Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1895

No 6548 Vrijdag 4 Jtiliuari J895 33ste Jaargang s Onfeilbaar Middel ftOMCHË mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ijit De ü ave dezer Courant geschiedt dagelijjk met uiteondering van Zon en Feestdaggen ADVERTENTIEN worden ephatst van 1 5 TegeU k 50 Centen iedere regfel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte m Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De rqs 1 er drie maanden is ƒ 1 26 Jpóst ƒ 1 70 1 Afzonderlijke Nonime r8 V W F Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARII iG HoUandeohe uitgave met 27 afb Prjs 2 faalden Ieder die aan de verschrik keligke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leflnng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland StoUwerck sche Borstbonbons goËihriceerd na Toorsohrift van den kon niverslteits Prot Gehm Ho ad Dr Harleii Bonn hebbea sedert 60 jaren als Terzaohtend middel t en hoesten beeschheid en aandoening der ademiags organen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afirisseliiig Tan wanne en kende lucht is t bijzondet aanbevdena aidig een bonbon te gebruiken Terpakkmg Geele palgee 26 oant Alom varkriJolMir V oor de rele blaken ran belangstelling op den eersten dezer ontTangeu betuig ik met wederkeerigen heilweuacb mynen harteiyken dank G 0 PORTÜUN DROOOLEEVER Notaria Qouda 2 Jancari 1895 Met wederkeerigen heilwensch betuig ik mynen oprecliten dank aan allen die ni by de intrede van het nieuwe jaar van hunne belangstelling biyk gaven D N BROOWER Met wederkeerigen heügroet betuigt de ondei eteekende zyn dank voor de hem betoonde biyken van belaogatelling by het uieuw begonnen jaar J J BERTELMAN Met wederkeerigen heilwensch harteiyk dank voor de betoonde belangstelling op 1 l 95 J F M TEMMINCK Met wederkeerigen heilwensch betuig ik myn harieiyken dank aan allen die my by de ver wisseling des jaars bewyzen van belangstelling gaven J GONDA Gouda 2 Jan 1895 Aan Familie en Eennissen zg een gelnkkig jaar toegewenacbt door G DE GRi AF Coiffenr Roosendaal N B 1 JanuBii 1895 Amsterdamscli Too eelgezelscliap Directie A K4TTERM0LE Biedt zich aan tot het geven van Voorstellingen zoowel DRAMA S als BLIJSPELKN CondiU èn bUltJk Adtes LANGESTEAAT 28 Atmterdam E CASSUTO TJ fJ A Ta Nieuwe Wet MARKT 154 GOUÜA DAOüLIJKS te conaalteeren ran 10 tot 3 nar VRIJDAas Tan 10 tot 12 unr kostélooxe behandeling OPBRATIËN pijnloos op Terlangen VERRASSEND SUCCES Door het gebruik van den Rynlandschen Dnüven Borst Honig van W H ZICKENHEIMBR te MAINZ ben ik Tan eenen kwaadaardigen hoest hals en borstziekte op eene verrassende wijze genezen en zie m daardoor genoodzaakt op dit onschatbaar kosteiyk huismiddel door deze opmerkzaam te maken Senitz Kreis Nimptsch Sileciën C Jiiekgeh grondeigenaar Steeds gegarandeerd echt Te Gonda bfl P H A Wolff Boskoop bg J ran Bergen Haastrecht by J D den Hertog Oadewater by F Jonker Idenbnrg Bodegraven by H t reriks firma Heynekamp en Ch Sterk Stolwfik ba C G V d Bsrg Bergambacht bg J d Dool Bazerawoude bij S Winters HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIER uit de Kloosterbrouwerj DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als vemterkend en ffeleond wordt per fust en gebotteld geleverd door G pJ Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Ageot voor Gonda en Omstreken Ooud Snelporidruk A BHNllHiK fc Zoo MELIANTHE Superior Uorst Houl Ëxtract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld 19 van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatra straat 267 Den Bfiag Verkrygbaar bg F H A WCpFF Drogist Markt Gouda P JB aRAJffDS MAOASINS DV Frintpp TE P RUS j Zenden gratis enfranco liet praclitig geïllustreerd lODE ALBUI met ftoUandschen offranaohen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het WInterseiroen van kleederen hoeden nz voorheeren damei en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan JULES JiLUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de pryzan te bepalen Dit album bevat tevens de inlicbtlngeii welke Toor de oede en prompte uitvoeringen Aer bestellingen benoodigd z jn BetleUtngen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 fntitoê êtvoht M oiij oan Inkomende rechten m aite plaauen van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene forraalueiten T or de inklaring of andersints to vervullen daar ons réexpédltiehuls te Hozandaal Nuord Brabant daarmede belast is Visitekaarten ONBEmOÜWEMTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukker van A BRINKMAN ZN GEBR TERWINDT § VVaalsteunfiibrlkaiileii I i g JAABUJK8CHE PRODUCTIE an j I 26 Millioen Steenea g fe Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit fc Conourreerencle Prijzen Grootste Stoomwaalsteenfjbriek in tj Nederland 55 Vraagt Pri xet en Monster VAN ALLE WINTERARTIKELEN Passementen Pluchen tluweelen lïanlen Linlen enz enz beg int VRIJDAG dm 4 deser WISBRÏÏH LIFFMAm JUanfseHappiJ tot Jia p oiifêie fff lifisfif ff If vW I i j I Verkrygbaar in t B ddep6t voor Gouda en Omstreken I S iOTKMARER eii Cot per hojele Flesch a 18 ents per haWe Flesofa 13 cents Kruik 17 Kruik il 13 terw l voor de I e d i o e Flesschen en Kruiken w ordt vergoed I per hiele Fleach 3 centa per halve Flesch 2 cents I Kruik 1 cent Kruik 1 cent Kraepelien en Hol til s IQuina LarocheQ ü iSÏR CHE Is df meest Krachlige en Versterkende KI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons a f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda bg deu Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIMffiraepelien Holm Hofleveranciers Zeist FEAHSCHE STOOMVEEVERIJ Chemische Wasscherij TAS H OPPEl HFJMEB 19 Sriiiêkade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót oor GOUDA d Heer A VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plache mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25 gedaald Cognac fin Bois 1 1 40 Liter £ ooaHAO Tiir Boia na d B aiiti Anonyma lyordt galsTwd In TMtegtl e bBmuid flfl Mhan vul 6 Liter Inhoud vooni a VMi het etteit ren Sr f l JAJX HAHSll fiOOS Proaffleaoh 4 1 1 30 DiWiitaad TOfkrUgbM WJi P H J V WANKÜM P J MÊLEERT üoithavei B U Ooadt Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week i I BINNENLANt GOUDA 3 JannHri 1895 i onderstaande pletsen en datnms zal eene keuring plaats h bbeu van minstens a jarige hengsten die tot dekking vap merrieo in deze ijrovineie mipgen worden gebezigd ingetolgo et bestaanM reglemenlj Ier bevordering van d paardenfokkerij j de provmcir iZuid HoIbiMs 1 Ond Beie nd op la Febru 1895 Dirkslan U i ïlieuwer Gorinchej Gonda Leiden Botter anl ji d 28n D4 mbei lj wae een dag van aaoge Iname verrMÜngen Toor de kleine kinderen uit I d parochie Moordrecht De ZeerBerw h p A Le Jeune Wd hen namelijfc dien dag in het K K kerkgslonw uitgenood gd Hier worden zü op allerlM vBrsnaporingoil onthaald Innige vreugde lag op het gelaat der kleinen te lezen en allen keerden met d k in t hart voor den oprechten kindervriend opgetogen hnitwaatta B Kon besluit is benoemd tot kkntonrtch r to Woerden Mr J C von Briel Sasse than griffier by het kantongerecht te Zaandam Beroepen te Lisso d P H Meerburg te Capello a d IJsel Gieter is overleden de burgeriieeater van Alfen en Aarlanderveen de heer A P Zaalborg in en buiten de gemeenten algemecu erkend als geaaghebbend persoon in zake van gemeente administratie Zijne 25 iatige werkzaamheid in bet belang dor beide dorpen heeft veel goeds tot stand gebracht loodat zfln welbestoed loven ton zegen van het publiek belang il geweeat De stoombootmaatschappB iCarsjeos heeft den dienst van Aalsmeer naar Amsterdam B morgens 10 nor en au Amsterdam vm Aalsmeer naar Leiden 12 uur gestaakt Indertijd was deze dienst opgericht om te concnrreeren met de maatschappy D6 Postiljon die echter alle concurrentie opgnf en geheel staakte De bC Woners van Aalsmeer en orastrekeu FEUILLETON ALLEEN OP DE WERELD I laar iet RtgeUeA Tan HESBA 8TRETT0N Be kinderen hadden hiira grijze maU afgenomen eu kraoBea vut yeelklearige bloemen ii haar haar gOTloohten dat langs haar golast en haren hal neergoifde Hare oogen fonkelden ran rroolpe kinderl ke ijdelheid onicbuldig zeker em hare houding mocht terwijl zij zioh vooroverboog om naar m te k ken waarlijk betooverend heeten Vincent g kent heml slaakte een kreet van verrukking eu tneldo naar haar toe terwijl bij lijajpiatool voorde gmp p haar met bloemen omkranst voorhoofd zette Gij E t bang eida hü ven el hebt gij daar redan voori Üw leven ii geh el i mqne macht i Neen Vincent l f antwoordde zq gu hebt my mur doen schrikken Ik dacht dat SUen alleen Welnu ik tal het afsehitten wide hij Hij dde den trekker over maar Lydia beefde niet W klj hem strak in zijn gelicht keek vffOchl het zal niet afgaaft riep Vincent terwijl h t mee tegen te tralies der verar da klopte We r braobt hij het pistool dicht b haar hoofd maar nu deed zij haar best om zich van hem los te rukken en b toeval ging het pistool met een heTig n knal aT Een kreet van smart volgde hierop i franco per CENlTEN t worden tegenwoüréig byna Iko week verblijd met pliöDen oo papier tsq epoorwaKBn en trama d ch in 8 e Tan meer Terkeer krygeu ze DU weer iakrraipiiig Het is Vé jlweeind setEt de Telegrflaf dai een zoo blo4 pi e en dichtb Tolkte streek als inuealot n ïlf tuschen d Uineo Am ter dam Utrecht Sjil Jen Haarlem Amifterdam zoo sehaara h vOmzit u ia van iverkeerswei enij De armste heiatroek heeft hanst meer spooren trainweijea dan dit vruchtbaar deel va Noord en ZuidtHoHand ï pr t4 OudeittfcDS di gedurende Lur vftii den Dierentuin tu eest en no benoemd is tot floinasium te Sneek aisobeiil van het genootschap dnt den heer Diol in Heden i nam aoht jaren dire s Hage wis gei leeraar a a bet Tan het bestuiv daarna z nen atalleerd Door dea Rftaid van commtssariaa n is aan de heeren van Bosae Henriquoz Pimentel en Tan Houteo opfltidragea den beer Oademanfi een souvenir aan te bieden als blijk van erken te yk beid Toor bet door hem gevoerd beheer De siyter A d K oit Aroaterdam die op den 22en November aia St Nicolaaa verkleed ten nadeele der weduwe v N te Helmond eene trommel met effecten enz ter waarde van i 50 000 ontvreemdde en tegenover baaiv geweld pleegde stond Woensdag voor de rechtbank te Roermond terecht De anbstitout officier van justitie mr Carsten hield bet aan d K ten laate gelegde diefstal met geweldpleging wettig eo over tuigend bewezen en eiechte tegeo A de E eene gevangenisstraf van 3 jaren Door den verdediger mr Veracheure Ji die op bet vroeger gedrag van beklaagde wee werden verzachtende omstaadigbeden gepleit Uitspraak over 8 dagen Een heer blykbaar een vrecnideling die het Hollandsch niet machtig scheen werd gisteravond in het Voorhout te ö Gravenbu i lastig gevallen door drie beschonken artillerimten Een andere heer trachtte den vreemdeling uit de verlegenheid te helpen doch werti toen door de militairen die hunne sabela getrokken hadden mishandeld en verwond Een ofGcier van administratie in garnizoen te Leiden die zich in burgerfcteeding met de zmk bemoeide na zgne qualiteit te hebben bekenit gemaakt werd door de dronken miluaireti aitgeacholden Tegen de artülerisCen is procesTer baal opgemaakt en voor mij zweefde een akelig beeld van oiue Lydia zooals zij daar door een plotaelmeen en bevigeu dood op den grond uitgestrekt lag Wij doorleefden een oogenblik dat ona eene eeuwigheid toescheen en toen deed zich de heldere kalme slem van Lydia hooren ffi Maak u maar niet ongerustl zeide zij fOij hebt m niet gekwetst Aanstonds viel Vincent bewusteloos aan bare voeten on nu knielde zy naast hem neer terwijl zij hem vdnekerde dat i niet gekwetst waa Caleb stond Jr b als door den donder getroffen Ëiodelyk kwam Vincent weder bij hO mijn dierbare Lydia bracht hij met moeite uit terwgl hij langzamerhand weder hij zijne kennis kwam ffffik dacht dat ik u gedood had u het dierbaarste wat ik op de gaheole wereld bezit die ik liefheb ats mijne eigono ziel ffffik bon niet gekwetst I herhratde zij terwgl zij opstond en zich van hem trachtte los te rnkken ffrik kan u niet loslaten I riep hij uit als ik 11 voor een oogenblik mt het oog verlies dan zal ik denken dat ik a gedood heb M jn leven is geheel aan het uwe verbonden I Zij boog zioh over hem heen totdat hare lange lokken haar gelaat verborgen eu fluisterde hem eenige woorden in het oor ffirOota Caleb 1 zeide Vinoent terwijl bij overeind kwam ffhelp mij eer s een handje I Oij hebt mij nooit zoo ongelukkig gezien als ik nu bon ffHij trachtte te lachen maar hij beefde nog hevig en greep Lydia bg de hand als w Me hq er zioh van overtuigen dat zg ongedeerd was Na eene poos venooht hij aan Caleb hem uur haia te tjjdeO Naar wy veruemen heeit de juititie een onderzoek ingesteld naai annleidiug van de dnor LoitjeH en Reens gesproken woorden m de vergade ing van werkloozen Zondag jl in Frascatie te Amsterdam gehouden Hbt De heügroet van Thoraasvaer en Pieternel lil de Bruilofi van Kloria en Roo ije op 1 lau gebruikelijker wi ze lu den Kon HnIJ Schouwburg te Hage voor een eivolle zaal gegeven becatte ditmaal eeoe warme hulde aan het Indische leger naar aanleiding van de schitterende boodiog der troepen op Lombok Toen mevr Poolman met kracht een een Lang leve voor dut Indischa leger liet weerklinken bezegelde heï orkest dien kreet met bet Wien Ipfeerlandsch bloed eudietnnen howrende rees het publiek ala een man op alle laijgen vqm zyne zitplaatsen om ten slotte het volkslied met zgo daverende teekeneu van goedkeariag te begmeten 4et waa eenoogenbhk vau nationale geestdrift dat grooten indruk maakte en aller nympatbie bad In de vorige week werd bij den Raad van State afdeeling geschillen vau bestuur behandeld en bepleit de navolgende zaak De heeren Coeneu en Schoenmakers te Uden hadden aan het gemeentebestuur van Veghel Verzocht vergunning tot oprichting eener fabriek tot het bereiden vaa kunstmeststoffen specffl l vun Huperphosphaters o zwavelzure ammonia nit guewater door middel van stoomkracht op een perceel te Veghel gelegen nt den driehoek die gevormd wordt door den spoor weg van Veghel uaar schyodel het bavenopoor op den Kanaaldfik b de spoorweg draaibrug over de Zuid Willemavaart en de logebogen richting aangelegde verbindiogsbaan Eene dusdanign fabriek bezaten die heeren reeda te Uden b Veghel alwaar ze deze oprichtten 10 jaar geleden daarna vergrootten en OU onlanga wederom uitbreidden Tegen in villiging van dit verzoek werden bezwaren ingebracht door de N B D Spoorweg maatschappv omdit de gassen uit de superphoophaten bindei Igk en acbadelgk zyu voor den menschen en den plantengroei verhinderen maar vooral omdat het ga wuter dat even tueel in de Zuid Willemsvaarb wordt ontlast evenzeer als de kalk waarmede wordt gedistilleerd bet uiet stroomendec vaarwater veiOütreinigen en alle levens daarin dooden zou en er groot gevaar zou bestaan dat het groudwater en daardoor het wol en driukwater werd verontreinigd Bezwaren die te me r zouden klemmen omdat de fabriek zou worden opg richt in de onmi idetl il e nab eid der 1 en Lydia sloot zich in tiare kamer op en ik heb haar a lert niet meer gezien nWat moet er nu gedaan worden De liefde van Vincent is eene dwaasheid want de kolonel zal nooit in zulk een huwelgk toestemmen Caleb is ontzettend somher over deze zaak enik begin tegelooven dat mgn vader het bij het rechte eind heeft Wat moet ik met dat gevaarlgke sobepsol doen F Moet ik haar laten opsluiten of roet de voeten aan mgne sofa ketenen Meld mg spoedig wat ik doen moet III Ingevolge de medcdeeling van Ellen Arohor kreo ik een brief van Bachel waarin deze mij beral mg naar da badplaats te hegevun en aan mijne tegenwoordige verblijfplaats vaarwel te teggen daar ij schikkingen had gemaakt dat ik als onderwgzeres op eéne kwakerssohool geplaatst zou worden Ik zond deze tijding aan Vincent die sedert de gebeurtenis door Ellen Archer vermeld door eene tenuwziekte aan zijne kamer gebonden waa en nu kwam er een antwoord van hem waarin hg mg verzocht mg nog eenmaal in de woning der oude vrouw te ontmoeten Ik moet bekennen dat mgn geweten mg veroordeelde en voor eenige minuten behielden voorzichtigheid en behoedzaamheid in zooverre de overhand dat ik besloot alles aan Kllen to te vertrouwen maar toon ik bevende en aarzelende voor bare deur stoad hoorde ik daarin de stem van Caleb hetgeen maakte dat ik mg ongemerkt verwijderde Den volgenden morgen begaf ik mij op het afgesprolwno uur naar de woning der oude viouw terwyl ik m n oor trachtte te sluiten voor de waar woningen van den brugwachter en zgn knecht de bewakers Taa de draaibrng over de KoidWiliemsraart een der gevaarlijkste punten van den spoorweg alwaar door beambten en arbeiders wordt gewerkt aan het loasen laden en Tervoeren Tan goederen en vertoefd wordt door het ncbeepsvolk welke allen gebrnik nuden moeten mak n van het verontreinigde vaart water Ook de brugwachter en diens knecht badden bezw iren tegen de inwilliging aangevoerd Na adrif i van den Iniippcteur van bet geneeskundig staatstoezicht voor Limburg en Oostelgk NoordBrabaat die de inwilliging van het verzoek ten sterkste ontried en meedeelde dat zulke inrichtingen alleen thuis behooren in onbebouwde heide vlakten en dan nog wel onder kere voorwaarden en na persoonlek ingewonnen informatiën door Burgemeester en Wethouders bij andere zoodanige fabrieken wezen zg ten slotte het verzoek van de band In hooger beroep beweerden requestanten bggestaau door den advocaat Mr D van Houten te s Hage dal de inwilliging van bet verzoek alsnog behoorde te worden toegestaan daar de oprichting dier fabriek geen nadeel of hinder van eenigszin belangrgken aard zon veroorzaken en eene weigering den handel en industrie in bet algemeen en die van requestanten in het bizonder grootendeels belemmeren en benadeelen zon Mr van Houten legde over een rapport der heeren Koppeicbaar en Pareau nit s Uage opgemaakt ten var oeke zgner cliënten die hadden meegedeeld dat zy eene inrichting wenschten te maken als die te Amsterdam en geen plan hadden geconc ntreerd gaswater te gebruiken ten gevolge waarvan die heeren K en P zich naar Amsterdam hadden begeven en zich hadden vergewist van de werking dier inrichting aldaar Üet voormeld rapport eindigde dan ook hiermede dat hoewel het afvalwater in de vaartwegen loopende niet geheel als onschadeIgk te beschouwen is zoadat de visioben in de nab heid niet zullen kunnen leven en alhoewel de fatiricatie van het auperphosphaat een voor de gezondheid schadelyk gas fluorwateratofgas ontwikkelt de opnclitmg der gewenachte fabriek geen noemenswaardige schade zal veroorzaken met iDacbtoemiug van zekere voorzorgsmaatregelen aangezien slechts minerale pbosphateu als grondstof voor de bereiding dersuperpboS phaten volgens het plan der aanvragers zoode worden gebezigd De afwy fude beschikking van B en W der gemeente Veghel werd namens hen verdedigd door den werktuigkundige Ingenieur W Walker tu Rotterdam en den advokaat mr P J schuwende stem van mgn geweten Eindelijk zag ik Vincent dte op mg stond te wachten Hij zag er bleek en liek uit en ik ontweek zijne omhelzing niet want mijn hart gevoelde zich zeer benauwd Eooftel over hem als over mij zelve Ik zou wel eens willen weten zeide hij na eene poos toen wg in de kleine huiskamer bg elkaar zaten ot gij mg zoo lieftiebt dat gg de meeniog der wereld misschien hare verachting om mijnentwil zoudt kannen trotseeren I Ik weet niets van de wereld af antwoordde ik ugg zgt mgne wereld Als gg slechts voortgaat mij liefde en achting toe te dragen dan kan mij verder niets schelen Een trek van zegepraal en blijdschap vertoonde zich op zgn bleek gelaat maar terwijl bg mij zijne oirden en geloften vap liefde m het oor fluisterde veranderde zijn gelaat eensklaps en terwgl ik mgn blik van hem afwendde om over de reden daarvan na tn denken nntmoeito ik deu verwijtenden eu bekommerden blik van Caleb Archer G hier vandaan riep Vincent met eene stem die mg eet e huivering over de leden joeg Zoo waar als er een Qod leeft Caleb I gg zult hierover berouw hebben Ik wil hier nvA vandaan gaan zeide Caleb op een beslisten toon zonder dit meisje dat onder onza bescherming rtaat Ik heb haar lief Vincent Kynnaston 1 Zg is de eenige die ik ooit liefgehad heb zooals gg nooit eene vrouw kunt liefhebben Denkt gg dat ik baar ooit ia uwe macht zallaten F