizer Frans Jozef heeft den baanderheer van Croatië graaf Khuen Hedervary den voormaligen minister president Tisza den beer Koloman Szell graaf Apponyi kardinaal Vaszary primaat van Hongarye e a ten gehoore ontvangen Uit wat men omtrent de beraad sic gin gen weet valt echter wel op te maken dat een reactie steeds minder waaracbynlyk wordt Zelfs kardinaal Vaszary heeft den vorst de benoeming van een conservatief of een cohtie ministerie ontraden De Chineesche regeering blyft by baar voornemen om de vredesonderhandelingen met kracht door te zetten maar er kan daarmede eerst een aanvang worden gemaakt zoodra de Chineesche gemachtigden te Tokio zyn aangekomen Dezer da en wordt daar ook verwacht de gewezen minister van buitenlandache zaken Foster die namens president Clereland aan de onderhandelingen zal deelnemen IntusBchen want natuariyk is bet zeer onzeker of Japan niet zoo hooge eischen za teU n dftt China deu nitt kan inwilligen zet de Chineesche regeering haar krygstoeraBtingen voort Ten einde zich te kunnen voorbereiden op eene mogelyke voortzetting van den oorlog heeft de keizer een raad van bestuor benoemd die voortaan de krygsverrichtingen zal leiden Voorzitter van dezen raad is prins Eung de oom des keizers EBNE GROÜTB SOKTEERING I ABAPLIJIES FAN AF t i 40 A van OS Az E 73 73 lieui s van Imslerdam 31 DECEMBBU Vor kr 94 101 1011 1007 80 81 80 Vs 96 7 7 löï i 66 j ♦ 86 e 70 43 10 llotkoeri loiv 101 81 82 Vedeblamu Oort Ned W S 2 dito hto dito ü dito dito dito 3 H0N8AE Obl Qoudl 1881 68 4 Italjb InBolirijviu 1862 81 BO08TENR ÜW iiipapior ISfiS 5 diti ni zilver 1668 5 foBTDOAL Oblig met ticket 8 dito dito 3 97V 106V 735 670 InlV 64 102 211 127 78 1027 10 143 100 66 24 101 96 187 189 los 88 S 71 lOB 101 ioa 101 6S as 100 119 136 11 SB f 22 103 71 lOB 100 36 48 11 09 177 109 108 102 102 n I2B 94 44 106 186 KliSLiNB Oiil üo t 2e Serie 5 ditoOeoons 1880 4 ditobgUotbi 188 4 lUübijHupelSSU90 4 diLo Ui üud luüu 1668 6 ditt dito dito 1884 B Spanje l erpet sobnlil 1881 4 TuRKFij itpr Coii leen 181 0 4 Geo leöiiiii f serie 1 tieo leomin Berio O ujd Aer IUf Reu v obl UHiJ JlElluo Obl Uuit SoL ISliü 6 VENEZL1 I A Obl 4 oübep 1881 AnaTBuiiAM Oblinatieu 1861 3 lloTTEBBAM Stüd loon 1886 3 Ntu N fr HumlelBV aaud A er dbü Tnb My CertilioHteii Üou Maatadhftppy dito Aridl Hypothoekl pnodbr 4 Jult Mij dir Vorateul bhiiiI s Or Iljiiollisekb paiiilbr 4 Nt dorlandBflho bank aaiid It d llniKlelmaatBcli dito N W Ji Pao llyp b paiidbr 6 Rott ilypotheekb paiidbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 lo TE sa Oost Hoiij bank aaiid ttliSL Hyputhockbauk pandb Ji i IMBIUKA Kquil liypoth paiidb 8 48 62 Maiiv 1 O Pr Lien oerl 6 Neii Zuid llal Sp ni A H obl 3 Polen War9clia i Weenen aaud iRusL ir Eiijs Spw Mij aaud BBaltiaohe dito aaod 1021 101 Paatowa dito aanil 6 IwauK Dombr dito aaud öKurttk Ob Azow Sp knp aaud 6 LoBoivo SoivuBt Sp M oblig f Orel Vittbsk dilo olilig 5 ZuidWeat dilo nitiid 6 dito dito obhg 4 llEBlKA Cloiit Par Sp Mij obl 6 Ohio North W pr O v aand dito dito Hlu SU Peter obl 7 Duuver k Kio Gr Spin eert v a 62 UlinoiB Ooütral obl in goud 4 Lüuiav NaBhvilloCert v aund Mexiro N Spw Mij leh p o 6 Mi KanaaB v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand I dito PenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B Si Paul Mum k Mauit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dilo dito Line Col Ie hyp O B VADA Can South Ccrl t and Ven C ttalU t Nav Ie h d o O Arasterd OmnibuB Mij aand Hotturd TraiDweg Maats aand N bii Stad Amsterdaio aaud 3 Stad Uoltenlam aaud 3 BtLGiE Stad Antwerponl887 2V i Stad UrusBul 1880 2Vi Hong TliciBs Kcgullr OeseUsch 4 OoBTKNR SlaalBlf üuing 1860 B K K Oost U Cr 1880 3 SPANJii Slad Madrid 8 1868 Vfir Ned B jz Hvp Spobi rert 4 ADVSRTENTIÊN De ondergeteekende heeft de eer zyn dank te betuigen aan allen die hem met den Nieovfjaarsdag biyken van belangstelling bebben gegeven Hy fvenscht zynen stadgenooten een zeer gelukkig jaar toe A A VA BERGEN IJZENDOOHN Gouda 2 Januari 1895 Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zyn dank voor de biyken van belangstelling op l Januari ondervonden J M NOOTHOVEN van GOOR Met wederkeerigen heilwensch myn vriendelgken dank aan allen die my by de intrede van 1895 biyken van belangstelling gaven G PttlNOE Üoudat 2 Janaari 189